خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه ریاضی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته ریاضی – گرایش آنالیز و جبر

عناوین پایان نامه های دکتری رشته ریاضی – گرایش آنالیز و جبر

رشته رياضي
گرايش آناليز
رديف عنوان پايان نامه
1 خاصيت پايداري فضاهاي اندازه هاي با مقدار برداري و فضاهاي عملگرها
2 تعادلها، نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته و نقطه ثابت
3 كلاسهاي بئر و برل و قضيه باناخ– استون
4 خاصيت نقطه ثابت براي توابع تك مقداري و چند مقداري
5 ميانگين پذيري داخلي نيمگروههاي موضعاٌ فشرده و جبرهاي آنها
6 نگاشتهاي جداکننده ومرکز توپولوژيک جبرهاي نيم گروهي
7 ميانگين پذيري، ميانگين پذيري بنيادي و ميانگين پذيري تقريبي برخي جبرهاي باناخ
8 توابع اينوکس اسکالري و مقدار برداري
9 تعادلهاي برداري و كاربردهاي آن
10 آناليز هارمونيک روي گروپوييدها
11 ميانگين پذيري و منظم پذيري جبرهاي وزني نيم گروهي و دوگان دوم آنها
12 تحدب تعميم يافته روي خمينه‌هاي ريماني
13 يکنوايي و تحدب تقريبي
رشته رياضي
گرايش جبر
رديف عنوان پايان نامه
1 خواص جايگشتي در گروهها
2 برخي شرايط ترکيباتي روي گروهها
3 آناليز روي جبرهاي لائو
4 گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروه
5 مباحثي در تعميم جبرهاي لي آفين، سيستمهاي ريشه و گروههاي وايل
6 چنبره هاي لي و زيرجبرهاي نقاط ثابت آنها
7 روههاي با يک پوشش کاهش يافته بيشين
8 نمايش گروههاي وايل افين تعميم يافته
9 گروهايي که درآنها هر عضو با تصوير هاي درونريختي خود جابجا مي شود
10 مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي
11 مطالعه گراف ناجابجايي وابسته به يک گروه

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme