عناوین پایان نامه های رشته مدیریت

01/00001/00003/00001 تحليل مالي طرحها از نقطه نظر ريسک در پروژه‌هاي بانک صنعت و معدن
01/00001/00003/00002 بررسي تحليلي نحوه تامين مالي صنعت ايران در دهه اخير
01/00001/00003/00003 نقش مدير در بازدهي صنايع کوچک
01/00001/00003/00004 کاربرد کامپيوتر در برنامه زمان‌بندي توليد خطي
01/00001/00003/00005 بررسي بازار زعفران
01/00001/00003/00006 بررسي بهره‌وري در صنعت نساجي
01/00001/00003/00007 طراحي و برنامه ريزي محصول (کاربرد مدل L.P‎ در طراحي و برنامه‌ريزي محصولات ريسندگي)
01/00001/00003/00008 تجزيه و تحليل شرايط فيزيکي، بهداشتي و رفاهي در صنعت چاپ وارائه پيشنهاداتي در رابطه با بهبود آن
01/00001/00003/00009 بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي فعال نمودن آن
01/00001/00003/00010 مبادي نظري کنترل کيفيت ژاپني در مقايسه با ارزشهاي تفکر اسلامي
01/00001/00003/00011 بررسي نگرش مديران آموزش واحدهاي توليدي (وابسته به وزارت صنايع سنگين) نسبت به ايجاد هنرستانهاي جوار کارخانه
01/00001/00003/00012 بررسي اثرات خصوصي‌سازي جزيي در سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر
01/00001/00003/00013 نقش روزنامه کيهان در روابط کار
01/00001/00003/00014 ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي بانک مرکزي در ارتباط با افزايش مهارتهاي شغلي در فاصله سالهاي ??-‎????
01/00001/00003/00015 بررسي نگرشي مديران مياني شرکت مخابرات تهران در مورد تاثير خصوصي سازي بر کارائي.-
01/00001/00003/00016 بهينه‌سازي شبکه‌هاي زيرساختي
01/00001/00003/00017 طراحي الگوي بهره‌وري نيروي کار در صنايع نساجي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران
01/00001/00003/00018 تجزيه و تحليل بهره‌وري آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00019 بررسي و طراحي الگوي مديريت، توليد، توزيع فروش در صنعت سينماي ايران
01/00001/00003/00020 بررسي نقش مديريت عالي در سيستم مديريت کيفيت جامع (T.Q.M‎)
01/00001/00003/00021 طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملکرد شعب بيمه دانا با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00022 طراحي مدلي جهت شناسايي، مستندسازي و تحليل ارتباطات بين سازماني در بخش دولت
01/00001/00003/00023 تبيين مدل تاثيرگذاري هوش عاطفي مديران بر تعهد سازماني کارکنان با توجه به نقش سبکهاي رهبري مورد مطالعه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00024 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد شرکت پالايش نفت شيراز (با رويکرد فازي)
01/00001/00003/00025 برنامه‌ريزي محصول با استفاده از بسط عملکرد کيفيت (QFD‎) با رويکرد برنامه‌ريزي آرماني در صنعت پاک کننده‌ها (مورد مطالعه: شرکت پاک نام)
01/00001/00003/00026 طراحي الگوي کارآفريني در بخش فناوري اطلاعات
01/00001/00003/00027 شناسايي موانع، مشکلات و طراحي راهکارهاي بازاريابي صادرات خدمات فني و مهندسي
01/00001/00003/00028 بررسي موانع و مشکلات بازاريابي شرکتهاي ارائه کننده سيستم پرداخت و پيشنهاد راهکارهاي مناسب
01/00001/00003/00029 تبيين نقش سرمايه فکري و سرمايه اجتماعي در مزيت رقابتي (مطالعه موردي شرکت‌هاي ايران خودرو و پارس خودرو)
01/00001/00003/00030 بررسي نقش عوامل آميخته بازاريابي در ميزان فروش شرکتهاي خدماتي فني مهندسي (مطالعه موردي شرکت تعميرات نيروگاهي ايران)
01/00001/00003/00031 ارائه راهکارهاي توسعه و بهبود صادرات در صنعت پلاستيک
01/00001/00003/00032 طراحي مدل ارزيابي عملکرد آموزگاران شهر تهران با استفاده از رويکرد MADM‎
01/00001/00003/00033 بررسي آميخته ترفيع مناسب محصولات شرکت پاکشو از ديدگاه مشتريان در تهران با روش Topsis‎
01/00001/00003/00034 طراحي و تبيين عوامل موثر بر نوآوري سازماني گروه ايران ترانسفو
01/00001/00003/00035 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانايي در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00036 بررسي عوامل موثر بر کيفيت خدمات ليزينگ در صنعت خودروي کشور: مطالعه موردي شرکت بهمن ليزينگ
01/00001/00003/00037 ارزيابي وب سايت‌هاي تجارت الکترونيک در ايران از ديدگاه مشتريان
01/00001/00003/00038 بررسي تاثير بکارگيري تکنولوژي اطلاعات بر عملکرد سازمان انتقال خون ايران و استان تهران
01/00001/00003/00039 طراحي و تدوين مدل بهينه مديريت نقدينگي در بانک صنعت و معدن
01/00001/00003/00040 مديريت ارتباط مشتري در بانک رفاه
01/00001/00003/00041 ارزيابي عملکرد حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تربيت مدرس به کمک داده‌هاي موجود در کتاب عوامل و نشانگرهاي دفتر برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي دانشگاه
01/00001/00003/00042 ارائه الگوي مکان‌يابي نمايندگي‌هاي صدور بيمه اتومبيل (بر اساس نظرات کارشناسان بيمه)
01/00001/00003/00043 بررسي تحول موثر بر مزيت رقابتي صنعت قطعه‌سازي خودرو کشور
01/00001/00003/00044 طراحي مدل برنامه‌ريزي آرماني مواد و محصول براي گروه محافظهاي ولتاژ در شرکت پيشرانه با تقاضاي احتمالي
01/00001/00003/00045 شناسايي و رتبه بندي موانع بازاريابي مربوط به کانالهاي توزيع محصولات شرکت ايران خودرو با استفاده از رويکرد فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP‎)
01/00001/00003/00046 تدوين عوامل حياتي موفقيت اجراي الگوريتم داده کاوي در صنعت بانکداري
01/00001/00003/00047 بررسي نقش شرايط سازماني برتوسعه تجارت الکترونيک در شرکتهاي توليد کننده لوازم خانگي
01/00001/00003/00048 تحليل داده‌ها در شش سيگما با رويکرد MADM‎
01/00001/00003/00049 طراحي مدل آوازه شرکت با توجه به رويکرد تحليل مسير و شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در بانک‌هاي ايران
01/00001/00003/00050 طراحي يک مدل رياضي براي اندازه‌گيري کارائي مدلهاي جبراني MADM‎ به کمک روش تحليل پوششي داده‌ها DEA‎ در سيستم امتيازدهي مدل تعادلي EFQM‎
01/00001/00003/00051 طراحي يک مدل غربالگري رياضي براي انتخاب مساله‌هاي کليدي در مدل تعالي EFQM‎ در سازمان‌هاي صنعتي
01/00001/00003/00052 بررسي موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهاي ايراني به افغانستان (مطالعه موردي شوينده‌ها و پاک کننده‌ها)
01/00001/00003/00053 تبيين الگوي عوامل موثر بر اندازه‌گيري ارتباط بين فناوري اطلاعات و عملکرد مالي شرکت‌هاي تجاري: رويکردي فراتحليلي
01/00001/00003/00054 طراحي مدل رياضي مديريت تامين و توزيع (مورد: شرکت سايپا يدک)
01/00001/00003/00055 امکان‌سنجي استفاده از بازاريابي شبکه‌اي در حوزه‌هاي خدماتي هتلداري، انتشارات و خدمات منازل (بخش نظافت) در شهر تهران
01/00001/00003/00056 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد در شرکت مان پلاستيک
01/00001/00003/00057 تبيين الگوي اثر بخشي سازمانهاي دولتي ايران بر اساس نقش رهبري خدمتگزار
01/00001/00003/00058 ارتقاء مشارکت سياسي شهروندان ايراني تبيين نقش بازاريابي سياسي (ديدگاه سران اجزاب سياسي)
01/00001/00003/00059 مديريت انتقال تکنولوژي در صنعت چيني
01/00001/00003/00060 مناطق و بنادر آزاد تجاري و نقش آن در توسعه صادرات ايران
01/00001/00003/00061 بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بر بازرگاني خارجي
01/00001/00003/00062 تجزيه و تحليل حوادث و عوامل فيزيکي محيط کار در کارخانجات روغن نباتي خوراکي ايران
01/00001/00003/00063 طراحي مدل رياضي جهت جايابي کشتارگاههاي صنعتي مرغ در شرکت سرمايه‌گذاري شاهد
01/00001/00003/00064 بررسي عوامل مديريتي موثر در ارتقاء بهره‌وري مديران در بخش صنعت استان بوشهر
01/00001/00003/00065 تجزيه و تحليل علل عمده گرايش مصرف کنندگان تهراني به کالاهاي خارجي
01/00001/00003/00066 ارزيابي تحليلي از برنامه‌هاي آموزش نيروي انساني و تطبيق آن با خط مشي‌هاي برنامه اول توسعه ج.‎?.? در شهرستان گناباد
01/00001/00003/00067 نقش آموزش در اثر بخشي مديران صنايع شيميائي شهر تهران
01/00001/00003/00068 تبيين عوامل موثر بر تعهد سازماني مديران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقي
01/00001/00003/00069 تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت در صنايع کوچک (بررسي در صنايع توليدي بخاري و آبگرمکن)
01/00001/00003/00070 تبيين عوامل موثر در توسعه صادرات محصولات کشاورزي ميوه و تره‌بار
01/00001/00003/00071 بهينه‌سازي حمل و نقل گندم سيلوهاي استان تهران
01/00001/00003/00072 بررسي عواملي که منجر به فشارهاي عصبي بين مديران شده و تاثير آن بر بهره‌وري فردي (سازمان جهاد سازندگي استان فارس)
01/00001/00003/00073 بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار بر کاهش کيفيت تصميمات روساي ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
01/00001/00003/00074 برنامه‌ريزي توليد ميان مدت در صنعت تايرسازي
01/00001/00003/00075 رابطه بين شخصيت و رضايت شغلي با توجه به ويژگيهاي شغلي (استانداري بوشهر و واحدهاي تابعه)
01/00001/00003/00076 طراحي مدل صف براي بهينه‌سازي واحد نقليه اورژانس بيمارستان امام خميني
01/00001/00003/00077 برنامه‌ريزي حمل و نقل فولاد مذاب بوسيله پاتيل
01/00001/00003/00078 تبيين الگوي فرهنگ سازماني بر اساس ارزشهاي اسلامي در محيط کار و نقش آن بر رضايت شغلي
01/00001/00003/00079 بررسي علل نارسائي سيستم مديريت موجودي موسسه رازي و ارائه يک مدل مناسب براي آن
01/00001/00003/00080 طراحي مدل رياضي بهينه‌سازي حمل و نقل شهري در شرکت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
01/00001/00003/00081 بررسي ساختار سازماني دانشگاه تربيت مدرس با توجه به اهداف برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگوي مناسب
01/00001/00003/00082 طراحي حقوق و دستمزد روزنامه‌نگاران بر مبناي بهره‌وري (روزنامه همشهري)
01/00001/00003/00083 بکارگيري کامپيوتر و تاثير آن بر بهره‌وري طراحي پروژه‌هاي بيمارستاني (شرکت خانه‌سازي ايران)
01/00001/00003/00084 طراحي مدلهاي دو متغيره برنامه‌ريزي نيروي انساني با استفاده از زنجيره‌هاي مارکفي و برنامه‌ريزي آرماني خطي و غير خطي
01/00001/00003/00085 طراحي مدل ارزيابي گزينه‌هاي مختلف تخصيص اتوبوسهاي بين شهري با استفاده از شبيه‌سازي
01/00001/00003/00086 بررسي امکان صدور محصولات فولاد ايران به خارج
01/00001/00003/00087 طراحي الگوي سه بعدي افزايش فروش (در شرکتهاي تحت پوشش بنياد شهيد)
01/00001/00003/00088 طراحي الگوي انتقال بهينه تکنولوژي در صنايع لوازم خانگي
01/00001/00003/00089 تصميم‌گيري در بحران مطالعه تطبيقي بر شيوه تصميم‌گيري فرماندهان سپاه در جنگ تحميلي
01/00001/00003/00090 طراحي الگوي سياست‌گذاري در بازاريابي صنعت جهانگردي ايران
01/00001/00003/00091 طراحي مدل رياضي زنجيره عرضه صنايع لاستيک‌سازي ايران(مورد: مجتمع صنايع لاستيک يزد)
01/00001/00003/00092 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شرکتهاي توليدي – صادراتي فرش (از نظر دموگرافي و مشخصات صادراتي) و ميزان آگاهي بکارگيري و برداشت مديران از برنامه‌هاي تشويق صادرات دولت
01/00001/00003/00093 تهيه مدل بهره‌برداري از مخزن سد ارس با استفاده از برنامه‌ريزي پويا
01/00001/00003/00094 طراحي مدل برتري تجاري براي سازمانهاي خدماتي منتخب ايران
01/00001/00003/00095 طراحي الگوي تکنولوژي – توسعه در بخش کشاورزي (مطالعه موردي روي گندم)
01/00001/00003/00096 طراحي مدل تصميم‌گيري استراتژيک زنجيره تامين قطعات در ابعاد توليد در مقياس جهاني؛ مورد: شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00097 بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر مکانيزم رفتاري مصرف کنندگان محصولات شيلات درتهران
01/00001/00003/00098 بررسي عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي انساني کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00099 بررسي و تبيين فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00100 ارزيابي راههاي توانمند سازي کارکنان دانشگاه بيرجند
01/00001/00003/00101 ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي بانک رفاه کارگران
01/00001/00003/00102 بررسي موانع رفتاري کارآمد نيروي انساني مطالعه موردي: سازمان فروش شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00103 موانع ارتقاء زنان در سطوح مديريتي در سطح دانشگاههاي تهران
01/00001/00003/00104 طراحي مفهومي سيستم اطلاعات مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00105 شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني، مطالعه موردي بانک رفاه کارگران
01/00001/00003/00106 بررسي اثرات اجراي برنامه‌هاي تبليغات بازرگاني بانک رفاه کارگران بر ميزان جذب مشتريان حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در آن بانک
01/00001/00003/00107 طراحي سيستم کارانه جهت سازمان بنادر و کشتيراني
01/00001/00003/00108 بررسي اولويت عناصر آميزه بازاريابي موثر بر مصرف کالاهاي خارجي
01/00001/00003/00109 بررسي نقش بازاريابي در صنعت جهانگردي شهرستان مقدس مشهد
01/00001/00003/00110 بررسي تاثير سبک رهبري مديريت بر ساختار سازماني در صنايع شهرستان تبريز
01/00001/00003/00111 طراحي الگوي برنامه‌ريزي استراتژيک بر مبناي سيستم پوياي تقاضاي نيروي انساني متخصص (حوزه وزارت جهاد کشاورزي)
01/00001/00003/00112 ارائه روشي براي اولويت بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين المللي در تجارت الکترونيکي
01/00001/00003/00113 طراحي و تبيين الگوي مديريت رفتار سازماني در خانواده
01/00001/00003/00114 طراحي مدل بهبود بهره‌وري نيروي انساني با نگرش مديريت بهره‌وري
01/00001/00003/00115 بررسي تاثير مجازي‌سازي سازمان پرکارايي کارکنان و مديران در سازمان جانبازان انقلاب اسلامي
01/00001/00003/00116 طراحي مدل رياضي فازي برنامه‌ريزي نيروي انساني (مورد: ارتش بيست ميليون)
01/00001/00003/00117 بررسي اثرات گروههاي غير رسمي بر عملکرد دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00118 بررسي رابطه بين الگوي خانوادگي و سبک مديريت کل استان يزد
01/00001/00003/00119 بررسي نقش سيستم گمرکي Asycuda‎ در تسهيل امور واردات کالا در گمرکات اجرائي تهران
01/00001/00003/00120 طراحي مدل رياضي ترکيب بهينه انگيزش کارکنان رويکرد تجزيه دنتزيک ولف-مورد صنايع مخابرات ايران
01/00001/00003/00121 اثرات نظام تشويق و تنبيه بر رضايت شغلي کارشناسان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00122 طراحي و پياده‌سازي سيستم اطلاعات آموزش دانشگاه (تربيت مدرس)
01/00001/00003/00123 بررسي عوامل داخلي اثر گذار بر موفقيت فروشگاههاي زنجيره‌اي
01/00001/00003/00124 تعيين نيازهاي اطلاعاتي، تجزيه و تحليل و طراحي مفهومي سيستم اطلاعات مديريت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس بر اساس متدولوژي SSADM‎
01/00001/00003/00125 بررسي و تعيين مهمترين عوامل داخلي رشد بودجه جاري در دانشگاه تربيت مدرس در دهه ‎??
01/00001/00003/00126 طراحي يک مدل رياضي جهت اندازه‌گيري و ارتقاء بهره‌وري در صنعت حمل و نقل (کاربرد در شرکت پخش البرز)
01/00001/00003/00127 طراحي و تبيين الگويي براي سياست‌گذاري خودکار اقتضايي فازي در سيستم‌هاي خود تنظيمي (مورد مطالعه: واحدهاي وزارت جهادسازندگي)
01/00001/00003/00128 توسعه الگوي کيفيت زندگي کاري والتون بر مبناي ارزش هاي اسلامي (با تاکيد بر نهج‌البلاغه) و تعيين تاثير آن بر کاهش تنيدگي رواني
01/00001/00003/00129 طراحي استقرار سيستم توليد در سطح جهاني در شرکتهاي متوسط و بزرگ ايران. مورد مطالعه: خودروسازي
01/00001/00003/00130 طراحي معيارهاي اثربخشي کار تيمي(با رويکرد TQM و QCC ) مورد: بانک کشاورزي
01/00001/00003/00131 بررسي وضعيت استقرار و اجراي مديريت ارتباط با مشتري در بانک ملي ايران
01/00001/00003/00132 جانمايي دپوهاي تعميراتي واگنهاي مسافري با استفاده ازمدل جانمايي-تخصيص
01/00001/00003/00133 طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تکنولوژي (مطالعه موردي ايجاد کارخانه الکترود گرافيتي وابسته به شرکت ملي فولاد ايران)
01/00001/00003/00134 بررسي ميزان انطباق ادارات آموزش و پرورش با مدل سيستمي سازمان يادگيرنده(SLOM‎) (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش شهرستان خوي)
01/00001/00003/00135 تحقيقي پيرامون طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در وزارت جهاد سازندگي و مشکلات ناشي ازآن و طراحي سيستم طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل مناسب براي جهاد سازندگي
01/00001/00003/00136 کاربرد برنامه‌ريزي خطي در برنامه‌ريزي توليد و حمل و نقل يک مجتمع توليدي – صنعتي غير متمرکز
01/00001/00003/00137 برنامه‌ريزي توليد جامع در صنايع دارويي Planning in Pharmaceutical Industies Aggregte‎
01/00001/00003/00138 برنامه‌ريزي توليد در صنعت ساخت ماشين آلات سنگين راهسازي
01/00001/00003/00139 برنامه‌ريزي توليد جامع در صنايع ساخت ماشين آلات سنگين راهسازي Aggregate Planning in construction Machinery Manufacturing Firm‎
01/00001/00003/00140 بررسي تئوريک تعادل خط توليد و متعادل کردن خط توليد کارخانه‌هاي خودرو سنگين
01/00001/00003/00141 آمادگي استراتژيک براي مديريت بحران: بررسي نقش چابکي سازماني و بهداشت رواني کارکنان
01/00001/00003/00142 بررسي رابطه بين هوش عاطفي و تعالي سازماني (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تربيت مدرس)
01/00001/00003/00143 سيستم موجودي انبار
01/00001/00003/00144 بررسي رابطه بين شبکه‌هاي رسمي ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشکي مازندران
01/00001/00003/00145 مدل‌سازي پيش‌بيني قيمت سهام با استفاده از شبکه‌هاي عصبي فازي و روش‌هاي ترکيبي
01/00001/00003/00146 بررسي چند عامل موثر بر روي کارايي زنان در ادارات دولتي از ديد کارمندان زن
01/00001/00003/00147 طراحي مدل شبکه عصبي فازي مديريت منابع انساني منصفانه (مورد بانک‌هاي دولتي)
01/00001/00003/00148 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد (مورد: شرکت سيمان فارس-خوزستان)
01/00001/00003/00149 طراحي مدل پيشنهادي سيستم اطلاعات مديريت عالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع غذايي نماد کوثر
01/00001/00003/00150 بررسي تاثير رعايت عدالت در اثر بخشي سازمانهاي خدماتي براي جلب رضايت مشتريان
01/00001/00003/00151 بررسي ميزان آشنايي و بکارگيري مديران صنايع توليدي با فنون علم مديريت(مورد مطالعه: صنايع توليدي تهران)
01/00001/00003/00152 بررسي ابعاد مزيت رقابتي در شرکتهاي صادر کننده سنگهاي تزئيني و تاثير اين ابعاد بر عملکرد صادراتي شرکت
01/00001/00003/00153 طراحي مدلي براي تعيين ترکيب بهينه نيروي انساني در سازمان ها با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي
01/00001/00003/00154 الگوي ارزيابي طرحهاي صنعتي، گروه صنايع دارويي
01/00001/00003/00155 طراحي مدل رياضي اولويت بندي محورهاي پژوهشي در صنعت گردشگري با رويکرد MADM
01/00001/00003/00156 کاربرد کنترل کيفيت آماري در صنايع رنگ Statistical Quality Control‎
01/00001/00003/00157 بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني در اثربخشي سازمان
01/00001/00003/00158 بررسي تاثير موانع ارتباط فردي بر ايجاد (افزايش) تعارض سازماني در مدارس متوسطه نظري دولتي تهران
01/00001/00003/00159 شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي اثر بخش در ارزيابي عملکرد نمايندگي‌هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو با استفاده از تکنيک‌هاي
01/00001/00003/00160 طراحي مدل تصميم‌گيري چند شاخصه (MADM‎) جهت تعيين و تبيين عوامل موثر بر کارايي شعب بانک رفاه کارگران
01/00001/00003/00161 طراحي نظام مديريت کيفيت فراگير در بخش خدمات درماني ايران
01/00001/00003/00162 تعيين اولويت مولفه‌هاي موثر بر بهره‌وري در معاونت نيروگاههاي آبي شرکت صنايع آذر آب
01/00001/00003/00163 بررسي اثرات فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني
01/00001/00003/00164 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد در کارخانه فرآورده‌هاي نسوز پارس
01/00001/00003/00165 تاثير مديريت تنيدگي بر کاهش تحليل رفتگي در ميان پرستاران دانشگاه علوم پزشکي شيراز
01/00001/00003/00166 مديريت و رهبري آموزشي و ضرورت توجه به تثبيت مديريت
01/00001/00003/00167 تعيين اثر تطابق سبک رهبري مدير و سبک رهبري مورد انتظار زيردستان بر رضايت شغلي زيردستان در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00168 طراحي مدل رياضي DEA فازي براي رتبه‌بندي استانهاي کشور (بکارگيري شاخصهاي توسعه انساني)
01/00001/00003/00169 طراحي مدل رياضي سنجش فرآيند محوري در بانکهاي تجاري- دولتي ايران
01/00001/00003/00170 بررسي رابطه بين عوامل سازماني کارآفريني و اعتماد سازماني در کارخانجات لوله و پروفيل ساوه
01/00001/00003/00171 کابرد منطق فازي در تحليل شبکه و مقايسه آن با روش کلاسيک در پروژه سد خاکي زيرستاق شاهرود
01/00001/00003/00172 تعيين مشکلات بازاريابي صنعتي خودرو ساخت داخل و ارائه راه‌حلها
01/00001/00003/00173 طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران کارآفرين در صنعت
01/00001/00003/00174 ارزيابي ترکيبي روشهاي پيش‌بيني و ارائه يک مدل بهينه براي پيش‌بيني قيمت سهام در بورس اواراق بهادار تهران
01/00001/00003/00175 بررسي عوامل موثر بر تعهد شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه زنجان
01/00001/00003/00176 طراحي و تبيين الگوي رفتار بهره‌ور بر مبناي پايبندي به احکام عبادي
01/00001/00003/00177 طراحي و تعيين الگوي ارزيابي عملکرد مديران عامل (شرکتهاي تابع سازمان صنايع و معادن بنياد جانبازان و مستضعفان)
01/00001/00003/00178 بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي اعضاي رسمي سپاه
01/00001/00003/00179 تبيين الگوي مديريت موفق در شرکتهاي صنعتي ايران
01/00001/00003/00180 طراحي مدل رياضي تجزيه دنتزيگ – ولف تعيين تعداد مطلوب دانشجويان ورودي در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00181 بررسي عوامل موثر برتصوير نام تجاري در توسعه بازار (مطالعه موردي شرکت صنايع فولاد گسترش)
01/00001/00003/00182 تعيين عوامل مؤثر بر موفقيت کارآفرينان استان يزد
01/00001/00003/00183 طراحي مدل رياضي ترکيب پرتفوي رشته‌هاي بيمه‌اي در شرکت بيمه پارسيان
01/00001/00003/00184 بررسي و مطالعه فشارهاي رواني و محيطي و ارتباط آن با حوادث و سوانح در شرکت سايپا
01/00001/00003/00185 بررسي مشکلات ديوان محاسبات کشور در نظارت بر بودجه کل کشور
01/00001/00003/00186 طراحي الگوي سنجش رضايتمندي مشتريان بانک ملت در راستاي اجراي استراتژي مشتري مداري
01/00001/00003/00187 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملکرد با تاکيد بر شاخص‌هاي مديريت کيفيت در سازمانهاي توليدي رويکرد تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00188 بررسي تاثير مشوق ها بر جذب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک سپه
01/00001/00003/00189 بررسي تاثير کاربرد تجارت الکترونيک در رفتار مصرف کننده
01/00001/00003/00190 طراحي الگوي بازاريابي صادراتي فرش دستباف ايران
01/00001/00003/00191 نوآوري مديريتي در سازمان‌هاي دولتي شهر بوشهر: تبيين نقش ارزش‌هاي مديريتي وجو سازماني
01/00001/00003/00192 طراحي الگوي برنامه‌ريزي نيروي انساني در بخش اجتماعي
01/00001/00003/00193 برنامه‌ريزي استراتژيک در صنعت خودروسازي ايران
01/00001/00003/00194 طراحي مدل پيش بيني شبکه عصبي ترکيبي هوشمند در صنعت نفت (تقاضاي نفت)
01/00001/00003/00195 طراحي و تبيين مدل نهادينه کردن نوآوري در بخش دولتي
01/00001/00003/00196 ارتقاء روحيه کارکنان سازمان هاي دولتي بوشهر: بررسي نقش اعتماد سازماني و شايستگي مديريتي مديران دولتي
01/00001/00003/00197 تهيه الگوي ارزيابي طرحهاي صنايع کاني غيرفلزي
01/00001/00003/00199 عوامل موثر بر ظرفيت کشتارگاه صنعتي دام در اراک و تعيين ظرفيت کشتارگاه
01/00001/00003/00200 طراحي مدل رياضي بهره‌برداري منابع آب در سد کرخه
01/00001/00003/00201 تعيين نوع کنترل و نظارت در مديريت توزيع کالاهاي اساسي در ايران
01/00001/00003/00202 نقش آموزش در افزايش کارآيي کارکنان (وزارت اقتصاد و امور دارايي)
01/00001/00003/00203 رابطه بين سبک رهبري مديران، نوع شخصيت و ميزان تنيدگي کارکنان (سازمان جهاد سازندگي و کشاورزي استان همدان)
01/00001/00003/00204 ساماندهي مديريت ترافيک در نظام ارتباط شهري مورد: تهران
01/00001/00003/00205 طراحي مدل رياضي اندازه سازمان در اداره‌هاي آموزش و پرورش استان تهران
01/00001/00003/00206 برآورد ميزان تقاضاي نيروي انساني متخصص از طريق سريهاي زماني و بهينه سازي آن از طريق برنامه‌ريزي آرماني در راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00207 بررسي اثر نوع صنعت بر عملکرد پس از واگذاري شرکتهاي توليدي دولتي در بورس تهران
01/00001/00003/00208 تاثير جابجايي بر تعهد سازماني و رضايت شغلي.
01/00001/00003/00209 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد و توزيع شرکت آزمايش (رويکرد زنجيره تامين)
01/00001/00003/00210 بررسي مقايسه‌اي نقش خانواده در بزهکاري نوجوانان فراري از منزل و نوجوانان غير بزهکار شهر تهران در سال 1382
01/00001/00003/00211 بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني وزارت جهاد سازندگي و وزارت کشاورزي
01/00001/00003/00212 طراحي مدلي فازي جهت پيش بيني قيمت خودرو
01/00001/00003/00213 بررسي انگيزاننده‌هاي محيطي و بازاريابي اثر گذار بر روي رفتار مصرف کنندگان پژوي GLX405‎ در شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00214 بررسي عوامل محيط اقتصادي به منظور فرموله کردن استراتژي بر مبناي تحليل SWOT‎- مطالعه موردي: ايران خودرو
01/00001/00003/00215 طراحي مدل رياضي مديريت دارييها/بدهيها در شرکتهاي بيمه ايران با بکارگيري برنامه‌ريزي پوياي احتمالي
01/00001/00003/00216 طراحي الگوي به کارگيري سيستمها وفناوري اطلاعات و بررسي تاثير آن بر موفقيت سازمانهاي صنعتي.
01/00001/00003/00217 تبيين الگوي اقتضائي کنترل در سازمان‌هاي خدماتي بازرگاني (سازمان‌هاي خدماتي بازرگاني بنياد مستضعفان و جانبازان).
01/00001/00003/00218 طراحي و تبيين مدل تعاملي استراتژي، فرهنگ سازماني و محيط در سازمانهاي صنعتي کشور
01/00001/00003/00219 طراحي و تبيين الگوي توسعه تکنولوژي صنعت خودرو در ايران با تاکيد بر استراتژي صادرات.
01/00001/00003/00220 طراحي الگوي انتخاب استراتژي ادغام عمودي (مورد صنايع غذايي کشور).
01/00001/00003/00221 بررسي عوامل موثر در طولاني شدن اجراي قرار داد پروژه‌هاي نصب بويلر از ديدگاه کارايي (سالهاي ‎??الي‎??)
01/00001/00003/00222 طراحي توالي عمليات بمنظور تحويل يک ساله ديگهاي بخار صنعتي در صنايع آذر آب
01/00001/00003/00223 کشف و تعيين اهميت عوامل موثر بر انگيزش کارکنان ستادي شرکت صنايع آذر آب
01/00001/00003/00224 تعيين اهميت عوامل موثر در کاهش مغايرت‌هاي ساخت بويلر در شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00225 تعيين حد مطلوب ساعات تعميرات پيشگيرانه ماشينهاي F2,F1‎ در مقايسه با ساعات توقف حين کار
01/00001/00003/00226 تجزيه و تحليل علل انحراف از برنامه ‎? سال اول برنامه‌ريزي استراتژيک شرکت صنايع آذرآب از ديدگاه مديران، روسا و کارشناسان
01/00001/00003/00227 بررسي ميزان تطبيق بهره‌ور سيستم برنامه‌ريزي توليد سفارشي بويلر در آذرآب با انواع سيستم‌هاي برنامه‌ريزي توليد سفارشي
01/00001/00003/00228 بررسي مهارتهاي مورد نياز مديران درمديريت مسير شغلي کارکنان
01/00001/00003/00229 طراحي مدل رياضي ارزيابي کارايي گروههاي آموزشي دانشکده علوم‌انساني دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00230 طراحي و پياده‌سازي سيستم درخواست و جذب نيرو در شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00231 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد شرکت پالايش نفت اصفهان
01/00001/00003/00232 تدوين فرآيند اجرايي عارضه‌يابي سازماني (مورد: شرکت کولرساز)
01/00001/00003/00233 طراحي مدل آينده‌نگاري- ارزيابي فناوري نانو در صنعت نفت ايران و شناسايي و اولويت‌بندي مولفه‌هاي موثر بر آن (با استفاده از فنون MADM‎)
01/00001/00003/00234 طراحي مدل مزيت رقابتي براي صنعت خودرو ايران
01/00001/00003/00235 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانک رفاه توسط تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره(MCDM‎)
01/00001/00003/00236 بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارمندان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00237 بررسي سيستم بودجه‌بندي دانشگاه تربيت مدرس و ارائه الگوي مناسب
01/00001/00003/00238 نقش ارزيابي کارکنان در بهبود عملکرد نيروي انساني
01/00001/00003/00239 برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي HPP‎ در شرکت ايپاکو
01/00001/00003/00240 تجزيه و تحليل کارايي سيستم توليدي به کمک مدلهاي شبيه‌سازي
01/00001/00003/00241 بررسي تاثير سبک مديريتي بر کارائي کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00242 رتبه‌بندي خروجي‌هاي توليدي(Manufacturing outputs‎) و ارائه سيستم توليدي مناسب در شرکت سايپا
01/00001/00003/00243 بررسي ميزان آمادگي سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي کشور براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
01/00001/00003/00244 طراحي مدلي براي تخليه و بارگيري بهينه کالا در بندرگاه جزيره کيش
01/00001/00003/00245 طراحي الگوي برنامه‌ريزي ملي با رويکرد مديريت کيفيت جامع
01/00001/00003/00246 نقش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در فراخواني نيروهاي بسيج
01/00001/00003/00247 بهبود برنامه‌ريزي توليد کارخانه آلومينيوم المهدي
01/00001/00003/00248 طراحي يک مدل تصميم‌گيري چند معياره براي تخصيص بهينه کارانه در واحدهاي ستادي بانک رفاه کارگران
01/00001/00003/00249 شناسايي، تدوين و اولويت‌بندي مولفه‌هاي بهره‌وري سبز با رويکرد مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از تکنيک MADM‎ (مورد: شرکت کابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي يزد)
01/00001/00003/00251 طراحي و تبيين طرح سازماني متناسب با فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي (IT/IS‎) در صنعت قطعه‌سازي خودروي ايران
01/00001/00003/00252 طراحي مدل تاثيرگذاري بازارگرائي بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابليتهاي بازاريابي
01/00001/00003/00253 بررسي موانع کارآفريني سازماني در شرکت صنعت چوب شمال
01/00001/00003/00254 بررسي راهکارهاي تمرکززدايي در ساختار گمرک جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00255 بررسي ارتباط سرمايه گذاريهاي منتخب غير بورس اوراق بهادار با عوامل جذابيت براي اوراق بهادار در بورس تهران
01/00001/00003/00256 بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک
01/00001/00003/00257 بررسي تاثير عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات صنايع غذايي ايران
01/00001/00003/00258 سنجش کارايي مناطق بانک سپه با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00259 بررسي عوامل موجد فشارهاي عصبي و نقش آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00260 بررسي عوامل فرهنگي و تاثير آن بر الگوهاي تصميم‌گيري مديران
01/00001/00003/00261 طراحي مدل تصميم‌گيري در انتخاب پروژه‌هاي انتقال تکنولوژي رويکرد فازي- نظريه امکان
01/00001/00003/00262 بررسي و انتخاب آميخته ترفيح مناسب جهت شرکتهاي تحقيقات بازاريابي (بر اساس روش تصميم‌گيري گروهي APH‎)
01/00001/00003/00263 نقش جوايز کيفيت در يادگيري سازماني (با تاکيد بر واحدهاي تحت پوشش وزارت دفاع)
01/00001/00003/00264 بررسي علل ترک خدمت کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00265 بررسي جايگاه مهندسي مجدد در وزارت بازرگاني
01/00001/00003/00266 بررسي رابطه بين شخصيت و رضايت شغلي در کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00267 بهينه‌سازي سيستم حمل و نقل شرکت اتوبوسراني اردبيل
01/00001/00003/00268 طراحي مدل مسير رضايتمندي مشتري در بانکهاي تجاري
01/00001/00003/00269 تاثير اجراي طرح کارانه بر رضايت شغلي کارکنان واثربخشي سازمان در شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00270 طراحي مدل رياضي براي برنامه‌ريزي توليد در صنعت کاشي
01/00001/00003/00271 طراحي مدل خصوصي‌سازي در ايران مورد: صنعت برق ايران
01/00001/00003/00272 اولويت بندي عوامل مديريتي موثر بر ارتقاء کارآئي کارکنان ( مورد: شرکت تجهيزات ايمني راهها)
01/00001/00003/00273 مدلسازي رياضي ارزيابي و انتخاب پرتفوليوي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00003/00274 طراحي مدل رياضي مديريت زنجيره عرضه (مورد : شرکت رنگ سحر)
01/00001/00003/00275 بررسي تاثير خصوصي سازي بر رضايت مشتريان
01/00001/00003/00276 بررسي رابطه بين سبک‌هاي رفتاري رهبري و مدل‌هاي تصميم‌گيري در ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
01/00001/00003/00277 طراحي مدل رياضي استراتژي توليد شرکت توليدي صنعتي صنايع تهويه ساراوان با بکار گيري الگوريتم Topsis‎
01/00001/00003/00278 اجراي خط مشي عمومي: بررسي نقش عقلانيت در مرحله تدوين خط مشي
01/00001/00003/00279 مدل سازي و حل مساله بهينه سازي کاهش بار و جابجايي ميزان توليد نيروگاه ها در شرايط اضطراري شبکه قدرت
01/00001/00003/00280 تبليغات موبايلي: بررسي نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ايجاد نگرش مثبت
01/00001/00003/00281 طراحي مدل مديريت کيفيت جامع زنجيره تامين صنعت خودرو (مورد مطالعه شرکت ايران خودرو)
01/00001/00003/00282 بررسي تأثير يادگيري سازماني بر توانمندسازي کارکنان در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00283 اثر اينترنت بر جهت دهي کانالهاي صادراتي در شرکتهاي متوسط و کوچک توليد کننده مواد غذايي
01/00001/00003/00284 طراحي مدل استخدام داوطلبان آزمون‌هاي ورودي با رويکرد داده‌کاوي (مطالعه موردي بانک تجارت ايران)
01/00001/00003/00285 مدل شايستگي مديران دولتي ايران ( بر اساس صحيفه امام ( ره ) ) رويکرد استراتژي تئوري داده بنياد
01/00001/00003/00286 پذيرش سيستمهاي اطلاعاتي در ارتش جمهوري اسلامي ايران: تبيين نقش فرهنگ نوآوري و جذابيت سازماني
01/00001/00003/00287 برآورد ميزان مصرف برق مناطق ‎?? گانه کشور با استفاده از زنجيره‌هاي مارکوف
01/00001/00003/00288 اثربخشي مديريت توسعه تکنولوژي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
01/00001/00003/00289 تبيين سبک رهبري در بسيج و رابطه آن با انگيزه بسيجيان
01/00001/00003/00290 طراحي مدلي جامع جهت احداث يک مرکز آموزش عالي و ارائه يک مطالعه موردي در کشور جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00291 طراحي مدل برنامه‌ريزي آرماني براي مسائل حمل و نقل مرکب با محدوديتهاي عرضه و تقاضاي منعطف (توزيع قند وشکر در سطح کشور مراکز استانها)
01/00001/00003/00292 بررسي اثرات اجراي طرح کارانه (پرکيس) بر روي رضايت شغلي و عملکرد پزشکان بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي
01/00001/00003/00293 طراحي و تبيين الگوي مناسب تصميم گيري مديران عالي (دانشگاههاي دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
01/00001/00003/00294 رابطه تصميم‌گيري مشارکتي با رضايت شغلي کارکنان شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00295 طراحي الگوهاي اثربخشي سازماني با تاکيد بر معيارهاي فرهنگ سازماني
01/00001/00003/00296 تدوين مدلهاي بودجه جامع جهت برنامه‌ريزي و کنترل
01/00001/00003/00297 طراحي مفهومي سيستم اطلاعاتي مديريت (معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي)
01/00001/00003/00298 طراحي الگو و سنجش بهره‌وري در حمل و نقل جاده‌اي کالا
01/00001/00003/00299 تاثير نگرش مديران در ارتقاء شغلي زنان به سطوح مديريت بخش آموزش عالي – دانشگاههاي مستقر در تهران
01/00001/00003/00300 طراحي و تبيين الگوي مناسب سازماندهي براي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)
01/00001/00003/00301 نقش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در تصميم گيري مديران “شرکت ايران ياسا”
01/00001/00003/00302 تحليل ساختار سازماني فعلي معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي و ارائه الگوي مناسب براي آن
01/00001/00003/00303 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد پالايشگاه نفت تهران
01/00001/00003/00304 طراحي مدل نظام آموزشي مديران اجرايي (آموزش و پرورش)
01/00001/00003/00305 طراحي سيستم اطلاعاتي ساختار محصول شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00306 ارزياي برنامه‌هاي آموزشي جهاد در بخش امور دام و تاثير آن در بهره‌وري و افزايش توليد
01/00001/00003/00307 شناسايي موانع موثر توسعه صنعت توريسم ايران و طراحي الگوي تبييني براي گسترش جذب توريست
01/00001/00003/00308 بررسي و طراحي الگوي ساختاري مناسب جهت خصوصي سازي در بخش دولتي (سازمان بنادر و کشتيراني)
01/00001/00003/00309 طراحي مدل مناسب مکان يابي دانشگاه پيام نور شهرستان يزد
01/00001/00003/00310 طراحي مدل رياضي براي بخش بندي بازار دارو با رويکرد شبکه هاي عصبي (مورد کاوي بازار دارو در ايران)
01/00001/00003/00311 طراحي سيستم خط مشي‌گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي، بر مبناي مدل حکومت حق‌مداري علوي (در نهج‌البلاغه)
01/00001/00003/00312 طراحي مدل آميخته بازاريابي اينترنتي بارويکرد فازي
01/00001/00003/00313 بررسي رابطه هوش عاطفي و سبک رهبري با توجه به عامل جو سازماني در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00314 بررسي زيرساختار EDI‎ در نهادهاي مرتبط با گمرک ج.ا.ا (مطالعه موردي سازمان بنادر و کشتيراني، بانکها(ملت و رفاه) وزارت راه و ترابري و بيمه‌ها(البرز و آسيا))
01/00001/00003/00315 طراحي مدل رياضي بودجه‌بندي هزينه‌هاي جاري سازمان کشاورزي استان تهران
01/00001/00003/00316 بررسي نقش بازاريابي در صنعت جهانگردي شهرستان مقدس مشهد
01/00001/00003/00317 بررسي تاثير فرهنگ سازمان بر توانمندسازي کارکنان در يکي از شرکتهاي فعال در زمينه خودرو
01/00001/00003/00318 طراحي الگوي استراتژيک ورود به بازار جهاني براي صنعت خودروي ايران
01/00001/00003/00319 بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي جانبازان شاغل
01/00001/00003/00320 طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنجيره تامين
01/00001/00003/00321 طراحي مدل هوشمند ارزيابي جذابيت بازارهاي بين‌المللي
01/00001/00003/00322 طراحي مدل رياضي جريان شبکه در مديريت زنجيره تامين (مورد: صنعت خودروسازي ايران)
01/00001/00003/00323 طراحي مدل رياضي گسترش مشخصه‌هاي کيفيت با رويکرد فازي (مورد مطالعه شرکت سيمان لارستان)
01/00001/00003/00324 طراحي و تبيين مدل رياضي تخصيص تسهيلات بانکي (رويکرد مدلهاي کلاسيک و شبکه‌هاي عصبي)
01/00001/00003/00325 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از محصولات شرکت صاايران با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP‎) فازي
01/00001/00003/00327 “بررسي تقويت رفتار شهروندي سازماني: بررسي نقش عدالت سازماني و شخصيت سالم سازماني”
01/00001/00003/00328 بررسي تاثير خصوصي‌سازي بر بهره‌وري بهمن موتور گروه بهمن
01/00001/00003/00330 بررسي ميزان اهميت نسبي معيارهاي سنجش و گزينش طرحهاي توسعه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
01/00001/00003/00331 کاربرد تکنيکهاي تحقيق در عمليات در انتخاب نوع محصول براي برنامه‌ريزي صنايع دارويي ايران (شرکت داروئي لقمان)
01/00001/00003/00332 کاربرد برنامه‌ريزي خطي در بهينه‌سازي حمل و نقل قطارهاي باري
01/00001/00003/00333 تجزيه و تحليل شيوه‌هاي تامين مالي در سيستم تک نرخي ارز در شرکتهاي تحت پوشش سازمان اقتصادي بنياد شهيد انقلاب اسلامي پذيرفته شده در بورس تهران
01/00001/00003/00334 کاربرد کنترل کيفيت در صنايع بافندگي (بخش پارچه پنبه‌اي)
01/00001/00003/00335 طراحي و تبيين استراتژي پرورش مديران مياني
01/00001/00003/00336 طراحي مدل انگيزشي براي کارگران خط توليد به منظور بهبود کيفيت محصول
01/00001/00003/00337 نقش سيستمهاي اطلاعاتي طرح‌هاي پژوهشي در تصميم‌گيري مديران جهاد دانشگاهي تهران
01/00001/00003/00338 طراحي يک الگوي مديريت تکنولوژي
01/00001/00003/00339 تاثير ايجاد موسسات تامين سرمايه (بانکهاي سرمايه گذاري) در تامين مالي شرکتها در ايران
01/00001/00003/00340 بررسي علل ترک خدمت در کادر آموزشي اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
01/00001/00003/00341 بهينه‌يابي فرايند توليد در صنعت سنگ ساختماني
01/00001/00003/00342 تجزيه و تحليل راههاي افزايش فروش محصولات صنايع نساجي و پوشاک کشور
01/00001/00003/00343 انتقال تکنولوژي در صنعت خودرو تحقيقي بر عقايد (OpinIon‎)
01/00001/00003/00344 بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر اثر بخشي موسسه رازي
01/00001/00003/00345 بررسي مقايسه‌اي ارزش ويژه برند در بانک‌هاي دولتي و خصوصي
01/00001/00003/00346 بررسي مقايسه‌اي عملکرد شرکتهاي واگذار شده به بخش خصوصي قبل و بعد از واگذاري در روند خصوصي‌سازي در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00347 بررسي اثر اعتماد عمومي بر وظايف خدماتي نيروي انتظامي در دفاتر پليس+‎10
01/00001/00003/00348 طراحي مدل سري زماني براي پيش بيني فروش شرکت نفت پارس
01/00001/00003/00349 ارزيابي ميزان تاثير معيارهاي مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري در شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00350 تجزيه و تحليل وضع آموزش کارکنان و ارائه الگوي بهينه برنامه‌ريزي آموزشي در پتروشيمي بندر امام
01/00001/00003/00351 کاربرد کنترل کيفيت آماري در صنايع شوينده و بهداشتي (مورد شرکت پاکسان)
01/00001/00003/00352 بررسي آثار خصوصي‌سازي شرکت سهامي نکاچوب بر کارآيي آن
01/00001/00003/00353 روشهاي بهبود مديريت در صنايع کوچک غذايي تهران
01/00001/00003/00354 طراحي مدل رياضي براي تجهيز هنرستانهاي فني تهران
01/00001/00003/00355 بررسي رابطه بين نوع مديريت مدارس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (آذربايجان غربي)
01/00001/00003/00356 طراحي و مديريت نظام اطلاع‌رساني علمي کشور
01/00001/00003/00357 مديريت تحقيق و توسعه در واحدهاي توليدي کشور
01/00001/00003/00358 بررسي رابطه بين سطح برخورداري از مهارتهاي مديريتي، شخصيت و تنيدگي در مديران آموزشي مقطع متوسطه شهر همدان
01/00001/00003/00359 تجزيه و تحليل علل و عوامل موثر در کاميابي و ناکامي نظام کيفيت جامع در شرکتهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ارائه بهبود و فراگير نمودن آن
01/00001/00003/00360 کاربرد حسابداري صنعتي بروش استاندارد در محاسبه‌بهاي تمام شده توليدات فرهنگي و هنري (کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان)
01/00001/00003/00361 تجزيه و تحليل فرمهاي ارزشيابي و آثار آن بر عملکرد و رضايت شغلي معلمان مشهد
01/00001/00003/00362 بررسي اثرات تغيير ساختار سازماني بر انگيزش کارکنان وزارت صنايع سنگين
01/00001/00003/00363 بررسي عوامل موجد فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در کارآيي مديران کارخانه ماشين سازي اراک
01/00001/00003/00364 بررسي علمي خصوصي سازي بخشي در راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00365 بررسي تئوريک متعادل‌سازي خط مونتاژ با هدف مقايسه و ارائه الگوي بهينه متعادل‌سازي در واحد مونتاژ موتور پيکان کارخانه ايران خودرو
01/00001/00003/00366 بررسي راههاي جلوگيري از فساد مالي ناشي از پورسانت در معاملات توسط مديران
01/00001/00003/00367 طراحي و تبيين الگوي برنامه‌ريزي جانشيني مديريت در سازمانهاي بزرگ – يک رويکرد رياضي
01/00001/00003/00368 طراحي مدل پوياي بهره‌وري بارويکرد تحليل پوششي داده‌ها (DEA‎).-
01/00001/00003/00370 طراحي مدل تاثيرگذاري تنوع گروه کاري بر عملکرد با توجه به نقش تعارض
01/00001/00003/00371 بررسي راهکارهاي ارتقاء موقعيت ايران در بازار صدور خدمات بهداشتي و درماني و جذب توريسم درماني
01/00001/00003/00372 طراحي مدل مناسب رهبري براي مديريت سازمانهاي لبنان (مديريت بيمارستانها)
01/00001/00003/00373 بررسي ظرفيت مسئوليت پذيري شوراهاي اسلامي روستايي
01/00001/00003/00374 بررسي تاثير فناوري اطلاعات IT‎/ سيستمهاي اطلاعات IS‎ بر سهم بازار، دسترسي به منابع، زمان انجام کارها
01/00001/00003/00375 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملکرد مدير در سازمانهاي دولتي – رويکرد تحليل پوششي داده‌ها DEA‎
01/00001/00003/00376 بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي کارکنان دانشگاه پليس
01/00001/00003/00377 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان خودروهاي سواري شرکت ايران خودرو در تهران با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP‎
01/00001/00003/00378 ارزيابي ارزش ويژه برندهاي لوازم خانگي از ديدگاه مصرف کنندگان تهراني (با نگرشي بر برندهاي محلي و بينالمللي)
01/00001/00003/00379 اولويت بندي کشورهاي منتخب آفريقايي براي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها(DEA‎)
01/00001/00003/00380 ارائه چارچوب پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS‎) دربخش فناوري اطلاعات در سازمانها و ارائه سيستم خبره (مشاور)آن
01/00001/00003/00381 طراحي الگوي بازاريابي کارآفرينانه بينالمللي در بنگاههاي صنعتي ايران؛ رويکرد ترکيبي
01/00001/00003/00382 طراحي نظام مديريت مدرسه محور در ايران
01/00001/00003/00383 طراحي مدل صف و شبيه‌سازي واحد حمل و نقل داخي شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00384 طراحي سيستم مديريت اطلاعات طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00385 شناسائي و بررسي عوامل موثربررضايت مشتري ازخدمات پس ازفروش شرکت سايپا يدک درتهران با استفاده ازمدل کانو
01/00001/00003/00386 تعيين و شناسايي معيارهاي بخش بندي بازار محصولات شوينده و پاک کننده (شامپو گلرنگ)
01/00001/00003/00387 ارزيابي و مقايسه کارايي روش‌هاي متاهيوريستيک و متد کلاسيک در حل مساله غول پيکر بهينه سازي و تصميم‌گيري (مورد: لجستيک سايپا)
01/00001/00003/00388 طراحي مدل رياضي بمنظور انتخاب بهينه سيستم ارابه فرود هواپيماي فجر-‎?
01/00001/00003/00389 بررسي نگرش سيستمي مديران و کارشناسان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00390 بررسي ضرورت ايجاد سيستم اطلاعات مديريت در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00391 بررسي نظرات استفاده کنندگان نسبت به منابع و خدمات کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00392 طراحي الگوي يادگيري مستمر مديران (وزارت جهاد سازندگي )
01/00001/00003/00393 بررسي اثر بخشي ساختار سازماني دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00394 بررسي علل فساد اداري و شيوه‌هاي کنترل آن از نظر مديران استان خراسان
01/00001/00003/00395 بررسي عوامل محيط بيروني اثرگذار بر موفقيت فروشگاههاي زنجيره‌اي
01/00001/00003/00396 بررسي تاثير آموزشهاي بلند مدت در افزايش کارايي کارکنان دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00397 بررسي کارکرد سيستم‌هاي داده‌پردازي و اطلاع رساني نوين در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00398 سنجش تاثير اجراي سيستم پنج اس (‎5S‎) بر بهره‌وري شرکتهاي تحت پوشش ايران خودرو
01/00001/00003/00399 تجزيه و تحليل روشهاي خريد و توزيع کالا و طراحي سيستم اطلاعات انبار اموال وزارت کشور
01/00001/00003/00400 بررسي تحليلي شبکه فروش و بازاريابي شرکتهاي بيمه درايران
01/00001/00003/00402 بررسي ميزان استفاده مديران صنايع غذايي از اطلاعات مالي در تصميم‌گيريها و عوامل موثر برآن
01/00001/00003/00403 تجزيه و تحليل تطبيقي مديريت منابع بانکهاي تجاري در ايران
01/00001/00003/00404 جايگاه‌يابي نام و نشان تجاري نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان: مطالعه موردي شرکت پگاه
01/00001/00003/00405 تاثير هوش هيجاني مديران بر رضايت شغلي کارکنانشان (مورد: شرکت ديداس)
01/00001/00003/00406 بازپردازي مفهوم نظم و انضباط در سازمان (با تاکيد بر رويکرد اسلامي)
01/00001/00003/00407 ارائه مدلي براي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM‎) در تجارت بين بنگاهي (B2B‎)
01/00001/00003/00408 بررسي عوامل موفقيت فروشندگان در ارتقاي سطح فروش مطالعه موردي شرکت گلستان
01/00001/00003/00409 بررسي تاثيرات بازرگاني برصنعت دارويي ايران در صورت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)
01/00001/00003/00411 بررسي ميزان آمادگي صنايع کوچک و متوسط در ايران در بکارگيري تجارت الگترونيک (مطالعه موردي صنعت مواد و محصولات شيميايي)
01/00001/00003/00412 بررسي ويژگيها و توان پيش بيني سريهاي زماني جريانهاي نقدي عملياتي مياندوره اي و جايگزينهاي آن
01/00001/00003/00413 اندازه گيري کارايي کشور ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب بر اساس صادرات غير نفتي- رويکرد DEA
01/00001/00003/00414 بررسي اثر حضور شرکت هاي توليدي داخلي در نمايشگا ههاي بازرگاني بين المللي تهران بر موفقيت تجاري آنها (نمايشگاه مبلمان منزل و اداري)
01/00001/00003/00415 طراحي مدل رياضي انعطاف پذيري سيستم توليدي (مطالعه موردي: شرکت ساپکو)
01/00001/00003/00416 طراحي الگوي سرآمدي بازاريابي در صنايع توليدي با رويکرد ترکيبي
01/00001/00003/00417 تجزيه و تحليل ارزش دراز مدت مشتري (CLV) به منظور بخش‌بندي و مديريت سودآوري مشتريان مورد مطالعه: بانک ملي ايران
01/00001/00003/00418 بررسي تأثير عناصر آميخته بازاريابي و معيارهاي مکمل اثرگذار بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان محصولات غذايي شرکت مهرام در تهران
01/00001/00003/00419 طراحي مدل رياضي بودجه ريزي اعتبارات عمراني
01/00001/00003/00420 اجراي ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل و مشکلات ناشي از آن
01/00001/00003/00421 بررسي عوامل موثر بر عدم تمرکز در مديريت دانشگاهي دانشگاههاي دولتي ايران
01/00001/00003/00422 تحليلي بر رفتار و عملکرد مديران مدارس ابتدايي کشور در اجراي طرحهاي منجر به گسترش شغلي
01/00001/00003/00423 بررسي اشتغال فارغ التحصيلات زن در رشته مديريت
01/00001/00003/00424 طرح و کنترل برنامه زمانبندي شده فعاليتهاي يک پروژه نظامي در صنايع موشکي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
01/00001/00003/00425 بررسي بازار خرما
01/00001/00003/00426 طراحي الگوي برنامه‌ريزي نيروي انساني در شرکت ريخته‌گري تراکتورسازي ايران
01/00001/00003/00427 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و کارآفريني اجتماعي در وزارت بهداشت و درمان و سازمان محيط زيست (تبيين نقش هوش هيجاني)
01/00001/00003/00428 بررسي عوامل موثر در موفقيت تعاونيهاي توليدي (منطقه مازندران
01/00001/00003/00429 برنامه‌ريزي نيروي انساني در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
01/00001/00003/00430 الگوي سيستم برنامه‌ريزي و کنترل طرحهاي عمراني بخش آب با بکارگيري الگوريتم محاسباتي CPM/PERT‎
01/00001/00003/00431 بهينه‌يابي در تخليه و بارگيري بنادر کاربرد تئوري صف
01/00001/00003/00432 بررسي عملکردهاي تجاري در جزيره کيش و پيامدهاي اقتصادي آن
01/00001/00003/00433 طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت در قسمت توليد (با توجه ويژه به عامل انساني)
01/00001/00003/00434 بررسي تاثير عملکرد (کارکنان) شعب بانک بر موفقيت در جذب انواع سپرده‌هاي بانکي در شهر تهران
01/00001/00003/00435 بررسي رابطه بين تخصص کارکنان و عملکرد روزنامه‌هاي (کيهان و ايران
01/00001/00003/00436 بکارگيري روش سيستمي در طراحي سيستم اطلاعاتي پرسنلي (گزينش وارزيابي) وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و ارزيابي آن
01/00001/00003/00437 بررسي و تحليل وجود رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتريان و کيفيت خدمات: مورد مطالعه شرکت هاي ليزينگ
01/00001/00003/00438 ارزيابي کارآيي واحدهاي توليدي در صنعت سيمان: رويکرد تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00439 : استفاده از تکنيک برنامه‌ريزي آرماني فازي براي برنامه‌ريزي توليد در شرکت فرآورده‌هاي نسوز پارس
01/00001/00003/00440 طراحي و توسعه نظام اطلاعات مديريت کتابشناختي
01/00001/00003/00441 امکان سنجي کارخانه توليد تخته فيبر پاوزن مخصوص متوسط MDF‎ در شرکت تخته شهيد باهنر(شرکت سرمايه گذاري غدير)
01/00001/00003/00442 بهينه‌سازي سيستم کنترل توليد در پروژه‌هاي توربين آبي شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00443 طراحي و تبيين الگويي هوشمند براي تعيين سطح يادگيرندگي سازمانها(مورد مطالعه: شرکتهاي قطعه‌سازي خودروي استان تهران)
01/00001/00003/00444 بررسي ارتباط فرهنگ سازماني با رضايتمندي مشتريان در بانک سپه
01/00001/00003/00445 امکان‌سنجي و اولويت‌بندي استقرار شعب در صنعت بانکداري از طريق تکنيک تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP‎)
01/00001/00003/00446 بررسي موانع و مشکلات اجراي نظام پيشنهادي شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00447 طراحي سيستم اطلاعات مديريت (MIS‎) بخش طراحي و مهندسي معاونت بويلرهاي حرارتي شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00448 شناسايي موانع بکارگيري تجارت الکترونيکي در شرکت ايران‌خودرو و ارائه راهکارهاي اجرايي براي رفع آنها
01/00001/00003/00449 تبيين الگوي مناسب نياز سنجي آموزشي مديران مدارس متوسطه شهر تهران
01/00001/00003/00450 طراحي يک مدل MADM‎ به منظور اولويت بندي پيشنهادات تامين کنندگان مواد، قطعات و تجهيزات در مناقصات داخلي شرکت صنايع آذر آب
01/00001/00003/00451 طراحي بهينه کنترل فرآيند توليدات شرکت صنايع آذرآب به منظور جلب رضايت مشتريان
01/00001/00003/00452 ارائه الگوي ساختاري براي مديريت نظام توسعه روستايي کشور مبتني بر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
01/00001/00003/00453 طراحي مدل رياضي کسري برنامه‌ريزي توليد (مورد: صنعت نساجي)
01/00001/00003/00454 بررسي عوامل اثر گذار در رضايت شغلي پرسنل زن دفتر تهران شرکت صنايع آذرآب
01/00001/00003/00455 بررسي عوامل موثر در موفقيت تيمهاي بهره‌وري در شرکت صنايع آذر آب
01/00001/00003/00456 طراحي مدل شناسايي پروژه‌هاي موفق در پتروشيمي
01/00001/00003/00457 تحليل قيمت‌گذاري نفت خام‌هاي صادراتي ايران(از سال ‎???? تاسال ‎???? ميلادي)
01/00001/00003/00459 تمام چكيده هاي مديريت
01/00001/00003/00460 متن
01/00001/00003/00465 متن
01/00001/00003/00466 اثربخشي کارکردهاي مديريت منابع انساني در ارتقاء شاخصهاي انساني موثر بر بهره وري منابع انساني در بخشهاي دولتي و خصوصي صنعت بيمه
01/00001/00003/00467 ارائة الگوي مهندسي مجدد مبتني بر فناوري اطلاعات در ايجاد کتابخانه‌هاي دانشگاهي ديجيتالي
01/00001/00003/00468 بررسي الگوي مديريت تامين کنندگان مواد و قطعات در شرکت ايران خودرو به منظور ارائه الگويي بهبود يافته
01/00001/00003/00469 شناسايي معيارهاي ارزيابي و انتخاب مديران نمونه سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي
01/00001/00003/00470 بررسي عوامل موثر بر کيفيت خدمات الکترونيکي وبگاههاي گردشگري ايران
01/00001/00003/00471 بررسي زمينه هاي اجراي بودجه ريزي عملياتي در بستر قانون محاسبات عمومي کشور از ديدگاه ذيحسابان
01/00001/00003/00472 طراحي ساختار و فرآيند صدور گواهينامه واعتبار نامه امنيت اطلاعات و اطلاع رساني
01/00001/00003/00473 بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر رضايت شغلي کارکنان ناجا (معاونت طرح و برنامه و بودجه)
01/00001/00003/00474 خصوصي سازي و پاسخگويي عمومي: مقايسه پاسخگويي عمومي در بخش دولتي و بخش خصوصي
01/00001/00003/00475 اندازه گيري چابکي سازمان و تعيين متدولوژي چابکي(مورد:سازمان راهبران فناوري اطلاعات
01/00001/00003/00476 تاثير عوامل مترتب بر خرده فروشي بر تجربه و بر رضايت مشتري در صنعت خرده فروشي
01/00001/00003/00477 طراحي مدل زنجيره تامين چابک – رويکرد مدلسازي تفسيري ساختاري. مورد مطالعه: شرکت سهامي ذوب آهن
01/00001/00003/00478 بررسي تاثير درک سياستهاي سازماني و حمايتهاي سازماني در بروز رفتارهاي انحرافي در بين کارکنان
01/00001/00003/00479 بررسي تاثيرتبليغات جاري بر رفتار مشتريان در بانکداري الکترونيکي(مطالعه موردي:شعب بانک ملت شهرستان شاهرود
01/00001/00003/00480 بررسي فرصت هاي کارآفرينانه در بيمارستان دکتر شريعتي
01/00001/00003/00481 گونه‌شناسي نقش کانون‌هاي تفکر در عرصه خط مشي‌هاي عمومي پژوهشي بر مبناي روش کيو
01/00001/00003/00482 ارتقاء ظرفيت سازماني؛ بررسي نقش مديريت دانش
01/00001/00003/00483 طراحي مدل مولد استراژي توليد-رويکردي کمي
01/00001/00003/00484 رتبه بندي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هاي MADM
01/00001/00003/00485 شناسايي واولويتبندي عوامل مديريت منابع انساني موثر بر ارتقاء کارآيي کارکنان
01/00001/00003/00486 طراحي مدل رياضي کسري برنامهريزي توليد در شرکت مبل خاورميانه – با رويکردفازي
01/00001/00003/00487 طراحي مدلي براي اندازه گيري کارائي سرمايه گذاري سازماني درتکنولوژي اطلاعات با استفاده از رويکرد فازي تحليل پوششي داده ها (مورد: شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)
01/00001/00003/00488 شناسايي عناصر تشکيل دهنده حکمت مديريتي در ناجا
01/00001/00003/00489 مقايسه ارزش ها و شايستگي هاي مديران دولتي و خصوصي بر اساس پيمايـش MVP‎ در ايران
01/00001/00003/00490 طراحي مدل رياضي ارزيابي شرکت‌هاي کاشي و سراميک استان يزد:رويکرد ترکيبي BSC و تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00491 “مقايسه عملکرد شعب بانک با رويکرد تحليل پوششي داده هاي عصبي فازي”(مورد : بانک تجارت)
01/00001/00003/00492 آسيب شناسي ارزيابي کارايي پرسنل ناجا(مورد کاوي معاونت نيروي انساني ناجا)
01/00001/00003/00493 ارايه يک مدل براي بلوغ حاکميت بر معماري سرويس گرا(SOAG)
01/00001/00003/00494 ميزان اثربخشي اقدامات پليس در جلوگيري از ورود مواد مخدر به داخل کشور
01/00001/00003/00495 طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه منابع مالي به پروژه هاي ايميدرو
01/00001/00003/00496 طراحي مدل کيفيت خدمات در زنجيره تأمين
01/00001/00003/00497 مدل پايش بهره‌وري در صنعت آب
01/00001/00003/00498 ارائه مدلي براي ارزيابي ريسک هاي پروژه (مطالعه موردي: سد مخزني ارس )
01/00001/00003/00499 طراحي مدل تحول سازماني در مديريت هزينه (مورد زنجيره تامين گروه صنعتي ايران خودرو)
01/00001/00003/00500 طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت اندازه گيري عملکرد مديريت دانش در شرکت هاي مهندسي مشاور (مطالعه موردي: شرکت موننکو ايران)
01/00001/00003/00501 تبيين الگوي بين ابعاد سازمان با مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت‌هاي تابعه سازمان اقتصاد کوثر
01/00001/00003/00502 ارائه الگوريتمي براي انتخاب ISP‎ بر اساس رويکرد FMCDM‎ و طراحي DSS‎ براي آن
01/00001/00003/00503 پيش بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه هاي خودپرداز با رويکرد شبکه هاي عصبي مصنوعي
01/00001/00003/00504 ارايه چارچوب شايستگي‌هاي سازماني براي موفقيت پياده‌سازي سيستم‌هاي هوشمندي کسب و کار
01/00001/00003/00505 بررسي تاثيرگذاري توسعه گردشگري قومي بر موضوعات فرهنگي- اجتماعي جامعه: مورد مطالعه روستاهاي هدف گردشگري استان کرمانشاه
01/00001/00003/00506 بررسي ميزان تاثيرعملکرد مراکز مشاوره ودفاتر مددکاري ومشاوره اجتماعي نيروي انتظامي برکاهش پرونده‌ها درمراجع قضايي و انتظامي
01/00001/00003/00507 متن
01/00001/00003/00508 متن
01/00001/00003/00509 طراحي مدلي براي تغيير رفتار سازماني با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوري محدوديتها
01/00001/00003/00510 بهينه‌يابي حمل و نقل بنزين از پالايشگاهها و مبادي ورودي کشور به انبارهاي شرکت نفت
01/00001/00003/00511 طراحي الگوي بهره‌وري صنايع کوچک (کارتن سازي)
01/00001/00003/00512 اصول محاسباتي CMP,PERT‎ در صنايع موشکي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
01/00001/00003/00514 استخراج استراتژي ملي فناوري اطلاعات کشوردر حوزه دانشگاهي با بکارگيري مدل جذابيت قابليت
01/00001/00003/00515 بررسي راه‌هاي تحول فرهنگي در سازمانهاي ايمان محور: مورد مطالعه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران
01/00001/00003/00516 بررسي نقش معنويت در ارتقاء اثر بخشي سازماني
01/00001/00003/00517 اولويت بندي عوامل موثر بر اجراي سيستم ERP‎ در شرکت سايپا با رويکرد فازي
01/00001/00003/00518 ارائه الگوي نظارت مطلوب در قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00003/00519 مدل ارتقاء درجه توسعه‌يافتگي: تبيين نقش ظرفيت ملي خط مشي‌گذاري
01/00001/00003/00520 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد در صنعت سيم و کابل (يزد)
01/00001/00003/00521 طراحي مدل رياضي چند دوره‌اي برنامه‌ريزي آرماني جهت تامين مالي بهينه شرکت ايران خودرو
01/00001/00003/00522 موشکافي ابعاد بي تفاوتي سازماني:طراحي و اعتبار سنجي يک سنجه پژوهشي
01/00001/00003/00523 طراحي مدل ترکيبي برنامه ريزي توليد و حل آن با استفاده از رويکرد فراابتکاري (مطالعه موردي: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان)
01/00001/00003/00524 امکان سنجي پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي نتايج مورد مطالعه: دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
01/00001/00003/00525 بررسي تاثير بين المللي شدن بر عملکرد شرکتها مورد مطالعه : شرکتهاي صادر کننده مواد غذايي
01/00001/00003/00526 تبيين نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري مشتري با استفاده از بسط مدل ECSI (مورد مطالعه: بانک ملي ايران شعب تهران)
01/00001/00003/00527 بررسي ويژگي هاي دانشگاه کارآفرين در دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00003/00528 تأثير هوش هيجاني بر استراتژي هاي مديريت تعارض غير کارکردي: بررسي نقش فرهنگ سازماني
01/00001/00003/00529 بررسي تأثير شايستگي‌هاي مديريتي مديران دولتي بر اثربخشي (مديران حراست دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران و مؤسسات پژوهشي تابعه)
01/00001/00003/00530 بررسي ميزان تاثير شايستگي مديران بر تحليل رفتگي شغلي کارکنان ناجا
01/00001/00003/00531 الويت‌بندي شايستگي‌هاي کليدي مورد نياز رؤساي شعب بانک کشاورزي
01/00001/00003/00532 بررسي عوامل موثر بر روحيه اعضاء هيات علمي دانشگاههاي دولتي در ايران
01/00001/00003/00533 تدوين الگوي نهادي کردن کارآفريني در بخش کشاورزي زير بخش گلخانه داري
01/00001/00003/00534 طراحي مدل ارزيابي عملکرد کارت امتيازي متوازن با رويکرد پويايي سيستم
01/00001/00003/00535 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد (مورد: شرکت آجر سوفالين- صنعت آجر)
01/00001/00003/00536 ارائه چارچوبي براي ارزيابي رابطه آمادگي الکترونيکي با موفقيت بيمه الکترونيکي در ايران
01/00001/00003/00537 مديريت ريسک در پروژه‌هاي نفت و گاز مورد کاوي: پروژه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي فاز ‎17 و ‎18 ناحيه C
01/00001/00003/00538 بهينه‌سازي پورتفوليو با رويکرد تصادفي فازي
01/00001/00003/00539 بهينه‌سازي گسترش عملکرد کيفيت با استفاده از برنامه‌ريزي فيزيکي خطي (مطالعه موردي: مجتمع صنعتي اسفراين
01/00001/00003/00540 مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني کارکنان در حوزه‌هايي با استفاده کم و زياد از فناوري اطلاعات
01/00001/00003/00541 بررسي رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا
01/00001/00003/00542 طراحي مدل کارايي شبکه فروش بيمه‌هاي عمر (مورد مطالعه شرکت سهامي بيمه ايران به روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA‎)).-
01/00001/00003/00543 طراحي الگوي شناسه (برند) خواهي يکپارچه با رويکرد جهاني شدن بازار” (مورد مطالعه صنعت خودروسازي ايران).-
01/00001/00003/00544 کاوش پديد رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي در سازمان: خلق و آزمون نظريه‌اي داده بنياد با استفاده از پژوهش روشهاي آميختة اکتشافي
01/00001/00003/00545 بررسي رابطه تعهد سازماني يا عملکرد مديران
01/00001/00003/00546 بررسي تأثير ارزيابي عملکرد بر بهبود نيروي انساني در ستاد ناجا
01/00001/00003/00547 ارتقاء پاسخگويي عمومي: تبيين نقش شايستگي اخلاقي-اسلامي مديران عمومي
01/00001/00003/00548 طراحي مدل عناصر تشکيلدهندهي بازاريابي کارآفرينانه در شرکتهاي کوچک و متوسط کارآفرين
01/00001/00003/00549 طراحي و تبيين مدل توسعه يافته رهبري اصيل مبتني بر ديدگاه علامه طباطبايي
01/00001/00003/00550 استراتژيهاي کارمندان براي نفوذ بر مديران در سازمانهاي دولتي ايران
01/00001/00003/00551 راحي مدل بودجه‌ريزي عملياتي با رويکرد تلفيقي انگاره نگاري شناختي و سلسله‌مراتبي: مورد مطالعه مرکز آمار ايران
01/00001/00003/00552 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي سفارش مبتني بر رويکرد کارت امتيازي متوازن مورد مطالعه: شرکت ساپکو
01/00001/00003/00553 سکوت سازماني در سازمان‌هاي دولتي (دانشگاههاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي): بررسي نقش فرهنگ سازماني
01/00001/00003/00554 شناسايي و اولويت بندي فاکتورهاي تاثيرگذار بر تجاري سازي يافته هاي پزوهشي در حوزه فني و مهندسي
01/00001/00003/00555 طراحي مدل رياضي مسيريابي حمل‌ونقل مواد خطرناک در جاده‌هاي کشور؛ مورد مطالعه: شبکه راههاي استان فارس”
01/00001/00003/00556 طراحي مدل زنجيره تامين با رويکرد استوار (مورد: شرکت ساپکو).-
01/00001/00003/00557 توسعه مديريت دانش در بخش دولتي (بررسي نقش هوش هيجاني).-
01/00001/00003/00558 طراحي مدل انتقال دانش از دانشگاه به صنعت
01/00001/00003/00559 هماهنگي کانالهاي توزيع چندگانه با رويکرد قابليت محور
01/00001/00003/00560 طراحي مدل رياضي پرداخت کارانه کارکنان سازمان- رويکرد ارزيابي عملکرد ‎360‎ درجه (مورد مطالعه: سازمان ملي بهره‌وري).-
01/00001/00003/00561 شناسايي ابزارهاي بازاريابي خط مشي‌هاي عمومي در ايران
01/00001/00003/00562 رفتار شهروندي در سازمان‌هاي دولتي: بررسي نقش عزت نفس سازماني هويت سازماني و روحيه سازماني
01/00001/00003/00563 طراحي نظام بودجه‌ريزي برمبناي عملکرد با رويکرد سيستم پشتيبان تصميم هوشمند
01/00001/00003/00564 طراحي مدل رياضي مکان‌يابي دستگاه‌هاي خودپرداز مورد: منطقه ‎? تهران
01/00001/00003/00565 شناسايي ابزارهاي خط مشي گذاري در اجراي خط مشي توريسم در ايران
01/00001/00003/00566 ارتقاي صلاحيت‌هاي متمايز سازماني از طريق دانش برون سازماني و مدل زنجيره دانش مورد مطالعه: شرکت بيمه ايران
01/00001/00003/00567 طراحي مدل ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از رويکرد تصميم‌گيري چند شاخصه فازي (مورد: بانک توسعه صادرات).-
01/00001/00003/00568 تدوين مدل اطلاعات راهبردي و تحليل اثر بخشي آن در نظام تصميم گيري پليس نظارت بر اماکن عمومي
01/00001/00003/00569 تحليل جامع ارزش ويژه نام و نشان تجاري مشتري محور با رويکرد گرايش به بازاريابي داخلي مطالعه موردي: صنعت بانکداري ايران
01/00001/00003/00570 بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري نگرشي و رفتاري مشتريان تلفن همراه
01/00001/00003/00571 طراحي مدل رياضي برنامه‌ريزي توليد (موردکاوي: شرکت تک ماکارون).-
01/00001/00003/00572 بررسي ارتباط ميان عناصر بسته‌بندي و رفتار مصرف کنندگان در صنعت لوازم آرايشي
01/00001/00003/00574 شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي با استفاده از تکنيک AHP‎
01/00001/00003/00575 اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادراتي محصولات کشاورزي استان کرمان با استفاده از تکنيک AHP‎ (مطالعه موردي: چهار نمونه از محصولات باغي و چهار نمونه از محصولات زراعي).-
01/00001/00003/00576 طراحي مدل رياضي استوار زنجيره تأمين
01/00001/00003/00577 واکاوي تجربه پديده بازنشستگي از منظر بازنشستگان بخش دولتي؛ پژوهشي بر مبناي پديدار شناسي
01/00001/00003/00578 انتخاب بهترين گزينه جهت بالا بردن امنيت کوير لوت با رويکرد تحليل سلسله مراتبي فازي.-
01/00001/00003/00579 طراحي مدل شبيه‌سازي در محيط عدم اطمينان با استفاده از اعداد فازي مورد مطالعه: فرايند توليد شرکت ماليبل سايپا
01/00001/00003/00580 بخش‌بندي مصرف‌کنندگان حمل و نقل عمومي با استفاده از تحليل خوشه‌اي (مورد مطالعه: منطقه شش شهر تهران).-
01/00001/00003/00581 ارتقاء روحيه کارکنان در بخش دولتي: بررسي نقش اعتماد و شفافيت سازماني
01/00001/00003/00582 طراحي مدل ترکيبي برنامه‌ريزي سفارش در زنجيره تأمين مورد مطالعه: شرکت کابل البرز
01/00001/00003/00583 طراحي مدل تأثير کودکان بر والدين در فرايند خريد خانواده
01/00001/00003/00584 طراحي مدل انتقال دانش از طريق سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان: مطالعه موردي سيستم SAP R/3‎ درشرکت توربين سازي مپنا (توگا).-
01/00001/00003/00585 طراحي مدل عوامل مؤثر در جذب افراد به شرکت‌هاي هرمي بر اساس نظريه‌ي نشر نوآوري
01/00001/00003/00586 نوسازي استراتژيک: تبيين نقش يادگيري سازماني (مورد مطالعه: شرکت سايپا).-
01/00001/00003/00587 بررسي تبيين الگوي عوامل موثر بر رابطه بين تنيدگي و رفتارهاي شهروندي سازماني: رويكردي فراتحليلي
01/00001/00003/00588 شناسايي عوامل مؤثر بر مزيت رقابتي در بازار خدمات فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: خدمات IT‎ استان يزد).-
01/00001/00003/00589 رابطه هوش هيجاني مديران و تعلق سازماني کارکنان با توجه به فرهنگ سازماني
01/00001/00003/00590 رابطه‌اي سرمايه اجتماعي شهروندان با درآمدهاي پايدار شهرداري با توجه به نقش سرمايه انساني
01/00001/00003/00591 بررسي تاثير ارتباط قدرت اجتماعي برند با ارزش ويژه برند با استفاده از تجزيه و تحليل معادلات ساختاري “مورد مطالعه صنايع آيفون تصويري”.-
01/00001/00003/00592 واکاوي عوامل عدم موفقيت برخي خطمشي‌هاي عمومي در جمهوري اسلامي ايران (موردکاوي: سياست مالياتي کشور): روش دلفي
01/00001/00003/00593 بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و اعتماد سازماني: تبيين نقش فرهنگ سازماني
01/00001/00003/00594 بررسي عوامل مؤثر بر رضايت‌مندي مشتريان بانک تجارت و اندازه گيري ميزان رضايت آنها با استفاده از روش تجزيه و تحليل چند معياره (MUSA‎).-
01/00001/00003/00595 بررسي درک مشتري از رقابت و تاثير آن بر ارزيابي بسط برند (مورد مطالعه: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند).-
01/00001/00003/00596 سيستم اطلاعاتي انبار
01/00001/00003/00597 بررسي مقايسه‌اي جايگاه برندهاي بين المللي لوازم صوتي و تصويري فعال در بازار ايران از ديدگاه مشتريان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنيک نقشه ادراکي
01/00001/00003/00598 طراحي مدل پويايي‌هاي سيستم نابرابري اجتماعي در ايران
01/00001/00003/00599 الگوي انتخاب و حفظ شرکتهاي عرضه کننده و پخش از منظر طرفين همکاري با رويکرد قابليت محور
01/00001/00003/00600 تاثير موقعيت رقابتي بر عملکرد شرکت مورد مطالعه: شرکت‌هاي توليد کننده مواد و محصولات دارويي تهران.-
01/00001/00003/00601 طراحي چارچوبي براي يک پيشنهاديه‌ي خطمشي عمومي: پژوهشي کيفي
01/00001/00003/00602 شناسايي و بررسي عوامل تشکيل دهنده‌ي تصوير بانک در ذهن مشتريان : مقايسه‌ي يک بانک دولتي و خصوصي
01/00001/00003/00603 بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و تمايل به توانمندسازي کارکنان در ميان مديران مورد مطالعه: شرکت نفت ايرانول
01/00001/00003/00604 ارزيابي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان کليدي مورد مطالعه: موسسه مالي و اعتباري مهر
01/00001/00003/00605 طراحي مدل جامع تعلق‌خاطر کارکنان با استفاده از رويکرد ترکيبي
01/00001/00003/00606 چارچوبي براي شناسايي شايستگيهاي خط مشي گذاران ملي
01/00001/00003/00607 تعيين سطح بهينه سفارش کالا بوسيله بسط نظريه کلاسيک EOQ‎ (مطالعه موردي: رستوران‌هاي زنجيره‌اي).-
01/00001/00003/00608 سازوکارهاي يادگيري خط مشي دولتي در ايران.-
01/00001/00003/00609 تاثير عوامل فرهنگي بر رابطه بين شخصيت و رفتار تسهيم دانش
01/00001/00003/00610 طراحي مدل سنجش کارايي شعب بانک با رويکرد تحليل پوششي داده‌ها (DEA‎) و تاپسيس (TOPSIS‎) (مورد: شعب درجه ‎2‎ بانک کشاورزي)
01/00001/00003/00611 طراحي مدل رياضي اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت کسب و کارهاي کوچک و متوسط بخش فناوري‌هاي برتر در ايران
01/00001/00003/00612 راهکارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي
01/00001/00003/00613 تقويت ميل به تسهيم دانش در سازمان‌هاي بخش دولتي، نقش رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: وزارتخانه راه و شهرسازي).-
01/00001/00003/00614 بررسي تاثير شفافيت سازماني بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت مواد غذايي).-
01/00001/00003/00615 طراحي مدل رياضي زنجيره تامين (مطالعه موردي: شرکت تجهيزات پزشکي فرام).-
01/00001/00003/00616 بررسي ارتباط بين تهييج طلبي و خستگي صنعتي با در نظر گرفتن متغير ادراک زمان (کارخانه‌هاي داروسازي جاده کرج).-
01/00001/00003/00617 بررسي رابطه ميان تعلق سازماني کارکنان و اعتماد: تبيين نقش فرهنگ سازماني مورد مطالعه: دانشگاه تربيت مدرس.-
01/00001/00003/00618 طراحي مدل برنامه‌ريزي کسري سنجش بهره‌وري: مورد مطالعه مرکز آمار ايران
01/00001/00003/00619 فهم دلايل عدم‌انسجام (ناهمسويي) خطمشي‌هاي عمومي در ايران: روش دلفي
01/00001/00003/00620 ارائه الگويي جهت شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي موفق سيستم اطلاعات مديريت پروژه (PMIS‎) در سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي شرکت مهندسي ستين صنعت اسپادان).-
01/00001/00003/00621 بررسي تأثير بازارگرايي بر گرايش کارآفرينانه “مورد مطالعه بانک اقتصاد نوين
01/00001/00003/00622 بررسي مقايسه‌اي ارزش ويژه برند در شرکتهاي ارتباطات سيار ايران (مورد مطالعه: همراه اول و ايرانسل).-
01/00001/00003/00623 طراحي مدلي براي تبيين انتقال خط مشي‌هاي تحول نظام اداري به مديريت دولتي ايران: پژوهشي اکتشافي ترکيبي.-
01/00001/00003/00624 اندازه‌گيري کارآيي تکنيکي (نسبي) بيمارستانهاي استان اصفهان با رويکرد تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00003/00625 تدوين و تبيين تئوري هرس سازماني در صنعت بانکداري ايران: استراتژي مفهوم‌سازي بنيادي
01/00001/00003/00626 تاثير شاخص‌هاي کيفيت خدمات الکترونيک بر رضايت مشتريان خرد در بانک ملت
01/00001/00003/00627 طراحي مدل استخدام داوطلبان آزمون‌هاي ورودي شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران با رويکرد داده کاوي
01/00001/00003/00628 بررسي ارتباط ميان بازارهاي مالي جهاني و اثر آن بر بخش واقعي اقتصاد ايران
01/00001/00003/00629 بررسي تاثير قابليت‌هاي پويايي بر عملکرد سازماني (در شرکت‌هاي توليد مواد شوينده).-
01/00001/00003/00630 طراحي مدل برنامه‌ريزي استراتژيک فناوري با رويکرد هوشمند ترکيبي (مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي).-
01/00001/00003/00631 توسعه الگوي شايستگي‌هاي محوري براي انتصاب مديران عملياتي در بخش دولتي
01/00001/00003/00632 طراحي مدل زنجيره تامين و توزيع چابک در صنعت پخش با رويکرد شبکه‌اي (مورد مطالعه: شرکت بازرگاني و پخش سفير).-
01/00001/00003/00633 بررسي رابطه بين شخصيت و تعلق خاطر کاري: تبيين نقش سکوت کارکنان
01/00001/00003/00634 ارايه مدلي براي شناسايي و اولويت‌بندي ريسکهاي دولت الکترونيکي ج.ا.ايران.-
01/00001/00003/00635 تحليل و حل چالش‌هاي فراروي اجراي برنامه‌ي دورکاري در ايران: تکنيک دلفي
01/00001/00003/00636 تأثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرد: بررسي نقش تعديل‌گر استراتژي (مطالعه موردي: صنعت مواد شوينده).-
01/00001/00003/00637 رتبه‌بندي بيمارستان‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي با رويکرد تحليل پوششي داده‌هاي استوار
01/00001/00003/00638 طراحي مدل برنامه‌ريزي توليد چندمحصولي و چند هدفه در زنجيره تأمين با رويکرد فازي (مطالعه‌ي موردي: گروه صنعتي برنز).-
01/00001/00003/00639 بررسي رابطه شخصيت کارکنان و سکوت سازماني
01/00001/00003/00640 بررسي تاثير متغيرهاي مالي شرکت‌ها بر قابليت نقدشوندگي سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00003/00641 بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر توان رقابتي صادرات شرکتهاي فعال صنعت کاشي و سراميک ايران
01/00001/00003/00642 طراحي سيستم مديريت ريسک دانش محور براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري انرژي
01/00001/00003/00643 طراحي مدل اخلاق کسب و کار با رويکرد تجزيه و تحليل شبکه‌اي فازي مورد تحقيق: مرکز آمار ايران
01/00001/00003/00644 طراحي و ارزيابي مدل قابليت‌هاي جايگاه‌سازي برند شرکت بر اساس رويکرد قابليت‌هاي پويا: صنعت مواد غذايي
01/00001/00003/00645 طراحي مدل برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي (HPP‎) در زنجيره تأمين (مورد: شرکت ساپکو).-
01/00001/00003/00646 طراحي مدل زنجيره تامين سبز (مورد کاوي شرکت توليدي شيشه ايمني به نور).-
01/00001/00003/00647 طراحي مدل تجزيه و تحليل خطمشي عمومي در ايران
01/00001/00003/00648 توسعه مدل وفاداري مصرف‌کننده: بررسي تاثير بازاريابي حسي
01/00001/00003/00649 بررسي تأثير توانمند سازي بر رفتار شهروندي سازماني: به واسطه رضايتمندي شغلي
01/00001/00003/00650 تاثير کار ويژه‌هاي مديريت منابع انساني بر شادي سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي فضيلت سازماني
01/00001/00003/00651 بررسي رابطه بين کيفيت و عملکرد در خدمات عمومي از نگاه داخلي و خارجي با بکارگيري AHP‎ فازي مطالعه موردي فرمانداري‌هاي استان يزد
01/00001/00003/00652 طراحي مدل بودجه‌ريزي عملياتي با رويکرد استوار- فازي
01/00001/00003/00653 اندازه‌گيري کارايي شرکتهاي داروسازي با رويکرد ترکيبي AHP/DEA‎
01/00001/00003/00654 طراحي الگوي عملکرد صادراتي بنگاه: بررسي تاثير برنامه‌هاي توسعه صادرات و عوامل محيطي
01/00001/00003/00655 پيش‌بيني رتبه‌ي صنايع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکيبي شبکه عصبي
01/00001/00003/00656 طراحي سياسيت‌گذاري ظرفيت توليد مطلوب (بهينه) در شرکت کونساي بر اساس RMS‎ با رويکرد SD‎ (سيستم‌هاي پويا).-
01/00001/00003/00657 پيش‌بيني EPS‎ شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي- فازي
01/00001/00003/00658 طراحي مدل ارتقاء رفاه ملي: تبيين نقش سرمايه‌هاي انساني در بخش دولتي
01/00001/00003/00659 طراحي مدل انتخاب تجهيزات کنترل آلودگي هوا با رويکرد فازي (مورد: شرکت سيمان شرق).-
01/00001/00003/00660 بررسي رابطه عملکرد منابع انساني سازمان و موفقيت برند سازمان در صنايع غذايي
01/00001/00003/00661 طراحي مدل تاثير هوش هيجاني بر رضايت‌مندي مشتري با توجه به نقش اثربخشي بازاريابي
01/00001/00003/00662 بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و بهره‌وري سازماني با توجه به نقش ميانجي اعتماد سازماني
01/00001/00003/00663 مطالعه تطبيقي پارک‌هاي فناوري معتبر جهاني و پارک‌هاي ايران و طراحي چارچوب بهبود رشد پارک‌هاي ايران
01/00001/00003/00664 طراحي مدل ارتباط عملکرد با ارزش ويژه برند (شناسه) و مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه صنعت بانکداري).-
01/00001/00003/00665 طراحي مدل زنجيره ارزش‌آفريني (تناسب- توازن) استراتژيک سازماني: رويکرد سيستم‌هاي پويا
01/00001/00003/00666 طراحي مدل تحليل خط مشي‌هاي آموزش عالي با رويکرد پويايي سيستم‌ها مورد برنامه پنجم توسعه
01/00001/00003/00667 بررسي تأثير هوشمندي رقابتي بر انعطاف‌پذيري راهبردي
01/00001/00003/00668 ارتقاي اعتماد عمومي به دولت: تحليل ساز و کارهاي کليدي از نگاه شهروندان (روش ترکيبي).-
01/00001/00003/00669 پيش‌بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفيس.-
01/00001/00003/00670 طراحي مدل سودآوري مشتري براي سازمان: مطالعه موردي صنعت الکترونيک در ايران
01/00001/00003/00671 طراحي مدل فعاليت رقابتي با رويکرد چابکي استراتژيک: بررسي نقش شايستگي IT‎، هوشياري کارآفرينانه و زيرکي بازار
01/00001/00003/00672 تأثير ابعاد کيفيت خدمات بانکداري اينترنتي بر رضايت و وفاداري مشتريان شهر تهران (تبليغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد).-
01/00001/00003/00673 بررسي تأثير عوامل سازماني و فردي بر ارزش ويژه برند داخلي شرکت، مورد مطالعه شعب بانک‌هاي خصوصي کرج.-
01/00001/00003/00674 بررسي تاثير عوامل آني‌گرايي خريدار و درون فروشگاهي بر خريد آني در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي.-
01/00001/00003/00675 تاثير شفافيت سازماني بر اعتماد سازماني باتبين نقش جو سازماني: مطالعه موردي اداره ارشاد استان تهران.-
01/00001/00003/00676 طراحي مدل ارزيابي چابکي در صنعت بيمه با روش تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي بيمه ايران).-
01/00001/00003/00677 طراحي الگوي بهروزي سازماني: تبيين نقش محوري سرمايه روان‌شناختي مثبت در سازمان‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بودجه جاري).-
01/00001/00003/00678 بررسي رابطه عدالت سازماني و بهبود عملکرد: بررسي نقش شخصيت سالم سازماني در اداره آموزش و پرورش استان کردستان
01/00001/00003/00679 بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر خريد آني مشتري: تبيين نقش ويژگيهاي محصول (مطالعه موردي: صنعت تلفن همراه).-
01/00001/00003/00680 طراحي و انتخاب طرح بهينه از منظر ريسک‌هاي موجود در توسعه محصول مورد مطالعه: صنايع دفاع
01/00001/00003/00681 بررسي ارتباط رفتارهاي فروش رابطه‌اي بر عملکرد فروش، با تاکيد بر رفتار شهروندي سازماني فروشنده (مورد مطالعه: نيروهاي فروش در نمايندگي‌هاي لوازم صوتي و تصويري).-
01/00001/00003/00682 بررسي اثر محرکهاي حسي و اجتماعي فضاي فروشگاهي بر رفتار خريدار در نقطه خريد (مورد مطالعه: فروشگاههاي زنجيره اي شهروند)
01/00001/00003/00683 رابطه بين ميزان خودآگاهي مديران و موفقيت در برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک سازماني
01/00001/00003/00684 شناسايي و اولويت بندي عوامل ايجاد کننده ادراک بي عدالتي جنسيتي در محيط هاي کار صنعتي با استفاده از تکنيک هاي MADM‎.-
01/00001/00003/00685 بررسي تأثير موقعيت رقابتي بر انتخاب استراتژي: با تأکيد بر گرايش کارآفرينانه “شرکتهاي توليدکننده مواد شوينده در استان تهران”.-
01/00001/00003/00686 طراحي مدل بودجه ريزي با رويکرد متدولوژي سيستم‌هاي نرم (مطالعه موردي: مرکز آمار ايران).-
01/00001/00003/00687 بررسي رابطه فرهنگ يادگيري سازماني و ظرفيت سازماني؛ آيا رهبري تحول آفرين اثر تعديلي مهمي دارد؟.-
01/00001/00003/00688 بررسي اثر عوامل فردي خريدار بر انتخاب محصول با در نظر گرفتن نقش تعديلگر بازاريابي در نقطه خريد (مورد مطالعه: فروشگاه هايپراستار).-
01/00001/00003/00689 تحليل چابکي سازماني در صنعت بانکداري و ارائه راهکارهاي بهبود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کيفيت QFD‎ (مورد مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوين منطقه ‎۴ استان‌ها).-
01/00001/00003/00690 شناساي عوامل موثر بر مصرف نمايشي مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران
01/00001/00003/00691 طراحي مدلي براي تبيين رفتار سياسي کارکنان در بخش دولتي مورد مطالعه: صنعت آب ايران
01/00001/00003/00692 سازوکارهاي ارتقاء مسئوليت ذهني کارکنان بخش دولتي: پژوهش ترکيبي
01/00001/00003/00693 بررسي موانع اجراي استراتژي اقيانوس آبي در صنعت مواد غذايي: تخم مرغ شناسنامه دار
01/00001/00003/00694 طراحي مدل ارزيابي عملکرد با رويکرد تلفيقي DEA, IPA‎ (مورد مطالعه: شعب بانک).-
01/00001/00003/00695 سازوکارهاي ارتقاء بهره‌وري بخش عمومي ايران: پژوهش ترکيبي
01/00001/00003/00696 طراحي مدل پيش‌بيني چرخه عمر محصول در صنعت کاشي و سراميک: کاربرد ترموديناميک
01/00001/00003/00697 اولويت بندي عوامل مؤثر بر رضايت و نارضايتي مشتريان از کيفيت خدمات بانکي: (مطالعه موردي بانک سپه).-
01/00001/00003/00698 طراحي مدل رياضي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد شبيه سازي (مورد کاوي: دانشگاه تربيت مدرس).-
01/00001/00003/00699 واکاوي علل کم کاري کارکنان سازمان‌هاي دولتي ايران
01/00001/00003/00700 طراحي الگوي شايستگي‌هاي مديران بخش سلامت
01/00001/00003/00701 تأثير سبک رهبري خدمتگزار بر بي‌تفاوتي سازماني: بررسي اثر بخشي پيرو.-
01/00001/00003/00702 تعيين اولويت مولفه‌هاي موثر بر بهره‌وري در معاونت نيروگاههاي آبي شرکت صنايع آذر آب
01/00001/00003/00703 طراحي مدل اندازه‌گيري بهروري بااستفاده از توابع کسري مورد تحقيق (شرکت سيم وکابل پيشرو).-
01/00001/00003/00704 طراحي الگوي برندينگ صنعت ورزش کشور (مورد مطالعه: ليگ برتر فوتبال).-
01/00001/00003/00705 بررسي آلودگي صوتي کارگاه فلزي (S.P.P‎) کارخانه آذرآب اراک و اثر آن بر روي شنوايي کارگران شاغل در آن
01/00001/00003/00706 فهم‌شناختي مفهوم اثربخشي مديريتي: کاربرد ساخت‌گرايي شبکه خزانه
01/00001/00003/00707 بررسي تاثير ويژگي‌هاي شرکت و تصميم‌گيرندگان بر تمايل به صادرات در شرکتهاي فعال در صنعت مواد غذايي
01/00001/00003/00708 بررسي تأثير استراتژي سازمان بر ميزان درگيري در فرآيند بين‌المللي‌شدن شرکتها (مورد مطالعه: شرکت‌هاي صادراتي صنعت دارو).-
01/00001/00003/00709 واکاوي مسئوليت ملي کارکنان سازمان‌هاي دولتي: طراحي و اعتباريابي يک سنجه‌ي پژوهشي
01/00001/00003/00710 طراحي مدل سرآمدي مديريت نوآوري در موسسات بانکي ج.ا.ايران
01/00001/00003/00711 دسته‌بندي مشتريان بر مبناي سودآوري (مطالعه موردي: دارندگان پايانه‌هاي پرداخت فروشگاهي بانک ملت شهر همدان).-
01/00001/00003/00712 بررسي نقش مديريت دانش در توانمندسازي روانشناختي کارشناسان و مديران شعبات مرکزي شرکت‌هاي بيمه در تهران آيا رفتار رهبري اثر تعديل گري معناداري دارد؟.-
01/00001/00003/00713 طراحي مدل شبکه عصبي براي اندازه‌گيري وفاداري مشتريان بانک (مورد مطالعه: شعب يک بانک خصوصي در تهران )
01/00001/00003/00714 توسعه مدل وفاداري برند با تبيين نقش شخصيت برند و مسئوليت اجتماعي برند (مطالعه موردي: رستوران‌هاي پديده شانديز تهران).-
01/00001/00003/00715 طراحي مدل بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد تعالي سازماني.-
01/00001/00003/00716 تجزيه خوشه‌اي با رويکرد ترکيبي داده کاوي و تصميم‌گيري چند شاخصه (مطالعه موردي: مرکز آمار ايران).-
01/00001/00003/00717 طراحي و تبيين مدلي براي نهادي کردن خط مشي گذاري مبتني بر شواهد در نظام خط مشي گذاري کشور.-
01/00001/00003/00718 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملکرد بيمارستان ها با رويکرد تلفيقي FHNBSC‎ و SAW‎ و LINMAP‎.-
01/00001/00003/00719 تدوين الگوي راهبردي مديريت استعداد (مورد مطالعه: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران).-
01/00001/00003/00720 طراحي مدل اعتبارسنجي مشتريان بانک سپه در حوزه عقد مضاربه با رويکرد داده کاوي (مورد مطالعه: مديريت شعب مناطق تهران).-
01/00001/00003/00721 فهم علل رقابت بين استراتژي‌ها در سازمان‌هاي دولتي ايران: پژوهش ترکيبي
01/00001/00003/00722 طراحي نقشه شناختي ارزيابي عملکرد مديريت واحد بهداشت، ايمني و محيط زيست صنايع نفت و گاز.-
01/00001/00003/00723 طراحي مدل ارزيابي عملکرد با رويکرد نگاشت شناختي مورد مطالعه کارخانه ذوب مجتمع صنايع مس شهيد باهنر کرمان
01/00001/00003/00724 طراحي مدل رياضي بهينه‌سازي استوار زنجيره لجستيک (مورد مطالعه: کارخانه پلاستيران)
01/00001/00003/00725 طراحي مدل تبيين خاتمه بخشي خط مشي‌هاي عمومي در ايران.-
01/00001/00003/00726 طراحي مدل چابکي سازماني با رويکرد امکاني (مورد مطالعه: صنايع دفاعي)
01/00001/00003/00727 بررسي نقش هويت برند باشگاههاي ورزشي بر قصد خريد محصولات شرکت‌هاي حامي گر (مطالعه موردي: ليگ برتر واليبال ايران).
01/00001/00003/00728 طراحي مدل زنجيره تأمين سبز با رويکرد نگاشت شناختي (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد).
01/00001/00003/00729 ساخت اجتماعي نظريه انحراف در سازمان: مطالعه يک سازمان دولتي در ايران
01/00001/00003/00730 طراحي مدل ارزيابي عملکرد پارک‌هاي علم و فناوري
01/00001/00003/00731 بررسي تاثير استراتژي بازاريابي رابطه‌اي، ارزش درک شده مشتري و کيفيت رابطه بر وفاداري مشتري مورد مطالعه: مشتريان شعب تهران بانک سامان
01/00001/00003/00732 ارتباط بين تناسب لنگرهاي شغلي افراد و شغلشان با تعهد حرفه اي؛ بررسي نقش تعديل‌گر سن و سطح تحصيلات

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme