خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه علوم تربیتی » عناوین پایان نامه های رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عناوین پایان نامه های رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

01/00001/00005/00001 بررسي جهت‌گيري آموزش متوسطه در ارتباط با نيازهاي اجتماعي
01/00001/00005/00002 نقد تطبيقي مباني و شيوه‌هاي تربيت اخلاقي قدما و روانشناسي معاصر
01/00001/00005/00003 مقدمه‌اي بر روشهاي تربيت اسلامي
01/00001/00005/00004 آراء مربيان بزرگ اسلامي درباره تربيت کودک (ابن سينا غزالي خواجه نصير طوسي)
01/00001/00005/00005 اسلام و پرورش کودک قبل از دوره آموزشگاهي (برداشتي از اصول و رهنمودهاي تربيتي)
01/00001/00005/00006 اصول و اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه امام سجاد (ع)
01/00001/00005/00007 تربيت اخلاقي کودک در دوره دبستان
01/00001/00005/00008 تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت اسلامي
01/00001/00005/00009 بررسي ميزان اضطراب ناشي از امتحانات در دروس دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر اصفهان
01/00001/00005/00010 بررسي رابطه انگيزش پيشرفت، منبع کنترل و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بندر عباس
01/00001/00005/00011 بررسي ارتباط خودپنداري با جنسيت و پيشرفت تحصيلي
01/00001/00005/00012 رابطه تحول اخلاقي نوجوانان (دختر) با نگرشهاي تربيتي والدين
01/00001/00005/00013 بررسي ميزان کاربرد درسي شيوه‌هاي ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش آموزان در مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد
01/00001/00005/00014 بررسي رابطه نگرشهاي تربيتي والدين با عزت نفس دانش آموزان
01/00001/00005/00015 تبيين و نقد آراء تربيتي دريدا
01/00001/00005/00016 تبيين معرفت شناختي نظريه حيات معقول علامه محمد تقي جعفري و دلالتهاي آن براي تعليم و تربيت (با تاکيد بر اهداف، اصول و روشها)
01/00001/00005/00017 تبيين فلسفي هويت و نقش تعليم و تربيت در تکوين و تحول آن با تاکيد بر آراء علامه
01/00001/00005/00018 عوامل موثر بر تربيت ديني و نقش نهاد مدرسه در تکوين اين فرآيند
01/00001/00005/00019 ديدگاه ارزش‌شناسي ابونصر فارابي و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي (با تاکيد بر اهداف، اصول و روش‌ها)
01/00001/00005/00020 تبيين رويکرد پيشرفت‌گرايي در برنامه‌درسي(با تاکيد بر معرفت شناسي جان ديويي) و نقد آن بر اساس رئاليسم اسلامي (علامه طباطبايي(ره))
01/00001/00005/00021 بررسي و تحليل هرمنوتيک محافظه‌کار با تکيه بر دونالد هرش و دلالتهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00022 مقايسه دو رويکرد عادتي و عقلاني در تربيت ديني و ارزيابي راهنماي برنامه درسي ديني دوره متوسطه و پيش دانشگاهي بر اساس اين دو رويکرد
01/00001/00005/00023 تحليل و تبيين ديدگاه تربيت ديني سورن کي يرکگور و نقد ان بر اساس ديدگاه‌هاي استاد مطهري
01/00001/00005/00024 رفتارهاي کلاسي معلمان – راهنما و رابطه آنها با رفتارهاي کلاسي دانشجو – معلمان آموزش ابتدايي مراکز تربيت معلم خوي
01/00001/00005/00025 مقايسه آراء تربيتي ژان ژاک روسو با انديشه‌هاي تربيتي اسلام (اصول و روش‌ها)
01/00001/00005/00026 نقش آموزشي رسمي در توسعه اقتصادي کشور ايران (????-‎????)
01/00001/00005/00027 نگرش دانش‌آموزان نسبت به عملکردهاي معلمان در دروس مختلف و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان در مدارس راهنمايي شهرستان فريدونشهر
01/00001/00005/00028 تحليل انديشه‌هاي تربيتي ويليام جيمز بر بنياد ديدگاههاي فلسفي و روانشناختي او
01/00001/00005/00029 بررسي تاثير آموزش نقاشي به روش باز در پرورش خلاقيت کودکان ‎?? ساله ذکور در مناطق ‎? و ‎?? شهر تهران
01/00001/00005/00030 وجوه تمايز و تشابه بين دو فرايند تعليم و تربيت
01/00001/00005/00031 رابطه استرس شغلي معلمين و رضايت شغلي آنها در منطقه مهر شهر کرج
01/00001/00005/00032 بررسي روشهاي آموزش اهداف حيطه عاطفي در برنامه درسي دوره‌ابتدايي
01/00001/00005/00033 تبيين و ارزيابي فرصتها و تهديدهاي ناشي از پديده جهاني شدن براي نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00005/00034 تحليل محتواي کتابهاي هديه‌هاي آسمان و کتاب کار (جديد التاليف چاپ سال ????-‎????) در مقايسه با محتواي کتاب تعليمات ديني سال (چاپ سال ‎????) دوم دبستان بر اساس الگوي تحليل محتوايي ويليام رومي
01/00001/00005/00035 تربيت سياسي از ديدگاه فارابي
01/00001/00005/00036 اصول و روشهاي تربيت اجتماعي از ديدگاه امام خميني (ره)
01/00001/00005/00037 تبيين و ارزيابي تکثر گرايي فرهنگي و تاثير آن بر تربيت اخلاقي و مذهبي
01/00001/00005/00038 نسبت شناسي اهداف و روشهاي تربيت از ديدگاه امام علي عليه‌السلام
01/00001/00005/00039 نقد و تبيين مباني انسان شناسي فمينيسم و دلالتهاي تربيتي آن (با تاکيد بر اهداف و محتوا)
01/00001/00005/00040 تبيين ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبايي (ره) و دلالت‌هاي آن براي تربيت اخلاقي (اهداف و محتوا)
01/00001/00005/00041 تحليل عوامل موثر بر دانش آموزان در معرض افت تحصيلي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي تهران
01/00001/00005/00042 بررسي نسبت ميان انواع سازه‌گرايي و آموزش مجازي
01/00001/00005/00043 ارزشيابي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد دبيران (آموزش و پرورش ابهر)
01/00001/00005/00044 عوامل موثر در موفقيت دانش‌آموزان در درس قرآن سال دوم مدارس راهنمائي (شهر مشهد)
01/00001/00005/00045 ارزيابي محتواي کتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان (بر اساس نتايج مطالعه تيمز)
01/00001/00005/00046 نقد و تحليل مدرنيسم و دلالتهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00047 بررسي ميزان انطباق عملکرد معلمان راهنماي دوره ابتدايي با وظايف تخصصي و عوامل موثر در موارد عدم انطباق
01/00001/00005/00048 نقش جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) و مقابله‌هاي مذهبي در استرس شغلي دبيران زن شهرستان همدان
01/00001/00005/00049 تحول هويت ملي دانش‌آموزان دختر دوره‌هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر تهران
01/00001/00005/00050 رابطه متقابل امامان شيعه و ايرانيان از امام سجاد ( ع ) تا سال ‎260 هـ.ق
01/00001/00005/00051 تبيين ديدگاه هاي انسان شناسي و معرفت شناسي فوکو و نقد دلالتهاي آن براي حدود وظايف و اختيارات کنشگران آموزش وپرورش رسمي
01/00001/00005/00052 بررسي روش‌هاي پرورش حس ديني در دوران کودکي و نوجواني از ديدگاه اسلام
01/00001/00005/00053 مقدمه‌اي بر تربيت اجتماعي در اسلام
01/00001/00005/00054 تربيت عقلاني
01/00001/00005/00055 ساختار قدرت در سرزمين حجاز (عصر جاهليت )
01/00001/00005/00056 نظام جنسي کودک و نوجوان در اسلام
01/00001/00005/00057 نگرشي به تربيت اخلاقي نوجوان از ديدگاه اسلام
01/00001/00005/00058 تبيين و تحليل جريان اسلامي‌سازي علوم و آثار آن بر تعليم و تربيت
01/00001/00005/00059 تبيين و نقد پيامدهاي پلوراليسم ديني براي تعليم و تربيت ديني
01/00001/00005/00060 اراده و شيوه‌هاي پرورش آن در تعليم و تربيت اسلامي
01/00001/00005/00061 آثار تربيتي زيارت
01/00001/00005/00062 مقايسه دانشگاههاي از راه دور، آلمان، ژاپن ، پاکستان و تايلند و دانشگاه از راه دور ايران
01/00001/00005/00063 تحليل محتواي کتابهاي علوم تجربي پايه سوم و چهارم ابتدايي در سال تحصيلي ??-‎??
01/00001/00005/00064 ارزشيابي برنامه‌هاي شاخه کاردانش نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهر تهران
01/00001/00005/00065 بررسي عملکرد آموزشي مساجد.- به راهنمايي کديور، پروين
01/00001/00005/00066 مقايسه فرهنگ سازماني مدارس راهنمايي دولتي در مناطق شمال و جنوب تهران
01/00001/00005/00067 روشهاي آموزش و ارزشيابي درس ديني (در مقطع راهنمايي)
01/00001/00005/00068 تبيين و ارزيابي چالشهاي تربيت مدني در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00005/00069 نياز سنجي آموزشي مديران مدارس متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصيلي ‎1387-88‎
01/00001/00005/00070 بررسي تطبيقي آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي ايران و ژاپن
01/00001/00005/00071 مکتبها و رهيافتهاي تاريخ نگاران معاصر عرب با تأکيد بر عقاد، عش، جوادعلي
01/00001/00005/00072 جايگاه اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان در دوره امويان(‎41‎ـ‎132‎هـ)
01/00001/00005/00073 مقدمه‌اي بر تربيت عاطفي در اسلام
01/00001/00005/00074 تعيين و ارزيابي ديدگاه معرفت شناختي ايده‌آليسم، رياليسم و پراگماتيسم و دلالت‌هاي روش شناختي آن در فلسفه تربيتي
01/00001/00005/00075 مقايسه ديدگاههاي تربيتي امام خميني (ره) و مرحوم علامه محمدحسين طباطبائي
01/00001/00005/00077 طراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران
01/00001/00005/00078 تحليل و ارزيابي شيوه تاريخ نگاري ذهبي با تکيه بر کتاب دول الاسلام
01/00001/00005/00079 مباني معرفت‌شناسي پساساختارگرايي و تبيين و نقد دلالت‌هاي تربيتي آن
01/00001/00005/00080 ديدگاه انسان‌شناسي نيچه و تبيين و نقد دلالتهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00081 تبيين و نقد نظام تربيتي ليبرال
01/00001/00005/00082 تربيت اخلاقي از نظر شهيد مطهري و ويليام‌جيمز
01/00001/00005/00083 تبيين تعليم وتربيت (اهداف، محتوا و روشها) از ديدگاه پيترز با تاکيد بر مباني فلسفي آن
01/00001/00005/00084 تبيين ساخت و سازگرايي ديالکتيکي و دلالت‌هاي آن براي آموزش علوم تجربي
01/00001/00005/00085 نسبت جهاني‌شدن و تربيت ديني(فرصتها و تهديدها)
01/00001/00005/00086 بررسي مباني و پيامدهاي تربيتي ديدگاه معرفت شناختي ژيل دلوز و نقد آن بر اساس معرفت شناسي صدرائي
01/00001/00005/00087 بررسي و نقد نظريه حداقلي صدق با تکيه بر آراي پل هورويچ و آنيل گوپتا
01/00001/00005/00088 بررسي تحول مفهوم و جايگاه عقل از دور يونان باستان تاکنون و بررسي تطبيقي دلالتهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00089 تبيين دلالتهاي تربيتي نظريه (شدن) از منظر انسان شناسي اگزيستانسياليسم ( با تاکيد بر آراي سارتر ) و نقد آن بر اساس نظرات شهيد مطهري
01/00001/00005/00090 بررسي و تحليل کيفيت تدريس مربيان عضو هيات علمي رشته‌هاي علوم انساني دانشگاههاي شهر تهران
01/00001/00005/00091 پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به متغيرهاي تحصيلي، ويژگيهاي شخصي، و زمينه‌هاي خانوادگي (دانشگاه تربيت مدرس)
01/00001/00005/00092 ميزان هماهنگي نگرشهاي تربيتي والدين نسبت به فرزندان پسر و ارتباط آن با خودپنداري نوجوانان پسر
01/00001/00005/00093 نقش دبيران و پيشرفت تحصيلي در ايجاد گرايش به مطالعه در دانش آموزان سوم متوسطه دبيرستانهاي شهر تهران
01/00001/00005/00094 بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه
01/00001/00005/00095 فلسفه تربيتي کانت
01/00001/00005/00096 بررسي جريانهاي فکري موثر در سير تکوين نظام آموزشي و پرورش رسمي ايران
01/00001/00005/00097 تربيت اخلاقي در صحيفه کامله سجاديه
01/00001/00005/00098 مباني، اصول و شيوه‌هاي تهذيب اخلاقي از نظر غزالي و فيض
01/00001/00005/00099 بررسي ارتباط خودپنداره با رفتار اجتماعي در دانش آموزان راهنمايي شهر تهران
01/00001/00005/00100 تبيين جايگاه روديکردهاي ياددهي – يادگيري مکاتب رفتارگرايي، شناخت گرايي و انسانگرايي در نظام آموزشي
01/00001/00005/00102 خود فراموشي از نظر اسلام و اگزيستانسياليزم با تاکيد بر نکته‌هاي ترتيبي
01/00001/00005/00103 بررسي نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه خود، عملکرد تحصيلي آنان و رابطه بين اين دو در مدارس دولتي، نمونه مردمي و غير انتفاعي (دبيرستانهاي دخترانه شهرستان اروميه)
01/00001/00005/00104 ارزشيابي ملاکهاي هدايت تحصيلي نظام جديد متوسطه
01/00001/00005/00105 تبيين معيارهاي برنامه درسي بر اساس معرفت شناسي و ارزش شناسي رئاليستي علامه (ره) و برودي
01/00001/00005/00106 عملکرد مشاوران در حل مشکلات سازش فردي و اجتماعي دانش‌آموزان دختر متوسطه نظام جديد شهر تهران
01/00001/00005/00107 سکولاريسم و تاثير آن بر تعليم و تربيت
01/00001/00005/00108 وجدان اخلاقي و شيوه‌هاي پرورش آن
01/00001/00005/00109 مقايسه ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت (تاکيد بر فعاليت‌هاي ورزشي) با سلامت رواني بين دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه تربيت مدرس
01/00001/00005/00110 اثر تمرينات استقامتي، مقاومتي و موازي بر محتواي CGRP در عصب سياتيک موش نر ويستار
01/00001/00005/00111 علل و عوامل سازش و ستيز مسلمانان هند با استعمار انگليس (‎1302-1168‎ ه.ق./‎1885-1757‎)
01/00001/00005/00112 تبيين فلسفه نقادي هابرماس و دلالتهاي آن براي تدريس علوم اجتماعي
01/00001/00005/00114 تحليل و ارزيابي تطبيقي انديشه‌هاي فلسفي و تربيتي ژان ژاک روسو و جان ديويي
01/00001/00005/00115 چگونگي پرورش حس مسئوليت پذيري نوجوانان با تاکيد بر مباني تربيتي اسلام
01/00001/00005/00116 رابطه ملا محمدباقر سبزواري با حکومت صفوي در انديشه و عمل
01/00001/00005/00117 کرامت نفس در تربيت اسلامي
01/00001/00005/00118 رابطه آموزش دوره آمادگي با رشد اجتماعي دانش‌آموزان پايه‌هاي اول و دوم مدارس ابتدايي دولتي تهران
01/00001/00005/00119 بررسي و مقايسه ميزان پيشرفت دانش آموزان دوزبانه با دانش آموزان عادي شهر شوش دانيال(ع)
01/00001/00005/00120 بررسي رابطه بين قضاوت اخلاقي و منبع کنترل در بين دانش‌آموزان پسر و دختر کلاس سوم متوسطه شهرستان استهبان
01/00001/00005/00121 مقايسه انديشه‌هاي تربيتي ژان ژاک روسو و جان ديويي
01/00001/00005/00122 تجزيه و تحليل نگرش دانش‌آموزان در مورد روشهاي رايج تشويق و تنبيه و رابطه آن با موفقيت تحصيلي آنان
01/00001/00005/00123 تجزيه و تحليل چگونگي تدريس اساتيد دروس برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاههاي شهر تهران
01/00001/00005/00124 اثر ترکيب بدني و ميزان فعاليت بدني بر پاسخ‌هاي 18-IL و CRP سرم به يک وهله تمرين مقاومتي دايره‌اي
01/00001/00005/00125 مقايسه آموزه‌هاي تربيت اخلاقي از منظر پست مدرنيسم و تربيت اخلاقي ديني
01/00001/00005/00126 اثر تمرينات استقامتي، مقاومتي و ترکيبي بر محتواي CGRP‎ و بيان mRNA‎ پروتئين‌هاي RAMP1‎ و RCP‎ در عضلات کند و تند
01/00001/00005/00127 بررسي رابطه بين نگرشهاي تربيتي والدين و خودپنداري فرزندان
01/00001/00005/00128 بررسي و تبيين اهداف و محتواي تربيت اخلاقي از ديدگاه امام محمد غزالي
01/00001/00005/00129 تبيين و ارزيابي حدود نقش آفريني دين در حوزه تعليم و تربيت
01/00001/00005/00130 تحليل مقايسه‌اي محتواي کتابهاي تعليمات ديني جديد و قبلي سال اول متوسطه (سال تحصيلي ??-‎??)
01/00001/00005/00131 تبييني از چيستي نظريه و چگونگي نظريه‌پردازي تربيتي و نقد آن بر اساس واقع‌گرايي صدرايي
01/00001/00005/00132 راهبردهاي عملي رسيدن به اهداف تربيتي اسلام
01/00001/00005/00133 جايگاه تربيتي زن در اسلام
01/00001/00005/00134 مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش چين و ايران پس از انقلاب آنها
01/00001/00005/00135 مقدمه‌اي بر روشهاي تعليم و تربيت در نهج‌البلاغه
01/00001/00005/00136 هست ها و بايدها در تعليم و تربيت (مطالعه تطبيقي وضع موجود و مطلوب)
01/00001/00005/00137 مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ژاپن و ايران
01/00001/00005/00138 بررسي روشهاي تامين بهداشت رواني کودکان در خانواده و مدرسه
01/00001/00005/00139 رابطه نگرش معلمان نسبت به روشهاي تدريس فعال با ويژگيهاي شخصي و حرفه‌اي آنها در کلاسهاي پنجم مدارس ابتدائي پسرانه تهران
01/00001/00005/00140 تبيين تطبيقي تعليم و تربيت رهايي بخش، انتقادي و ارتباطي
01/00001/00005/00141 پيش فرضهاي معرفت شناسانه مطلق گرا/نسبي گرا و تاثير آن بر نگرش معلم نسبت به عقلانيت شاگرد و رويکرد تدريس
01/00001/00005/00142 فلسفه تحليلي و تيگنشتاين و بازتاب آن در تبيين مفاهيم تربيتي
01/00001/00005/00143 تمام چكيده هاي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
01/00001/00005/00145 نقش و جايگاه تعليم و تربيت در تحقق عناصر و مولفه‌هاي جامعه مدني
01/00001/00005/00146 تبيين و نقدرويکرد ريزوماتيک به معرفت و چالش هاي آن براي تربيت ديني(با تاکيد بر رويکرد معرفت شناسي رئاليسم
01/00001/00005/00147 توام کردن تزکيه با تعليم در دانشگاه
01/00001/00005/00148 نقش عادت در تربيت اسلامي
01/00001/00005/00149 بررسي انديشه تعالي به عنوان هدف تعليم و تربيت از ديدگاه مولانا جلال‌الدين رومي و کارل ياسپرس
01/00001/00005/00150 بررسي روابطه جو عاطفي خانواده با خلاقيت کودکان
01/00001/00005/00151 معنا و مفهوم آزادي از ديدگاه علي(ع) و دلالتهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00152 نقد و ارزيابي رويکرد عقلاني در دستيابي به اهداف تربيت ديني در دوره متوسطه
01/00001/00005/00153 تبيين مباني ارزش شناسي و انسان شناسي تربيت اخلاقي توماس آکوئيناس و نقد آن از منظر ابن سينا
01/00001/00005/00154 اهداف، اصول و روشهاي تربيت اخلاقي در سيره و کلام امام علي (ع) و تبيين ارزش شناسي آن
01/00001/00005/00155 تاريخ و فلسفه بررسي رابطه عقل و دين از منظر ابن رشد و دلالت‌هاي آن براي تربيت ديني و نقد آن از منظر آيت‌اله جوادي آملي
01/00001/00005/00156 بررسي انتقادي رويکرد غزالي به فلسفه ونقد پي‌آمدهاي تربيتي آن
01/00001/00005/00157 تبيين رويکردهاي غالب روش‌شناختي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت و توصيف روش‌شناختي رساله‌هاي دکتري ايران طي سال‌هاي ‎1375-1385‎
01/00001/00005/00158 بررسي و تحليل مفهوم و ويژگيهاي تدبر در تعليم و تربيت اسلامي و نقد کتب تعليمات ديني دوره راهنمايي تحصيلي بر اساس آن
01/00001/00005/00159 بررسي و تبيين چيستي هنر و زيبايي از منظر علامه جعفري (ره) و استنتاج دلالت‌هاي آن براي تربيت زيبايي شناختي
01/00001/00005/00160 تبيين ايمان به خدا و دلالت‌هاي آن براي تربيت ديني از منظر پلانتينگا و نقد آن بر اساس آراء علامه طباطبايي
01/00001/00005/00161 تبيين موقعيت گرايي در تربيت اخلاقي پراگماتيسم (با تأکيد بر نظرات جان ديويي) و نقد آن بر اساس رئاليسم اسلامي (با تأکيد بر نظرات شهيد مطهري و استاد مصباح يزدي).-
01/00001/00005/00162 تبيين مقوله ارتباط (مناسبات) بين کنشگران تعليم و تربيت (معلمان، دانش آموزان و مديران) در مدارس ايران و ارزيابي آن بر اساس نظريه ارتباطي هابرماس (مطالعه موردي مدارس کرمان).-
01/00001/00005/00163 تبيين و نقد مباني و اصول فلسفي تربيت اخلاقي در دوره قرون وسطي (آگوستين) و مدرن (جان لاک) و دلالت‌هاي آن در تربيت اخلاقي
01/00001/00005/00164 بررسي سير تحول در معنا و مفهوم تفکر انتقادي و تحليل زمينه‌هاي همگرايي آن با تربيت ديني
01/00001/00005/00165 تبيين نسبت بين شناخت و عمل در حوزه اخلاق از منظر انديشمندان مسلمان (خواجه نصيرالدين طوسي، فيض کاشاني، مهدي نراقي) و دلالتهاي آن براي تربيت اخلاقي (اهداف، اصول، روشها).-
01/00001/00005/00166 تبيين مقايسه‌اي هرمنوتيک محافظه کار هرش و هرمنوتيک ميانه رو ريکور و نقد هرش بر اساس آن
01/00001/00005/00167 آسيب‌شناسي تربيت اخلاقي از منظر فيض کاشاني و ملا مهدي نراقي
01/00001/00005/00168 تبيين تربيت اخلاقي (مباني، اهداف، اصول) از منظر سکولاريسم (با تاکيد برآراي جي. مارک هالستد) و نقد آن بر اساس آراي متفکران مسلمان (با تاکيد بر آراي محمدتقي علامه جعفري)
01/00001/00005/00169 تبيين رويکرد بديع “پديدار شناسي فهم” و دلالت‌هاي آن در عرصه تعليم و تربيت
01/00001/00005/00170 تبيين نقش سياست در تربيت (برنامه درسي) از منظر اپل و نقد آن بر اساس ديدگاه متفکران مسلمان (با تاکيد بر آراء امام خميني (ره) ).-
01/00001/00005/00171 تبيين ديدگاه معرفت‌شناسي فايرابند و نقد دلالت‌هاي روش شناختي آن براي پژوهش‌هاي تربيتي بر اساس رئاليسم انتقادي پوپر
01/00001/00005/00172 تبيين اهداف، اصول و روش‌هاي تربيت اعتقادي بر اساس تحليل قصص قرآني پيامبران اولوالعزم
01/00001/00005/00173 يين ويژگي‌هاي برنامه درسي آموزش عالي پست مدرنيسم و نقد آن بر اساس آراء انديشمندان اسلامي ( با تاکيد آراء طباطبايي).-
01/00001/00005/00174 تبيين ديدگاه ديويي در خصوص هنر و زيبايي‌شناسي و نقد دلالت‌هاي آن براي فرايند تدريس و يادگيري با تاکيد بر آراي زيبايي‌شناختي ابوحيان توحيدي
01/00001/00005/00175 تبيين فلسفي آموزش رياضي از منظر سازنده‌گرايي و تحليل محتواي کتاب رياضي سال اول دبيرستان بر اساس آن
01/00001/00005/00176 واکاوي اصول حاکم بر گفتگوي تربيتي بر اساس تحليل گفتگوهاي تربيتي قرآن در مقايسه با ديالکتيک افلاطوني
01/00001/00005/00177 تبيين مفهوم “تربيت مبتني بر تخيل” ايگن و بازسازي آن با توجه به آراي صدر المتالهين
01/00001/00005/00178 تدوين و تبيين مباني حقوق تربيتي شاگردان در رابطه با معلم از ديدگاه اسلام
01/00001/00005/00179 تبيين معرفت شناختي روش حل مسأله پراگماتيسم و مقايسه آن با ديدگاه نئوپراگماتيستي رورتي ( با نگاهي به فرايند تدريس
01/00001/00005/00180 تبيين مباني فلسفي تئاتر پداگوژي و ارائه راهکارهايي براي آموزش و پرورش ايران
01/00001/00005/00181 نسبت دين و اخلاق از منظر فيلسوفان نوصدرايي و رهنمودهاي آن براي تربيت اخلاقي

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme