خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه زمین شناسی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته زمین شناسی – گرایش چينه شناسي و فسيل شناسي و پترولوژي

عناوین پایان نامه های دکتری رشته زمین شناسی – گرایش چينه شناسي و فسيل شناسي و پترولوژي

رشته زمين شناسي
گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي
رديف عنوان پايان نامه
1 چينه نگاري زيستي و سكانسي نهشته هاي كربونيفر در ايران مركزي
2 چينه نگاري رسوبات پرمين (سازند جمال) در حوضه طبس
3 بيواستراتيگرافي رسوبات دونين پسين (فرازنين) در ايران مرکزي (کرمان، اصفهان، طبس) بر اساس بازوپايان
4 بيواستراتيگرافي مرز فرازنين- فامنين در دو ناحيه اصفهان و طبس
5 چينه‌شناسي رسوبات اليگوسن ـ ميوسن (سازند قم) درغرب اردستان ـ شمال نائين
6 چينه‌نگاري زيستي، محيط‌هاي رسوبي و چينه‌نگاري سكانسي سازند تاربور در زاگرس مركزي (شهركرد تا شيراز)
7 تاكسونومي و بيواستراتيگرافي تريلوبيت هاي اردويسين در البرز شرقي و شرق ايران مركزي (نواحي دامغان و طبس)
8 چينه نگاري زيستي، رخساره هاي ميکروسکوپي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري از تاقديس گورپي (لالي) تا کوه خويز (بهبهان)
9 بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني فامنين)) درالبرز شرقي برمبناي گونياتيت‌ها، بازوپايان ‌ و كنودونت‌ها
10 چينه نگاري زيستي، ريزرخساره هاي ميكروسكپي و چينه نگاري سكانسي سازند آسماري در تنگ گرگدان (شمال گچساران) و چمن بلبل (شمال غرب فهليان)
11 چينه نگاري زيستي و رخساره هاي ميکروسکوپي سازند اسفنديار در بلوک طبس از ديهوک تا محمدآباد 
12 شناسايي و پالئواکولوژي جلبک ها واسفنج هاي آهکي پرمين(سازند جمال) در ناحيه طبس (حوض دو راه، باغ ونگ وده محمد)
13 زيست چينه نگاري ريزبقاياي ماهيان دونين پسين – كربونيفر آغازين ايران مركزي
14 مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين – تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز
رشته زمين شناسي
گرايش پترولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 تحول تكتونومتامورفيك و ماگماتيك ناحيه بين شهركرد و داران (زون سنندج – سيرجان، ايران)
2 بررسي ماگماتيسم آلکالن در شمال گلپايگان
3 کاني شناسي و ژئوشيمي دگرسانيهاي گرمابي در کمان ماگماتيسم سنوزوئيک ايران مرکزي (استان اصفهان) و البرز غربي، زون طارم سفلي (استان قزوين)
4 مطالعه ماگماتيسم توده گرانوديوريتي منطقه جنوب قروه (كردستان)
5 بررسي هاي پترولوژيكي با تأكيد بر پهنه هاي دگرساني و ارزيابي آثار زيست محيطي آن ها در سرزمين آتشفشاني شمال شهركرد

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme