عناوین پایان نامه های دکتری رشته جامعه شناسی

رشته جامعه شناسي
رديف عنوان پايان نامه
1 گونه شناسي و تبيين فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران
2 مسيحيت، اسلام و مسئلة عرفي ‌شدن ‌مطالعة‌ تطبيقي‌ فرايند عرفي ‌شدن‌ در غرب‌ مسيحي‌ و شرق‌ اسلامي‌
3 بررسي جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانان و بزرگسالان شهر تهران
4 نقش موردانتظار روحانيت درايران «يك بررسي موردي درحوزه هاي علميه قم و مشهد»
5 بررسي تحولات شهرنشيني در ايران و پيامدهاي اجتماعي آن (1375-1355)
6 تبيين‌ موانع‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ در شهر كاشان‌ در سال‌ 1380
7 بررسي ميزان کارآفريني دانش آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي شهر تهران
8 زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي تنوع نظام هاي سياسي
9 مطالعه تحرك اجتماعي در شهر همدان
10 نظريه دگرگوني اجتماعي جان فوران و کاربرد جامعه شناختي آن در مطالعه انقلاب اسلامي ايران
11 تاثير سرمايه اجتماعي بر هويت اجتماعي دانشجويان در شهر تهران -1382
12 بررسي جامعه شناختي موانع توسعه علمي در ايران
13 نقش و جايگاه سياست و دولت در نظريه هاي توسعه(باتاكيد برمفهوم بحران در نظريات توسعه)
14 بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر رفتار بيماري در بيماران آرتريت روماتوئيد
15 بررسي جامعه شناختي اثربخشي سازماني آموزش وپرورش درايران (مورد:دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه دولتي شهراصفهان 83-1382)
16 بررسي نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر بر قانون‌گرايي و قانون‌گريزي شهروندان تبريز
17 بررس نظام ارزشي جامعه ايران ؛ با تكيه بر نظريه نوسازي و تغييرات فرهنگي رونالد اينگلهارت
18 بررسى بي تفاوتي در روابط اجتماعي و علل و عوامل موثر بر آن
19 بررسي تطبيقي تأثير عوامل اجتماعي- سياسي بر مشارکت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (1382-1358)
20 تبيين جامعه شناختي كاهش باروري زنان در شهر يزد
21 بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در فعاليتهاي ورزشي (مطالعه موردي: استان مازندران)
22 تبيين جامعه‌شناختي گرايش به خرافات در ايران «مطالعه موردي: شهرهاي اهواز، اصفهان و ايلام»
23 موانع فرهنگي ـ اجتماعي توسعه در استان هرمزگان( مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
24 بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان
25 تلويزيون ماهواره اي و هويت جنسيتي دختران جوان (مطالعه موردي: دختران جوان در شهر تهران)
26 بازتاب ايستارها و ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در ضرب المثل هاي فارسي
27 عوامل موثر بر نابرابري هاي اجتماعي با تأکيد بر سرمايه ي اجتماعي در شهر اصفهان
28 تبيين جامعه‌شناختي احساس امنيت در بين شهروندان تهراني
29 تحليل عوامل جامعه شناختي مؤثربرميزان احساس شادي سرپرستان خانوار درشهراصفهان
30 بررسي عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهري (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
31 ميزان دموکراتيزه شدن فرهنگ سياسي در ميان شهروندان سنندجي و عوامل مؤثر بر آن

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme