عناوین پایان نامه های رشته حسابداری

ردیف لیست 682 عنوان پایان نامه حسابداری از سال 90 تا 93 سال دانشگاه
1 اثر مخارج سرمایه ای،مخارج مالی و مخارج عملیاتی بر مدیریت سرمایه در گردش ۹۰ پیام نور بهشهر
2 اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی ۹۰ الزهرا
3 اثر مدیریت نقدینگی وسایر عوامل مالی بر توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
4 اثرات بازنگری دراستانداردحسابرسی مستند سازی بر برداشت حسابرسان از عملیات حسابرسی مستقل ۹۰ آزاد
5 اثرمخارج سرمایه ای دولت بر شاخص بورس اوراق بهادارتهران ۹۰ تهران
6 ارائه چارچوبی جهت سنجش مزایای سیستم برنامهریزی منابع سازمان در حسابداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن ۹۰ تهران
7 ارتباط بین انعطاف پذیری مالی وانتخاب روش استهلاک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
8 ارتباط بین بیش ارزش گذاری سهام و ثروت سهامداران با هموارسازی سود ۹۰ آزاد تهران مرکز
9 ارتباط بین تصمیمات مالی ، فرصتهای رسد و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
10 ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات جریان نقد عملیاتی با تغییرات ارزش شرکت درمدل چرخه عمر ۹۰ فردوسی مشهد
11 ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی با تغییرات ارزش شرکت در مدل چرخه عمر شرکت ۹۰ فردوسی مشهد
12 ارتباط بین سهم بازار و نقدینگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
13 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود و تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس ۹۰ پیام نور بهشهر
14 ارتباط بین فعالیت های خارج از ترازنامه و عدم کارایی هزینه بانکها ۹۰ موسسه عالی بانکدارای ایران
15 ارتباط بین کیفیت سود حسابداری با نظام راهبری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
16 ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با جریان نقد عملیاتی و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ۹۰ پیام نور بهشهر
17 ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
18 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای ۹۰ بین المللی قزوین
19 ارزیابی تاثیر مدیریت سود روی میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
20 ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد  مالی و غیر مالی  بر نوع اظهار نظر حسابرس ۹۰ آزاد اراک
21 ارزیابی عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن ۹۰ تهران
22 ارزیابی عملکرد براساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
23 ارزیابی عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ الزهرا
24 ارزیابی محتوای اطلاعات مالی تحقیقات آنتی دامپینگ و نقش مدیران مالی در چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و بهای تمام شده کالای ساخته شده به عنوان عامل محوری در مباحث دامپینگ و آنتی دامپینگ ۹۰ تهران
25 ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرحهای بازنشستگی در صورتهای مالی شرکتها ۹۰ الزهرا
26 امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت خودروسازی سایپا ۹۰ تهران
27 امکان سنجی استقرار هزینه یابی برمبنای فعالیت در تعاونی اعتبارثامن الائمه(ع) ۹۰ تهران
28 امکان سنجی پیاده سازیXBRL در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی: شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه) ۹۰ تهران
29 انتخاب سبد سهام بهینه از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مورچگان ۹۰ آزاد تهران مرکز
30 اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
31 انعطاف پذیری مالی وتاثیر آن بر روش استهلاک ۹۰ آزاد
32 آثار حذف محافظه کاری بر گزارشگری مالی وتصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات گزارشات وصورتهای مالی ۹۰ آزاد
33 آسیب شناسی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در شرکت های کوچک ۹۰ سیستان و بلوچستان
34 برازندگی مدل اقلام تعهدی بازنگری شده با متغیر های سرمایه گذاری و ارزش بازار شرکتها ۹۰ علامه طباطبایی
35 بررسی اثر بیش ارزیابی سهام بر مدیریت سود و ثروت سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایران ۹۰ تهران
36 بررسی اثر تامین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه ی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ الزهرا
37 بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
38 بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام ۹۰ بین المللی قزوین
39 بررسی ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهای تمام شده، اهداف استفاده از آن و اثربخشی سیستم بهای تمام شده ۹۰ باهنر کرمان
40 بررسی ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و مؤسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی ۹۰ باهنر کرمان
41 بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه¬کاری مشروط حسابداری ۹۰ باهنر کرمان
42 بررسی ارتباط بین معیار های ارزیابی عملکرد با سود نقدی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ فردوسی مشهد
43 بررسی ارتباط سرمایه گذاری، اشتغال و عملکرد مالی شرکت های تعاونی فعال در استان فارس ۹۰ آزاد مرودشت
44 بررسی ارتباط کیفیت افشای اینترنتی بااقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران. ۹۰ پیام نور بهشهر
45 بررسی ارتباط معیارهای عملکرد و حاکمیت شرکتی با کیفیت سهام ۹۰ تهران
46 بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و حاکمیت شرکتی ۹۰ تهران
47 بررسی ارتباط میان محافظه کاری در حسابداری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
48 بررسی ارتباط میان مکانیزم های راهبری شرکت و محافظه کاری حسابداری ۹۰ تهران
49 بررسی استفاده از خدمات حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.مبر میزان مالیات پرداختی ۹۰ آزاد تهران مرکز
50 بررسی آثار مالی برون سپاری حسابداری در گروه صنعتی نیکو در دوره زمانی 1387-1380 ۹۰ تهران
51 بررسی به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) در شرکت های تولیدی، مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی پاسارگاد پلیمر ۹۰ تهران
52 بررسی بهای تمام شده سه وعده غذای روزانه در شرکت نفت فلات قاره ایران (منطقه نفتی جزیره سیری) ۹۰ تهران
53 بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ غیر انتفاعی رجا
54 بررسی پایداری تغییرات عادی و تغییرات غیرعادی در وجه نقد و مقایسه آن با پایداری اقلام تعهدی ۹۰ غیر انتفاعی رجا
55 بررسی تاثیر اثر تکانه ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
56 بررسی تاثیر الزامات کفایت سرمایه بر عملکرد و هزینه های واسطه گری بانکهای ایرانی ۹۰ -
57 بررسی تاثیر تجدید نظر دراستاندارد حسابرسی 700 (اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورتهای مالی) بر برداشت حسابرسان از عملیات حسابرسی مستقل ۹۰ آزاد تهران مرکز
58 بررسی تاثیر تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به تعهدی در کیفت گزارشگری مالی (درون سازمانی و بروین سازمانی )مورد مطالعه شهرداری تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
59 بررسی تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک توسعه صادرات ایران ۹۰ تهران
60 بررسی تاثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی مستقل ۹۰ الزهرا
61 بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر کیفیت سود ۹۰ تهران
62 بررسی تاثیر درماندگی مالی بر محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده سود تقسیمی و سود انباشته ۹۰ آزاد مرودشت
63 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 90 دانشگاه شیراز
64 بررسی تاثیر ساز و كارهای حاكمیت شركتی بر هزینه سرمایه و ریسك سیستماتیك شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه شیراز
65 بررسی تاثیر سرمایه فکری برروی عملکرد مالی شرکتها، با استفاده از روش پالیک برای سرمایه فکری و استفاده از معیارهای عملکرد ۹۰ فردوسی مشهد
66 بررسی تاثیر شاخص های مالی و اقتصادی کلیدی بر سودآوری شرکتهای بخش سیمان در ایران ۹۰ پیام نور بهشهر
67 بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سود حسابداری و جریانهای نقدی با بازده سهام ۹۰ بین المللی قزوین
68 بررسی تاثیر عوامل انسانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۹۰ سیستان و بلوچستان
69 بررسی تاثیر فقدان استانداردهای حسابداری دولتی بر گزارشهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور ۹۰ تهران
70 بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بیش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ سیستان و بلوچستان
71 بررسی تاثیر مدیریت سود بر میزان تقاضا سهام در بازار بورس اوراق بهادار در سالهای 1381-1388 ۹۰ تهران
72 بررسی تاثیر نسبت سود نقدی، بازده سود نقدی و فرصت¬های رشد سرمایه¬گذاری بر رشد عایدات آتی ۹۰ آزاد تهران مرکز
73 بررسی تاثیر نقدینگی دارایی ها روی هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
74 بررسی تاثیرجریانهای نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی بر مربوط بودن اطلاعات مالی ۹۰ دانشگاه مازندران
75 بررسی تاثیرنرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن ۹۰ تهران
76 بررسی تاریخ آموزش حسابداری دو طرفه در ایران ۹۰ سیستان و بلوچستان
77 بررسی تجربی پیرامون پیش بینی سود توسط شرکت ها و عدم تقارن اطلاعات ۹۰ آزاد مرودشت
78 بررسی تجربی تاثیر نوع مالکیت نهادی و جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ فردوسی مشهد
79 بررسی تجربی رابطه بین موجودیها و اجزاء متشکله آن با عملکرد مالی در شرکتهای تولیدی ۹۰ فردوسی مشهد
80 بررسی تجربی موانع و مشكلات به‌كارگیری دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل ۹۰ دانشگاه شیراز واحد بین الملل
81 بررسی تطبیقی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی شبکه عصبی ۹۰ تهران
82 بررسی توانایی سود جریان های نقدی و اقلام تعهدی عملیاتی میاندوره ای در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی میاندوره ای ۹۰ تهران
83 بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم معاملات ۹۰ آزاد تهران مرکز
84 بررسی رابطه انواع شاخص های نقدینگی با سود آوری و ارزش شرکت ۹۰ فردوسی مشهد
85 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
86 بررسی رابطه بین به هنگامی گزارش گری مالی سالانه و حاکمیت شرکتی ۹۰ فردوسی مشهد
87 بررسی رابطه بین تکنیک استفاده شده در بودجه بندی سرمایه ای با متغیرهای اندازه شرکت، مبلغ سرمایه گذاری، سطح تحصیلات مدیر، نوع فعالیت و عمر مفید سرمایه گذاری ۹۰ تهران
88 بررسی رابطه بین رقابتی بودن بازار محصول و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ باهنر کرمان
89 بررسی رابطه بین ریسک بازار و شاخصهای ریسک حسابداری ۹۰ تهران
90 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با میزان افشای اختیاری اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
91 بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات ومحتوای اطلاعاتی سود حسابداری ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
92 بررسی رابطه بین فعالیت های تامین مالی و اقلام تعهدی با بازده سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ فردوسی مشهد
93 بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان نقدی آزاد با بیش سرمایه گذاری مدیران ۹۰ آزاد تهران مرکز
94 بررسی رابطه بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ۹۰ الزهرا
95 بررسی رابطه بین کیفیت عملیات حسابرسی داخلی و مدیریت سود ۹۰ تهران
96 بررسی رابطه بین مانده وجه نقد وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
97 بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی حسابداران شاغل در دستگاههای دولتی ۹۰ تهران
98 بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و اخبار غیر منتظره بد آتی ۹۰ بین المللی قزوین
99 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک وساختار سرمایه در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
100 بررسی رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه قم
101 بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ۹۰ فردوسی مشهد
102 بررسی رابطه سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت ۹۰ بین المللی قزوین
103 بررسی رابطه سود و جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی گروه بانک هاوسرمایه گذاری ها) ۹۰ پیام نور بهشهر
104 بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
105 بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی ۹۰ بین المللی قزوین
106 بررسی رابطه میزان تأخیر در اعلام سود پیشبینیشدهی فصلی با نوع خبر سود و دقت پیشبینی ۹۰ فردوسی مشهد
107 بررسی رابطه نسبتهای سودآوری وبازده سهام درشرکتهای خودروسازی گروه سایپا ۹۰ تهران
108 بررسی روابط مشتری – حسابرس و مشکلات مربوطه درمحیط اقتصادی ایران ۹۰ باهنر کرمان
109 بررسی روش های تامین مالی در صنایع خودرو ساز و ارتباط آن با سودآوری ۹۰ تهران
110 بررسی ساختار نقدینگی و پیش بینی آن در بانک توسعه صادرات ایران ۹۰ تهران
111 بررسی شفافیت صورتهای مالی بانکها ۹۰ الزهرا
112 بررسی عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای غیر منتظره در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
113 بررسی علتهای اساسی انحرافات موجود بین بودجه مصوب و عملکرد واقعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بین سالهای 1383 تا 1387 ۹۰ تهران
114 بررسی عوامل اثر گذار بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
115 بررسی عوامل تعیین کننده اظهار نظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
116 بررسی عوامل سیاسی واقتصادی تاثیر گذار بر انتخاب روش های تامین مالی ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
117 بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه قم
118 بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی ۹۰ تهران
119 بررسی عوامل موثر بر میزان افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکتها‏ ۹۰ -
120 بررسی عوامل موثر براثربخی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ باهنر کرمان
121 بررسی فرآیند مدیریت مالی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران ۹۰ دانشگاه قم
122 بررسی کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی ۹۰ شهیدچمران اهواز
123 بررسی متغیرهای مالی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
124 بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیشبینی طبقهبندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی ۹۰ فردوسی مشهد
125 بررسی مدل ارزشگذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی ۹۰ شهیدچمران اهواز
126 بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت ها ۹۰ بین المللی قزوین
127 بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار ۹۰ دانشگاه مازندران
128 بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان استانداردهای حسابداری ایران ۹۰ آزاد تهران مرکز
129 بررسی مقایسه ای ارتباط بین ساختار مالکیت و بازدهی سهام در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی:صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،کانی فلزی،کانی غیر فلزی،سیمان و دارویی) ۹۰ آزاد مرودشت
130 بررسی مقایسه ای تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین صنایع مختلف ۹۰ آزاد مرودشت
131 بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی طی سالهای 1380 الی1387 ۹۰ تهران
132 بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
133 بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی فیلوسوفو و اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
134 بررسی مقایسه ساز و كارهای حاكمیت شركتی در شركت‌های درمانده و غیردرمانده مالی (مطالعه موردی: شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 90 دانشگاه شیراز واحد بین الملل
135 بررسی موانع اجرای حسابرسی با کامپیوتر در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران ۹۰ تهران
136 بررسی موانع ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل ۹۰ آزاد تهران مرکز
137 بررسی موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران ۹۰ الزهرا
138 بررسی موانع و چالشهای پیش روی دیوان محاسبات در اجرای حسابرسی عملکرد دستگاههای دولتی ۹۰ پیام نور بهشهر
139 بررسی میزان آشنایی مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی با روش‌های نوین بودجه‌ریزی دولتی ۹۰ دانشگاه شیراز
140 بررسی میزان رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تعدیل شده بر اساس تورم با ارزش بازار سهام (مطالعه موردی: شرکت‌های گروه مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۹۰ ولی عصر رفسنجان
141 بررسی نقش آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام: شواهدی از آسیا و اقیانوسیه ۹۰ دانشگاه شیراز
142 بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش کارمزد خدمات بانکی ، بانک های خصوصی ۹۰ تهران
143 بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش عوامل بروز فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک استان لرستان، از دید پرسنل آن سازمان ۹۰ لرستان
144 بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی در تعیین بازده مورد انتظار سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
145 بررسی نقش متفاوت اقلام تعهدی در محافظه کاری مشروط بین شرکتهای سودده و شرکتهای زیان ده ۹۰ آزاد تهران مرکز
146 بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
147 بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت ها ۹۰ بین المللی قزوین
148 بررسی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت فلزات اساسی ۹۰ آزاد تهران مرکز
149 بررسی و مقایسه قابلیت نقد شوندگی سهام در بورس تهران در مقاطع مختلف ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
150 بررسی واکنش بازار سهام به سود های غیر منتظره ۹۰ پیام نور بهشهر
151 بهره وری و مخارج سرمایه ای :یک تحقیق تحربی در خصوص شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد مرودشت
152 پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن ۹۰ الزهرا
153 پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی موجود در شرکت آب منطقه ای هرمزگان ( مطالعه موردی امور آب میناب) ۹۰ تهران
154 پیش بینی اظهارنظر مشروط حسابرسی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و درخت تصمیم ۹۰ دانشگاه اصفهان
155 پیش بینی گزارش حسابرس مستقل : رویکرد داده کاوی ۹۰ فردوسی مشهد
156 پیش بینی مدیریت سـود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ الزهرا
157 پیش بینی مدیریت سود با بکارگیری ترکیب مدل شبکه های عصبی مصنوعی و درختهای تصمیم ۹۰ علامه طباطبایی
158 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ۹۰ پیام نور بهشهر
159 تاثیر اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر روی کنترل های داخلی سازمان ،مطالعه موردی : ذوب آهن اصفهان ۹۰ آزاد مرودشت
160 تاثیر اختلاف میان سود حسابداری و سود مأخذ محاسبه مالیات بر رشد و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
161 تاثیر استانداردهای حسابداری ایران برکفایت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
162 تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ۹۰ تهران
163 تاثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش آفرینی شرکت ها ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
164 تاثیر آستانه اهمیت و انگیزه‌های اختیاری مدیران بر میزان افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
165 تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
166 تاثیر بستانکاران بزرگ بر تصمیم گیری حسابرسان ۹۰ بین المللی قزوین
167 تاثیر بندهای گزارش حسابرس مستقل برروی شفافیت گزارشگری مالی گروه شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ۹۰ آزاد
168 تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ شهیدچمران اهواز
169 تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر رابطه بین بازده حاصل از سرمایه گذاری با سود هر سهم و جریان های نقدی ۹۰ دانشگاه قم
170 تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود سالانه در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
171 تاثیر تغییر موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ۹۰ آزاد تهران مرکز
172 تاثیر جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
173 تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. ۹۰ دانشگاه اصفهان
174 تاثیر حسابداری محافظه کارانه برکاهش ریسک سقوط قیمت سهام ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
175 تاثیر خصوصی سازی بر نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه قم
176 تاثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی ۹۰ آزاد تهران مرکز
177 تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر بهبود کیفیت در رسیدگی و وصول مالیات حسابرسی در اجرای میزان ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ۹۰ تهران
178 تاثیر ساختار مالکیت برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ سیستان و بلوچستان
179 تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی ۹۰ آزاد تهران مرکز
180 تاثیر سرمایهگذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
181 تاثیر سطوح مختلف بدهی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
182 تاثیر شوکهای جریان نقدی بر ساختار دارایی وسرمایه ۹۰ آزاد
183 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و بازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ الزهرا
184 تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران ۹۰ فردوسی مشهد
185 تاثیر فرصتهای رشد بر ساختار سرمایه (مالکیت سهامداران و بدهی ) در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
186 تاثیر کیفیت افشاء بر اقلام تعهدی و جریان های نقدی ۹۰ الزهرا
187 تاثیر کیفیت حسابرس بر تصمیمات تامین مالی ۹۰ الزهرا
188 تاثیر کیفیت سود بر پیش بینی سودهای آتی ۹۰ آزاد تهران مرکز
189 تاثیر گرایش های اخلاقی حسابداران بر قضاوت های حرفه ای آنها ۹۰ فردوسی مشهد
190 تاثیر گزارشگری محافظه کارانه بر روی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری ۹۰ آزاد تهران مرکز
191 تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
192 تاثیر محتوای اطلاعاتی و جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی یک شرکت بر سایر شرکتهای فعال در همان صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ علامه طباطبایی
193 تاثیر مدیریت سود بر رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ۹۰ تهران
194 تاثیر مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
195 تاثیر نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود کارایی هزینه بانکها ۹۰ موسسه عالی بانکدارای ایران
196 تاثیر نوع مالکیت بر ورشکستگی مالی بر اساس الگوی زاوگین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
197 تاثیر ویزگیهای درون شرکتی براهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
198 تاثیر هموارسازی سود بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
199 تاثیرعدم اطمینان کل بازار سهام بر واکنش قیمت سهام به اخبار خوب واخبار بد در طول چرخه های تجاری دربورس اوراق بهادارتهران ۹۰ پیام نور بهشهر
200 تامین مالی شرکتها از طریق بدهی و کیفیت سود ۹۰ آزاد مرودشت
201 تببین رابطه سطح افشااطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
202 تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی ۹۰ تهران
203 تبیین رابطه شاخص های ارزش افزوده با ROA و ROE ۹۰ آزاد تهران مرکز
204 تبیین نقش سیستم های اندازه گیری عملکرد در ارتقاء جایگاه رقابتی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: استانهای کردستان و کرمانشاه) ۹۰ تهران
205 تجزیه و تحلیل ابعاد فراكتال بر قیمت سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه شیراز
206 تجزیه و تحلیل بنیادی حسابهای دریافتنی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۹۰ الزهرا
207 تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی در بین حسابرسان ۹۰ فردوسی مشهد
208 تحقیقی پیرامون مبانی نظری مورد نیاز برای حسابداری محیط زیست در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
209 تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
210 تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی ۹۰ فردوسی مشهد
211 تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
212 تحلیل مدیریت سود با استفاده از معیار درآمدهای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
213 تحلیل نقش صنایع دفاع ایران دراقتصاد ملی به روش داده- ستانده ۹۰ علامه طباطبایی
214 تخصیص بهینه منابع به طرح های زود بازده با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی – مطا لعه موردی استان گیلان- خرداد 1390      با داوری رویا دارابی ۹۰ آزاد
215 تدوین مدل اقتضایی حسابداری مدیریت ۹۰ فردوسی مشهد
216 تدوین مدل تصمیم گیریهای اخلاقی حسابداران رسمی با رویکرد بومی ۹۰ تهران
217 ترکیب شبکه های عصبی فازی والگوریتم ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران- آذر 90 با مشاوره رویا دارابی ۹۰ آزاد
218 تطابق توانمندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی شرکت ها وتاثیرآن بر عملکرد شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
219 تعیین ترکیب بهینه دارایی ها و بدهی های بانک با تاکید بر قدرت نقدشوندگی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی تصادفی (مورد مطالعه: بانک سامان) ۹۰ موسسه عالی بانکدارای ایران
220 تعیین قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شرکت به وسیله ارزش افزوده اقتصادی، جریان وجه نقد آزاد و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و P/E در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تربیت مدرس
221 تعیین مدل مناسب حسابداری منابع انسانی در شهرداری تهران ۹۰ الزهرا
222 تفاوت بین ارزشیابی مبتنی بر ارقام حسابداری و ارزشیابی بازار با دو عامل مدیریت سود و حاکمیت شرکتی ۹۰ آزاد سمنان
223 تقلب در صورتهای مالی بانکها و فاصله انتظارات حسابرسی: مورد مطالعه بانکهای ایران ۹۰ موسسه عالی بانکدارای ایران
224 توان توضیح دهندگی سود حسابداری محافظه‏کارانه و غیر محافظه‏کارانه در تبیین بازده سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
225 توانایی نسبی داده های سود و جریان وجه نقد در پیش بینی جریان های نقدی آتی ۹۰ دانشکده علوم اقتصادی
226 چسبندگی هزینه وتاثیر آن بر رفتار هزینه ۹۰ پیام نور بهشهر
227 حاکمیت شرکتی و تجدیدارائه های حسابداری ۹۰ فردوسی مشهد
228 حاکمیت شرکتی و تجدیدارائه های حسابدرای ۹۰ فردوسی مشهد
229 رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی با شاخص Q توبین ۹۰ دانشگاه قم
230 رابطه انعطاف پذیری وتصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از مدل فالکندراندوانگ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
231 رابطه بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری ۹۰ آزاد تهران مرکز
232 رابطه بین ارزش افزوده و تغییرات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ علم و فرهنگ
233 رابطه بین سودهای انباشته، سودهای توزیع شده و وجوه انباشته با سودآوری آتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ علامه طباطبایی
234 رابطه بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری ۹۰ بین المللی قزوین
235 رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام : دیدگاه پایداری سود ۹۰ الزهرا
236 رابطه بین کیفیت سود و تامین مالی بدهیِ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تربیت مدرس
237 رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل ۹۰ دانشگاه مازندران
238 رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد تهران مرکز
239 رابطه بین مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته فعال در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
240 رابطه بین مدیریت سود قبل از عرضه اولیه سهم و تغییرات تدریجی در مالکیت سرمایه گذاران نهادی پس از عرضه اولیه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ الزهرا
241 رابطه بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی ۹۰ آزاد تهران مرکز
242 رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،کیفیت حسابرس ومدیریت سود ۹۰ آزاد
243 رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود ۹۰ الزهرا
244 رابطه بین نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی آن ۹۰ پیام نور بهشهر
245 رابطه بین ویژگیهای پیش بینی سود وهزینه صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
246 رابطه تجدید ارائه صورت‌های مالی با مدیریت سود و کیفیت سود ۹۰ علامه طباطبایی
247 رابطه حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
248 رابطه درصد سهام سرمایه گذاران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
249 رابطه رفتار هزینه و سود پیش بینی شده توسط مدیریت ۹۰ علامه طباطبایی
250 رابطه سهامداران نهادی و ترکیب اعضای هیات مدیره با ثروت ایجاد شده برای سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ غیر انتفاعی رجا
251 رابطه فرصت رشد شرکت وریسک عدم پرداخت با رشد سود در آینده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
252 رابطه کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رشد اقتصادی کشور ۹۰ آزاد
253 رابطه محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری ۹۰ الزهرا
254 رابطه هزینه سهام عادی و ریسک اجزای سود ۹۰ الزهرا
255 رابطه ی خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزینه ی سهام عادی ۹۰ دانشگاه قم
256 رابطهی بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادهی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
257 راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ۹۰ تهران
258 راهکارهای بهبود فضای کسب وکار در ایران از طریق مالیات در استان تهران ۹۰ آزاد
259 رتبه بندی شرکتها از لحاظ کیفیت سود با روش های MADM و رابطه آن با نسبت P/E ۹۰ دانشگاه قم
260 رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های شارپ ، پتانسیل مطلوب و مقایسه آنها بایکدیگر ۹۰ آزاد تهران مرکز
261 رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی  با  استفاده از  رویکرد دیماتل ۹۰ آزاد اراک
262 ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات حسابداری ۹۰ علامه طباطبایی
263 ریسک نقدینگی و دارایی های بانک های ایران ۹۰ آزاد تهران مرکز
264 ساختار حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری ۹۰ علامه طباطبایی
265 سرمایه گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام ۹۰ تهران
266 سنجش اثرات افشای بدهی های احتمالی و ابهامات موجود بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی ۹۰ آزاد علوم تحقیقات
267 سود عملیاتی، هزینه ها و رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد مرودشت
268 سودمندی برآوردهای حسابداری برای پیش بینی جریان‌های نقدی و سود ۹۰ بین المللی قزوین
269 شناسایی سازه‌های مؤثر بر جذب بدهی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 90 دانشگاه شیراز واحد بین الملل
270 شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها ۹۰ بین المللی قزوین
271 شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ۹۰ تهران
272 ضرورت بازنگری در نحوه ارائه صورت های مالی ۹۰ الزهرا
273 طبقه بندی شرکتها با شاخص kz و ارتباط آن با بازده آتی سهام ۹۰ آزاد تهران مرکز
274 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی ۹۰ دانشگاه قم
275 طرحی برای حاکمیت شرکتی با توجه به شرایط کشور ۹۰ تهران
276 عدم تقارن اطلاعاتی و مربوط بودن جریان وجه نقد و سود حسابداری ۹۰ تهران
277 عوامل موثر بر انتخاب آستانه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
278 عوامل موثر بر تقسیم دانش از دیدگاه حسابداران شرکت های نفت و گاز واقع در منطقه عسلویه ۹۰ آزاد مرودشت
279 عوامل موثر بر میزان افشای اجباری و اختیاری و تاثیر آنها بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ باهنر کرمان
280 غربال سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی ۹۰ آزاد مرودشت
281 کارایی واکنش بازار سهام به اخبار اعلان سود حسابداری و شناسایی عوامل موثر بر آن ۹۰ غیر انتفاعی رجا
282 کاربرد مدل آلتمن و لوالی با مدل لگا لت و ورنانیو،برای پیش بینی تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
283 کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در بانکها ۹۰ تهران
284 کنترل مدیریتی سهامداران بلوکی بیرونی و تامین مالی از طریق بدهی ۹۰ پیام نور بهشهر
285 کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام ۹۰ دانشگاه مازندران
286 کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از تصاحب سهام آنها ۹۰ پیام نور بهشهر
287 کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ پیام نور بهشهر
288 کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده غیر عادی سهام ۹۰ غیر انتفاعی رجا
289 محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده ۹۰ دانشگاه مازندران
290 محافظه کاری شرطی و اخبار منفی آتی ۹۰ باهنر کرمان
291 محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
292 مدل پیش بینی تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۹۰ تربیت مدرس
293 مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی ۹۰ علامه طباطبایی
294 مدیریت سرمایه در گردش جریان نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت ۹۰ پیام نور بهشهر
295 مطالعه تاثیر گردش معاملات بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه مازندران
296 مطالعه دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها ودرآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان البرز ۹۰ آزاد
297 مطالعه دلایل عدم توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه¬ای (CAIS)در شرکت¬های تولیدی استان بوشهر ۹۰ آزاد مرودشت
298 مطالعه مقایسه ای از استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی ایران وهیئت استانداردهای حسابداری بین المللی از شماره 13تا 1 دانشگاه ازاد اسلامی امارات متحده عربی  از امارات-با عنوان: 13-1 A comparative study of accounting standards issued by audit organization with IASB from from ۹۰ آزاد
299 مطالعه مقایسه ای از استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی ایران وهیئت استانداردهای حسابداری بین المللی از شماره 13تا 31 –دانشگاه ازاد اسلامی امارات متحده عربی   از امارات A comparative study of accounting standards issued by audit organization with IASB from13-31 ۹۰ آزاد
300 مطالعه مقایسه مربوط بودن جریان وجه نقد و سود عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت ها با عدم تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(- واحد تهران شمال- شهریور 90 به راهنمایی رویا دارابی ۹۰ آزاد
301 مطالعه نارساییهای وصول مالیات بر درآمد مشاغل درآمد از دیدگاه مدیران و ماموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی شهرستان بندرعباس ۹۰ تهران
302 مقایسه بازده پرتفویهای سهام مبتنی بر استراتژیهای ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
303 مقایسه بهای تمام شده سپرده گذاری بانکی حاصل از پیاده سازی روش هزینه یابی برمبنای فعالیت با سیستم هزینه یابی سنتی (مورد مطالعه :بانک رفاه) ۹۰ آزاد
304 مقایسه تاثیرمحافظه کاری در گزارش گری مالی بر میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکتهای ورشکسته وغیر ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
305 مقایسه تطبیقی تاثیرآموزش دروس حسابداری درمقطع کارشناسی بر کاربرد آن در بازار کار از دیدگاه اساتید دانشگاه وشاغلین در حرفه- خرداد 90 به راهنمایی رویا دارابی ۹۰ آزاد
306 مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود ۹۰ بین المللی قزوین
307 مقایسه سود جامع وسود خالص در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران ۹۰ آزاد
308 مقایسه شاخص های نقد شوندگی بر مبنای بازده تعدیل شده بر اساس ریسک – بهمن 90 با مشاوره رویا دارابی ۹۰ آزاد
309 مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های نقدی با تعهدی جهت ارزیابی عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ دانشگاه اصفهان
310 موانع ومحدویت های آموزش رشته حسابداری در هنرستان های فنی وحرفه ای ناحیه 1 اردبیل ۹۰ تهران
311 موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت ۹۰ آزاد مرودشت
312 میزان توافق استفاده کنندگان صورت های مالی با تفاوت های استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی ۹۰ فردوسی مشهد
313 میزان درک بازار از پایداری اجزاء سود در شرایط وجود اخبار خوب و بد ۹۰ تهران
314 نقش اجرای استانداردهای حسابداری ایران در میزان مربوط بودن ارزش سود وجریان های نقد عملیاتی ۹۰ آزاد
315 نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران بانک مسکن ۹۰ تهران
316 نقش الگوی سودآوری در مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ تهران
317 نقش حاکمیت شرکتی درمعاملات بااشخاص وابسته ۹۰ پیام نور بهشهر
318 نقش قابل اتکا بودن دارایی و کیفیت حسابرسی در ارزش گذاری سهام شرکت های پذیروفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۰ باهنر کرمان
319 نقش کیفیت حسابرس واتکا پإیری دارایی ها در ارزیابی حقوق صاحبان سهام ۹۰ آزاد
320 نقش مدیریت شفاف بر اثربخشی مکانیزم های حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی ۹۰ آزاد مرودشت
321 نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود ۹۰ الزهرا
322 واکنش سرمایه گذاران نسبت به انواع افشای اطلاعات مسئولیت های اجتماعی ۹۰ الزهرا
323  The reasons why service centers managers of Esfahan mobarake  stel company    do not make use of management accounting information for running the centerاز امارات – دفاع اردیبهشت 1391 به راهنمایی رویا دارابی ۹۱ آزاد
324 ارتباط سود و جریان های نقدی در صنایع تحت کنترل شدید قانون : شواهدی از صنعت بانکداری ۹۱ -
325 ارتقاء ارزش آفرینی فعالیتها از طریق “مدیریت بر مبنای فعالیت” در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۹۱ پیام نور تهران
326 بررسی اهمیت نسبی عوامل تاثیر گذار بر خطای پیش بینی سود در صنایع منتخب ۹۱ فردوسی مشهد
327 بررسی برخی از عوامل موثر بر قضاوت های اخلاقی از مدیریت سود ۹۱ فردوسی مشهد
328 بررسی تاثیر تغییر حسابرسان مستقل بر قیمت سهام شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۱ دانشگاه شیراز
329 بررسی تاثیربودجه سرمایه ای برتوسعه شبکه های مخابراتی در طول برنامه چهارم توسعه در شرکت مخابرات منطقه7تلفن شهر تهران ۹۱ آزاد تهران مرکز
330 بررسی تجربی چسبندگی بهایتمام‌شده کالای فروش‌رفته و هزینه‌های عملیاتی با تغییرات سطح فروش ۹۱ فردوسی مشهد
331 بررسی رابطه بین تغییر مدیریت و مدیریت سود ۹۱ فردوسی مشهد
332 بررسی رابطه بین سیاست پرداخت سود سهام با عدم اطمینان در جریان وجوه نقد ، تحصیل ، مشارکت در ترکیب سرمایه ، تضاد نمایندگی و فر صت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۱ آزاد تهران شمال
333 بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۹۱ آزاد همدان
334 بررسی روابط بین فشار بودجه زمانی پیچیدگی کار واثربخشی حسابرسی ۹۱ تهران
335 بررسی سرایت در بازده ونوسانات قیمت سهام ۹۱ آزاد
336 بررسی سودمندی و امكان‌سنجی اجرای سیستم ABC در شركت‌های حمل و نقل هوایی ۹۱ دانشگاه شیراز واحد بین الملل
337 بررسی عملكرد و ساختار سرمایه شركت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۱ دانشگاه شیراز
338 تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران ۹۱ آزاد علوم تحقیقات
339 تاثیر شـهرت و توجیهات مدیر عامل در خصوص عملکرد ضعیف شرکت بر قضـاوت سـرمایه گذاران در مورد عملکرد آتی شرکت ۹۱ فردوسی مشهد
340 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی اقلام نقدی وتعهدی ۹۱ آزاد علوم تحقیقات
341 تاثیر نوع گزارش حسابرسی و سود های شگفت انگیز و به موقع بودن گزارشگری در بازار های سرمایه – از واحد علوم و تحقیقات ۹۱ آزاد
342 تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل‌های پیشبینی سود ۹۱ فردوسی مشهد
343 تعیین مدل ارزش سهام بر اساس زنجیره مارکوف ومقایسه با سایر مدل های نوین ارزشیابی سهام (مدل P/E  و مدل اولسون ) ۹۱ آزاد
344 رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۹۱ آزاد
345 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خطر حسابرسی با استفاده از تكنیك TOPSIS ۹۱ دانشگاه شیراز
346 - - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
347 The effect of information transparency on financial reporting quality - آزاد
348 اتاق پایاپای اسناد بانکی (کلرینگ) و نقش بانک مرکزی - آزاد علوم تحقیقات
349 اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه بر نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
350 ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجه نقد با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار - شهیدچمران اهواز
351 ارتباط بین نسبتهای مالی باقیمت سهام در صنعت سیمان بین سالهای ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
352 ارتباط تغییرات اقلام صورتهای مالی با تغییرات قیمت سهام - آزاد علوم تحقیقات
353 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (reva) - -
354 ارزشیابی اثر بخشی سیستم پرداخت پاداش افزایش تولید در شرکت هپکو - آزاد اراک
355 ارزشیابی روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
356 ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدلهای ارزش افزوده اقتصادی وجریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف قیمت وارزش سهام - علامه طباطبایی
357 ارزیابی بازدهی سرمایه گذاریهای موقوفات در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار - آزاد علوم تحقیقات
358 ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداریها - آزاد علوم تحقیقات
359 ارزیابی تاثیر آموزش حسابداری بر تصمیمگیری مدیران - آزاد علوم تحقیقات
360 ارزیابی تاثیر بکارگیری توامان متغییرهای ارزشیابی نسبی برای تعیین روند سودهای پیش بینی نشده - آزاد علوم تحقیقات
361 ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - الزهرا
362 ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی منطقه آزاد کیش جذب سرمایه های خارجی – ایجاد اشتغال - آزاد علوم تحقیقات
363 ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتی نقدی (مدل CVA ) و برسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده) سهام طی سالهای 82-78 - تهران
364 ارزیابی عملكرد صنایع تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت‌های مالی و كاربرد تحلیلی پوششی داده‌های بوت استرپ - دانشگاه شیراز
365 ارزیابی عوامل موثر بر حجم تسهیلات ارائه شده بوسیله بانک کارگشائی - آزاد علوم تحقیقات
366 ارزیابی لیزینگ سنتی(مالی)در مقایسه با قوانین و دستورات اسلامی و استانداردهای بین المللی - تهران
367 استفاده از شبكه عصبی برای كشف تقلبات به وسیله حسابرسان - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
368 اصول حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
369 اصول حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
370 اصول حسابداری و اعمال آن در کشورهای اروپائی - علامه طباطبایی
371 اصول متداول حسابداری - علامه طباطبایی
372 الزامات سازماندهی به شکل هلدینگ برای سیستم مالی شرکتها در ایران - علامه طباطبایی
373 امکان سنجی،طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت پالایش گاز پارسیان - آزاد مرودشت
374 اندازه گیری بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه های اولیه سهام - شهیدچمران اهواز
375 اندازه گیری رضایتمندی مشتریان شرکت رامک با رویکرد فازی - شهید بهشتی
376 انگور و تکنولوژی تولید کشمش در کاشمر - سیستان و بلوچستان
377 آثار قضاوتی معیارهای مشترک و غیر مشترک کار ناصر متوازن ….. / - آزاد اراک
378 بازده خالص دارایی های عملیاتی - -
379 بخش عملکرد بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار ) در قیمت گذاری سهام هنگام …./ - آزاد اراک
380 بدهیهای احتمالی و پیشنهاد روش استاندارد‏ - تربیت مدرس
381 برآورد نیازهای مالی بخشهای عمومی و خصوصی از دانشگاهها در زمینه آموزش محتوایی - آزاد اراک
382 بررسی  اثر اعلان تقسیم سود نقدی بر بازده سهام عادی … - آزاد مشهد
383 بررسی  ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده از دیدگاه … - آزاد مشهد
384 بررسی اثر تغییرات سود سالانه شرکتهای صنایع غذائی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغییرات بازده سهام آنها طی سنوات ‎۷۵ تا ‎۷۸ - آزاد علوم تحقیقات
385 بررسی اثر نفوذ سیاسی و شفافیت بر عملكرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
386 بررسی اثرات بهبود كیفیت داده‌های مالی بر هزینه‌های نمایندگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
387 بررسی اثرافزایش سرمایه - آزاد کاشان
388 بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با نسبت های سود آوری (EVA) - آزاد اراک
389 بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات قیمت سهام …./ - آزاد اراک
390 بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی صورت سود و زیان و تغییرات بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن … - آزاد اراک
391 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۷۳ تا ‎۷۷ - آزاد علوم تحقیقات
392 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۷۳ تا ‎۷۷ - آزاد علوم تحقیقات
393 بررسی ارتباط بین ساز و كارهای حاكمیت شركتی و ریسك سقوط قیمت سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
394 بررسی ارتباط بین معیار ارزش آفرینی قضاوت بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
395 بررسی ارتباط بین نسبت ارزش  دفتری ارزش بازار سهام - آزاد مشهد
396 بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد اراک
397 بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی شرکتهای گروه صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بازده آنها (طی سالهای ۱۳۷۹ – ‎۱۳۷۳) - آزاد علوم تحقیقات
398 بررسی ارتباط شاخصهای عملکرد حسابداری با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد اراک
399 بررسی ارتباط قیمتهای مبادلاتی سهام با روشهای متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی - شهید بهشتی
400 بررسی ارتباط میزان صحت پیش بینی سود حسابداری با نوع صنعت - آزاد علوم تحقیقات
401 بررسی استراتژیهای تجاری بر رشد و کیفیت عایدات در شرکت… - آزاد مشهد
402 بررسی اطلاعات نامتقارن و ارتباط آن با سیاست تقسیم سود (شرکت های صنعتی )/ - آزاد اراک
403 بررسی اظهار ن‍ظر حسابرسان‌ (بازرسان‌ ق‍ان‍ونی) نسبت بهموجودهای جنسی شرکتهای تولیدی بزرگ ایران‌ - تهران
404 بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)در کارخانه واگن پارس - آزاد اراک
405 بررسی امکان پذیری برقراری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت ماشین سازی اراک …./ - آزاد اراک
406 بررسی امکان سنجی اجرای حسابداری مدیریت در دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری … - آزاد اراک
407 بررسی آثار روشهای تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
408 بررسی آثار صورتهای مالی حسابرسی شده بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری - آزاد علوم تحقیقات
409 بررسی آثارمالی تجدیدارزیابی دارائیهای ثابت درشرکتهای آب منطقه ای - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
410 بررسی بهینه سازی سرمایه گذاری در پرتفوی اوراق بهادار - شهید بهشتی
411 بررسی تاثیر اجرای شش سیگما ‌درشرکت ایران خودرو - علامه طباطبایی
412 بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای …../ - آزاد اراک
413 بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت… - آزاد مشهد
414 بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها … - آزاد اراک
415 بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها … - آزاد اراک
416 بررسی تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های بورسی - شهیدچمران اهواز
417 بررسی تاثیر تغییرات نسبت های مالی بر قیمت سهام …./ - آزاد اراک
418 بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران… - آزاد مشهد
419 بررسی تاثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه‌های نمایندگی بر عملكرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
420 بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن… - آزاد مشهد
421 بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها - آزاد علوم تحقیقات
422 بررسی تاثیر رفتار هزینه و چسبندگی هزینه بر نوسان‌پذیری بازده سهام - دانشگاه شیراز
423 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر كیفیت افشای اطلاعات شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
424 بررسی تاثیر روزهای هفته بر شاخص بازده سهام 50 شركت فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
425 بررسی تاثیر عدم افشای اطلاعات بر بروز حباب قیمتی در بازار سرمایه… - آزاد اراک
426 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر توان سرمایه گذاران برای پیش بینی سودهای آینده ی شرکت های بورسی - شهیدچمران اهواز
427 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه های شرکت های بورسی - شهیدچمران اهواز
428 بررسی تاثیر كیفیت افشای اطلاعات بر قیمت سهام از دیدگاه پایداری اجزای سود - دانشگاه شیراز
429 بررسی تاثیر گزارشگری مالی محافظه‌كارانه بر ریسك ورشكستگی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
430 بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در سیستم مالی موسسات اقتصادی خاتم الانبیاء (ص) - دانشگاه امام حسین
431 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
432 بررسی تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر كیفیت سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
433 بررسی تاثیر مشارکت کاربر در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری - شهیدچمران اهواز
434 بررسی تاثیر ناهماهنگی سیستم حسابداری و سیستم بودجه بر استفاده گزارشهای حسابداری مدیریت در واحدهای تحت پوشش بنیاد تعاون بسیج - دانشگاه امام حسین
435 بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر پیش‌بینی ورشكستگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
436 بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر محافظه‌كاری حسابداری در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
437 بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری - دانشگاه شیراز
438 بررسی تحلیل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای تولیدی… - آزاد مشهد
439 بررسی تحلیل کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABCدر شرکت… - آزاد اراک
440 بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
441 بررسی تحلیلی رابطه بین گزارشگری مالی میان دوره ای و تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ایران - آزاد علوم تحقیقات
442 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکت های…. - آزاد مشهد
443 بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص ها… - آزاد اراک
444 بررسی تطبیقی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی به منظور ارزیابی… - آزاد اراک
445 بررسی تطبیقی ریسک و بازده سرمایه گذاری در سیستم بانکی وبورس اوراق بهادار تهران - آزاد اراک
446 بررسی تطبیقی عقود اجاره بشرط تملیک و مشارکت مدنی با اصول متداول حسابداری و کاربرد این عقود در اقتصاد ایران - آزاد علوم تحقیقات
447 بررسی توان متغییرهای کلان اقتصادی در پیش بینی سود… - آزاد مشهد
448 بررسی چند وضعیت در حسابرسی - علامه طباطبایی
449 بررسی خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری استان خوزستان - شهیدچمران اهواز
450 بررسی دلایل عدم انتشار گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکت ها - الزهرا
451 بررسی دیدگاههای مدیران صنایع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداری صنعتی - آزاد علوم تحقیقات
452 بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسان نسبت به صورت های مالی بازده سهام … - آزاد اراک
453 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - تهران
454 بررسی رابطه بین اهرم مالی با ریسک سیستماتیکB و بازده… - آزاد مشهد
455 بررسی رابطه بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد آن در شرکتهای پذیرفته شده… - آزاد اراک
456 بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و جریان نقد شرکتها… - آزاد مشهد
457 بررسی رابطه بین تغییرات سود نقدی سهام و کیفیت سود… - آزاد مشهد
458 بررسی رابطه بین رشد سرمایه در گردش و دارایی ها… - آزاد مشهد
459 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میانگین بازده غیرعادی انباشته با تأكید بر نوع صنعت با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
460 بررسی رابطه بین سرمایه و ارزش افزوده بازار در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم‌افزار شبكه عصبی - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
461 بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام… - آزاد مشهد
462 بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیستمهای مالی… - آزاد مشهد
463 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره امور مالیاتی - آزاد اراک
464 بررسی رابطه بین کیفیت سود با نسبت قیمت به سود هر سهم… - آزاد مشهد
465 بررسی رابطه بین نسبت های اهرم مالی و سود خالص و بازده دارایی های در شرکت های …. - آزاد اراک
466 بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت های در بورس اوراق … - آزاد اراک
467 بررسی رابطه سود باقیمانده، ارزش دفتری و جریان های نقدی عملیاتی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد مرودشت
468 بررسی رابطه فرصت رشد با سطح بدهی و جریانهای نقد… - آزاد مشهد
469 بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریانهای نقدی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - تهران
470 بررسی رابطه میان سرعت گزارشگری و محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
471 بررسی رابطه میان عملکرد و پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری با بازده سهام/ - آزاد اراک
472 بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملكرد مالی در شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
473 بررسی رابطه ی اجزای تشکیل دهنده ی صورت سود و زیان و صورت جریان های وجه نقد با بازده ی سهام - شهیدچمران اهواز
474 بررسی رابطه ی بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و پایداری سود - شهیدچمران اهواز
475 بررسی رابطه ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود - شهیدچمران اهواز
476 بررسی رابطه ی بین ویژگی های شرکت و پایداری سود با کیفیت اقلام تعهدی سود - شهیدچمران اهواز
477 بررسی رابطه ی تداوم انتخاب حسابرس و محافظه کاری در حسابداری - شهیدچمران اهواز
478 بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از روشهای سری… - آزاد مشهد
479 بررسی روابط اقلام تعهدی با جریانهای نقدی و عملیاتی… - آزاد مشهد
480 بررسی روابط سود جریان های نقدی با ارزش شرکت… - آزاد مشهد
481 بررسی ساختار و رفتار هزینه ها در شرکتهای تولیدی پذیرفته… - آزاد مشهد
482 بررسی سیستم بهای تمام‌شده سنتی و طراحی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در شركت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان فارس - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
483 بررسی ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری زیست محیطی از دیدگاه استفاده کنندگان… - آزاد اراک
484 بررسی طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد ارزیابی متوازن در واگن پارس - آزاد اراک
485 بررسی عامل های ریسکی موثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی - شهیدچمران اهواز
486 بررسی علل عمده وجود اختلاف ما بین سود حسابداری و سود  مشمول مالیات اشخاص حقوقی - آزاد اراک
487 بررسی علل کمبود نقدینگی در شرکتهای گروه صنایع ماشین آلات و تجهیزات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
488 بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد مشهد
489 بررسی عوامل موثر بر کیفیت سرعت های مالی … - آزاد مشهد
490 بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه گذاری… - آزاد مشهد
491 بررسی عوامل موثر در انتخاب بهینه نرم افزار های حسابداری …. - آزاد اراک
492 بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک رفاه… - آزاد مشهد
493 بررسی عوامل موثربرمعضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان فارس - -
494 بررسی قابلیت اتکاء نسبتهای سودآوری ( سودمندی در پیش بینی ) در شرکتهای گروه صنعت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
495 بررسی قابلیت و كارآیی سرمایه فكری در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
496 بررسی قیمت سهام در عرضه اولیه بورس اوراق… - آزاد مشهد
497 بررسی کارایی سیستمهای بهای تمام شده در صنایع مواد اولیه دارویی کشور - تهران
498 بررسی کارآمدی مدل اولسون در پیش بینی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
499 بررسی کاربرد تکنیکهای حسابداری مدیریت در ارزیابی طرحهای سرمایه ای در صنعت خودروسازی کشور - شهید بهشتی
500 بررسی کاربرد محتوای آموزشی دوره های کاردانی حسابداری در مشاغل حسابداری دولتی – مورد سپاه - دانشگاه امام حسین
501 بررسی كاربرد الگوریتم جست و جوی ممنوع و بترید شبیه‌سازی شده به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی بحران مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
502 بررسی لزوم نگهداری سیستم و دائمی موجودی مواد اولیه در واحدهای تولیدی - تربیت مدرس
503 بررسی متغیرهای كلان اقتصادی بر ریسك ورشكستگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
504 بررسی محافظه‌كاری در گزارشگری مالی شركت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
505 بررسی محتوای فزاینده اطلاعات مخارج سرمایه ای در جامعه… - آزاد مشهد
506 بررسی مدیریت نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس… - آزاد مشهد
507 بررسی مشکلات مدیران امور اداری بیمارستانهای دولتی - مرکز آموزش مدیریت دولتی
508 بررسی مقایسه ای  رتبه بندی شرکت های بر اساس نسبت های اهرم مالی  و شاخص … - آزاد اراک
509 بررسی مقایسه ای ارتباط وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زمانی ‎۷۷ و ‎۷۸) - آزاد علوم تحقیقات
510 بررسی مقایسه ای نرخ بازدهی بیمه مسئولیت در صنعت بیمه …. - آزاد اراک
511 بررسی مقایسه روش های بهای تمام شده صنایع ریلی و انتخاب روش مناسب… - آزاد اراک
512 بررسی موانع بکارگیری حسابداری تورمی در ایران - شهیدچمران اهواز
513 بررسی موانع بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
514 بررسی موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنایع خودروسازی - تربیت مدرس
515 بررسی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت و محدودیتهای بکارگیری آن در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
516 بررسی میزان بکارگیری روشهای بودجه بندی سرمایه ای / - آزاد اراک
517 بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در افزایش کارآئی در صنعت نوشابه سازی (مورد خاص – شرکت زمزم شرق تهران) - آزاد علوم تحقیقات
518 بررسی نقش انتشار صورتهای مالی میاندوره ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
519 بررسی نقش سود جاری و سود پیش بینی شده بر بازده سهام… - آزاد مشهد
520 بررسی نقش عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
521 بررسی و تح‍قیق‌ و ارائه یک مدل‌ بودجه بن‍دی برای شرکتهای دولتی - تهران
522 بررسی هموار سازی سود و نحوه عملکرد سهام در عرضه عمومی اولیه  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد اراک
523 بررسیی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران… - آزاد مشهد
524 برسی موانع انتشار سهام ممتاز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران - آزاد اراک
525 بودجه – برنامه ریزی – درآمدها – هزینه ها و فروش - علامه طباطبایی
526 پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۵ - آزاد علوم تحقیقات
527 پیامدهای اقتصادی و مالی گزارش حسابرسی مشروط شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز
528 تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورتهای مالی : از دیدگاه های استفاده کنندگان صورتهای مالی - الزهرا
529 تاثیر اینترنت بر روی اموزش - آزاد مرودشت
530 تاثیر توزیع سود سهمی و سود نقدی بر نرخ بازده شرکتهای صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه بین آنها - آزاد علوم تحقیقات
531 تاثیر چرخه عمر شركت بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
532 تاثیر چسبندگی هزینه روی پیش‌بینی سود - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
533 تاثیر حاكمیت شركتی و حسابرسی مستقل بر افشاء اطلاعات شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
534 تاثیر دریافت گواهی های ویژه ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت ها - شهیدچمران اهواز
535 تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
536 تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده بازار كشورهای آسیایی - دانشگاه شیراز
537 تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر میزان سودآوری بانك سپه - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
538 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بازتر بورس اوراق بهادار تهران - -
539 تاثیر میزان افشا اطلاعات بر هزینه سرمایه سهام عادی - شهیدچمران اهواز
540 تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه (نسبت های بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت) - شهیدچمران اهواز
541 تاثیر ویژگی هایموسسه حسابرسی و صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی - شهیدچمران اهواز
542 تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده… - آزاد مشهد
543 تاثیر هموار سازی سود بر عدم قطعیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - آزاد
544 تاثیرات استانداردهای حسابداری بر اصول یکنواختی و ثبات رویه در ایران - تربیت مدرس
545 تجزیه و تحلیل و محاسبه قیمت تمام شده در صنایع نساجی - علامه طباطبایی
546 تحقیق علمی در اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در بانکداری - تهران
547 تحقیقی در حسابرسی بانکی - علامه طباطبایی
548 ترجمه 8 و 9 از کتاب حسابداری میانه - علامه طباطبایی
549 ترجمه صفحات 323 تا 419 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
550 ترجمه فصل 3 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
551 ترجمه فصل شانزدهم از کتاب اصول حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
552 ترجمه فصل ششم و هفتم از جلد دوم کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
553 ترجمه فصل هفتم از کتاب – سیستمهای کنترل مدیریت - علامه طباطبایی
554 ترجمه فصلهای  و 14 و 15 و 17 از کتاب اصول حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
555 ترجمه فصلهای 10 و 11 از کتاب اصول حسابداری - علامه طباطبایی
556 ترجمه فصلهای 12-16 هزینه یابی استاندارد - علامه طباطبایی
557 ترجمه فصلهای 25 و 26 از کتاب حسابداری میانه - علامه طباطبایی
558 ترجمه فصلهای 6 و 7 و 8 و 9 و /10 از کتاب حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
559 ترجمه فصلی از کتاب سیستمهای کنترل مدیریت - علامه طباطبایی
560 ترجمه فصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از کتاب اصول حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
561 ترجمه فصول 10-7-6-3 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
562 ترجمه فصول 10-9-8 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
563 ترجمه فصول 15–12-11 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
564 ترجمه فصول 17-22 از کتاب بودجه بندی سرمایهای - علامه طباطبایی
565 ترجمه فصول 17 الی 27 کتاب هزینه یابی استاندارد - علامه طباطبایی
566 ترجمه فصول 18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
567 ترجمه فصول 18 و 19 و 20 و 23 از کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته - علامه طباطبایی
568 ترجمه فصول 19-18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
569 ترجمه فصول 21-20-19-18 از کتاب حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
570 ترجمه فصول 23-22 از کتاب اصول حسابداری - علامه طباطبایی
571 ترجمه فصول 4 و 5 و 6 حسابداری و گزارشات مدیریت - علامه طباطبایی
572 ترجمه فصول 5 تا 8 از کتاب حسابداری صنعتی و کنترل برنامه ریزی - علامه طباطبایی
573 ترجمه فصول 6-5 از کتاب مالیه برای مدیران - علامه طباطبایی
574 ترجمه فصول 6 الی 12 از کتاب حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
575 ترجمه فصول 6 و 7 و 8 و 9 از کتاب اصول حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
576 ترجمه فصول 7 تا 12 از کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
577 ترجمه فصول 7، 8، 9 از کتاب حسابداری و گزارشات مدیریت - علامه طباطبایی
578 ترجمه فصول 8-7-6-5-4 از کتاب برنامهریزی مالی و کنترل - علامه طباطبایی
579 ترجمه فصول 8-7-6-5 از کتاب مقدمهای بر حسابداری مالیه - علامه طباطبایی
580 ترجمه فصول 8 و 9 و 10 از کتاب اصول مالیه مدیریت - علامه طباطبایی
581 ترجمه فصول 9 و 10 و 11 و 12 از کتاب مقدمهای بر حسابداری مالیه - علامه طباطبایی
582 ترجمه فصول اول تا ششم از کتاب حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
583 ترجمه فصول اول و دوم از کتاب مالیه برای مدیران - علامه طباطبایی
584 ترجمه فصول پنجم تا هشتم از کتاب اصول حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
585 ترجمه فصول سوم و چهارم از کتاب حسابداری 2 - علامه طباطبایی
586 ترجمه فصولی از حسابرسی بانکها - علامه طباطبایی
587 ترجمه قسمتهائی از کتاب حسابداری صنعتی مدیریت - علامه طباطبایی
588 ترجمه قسمتی از فصل 7-6 از کتاب حسابرسی شرکتها - علامه طباطبایی
589 ترجمه کتاب اصول مالیه مدیریت - علامه طباطبایی
590 ترجمه کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
591 ترجمه کتاب حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
592 ترجمه کتاب روشهای حسابرسی بین‌المللی - علامه طباطبایی
593 ترجمه کتاب مدارک و سیستمهای حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
594 تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالكیت با استفاده از مدل معادلات حداقل مربعات همزمان - دانشگاه شیراز
595 تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی ایران با استفاده از مدل تركیبی شبكه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیك - دانشگاه شیراز
596 تعیین میزان رابطه بین ارزش افزوده بازار و عملکرد شرکتها - آزاد مشهد
597 تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات سنگهای تزئینی از دیدگاه دست اندر کاران تولید و…./ - آزاد اراک
598 تغییرات حسابداری و تعدیلات مربوط به دوره‌های قبل - تربیت مدرس
599 جدیدترین منابع امتحانی کارشناسی ارشد حسابداری - کرمان
600 جهان سوم و انسان گرسنهاش در مقابل مسائل و مشکلات - علامه طباطبایی
601 حسابداری اجاره بشرط تملیک - تربیت مدرس
602 حسابداری اموال وانبار ذوب آهن مرکز - موسسه عالی حسابداری
603 حسابداری انبارها - علامه طباطبایی
604 حسابداری در مدیریت - علامه طباطبایی
605 حسابداری صنعتی – ترجمه فصل اول تا نهم حسابداری صنعتی - علامه طباطبایی
606 حسابداری صنعتی – هزینه یابی پیمانکاری – هزینه یابی مرحلهای – ارزش افزوده و هزینه یابی تفاضلی - علامه طباطبایی
607 حسابداری صنعتی (تاکیدی بر مدیریت) - علامه طباطبایی
608 حسابداری صنعتی و مدیریت - علامه طباطبایی
609 حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
610 حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
611 حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
612 حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
613 حسابداری مدیریت – برنامهریزی و کنترل فصول 9 الی … - علامه طباطبایی
614 حسابداری مدیریت از قسمت بودجه بندی سرمایه ای - علامه طباطبایی
615 حسابداری مدیریت در عمل - علامه طباطبایی
616 حسابداری میانه - علامه طباطبایی
617 حسابداری و حسابرسی - آزاد تهران جنوب
618 حسابرسی تجزیه و تحلیلی - علامه طباطبایی
619 درک و استنباط عمومی حسابداری نسبت به اهمیت محاسبه و گزارش هزینه های کیفیت - شهید بهشتی
620 دولتی - آزاد بناب
621 رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکتها در ایران - آزاد اراک
622 رابطه تضاد منافع فی مابین سهامداران و اعتبار دهندگان با توزیع سود سهام - آزاد
623 رابطه سود حسابداری با بازده سهم موجود در پرتفولیوی بهینه - شهید بهشتی
624 رابطه غیر خطی بین نرخ بازده اضافی سهام و نسبتهای مالی - آزاد مشهد
625 رابطه ی بین هزینه تبلیغات و ارزش نامشهود شرکت و ریسک آن - شهیدچمران اهواز
626 روشهای ارزشیابی سهام - دانشگاه امام حسین
627 سود – قیمت کار - علامه طباطبایی
628 سیر تحول بیمه و تامین اجتماعی در ایران - علامه طباطبایی
629 سیستم حسابداری سازمان ذوب آهن ایران - موسسه عالی بانکدارای ایران
630 سیستم حسابداری مرحله تهیه ذغال‌خشک در کارخانه ذوب آهن اصفهان - تهران
631 سیونه سوال و سیونه جواب در حسابرسی - علامه طباطبایی
632 شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در ایران - تربیت مدرس
633 شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان - شهیدچمران اهواز
634 شناسایى عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس تهران - تهران
635 صورتهای مالی تلفیقی – سود داخلی ناشی از انتقال موجودی کالا و دارائیهای ثابت، حسابداری مبادلات بین‌المللی - تربیت مدرس
636 ضرورت ایجاد کمیته های حسابرسی صاحبکار - شهیدچمران اهواز
637 ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (با تاکید خاص دولت) - آزاد علوم تحقیقات
638 طراحی الگوی مناسب سیستم حسابداری شهرداری بر بنای حسابداری …./ - آزاد اراک
639 طراحی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده محصولات فولادی - دانشگاه شیراز
640 طراحی، تعیین و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت در صنایع خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد علوم تحقیقات
641 طرحهای مستمر عمرانی - موسسه عالی بانکدارای ایران
642 عوامل موثر بر رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - آزاد مشهد
643 عوامل موثر بر رضایت مندی کاربران سیستم های اطلاعاتی حسابداری - شهیدچمران اهواز
644 عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
645 عوامل موثر بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود - شهیدچمران اهواز
646 عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی - شهیدچمران اهواز
647 عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
648 عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی - شهیدچمران اهواز
649 عوامل موثر در بکارگیری روش های حسابداری مدیریت در حسابرسی سازمان های دولتی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های تولیدی استان خوزستان - شهیدچمران اهواز
650 عوامل موثر یر اتکا یا عدم اتکا حسابرسان مستقل بر حسابرسان داخلی - خلیج
651 فصولی از کتاب مدیریت مالی - علامه طباطبایی
652 کاربرد آنتروپی در تعیین نسبت p,e , تاثیر آن برقیمت سهام شرکت های …. - آزاد اراک
653 کاربرد حسابداری نقدی و تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران - شهیدچمران اهواز
654 کاربرد مدل زمینچگی در تعیین وضعیت ورشکستگی - آزاد اراک
655 کاربرد نمونه گیری آمار در فرآیند عملیات حسابرسی - آزاد مشهد
656 کاربردهای سرمایه گذاری سرمایه ای برای پیش بینی سودآوری آتی وبازده سهام در بازار سرمایه ایران - آزاد
657 کودتای 1299 - علامه طباطبایی
658 كشف مدیریت سود با استفاده از شبكه‌های عصبی و مقایسه آن با مدل‌های آماری - دانشگاه شیراز
659 گزارشی درباره هزینه یابی نهایی - علامه طباطبایی
660 مباحثی از حسابداری میانه: اجاره بلند مدت، تشخیص درآمد و سود هر سهم، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، گزارشدهی بخش‌های اقتصادی و میاندوره‌ای - تربیت مدرس
661 متغییرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران p/e - آزاد مشهد
662 مدیریت سود و عملکرد بلندمدت عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشکده علوم اقتصادی
663 مدیریت عملی امور مالی برای مدیران - علامه طباطبایی
664 مدیریت عملی امور مالی برای مدیران (قسمت چهارم) - علامه طباطبایی
665 مدیریت کیفیت جامع و اثر آن بر بهرهوری در شرکتهای خودروسازی البرز - الزهرا
666 مدیریت مالی شرکتها - علامه طباطبایی
667 مدیریت مالی شرکتها - علامه طباطبایی
668 مسئولیت پاسخگوئی مالی ترجمهای از کتاب مسئولیت گزارشدهی – استاندارد گزارش دهی مالی - علامه طباطبایی
669 مطالعه شاخصی برای پیش بینی سهام شرکت های بورس تهران بر اساس مدل پویای بای تری پروبیت - آزاد
670 مقایسه الگوهای تکنیکال برای گزینش الگوی مناسب در پیش بینی روند قیمت سهام - آزاد
671 مقایسه برداشت های تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش - آزاد اراک
672 مقایسه ثبات رویه و یکنواختی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قبل و بعد از الزام به استانداردهای حسابداری ایران - آزاد اراک
673 مقایسه دیدگاههای متفاوت نسبت به سطوح اهمیت حسابرسی - آزاد اراک
674 مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهیدچمران اهواز
675 نپر و تفکر فازی - بین المللی قزوین
676 نرخهای چندگانه ارز و روشهای جاری حسابداری - تربیت مدرس
677 نقش سازمان حسابرسی در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران - شهیدچمران اهواز
678 نقش گمرک ایران در اقتصاد کشور - علامه طباطبایی
679 نقش نسبت های مالی در ارزیابی ریسک سیستماتیک سهام عادی - آزاد مشهد
680 ورشكستگی مالی و كیفیت افشاء شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه شیراز واحد بین الملل
681 هزینه و حسابداری مدیریت - علامه طباطبایی
682 همکاری دولت و صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی - آزاد

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme