خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه روانشناسی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته مدیریت آموزشی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته مدیریت آموزشی

رشته مديريت آموزشي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي رابطه كاربست مؤلفه‌هاي سازمان يادگيرنده و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاههاي دولتي استان اصفهان و ارائه الگوي دانشگاه يادگيرنده
2 بررسي را بطه بين فرهنگ سازماني با يگانگي فرد ـ سازمان در دانشگاههاي دولتي غرب كشور (همدان، كرمانشاه و كردستان)
3 بررسي ميزان کاربست مؤلفه‌هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بر اساس نظريه تيچي به منظور ارائه يک الگوي مناسب
4 بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت کيفيت فراگير در دانشگاههاي دولتي کشور

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme