عناوین پایان نامه های رشته حقوق

 حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان
حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران
حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا
بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان
 محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی)
آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی
مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان
جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
موانع قصاص نفس در شریعت اسلام
گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری….
نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD
مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری  PHD    
آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران
ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD
شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق
مطالعه ی مقررات (نهاد) دیه از منظر آموزه های بزه دیده شناسی و اصول عدالت ترمیمی
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان
معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی
ایراد ضرب وجرح عمدی
قوانين حاكم بربليس از صدراسلام تا حكومت اسلا مي و مطالعه تطبيقي آن
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی
فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی 1304 و تحولات بعدی این قانون(1346-1304)
تحليل وبررسي مفهوم  فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده 638 ق. م.ا.)
تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب
تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده 36 اخیرالتصویب
رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD
حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری
دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی
تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری
حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD
هدف از مجازاتها چیست؟
تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل
بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران
جرائم مالی کارمندان دولت” اختلاس- ارتشاء”
مبانی فلسفی حقوق جزا
تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی
رابطه علیت در ارتکاب جرم
دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند
مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی
جرایم بازرگانی؛ از ماهیت تا پاسخ های کیفری با تاکید بر اسناد بین المللی
جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور
بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان
تحلیل مبنای دیه
استرداد مجرمین
بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی
قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران
حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
سالم سازی محیط
 بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی
صلاحیت دادگاههای نظامی ایران
مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی)
جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران
وندالیسم در سیاست کیفری ایران
بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای ….
قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران)
سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران
سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD
خودکشی مساعدت شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
زندان وتاثیرآن در تکرار جرم
مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان
 جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی)
بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.1381)
بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان
قرارها در حقوق کیفری ایران
سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه
بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم
اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی)
 شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق
مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی
پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
تاثیر مقررات مالی در قرار دادها
بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری
علل نقص آراء کیفری  در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال “سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی”
بررسی تحلیلی موانع مجازات
مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی
 سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی)
جعل اسناد در حقوق کیفری ایران
تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران
فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه
بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه
تابعیت
موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی
نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان
جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد
سنجش و مدیریت ریسک جرم  PHD
رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان
جرائم کامپیوتری
تروریسم سایبری PHD 
اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر
اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم
مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرایم و تخلفات ورزشی با تکیه بر خشونت های ورزشی
اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه   PHD
شهادت در حقوق جزای ایران
حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی        PHD
اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس  (اهدائی داشگاه آزاد)
بررسی جزائیات در اسلام
بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم
جرم و فلسفه مجازات
تعارض قوانین جزایی در زمان
بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری
بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس
مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسلامی در پرتو موازین حقوق بشر
پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD
بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری
مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی
بررسی جرائم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی خارجی در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
بررسی جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی 1375
تاثیر جنسیت متهم در رسیدگی های کیفری
دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی
همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال
هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران و انگلستان
بررسی قتل و ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد در قانون مجازات
قطعیت آراءوحق تجدید نظر خواهی درحقوق کیفری ایران ومقایسه با فقه واسناد PHD
رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران  PHD
افترا و توهین و هتک حرمت
روش های گردآوری داده های جنایی با تاکید بر روش های مورد استفاده در انگلستان
مطالعه تطبیقی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و امریکا
جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جرایم سازمان یافته فراملی PHD
بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی)
پیشگیری از جرم سازمان یافته براساس الگوی محیطی PHD
سن جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای عمومی PHD
جرائم ثبتی” اسناد و املاک” در حقوق کیفری ایران
تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
اکراه در قتل ومطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
بررسی ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(اذیت وآزار بدنی برای …
تعصب ناموسی ورابطه آن باجرم
تاثیر زمان ومکان در جرم ومجازات
سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده
بررسی تطبیقی تفتیش وبازرسی منازل و اماکن وکشف آلات وادوات جرم در حقوق
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مطالعه تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی در حقوق ایران و استرالیا PHD
حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر
معیارهای جرم انگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلطPHD
نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در قتل عمد
بررسی مفهوم “تربیت وتنبه”نسبت به اطفال بزهکار در نظام کیفری ایران
جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی
مطالعه تطبیقی جرمها وجریمه های مالیاتی در قوانین فعلی ایران واسلام
تکرار جرم
مبانی فقهی وحقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران
تحولات اجرای اقدامات سالب آزادی در پرتو فن آوری اطلاعات و ارتباطات
اصلاح نظام زندانها و زندانبانی در پرتو تجارب و دیدگاههای زندانیان سابق
اصلاح وتربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران
 مرگ سفید”مواد مخدر در ایران و انتقاد به مواد قانونی مربوط به آن
فرآیند اساسی سازی اصول راهبردی حقوق کیفری
اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی PHD
اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
سنجش وارزیابی انواع روشهای پیشگیری از جرم
مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ومصر
جرائم هواپیمائی
قتل خطئی محض
بررسی تطبیقی دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان
مجازاتهای باز دارنده در حقوق کیفری ایران
اعتراض فوق العاده در امور کیفری
مسئولیت کیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران
حمایت کیفری از حقوق و تکالیف خانوادگی
بررسی تحلیلی امر آمر قانونی در حقوق ایران
بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا” کشنده در حقوق کیفری
نقد وبررسی ماده 139قانون تعزیزات
تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک
حقوق کیفری اطفال بزهکار و جهانی شدن PHD
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران
حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی خارج از قلمرو…
اصل برائت، مبانی و آثار آن در امور کیفری
جرائم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
نقش دلایل مادی از نظر فنی و قضائی در کشف و اثبات جرم
حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری انگلستان و ویلز
تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران وحقوق بین الملل
حدود مسئولیت کیفری در قانون کیفری عمومی ایران موضوع مواد 39 تا 45
بررسی نظری جرائم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی استان هرمزگان
ضرر و زیان ناشی از جرم
اصل تسریع در رسیدگی کیفری در حقوق ایران و انگلستان
قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
حقوق متهمین و محکومین جرایم سیاسی (امنیتی) در حقوق موضوعه ایران و اسلام
بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
پیشگیری از وقوع جرم در اسلام
شروع جرم در حقوق جزای ایران
نظام پاسخ ها به بزهکاری اطفال در حقوق ایران و اسناد سازمان ملل
علت شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه های خرده فرهنگ مجرمانه (مطالعه ی موردی استان هرمزگان)
اجرای احکام کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اسناد حقوق بشر
حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر
اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی     PHD
صلاحیت دادگاه های عمومی در مقررات کیفری ایران
ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونی
حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی
موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان
نقد و تفسیر بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312
ضابطین دادگستری و نظامی
تامین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق جزای ایران
بزه دیدگی بیگانگان (بررسی موردی بزه دیدگی افغان ها در شیراز)
جرم انگاری سوءاستفاده ازقدرت در پرتوتعامل نظام حقوق بشروحقوق کیفریPHD
بزه دیده در فرآیند کیفری
تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس  PHD
سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی
بررسی تحلیل از اقرار و آثار آن در امر کیفری
موانع مشارکت مردمی در سیاست جنایی ایران    PHD
تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی 1378
احکام زنا در اسلام
بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق جزای ایران
کیفر در نظریه لیبرالیسم PHD
سیاست جنایی ریسک مدار در پرتو آموزه های حقوق بشر
حقوق و تضمینهای مربوط به مجرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشگیری از جرم در قرآن کریم     PHD
علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران(جنون،مستی،خواب و بیهوشی)
راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری PHD
مطالعه تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان
رابطه بی عدالتی اقتصادی با جرایم علیه اموال
سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی1375
بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
استنطاق ( بازپرسی )
چالشهای قواعد حاکم بر جرائم سازمان یافته با موازین حقوق بشر(اسناد بین المللی و انگلیس)
مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان PHD
حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
تاثیر استقلال قضایی بر تحقق عدالت کیفری با تاکید بر حقوق ایران PHD
قضایی شدن اجرای احکام کیفری
جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق  کیفری ایران و انگلستان
بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان
حمایت کیفری از اموال تاریخی- فرهنگی
خصوصی سازی عدالت کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
تناسب جرائم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری PHD
جرم ایجاد مزاحمت در حقوق ایران و انگلستان و پیشگیری از آن
رابطه افکار عمومی  و قانونگذاری جنایی
بررسی و تحلیل حقوقی مجازات های ثابت
جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران
اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین المللی کیفری، موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
جایگاه قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی
جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی
فرآیندجرم انگاری شبیه سازی انسان در حقوق داخلی وبین المللی
جرم انگاری و اخلاق زیستی PHD 
تعارض عرف حاکم بر عشایر خوزستان با مقررات کیفری ایران
نقش قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان  PHD
مسئولیت جزایی و عوامل رافع آن
تحلیلی در باره خلافکاری کودکان و نوجوانان از نظر علل روانی و اجتماعی
تحلیل از سیر تحول جرائم قتل و صدمات غیر عمدی ناشی از رانندگی در حقوق موضوعه ایران
حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
بررسی تطبیقی اجرای مجازات زندان در حقوق ایران و انگلستان
پرونده شخصیت
مجازات خدمات عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی 1392 (اهدایی)
تورم کیفری
بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی
جرم هواپیما ربایی
جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران
نظام جرائم و مجازاتها در آیین یهود
مطالعۀ تاریخی- کیفر شناختی مجازات بدنی PHD
لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران
حوادث ناشی از عملیات ورزشی( تحلیل بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
عدالت ترمیمی: تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن
ناتوانان بزه دیده در پرتو رهیافت های جرم شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان  PHD
مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب پنجگانه
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی ( ایران و فرانسه)
قاچاق های گمرکی و رابطه آن با جرم
دفاعیات در حقوق بین الملل کیفری
بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی: ضوابط و آثار PHD 
سیاست تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرائم مطبوعاتی
بررسی حقوق متهمین و محکومین زندان در حقوق ایران
بررسی تحلیل ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی
مطالعه تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت د ر جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران ….
بررسی تطبیقی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
اصول حاکمه بر ادله در حقوق کیفری ایران و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی
عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن
مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها
نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران
جرم تخریب در حقوق جزای ایران
حمایت از اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی قلب سکه و جعل اسکناس در حقوق ایران و انگلستان
 پولشویی ازمنظر حقوق جزای داخلی ومعاهدات بین المللی
تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتکاب جرم
الزامات مرتبط با پیشگیری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)
مطالعه ی مدل های دوگانه ی عدالت کیفری هربرت پاکر، با تکیه بر ارزیابی عدالت کیفری ایران در پرتو آن مدل ها
بررسی تحلیل صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
تجزیه و تحلیل مواد “216 و 217″ قانون مجازات اسلامی
تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم با تاکید بر پیشگیری از وقوع آن
جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران
بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355
بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی
مباشرت، شرکت و معاونت در جرم کلاه برداری
قاچاق انسان
بحث در جرائم عمدی و خطئی
کیفر مرگ در نظام کیفری ایران ( گذشته و حال )
تاثیر رابطه ابوت بر جرم و اعمال مجازات در حقوق کیفری ایران واسلام
سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام
عدالت ترمیمی(مبانی وکنشگران)      PHD
بررسی آراء صادره از دادگاه های عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه های جرم شناختی بالینی
بررسی تطبیقی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی
نقش دادسرای دیوانعالی کشور در تشکیلات و سازمانهای قضایی ایران
تحلیل کیفرشناختی طبقه بندی زندانیان
انواع حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در قانون ایران و اسناد بین المللی
جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران
تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری ایران
عنصر مادی جرم PHD
سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران
رویکردی تطبیقی به جرم توقیف غیر قانونی(ایران وامریکا)
تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
بررسی تطبیقی ارتشا در حقوق ایران، مصر و انگلستان
نقش ارتباط فردی در درمان بزه کاران
پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار در حقوق ایران
رکن مادی قتل عمد
شکنجه در قوانین ایران
مطالعه تطبیقی رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان     PHD
تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
شرایط اجتماعی موثر در ارتکاب جرم
تحلیل عنصر خطای جزایی
صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی
عذر برانگیختگی در قانون مجازات ایران و تفاوت آن با دفاع مشروع
بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران وانگلستان
بررسی ربا در مقررات کیفری ایران
مبانی عدالت جزایی وبررسی تطبیقی آن در حقوق ایران
مطالعه تطبیقی جرایم علیه اجرای عدالت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی جرائم ارزی در قوانین و مقررات ایران
توازن میان امنیت ملی و آزادی های فردی در مقابله با جرایم تروریستی PHD
اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران و انگلستان با تاکید بر ابراز ادله
مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
بررسی مواد 3و4 قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل
مسئولیت کیفری بدون تقصیردر نظامهای حقوقی انگلستان وایران   PHD 
تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
تحولات اهداف مجازات ها در پرتو نظریه ریسک جرم
ضرورت جرم انگاری نابودی فرهنگی
مبانی تقسیم جرایم به حد و تعزیر
جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران
معاونت در قتل عمد
بررسی قتل هایی که سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی شوند
رابطه علیت در انواع قتل
حمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
شرکت در قتل عمدی (در قانون مجازات اسلامی)
تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین جرم های مرتبط با مواد مخدر و روان گردان با تکیه بر مقررات کیفری و رویه قضایی ایران
نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم
نقش غرائز در ازدیاد جرائم
بررسی فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در حقوق جزای بین الملل
قتل شبه عمد در فقه اسلامی
آدم ربایی در حقوق جزای ایران
ضابطین دادگستری، وظایف و اختیارات آنان در حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی در کنوانسیون های بین المللی حقوق ایران و امریکا
بررسی تروریسم هسته ای با تاکید بر کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای  مصوب 2005
حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تکیه بر یکی از مصادیق بارز آن)
سیر تحولات سیاست جنایی در قلمرو اجرای مجازات حبس
بررسی تقابل اقرار و علم قاضی در امر کیفری
بررسی فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری اطفال بزه کار
جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه
بررسی مبانی و آثار جرم شناختی تعلیق تعقیب
آثار ناشی از تغییر ارزش مورد معامله
تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری   PHD
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
بزهکاری زنان از جنبه اختلالات منش
دعوی تصرف عدوانی
علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
عوامل روانی موثر در مجازات
جرائم ومجازاتها در حقوق رم باستان
تسبیب در جنایات
مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
صلاحیت ترمیمی و قضایی شورای حل احتلاف
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
جایگاه مددکاری اجتماعی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران (با تاکید بر رویه قضایی)
بررسی سیاست جنایی در خصوص اتانازی در ایران، هلند و استرالیا
جرائم ترک فعل کیفر نظامی ایران
حق دفاع متهم
سیر تحولی قانون ایران در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر
تخفیف مجازات درحقوق جزای ایران
جهل به قانون
کودک آزاری والدین
پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرم اعتیاد به مواد مخدر
نقد و بررسی قاضی تحکیم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
تحلیل درباره قتل غیرعمد در حقوق ایران
انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران
تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس   PHD
بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه
بررسی اختیارات قضات در نظام دادرسی کیفری ایران(قبل و بعد از انقلاب)
بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستان
سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف( با تاکید بر فقه امامیه)
حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز
ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی        PHD
اصل برائت و اماره جرمیت
حمایت کیفری از محیط زیست
معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران
روش تفسیر در قوانین کیفری و فقه اسلامی
روان شناسی در خدمت حقوق جزا
جرائم و مجازاتهای مالیاتی 50 سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد
ماهیت حقوقی – سیاسی تروریسم با تاکید برجایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت PHD 
بررسی فقهی-حقوقی وجرم شناختی فرزند کشی
بررسی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
سیاست جنایی ایران درقبال بزهکاری کودکان ونو جوانان
تاثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی PHD
قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه
فردی کردن مجازاتها درحقوق کیفری ایران
دفاع مشروع
حمایت کیفری از آثار مذهبی ،ملی وتاریخی
الزامات کیفری ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد( مریدا)
تخریب اموال دولتی
حقوق جزا در آینه سنت ومدرنیته
برسی تئوری وعملی ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری
احکام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب
 بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیندکیفری،درحقوق ایران، انگلستان وولز
بررسی جرائم مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات 1375)
اصل قضایی بودن مجازات ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی با رویکرد به حقوق
جرایم بدون بزه دیده و جایگاه آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه
تحلیلی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران ومطالعه تطبیقی آن با
تحلیل نظری بزه دیدگی زنان در پرتو نظریه سبک زندگی در فضای حقیقی و مجازی
جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای سایبر
بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  PHD
جرم توقیف و حبس توسط افرادی عادی در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)
بررسی تحلیلی عمد وخطا وانتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی
عفو در حقوق کیفری ایران
حمورابی وپاره ای از قوانین وی
بیماری مجرم و تاثیر آن بر اجرای کیفر( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی وعمومی ایران
تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری حقوق جزای ایران
بررسی تطبیقی جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای با نگاهی به حقوق ایران
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق و جرایم گمرکی PHD
محاربه وافساد فی الارض
اقرار در حقوق کیفری
مطالعه پیمان بین المللی حقوق کودک از منظر جرم شناسی کاربردی
بررسی انتشار جریان دادرسی در حقوق تطبیقی ایران وانگلیس
تحلیل و نقد نظریه تعامل گرایی و آثار آن در جرم شناسی
پیشگیری از جرایم جنسی در ایران و انگلستان
سرقت مستوجب حد در حقوق کیفری ایران
نظم عمومی در حقوق کیفری
تاثیر اضطرار در مسئولیت کیفری
جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم تعزیرات ومجازاتهای
علل گرایش به مواد مخدر وتاثیر آن در ارتکاب جرم
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم در مرحله تحقیقات مقدماتی
بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان
حمایت کیفری از حقوق مصرف کنندگان محصولات صنعتی در ایران
جرم انگاری اقدام های مخل دادرسی عادلانه: مبانی و مصادیق PHD
نقش عرف در نظام جزائی ایران
پیش بینی ارتکاب جرم
بررسی تطبیقی موارد سلب آزادی تن متهم در حقوق ایران ،فرانسه وانگلستان
سیاست جنایی ایران در زمینه مجازات زندان باتوجه به تحولات حقوق جزا
سازمان ملل وجرایم فراملی       (اهدائی دانشگاه آزاد)
بازتاب فرض برائت در آراء کیفری دیوان اروپایی حقوق بشر
جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا
بررسی آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقد امات تآمینی و تربیتی کشور در پرتو اسناد حقوق بشر
سیاست جنایی ایران در زمینه اعنال منافی عفت
تعویق صدور حکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی اشتباه قضایی در دادرسی کیفری در حقوق ایران وانگلیس
پیمان نامه جهانی کنترل دخانیات و قانونگذاری جاری کشور در زمینه دخانیات
بررسی نحوه اجرای حدود در محاکم قضایی ایران
مبانی مکانیزم نظام کیفری ادیان ابراهیمی
تجاوز کارمندان دولت به حقوق عمومی وخصوصی به مناسبت شغل ووظیفه
ضرب و جرح عمدی در حقوق جزای ایران
بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری
عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران
مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران
بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب 26 /8 /69
خیانت و جاسوسی در حقوق کیفری ایران
تحلیل بزهکاری اطفال و نوجوانان درپرتو نظریه معاشرت های ترجیحی
مجازاتهای اجتماعی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
اصل برائت ومبانی فقهی آن
بررسی وتحلیل مجازات در جرائم خطئی
حمایت از شهود و بزه دیدگان در دادگاه های کیفری بین المللی موردی و دادگاه کیفری بین المللی دائمی….
پیشگیری از بزهکاری اطفال در قوانین و مقررات مدنی
بررسی حقوقی -جرم شناختی ماده 48 مکرر ق.م.ا.
تحلیل وبررسی قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 3 /8 /67) وشناخت برخی
بررسی تحلیلی واکنش های محدود کننده ی آزادی
بررسی جرم هتک حرمت منزل در حقوق کیفری ایران
جرم اهانت به مقدسات مذهبی
بررسی تطبیقی نحوه رسیدگی به جرایم در دادرسی ملی و دادگاه کیفری بین المللی
تطهیر در آمدهای ناشی از جرم
حمایت کیفری از حقوق مولفان و مصنفان و صاحبان آثار هنری
بزه خیانت در امانت
بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین ورویه های قضایی ایران
مسائل کیفری مربوط به مدیران در شرکتهای سهامی
بررسی عمل نوعا کشنده در حقوق جزای ایران در پرتو موازین پزشکی
حقوق زندانیان در ایران
رکن مادی کلاه برداری در حقوق جزای ایران
حبس ناشی از محکومیت های مالی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
شناخت عوامل جرم زا در کودکان و بیلان دادگاه های اطفال ایران
علل پیدایش جرم و تاثیر مواد مخدر در پیدایش و ازدیاد جرم
توهین و افترا و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران
تحقیق در باره جرایم جنگ
بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران واسناد بین المللی
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ورویکرد های نوین        PHD
جرائم اطفال حوزه قضایی قم
نقش سازمان بهزیستی و عملکرد آن در پیشگیری از جرم
تاثیر مواد مخدر در بزه کاری و طرق جلوگیری از آن
نقش تربیت و وراثت در بزه کاری کودک
نقش حسابگری در پیشگیری کیفری از جرایم اقتصادی
گواهی از نظر پلیس علمی
درجه بندی کردن عنصر روانی در قتل: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه PHD
جرائم مطبوعاتی
بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان
اثر اختلالات روانی در بزه کاری
سیاست جنایی – تقنینی ایران در قبال شرکت های بازاریابی شبکه ای
حقوق کیفری و حوزه عمومی، حوزه خصوصی     PHD
تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان
پوشش غیر مجاز در نظام کیفری ایران
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرایم اقتصادی PHD
رسیدگی اختصاری به جرایم در حقوق ایران و انگلستان
بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن
توافقی شدن آیین دادرسی کیفری PHD
کیفر در نظریه حقوق بشر و نظام کیفری ایران
مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزایی سابق و لاحق
بررسی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفری ایران
حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی
سقوط دعوی عمومی (در حقوق کیفری ایران)
بررسی تطبیقی اهم اهداف مجازاتها در حقوق عرفی و اسلام
تحولات حقوقی جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی
مسئولیت کیفری افراد ترانس سکسوال در حقوق کیفری ایران
جرائم محاربه و افساد فی الارض
رویکرد نوین بر شناسایی جرم سیاسی
تعلیق اجرای مجازات
تحلیل و بررسی ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد 1368
سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی
حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان
توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران PHD
نقش آزادی در تحول حقوق کیفری
حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه  PHD
حقوق اقتصادی
عنوان
تحلیل حقوقی اقتصادی بیمه عمر
تحلیل اقتصادی پیامدهای جانبی ناشی از استفاده از اموال
جهانی سازی حقوق رقابت
محوریت کمیابی منابع و حداکثر سازی ثروت در تحلیل اقتصادی مبانی حقوق خصوصی
بورس انرژی
تحلیل حقوقی و اقتصادی مقررات حاکم بر املاک مسکونی
تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی ازعیب تولید
حقوق مصرف کننده و شروط تحمیلی
حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران
علل ناکارآمدی مالکیت خصوصی در کشورهای توسعه نیافته(مطالعه موردی ایران)
اقامه دعوا یا صلح و سازش: تحلیل اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
تبلیغات و حقوق مصرف
تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی(قهری)
تحلیل حقوقی گذار از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و آثار اقتصادی آن
تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی
رویکرد ترمیمی به جرایم اقتصادی با تاکید بر میانجیگری
اجرای قواعد حقوق رقابت بر قراردادهای توزیع
سود بانکی در حقوق ایران
رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن
نمایندگی تجارتی بین المللی
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای آتی
قراردادهای مشارکتی درحقوق بانکی
تحلیل اقتصادی پول شویی
مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از مصرف کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی در حقوق ایران و اسناد اتحادیه اروپا
حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری
قراردادهای EPC از منظر حقوق اقتصادی
حمایت از مصرف کننده کالاهای معیوب و خطرناک
حمایت از مصرف کنندگان خدمات بانکداری الکترونیکی
حقوق مصرف کننده خدمات حقوقی
نقش اخلاق حرفه ای در کاهش موارد اعمال حقوق کیفری اقتصادی
حقوق توزیع درایران
تاثیر متقابل بیمه و مسئولیت مدنی
شورای رقابت در حقوق ایران
راه حل های همکارانه در مرحه تشکیل قراردادها در حقوق ایران و آلمان
ادغام بنگاهها در حقوق رقابت
کارکردهای حقوقی اعتبارات اسنادی
نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی
تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت
بررسی حقوقی و اقتصادی اندازه ی مطلوب دولت ایران در فعالیتهای اقتصادی
تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین و مقررات مربوطه
رابطه حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی از منظر نهادگرایان
جرم تبانی در معاملات دولتی و آثار اقتصادی آن
بررسی تطبیقی ساختار حقوقی صندوق های توسعه ملی
قراردادهای اجباری
بهبود فضای کسب و کار در پرتو قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل 44
تحلیل حقوقی و اقتصادی شروط افزاینده و کاهنده ی مسئولیت در حقوق مصرف
بهینه سازی مصرف آب و نقش آن در توسعه پایدار
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اثربخشی آن در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
گذار از بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی در ایران
اعمال مخل رقابت در سیاست جنایی ایران با تکیه برقانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا.(مصوب 1386/11/8)
گسترش مالکیت دولت در واحدهای صنعتی کشور”تحلیل حقوقی-اقتصادی”
گارانتی از منظر حقوقی و اقتصادی
تحقق کارایی اقتصادی در حقوق قراردادهای ایران
مطالعه حقوقی-اقتصادی جرم انگاری سوء استفاده و افشای اطلاعات نهانی در بازار بورس و اوراق بهادار(مطالعه تطبیقی)
حقوق رقابت با رویکردی به قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.1.1 وسیستهای کلی اصل 44 ق. ا.
تحلیل اقتصادی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
بیمه اتکایی
حق اختراع نرم افزار با رویکرد اقتصادی
تحلیل اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید و بیع متقابل در صنعت نفت
دعوای گروهی با رویکرد حقوق فدرال آمریکا
دلالی
اسرار بانکی
حکمرانی خوب و خصوصی سازی در ایران
سیاست کیفری ایران و انگلستان در برابر جرایم مالیاتی
قراردادهای اختیار معامله سهام
ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
بررسی نظام حقوقی حاکم بر حل اختلافات فعالان بازار بورس و اوراق بهادار
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران
تحلیل اقتصادی حقوق اسرار تجاری
تحلیل اقتصادی حسن نیت در قراردادها
خسارات قابل مطالبه در قرارداد پیمانکاری و کاربرد بیمه در جبران آن با تاکید بر تحلیل اقتصادی
مقررات گذاری سازمان هواپیمایی کشوری از منظر حقوق عمومی اقتصادی
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قرض الحسنه در حقوق بانکی ایران
نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی
اعتبارات اسنادی و قراردادهای الکترونیکی
بررسی ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی(با تاکید بر مقررات مالی انگلستان و ایالات متحده آمریکا)
مطالعه جرایم سایبری علیه حقوق مصرف کننده
حقوق صنفی در ایران
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای لیزینگ خودرو
حقوق اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور
نحوه و روشهای تامین منابع مالی(فاینانس) پروژه های صنعتی در جمهوری اسلامی ایران(بررسی حقوقی اقتصادی)
قواعد تکمیلی در حقوق قراردادها از بعد اقتصادی
بررسی و تحلیل قانون مالیات بر ارزش افزوده
استاندارد و حقوق مصرف
قاعده گذاری و برنامه ریزی در عرصه اقتصاد و تطبیق آن با برنامه پنجم توسعه
اصل جبران خسارت در بیمه های زیان
ضمانت اجراها در حقوق کیفری اقتصادی
حقوق محیط زیست
عنوان
جایگاه عدالت در حقوق بین الملل محیط زیست
تحول مفهوم جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل بشردوستانه
نقش ساز و کار توسعه پاک در ایفای تعهد کاهش گازهای گلخانه ای
بررسی جایگاه حفاظت از منابع آبی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر حوزه آبی خوزستان
تروریسم زیست محیطی
بررسی نقش کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی (1972) بر حفاظت محیط زیست با تاکید بر عملکرد ایران
آسیب شناسی حمایت کیفری از گونه های گیاهی و جانوری در حقوق ایران
نقش دانش در حقوق محیط زیست
حفاظت از میراث فرهنگی بومی و محلی برای تضمین توسعه پایدار محیط زیستی
نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در ایران
رویه رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در قضایای زیست محیطی
بررسی ابعاد اخلاقی و حقوقی همانند سازی حیوانات
مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از ریزگردها
کنوانسیون رامسر و نقش آن در استفاده معقول و پایدار از تالابهای ایران
حقوق بین الملل محیط زیست و تبادل اطلاعات زیست محیطی
مسئولیت مدنی آلودگی آب در حقوق موضوعه ایران
رژیم حقوقی زباله های فضایی
نقش و کارکرد اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
نفع و ذینفع در حقوق کیفری محیط زیست ایران
نقد و بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از کیفیت منابع آب
نقش حقوق نرم و کنوانسیون های چارچوبی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
اجرای کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض و نابودی در ایران
بررسی ابعاد نظام حقوقی رودخانه های ایران با تاکید بر اروند رود
رویه بین المللی حل و فصل اختلافات زیست محیطی با تآکید برقضیه گابچیکونا گیماروس
بررسی ابعاد حقوقی تولید بنزین استاندارد در ایران
تحلیل زبانشناختی اسناد بین المللی محیط زیستی طبق نظریه گفتمان در حقوق بین الملل
 تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
بررسی ریسک با توجه به موافقت نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی
حقوق و تکالیف بومیان و جوامع محلی در حفاظت بین المللی از جانوران وحشی
بررسی نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از جنگل های شمال ایران
بررسی ابعاد حقوقی پدیده ریزگرد با توجه به تعهدات بین المللی مربوط به بیابان زدایی
سیاستگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه محیط زیست
رسیدگی به دعاوی محیط زیستی در کمیسیون جبران خسارات ملل متحد
نقش قوه ی قضائیه در قبال مسائل زیست محیطی
تغیرات اقلیمی و امنیت بشری
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق موضوعه ایران
بررسی ابعاد حقوقی معضلات دریاچه ارومیه از دیدگاه حقوق محیط زیست
بررسی نظام حقوقی حفاظت از خاک در ایران در پرتو اسناد بین المللی
بررسی قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و تاثیر آن بر تحول حقوق بین الملل محیط زیست
بررسی رویه دادگاه های استان خوزستان در حمایت کیفری از گونه های جانوری
نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست جنوبگان
اصل پیشگیری و جایگاه آن در ایجاد تعهد برای دولتها
رویه ایران در اجرای تعهدات بین المللی مربوط به تنوع زیستی
راهکارهای حقوقی ارتقای کارایی جنگل ها به عنوان جاذب کربن در مقابله با تغییرات اقلیمی
بررسی  تطبیقی جایگاه حفاظت از محیط زیست در قوانین و مقررات صنعت فولاد ایران و کانادا
بررسی مسایل مربوط به انتقال آب بین حوضه ای از نگاه حقوق توسعه پایدار
توسل به سلاح هسته ای و حفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات بین المللی
حکمرانی مطلوب در حقوق محیط زیست
نظام بین الملی حفاظت از گونه های مهاجر با بررسی موردی در ایران
بررسی حقوقی ابعاد دستورالعمل چارچوبی آب 2000 اتحادیه اروپا و ارزیابی کاربری آن در قوانین داخلی انگلستان و ولز
مطالعه اصل مشارکت مردم درتصمیم گیری های زیست محیطی
جرم شناسی سبز و جرائم زیست محیطی
بررسی ابعاد حقوقی موانع مدیریت شهری در کنترل آلودگی هوای شهر تهران
مسئولیت دولت ها برای تغییرات آب و هوایی
نظام قانونی بهره برداری و حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی در ایران و انگلیس
بررسی ضمانتهای حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق محیط زیست ایران وفرانسه
بررسی نقش اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی نوری
چالش های حقوقی ایفای تعهدات انتقال تکنولوژی در کنوانسیون های زیست محیطی
نقش فائو در حفظ ذخایر آبی با تاکید بر ایران
جایگاه و اهمیت آموزش در حقوق بین الملل محیط زیست
دادرسی زیست محیطی در ایران
نظام ارزیابی زیست محیطی در حقوق ایران
نظام حقوقی جلوگیری از قاچاق چوب در ایران و تاثیر آن در حفاظت از محیط زیست
رویه بین المللی در حل و فصل اختلافات رودخانه های فرامرزی
بررسی نظام حقوقی حاکم بر پارک های ملی ایران با تاکید بر پارک های ملی گلستان
کارکردهای اصل پرداخت توسط آلوده ساز در حقوق محیط زیست
بررسی رژیم حقوقی ایران در حفاظت از منابع آب های سطحی در برابر تغییر اقلیم
حقوق بشر
عنوان
زمینه های جامعه شناختی مطالبه حق
آزادی مطبوعات در حقوق ایران از منظر حقوق بشر بین المللی
بررسی بن مایه های نواندیشی دینی در آثار اقبال لاهوری و پیامدهای حقوق بشری آن
تحریم های اقتصادی یکجانبه و موازین حقوق بشری، مطالعه موردی آمریکا و ایران
ضرورت آموزش عقل حداقلی وحقوق بشر
مفهوم حق نسل سوم
حق بر غذا در نظام حقوق بین الملل؛ مفهوم و سازکار
دولت الکترونیک از منظر حقوق شهروندی ، فرصت ها و چالش ها
نسبت آرای آگوست کنت با حقوق بشر
نقدهای فمینیستی به حقوق بشر
تضمین حقوق بشر در دموکراسی های فدرال (با تآکید بر هند و کانادا )
تطبیق آرای امام خمینی (ره)وعلامه نائینی درباب برابری
سازوکارهای حمایت از حقوق بشر در منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ترویج حقوق بشر
آموزش حقوق بشر برای صلح
سیر پیدایش، تحول و تدوین حقوق شهروندی در دوره مشروطیت
سلفیت و حقوق بشر معاصر(مطالعه موردی حقوق زنان)
آسیب شناسی بازی های کودکی از دیدگاه حقوق بشر
حقوق بشر در بازبینی و باز اندیشی پوزیتیویسم جدید” تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر”
سنت گرایی و حقوق بشر.مطالعه تطبیقی اندیشه های سنت گرایان غربی و سنت گرایان ایرانی مسلمان
تحول حق تعیین سرنوشت ملل از منظر حقوق بشر بین المللی پس از 1990
چالش های حقوق بشری ایدز
اخلاق زیستی و حقوقی بشر در اسناد بین المللی
ممنوعیت بیان تنفرآمیز در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
فقرزدایی در نظام بین المللی و حقوق ایران
آزادی بیان و امنیت ملی: مطالعه موردی آراء دادگاه اروپایی حقوق
مفهوم صاحب حق در نظام بین المللی حقوق بشر
حق دسترسی و بهره مندی از میراث فرهنگی
حق آزادی بیان کودک در نظام بین المللی حقوق بشر
جایگاه حقوق گروهی در نظام بین المللی حقوق بشر
قضاوت زن نزد اندیشمندان مسلمان از منظر حقوق بشر
مسئولیت شهروندی و حقوق بشر
بازخوانی سن مسولیت کیفری در نظام حقوقی ایران در پرتو فقه و استانداردهای حقوق بشر
موانع وزمینه های فرهنگی اعمال حقوق بشر از نگاه زنان کرد(شهرستان پاوه)
محدودیت ها و چالشهای آزادی مذهب در رویه کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر
نظام انتخاباتی ایران از منظر قانون اساسی واسناد بین المللی حقوق بشر
حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر
چالش حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری: حمایت انحصاری از فناوریهای تشخیصی،درمانی،ژنتیکی
حقوق بشر و توسعه اقتصادی
به زمامداری و دستگاه قضایی
نقش حاکمیت قانون در تثبیت دموکراسی و ارتقاء حقوق و آزادی ها در ژاپن
خود فرمانروایی، دموکراسی و حقوق بشر
تاثیر افکار عمومی بر رعایت حقوق بشر
مسئولیت کیفری اعضای گروه های متخاصم در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
بررسی تطبیقی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی معاصرایران وجان استوارت میل….
دموکراسی اکثریتی و حقوق بشر
مداخله بشردوستانه و جامعه مدنی جهانی
بررسی ومطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی ومنشور بین المللی حقوق بشر
حقوق شهروندی مجرمان پس از دوران محکومیت
تاثیر اجرای موازین حقوق بشر در پیشگیری و مقابله با فساد اداری
بررسی نقش دیوان بین المللی کیفری در تداوم و توسعه حقوق بشر
کودک و فضای سایبر: فرصتها و چاشهای حقوق بشری
مجازات اعدام و حقوق بشر
سوء استفاده از قدرت و تحدید آزادی های مدنی افراد
حقوق بشر و حقوق جمعی کار
رویکرد گفتگوی ادیان به مبانی و موازین حقوق بشر
آموزش حقوق بشر وحق توسعه پایدار
رابطه جهانشمولی حقوق بشر ونسبیت گرایی فرهنگی تجربه آسیای شرقی
حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زنان در فرهنگ بختیاری (مطالعه موردی دانشجویان بختیاری)
نقش دولت در تعیین محتوای دینی آموزشی همگانی در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران
دادرسی عادلانه در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی
حقوق وآزادیهای احزاب در ایران و اسناد جهانی حقوق بشر
توانمندی زنان: مشارکت سیاسی، نمایندگی و حقوق بشر ( مطالعه موردی ایران، استرالیا و ترکیه)
تحلیل ونقد اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی ، مذهبی و زبانی مصوب 18 دسامبر 1992
سلب آزادی محکومین مالی در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
تقابل حیثیت انسانی و روسپیگری: رویکرد حقوق بشری
تعاملات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه جدید
حقوق سیاسی زنان در ایران در مقایسه با اسناد بین المللی وسه کشور سویس،انگلیس
دادرسی عادلانه اطفال در حقوق بشر بین المللی و حقوق ایران
مداخله ی دولت در خشونت های خانگی از منظر حقوق بشر
اخلاق عمومی و حقوق بشر
رفتار عادلانه نسبت به بزه دیده در اسناد چهارگانه دیوان بین المللی کیفری
بررسی تطبیقی منع شکنجه وهتک حرمت وحیثیت در کنوانسیون منع شکنجه ودیگر
آموزش حقوق بشر و تاثیر آن بر مولفه های توسعه سیاسی
بررسی مسئولیت کیفری سران دولت ها در قبال جنایات علیه بشریت
بررسی مفهوم، نقش و جایگاه شهروندی جهانی از دیدگاه حقوق بشر
جرم انگاری نقض حق بر آموزش در تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری
دولت سنت های قومی، چالش های حقوق بشر
مفهوم تلورانس در نظام بین المللی حقوق بشر
خشونت علیه کودکان خیابانی، تعهدات بین المللی ایران
حق توسعه در آموزه های حقوق بشری و برنامه های توسعه پنج ساله  ایران
نافرمانی مدنی از دیدگاه حقوق بشر
حق بر متفاوت بودن در نظام بین الملل حقوق بشر
تبیین رابطه ی حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی
اتانازیا از دیدگاه موازین حقوق بشر
بیوتکنولوژی و کرامت انسانی
آزادی آکادمیک
آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی
آزادی از ترس
حق بهره مندی از وکیل با تاکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو اسناد حقوق بشری و مقایسه با حقوق ایران
تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و موازین بین المللی حقوق بشر
نقش انتخابات آزاد و منصفانه در تقویت به زمامداری
شان و منزلت انسان در اندیشه های زرتشت
نقض تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر
عقلانیت و حقوق بنیادین ” قید اروپایی حقوق بشر و حاکمیت دولتها”
امنیت فردی در نظام حقوقی ایران در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
بازپروری زندانیان بر مبنای موازین حقوق بشری
بررسی محدودیت یا ممنوعیت درمان ناباروری زوجین فاقد صلاحیت از دیدگاه حقوق بشر
جامعه گرایی و حقوق بشر
چالشهای حقوق فرهنگی
آموزش حقوق بشر برای توانمندسازی زنان
مشارکت سیاسی در دولت رانتیر
نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل در دهه آموزش حقوق بشر(2004-1995)
مطالعه حق حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه های جمعی در ایران
حقوق زنان در میان برابری و تبعیض حقوقی
نسبت مفهومی حق و قانون
نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان دیده بان حقوق بشر
بنیاد گرایی مسیحی و اصول حقوق بشر
آزادی بیان و توهین به مقدسات در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
رویکرد پراگماتیستی ریچارد رورتی به حقوق بشر
نقش و مسئولیت زنان در نقض حقوق زن
جهاد ابتدایی از دیدگاه موازین حقوق بشر
بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب
آزادی تشکل ها، ابزار مشارکت شهروندان
حقوق مالکیت فکری
عنوان
مالکیت ادبی و هنری در روابط استخدامی
حمایت از اثار معماری در حقوق مالکیت فردی
تاثیر فناوری دیجیتال بر کپی رایت
حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری
شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری ایران
مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری
حمایت از کپی رایت در اینترنت
حمایت از دانش سنتی در حقوق مالکیت فکری
حق بر تصویر در نظام مالکیت فکری
اسرار تجاری در اینترنت
دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری
تحلیل اقتصادی کپی رایت
حمایت از نوآوری های حیوانی در حقوق مالکیت های فکری
مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال(بی اتی) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی اتی)
حمایت از منابع ژنتیک گیاهی در حقوق مالکیت فکری
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت
نقش سیستم ثبت اختراع در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه
مسئولیت غیرمستقیم ناشی از نقض کپی رایت در اینترنت و قانون حاکم
حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی
تبانی در حقوق رقابت
تحلیل رقابتی قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)
ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران و انگلستان
احتکار اختراع
حمایت از روشهای تجارت به عنوان اختراع
ارزیابی مالکیت های فکری (با تاکید بر ارزیابی اختراعات)
علایم تجاری جمعی در حقوق ایران
مالکیت حق اختراع در قراردادهای استخدام
تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت
زوال حق بهره برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی( با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپا)
بیمه دارایی های فکری
حمایت از فناوری نانو در حقوق مالکیت فکری
پروانه اجباری بهره برداری از اختراع در حقوق انگلیس و ایران
مسولیت مدنی نقض رازهای تجاری
جایگاه مد در نظام مالکیت فکری (نظام حقوقی بین المللی، حقوق ایران و فرانسه)
موجبات بی اعتباری در حقوق اختراعات
مورد معامله و توابع آن در قراردادهای لیسانس فناوری
نقض حق تالیف در حقوق ایران وانگلیس
حمایت از آثار سینمایی در حقوق مالکیت فکری
نظارت دولت بر قراردادهای انتقال فناوری
ادعای ثالث در قرارداد انتقال حق اختراع
مسئولیت مدنی انتقال دهنده تکنولوژی معیب با تاکید بر جنبه های مالکیتهای فکری
حمایت از نشانه های جغرافیایی
تقلب در عرضه کالا در حقوق ایران و انگلیس
جایگاه مالکیت فکری به عنوان حقی بشری در توسعه پایدار
حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری
ثبت بین المللی علایم بر اساس موافقتنامه مادرید و پروتکل مرتبط با آن
آزادی اطلاعات در قانون ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری
حقوق سازمانهای پخش صدا و تصویر
جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری
جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت
بررسی حقوقی-کاربردی رویه های ثبت اختراع در حقوق ایران
مبانی فلسفی قلمرو عام در مالکیت فکری (Public Domain)
ائتلاف فناوری و حقوق رقابت
نظم عمومی و اخلاق حسنه و مالکیتهای ادبی و هنری
حمایت از آفرینش های تبلیغاتی در پرتوی حقوق مالکیت فکری
حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری
اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری
ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس علامت تجاری
نام دامنه و علامت تجاری
نگاشت و نگاهداشت آوا در حقوق مالکیت فکری
چالشهای حقوقی-قراردادی استفاده،انتقال و توسعه تکنولوژی و اموال فکری در پروژه های بالا دستی صنایع نفت و گاز ایران
وضعیت دارایی های فکری در نظام ورشکستگی
نام تجاری
انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش
علامت های تجاری غیر قابل ثبت
تبیین تعامل نظام مالکیت های فکری و حق توسعه
بررسی شرط تازگی در حقوق اختراعات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری
مسئولیت مدنی نقض حق اختراع
تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی
اعتراض در حقوق علایم تجاری
نظام های بین المللی و منطقه ای ثبت اختراع با تاکید بر معاهده “پی سی تی”
روشهای رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع در ایران و انگلستان
نظام حقوق بشر بین الملل و اطلاعات افشا نشده
مدیریت جمعی مالکیت فکری
حمایت از ابداعات گیاهی
اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری
انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بررسی تطبیقی گام ابتکاری در حقوق اختراعات ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا
تحلیل مفهومی مالکیت فکری
حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
تدابیر فناورانه برای حفاظت از آثار دارای کپی رایت
قراردادهای فرانشیز
رژیم حقوقی حاکم بر کپی رایت در مطبوعات
حقوق صاحبان علایم تجاری درایران وانگلستان
فرآیند ثبت علامت های تجاری و نشانه های جغرافیایی در حقوق ایران
مسئولیت غیر مستقیم نقض علامت تجاری
قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری
علامت تجاری معروف
حقوق تجارت بین الملل
عنوان
تحلیل اقتصادی یکسان سازی و هماهنگ سازی در حقوق قراردادها
تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی
تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر سرمایه گذاری در انرژی ایران
بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران
ضرورت انعقاد یک عهد نامه جهان شمول در خصوص استانداردهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی
تفاوت بین رفتارقراردادی شرکت های ملی نفت کشور چین و شرکتهای بین المللی نفتی در فعالیت های برون مرزی و دلایل آن
تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی
داوری بر خط و مسائل حقوقی آن
بررسی مبانی و فلسفه تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت در عهد نامه بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
قواعد (حقوق) بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی
تعهدات بیمه گذار در بیمه های دریایی
چهارچوب حقوقی خصوصی سازی در صنعت نفت
مسئولیت ناشی از تولید: بررسی تطبیقی در حقوق ایالات متحده، انگلستان و ایران
مسئولیت بانک ها در معاملات اعتبارات اسنادی
اصلاح معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران در پرتو تحولات اخیر حقوق سرمایه گذاری
اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادی
قواعد مبدا در سازمان تجارت جهانی
تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
اعتبارات اسنادی الکترونیک” بررسی حقوق”
قاعده مندسازی مسئولیت اجتماعی شرکتهای چندملیتی
نظام حقوقی حاکم بر نمایندگی های خارجی در نظام حقوقی ایران
ماهیت و کارآیی قراردادهای بای بک
منافع عمومی دولت میزبان در تقابل با منافع سرمایه گذار خارجی
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
جایگزین شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات
جایگاه اصل شفافیت در سازمان جهانی تجارت
اعمال فرامرزی مقررات اقتصادی
روشهای کاهش اثرات خطرهای سیاسی در یک قرارداد بلند مدت نفتی
تحولات قانون حاکم در قراردادهای بالادستی صنعت نفت
موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران
صلاحیت دیوان داوری و آثار آن در دعوا
چگونگی تعامل بازار آزادسازی شده گاز اروپا با صادر کنندگان انحصاری گاز …
روشهای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مقایسه با حقوق ایران و انگلستان
انتقال الکترونیکی اعتبار
موارد معافیت و محدودیت مسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی در حقوق داخلی و کنوانسیونهای CMRوCOTIF
سرمایه گذاری پروژه محور اسلامی و مقایسه آن با نوع متداول سرمایه گذاری گاز ایران و امکان استفاده از آن در صنعت
تعامل استانداردهای صنعتی و حقوق مالکیت فکری در پرتو قواعد حقوق تجارت بین الملل
اسرار تجاری الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیک ایران
بیمه حمل و نقل هوایی بین المللی
قراردادهای کلید در دست: تعهدات طرفین و نتایج نقض آنها
بررسی جنبه های حقوقی لیزینگ اعتباری بین المللی
تاثیر نقض قرارداد داوری بر روند حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی: بررسی تطبیقی آرای قضایی
بررسی ابعاد حقوقی مراکز مالی با ساختار قانونی خاص
پیدایش و مندرجات قرارداد داوری: بر مبنای اسناد بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
ساختار و جایگاه سازمانهای داوری ایران در داوریهای تجاری بین المللی
مناقصات دولتی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل
حل و فصل اختلافات تحت منشور انرژی
دکترین انتظارات مشروع در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
بیمه پروژه های صنعتی (دیدگاه حقوقی)
یکی سازی بین المللی حوزه های نفتی و گازی (با تاکید بر موقعیتهای بالقوه ایران)
بررسی حقوقی حذف مالیات مضاعف در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نتایج الحاق ایران به معاهده منشور انرژی
بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر آن بر قرارداد(با تاکید بر قراردادهای نفتی)
رسیدگی های موازی در حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
گسترش صلاحیت شخصی در سیستم قضائی آمریکا و انگلیس و تاثیر آن بر حقوق خوانده و بررسی جایگاه موضوع در حقوق ایران
بررسی حقوق مصرف کننده در فضای مجازی در حقوق ایران و مقایسه آن با اتحادیه اروپا و آنستیرال
بررسی حقوقی وام های سندیکایی
رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت
نظام های پذیرش و استقرار سرمایه گذاری خارجی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی
نقش های روش های حل و فصل مناسب اختلافات در تعدیل قدرت در دعاوی میان سرمایه گذار و دولت
امضای الکترونیک مطمئن و نقش دفاتر خدمات صدور گواهی امضا در نظام حقوقی ایران
ضوابط حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی
ابعاد حقوقی فساد در داوری های تجاری بین المللی
مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
کارکرد کلوپ های پی. اند. آی در تسهیل تجارت بین الملل
ادغام شرکت های سهامی با نگاهی به حقوق امریکا ، فرانسه ، و ایران
ادغام شرکت های نفتی در قوانین ایران و اروپا
مطالعه مسئولیت های پیش قراردادی در معاملات تجاری بین المللی( در پرتو مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا..)
چهارچوب حقوقی ریسک در قرارداد تامین مالی پروژه محور نفت و گاز: از منظر وام دهندگان
حقوق رقابت در بازارهای انرژی با تمرکز بر آزاد سازی بازارگاز در جامعه ی اروپایی
شفافیت در روند رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی
آثار شروط تثبیت و مذاکره مجدد در قراردادهای بین المللی نفتی
تعامل با سرمایه گذاران مستقیم خارجی در قوانین ایران و ترکیه
قواعد دسترسی به بازار تحت نظام سازمان تجارت جهانی
تجارت الکترونیکی در سازمان جهانی تجارت (WTO)
روش های قراردادی پیشگیری از اختلافات در قرارداد های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ابعاد حقوقی قرارداد “سیف” در تجارت بین الملل (مطالعه ای تطبیقی)
محدودیت های صلاحیتی قانون ملی در تنظیم و کنترل شرکتهای چند ملیتی
مصونیت صلاحیتی دولت وشرکتهای دولتی بانگاه ویژه به اختلافات نفتی وگازی
حقوق و تعهدات پیمان کار قرارداد بین المللی ساخت و ساز در فیدیک زرد
قراردادهای بین المللی توسعه مشترک در کشف وبهره برداری ذخایر نفتی وگازی
تحول شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
جنبه های حقوقی قراردادهای حفاری در صنعت نفت وگاز
بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اکتشافات و بهر برداری از منابع معدنی بستر عمیق دریا
بررسی حقوقی جایگزینی روش پرداخت حساب مفتوح با اعتبارات اسنادی
مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس بین الملل نرم افزار
اقدامات تامینی در داوری های تجاری بین المللی
خسارت عدم النفع در دعاوی تجارت بین المللی
بررسی وضعیت حقوقی برچیدن تاسیسات نفت و گاز
حمایت از مالکین و منتفعین نهایی سرمایه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
نظریه عمومی حاکم بر نمایندگی در قانون تجارت
مفهوم سرمایه گذاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
مصادره سرمایه های مبتنی بر مالکیت فکری(صنعتی): بررسی مجوزهای بهره برداری اجباری از حق اختراع در پرتو داوری های سرمایه گذاری بین المللی
بررسی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران
قرارداد نفتی مشارکت در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران
تعهد محرمانگی در قراردادهای انتقال فناوری
تامین مالی بین المللی پروژه محور پروژه های نفت و گاز با استفاده از وام های سندیکایی
مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی
نقض اساسی در قراردادهای اقساطی با رویکرد به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
قابلیت ارجاع در داوری های تجارت بین المللی
رابطه حقوقی داور و طرفین دعوا
قراردادهای اجاره کشتی در سفر معین در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران
قراردادهای تامین مالی پروژه
دکترین سابقه در داوری
قیمت گذاری انتقالی در فعالیت شرکت های چند ملیتی
عدم مصونیت دولت در قراردادها و موافقت نامه های اقتصادی خارجی
انرژی های نو در ایران: چالشها  و راه حل های حقوقی و غیرحقوقی
داوری در حوزه مالکیت فکری
سازمان تجارت جهانی و محیط زیست
قراردادهای انتقال گاز
مسئولیت داور
تنظیم بازار تکنولوژی با تکیه بر واردات آن
قرارداد فروش گاز
بانکداری الکترونیکی
بیمه سرمایه گذاری خارجی
غرامت ناشی از سلب مالکیت در رویه داوری بین المللی با تاکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در دعاوی نفتی
داده پیام و ارزش اثباتی آن در قراردادهای الکترونیکی
بسترسازی حقوقی کارآمد برای حسن اجرای قراردادهای تجاری بین المللی دولتی
بررسی تطبیقی اجبار به انجام عین تعهد در حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مسولیت مدنی بین المللی ناشی از حوادث هسته ای
هیئت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی
انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی
اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی بین المللی و استثنائات ان
جایگاه و تاثیر شرط التزام(Umbrella Clause) در تعهدات سرمایه گذاری خارجی
اصلاح عملکرد شرکت ملی نفت ایران
بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک ایران در پرتو استانداردهای بین المللی
موانع و راهکارهای حقوقی تسهیل مبادلات پولی در بانکداری بین المللی، با تاکید بر وضعیت کشورهای در حال توسعه بویژه ج. ا. ایران
تعهد تحویل کالای مطابق قرارداد در تجارت بین الملل   PHD 
ظهور و بروز قراردادهای مرتبط
اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و غیر قراردادی” مطالعه تطبیقی”
قوه ی قاهره در قالب تحریم های اقتصادی
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
جبران خسارت در بیمه های دریایی
تجارت جهانی انرژی و سازمان جهانی تجارت
تعارض شروط در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون CISG
نگاهی بر مالکیت و نقش آن در تحول قراردادهای نفتی
شرکتهای چندملیتی و محدودیتهای حقوق بشری
مفهوم سلب مالکیت خزنده: با نگاهی ویژه به تحولات اخیر در این خصوص
اصول حاکم بر وضع قوانین بازارهای بین المللی اوراق بهادار
اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی
اصل قائم مقامی در قراردادهای بیمه دریایی
گسترش قلمروی شخصی شرط داوری
تعادل اقتصادی در قراردادهای دولتی
ماهیت و انواع تضامین دولتی در تامین مالی پروژه محور
راهکارهای حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای بالا دستی نفت و گاز: با تاکید بر ایران
مفهوم سرمایه گذار در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
تحلیل موضوعات اساسی حقوقی در موافت نامه های خرید و فروش گاز مایع
پیامدهای تحولات و پیشرفت های اخیر در عرصه حمل و نقل گاز مایع بر تجارت جهانی آن
جوانب الحاق ایران به معاهده منشور انرژی
روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گاز-میانجی گری- داوری
تحلیل حقوقی امنیت انرژی تحت معاهده منشور انرژی با ارجاعی به نظام سازمان تجارت جهانی
محرمانگی در داوری تجاری بین المللی
بررسی ریسک های غیر تجاری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و روش حقوقی کاهش آن ها
نقش بیمه نامه های اعتبار صادرات در افزایش صادرات غیرنفتی
قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی: با نگاهی بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقرره رمII) و ایالات متحده آمریکا
انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آن در محاکم
شیوه های حمایت از سرمایه گذاری خارجی تحت حقوق بین الملل و حقوق ایران
بررسی قرارداد تامین مالی (فایناس) بانکی
بررسی میزان تاثیرگذاری معاهدات بین المللی در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی (مطالعه موردی ایران)
نقض قابل پیش بینی قرارداد تحت کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق انگلیس و ایران
اسناد الکترونیکی در حمل و نقل دریایی و سیر تکوین اندیشه ها و ثمرات آن
مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران
مقایسه داوری سریع با داوری معمولی (در دعاوی تجاری بین المللی)
جبران خسارت در قراردادهای اجاره کشتی
تآثیر آزاد سازی بازار بر امنیت تآمین گاز در کشورهای صادر کننده
مطالعه تطبیقی دکترین مناسب نبودن دادگاه در نظام های حقوق عمده جهان
داوری در حقوق رقابت
انتخاب دادگاه صالح توسط طرفین در حقوق بین الملل خصوصی “مطالعه تطبیقی”
رویه قضایی در شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در ایران
اثر بحران اقتصادی بر قراردادهای سرمایه گذاری
اصل آزادی قراردادها در کنوانسیون حمل و نقل دریایی بین المللی با تاکید بر عهدنامه روتردام 2008
بررسی مقررات 1924 لاهه در زمینه قرارداد حمل و نقل بین المللی دریایی کالا با کنوانسیون 2008 روتردام و اثر احتمالی آن بر قانون…
بررسی ساز و کارهای تامین مالی در پروژه های بهره وری انرژی و قابلیت اعمال آن در صنعت انرژی ایران
بررسی حقوقی امضای الکترونیکی
بررسی مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب بین المللی کالا با تاکید بر کنوانسیون ژنو…
رویکرد قراردادی پیشگیرانه از اختلافات و داوری سریع: روش چند مرحله ای …
حقوق بین الملل
عنوان
حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت
استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن
ترک مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل
آثار جنگ بر معاهدات بین المللی
مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک
بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل
بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت محدود
تاثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئوولیت بین المللی دولت با تاکید بر مسئوولیت ناشی از منافع جمعی PHD
مسئولیت متقابل دولتها وسازمانهای بین المللی در حمایت بین المللی از حقوق بشر
رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم
ماهیت حقوق سازمان کشاورزی وتغذیه جهانی (فائو)ومصوبات آن
تاثیرات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق بین الملل (TRIPs) بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی
مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران )
رویکرد پیشگیرانه سازمان ملل متحد در جلوگیری از درگیری های مسلحانه
تبیین حقوقی حملات نظامی دولت عراق علیه مردم کُرد
اوپک ونظم نونفتی بین المللی
تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل PHD
سیر تحول حاکمیت دولتها در سازمانهای بین المللی
پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه هاوحمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
جنبه های حقوقی اجرای موافقت نامه های دوراروگوئه نسبت به کشورهای درحال توسعه
بررسی شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از منظر اسلام
قراردادهای اجاره در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایالات متحده
آزادی ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت
مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه …..
تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت انسانی PHD
بررسی تحلیلی معاهدات دو جانبه جلب وحمایت از سرمایه گذاریهای خارجی
نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری واعلامیه دولتها در این مورد
مطالعه تطبیقی ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان در حقوق موضوعه وفقه اسلام
چالش های حقوق بشری در چنگ علیه تروریسم
شروع به جنگ در اسلام و حقوق بین الملل
دیالکتیک در حقوق بین الملل
بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل
جایگاه دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر
کارکرد انصاف در نظام حقوق بین الملل: تاثیر بر ثبات یا عدم ثبات قاعده حقوقی PHD
مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از آلودگی محیط زیست
ضمانت اجرا درنظام سازمان ملل متحد
سازگاری اقدامات ضد تروریستی با استانداردهای بنیادین حقوق بشر
رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره
ایدز و امنیت انسانی
حقوق صید در منطقه انحصاری اقتصادی
بررسی ابعاد حقوقی شهادت دیپلماتهای ایرانی
تعهد جامعه بین المللی به رعایت و الزام به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه PHD
جبران نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر با نگاه ویژه به نظام حقوقی افغانستان PHD
قلمرو قاعده مصونیت قضایی دولتهای خارجی
حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی
تابعیت مضاعف واعتبار اصل عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی اتباع خود
نظارت بر قطع نامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری
حقوق بشر وحمایت از پناهندگان
تبیین هنجاری حق بر دموکراسی در حقوق بشر بین المللی
مبارزه با فساد در حقوق بین الملل(با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)
حقوق بین الملل وحفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی
تغییرات جوی و امنیت بین الملل
قضیه نامیبیا وعملکرد سازمان ملل
نظارت قضایی بر اجرای تحریمها با تاکید بر رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی
تعامل میان شرط ملت های کامله الوداد با حل و فصل اختلافات در معاهدات سرمایه گذری
ماهیت حقوقی دولت خودگردان فلسطین
سازمان جهانی گردشگری UNWTO
تعارض تعهدات بین المللی دولتها
بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه ورفتاریا مجازات بی رحمانه،غیر انسانی وتحقیرکننده
ملی شدن از دیدگاه حقوق بین الملل
تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه
بررسی جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل
نقش سازمان های مردم نهاد در تاسیس، اجرا و بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
خاتمه تحریم های سازمان ملل و امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری
بررسی تحولات مقررات بین المللی ناظر بر تولید وبکار گیری مین های زمینی
وضعیت حقوقی امدادگران در حوزه ی مخاصمات مسلحانه
دادگاه کیفری سیرالئون
بررسی مفهوم حاکمیت دولتها در آستانه هزاره سوم
بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000)
بررسی تطبیقی مصونیتها ومزایای دیپلماتیک و کنسولی
چالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران
اعتبار تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر
مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در چارچوب سازمان جهانی تجارت
بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ایر باس
مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض حقوق انسانی اتباع خود
بررسی مصونیت کیفری سران حکومت هاودولتها بانگاهی تحلیلی به قضیه آگستوپینوشه
اصلاحات در شورای امنیت با نظر خاص بر حق  وتو
حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم و توسعه حقوق بین الملل
حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها  PHD
حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل
مسئولیت مشترک بین المللی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
جوانب الحاق ایران به کنوانسیون 1965 واشنگتن
حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه گینه علیه کنگو
بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین الملل وچگونگی مطابقت حقوق داخلی باآن
تحقق حق تعیین سرنوشت در چارچوب  مسولیت حمایت
آثار منطقه گرایی بر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت PHD
تدابیربین المللی حفاظت از محیطزیست در قبال آلودگی اتمی وپرتو افکنی
نظام اعتزال در حقوق بین الملل اسلامی وتطبیق آن با بیطرفی درحقوق بین الملل معاصر
موانع اجرای قانون خارجی(درحقوق بین المللخصوصی باعنایت به دیدگاههای جدید)
بررسی تطبیقی اصل جهاد وعدم توسل به زور
سیستم حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 PHD
رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق
سازمانهای بین المللی غیر دولتی وپناهندگان در جمهوری اسلامی ایران(تحقیق میدانی)
تکالیف نیرو های اشغالگر در سرزمین های اشغالی
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال فراتر از اختیارات ارگانهای آن
بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری
اعتبار معاهده 1975 بغداد
بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی
فعالیت سازمان ملل متحد در قلمرو حق آزادی بیان
اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان
ضوابط حقوق بشری مبارزه با تروریسم بین المللی
اصل تغییر اوضاع واحوال در حقوق بین الملل
دفاع مشروع در حقوق بین الملل
مسئولیت وآثارناشی از کمک به طرف های متخاصم از دیدگاه حقوق بین الملل
مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی  PHD
مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره(jus cogens)
حقوق و تعهدات دولت ثالث در قبال تعهدات عام بین المللی
ارزیابی جایگاه و عملکرد کمیسیون مقام زن
قدمت و پایداری اصل عدم مداخله و پدیداری” وظیفه مداخله ” در حقوق بین الملل
حق شرط در معاهدات بین المللی
نهضت های رهایی بخش ملی وحقوق بین الملل
بررسی حقوقی کنوانسیون تاسیس آژانس تضمینی سرمایه گذاری چند جانبه(MIGA)
اشغال نظامی در حقوق بین  الملل و قواعد حقوقی حاکم
تعهدات دولت های عضو در مقابل دیوان بین المللی کیفری
سازمان کنفرانس اسلامی وماهیت حقوقی آن
نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاسیس دیوان بین المللی کیفری
اصل منع توسل به زور و محدوده آن در حقوق بین الملل
بررسی توسعه تحول اختیارات ووظایف سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد
صلاحیت دادگاههای ایران در خصوص دعاوی خارجی
وضعیت حقوقی مزدور در نظام حقوق بین الملل
ناپدیدی اجباری ومنع آن در حقوق بین الملل
حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل مربوط به حقوق بین الملل
تاثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین الملل کیفری (اهدائی دانشگاه آزاد)
انعقاد عهد نامه چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری خارجی(MAI)
عضویت چین کمونیست در سازمان ملل متحد وسابقه آن
حکومت قانون در روند صلح سازی
مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در عملیات حفظ صلح PHD
اقدامات شورای امنیت در مورد عراق پس از دفع تجاوز به کویت :بررسی تحول مفهوم تهدید بر صلح وگسترش اختیارات شورای امنیت
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز
نظام بین المللی مسئولیت مدنی وجبران خسارات ناشی از حمل ونقل دریایی هیدروکربنها
حقوق فرهنگی، اجتماعی کودک در ایران
حقوق بین الملل عمومی
حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر
حقوق انسانی در منازعات مسلحانه
انصاف وجایگاه آن در حل اختلافات بین المللی
بررسی اعتبار آرای داوری صادره از سوی دیوانهای داوری با ترکیب ناقص
پیدایش اسرائیل وبحران منطقه عربی خاور میانه
حق بر خورداری از محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
اصول وقواعدماهوی تجارت بین الملل در چارچوب سازمان جهانی تجارت
جبران خسارت در حقوق بین الملل
کارآمدی اقدامات متقابل فردی و جمعی برای الزام دولت ها به ایفای تعهدات حقوق بشری اتباعشان
وضعیت حقوق آوار گان افغانی در ایران
نظام ابطال و اجرای آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) و آثار آن بر حاکمیت دولت ها
معیارهای محدودسازی آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر
داوری سازمانی با ارجاع خاص به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
بحران سیاسی وتحلیل حقوقی رای دیوان بین المللی در قضیه کارکنان سیاسی وکنسولی ایالات متحده در تهران
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)در پر تو همکاریهای اقتصادی بین المللی
عرف ومعاهده در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکیدبر قضیه نیکاراگوئه
دعوت به مداخله در حقوق بین الملل
ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی و رویه دیوان بین المللی دادگستری
قاعده محل وقوع مال وتعارض آ ن با حقوق بین الملل عمومی
آثار حقوقی بین المللی اظهارات سران کشورها
تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل
نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل
دفع زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (اهدائی)
موانع امحای بی کیفری
تاثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی PHD
بررسی قواعد حقوق بین الملل درجهت تضمین حق بر توسعه
مشروعیت دموکراتیک حکومتها در حقوق بین الملل
وضعیت مهاجران از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و عملکرد دولت ها PHD 
جهانشمولی حقوق بشر
مطالعه وضعیت اشتغال معلولین در ایران و انگلستان در پرتو استانداردهای بین المللی حقوق بشر
ماهیت حقوقی قطنامه های شورای امنیت در پرتو توسعه ،مفهوم صلح وامنیت بین المللی
بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  “یونپ”
تحلیلی بر منطقه گرایی جدید نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی
مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا از منظر حقوق بین الملل
اصل منع اعاده پناهندگان از منظر حقوق بشر
مداخله بشر دوستانه در امور داخلی دولتها با تاکید بر مبانی
اعتبار معاهدات بین المللی از دیدگاه فقه شیعه
اقلیتها وحقوق بین الملل
مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه
تعهدات شرکت های چند ملیتی و مسئولیت دولت متبوع سرمایه گذار در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری
تکوین حقوق بین الملل محیط زیست
وضعیت حقوقی هواپیماهای نظامی در حقوق بین الملل
مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
لکس پترولیا   PHD
تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل PHD
بازرسی پیش از حمل در نظام سازمان جهانی تجارت
بررسی موافقت نامه حفاظتها در سازمان تجارت جهانی
بررسی جنبه های حقوقی مفهوم توسعه پایدار
اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح با اشاره به اقدامات سالهای 1988-1989
بیطرفی در جنگ دریایی
احیای نظریه جنگ عادلانه
بررسی تحلیلی زمینه های حقوق بشر در جامعه اسلامی
بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت
نظم عمومی در مرحله اجرای آراء داوری تجاری بین المللی
تعهد به نفع شخص ثالث در معاهدات
تروریسم بین المللی ودفاع مشروع
حکومت قانون و اعمال آن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد PHD
بررسی برنامه توسعه ملل متحد undp
سیر تحول قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره
ابعاد بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی در تئوری و عمل
وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی
بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
زمینه ها و ضرورت های اصلاح ساختار شورای امنیت
نحوه نظارت برحسن اجرای تعهدات مربوط به میثاق های بین المللی حقوق بشر
نظام حل وفصل اختلافات در سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو)
کارکرد اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن در نظام حقوق بین الملل
نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی   (WTO)
موانع غیر تعرفه ای تجاری و قواعد حاکم بر آن در چارچوب نظام چند جانبه سازمان تجارت جهانی (WTO)          PHD          
بررسی ماهیت وعملکرد نهاد های حقوق بشر
جبران خسارت در حقوق بین الملل تجارت PHD
اصل تعیین سرنوشت ملتها با تکیه بر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری
نقش کمیسیون حقوق بشر در نظارت بر حسن اجرای قواعد بین المللی حوق بشر
به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل PHD
جایگاه شرکتها ی فراملیتی در حقوق بین الملل
شیوه های ایجاد قواعد حقوق بین الملل(با تاکیدبر)توسعه تدریجی حقوق بین الملل وتدوین آن
بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
مساله جانشینی دولتها نسبت به معاهدات در مورد وحدت آلمان
شیوه های حمایت بین المللی از حقوق بشر در زمینه حقوق کودک
بررسی مشروعیت حمله نظامی آمریکا وانگلستان به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل
اقدامات شورای امنیت به منظور اعاده حاکمیت کویت
حاکمیت دولت در دریای سرزمینی
ورود معاهده به قلمرو ملی
رابطه بین دیوان بین المللی دادگستری وشورای امنیت
مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل واسلام
حاکمیت قانون یا تعادل قدرت ها؟بررسی بحران عراق در پرتو حقوق بین الملل
وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت
بررسی تاثیر شناسایی بر ایجاد دولت در فرآیند جانشینی
حقوق وقواعد بین المللی قابل اعمال در مبارزه با تروریسم   PHD
تجدیدنظر در آراء داوری بین المللی
حقوق کودک در مخاصمه مسلحانه
بررسی مکانیزم مسئولیت بین المللی حاکم بر فضای ماوراء جو
محدودیت جنگ در اسلام وحقوق بین الملل مدرن
اقدامات متقابل در روابط اقتصادی بین المللی
جبران خسارت در سلب مالکیت از اموال بیگانگان
مسئولیت کیفری دولتها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت
حق بر توسعه از منظر قانون اساسی تاجیکستان در پرتو اسناد بین المللی
امنیت سرمایه گذاری های خارجی در حقوق ایران
جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولتها
حقوق بین المللی عمومی و صلاحیتها در فضای مجازی PHD
قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: باز تعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه
تاثیر الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین در نظام حقوقی ایران
بررسی معاذیر رافع مسئولیت بین المللی دولت در پرتو آراء محاکم بین المللی
جامعه اقتصادی اروپا وساختار حقوقی آن
اصل استقرار وضعیت حقوقی در اختلافات سرزمینی
تحریم های اقتصادی شورای امنیت وحقوق بنیادین بشر
سازمان ملل متحد ومسائل سیاسی روز
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
حمایت های ویژه از زنان در معاهدات عام بین المللی
نقش سازمان ملل متحد در استقرار مجدد  دولت
بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
تاثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر فرآیند صلح
سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) وماهیت حقوقی آن
تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین المللی
آژانس بین المللی انرژی
وارد کردن شرط بر معاهدات مربوط به حقوق بشر
نظام حقوی دولتها ی بدون ساحل در حقوق جدید دریا
داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشور ها و
قرار های تامینی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
جایگاه ملت ها در حقوق بین الملل در پرتو قطعنامه های شورای امنیت و آراء دیوان بین المللی دادگستری
حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم عدم تبعیض PHD
ورود ثالث در دادرسی های دیوان بین المللی دادگستری
مزایا ومصونیت های سازمان های بین المللی و حل و فصل اختلافات راجع به آن
چالش های حقوق بشری تصویب و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت PHD
مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل
بررسی (تحقیق میدانی)پروتکال های الحاقی به کنوانسیوان 1978منطقه ای کویت در
ماهیت وجایگاه اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل
همکاریهای قضایی بین الدول :معاضدت قضایی و استرداد مجرمین
رعایت قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای تحت امر ملل متحد
حق بر فراموش شدن در محیط مجازی
رویکرد جدید به مصونیت قضایی دولتها در آراء محاکم آمریکایی
دادگاه بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق
حق بر آب آشامیدنی سالم از دیدگاه حقوق بین الملل
وضعیت حقوقی و نظام حمایتی آوارگان داخلی ناشی از جنگ در حقوق بین الملل
یافته های نهادهای مبتنی بر معاهده حقوق بشر ملل متحد در نظم حقوقی داخلی
دوستان دادگاه در مراجع کیفری بین المللی
کرامت انسانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
بررسی نظام شکایات فردی در کنوانسیوان اروپایی حقوق بشر وتاثیر آن بعنوان شیوه
چگونگی تجلی اراده جمعی در سازمان ملل متحد
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حملات سایبری
راهکارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
آزادی تردد در اسلام و حقوق بین الملل، مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی PHD
مسئولیت بین المللی دولت ها در حفاظت از میراث فرهنگی
مسئولیت دولتها واشخاص در صورت وقوع سوانح هوایی از دیدگاه حقوق بین الملل
جایگاه ونقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین الملل
مزایا ومصونیتهای سازمان ملل متحد
بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
شناخت حاکمیت ملی در قوانین بین المللی
بررسی مفهوم تروریسم دولتی در حقوق بین الملل
ماجراهای فراموش شده در سازمان ملل متحد
ارتباط میان توسعه اقتصادی و رعایت وحمایت از حقو ق بشر
ماهیت حقوقی اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه
حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل PHD
شورای امنیت وقانونگذاری در چار چوب قطعنامه 1373
مداخله در امور داخلی دولت ها وحقوق بین الملل عمومی
بکارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
تعارض قوانین (قانون ماهوی )در داوریهای تجاری بین المللی
مشارکت کشور های جهان سوم در ایجاد وتحول قواعد حقوق بین الملل
تحلیل حقوقی رابطه میان عرف و معاهده در حقوق بین الملل …
مطالعه تطبیقی حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر افغانی در ایران و کارگران مهاجر مکزیکی در ایالات متحده امریکا
پیوستن به خانواده در نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی امریکا
تحول حقوق بین المللی در قلمرو صلح وامنیت بین الملل ورویه قضایی دیوان بین المللی
دادرسی عادلانه: مفهوم وساز وکار
حقوق فرهنگی و صلح PHD
اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران -ایالات متحده آمریکا
شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین المللی
مقابله نظامی با دولت حاکم در اسلام و حقوق بین الملل
موانع زیست محیطی بر تجارت بین الملل
داوری اختلافات در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی PHD
قطعیت والزام آور بودن احکام داوری بین المللی وشیوه های اعتراض به اعتباراین
نظام حقوقی دریای خزر
بررسی مقایسه ای گات وآنکتاد
نظام حقوقی حاکم برآبهای زیرزمینی بین المللی
تحلیل حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد
مسئولیت کیفری فرد در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی: خلاء ها و بایسته ها PHD
بررسی انتخابات در نظام داخلی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
مشکلات جاری حقوقی در روابط مرزی ایران و عراق
سلاح های ممنوعه در حقوق جنگ…
دیوان بین الملل دادگستری
بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رود هیرمند در پرتو نظام حقوی حاکم بر رودهای بین المللی
وضعیت حقوقی خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه
تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت های انسان دوستانه ی سازمان های مردم نهاد حقوق بشری (بررسی موردی پرونده بنیاد کودک ایران)
موافقت نامه TRIMS و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از امتناع از شرکت در داوری یا عدم اجرای آرای داوری
وضعیت حقوقی جنوبگان ودولت ها
شرط فراگیر در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و تعامل آن با حل وفصل اختلافات بین المللی
صلاحیت فرا سرزمینی وقانون داما تو
مساله نابرد باری مذهبی
وضعیت بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت پناهندگان سر زمینی
نظام امنیت جمعی ومقابله با تجاوز
دکترین مسئولیت حمایت و نقش شورای امنیت
بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
قابلیت انتساب مسوولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری PHD
ممنوعیت بازداشت خود سرانه
تروریسم وراهزنی هوایی در حقوق بین الملل
ساز و کارهای حقوقی حمایت از کارکنان سازمان ملل با تاکید بر نیروهای حافظ صلح
بررسی اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها وفق
شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
اصل نسبی بودن آثار معاهدات در حقوق بین الملل واستثنائات آن
نقش کمیسیون های حقیقت یاب در ارتقا حقوق بشر،ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر کمیسیون حقیقت یاب افریقای جنوبی
جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه کوزوو
جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه
آزادی اطلاعات ومحدویتهای آن در مقررات بین المللی حقوق بشر
انتقال تکنو لوژی ومسائل حقوقی مرتبط با آن در نظام بین المللی
آرای مشورتی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری
تعرض ناپذیری هواپیماهای غیرنظامی در حقوق بین الملل
تعهد به استرداد یا محاکمه
تاثیر اعمال یک جانبه کشورها در منابع حقوق بین الملل
بردگی جنسی کودکان و ساز و کارهای مقابله با آن در نظام بین الملل حقوق بشر با مطالعه موردی حقوق ایران
کاستیهای حقوق بشری سازمان جهانی تجارت PHD
قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر PHD
مداخله بشر دوستانه وتحول آن بعد از منشور ملل متحد
شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه
آثار و اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت در حوزه عدم اشاعه PHD
بررسی مفهوم تجاوز در پرتوتحولات نوین بین المللی
تعهد دولتها در پیشگیری و مجازات ژنوسید PHD
بررسی انطباق تصمیمات محاکم آمریکا در انتساب اعمال افراد و گروهها  به دولت ایران با حقوق بین الملل
ماهیت و رویکرد آیین دادرسی کیفری بین المللی: مطالعه موردی دیوان بین المللی کیفری PHD
خلیج فارس و قرار دادهای نفتی ایران
حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم
مقایسه حدود صلاحیت ها و اختیارات سازمان دریانوردی بین المللی(آیمو) و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)
تطبیق مقررات مربوط به تابعیت ایران با کشور های آمریکا و انگلستان
بلایای طبیعی وحقوق بین الملل
حق دسترسی به اطلاعات و مالکیت فکری در نظام بین المللی حقوق بشر: همزیستی یا تعارض
تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر
نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در پیشبرد اهداف حقوق بشر سازمان ملل متحد
تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل PHD
بررسی قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریا
چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بربانکداری بین المللی
انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز از منظر حقوق بین الملل
وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریا ها
تحلیل کنوانسیون هامبورگ وبررسی مزایای آن نسبت به مقررات لاهه
رویکرد نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارت های زیست محیطی
مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در رویه شورای امنیت
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر
 حقوق خصوصی
عنوان
فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست
شرکت  های خارجی در حقوق ایران  PHD
ساختار حقوقی شرکتهای فراملی در ایران
شرایط وموانع اجرای مفاد اسناد رسمی
مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی
شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد
تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران
تبدیل تعهد
تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی
شهادت در دعاوی حقوقی
مالکیت به نحو اشاعه
روابط حقوقی طرحهای اعتبار اسنادی
ایفاء ناروا
مکتب های تفسیری در حقوق با تاکید بر هرمنوتیک حقوقی PHD
شرط وجه التزام در حقوق ایران
بررسی روابط حقوقی اطراف عقد بیمه
جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی
حمایت حقوقی ازمولفین برنامه های کامپیوتری
حسن نیت در قرار دادها
بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
مقایسه حق عینی و حق دینی
تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
دارا شدن غیر عادلانه
دستور موقت
خیار تعذر تسلیم
شرکتهای تعاونی
ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
تصرف در مال توقیف شده
صلح دعوی
حق حبس در بیع
مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
قوه قاهره در حقوق ایران
حقوق تبلیغات تجاری
بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
قرار داد انتقال مالکیت زمانی                (  Time share)
نقش تعیین مدت در قرار دادها
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات  PHD
ماهیت حقوقی قبول
بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
معناشناسی گزاره های حقوقی
مبانی موجهه مالکیت معنوی
ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
رژیم  مالی ازدواج در حقوق انگلیس
اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
اصل حاکمیت اراده در قرارداها
تهاتر قهری
مسئولیت مدنی صغار
سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
اضطرار در معاملات
حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
تطبیق مقررات مربوط  به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی  PHD
مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
تابعیت و اشتغال بیگانگان
خرید و فروش عضو بدن انسان
بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
تعدیل قراردادها در حقوق ایران
تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
محجورین و احکام مربوط به آنها
حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی دعوای متقابل
توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
حق و حکم PHD
خیار تاخیر ثمن
مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
خیار عیب و احکام آن
نظام حقوقی اوراق مشارکت
جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
شروط غیرمنصفانه در قرارداد
حقوق سهامداران شرکت های سهامی
جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
آثار قبض در بیع
مسئولیت تضامنی
شرکت سهامی حرفه ای
ایفای تعهد پولی
دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی
بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (2ج)  PHD  
حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
اوراق تجاری در تامین خواسته
بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
مجامع عمومی شرکت های تعاونی
اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
اداره فضولی اموال غیر
تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
فسخ عقد
جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
تاثیر متقابل عقد و شرط
امارات قانونی
نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) و بررسی …
وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
شرط فعل حقوقی
قیمومت
تطبیق مفاد ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی
روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
شرط فعل
تعدد اسباب در ورود ضرر
تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی   PHD
آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق….
بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
بیع مال آینده در حقوق ایران
موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376
مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
حریم در حقوق ایران و فرانسه
طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
نقش نمایندگی در اسناد تجاری
احکام شروط مندرج در عقد
حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
بیع عین موقوفه
حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
گروه منفعت اقتصادی
پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
اصل تناظر
شرایط تحقق غصب
موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی                                           PHD                           
ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
رهن
ارث حق
تعهد ایمنی در قراردادها
مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی 82/10/17  با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا      PHD
حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
اثر قبض در تملیک
قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
اماره قضایی
کارگزاران بورس اوراق بهادار
تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
گزارش اصلاحی و ماهیت آن
امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
داوری در حقوق ایران
علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
تفسیر قوانین مدنی
اعراض از ملک در حقوق ایران
اهلیت در عقود( قراردادها)
اعتراض ثالث اجرایی PHD
مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
قراردادهای اعتباری
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
آثار بیع مال آینده
راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
بررسی عهد نامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
شرایط موقوف علیه
موجبات حق فسخ نکاح
اجبار به انجام عین تعهد
وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد    PHD
ظهرنویسی اسناد تجاری
تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
تشکیل قراردادهای الکترونیکی
حقوق راز های تجارتی
شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
ارش عیب مبیع
حجر در قانون مدنی ایران
قرارداد پیش فروش ساختمان
انحلال عقد و احد به عقود متعدد
منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان     PHD
شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)
نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
مسئولیت در پروژه های ساخت
محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
تابعیت غالب و موثر
موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده 515قانون آئین دادرسی
شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه   PHD
انتقال طلب و آثار آن
تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
تعهد بر ترک فعل
بررسی شروط ضمن عقد نکاح
چگونگی اعلام اراده درعقود
تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
لقطه
نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
تعهدات مستاجر در اجاره املاک
وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
احکام مشترک خیارات
حقوق ممتازه در قانون ایران
ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا  PHD
مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
اماره قضایی
تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
قصد انشاء در معاملات
تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
شرایط  و موارد صدور قرار تامین خواسته
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
رهن در حقوق تجارت
مسئولیت پس از انحلال
ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران  PHD  
توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
ضمانت اجرای شرط فعل
موضوع عقد اجاره
قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
اصل صحت و اصل لزوم در عقد
حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
مسئولیت مدنی مجانین
ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
قرارداد بیمه دریایی
انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
بررسی تطبیقی سپرده گذاری   بانکی (امانت خلاف قاعده)
مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
رابطه شرط و عقد
توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن      PHD
کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
مسئولیت مدنی شاهد
مسئولیت پیش قراردادی PHD
تضامن در اسناد تجاری PHD
مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
بیمه مسئولیت فضای مجازی
تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها  PHD
تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
طلاق در قانون کنونی ایران
مالکیت معنوی
شرط خلاف مقتضای عقد
مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
عمل برمبنای اماره ی مالکیت
حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
اعاده دادرسی درامور حقوقی
قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
نمایندگی ظاهری
قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان  PHD
ولایت درنکاح
فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
احکام اراضی بایر و دایر شهری
روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
مال مقبوض به عقد فاسد
طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
معدن در حقوق ایران
تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
دادگاه های تجاری
مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
تعهدات وکیل
نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت   PHD
وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
تاثیر شخصیت در قراردادها
حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
طواری توقیفی وزوالی دادرسی
اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
شرط تبانی          PHD
ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
قاضی تحکیم
ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
اذن و آثار حقوقی آن
مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات
شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی  PHD
اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
تحلیل شهادت در مذهب امامیه
بررسی مبانی حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی
تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های اموال PHD
حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیولوژیکی) در حقوق مالکیت فکری
شرط ضمان در عقود امانی
اثر شرط عدم مسئولیت در قرارداد مبانی فقهی و حقوقی آن
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع PHD
ظهور اصیل در غیر خود
شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی
نفقه اقارب در حقوق ایران
مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری
حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی بر اساس کنوانسیونهای 1924 بروکسل و.
مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی
تعدیل قرار داد
نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن در حقوق تجارت بین الملل PHD
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خطای قضایی
محدودیت های اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات درمقابل دارنده با حسن نیت سند تجارتی
نحوه تشخیص اراضی موات و اعتراض به آن
اسناد
خیار تدلیس در حقوق ایران
بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال
حق العمل کاری
شروط ناعادلانه قراردادی PHD
زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی
بررسی مقررات توقف قبل از شروع تصفیه
ماهیت حقوقی طلاق
ضمان ید غیر عدوانی
کمیسیون ماده100 قانون شهرداری
حق کسب و پیشه و تجارت ( و سرقفلی) درحقوق ایران
موانع نکاح از نظر قانون مدنی و حقوق مقایسه
حقوق پدیدآورنده اثر هنری
چند نکته درباره حقوق هوایی به طور کلی و هواپیمائی ایران
مقاومت در برابر قانون      PHD
بازداشت اموال منقول و غیر منقول و فروش آن در اجرای احکام
فروش اقساطی
مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
مسئولیت مدنی ناشی از زوجیت
مکان انجام تعهد
نظام حقوقی مدیریت در شرکتهای تعاونی
مطالبه خسارت در کنوانسیون بین الملل کالا
قولنامه
مقایسه تکالیف و اختیارات ولی قهری و قیم
اقرار در حقوق مدنی ایران
جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی
انتقال تعهد قراردادی و مقایسه آن با تبدیل تعهد در حقوق ایران
اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان
روابط اطراف مشارکتهای بین المللی
تملک املاک توسط دولت و شهرداریها
ضوابط سنجش خسارات قراردادی
وظیفه مقابله با خسارت در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
نظام جامع مسئوولیت در مورد زیان های ناشی از صدمات جسمانی و مرگ با نگاه کلی به حقوق کامن لا PHD
وصول مطالبات زوجه در شرایط مختلف
اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)
بطلان قرار داد و آثار آن (با مطالعه تطبیقی)
موقعیت اراضی موات در ایران از بدو قانونگذاری تا کنون
قرارداد مشارکت مدنی بانکی و شروط ضمن آن
ضمان غرور در حقوق ایران
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک
ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
ابراء
اداره موقوفه
موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ
قراردادهای خصوصی در رژیم حقوقی نکاح
بررسی تطبیقی انتقال ریسک(ضمان)در حقوق ایران وکنوانسیونبیع بین المللی کالا
وضعیت عدم نفوذ در اعمال حقوقی
قواعد حقوقی رقابت های تجاری PHD
ولایت قهری پدر و جد پدری و نگاهداری اطفال در قانون ایران
تعلیق در ایقاع
شرایط طرح دعاوی طاری PHD
قائم مقامی در حقوق و تعهدات
مطالعه تطبیقی وجه التزام   PHD
مراجع رسیدگی به شکایات علیه دولت ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساکسون
نقش موعد اجرا در تعهدات قراردادی
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مطبوعات در ایران ،انگلیس و فرانسه
بیع املاک ثبت شده
دعاوی مستقیم و غیرمستقیم در حقوق ایران و فرانسه
تعهدات بیمه گذار وبیمه گر در بیمه های اشخاص
اقرار در حقوق مدنی ایران
ایجاب و قبول در عقد غائبین در حقوق آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ایران
نقش جدید جعاله در بر قراری روابط قرار دادی
شرایط عمومی صحت ایقاعات
سبب در دعاوی مدنی PHD
حدود تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی
پژوهش خواهی از آراءدادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)
اختیار طلاق در حقوق ایران
اجاره به شرط تملیک
بررسی جایگاه تشریفات در عقود
موارد نقض رای در دیوان هالی کشور و پیامدهای آن
روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع
ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران
دعوی مستقیم PHD
وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران
لزوم اقدام زیان دیده به کاهش خسارت در کامن لاوحقوق ایران
فسخ قرارداد های بیع بین المللی
مسئولیت ناشی از تصادم کشتی
جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
تاثیر تخلفات دفاتر اسناد رسمی نسبت به سند تنظیمی
انتقاء جهت قرار داد در حقوق کامن لو
نقش عرف در تحول حقوق خصوصی ایران
ماهیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران
قرار داد ارفاقی در حقوق ایران وانگلیس
کارت های بانکی
ضمانت نامه های بین المللی بانکی
اشتباه در ماهیت مورد معامله
مسئولیت ناشی از شیئی
قرارداد مدنی زندگی مشترک در حقوق فرانسه
عقود مکاتبهای در نظام عرفی (کامن لا)وتطبیق آن با حقوق ایران
خسارات قابل مطالبه  در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریکا PHD
موارد سقوط حق رد در خیار عیب
شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)  PHD
برطرف کردن عیب کالا در قراردادفروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و…)
تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی
نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی    PHD
بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض در زمینه اموال
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد( نگرش اقتصادی-فلسفی) PHD
رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران  PHD
نقش عقل در استنباط احکام  (اهدایی دانشگاه تهران)
استثنائات قواعد ارث در حقوق ایران
آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980
دستور موقت و موضوع آن
بررسی دو نظریه در لزوم استنباط مؤیدات فقهی مسائل نوین حقوق قراردادها
سند بعنوان دلیل اثبات دعوی
ضمانت در اسناد تجاری
بررسی خطر دربیمه دریایی وشرایط بیمه ای کالا
حدود تصرفات مالکانه
آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی
توافقات بعد از عقد و قراداد
تعدد مرجعیت فقهی وحکومت قانون
آثار حسن نیت در اشتباه
مجهول بودن مورد معامله
تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی PHD
بررسی تعهد ارزی وارد کنندگان کالا در حقوق ایران
جهت در عمل حقوقی
مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول
اجازه در عقود غیر نافذ
استیفاء
شرط ترک فعل حقوقی
حواله در حقوق مدنی ایران
تعهدات فاقد ضمانت اجراء
معامله با واسطه های الکترونیکی
مقایسه تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980
مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
مبانی دینی، جامعه شناسی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده
استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها
اسناد رسمی واعتبار آنها   (اهدائی دانشگاه تهران)
تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری
ا صول مسئوولیت مدنی  PHD
شرط ضمان مستاجر
استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران وفرانسه
 حقوق عمومی
عنوان
بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران
محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)
تامین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران
نقش اقتصادی صنایع دستی ایران
تاثیر نظریه ی تاویل گاد مرا بر نظریه ی تفسیر قانون اساسی
رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام ج. ا. ا.
رابطه بین شوه انتخاب و اختیارات رئیس کشور
تحلیل کار شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران  PHD
حاکمیت قانون و وضعیت استثنائی
حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین ال
تجزیه  وتحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر
آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به خیر مشترک PHD
جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق ایران
شورای دولتی
سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران
شاخص های اقتصادی وسیر تحولی آن در ایران
بررسی سیر تحول سیاستگذاری و قانونگذاری پیرامون مساله مواد مخدر درایران از ابتدا تا کنون
حق دادرسی پناهندگان
بررسی اصل برابری در قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران
بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری
تفکیک قوا و تاثیر آن بر قانونگذاری و وضع مقررات  PHD 
تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران
گمرگ ایران و تشریفات مربوط به ترخیص کالا
بررسی ساختار وعملکرد کمیته ضد شکنجه
چارچوب حقوقی وساختاری خصوصی سازی در ایران
نمودی نوازمردم سالاری
 نظارت اداری وقضایی بر شورای اسلامی شهر
بررسی تحلیلی حقوق مطبوعات درایران
خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران
تاثیر فرهنگ سیاسی بر نظام حقوقی درآمد در بودجه
ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر
تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران
دادگاه اروپایی حقوق بشر
سلب ماکیت خصوصی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدیریت استخدام
اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق زن
بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان در ایران
فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
قابلیت استناد معاهدات در آراءمحاکم قضایی ایران
جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول و اعتبار
بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واجرای آن درایران
سیر تاریخی دموکراسی در دنیا ومسائل آن در ایران
اقتصاد مزد
نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشهای امتیازگیری ،رده….
تاریخچه مطبوعات در ایران
بررسی تعاون اجتماعی در ایران
مطالعه تطبیقی وظایف واختیارات رئیس جمهور درایران ،فرانسه وآمریکا
جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
نظارت بر موسسات عمومی
نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی
آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
 رسیدگی وصلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمیانه
بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران ونهادهای مشابه در سایر کشورها
دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا. PHD
مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
مفهوم عادلانه قانون
پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن در امور اداری ومدیریت
بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
تعمیم بیمه های اجتماعی
زمینه های شکل گیری قانون مدرن
حقوق معلولین در ایران
ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتها
شهر وشهرداری
نظریه مشروعیت قانون هابرماس
پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی
الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشهای نظام انتخاباتی ایران
بررسی مشکلات کشور های آسیائی وآفریقائی
جایگاه، وظایف و اختیارات شورایاریها در نظام حقوقی ایران
جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نقش سازمانهای اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری
ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی PHD
چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران
سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنها
دادرسی اداری
جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
سازمان هواشناسی جهانی “wmo “
طبقه بندی مشاغل
سیر تحولات پس انداز در ایران
تحول صنعت برق در ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی
تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
نظارت سیاسی واداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
موازین تثبیت وتضمین قیمت محصولات کشاورزی
ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه( از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران
همانند سازی انسان وحقوق بشرمعاصر
اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
رهبری ونقش آن در مدیریت
مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
بررسی علل در گیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
علل تبعیض نژادی در آمریکا
حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
 بررسی حقوق استخدامی وشغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وراهکار های تضمینی آن  PHD
کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا PHD
تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
مسئولیت سازمانهای اداری
شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیارات قانونی
دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا PHD
وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال”سفیدرود”وپیشنهاد تشکیلات
توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی در ایران
بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامی کشور
الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک PHD
ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
آزادی ونظم عمومی
سازمان ووظایف اداره کل گمرک
خزانه داری کل واداره کل تطبیق اسناد وتعهدات وظایف وروش مکانیزه کردن کار انها
مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی PHD
حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی……
مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی PHD
 ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
بانک جهانی
تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی اصلاحات اداری وپیشرفتهای بانک ملی…..
آموزش عالی در ایران
پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط به گمرگ
مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه PHD
تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد PHD
فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
برابری حق PHD
حق زن به تصدی مشاغل عمومی
نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
برنامه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا PHD
امنیت شغلی در حقوق ایران
ساختار تشکیلاتی وظایف واختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران PHD
بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
سیستم اطلاعات پرسنلی ونقش آن در اداره موسسات بزرگ
بررسی تحلیلی تحزب در ایران
رهبری ونقش روابط انسانی درآن
برابری در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
ساختمان فلسفی دولت وسیر تحولی آن
بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
اقدامات مهم شوروی  (اهدایی)
بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران وفرانسه
مدیریت در امور شرکتهای زراعی
تاریخچه دادگستری ایران
حکومت محلی در حقوق انگلستان
نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی PHD
حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت PHD
صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
تاریخچه ونقش انجمنهای ایالتی وولایتی در امور دولتی
آثاراجتماعی واقتصادی شرکتهای سهامی زراعی واهمیت آن در تحول اصلاحات…
بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره
صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران( با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
صنعت نساجی وپنبه در ایران
انقلاب اداری
جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
عرفی شدن فقه شیعه
حاکمیت مردم در اسلام
مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا
بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
مالیات شخصیت های حقوقی وتحول آن در ایران
بازنشستگی درقانون جدید استخدام
بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 11 کنوانسیونرفع هرگونه تبعیض از زنان
بازنشستگی درایران
بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی
سیر تحول قوانین استخدامی ایران
سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم وچهارم
بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
حق بر سلامت و الزامات دولتها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر PHD
رسیدگی به اختلافات گمرکی و راهکارهای بهبود آن
بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
سیر ناسیونالیسم در افریقا
آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی(ره)
پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
تاثیر تصوف وعرفان در فرهنگ وادب فارسی
نقش وتاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتواسناد حقوق بشر
مسائل توسعه اقتصادی وبرنامه عمرانی چهارم ایران
مفهوم توسعه حقوقی
بررسی وضع اقتصادی ایلات وعشایر ایران
بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
نقش دستگاه های دولتی در کشف وتعقیب جرایم عمومی
بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
انجمنهای حرفه ای
ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار(ایران – انگلستان)
مبانی و مدلهای خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایرانPHD
سیمای حقوقی واجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
روش های مختلف بیمه اتکائی
عملکرد سیاستهای اقتصادی وبخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
نظارت بر انتخابات در حقوق ایران وانگلستان
تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
روابط بازرگانی ایران باکشور های اتحاد جماهیر شوروی وآلمان غربی
منابع مالی صنعت نفت ایران
تاریخچه تعاون وتامین اجتماعی در ایران
وجوه تشابه وتفارق بین سازمانهای دولتی وخصوصی
قطبهای توسعه منابع آب وخاک در آینده دور ایران
سازمان ووظایف اطاقهای بازرگانی ونقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قرار داد امتیاز و تحولات حقوقی آن
تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران ومقایسه آن با کشور های مترقی
بیمه وگسترش آن درایران
ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و اهداف آن
به زمامداری در قوه مجریه
حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی PHD
بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) ومیرزای نائینی(قدس سره)
بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
بررسی تحلیلی وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران
نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
همکاری عمران منطقه ای ونقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران
بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران PHD
نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
وظایف واختیارات ماموران وصول ومجازاتهای مالیات وضع مالیه کشورپس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا. PHD
تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
آثار اقتصادی سد سازی در ایران
مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی
فلسطین
ارزشهای فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال وحکم دهخدا جمع آوری شده…
بورکراسی وسازمان اداری در ایران
مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین بین المللی
آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران PHD
معیارها وتضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی PHD
هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان) PHD
صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون PHD
بررسی قوانین استخدام کشوری وتحولات آن تا کنون
موارد قطع خدمت دولتی در ایران
نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
بازار مشترک اروپا
اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال 1345در انتخاب کارمند
وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تاشهریور 1320
بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران PHD
سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری “ایکائو”ICAO”
حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
بورس اوراق بهادار
بررسی مبانی انتخاب وانتصاب در ولایت فقیه وبررسی ابعاد حقوقی آن در دودیدگاه
سازمان بازرسی کل کشور
سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تاحال
بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان دولت
مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
نظارت قضایی بر اعمال دولت
اصالت شکل در حقوق عمومی PHD
مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
روش اصلاحات اداری در ایران
انقلاب آموزشی و اداری
بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراءعمومی در ایران
La Justic Constitutionnelle:Mythe Ou Realite? Approche Franco-Iranienne
ایجاد صنعت قند در ایران وآثار اقتصادی آن
عمران خوزستان نمونه برنامه گزاری منطقه ای
مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
جامعه شناسی سیاسی کشور های در حال توسعه
اموال عمومی واموال دولتی
سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
سازمان ومدیریت موسسات آموزشی ونقش اجتماعی واقتصادی آن
بررسی ماهیت قرار داد موقت کار و پیامدهای عملی آن
اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
امنیت قضایی شهروندان
تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
وظیفه دولتهاوسازمانهای بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوقدانان معاصر ایرانی
دولت الکترونیک و حریم خصوصی
آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه PHD
جایگاه ساختارووظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهاد های مشابه در کشور های آلمان -فرانسه ومالزی
اصل تفکیک قوا وتحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی   وجمهوری اسلامی ایران
بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی پارلمانی PHD
تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
حفاظت قانونی در منابع آبهای داخلی
تروریسم و قانون اساسی
اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی PHD
تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش وپرورش ومشکلات اجرای آن
برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
اقتصاد مسکن در ایران
روابط اقتصادی ایران باکشو.ر های بلوک شرق”بلغارستان-چکسلواکی-رومانی-شوروی-لهستان -مجارستان -یوگسلاوی”
مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانونگذاری PHD
قلمرو صلاحیتهای آیین نامه ای دولت وچگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی PHD
تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه PHD
شناخت وتفکر در تحقیق
الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
اصول کلی حقوق اساسی (اهدائی دانشگاه تهران)
رفع اختلا فات مالیاتی در قوانین مالی ایران
بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
بررسی نقش و جایگاه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
بررسی تحلیلی مواد 1و5و188 قانون کار مصوب 69/9/19 با نگرشی برمواد15
نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
نقش بانکها در رشد اقتصاد ایران
حکومت های محلی در رژیمهای دموکراسی
ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
به زمامداری در قوه مقننه
بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد ورویه های بین المللی ونظام حقوقی
اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی) PHD
 بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت وقانون اساسی جمهوری
سیر تکامل صنعت نفت ونقش درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران
حقوق بنیادین در آراءو نظریات شورای نگهبان          PHD
مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران PHD
بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تجزیه وتحلیل سازمانی پست ایران
حکومت های محلی وبررسی در قانون انجمن های ایالتی وولایتی در ایران
بررسی هدف،وظایف وسازمان وزارت کشور واقدامات انجام شده در سالهای اخیر
ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و را بطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر”
یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
روشهای سنجش افکار عمومی
نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران PHD
مسائل رفاه اجتماعی ایران
صنایع دستی ونقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب PHD
نظارت دادگاههای دادگستری آمریکا بر ادارات ومحاکم دولتی
شورایعالی انقلاب فرهنگی
زمینه های تاریخی و اقتضا ئات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران ،انگلستان وایالات متحده
روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان PHD
درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول ،دوم وسوم
روابط بازرگانی ایران با شوروی وکشور های بلوک شرق
صدا وسیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
نقش رهبری در تحقق هدف وکارآیی سازمان
نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 نقد وبررسی حقوق اجتماعی -سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
نظارت بر نهادهای شبه قضایی
بیمه ونقش آن در توسعه اقتصادی
ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام ح. ا. ا.
وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت وشرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
بودجه نویسی در ایران
نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
نهضت تعاون واثرات اجتماعی و اقتصادی آن
نقش اقتصادی شرکتهای تعاونی تولیدی ومصرف وسوابق تاریخی آن
بحران دلار (از1944 تا 1971 )
تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب باارجاع ویژه به نظام PHD
دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
بررسی وتحلیل حقوق اقتصادی واجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعیجان رولز
مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر PHD
واحد های کشت وصنعت
نظام حقوقی موسسات عمومی
سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
مردم سالاری دینی از نظر فقهای شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
مسکن در تهران
نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme