خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه جغرافیا » عناوین پایان نامه های دکتری رشته جغرافیای طبیعی – گرایش ژئومورفولوژي و اقلیم شناسی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته جغرافیای طبیعی – گرایش ژئومورفولوژي و اقلیم شناسی

رشته جغرافياي طبيعي
گرايش ژئومورفولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 تحليل سيماي مورفولوژيکي-هيدرولوژيکي فرسايش کارستي و اهميت آن در مديريت محيط( مطالعه موردي : حوضة آبي اخلمد در دامنه شمالي کوههاي بينالود )
2 بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي پلاياي گاوخوني با تکنيک سنجش از دور و G.I.S
3 نقش تغييرات سطوح اساس محلي و اقليمي دوره کواترنري بر تحولات ژئومورفولوژيکي (مورد مطالعه: حوضه رودخانه کر)
4 تأثير فرمها و فرآيندهاي ژئومورفيک بر منابع آب زيرزميني مطالعه موردي پلاياي داراب
رشته جغرافياي طبيعي
گرايش اقليم شناسي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي نظام تغييرات زماني-مکاني بارش در ايران زمين
2 هيدرولوژي و مديريت منابع برف در حوضه سد زاينده رود
3 بررسي نقش عوامل هيدرواقليم در وقوع حرکات توده اي در حوضه کارون مياني با توجه به نقش رسوبزايي آنها
4 بررسي وضعيت بارش و امکان افزايش آن در حوضة آبي زاينده رود
5 تجزيه و تحليل آماري- اقليمي سريهاي زماني دما در ايران “ برازش مدلهاي ARIMA بر داده هاي دمايي و توجيه تغييرات دما بوسيلة توابع انتقال “
6 پديده انسو (ENSO) و تغيير پذيري اقليم جنوب شرق ايران
7 بررسي سينوپتيكي سيلاب رودهاي دامنه غربي زاگرس (با تأكيد بر حوضه‌هاي آبي كرخه و كارون – دز)
8 بررسي تأثير عوامل اقليمي بر روي محصولات كشاورزي در استان چهارمحال وبختياري
9 بررسي بزرگي، گستره و فراواني سيل در حوضة رودخانه تجريش
10 بررسي تحول ژئومورفولوژيكي ساحل تنگه هرمز
11 بررسي اقليمي خشكسالي‌هاي ايران و راهكارهاي مقابله با آن(مطالعه موردي شش حوضه واقع در غرب و شمال غرب ايران)
12 پهنه بندي آماري نواحي بارشي ايران
13 بررسي زيست اقليم گياهي حوضه آبخيز زاينده رود
14 تحليل زماني- مکاني دماي ايران در نيم سده گذشته
15 بررسي تغييرات زماني – مکاني دما و بارش درحوضه آبريزمارون
16 پهنه بندي دماي موثر در سطح کشور با تأکيد بر جغرافياي نظامي
17 پهنه‌بندي زيست‌اقليم معماري بومي و بهينه‌سازي سوخت و انرژي (مطالعه موردي: استان اصفهان)
18 برآورد حداكثر بارش و سيلاب محتمل در حوضه كارون شمالي
19 بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان
20 شناسائي الگوهاي گردشي ايجادکننده سيلاب در حوضه مند
21 تحليل سينوپتيكي – آماري روند تغييرات بارش و دما در ايران (از سال هاي 1997-1951)
22 بررسي تأثير عوامل هواشناسي بر روي شاخص کيفيت هوا در شهر اصفهان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme