خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه زیست شناسی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته زیست شناسی – گرایش سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و میکروبیولوژی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته زیست شناسی – گرایش سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و میکروبیولوژی

رشته زيست شناسي
گرايش سيستماتيک گياهي
رديف عنوان پايان نامه
1 تاكسونومي و بيوسيستماتيك جنس Aegilopsدر ايران
2 بررسي تاکسونوميک جنس Agropyron در ايران
3 بررسي تاکسونومي و سيتوتاکسونومي جنس LOLIUM L. در ايران
4 تاكسونومي و سيوتاكسونومي (سيتوژنتيك و مطالعه كاريوتيپ) جنس .Triticum L در ايران
5 بررسي فلور جلبكي رودخانه زاينده‌رود
6 مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilops tauschii Coss. در ايران با استفاده از مارکرهاي مولکولي
7 مطالعه ي تاكسونوميك بخش هاي Onobrychoidei DC.، Erioceras Bunge و Hololeuce Bunge از جنس Astragalus L. در ايران
8 مطالعه سيستماتيك و تحليل روابط خويشاوندي در كمپلكس (Festuca – Lolium (Poaceae در ايران با استفاده از صفات ريخت شناختي و روش هاي مولكولي
رشته زيست شناسي
گرايش فيزيولوژي گياهي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي روابط متقابل بين‌آزوسپيريلوم‌ برازيلنس و سلولهاي ريشه‌ گندم در ‌مراحل اوليه ‌آلوده سازي‌ ريشه
2 تأثير مس، كادميوم و سرب برروي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina
3 پاسخ آنتي‌اکسيداني جلبك تك‌سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر فتواكسيداتيو توسط تيمار دماي پايين
4 اکوفيزيولوژي گياه Cleome heratensis Bunge et Bien. Ex Boiss.؛ گونه بومي سرپنتين ايران
5 اثر تنش شوري بر باززايي، پرولين، کربوهيدرات و پروتئوميکس گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.)
6 بررسي رابطه آبسيزيک اسيد و سنتز بتا کاروتن در جلبک سبز تک ياخته اي Dunaliella salina
7 بررسي شدت تعرق، مقدار کلروفيل، رشد، محصول دانه و فعاليت نيتروژناز در تلقيح منفرد و توام آزوسپيريلوم برازيلنس و ريزوبيوم مليلوتي در گندم
8 بررسي فيزيولوژيك و مولكولي تحمل شوري در گياه سيب زميني در شرايط اين ويترو
9 بررسي اثرات ساليسيليک اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژن SQS و bAS در کشت ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)
10 فيزيولوژي جذب نيترات توسط ناقل NRT2.1 در گياه ترانسژني تنباكو (Nicotiana plumbaginifolia)
رشته ميكروبيولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 بهينه سازي فيزيولوژيكي و ژنتيكي سولفورزدايي از دي‌بنزوتيوفن توسط ميكروارگانيسم‌ها
2 بهينه سازي توليد بيواتانول در مخمر ساکارومايسس سرويزيه از طريق مهندسي متابوليک

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme