خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه شیمی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته شیمی – گرایش آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک

عناوین پایان نامه های دکتری رشته شیمی – گرایش آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک

رشته شيمي
گرايش آلي
رديف عنوان پايان نامه
1 كاربردهاي جديد بيسموت‏تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد محافظت زدايي 1 ،‌ 1- دي استاتها
2 بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها : اكسيداسيون نوري،اكسيداسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرف‏هاي اكسيدكننده
3 بررسي واكنش فتوشيميايي مشتقات 1- استونفتون در مجاورت الكن‏هاي كاپتوداتيو
4 استفاده از بيسموت (III) تري فلوئورواستات و بيسموت (III) تري فلوئورومتان سولفونات به عنوان کاتاليست در سنتزهاي آلي
5 حلقه گشائي فتوكاتاليتيكي آلفا-اپوكسي كتون ها در مجاورت هسته دوست هاي گوناگون
6 ارايه‌ي روش‌هاي ساده و نوين براي تهيه و مطالعه‌ي ساختار مشتق‌هاي كينالدين و بررسي خواص كي‌ليت دهندگي آن‌ها
7 روش هاي جديد براي تبديل تركيبات تيو كربونيل به تركيبات كربونيل مربوطه و تهيه استر ها و آميد ها با استفاده از الكل ها و آمين ها از طريق واكنش هاي هك
8 بررسي واكنش‌هاي حرارتي و نوري برخي تركيبات گوگردي نظير تيوكربونيل‌ها و سولفيدها
9 روش‌هاي جديد براي سنتز ايميدازولين‌ها و بررسي واكنش‌هاي اكسايش آن‌ها
10 سنتز و اكسايش نوري 1،4-دي هيدروپيريدين­هاي نامتقارن
11 نيتراسيون، فلوئوراسيون و نيتروزدائي شاخه جانبي برخي از تركيبات هتروسيكل
12 سنتز برخي مشتقات كتو متيل فنانتريدين و مطالعه واكنش‌پذيري آنها با عوامل الكتروفيلي و نوكلئوفيلي و بررسي پديده توتومري
13 حلقه گشايي فتوكاتاليستي آلفا-اپوكسي كتون ها
14 سنتز و مطالعة ساختمان انامينون‌هاي زنجيري و ناجورحلقة (مشتق شده از كينولين) و بررسي اثرات گروه‌هاي استخلافي و حلال بر پديدة تاتومري شدن آنها
15 بررسي واکنش­هاي ايندول ها با الکتروفيل هاي مختلف
16 مطالعه فلوئوردار شدن ترکيب هاي β-کتو سولفون
رشته شيمي
گرايش معدني
رديف عنوان پايان نامه
1 اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين،‌متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي تكيه گاهها و كمپلكسها باز شيف وحلقه گشايي اپوكسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اكسايش بالا
2 فوتوليز كربوكسيليك اسيدها با اسختلاف‏هاي آريلي در حضور تركيبات حساس به نور جيوه مانند HgF2 و HgO
3 تتراهيدروپيرانيله كردن الكل‌ها، محافظت‌زدايي تتراهيدروپيرانيل اترها، سايليل اترها و 1 و3- دي‌اكسولان‌ها، سنتز 1 و1-دي‌استات‌ها و 1 و3- دي‌اكسولان‌ها و استري كردن الكل‌ها توسط كاتاليزور پلي‌اكسومتال كبالت وتخريب فوتوكاتاليزوري برخي تيول‌ها
4 اكسايش شبه حياتي هيد روكربنها توسط متالوپورفيرينهاي قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي خاصيت لوييس اسيدي پورفيرين قلع (IV)
5 بررسي واکنش هاي فوتوشيميايي و گرمايي تيول ها، تيوکتال ها و تيواستال ها با ترکيبات معدني جيوه و واکنش هاي فوتوشيميايي آنها با اکسيدان هاي مختلف در حضور فوتوکاتاليست هاي معدني
6 استري نمودن الكل ها، تتراپيرانيل اترها و مندليک اسيد، واكنش آمينوليز، متانوليز و استوليز اپوكسيدها، تري متيل سايليل سيانوليز آلدئيدها و کتونها، اپوکسيداسيون آلکن ها و گلوکوزيداسيون گلوکال در حضور كاتاليزورهاي پلي اكسومتال حاوي كبالت(III)، تيتانيوم(IV) ،قلع(II) و قلع(IV)
7 بررسي واكنش هاي گرمايي برخي از مشتقات N-فنيل تيوبنزآميد با تركيبات معدني جيوه(II)
8 سنتز و تعيين مشخصه‌ها‌ي کربونيل‌هاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار‌داده‌شده بر روي نگهدارنده‌ي پليمري و بررسي فعاليت کاتاليزوري آن‌ها
9 بررسي رفتار فتوکاتا‏‏ليتيکي و فتو‏الکتروشيميايي فيلم‏هاي لايه نازک نانوکريستالين نيمه‏ هادي تيتانيم دي اکسيد و اينديم قلع اکسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الکتروني به منظور تخريب ‏نوري برخي مركاپتان‏ها و رنگينه ‏ها
10 اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده ازكمپلكسهاي بازشيف محلول درآب وكمپلكسهاي بازشيف قرارگرفته برروي نگهدارنده ها
11 سنتز و تعيين مشخصه هاي پلي اكسومتالاتهاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار داده شده بر روي نگهدارنده هاي معدني و آلي و بررسي فعاليت كاتاليتيکي آنها
12 سنتز،‍ شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي مس(I) و رنيم‌(I) با ليگاندهاي نيتروژن دار 
13 سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوکاتاليتيکي لايه‌هاي كامپوزيتي نانوساختار حاصل از تركيب لايه‌هاي نازك و نانو ‌پودر تيتانيوم دي‌اكسيد به روش سل- ژل
14 اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه‌حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور‌هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين‌ها و اكسازولين‌ها
15 تهيه پلي اكسو متال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزو پروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فرا صوت
16 ساخت كمپلكسهاي هيبريدي باز شيف- پلي اكسو متال و بازهاي شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها براي اكسايش هيدروكربن ها
17 سنتز نگهدارنده­هاي معدني عامل­دار اصلاح شده با استيل‌استونات­هاي فلزي و کاربرد آنها در اپوکسايش آلکن­ها
رشته شيمي
گرايش تجزيه
رديف عنوان پايان نامه
1 آمايش پسمانهاي مايع راديواكتيو حاصل از محصولات شكافت اورانيم طبيعي پرتو ديده عاري از I-131 و Mo-99 به وسيله زئوليتهاي طبيعي ايران
2 مطالعه رفتار الكترو شيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده شيميايي و،‌ تهيه الكترودهاي گزينشگر يوني با استفاده از حاملهاي پورفيرين، فتالوسيانين و بازهاي شيف
3 اندازه‏گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به روش‏هاي اسپكتروفتومتري وپلاروگرافي و تهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب و جيوه
4 تهيه‌الكترودهاي‌ گزينشگر يوني‌ با استفاده‌ از حامل‌هاي‌ موليبدن‌ (IV) و واناديم‌ (IV)اكسوفتالوسيانين‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ ساليسيلات‌ و تهيه‌ الكترود گزينشگر+Cu2 بااستفاده‌ از حامل‌ فنيل‌ گلي‌ اكسال‌ – α-منوكسيم‌
5 جداسازي، تغليظ و تثبيت 131I و 99Mo حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي به وسيله زئوليت ها و با استفاده از روش γ اسپكتروسكوپي
6 ساخت الكترودهاي غشايي گزينشگر نقره، سزيم، پتاسيم، تيوسيانات و يديد با استفاده از حامل‌هاي مختلف؛ استخراج يون‌هاي سرب، مس و كادميم در فاز جامد و انتقال انتخابي يون جيوه از طريق غشاي مايع
7 جداسازي و استخراج يون هاي سرب، مس، ساليسيلات،كادميم و اورانيوم به روش فاز جامد و يون هاي تيوسيانات و ساليسيلات از غشاي مايع، تهيه الكترودهاي گزينشگر يون هاي يديدونقره و تعيين مقدار يون مس به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
8 جذب سريم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو بر روي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Cu(II)-Y، Fe(III)-Y و Na-Yدر اندازه گيري سديم، سزيم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد 
9 جداسازي ويتامر‌هاي B6 به روش کروماتوگرافي مايع مايسلي-آشکارساز الکتروشيميائي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينو بنزوئيک اسيد اتيل استر و 4- نيترو آنيلين با استفاده از کروماتوگرافي مايع مايسلي، کروماتوگرافي مايع فاز معکوس و الکتروفورز نواري موئينه
10 تعيين مقدار يون‌هاي نيتريت، نيترات، تيوسيانات و سلنيم با استفاده از روش تزريق در جريان و آشکارسازي اسپکتروشيميايي
11 بررسي شيمي اتمسفر شهر اصفهان از نظر فلزات سنگين و آنيون‌ها به کمک روش‌هاي طيف‌سنجي اتمي و کروماتوگرافي يوني
12 تهيه و مطالعه الکتروشيميايي تک‌لايه‌هاي خودسامان سيستئامين عامل‌دار شده در سطح الکترود طلا
13 استخراج و اندازه‌گيري پلي‌سيکليک آروماتيک هيدروکربن (PAH) در نمونه‌هاي محيطي جامد و سنتز AlPOs و SAPOs با روش مايکروويو
14 تثبيت آنزيم گلوکز اکسيداز برسطح تک‏لايه‌هاي خودآراي کربوکسيليک انيدريد جهت ساخت زيست حسگر گلوکز
15 مطالعات سينتيکي واکنش آزادسازي هيدروژن در سطح الکترود Ni-Fe-C و Ni-P-C در محلول‌هاي قليايي به روش طيف‌سنجي مقاومت ظاهري الکتروشيميايي
رشته شيمي
گرايش شيمي فيزيک
رديف عنوان پايان نامه
1 تعيين پتانسيل برهمكنش بين‌مولكولي F2‑F2 و محاسبة ضريب دوم ويريال براي گاز فلوئور
2 بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت
3 مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه­رساناي اكسيداينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته‌هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش‌ برخي از رنگينه‌هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت‌ و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه­رسانا و خواص توده‌اي محلول در جهت تخريب فوتوكاتاليزوري آلاينده هاي رنگي
4 مطالعه پيوند شدن برخي داروهاي ضدسرطان با پروتئين آلبومين سرم و توسعه مباني نظري پيوند شدن ليگاند به بيوماکروملکول براساس مفهوم ظرفيت پيوندي
5 طراحي و مطالعه نظري كليدهاي مولكولي (نانوكليدهاي) چندراهه
6 الف) خواص فيزيكوشيميايي و پيوندشدن به DNA يكدسته از پورفيرين‌هاي كاتيوني مزوتتراكيس (1- متيل پيريدينيوم4- ايل) پورفيرين پنتا استات ب) ارائه يك روش جديد جهت تجزيه و تحليل فرايند پيوندشدن ليگاند به بيو‌ماكرومولكولها بر اساس كميت‌هاي ترموديناميكي ذاتي متوسط
7 الف) خواص پيوندي و پايداري ساختاري گونه‎هاي مختلف ژنتيكي β-لاكتوگلوبولين ب) تجزيه وتحليل منحني‎هاي پيوندي اكسيژن-هموگلوبين بر اساس كميتهاي ترموديناميكي متوسط ذاتي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme