خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه فیزیک » عناوین پایان نامه های دکتری رشته فیزیک – گرایش حالت جامد، اتمی-مولکولی، پلاسما، هسته ای و نجوم

عناوین پایان نامه های دکتری رشته فیزیک – گرایش حالت جامد، اتمی-مولکولی، پلاسما، هسته ای و نجوم

رشته فيزيک
گرايش حالت جامد
رديف عنوان پايان نامه
1 تهية گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به کمک فرآيند مکانوشيميايي
2 برخي خواص ترابري و مغناطيسي سيستم هاي فرمي: فاز A1 ابر شاره هليوم سه و ابررساناي FFLO
3 وابستگي دمايي برخي از ضرايب ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي ابرشاره
4 محاسبه‌ي گراديان ميدان الكتريكي در مكان ناخالصي كادميوم در تركيبات USn3 و UIn3
5 جايگزيدگي الكترون‌هاي 5f در تركيبهاي PuPd3 و PuSn3
6 تهيه ي پودرهاي بس ريز گارنت ايتريوم آهن جانشاني شده با بيسموت به روش مکانوشيميايي و بررسي تاثير نسبت مولي بيسموت جانشاني شده و اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آن
7 ويژگيهاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي كالكوژنيدهاي باريم و استرانسيوم در فازهاي سديم كلرايد و سزيم كلرايد
8 ديناميك نابودي عيوب در بلور مايع نماتيك
9 طراحي آلياژهاي بدون سرب مورد استفاده در صنايع بسته بندي الكترونيك از طريق مدلسازي چند مقياسي عددي
10 بررسي رفتار يک قطعه‌ي تداخل کوانتومي داراي دو نانو‌سيم و دو پايه‌ي مزوسکوپيک ابر‌رسانا
11 گذار فردريكز در آميخته بلورهاي مايع نماتيك، كلوئيدها و ذرات نانو
12 بررسي نوسانات بلوخ و انتقال ذره در مقياس نانو به روش هاي جبري
رشته فيزيک
گرايش اتمي-مولکولي
رديف عنوان پايان نامه
1 حالتهاي همدوس غيرخطي ميدان تابشي و برهم‎كنش آنها با سيستم اتمي
2 توليد حالت هاي همدوس تعميم يافته در پايه هاي متعامد و نامتعامد
3 مكانيك كوانتومي سيستم هاي اتلافي و برهمكنش آنها با ميدان كوانتومي خلاء
4 ساختار هندسي حالت هاي همدوس غيرخطي
5 بررسي نمايه سطح لايه هاي نازک رساناي شفاف 
رشته فيزيک
گرايش پلاسما
رديف عنوان پايان نامه
1 واگَرداني مُد و انتشار امواج در پلاسماهاي با ناهمگني و پيکربندي دوبعدي
رشته فيزيک
گرايش هسته اي
رديف عنوان پايان نامه
1 مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس
رشته فيزيک
گرايش نجوم
رديف عنوان پايان نامه
1 رصد و تحليل سيستم دوتايي آر زد ذات الکرسي و بررسي 13 سيستم دوتايي فراکهکشاني
رشته فيزيک
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي نيروهاي عامل تغييرات فصلي سطح تراز در طول محور خليج فارس

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme