عناوین پایان نامه های رشته حسابداری

ردیف لیست 448 عنوان پایان نامه حسابداری از سال 84 تا 86 سال دانشگاه
1 اثرات آمیختة بازاریابی بر بازارپذیری ماهی پرورشی در شهر ایلام ۸۴ علامه طباطبایی
2 ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران ۸۴ تربیت مدرس
3 ارائه یک مدل به منظور استقرار سیستم هزینههای کیفیت ( COQ ) در فروشگاههای زنجیرهای ۸۴ آزاد تهران مرکز
4 ارزیابی اثرات گزارشات مالی میاندوره‌ای و پایان دوره‌ای بر نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
5 ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط آنها در دو رویکرد طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
6 ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط در رویکرد طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
7 ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی ۸۴ آزاد تهران مرکز
8 ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در پیشبینی مخاطره بازار سهام شرکتها ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
9 ارزیابی سودمندی نسبت‌های مالی برای پیشبینی کوتاه مدت جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
10 ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
11 ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
12 ارزیابی ماهیت ساختار سرمایه و تاثیر آن بر بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت سیمان طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۷ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
13 ارزیابی میزان اتکاء معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر‌حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
14 ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و ارائه راهکار در جهت بهبود رتبه ریسک کشوری ایران ۸۴ شهید بهشتی
15 ارزیابی میزان کارآیی سیستم بودجه بندی بانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران) ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
16 ارزیابی نظام محاسباتی بهای تمام شده توزیع و فروش فرآورده های نفتی و ارائه روش مناسب ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
17 ارزیابی نقش EPS و DPS بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
18 ارزیابی و بررسی تحلیلی ریسک ساختار ترازنامه بانک توسعه صادرات ایران ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
19 ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تهران
20 امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ الزهرا
21 امکان‌سنجی تدوین یک مدل پشتیبان تصمیمگیری در ارزشیابی سهام از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
22 بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی، بر استقلال حسابرس ۸۴ تهران
23 بررسی اثرارائه صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر تصمیمات تحلیل گران مالی بانک ملی ایران ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
24 بررسی ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی و روند قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
25 بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
26 بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تهران
27 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در شرکت‌های صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
28 بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  تهران ۸۴ آزاد مشهد
29 بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) با حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
30 بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده و ریسک سهام در شرکتهای دو گروه صنایع کانی غیرفلزی و کانی فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۱۳۷۸ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
31 بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی ۸۴ الزهرا
32 بررسی ارتباط قیمت سهام با روندسودآوری افزایشی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران وشناسایی ویژگیهای این شرکتها ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
33 بررسی ارتباط میان ارقام حسابداری (سود و جریانات نقدی) با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
34 بررسی ارزش اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود و زیان در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی با استفاده از مدل DKW ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
35 بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
36 بررسی امکان سنجی طرح تولید چینی بهداشتی در شرکت سپید سار فریمان واقع در مشهد ۸۴ شهید بهشتی
37 بررسی امکانسنجی الگوهای انبارداری نوین در واحد تعمیر و نگهداری دارائیهای ثابت صنعت برق ۸۴ آزاد تهران مرکز
38 بررسی انطباق اطلاعات تهیه شده توسط سیستمهای حسابداری موجود در صنایع غذایی با نیازهای اطلاعاتی مدیران (با تأکید بر استانهای آذربایجان شرقی و غربی) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
39 بررسی برتری سود و زیان جامع نسبت به سود و زیان خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت و طراحی الگوی ارزیابی براساس صورت سود و زیان جامع ۸۴ تهران
40 بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها برعملکرد کارکنان معاونت مالی و اداری شرکت مخابرات ایران ۸۴ آزاد تهران مرکز
41 بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی نام و نشان تجاری ایرانول) ۸۴ شهید بهشتی
42 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
43 بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهرهروری سازمان در سازمان اقتصادی کوثر ( از دیدگاه مدیران ) ۸۴ شهید بهشتی
44 بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی ۸۴ شهید بهشتی
45 بررسی تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک تجارت ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
46 بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران ۸۴ شهید بهشتی
47 بررسی تاثیر صورتهای مالی تلفیقی بر تصمیمگیری ۸۴ شهید بهشتی
48 بررسی تاثیر عدم قطعیت وظیفه، عدم تمرکز و خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری ۸۴ دانشگاه مازندران
49 بررسی تاثیر نظامجدید حسابداری دولتی بر شفافسازی عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ادارات کل استان اصفهان ۸۴ آزاد خوراسگان
50 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت آسانسورسازی کشور ۸۴ شهید بهشتی
51 بررسی تجربی سازه‌های مؤثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ دانشگاه شیراز
52 بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (قلمرو مورد مطالعه صنایع پتروشیمی) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
53 بررسی تحلیلی ارتباط کیفیت سیستم حسابداری و وضعیت مالیاتی شرکتها ۸۴ شهید بهشتی
54 بررسی تحلیلی اعمال روشهای حسابداری منابع انسانی با تأکید بر روش انتخابی در شرکتهای پذیرفته شده ‏ در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ امام صادق(ع)
55 بررسی تحلیلی تاثیر حسابرسی رعایت در دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات مالی در دستگاههای دولتی و اصلاح ساختار مالی آنها (مورد خاص دیوان محاسبات گیلان) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
56 بررسی تحلیلی تاثیر میزان سود سهمی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رویکردی بر تدوین استاندارد حسابداری سود سهمی در ایران ۸۴ دانشگاه مازندران
57 بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام… ۸۴ آزاد مشهد
58 بررسی تضاد حرفه ای – سازمانی در حسابداری ۸۴ تهران
59 بررسی تطبیقی مشکلات اجرایی سیستم حسابداری ارزی بانک صادرات ایران با بانک ملت ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
60 بررسی چگونگی بکارگیری تکنیکهای متداول بودجهبندی سرمایه‌ای در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار و ارزیابی عوامل عدم استفاده از این تکنیکها ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
61 بررسی حسابداری سرمایه گذاری دراوراق قرضه بین المللی در بانک مرکزی ایران ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
62 بررسی حسابداری مالیاتهای شرکتهای در حال تصفیه ۸۴ آزاد تهران مرکز
63 بررسی دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی در ارتباط با ایجاد گرایش در رشته حسابداری ۸۴ الزهرا
64 بررسی رابطه اجزای صورت جریان وجوه نقد، عامل رشد و عامل ریسک با ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1376 تا 1382 کشاورزی ۸۴ تهران
65 بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ۸۴ تهران
66 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ با نسبتهای مالی ۸۴ شهید بهشتی
67 بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرسان و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ۸۴ دانشگاه مازندران
68 بررسی رابطه بین ریسک و ضریب P/E در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد مشهد
69 بررسی رابطه بین سطح افشاء با هزینه سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۴ تهران
70 بررسی رابطه بین قیمت سهام با سود سهام پرداختی و سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ شهید بهشتی
71 بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی ۸۴ الزهرا
72 بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد مشهد
73 بررسی رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت های سودآوری تعدیل شده براساس شاخص سطح عمومی قیمت ها ۸۴ تهران
74 بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های مالی حاصـل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت ۸۴ تهران
75 بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ شهید بهشتی
76 بررسی رابطه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ شهید بهشتی
77 بررسی رابطه نسبتهای نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تهران
78 بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارآیی (فعالیت) و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) در بخش صنایع غذایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80-78 ۸۴ الزهرا
79 بررسی رضایت شغلی در میان حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسه رضایت شغلی دو گروه ۸۴ تهران
80 بررسی سیستم حسابداری بیمههای اتکایی اجباری و ن‍واق‍ص‌ آن‌ باتوجه به ص‍نعت بیمه در کشور ۸۴ آزاد تهران مرکز
81 بررسی سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه ‏‎(ERP)‎‏ و امکان سنجی پیاده سازی این سیستم ها در صنعت خودرو کشور ۸۴ شهید بهشتی
82 بررسی علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتها در استان آذربایجان‌غربی ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
83 بررسی علل و عوامل بروز اقلام باز در حساب مرکز بانک صادرات ایران ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
84 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای مکانیزه حسابداری بصورت بسته آماده در ایران ۸۴ شهید بهشتی
85 بررسی عوامل موثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
86 بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایران ۸۴ بین المللی قزوین
87 بررسی عوامل موثر در عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت در گروه تحقیقات مهندسی جهاد ۸۴ آزاد تهران مرکز
88 بررسی عوامل موثربرهموارسازی سود در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
89 بررسی قیمت گذاری سهام شرکتها در اولین عرضه سهام آنها به بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تهران
90 بررسی کارایی ابزارهای حسابداری مدیریت ۸۴ شهید بهشتی
91 بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود- در صنعت سیمان ۸۴ شهید بهشتی
92 بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه وام در بانک صادرات استان اردبیل ۸۴ شهید بهشتی
93 بررسی محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش‌بینی سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران ۸۴ دانشگاه شیراز
94 بررسی مقایسه ای اثرات روشهای کوتاهمدت و بلندمدت تامین مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۲ـ۱۳۷۰ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
95 بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتها بر اساس نسبتهای سودآوری و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تربیت مدرس
96 بررسی مقایسه ای نوع و میزان افزایش سرمایه بر بازده سهام و بازده سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
97 بررسی مقایسه ای هزینه یابی سنتی با روش هزینه یابی هدف و سایر تکنیکهای هزینه یابی جدید در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۴ آزاد تهران مرکز
98 بررسی مقایسه‌ای اثر سود عملیاتی و خالص گردش وجوه نقد بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودرو، صنعت سیمان) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
99 بررسی مقایسه‌ای اثرات روشهای کوتاه مدت و بلند مدت تامین مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۲-‎۱۳۷۰ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
100 بررسی مقایسه‌ای اثرات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران بر بازده سهام آنها طی سالهای ۸۲-‎۱۳۷۸ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
101 بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو و سیمان ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
102 بررسی مقایسه‌ای نوع و میزان افزایش سرمایه بر بازده سهام و بازده سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
103 بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی دانشگاه فردوسی ۸۴ الزهرا
104 بررسی موانع استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (‏‎TQM‎‏) و ارائه راهکارهای مناسب آن در سازمان اتکا ۸۴ آزاد تهران مرکز
105 بررسی میزان ارتباط بین سود جریان نقدی جاری و اقلام تعهدی با جریان نقدی عملیاتی آتی ۸۴ دانشگاه مازندران
106 بررسی میزان‌ استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیرت در تصمیم گیری های مدیران‌ شرکت سرمایه گذاری ص‍ن‍ایع پتروشیمی و شرکتهای وابسته ۸۴ آزاد تهران مرکز
107 بررسی میزان استفاده کارشناسان بانک صادرات از اطلاعات مالی در ارتباط با پروژه های سرمایه گذاری(مطالعه موردی شرکتهای سرمایه گذاری تهران واست� ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
108 بررسی میزان تحقق EPS شرکتهای سرمایهگذاری نسبت به EPS پیشبینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
109 بررسی میزان توجه صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت از دیدگاه حسابداری مدیریت ۸۴ شهید بهشتی
110 بررسی نقش ارزیابی جامع عملکرد (‏Balanced Scorecard‏‬) در ارزیابی عملکرد و کنترل ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
111 بررسی ن‍قش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تق‍ارن‌اطلاعاتی در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌ ۸۴ بین المللی قزوین
112 بررسی نگرش مدیران بانک های ایران نسبت به سنجش سودآوری مشتری ۸۴ تربیت مدرس
113 بررسی و تبیین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
114 بررسی و تبیین‌ رابطه بین‌ اجزای ن‍ق‍دی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت ۸۴ بین المللی قزوین
115 بررسی واکنش مدیریت نسبت به انتخاب اختیاری روشهای حسابداری ۸۴ آزاد تهران مرکز
116 بررسی وجوه افتراق میان استانداردهای حسابداری ایران با قوانین و مقررات مالیاتی و شیوه افشاء ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
117 پیش بینی رشد سود با استفاده از متغیرهای بنیادی برای شرکتهای فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس تهران ۸۴ الزهرا
118 پیش بینی نقدینگی در بانک سپه ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
119 تاثیر اطلاعات حسابداری و ویژگیهای آن بر تصمیمگیری سرمایهگذاران (از نظر ریسک و بازده) ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
120 تاثیر تهیه صورت ارزش افزوده در گزارشگری مالی جهت بهبود ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروساز ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
121 تاثیر صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای سرمایهگذاری بر تصمیمات اقتصادی سهامداران اصلی ۸۴ آزاد تهران مرکز
122 تاثیر گزارشهای حسابرسی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی ۸۴ تربیت مدرس
123 تاثیر مبالغ ریالی شروط حسابرسی بر قیمت سهام ۸۴ شهید بهشتی
124 تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد ۸۴ تهران
125 تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کارکنان شرکت ایران خودرو و برآورد تقاضای نیروی انسانی برای این شرکت ۸۴ شهید بهشتی
126 تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای با ضریب ‏‎Q‎‏ و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اورق بهادار با استفاده از اطلاعات حسابداری ۸۴ تربیت مدرس
127 تعیین علل عمده گزارشات حسابرسی غیرمقبول حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در شرکتهای تولیدی طی سنوات ‎۷۹ الی ‎۸۱ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
128 تهیه مدل ومحاسبه بهای تمام شده انواع حواله های بانکی(مطالعه موردی بانک مسکن) ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
129 چالشهای پیشروی دیوان محاسبات در ارتباط با اجرای حسابرسی جامعه در دستگاههای اجرایی ۸۴ آزاد تهران مرکز
130 چگونگی محاسبه استهلاک آبزیان مولد و تاثیر آن بر روی قیمت تمام شده ماهی ۸۴ آزاد تهران مرکز
131 دستیابی به یک متدولوژی کارآ برای برنامهریزی سیستمهای اطلاعات استراتژیک در بانک سامان به منظور ارایه یک سیستم مطلوب ۸۴ شهید بهشتی
132 رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و نرخ تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ دانشگاه مازندران
133 رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۸۰-‎۷۸ ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
134 روشهای متناسب تدوین بودجه جامع انعطاف پذیر در شرکت ایران‌خودرو ۸۴ آزاد تهران مرکز
135 سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطوح ضعیف و نیمه‌قوی ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
136 سیر تکوینی حسابداری در ایران از ابتدای صفویه تا آغاز قاجاریه ۸۴ آزاد
137 شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورتهای مالی ۸۴ تربیت مدرس
138 شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ تهران
139 طراحی م‍دل‌ خ‍طی اطلاع‍ات‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌ بس‍ط م‍دل‌ اول‍س‍ن‌ ۸۴ تهران
140 طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک ۸۴ شهید بهشتی
141 طراحی و تبیین‌ م‍دل‌ ارزیابی ع‍م‍ل‍ک‍رد دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی دان‍شگاه‌ ت‍ه‍ران‌ ۸۴ تهران
142 قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اوهلسان ۸۴ موسسه عالی بانکدارای ایران
143 کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۴ دانشگاه شیراز
144 موانع اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکتهایی که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشند ۸۴ آزاد علوم تحقیقات
145 موانع و نارسائیهای کاربرد موثر سیستم حسابداری بهای تمامشده در برنامهریزی، کنترل و تصمیمگیریهای تولید محصول استراتژیک گندم آبی در شرکتهای کشت و صنعت ۸۴ آزاد تهران مرکز
146 میزان مهارتهای مدیریتی بر توسعه مسیر شغلی مدیران و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آنها در شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ۸۴ شهید بهشتی
147 نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و بکارگیری آن در ایران ۸۴ الزهرا
148 اثر مخارج سرمایه ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد نیشابور
149 ارایه مدل جهت پیش بینی عملکرد ( مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره ساعی,محمدجواد ۸۵ تهران
150 ارائ‍ه‌ روشی به‌ م‍ن‍ظور بک‍ارگیری ت‍کیک‍ه‍ای ت‍ص‍میم‌ گیری با م‍عیاره‍ای چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ در ارزیابی ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍عب بان‍ک‍ه‍ا ۸۵ تهران
151 ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ج‍ه‍ت‌ پیش‌ بینی ع‍م‍ل‍ک‍رد (م‍الی و بازار) ش‍رک‍ت‍ه‍ای پ‍ذیرف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌ با اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ م‍الی ۸۵ تهران
152 ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران ۸۵ تربیت مدرس
153 ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ‏‎(REVA)‎‏ و سود هر سهم(EPS)‎‏ و نسبت به قیمت به سود ۸۵ دانشگاه شیراز
154 ارتباط بین کیفیت سود و معوقات آن با بازده سهام ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
155 ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایهگذاران هنگام خرید و فروش سهام ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
156 ارزیابی تاثیر افشای اطلاعات غیرمالی بر تصمیمات سرمایه گذاران ۸۵ فردوسی مشهد
157 ارزیابی درجه توانایی عایدات و وجوه نقد عملیاتی در پیشبینی جریان وجوه نقد آتی و تعیین برتری هرکدام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
158 ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
159 ارزیابی روابط متقابل رشد اقتصادی با ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
160 ارزیابی مقایسه‌ای هزینهیابی جذبی سنتی و هزینهیابی مبتنی بر مبنای فعالیت (ABC) در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
161 ارزیابی میزان تاثیر مرور و بازبینی کاربرگهای حسابرسی حسابرسان در کاهش ریسک حسابرسی در راستای ریسکهای ذاتی، کنترل و عدم کشف ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
162 ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار شارپ وترینر وتعیین عوامل تاثیر گ� ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
163 استفاده از شاخص توفیق پیشگوئی در ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارائه الگوهایی برای شبیه سازی رفتار تصمیم گیرنده در استفاده از این اطلاعات ۸۵ تربیت مدرس
164 امکان سنجی استقرار هزینه یابی برمبنای فعالیت درشعب بانک رفاه ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
165 امکان سنجی و بسترسازی گزارشگری اجتماعی از سوی شرکتها در ایران ۸۵ آزاد تهران مرکز
166 انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ۸۵ تهران
167 آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام ۸۵ الزهرا
168 بررسی اثر بخشی استانداردهای مدیریرت فروش در نمایندگیهای مجاز فروش سایپا در سطح کشور ۸۵ شهید بهشتی
169 بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
170 بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
171 بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ۸۵ شهید بهشتی
172 بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد تهران مرکز
173 بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در صنایع تولید فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد کاشان
174 بررسی ارتباط بین ساختار سود هر سهم و بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
175 بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و شاخصهای بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
176 بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت بین شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران ۸۵ الزهرا
177 بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۵ شهید بهشتی
178 بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام ۸۵ آزاد نیشابور
179 بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژیهای رقابتی پورتر ۸۵ شهید بهشتی
180 بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (‏ABC‏) در صنعت تراکتورسازی ایران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
181 بررسی آثار مالی احتمالی پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع روغنکشی ایران ( استحصال از دانه های روغنی ) ۸۵ آزاد تهران مرکز
182 بررسی آثاربکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد تسهیلات مضاربه وفروش اقساطی بانک ملی(مطالعه موردی شعب استان زنجان) ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
183 بررسی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرج) ۸۵ آزاد تهران مرکز
184 بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیتهای موثر بر جریانهای نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ بین المللی قزوین
185 بررسی تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ دانشگاه شیراز
186 بررسی تاثیر اندازه نوع صنعت و نسبتهای سرمایه گذاری در پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات از دیدگاه کارشناسان بانک صادرات ایران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
187 بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر افزایش توان رقابتی نظام بانکی کشور(مورد مطالعه بانک سامان) ۸۵ شهید بهشتی
188 بررسی تاثیر بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی بر بهبود برنامهریزی در شرکت قطارهای مسافری رجاء ۸۵ شهید بهشتی
189 بررسی تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر منابع انسانی در سازمان اقتصادی کوثر ۸۵ شهید بهشتی
190 بررسی تاثیر دو عامل محتوای اطلاعات حسابداری و بیان ویژگی اطلاعات مربوط بر تصمیم های بودجه بندی سرمایه ای ۸۵ الزهرا
191 بررسی تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع ۸۵ فردوسی مشهد
192 بررسی تاثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد نیشابور
193 بررسی تاثیر مدیریت شرکتها بر قیمت سهام ۸۵ شهید بهشتی
194 بررسی تاثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
195 بررسی تحلیلی ارتباط بین بازده مازاد سرمایه گذاری با نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
196 بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳-‎۱۳۷۸ ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
197 بررسی تحلیلی بهای تمام شده صندلی- کیلومتر قطار در مسیر تهران- مشهد بر مبنای سامانه هزینه یابی ABC در مقایسه با سامانه هزینه یابی سنتی در شرکت قطارهای مسافری رجا ۸۵ آزاد تهران مرکز
198 بررسی تحلیلی بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت برق منطقه ای فارسی برمبنای سیستم هزینه یابی ABC در مقایسه با سیستم هزینه یابی سنتی ۸۵ آزاد تهران مرکز
199 بررسی تحلیلی بهای تمام شده هر واحد دانشجو در رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ۸۵ آزاد تهران مرکز
200 بررسی تغییرات فصلی موجودی نقدی بانکهای استان خراسان ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
201 بررسی دلایل زیان‌دهی شرکتهای تعاونی زنبورداری استان مازندران ۸۵ آزاد تهران مرکز
202 بررسی دلایل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی توسط سرمایه گذاران و بانکهای اعتباری ۸۵ تهران
203 بررسی دلایل عدم تمایل شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استفاده از ارزشهای بازار در ارزش گذاری سرمایه گذاریهای جاری ۸۵ الزهرا
204 بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی ۸۵ شهید بهشتی
205 بررسی رابطه بازده سرمایه گذاریها(ROI)و ارزش افزوده اقتصادی(EVA)) درتبیین بازده سهام(RE) در شرکتهای … ۸۵ فردوسی مشهد
206 بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازارسهام بانکهای خصوصی ایران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
207 بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تاریخی واطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری ۸۵ آزاد مبارکه
208 بررسی رابطه بین سود، جریان نقدی عملیاتی و ارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ دانشگاه مازندران
209 بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ بین المللی قزوین
210 بررسی رابطه بین نسبت بدهی با (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی (ROA) بازده دارائیها در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
211 بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی ۸۵ بین المللی قزوین
212 بررسی رابطه بین هزینه جذب منابع در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک صادرات اردبیل) و هزینه پول در اقتصاد بازار ۸۵ شهید بهشتی
213 بررسی رابطه تغییرات ارزش افزوده بازار ( MVA ) با ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) و شاخص Q توبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
214 بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود ( ثبات سود) ۸۵ تهران
215 بررسی رابطه متغیرهای حسابداری با ریسک سیستماتیک و ارایه مدلی برای پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
216 بررسی رابطه نرخ بازده سهام و قابلیت نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
217 بررسی رشد عایدات مورد انتظار، مدلهای بازده و مدلهای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
218 بررسی رعایت استانداردهای حسابداری ایران و دلایل عدم بکارگیری بخشهای از استانداردها توسط واحدهای اقتصادی ۸۵ آزاد تهران مرکز
219 بررسی رفتار سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسی ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
220 بررسی سازه‌های مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 85 دانشگاه شیراز
221 بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۵ شهید بهشتی
222 بررسی سیستم بهای تمام شده خاکهای صنعتی معادن استان آذربایجان شرقی ۸۵ آزاد تهران مرکز
223 بررسی شناخت حسابداران ایران از REA و نقش آن در آموزش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در دانشگاه های ایران ۸۵ آزاد تهران مرکز
224 بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
225 بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی ۸۵ دانشگاه شیراز
226 بررسی ضرورت گزارشگری ارزش ( Value Reponting) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
227 بررسی علل نوسانات شاخص‌ سهام در سه صنعت بزرگ بورس تهران ۸۵ آزاد تهران مرکز
228 بررسی علل و میزان گرایش به فعالیت در صنوف تولیدی، خدمات فنی در مقایسه با صنوف توزیعی ، خدماتی ۸۵ شهید بهشتی
229 بررسی عملکرد تصاحب شرکتها در ایران ۸۵ شهید بهشتی
230 بررسی عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
231 بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه های تولیدی استان تهران ۸۵ شهید بهشتی
232 بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی ۸۵ شهید بهشتی
233 بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان بازبینی محتوای کاربرگها و مندرجات پرونده‌های حسابرسی ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
234 بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران ۸۵ شهید بهشتی
235 بررسی عوامل موثر درجذابیت سپرده های سرمایه گذاری مستمری مادام العمر وتامین آتیه دربانک سپه ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
236 بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ۸۵ شهید بهشتی
237 بررسی کاربرد حسابداری ابزارهای مشتقه ارزی در بانک مرکزی ج ا ایران مطابق با استانداردهای حسابداری بین‌المللی ۸۵ آزاد تهران مرکز
238 بررسی کاربرد مدلهای مالی پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
239 بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
240 بررسی کفایت افشا درصورتهای مالی بانک صادرات ایران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
241 بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده (VA) در مقایسه با سود قبل از مالیات (EBT) و وجه نقد حاصل از عملیات (OCF) از طریق تاثیر بر ارزش بازار شرکت ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
242 بررسی محتوای اطلاعاتی صورت ارزش افزوده در مقایسه با صورت سود و زیان ۸۵ شهید بهشتی
243 بررسی محتوای اطلاعای اعلام سود برآوردی سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‏‎Information Content of Eaming Announcement in TSE‎‏ ۸۵ شهید بهشتی
244 بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن در ارتباط با بازده سهام ۸۵ تهران
245 بررسی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی در شرکتهای بیمه ایران با بکارگیری الگوریتم ژنتیک یا برنامه ریزی پویایی احتمالی ۸۵ آزاد تهران مرکز
246 بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
247 بررسی مشکلات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارتباط با پروژههای سرمایه ای در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۸۵ تهران
248 بررسی مقایسه ای بازده سهام و عملکرد مدیریت شرکتهای بورس قبل و بعد از خصوصی سازی ۸۵ تهران
249 بررسی مقایسه ای تاثیرارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ارزش نقدی(CVA) در پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
250 بررسی مقایسه‌ای تاثیر اقلام ترازنامه و صورت جریان و وجوه نقد بر پیشبینی سود ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
251 بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
252 بررسی موارد عمده غیرقابل‌ رسیدگی و مردود شدن دفاتر قانونی در اداره کل امور مالیاتی شرکتها ۸۵ آزاد تهران مرکز
253 بررسی موانع استقرار مناسب سیستم جامع Oracle ERP در بخش حسابداری و مالی ذوب آهن اصفهان ۸۵ آزاد تهران مرکز
254 بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران ۸۵ شهید بهشتی
255 بررسی موانع ومشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی دربانک مسکن ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
256 بررسی موانع ونارسائیهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده فعلی وارائه مدل درمزارع پرورش میگو ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
257 بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در انجام به موقع طرحهای عمرانی (آب منطقه ای آذربایجان شرقی) ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
258 بررسی نحوه استهلاک هواپیمای مسافربری فالکون ۲۰ در شرکت هواپیمایی آسمان ۸۵ آزاد تهران مرکز
259 بررسی نحوه شناخت درآمد حاصل از حق بیمه های وصولی سازمان تأمین‌ اجتماعی استان تهران ( سالهای ۸۳- ۸۰ ) ۸۵ آزاد تهران مرکز
260 بررسی نحوه محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای خودپرداز شبکه بانکی (تراکنشهایATM)مطالعه موردی بانک صادرات ایران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
261 بررسی نقاط ضعف و چالشهای سیستم متداول حسابداری در شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک در ایران ۸۵ دانشگاه مازندران
262 بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ الزهرا
263 بررسی نقش رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام عادی ۸۵ بین المللی قزوین
264 بررسی و ارزیابی تطبیقی توانمندی های هوش هیجانی در ارتقاء ارائه خدمات کارکنان نظام بانکداری کشور (بانک کارآفرین و بانک تجارت) ۸۵ شهید بهشتی
265 بررسی و آزمون فرضیه بدهی تئوری اثباتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
266 بررسی و تجزیه و تحلیل استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت توزیع برق استان همدان ۸۵ آزاد تهران مرکز
267 بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد جدید کارکنان دولت در وزارت امور اقتصادی و دارائی ۸۵ شهید بهشتی
268 بررسی و طراحی الگوی بهای تمام شده خدمات بانکی در بانک مسکن ۸۵ آزاد تهران مرکز
269 بررسی و طراحی سیستم مناسب بهای تمام شده در شرکت های آب و فاضلاب روستایی ۸۵ -
270 بررسی وجود کارایی از نوع ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
271 بررسی وضعیت کشش قیمتی تقاضا برای سهام عادی در ارتباط با افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
272 بررسی هزینه یابی زیست محیطی در شرکتهای دارای گواهینامه ایزو ‎۱۴۰۰۰ ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
273 بررسی هزینه یابی عقود جعاله و مشارکت مدنی در سامانه بانکی کشور ( بررسی موردی بانک ملی ایران ) ۸۵ آزاد تهران مرکز
274 بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
275 بررسى ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ شهید بهشتی
276 بهای تمام شده یک کیلوگرم گندم دیم در بخش باشت – استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۵ آزاد تهران مرکز
277 پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل تحلیل ممیز چندگانه آلتمن ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
278 تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۵ پیام نور
279 تاثیر انتشار حق تقدم سهام بر عملکرد شرکتهای فعالترپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384-1379 ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
280 تاثیر تکانه های ناگهانی تقاضای ناشی از تغییرات قیمت بر زنجیره تامین ۸۵ شهید بهشتی
281 تاثیر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی ‏‎(IS)‎‏ بر بهبود رتبه بندی شرکت بیمه کارآفرین ۸۵ شهید بهشتی
282 تاثیر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی ‏‎(IS)بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی (مورد مطالعه: بانک سامان) ۸۵ شهید بهشتی
283 تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتها ۸۵ دانشگاه مازندران
284 تاثیرپرداخت سود قطعی برهزینه وساختارتامین مالی بانک مسکن ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
285 تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش و (نوآوری و انعطاف پذیری) درسازمان: بررسی شرکتهای عمده تولید دارو در کشور ۸۵ شهید بهشتی
286 تبیین رابطه میزان صادرات محصولات نساجی با مشوقهای صادراتی ۸۵ شهید بهشتی
287 تدوین و ارزیابی الگوی کارآمد بخش بندی بازار صنعت پتروشیمی ایران ۸۵ شهید بهشتی
288 حاکمیت شرکتی و پیشبینی ورشکستگی شرکتها ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
289 حسابداری مدیریت منابع انسانی و نحوه اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ۸۵ آزاد تهران مرکز
290 رابطه اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
291 رابطه اهرم با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ آزاد نیشابور
292 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی EVA ، سود هر سهم EPS و جریانات نقدی عملیاتی CFOبا بازده سالانه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تهران
293 رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و سود تعهدی عملیاتی ۸۵ آزاد نیشابور
294 رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه ۸۵ تهران
295 رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ تربیت مدرس
296 سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت ۸۵ دانشگاه مازندران
297 شناسایی شاخصهای اساسی همسویی بین استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای فناوری اطلاعات در شرکت کارخانجات داروپخش ۸۵ شهید بهشتی
298 شناسایی عوامل موثر بر اجرای مستمر فرایند مهندسی ارزش ۸۵ شهید بهشتی
299 شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید سهام در بورس اوراق بهادارتهران از دیدگاه کارگزاران وسرمایه گذاران انفرادی ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
300 شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ۸۵ شهید بهشتی
301 طراحی فرایند پیاده سازی مدیریت ناب بر اساس نظام جکسون و جونز در شرکت تابلوسازی برق مازندران ۸۵ شهید بهشتی
302 طراحی نحوه به کارگیری سیستم بارکد در فرایند تولید محصول وانت نیسان در شرکت زامیاد ۸۵ شهید بهشتی
303 طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو ۸۵ آزاد علوم تحقیقات
304 طراحی و تبیین بخشبندی بازار بر اساس رویکرد منافع پژوهشی مصرف کننده (مورد کاوی روغن مایع شرکت صنعتی بهشهر) ۸۵ شهید بهشتی
305 طراحی و تدوین الگوی مدیریت تجربه در سازمان رویکردی برای اثربخشی سازمانهای یادگیرنده (مورد شرکت زامیاد) ۸۵ شهید بهشتی
306 عوامل موثر بر اشتیاق مصرف کننده در فرایند خرید لوازم خانگی برقی در شهرستان تهران ۸۵ شهید بهشتی
307 عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه به بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ الزهرا
308 عوامل موثر بر قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی ۸۵ الزهرا
309 کاربرد مدلسازی ریاضی در فرایند دریافت، ذخیرهسازی، اندازهگیری و صدور نفت خام از پایانه صادراتی خارگ ۸۵ شهید بهشتی
310 گزارش ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی و بررسی فایده مندی گزارشدهی برون سازمانی آن در ایران ۸۵ آزاد تهران مرکز
311 محاسبه هزینه نهایی بلندمدت قیمت برق در نیروگاههای استان تهران ۸۵ آزاد تهران مرکز
312 مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه ۸۵ دانشگاه مازندران
313 مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏و نرخ بازده داراییها‏‎(ROA)‎‏در ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروساز فعال در سازمان بورس اوراق بهادار ایران ۸۵ دانشگاه مازندران
314 مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی ۸۵ آزاد تهران مرکز
315 معرفی حسابداری تحت وب و بررسی محدودیتهای اجرای آن ۸۵ آزاد تهران مرکز
316 مقایسه میزان ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۵ الزهرا
317 میزان انطباق رویههای حسابداری بانکها و مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی اسلامی و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۳۰ ۸۵ آزاد تهران مرکز
318 میزان کارائی مباحث حسابداری در مدارس عالی فنی و حرفهای (سما) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ۸۵ آزاد تهران مرکز
319 نقش سیستم کنترلهای داخلی در پیشگیری از وقوع تقلبات و اشتباهات در شعب بانک ملی ایران ۸۵ موسسه عالی بانکدارای ایران
320 نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی ۸۵ شهید بهشتی
321 هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ( حسابداری سرمایه گذاریها) ۸۵ تهران
322 اثر متغیرهای تئوری تصمیم و متغییرهای رفتاری بر درک استفاده کنندگان اطلاعات مالی از ریسک ۸۶ آزاد
323 اثرچرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی ۸۶ فردوسی مشهد
324 ارائه مدل سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در مجتمع مس سرچشمه کرمان ۸۶ آزاد تهران مرکز
325 ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1384 ۸۶ دانشگاه اصفهان
326 ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بر نسبت‌های سودآوری از دیدگاه مدیران (در صنایع لوازم خانگی) ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
327 ارزیابی روشهای تقسیم سود و تاثیر آنها بر سود آوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت داروسازی ۸۶ آزاد
328 ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و تاثیر آن بر ریسک و بازده صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
329 ارزیابی قابلیت مدلهای تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی ۸۶ -
330 ارزیابی میزان پوشش فرایندهای مالی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مالی استفاده شده و ارائهی راه کار مناسب بمنظور افزایش کارآیی ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
331 ارزیابی میزان ریسک ذاتی حسابرسی در سطح مانده حساب از دیدگاه حسابرسان مستقل ایران ۸۶ فردوسی مشهد
332 ارزیابی نظام منابع و مصارف بانک مسکن و ارائه الگوی مناسب ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
333 ارزیابی و مقایسه عملکرد بانکهای تجاری دولتی با شاخص های مالی (رشد و سودآوری) و شاخص کارایی (روش تحلیل فراگیر داده ها مدل اندرسون- پیترسون) ۸۶ موسسه عالی بانکدارای ایران
334 امکان‌سنجی پیاده‌سازی گزارشگری زیست محیطی در ایران ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
335 آثار بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ ایران (فعالیتهای بیمه عمومی) برتصمیمات استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکتهای بیمه، آزمایش تجربی و بررسی کاربردها در ارزیابی شرکتهای مذکور در ایران ۸۶ آزاد تهران مرکز
336 بررسی اثر میزان سهامداری نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
337 بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی ۸۶ آزاد تهران مرکز
338 بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران83- 80 ۸۶ تهران
339 بررسی ارتباط بین بهره وری با شاخصهای عملکرد مالی واحدتجاری با تاکید بر روش ارزیابی سریع بهره وری ۸۶ آزاد مبارکه
340 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی و نقدی ۸۶ تهران
341 بررسی ارتباط بین شاخص‌های مالی شرکت و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر شرکت‌های خودروسازی ایران ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
342 بررسی امکان استفاده از مدکه خانل ژنتیک مالی در ارزیابی قیمت سهام دربورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد
343 بررسی اهم موارد افتراق بین قانون مالیتهای مستقیم و استانداردهای حسابداری ایران بر تصمیم گیری اقتصادی ۸۶ آزاد
344 بررسی پیوند بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه ۸۶ آزاد تهران مرکز
345 بررسی تاثیر احتساب سود تضمین شده سرمایه بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی ۸۶ آزاد مبارکه
346 بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر كیفیت اظهار نظر حسابرسان 86 دانشگاه شیراز
347 بررسی تاثیر استراتژیهای سرمایه در گردش بر بازده سهام ۸۶ شهید بهشتی
348 بررسی تاثیر اهداف افزایش سرمایه بر روی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد
349 بررسی تاثیر پس ان‍داز خ‍ان‍وار برسرمایهگذاری و مص‍رف در ق‍البمدل‌ تعادل‌ عمومی ق‍ابل‌ مح‍اسبه در ایران ۸۶ آزاد تبریز
350 بررسی تاثیر تجدید نظر استانداردحسابرسی بخش57(تداوم فعالیت)بر روی عملیات حسابرسی مستقل ۸۶ آزاد مبارکه
351 بررسی تاثیر تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بر مسئولیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت در ایران (مبتنی بر GASB شماره ‎۳۴) ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
352 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
353 بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با موقعیتهای رشدی متفاوت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد مشهد
354 بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) ۸۶ دانشگاه اصفهان
355 بررسی تاثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) 86 دانشگاه شیراز
356 بررسی تاثیر سودمندی بکارگیری تکنیکهای بودجه بندی سرمایه‌ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی مقایسه‌ای صنعت سیمان و داروسازی طی سالهای ۸۵-‎۱۳۸۱ ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
357 بررسی تاثیر محتوای اطلاعات حسابداری شرکتها و اطلاعات غیرحسابداری بر میزان تسهیلات اعطایی طی سالهای ۸۴-‎۸۲ (مطالعه موردی بانک رفاه) ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
358 بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
359 بررسی تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ دانشگاه شیراز
360 بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریانهای نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده‏‎ ۸۶ -
361 بررسی تحلیلی تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد با تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
362 بررسی توانایی سود در پیش بینی سودها و جریانات نقدی آتی حاصل از عملیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
363 بررسی چگونگی توزیع آماری نسبت‌های مالی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ دانشگاه شیراز
364 بررسی رابطه بین تغییرات شاخصهای سهام و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارت ۸۶ فردوسی مشهد
365 بررسی رابطه بین‌ دقت پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهامشرکتهای جدیدال‍ورود به بورس اوراق‌ بهادار تهران‌ ۸۶ بین المللی قزوین
366 بررسی رابطه بین رشد ومعیارهای سودآوری ۸۶ آزاد مبارکه
367 بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود ۸۶ تهران
368 بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زاهدی,جواد ۸۶ تهران
369 بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد مشهد
370 بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد مشهد
371 بررسی رابطه بین مشخصههای هیات مدیره با مدیریت سود ۸۶ تهران
372 بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتها‏‎ ۸۶ -
373 بررسی رابطه بین نسبتهای مالی ( متغیرهای حسابداری ) و ریسک اعتباری مشتریان بانکها ۸۶ تربیت مدرس
374 بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت های هموار ساز و غیر هموارساز ۸۶ تهران
375 بررسی رابطه بین نظام راهبری وعملکرد مالی شرکتها ۸۶ آزاد مبارکه
376 بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شركت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملكرد ۸۶ دانشگاه شیراز
377 بررسی رابطه‌ درج‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ یاف‍تگی و ان‍واع‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای ن‍ظام‌ م‍الی با رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی ۸۶ تهران
378 بررسی رابطه فرهنگ و طرز تلقی حسابداران ، در مورد هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری بین المللی در ایران و تطبیق آن با کشورهای امریکا و کامرون ۸۶ تهران
379 بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۶ دانشگاه شیراز
380 بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی ۸۶ بین المللی قزوین
381 بررسی علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و بانکهای اعتباری بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد
382 بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش کار توسط موسسات حسابرسی ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
383 بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی در محیط زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ۸۶ آزاد تهران مرکز
384 بررسی عوامل مرتبط با روند تغییرات کیفیت گزارشات حسابرس مستقل وبازرس قانونی در مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان ۸۶ شهید بهشتی
385 بررسی عوامل موثر بر استفاده مدیران بخش عمومی و تعاونی از سیستمهای اطلاعات حسابداری برای بهبود عملکرد مدیریت ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
386 بررسی عوامل موثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار و رتبه بندی عوامل ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
387 بررسی فرایند اظهار تا وصول مالیاتهای موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای حسابداری مناسب برای ثبت درآمدهای مالیاتی ۸۶ آزاد
388 بررسی کارایی مدل بیور (Beaver) در پیش بینی تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد تهران مرکز
389 بررسی كاربرد تكنیك ارزیابی متوازن در سنجش عملكرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 86 دانشگاه شیراز
390 بررسی محتوای اطلاعات نسبتهای مالی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد نیشابور
391 بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی و ارائه مدلی جهت پیش بینی سود ۸۶ تهران
392 بررسی محتوای اطلاعتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد دربرابر سود باقیمانده وارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارهای افتصادی ۸۶ موسسه عالی بانکدارای ایران
393 بررسی محدودیت های بکارگیری سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد مبارکه
394 بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
395 بررسی مربوط بودن اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد مبارکه
396 بررسی مقایسه ای توان پیش بینی صورت جریان وجوه نقد برطبق استانداردهای حسابداری ایران و آمریکا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد تهران مرکز
397 بررسی موانع اجرای حسابرسی شهرداریها از دیدگاه حسابرسان مستقل ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
398 بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی (مطالعه موردی دستگاههای اجرایی استان اصفهان) ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
399 بررسی موانع تهیه صورت‌های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری ایران توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
400 بررسی میزان استفاده از امکانات بسته های نرم افزاری کاربردی حسابداری ایرانی و شناسایی عوامل موثر بر آن ۸۶ شهید بهشتی
401 بررسی میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف مدیریتی سازمان بهزیستی کشور ۸۶ آزاد تهران مرکز
402 بررسی میزان افشا و رابطه آن با ویژگیهای غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ فردوسی مشهد
403 بررسی میزان تاثیر حسابدهی و محدودیت زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
404 بررسی میزان همبستگی بین استراتژی های سرمایه در گردش با بازده وریسک سهام ۸۶ تهران
405 بررسی نقش اجزای سود در تعدیلات سود هر سهم پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
406 بررسی نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد مالی درشرکتهای بزرگ صنعتی ۸۶ آزاد
407 بررسی نقش وجود کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
408 بررسی و تبیین رابطه بین اجزای سود حسابداری و ارزش شرکت ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
409 بررسی و تبیین کاربرد مدل اسپرین گیت در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
410 بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه در گردش و عوامل درونی و محیطی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس ۸۶ فردوسی مشهد
411 بررسی و شناخت نسبتهای موثر بر پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران ۸۶ تهران
412 پایداری جریانهای وجوه نقد حاصل ازفعالیتهای عملیاتی درتعیین سودحسابداری ۸۶ موسسه عالی بانکدارای ایران
413 پیاده سازی مدل لو جیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها ۸۶ آزاد
414 تاثیر جنسیت, مقطع تحصیلی, دینداری و سابقه کار بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران ۸۶ تهران
415 تاثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود ۸۶ فردوسی مشهد
416 تاثیر نحوه ارائه اطلاعات مالی به صورت گرافیکی و میزان پردازش اطلاعات بر کیفیت تصمیمگیری ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
417 تبیین موانع استقرار سیستم اطلاعاتی در شرکت تهران صدیق ۸۶ آزاد
418 تبیین و ارائه الگو برای اندازهگیری محافظهکاری حسابداری ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
419 تبیین وارائه الگوی برای اندازهگیری توسعه حسابداری در ایران ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
420 تحلیل رابطه ی کیفیت سود وسود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۸۶ موسسه عالی بانکدارای ایران
421 تطبیق مدل ورشکستگی زاوگین در شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» – دی 86 با مشاوره رویا دارابی ۸۶ آزاد
422 تعیین تخصیص بهینه مانده گاز طبیعی (تفاضل مصارف داخلی و عرضه کل گاز طبیعی) جهت تزریق به چاههای نفت و صادرات ‬ ۸۶ آزاد تهران مرکز
423 تعیین مدل بهینه پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 86 دانشگاه شیراز
424 چرخش موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد
425 رابطه بین سابقه حسابرسی مدیران و کارمندان ارشد بخش حسابداری و ارائه گزارش حسابرسی مطلوب توسط حسابرس مستقل ۸۶ آزاد
426 رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) ۸۶ دانشگاه اصفهان
427 رابطه جریانات نقدی عملیاتی وتغییرات سودتقسیمی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۸۶ موسسه عالی بانکدارای ایران
428 سنجش کارایی نسبی و رتبهبندی شرکتهای فعال در صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و ارتباط آن با بازده سهام ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
429 شناسایی عوامل و ارزیابی تاثیر آنها بر دقت پیشبینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
430 طراحی الگوی بهینه محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی در موسسه مالی و اعتباری انصار ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
431 طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخهی حیات شرکت ۸۶ تربیت مدرس
432 علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتها پیمانکاری ۸۶ آزاد
433 عوامل عدم توسعه هزینه یابی استاندارد در واحدهای اقتصادی استانهای خراسان جنوبی،شمالی و رضوی ۸۶ آزاد
434 عوامل محدود کننده بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۶ آزاد
435 عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرس مستقل(از دیدگاه استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی) ۸۶ آزاد مبارکه
436 عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی ۸۶ تهران
437 كاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران 86 دانشگاه شیراز
438 محاسبه بهای تمام شده تولید برق در واحدهای نیروگاهی گازی و سیکل ترکیبی شریعتی مشهد ۸۶ فردوسی مشهد
439 محاسبه کارایی شعبات بانک پارسیان با استفاده از روش تحلیل پوششی ۸۶ آزاد
440 محاسبه هزینه تمام شده خدمات تشخیصی و تصویری در مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۸۴ ۸۶ علوم پزشکی بابل
441 مقایسه توانایی مدلهای اوهلسان و التمن در پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد تهران مرکز
442 مقایسه سود و جریانات نقدی به عنوان معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد شرکت با بررسی نقش اقلام تعهدی ۸۶ تهران
443 مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش (REVA) شده در رابطه با بازده سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 86 دانشگاه شیراز
444 میزان همبستگی بین ارزش افزوده اقتصای ، سود خالص و سود عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد
445 نقش استمرار سود در توجیه و تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
446 نقش کیفیت سود در پیشبینی سودهای آتی ۸۶ آزاد علوم تحقیقات
447 نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386) ۸۶ دانشگاه اصفهان
448 ویژگیهای غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۱ الی ۸۴‏‬ ۸۶ آزاد تهران مرکز

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme