علوم پایه

عناوین پایان نامه های رشته فیزیولوژی

جلسه دفاع

01/00003/00002/00001 نقش سيستم گاباارژيک در درد مزمن 01/00003/00002/00002 بررسي نقش گيرنده آلفا-‎? آدرنرژيک مرکزي بر درد مزمن 01/00003/00002/00003 بررسي اعمال غيرشنوايي برجستگيهاي چهارگانه تحتاني 01/00003/00002/00004 نقش اشعه ماوراء بنفش (UVB‎) در طول عمر پرده آمنيوتيک بعنوان پوشش بيولوژيک در بيماران سوخته 01/00003/00002/00005 نقش سيستم کولينرژيک در بيدردي حاصل از تحريک الکتريکي. 01/00003/00002/00006 مطالعه جذب گاز خردل از راه پوست در ...

ادامه مطلب »
bigtheme