عناوین پایان نامه های رشته روانشناسی عمومی

01/00001/00006/00001 بررسي خصوصيات شخصيتي نوجوانان پرخاشگر وساخت خانواده‌هاي آنها در مدارس راهنمائي مناطق ‎?? گانه شهر تهران
01/00001/00006/00002 بررسي رابطه ساخت خانواده با رفتارهاي پرخاشگرانه دانش‌آموزان پسر در مدارس ابتدائي شهر تهران
01/00001/00006/00003 توصيف، سبب شناسي و روشهاي درمان بيماريهاي رواني در قلمرو اسلامي
01/00001/00006/00004 روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلام
01/00001/00006/00005 تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي
01/00001/00006/00006 بررسي مقدماتي روايي اعتبار و نرم يابي سياهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y‎)
01/00001/00006/00007 بررسي ويژگيهاي شخصيتي در رابطه با عوامل تنيدگي زاي زناشوئي در زوجهاي در حال طلاق و سازگار
01/00001/00006/00008 بررسي رابطه بين موضع نظارت، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش وعادي
01/00001/00006/00009 بررسي آزمايشي سبک اسناد در الگوي در ماندگي آموخته شده
01/00001/00006/00010 رابطه بين اعتياد اينترنتي با سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي كاربران شبكه
01/00001/00006/00011 بررسي مقايسه‌اي عوامل تنيدگي‌زا، راهکارهاي مقابله‌اي و سلامت رواني در زنان و مردان نابارور
01/00001/00006/00012 ارزيابي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه‌ي شخصيتي گري
01/00001/00006/00013 ارتباط عوامل خطر و محافظ با تواناييها و مشکلات عاطفي
01/00001/00006/00014 مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در نمونه‌هاي باليني و غيرباليني بر اساس هنجاريابي و يافته‌هاي مبتني بر روانسنجي پرسشنامه ايراني سبکهاي دفاعي DSQ‎
01/00001/00006/00015 رابطه هوش هيجاني، سبک رهبري و کارآمدي مديران مدارس
01/00001/00006/00016 رابطه هوش هيجاني و سبکهاي دلبستگي با احساس غربت
01/00001/00006/00017 اثر بخشي دو روش بارش مغزي و بديعه‌پردازي در افزايش تفکر دانش آموزان چهارم‌ابتدايي منطقه ‎?? استان تهران
01/00001/00006/00018 نقش آموزش هوش هيجاني در پيشرفت تحصيلي و سلامت عمومي دانش آموزان
01/00001/00006/00019 بررسي اثر بخشي شناخت درماني و آموزش مهارتهاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزايش عملکرد تحصيلي با توجه به مولفه‌هاي شخصيتي
01/00001/00006/00020 بررسي سبکها و مکانيزم‌هاي دفاعي افراد مبتلا به اختلال وسواس بي‌اختياري، اختلال اضطراب تعميم يافته و اختلال هراس اجتماعي
01/00001/00006/00021 بررسي تاثير تم‌هاي موسيقيايي و شيوه‌هاي ارائه آن ( فعال و غير فعال) بر کاهش اضطراب دانشجويان
01/00001/00006/00022 رابطه راهبردهاي مقابله عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه‌اي
01/00001/00006/00023 بررسي اثربخشي مداخله واج شناختي در افزايش توانايي خواندن کودکان با نارساخواني تحولي
01/00001/00006/00024 تاثير متقابل تصور قالبي و اسنادهاي علي
01/00001/00006/00025 بررسي سطح تحول من و گرايش به جراحي‌هاي زيبايي‌ساز
01/00001/00006/00026 بررسي الگوهاي فعاليت ناحيه‌اي مغز در واکنش به محرک‌هاي عاطفي با در نظر گرفتن ابعاد برون‌گرايي و نورزگرايي
01/00001/00006/00027 رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري
01/00001/00006/00028 نقش ابعاد شخصيتي برونگردي و نوروزگرايي و خلق مثبت و منفي در پردازش اطلاعات هيجاني و پاسخ قلبي – عروقي
01/00001/00006/00029 بررسي نقش تعارض زناشويي، ارزيابي کودک از تعارض والدين و ايمني هيجاني در خانواده در مشکلات عاطفي و رفتاري کودک
01/00001/00006/00030 تاثير آموزش تنش‌زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي (GSR‎) در کاهش شدت لکنت
01/00001/00006/00031 مقايسه سطح سلامت رواني و رگه‌هاي شخصيتي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک‌پذير، بيماري التهاب روده و افراد سالم و اثربخشي روشهاي دارو درمانگري و روان درمانگري رفتاري – شناختي در درمان سندرم روده تحريک‌پذير
01/00001/00006/00032 نقد و تحليل روش تفسيري مقاتل بن سليمان
01/00001/00006/00033 ارتباط کنش‌هاي اجرايي حافظه‌ي کاري و توانايي رياضي در کودکان
01/00001/00006/00034 بررسي نقش تهييج طلبي در تحکيم روابط زناشويي
01/00001/00006/00035 بررسي تحولي تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگي در نوجوانان تيزهوش و عادي
01/00001/00006/00036 آزمون اضطراب کتل/ آموزش متوسطه High School education‎/ تهران Tehran‎/ شخصيت Personality‎/ نظريه‌هاي شخصيت/ هنجاريابي
01/00001/00006/00037 بررسي اختلال خواندن و اختلال نوشتن در بين دانش‌آموزان ابتدايي
01/00001/00006/00038 سندرم روانشناختي فرسودگي شغلي معلمين و مکانيزمهاي مقابله‌اي
01/00001/00006/00039 نقش عوامل شخصيتي بر راهبردهاي مقابله‌اي و تاثير روش مقابله درمانگري بر عوامل شخصيتي و افسردگي
01/00001/00006/00040 بررسي رابطه تحول مفهوم زمان با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دوره راهنمايي
01/00001/00006/00041 ارتباط سبک‌هاي مقابله‌اي والدين با رفتارهاي مقابله‌اي کودکان سرطاني و اضطراب ناشي از بيماري
01/00001/00006/00042 بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي حل مساله در کاهش افسردگي دانش‌آموزان ‎?? تا ‎?? ساله شهرستان زاهدان
01/00001/00006/00043 بررسي اثر آموزش حل خلاق مسائل بر فرآيند مساله‌يابي، حل مساله و کاربرد راه حل مساله
01/00001/00006/00044 بررسي رابطه بين ريختهاي شخصيتي با ادراک بصري و حافظه کلامي دانشجويان
01/00001/00006/00045 بررسي رابطه بازي هاي کامپيوتري و مهارتهاي اجتماعي نوجوانان
01/00001/00006/00046 تحليل عوامل نظريه‌هاي ذهني شخصيت خلاق (اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي فيزيک، هنر، الهيات، روانشناسي و مردم بدون تحصيلات دانشگاهي)
01/00001/00006/00047 ارتباط فعاليت سيستمهاي مغزي/ رفتاري و وقايع زندگي با تغييرات ايمني‌شناختي در سطح ايمونوگلوبولين A‎
01/00001/00006/00048 بررسي اثر ترميمي آموزش روي عملکرد بيماران اسکيزوفرني پارانوئيد در آزمون دسته‌بندي کارت ويسکانيسن
01/00001/00006/00049 بررسي اثربخشي رواندرمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران
01/00001/00006/00050 بررسي مقايسه‌اي رفتار سازشي دانش‌آموزان تيزهوش، عادي و زير حد متوسط پايه پنجم ابتدائي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي ??-‎??
01/00001/00006/00051 بررسي مولفه‌هاي بنيادين سازش يافتگي در آزادگان ايران
01/00001/00006/00052 پيامدهاي فيزيولوژيک و روانشناختي شکست مقاومت و افشاي هيجاني در روان درمانگري
01/00001/00006/00053 بررسي رفتار انزواطلبي و ارتباط آن با ساخت خانواده در دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي تهران
01/00001/00006/00054 روانشناسي مرگ (بررسي عوامل موثر در مواجهه با مرگ در نمونه سالم و بيمار)
01/00001/00006/00055 بررسي مشکلات رواني – اجتماعي جانبازان جنگ عراق و ايران
01/00001/00006/00056 بررسي رابطه ميان کيفيت زندگي مرتبط با سلامت،راهبردهاي مقابله‌اي و احساس تنهايي در دانشجويان
01/00001/00006/00057 بررسي رابطه بين نگرش رزمنده در مورد جنگ و ميزان واکنش افسردگي
01/00001/00006/00058 نقش تماشاي نمايش در کاهش افسردگي (دانش آموزان پسر سه سال اول دبيرستان)
01/00001/00006/00059 بررسي اختلالات رفتاري نوجوانان شاهد محروم از والدين (ساکن در موسسات شبانه روزي بنياد شهيد)
01/00001/00006/00060 بررسي رشد شکل گيري مفهوم در کودکان طبيعي ‎7 تا ‎15 ساله
01/00001/00006/00061 بررسي ميزان شيوع انواع اختلالات رفتاري کودکان شاهد محروم از والدين مقطع ابتدايي مستقر در مجتمع‌هاي شبانه‌روزي بنياد شهيد انقلاب اسلامي
01/00001/00006/00062 ارتباط بين گروههاي خوني Rh , ABO‎ با بيماريهاي رواني
01/00001/00006/00063 بررسي تجربي تحول ظرفيت عملياتي در رابطه با استعداد عمومي G‎ در نوجوانان سرآمد
01/00001/00006/00064 هنجاريابي مقياس اسکيزوفرني پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه‌سوتا در مردان
01/00001/00006/00065 بررسي رفتار جنسي از ديدگاه روانشناسي و اسلام
01/00001/00006/00066 بررسي تحول مفهوم مرگ در کودکان پسر شاهد و غير شاهد تهران
01/00001/00006/00067 بررسي تحول مفهوم خدا در کودکان ‎? تا ‎?? ساله
01/00001/00006/00068 بررسي تعيين ميزان اثر بخشي آموزشهاي بهداشت رواني در مدارس راهنمايي شهر تهران
01/00001/00006/00069 هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO‎) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران
01/00001/00006/00070 طراحي و اجراي يک برنامه آموزشي جهت توان بخشي نارساخواني رشدي دانش‌آموزان ??-‎? ساله شهر تهران
01/00001/00006/00071 بررسي تطبيقي تشخيص عقب ماندگي ذهني بر اساس نظام تحولي پياژه و معيارهاي انجمن آمريکايي عقب‌ماندگي ذهني
01/00001/00006/00072 رابطه بين جرات ورزي و رضامندي زناشويي در دانشجويان
01/00001/00006/00073 بررسي مقايسه‌اي تاثير الگوهاي صوت بزرگسالان و ويژگيهاي شخصيتي آنان در تصويرسازي ذهني کودکان نابينا و بينا
01/00001/00006/00074 بررسي نقش بازنمايي اطلاعات و حافظه کاري در عملکرد حساب کودکان
01/00001/00006/00076 بررسي نارساکنش‌وري نگرش دختران فراري و عادي
01/00001/00006/00077 بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي شخصيتي، عوامل تنيدگي‌زا، شيوه‌اي مقابله و شرايط اقتصادي و اجتماعي دختران فراري و غير فراري
01/00001/00006/00078 بررسي مقايسه‌اي خصوصيات روانشناختي زنان ويژه با زنان عادي
01/00001/00006/00079 رابطه بين هوش، نگرشهاي مذهبي و رويدادهاي زندگي با سالمندي موفق در شهر شهرکرد
01/00001/00006/00080 بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي شناختي، اجتماعي و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک و عادي
01/00001/00006/00081 رابطه سازگاري زناشويي با عوامل شخصيت و سبکهاي مقابله‌اي در فرزندان شاهد
01/00001/00006/00082 بررسي سيستمهاي مغزي/رفتاري و درونگردي/ برونگردي در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد
01/00001/00006/00083 ارتباط سبکهاي يادگيري وابسته/نابسته به زمينه و پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي
01/00001/00006/00084 رابطه سبکهاي دلبستگي و مهارتهاي ارتباطي با همسازي زناشويي در دانشجويان
01/00001/00006/00085 بررسي رابطه بين شيوه حل مساله، شيوه حل تعارض و سلامت روان شناختي در ميان دانشجويان
01/00001/00006/00086 بررسي اثر درماني آموزش توانش اجتماعي بر اختلال رفتار هنجاري در نوجوانان
01/00001/00006/00087 بررسي رگه‌هاي شخصيتي دو نظام کلونينگر و آيزنک در گروه معتاد و غير معتاد
01/00001/00006/00088 بررسي تاثير مداخلات خانواده درماني راهبردي دراختلاف زناشويي
01/00001/00006/00089 رابطه سبکهاي ابراز هيجان با سلامت عمومي در دانشجويان
01/00001/00006/00090 بررسي، اعتبار و روايي سازه مقياس هوش هيجاني شوت در نوجوانان
01/00001/00006/00091 مقايسه نوع هويت دانش‌آموزان پيش دانشگاهي استفاده کننده از ماهواره و شبکه‌هاي خارجي تلويزيوني و دانش‌آموزان غير استفاده کننده
01/00001/00006/00092 رابطـه بين خودپـائي و رضايت زناشـويي
01/00001/00006/00093 سطح تحول يافتگي مکانيسمهاي دفاعي و گرايش به جراحي زيبايي در مردان
01/00001/00006/00094 بررسي کنش‌هاي اجرايي و تاثير شيوه‌هاي درمانگري (دارو درمانگري، آموزش کنش‌هاي اجرايي و ترکيب اين دو مداخله) در افزايش کنش‌هاي اجرايي و کاهش نشانه‌هاي باليني کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي
01/00001/00006/00095 بررسي تأثير بازي پينت‌بال بر کاهش نشانه‌هاي اختلال کمبود توجه/ بيش‌فعالي در نوجوانان مبتلا به ADHD‎
01/00001/00006/00096 اثر بخشي آموزش انگيزش پيشرفت و تمرين حرمت خود بر تحول نظام خود و راهبردهاي مساله‌گشايي بين شخصي در دو سطح تحول شناختي عيني و انتزاعي
01/00001/00006/00097 بررسي ارتباط بين اسناد نيت، هدفهاي اجتماعي و ادراک خودکار آمدي کودکان تيزهوش با پاسخهاي رفتاري به محرکهاي مبهم اجتماعي در مدارس راهنمايي تيزهوشان شهر تهران
01/00001/00006/00098 بررسي مقايسه‌اي عوامل تنيدگي‌زا و رفتارهاي مقابله‌اي در نوجوانان بي‌سرپرست مراکز شبانه روزي بهزيستي و نوجوانان داراي والدين شهر تهران
01/00001/00006/00099 بررسي و مقايسه اثر بخشي روان درمانگري‌هاي شناختي – رفتاري و ترکيبي در دو سطح هوشي در کودکان مبتلا به فزون‌کنشي همراه با کمبود توجه
01/00001/00006/00100 رابطه جهت‌گيريهاي مذهبي (دروني-بروني) با ميزان تنيدگي در دانشجويان دانشگاه تهران
01/00001/00006/00101 بررسي رابطه منبع کنترل، عزت نفس و حمايت اجتماعي با روشهاي مقابله‌اي در دانشجويان دانشگاه تبريز
01/00001/00006/00102 بررسي رابطه‌ي ميان ويژگيهاي شخصيتي و حافظه‌ي دانش‌آموزان
01/00001/00006/00103 رابطه بين تيپ D‎ شخصيتي با سيستمهاي بازداري رفتاري و فعال سازي رفتاري
01/00001/00006/00104 بررسي واکنش‌هاي فيزيولوژيک به استرس بر اساس فعاليت سيستم‌هاي مغزي / رفتاري
01/00001/00006/00105 مقايسه اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي و شناخت درماني در درمان اعتياد و اختلالات همايند زندانيان
01/00001/00006/00106 تاثير تنيدگي بر توجه بينايي با نگاه به عاملهاي شخصيتي
01/00001/00006/00107 بررسي تاثير آموزش فرزندپروري مثبت به والدين در کاهش نشانه‌هاي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله‌اي
01/00001/00006/00108 پيش‌بيني سطح سازگاري نوجوانان براساس عوامل شخصيتي با استفاده از مدل شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با مدل رگرسيون لجستيک
01/00001/00006/00109 تأثير تنيدگي(استرس) بر مکانيزم‌هاي دفاعي بر اساس سيستم هاي مغزي/ رفتاري
01/00001/00006/00110 رابط پيوند والديني، باورهاي ناسازگار هسته‌اي و باورهاي اختلال خوردن با نشانه‌هاي اختلال خوردن
01/00001/00006/00111 بررسي رابطه بين نيرومندي من، شدت درد و خودکارآمدي مربوط به درد در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس
01/00001/00006/00112 مقايسه اختلالات شخصيت و مکانيسم هاي دفاعي در دختران فراري و عادي
01/00001/00006/00113 تأثير ارزيابي مجدد و فرونشاني تجارب هيجاني بر فعاليت ناحيه‌اي مغز با نگاه به ابعاد برون‌گردي و نورزگرايي
01/00001/00006/00114 بررسي اثر بخشي آموزش جرأت‌ورزي و ايمن‌سازي در مقابل تنيدگي بر احساس غربت دانشجويان دختر ، با توجه به ويژگي‌هاي شخصيت و سبک دلبستگي
01/00001/00006/00115 بررسي اثر ويژگي‌هاي فيزيکي محل سکونت (آپارتمان) بر سلامت رواني و رضامندي زناشويي زوج‌ها
01/00001/00006/00116 بررسي مقايسه‌اي تاثير تم‌هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان
01/00001/00006/00117 مقايسه مدل شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون در پيش بيني رضامندي زناشويي بر مبناي ويژگيهاي شخصيتي
01/00001/00006/00118 بررسي مقايسه‌اي عوامل فشارزاي رواني – اجتماعي و رفتارهاي مواجهه‌اي بين مردم شمال و جنوب شهر تهران سال ‎????
01/00001/00006/00119 بررسي تاثير شناخت درمانگري در کاهش افسردگي و افزايش هماهنگي مولفه‌هاي خودپنداشت
01/00001/00006/00120 بررسي تاريخي تحليلي، انقلابهاي علمي در روانشناسي معاصر بر مبناي آراء توماس کوهن
01/00001/00006/00121 بررسي تحولي مسند کنترل و رابطه آن با پرخاشگري
01/00001/00006/00122 بررسي تحول اخلاقي و نوعدوستي در دانشجويان تيزهوش و مستعد واقع در دانشگاههاي شهر تهران
01/00001/00006/00123 بررسي حافظه آشکار و حافظه ضمني در اشخاص مبتلا به اختلالات اضطرابي و اشخاص بدون اختلالات اضطرابي
01/00001/00006/00124 بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي C‎ (مستعد سرطان) با راههاي مقابله‌اي با استرس در دانشجويان دانشگاههاي اردبيل
01/00001/00006/00125 بررسي ارتباط بين ميزان و نوع تفکرات غير منطقي و افسردگي
01/00001/00006/00126 تاثير آرامسازي تدريجي، پس خوراند زيستي و داروهاي آرامبخش در کاهش فشار رواني و افزايش عزت نفس
01/00001/00006/00127 بررسي اثر دو روش روان‌درماني گروهي با رويکرد تحليل رواني و شناختي بر افزايش سطح پنج مقوله سازگاري
01/00001/00006/00128 بررسي ويژگيهاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارو درمانگري با روش آموزش تنش زايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران
01/00001/00006/00129 بررسي روند تحول قدرت بالقوه خلاقيت کودکان و اثرات آموزش مهارت‌هاي زندگي در پرورش آن
01/00001/00006/00130 مقايسه سبک دلبستگي دانشجويان داراي جهت‌گيري مذهبي دروني و بيروني
01/00001/00006/00131 بررسي تاثير بازيهاي رايانه‌اي بر مهارت شناختي نوجوانان
01/00001/00006/00132 بررسي اختلال رفتار ارتباطي و سيماي همه‌گيري شناختي آن در ايران (در تهران)
01/00001/00006/00133 بررسي تاثير ورزش بر مهارتهاي رواني – حرکتي و سازش اجتماعي پسران ?-‎? ساله شهر تهران
01/00001/00006/00134 بررسي مقايسه‌اي مهارتهاي حرکتي دانش‌آموزان عادي و دانش‌آموزان مبتلا به نارساخواني کلاسهاي دوم و سوم ابتدايي پسرانه شهر تهران
01/00001/00006/00135 بررسي آزمايشي برتري نيمکره‌اي و نقش آن در شيوه پردازش اطلاعات ديداري و ميزان اضطراب افراد بهنجار
01/00001/00006/00136 بررسي ويژگيهاي زيستي، شناختي و خانوادگي دانش آموزان دبستاني با سابقه مردودي و دانش آموزان برجسته شهرستان قوچان
01/00001/00006/00137 بررسي رابطه هوش و شخصيت در نوجوانان ‎?? و ‎?? ساله شهر ياسوج
01/00001/00006/00138 بررسي ارتباط بين تيپهاي شخصيت، سخت‌رويي، استرس و بيماري کرونري قلب در افراد مبتلا به بيماري کرونري قلب و افراد عادي
01/00001/00006/00139 اثر موفقيت و شکست بر پاسخهاي فيزيولوژيک در افراد کمال‌گرا و غير کمال‌گرا
01/00001/00006/00140 بررسي تاثير روش اطلاع‌رساني بر سطح اضطراب بيماران عمل جراحي عمومي (بستري در بيمارستانهاي امام خميني (ره) و حسينيه ارشاد کرج)
01/00001/00006/00141 بررسي شيوه‌هاي رويارويي باتنيدگي رواني (استرس) و ارتباط آن با سلامت رواني در نوجوانان مدارس عادي و خاص شهر تهران
01/00001/00006/00142 مقايسه خصوصيات شخصيتي جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادي (غير معتاد) در گروه ??-‎?? سال در استان اصفهان
01/00001/00006/00143 مقايسه مهارتهاي پردازش اطلاعات متوالي و فضايي دانش آموزان پسر ناشنوا شده پيش از زبان آموزي و دانش آموزان شنواي ‎? تا ‎?? ساله شهر مشهد
01/00001/00006/00144 نقش يادگيري در دامنه رشد قابل دسترسي (مجاورتي) کودکان طبيعي ‎? تا ‎?? ساله تهراني
01/00001/00006/00145 مقايسه آسيب‌شناسي رواني – باليني مردان مبتلا به اختلال تبديلي و مردان مبتلا به صرع گرندمال جنگ تحميلي در مشهد
01/00001/00006/00146 تاثير موسيقي درمانگري فعال و فعل‌پذير با استفاده از نغمه‌هاي ايراني و غربي بر افسردگي نوجوانان
01/00001/00006/00147 بررسي تحولي خود پنداشت در کودکان ‎? تا ‎?? ساله ايراني و رابطه آن با جنس و طبقه اجتماعي اقتصادي
01/00001/00006/00148 بررسي الگوهاي ادارکي جانبازان و معلولين عادي از تست رور شاخ در (مقايسه با افراد سالم)
01/00001/00006/00149 بررسي ويژگيهاي شخصيتي فرزندان جانبازان
01/00001/00006/00150 مقايسه منبع کنترل و ميزان افسردگي گروه جانبازان، معلولين عادي و افراد عادي
01/00001/00006/00151 بررسي تاثير آموزش حل مساله اجتماعي در هوش هيجاني دانش‌آموزان دختر با پيشرفت تحصيلي ضعيف
01/00001/00006/00152 رابطه بين فعاليت سيستمهاي مغزي/رفتاري و مستعد بودن به احساس شرم و گناه
01/00001/00006/00153 مطالعه بين فرهنگي هوش هيجاني، فرآيندهاي نظم هيجاني و توانمندي رواني-اجتماعي بين دانشجويان ايراني و لبناني
01/00001/00006/00154 بررسي مقايسه‌اي رابطه بين منزلت‌هاي هويتي و رضامندي زناشويي متاهلين شاهد و غير شاهد دانشجو
01/00001/00006/00155 “مقايسه‌ي مکانيسم‌هاي دفاعي و ميزان فعاليت سيستم‌هاي مغزي/ رفتاري در بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري (GERD‎) و افراد سالم”
01/00001/00006/00156 بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي شناختي، رفتاري و اجتماعي کودکان خياباني و شبانه‌روزي شهر تهران
01/00001/00006/00157 بررسي رفتار انزوا طلبي دانش آموزان دبستاني و رابطه آن با ساخت خانواده در مدارس پسرانه مناطق ‎??گانه تهران
01/00001/00006/00158 رابطه ويژگيهاي شخصيتي، احساس خصومت و آلکسيتايميا با ابتلا به بيماري زخم پيتيک
01/00001/00006/00159 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي با آسيب پذيري روان تني در برابر استرس در دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر تهران
01/00001/00006/00160 بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با سازگاري اجتماعي دانش آموزان شهر تهران
01/00001/00006/00161 بررسي نقش تهييج طلبي در دقت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه تهران
01/00001/00006/00162 اثر بخشي بازي درمانگري متمرکز بر کودک، بر پرخاشگري
01/00001/00006/00163 عوامل رقابت جويي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دوره متوسطه
01/00001/00006/00164 تعيين پرخاشگري نوجوانان بر حسب مولفه‌هاي شخصيت / بررسي رابطه اين مولفه‌ها و سطح پرخاشگري با مولفه‌هاي شخصيتي پدران و تاثير شيوه درمانگري تنيدگي زدايي بر پرخاشگري
01/00001/00006/00165 بررسي علل و پيامدهاي اضطراب سخنراني در دانشجويان دانشگاه و تاثير روش خود – آموزش دهي برکاهش آن
01/00001/00006/00166 بررسي اثر روشهاي درماني و آموزشي سرمشق‌پذيري و تمرين سرمشق‌پذيري و آرميدگي عضلاني در درمان رفتارهاي غير جرات ورزي و آموزش رفتارهاي جرات ورزانه
01/00001/00006/00167 اثر تعدد نقش و احساس رضايت از آن بر ميزان عزت نفس و فشار رواني در دبيران زن
01/00001/00006/00168 مقايسه عوارض روان‌شناختي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان مناطق زلزله‌زده گيلان
01/00001/00006/00169 بررسي رابطه منبع کنترل، عزت نفس و حمايت اجتماعي با روشهاي مقابله‌اي در دانشجويان دانشگاه تبريز
01/00001/00006/00170 اثر موفقيت و شکست روي تغييرات فشار خون بر حسب ميزان هيجان‌خواهي در افراد تيپ A‎
01/00001/00006/00171 بررسي اثر آرامش عضلاني بر سيستم ايمني انسان (پاسخ لنفوسيتهاي T‎ به ميتوژن PHA‎)
01/00001/00006/00172 بررسي تحول اخلاقي و ديگر دوستي در نوجوانان سر آمد و عادي
01/00001/00006/00173 مقايسه وضعيت هوشي بيماران اسکيزوفرنيک در مراحل مختلف بيماري
01/00001/00006/00174 ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان تيز هوش دبيرستانهاي استعدادهاي درخشان و خاص شهر تهران
01/00001/00006/00175 بررسي تحليلي رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب
01/00001/00006/00176 مقايسه هوش و رشد اجتماعي کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبيعي
01/00001/00006/00177 بررسي مقايسه‌اي خصوصيات رواني آزادگان جانباز با آزادگان غير جانبازان با استفاده از آزمون MMPI‎ در استان مازندران
01/00001/00006/00178 تاثير آموزش روش پرسش و پاسخ هدايت شده برعملکرد مساله گشايي دانش‌آموزن
01/00001/00006/00179 بررسي تاثير درماني شناختي- رفتاري در کاهش اضطراب و افسردگي کودکان سرطاني
01/00001/00006/00180 ارتباط سخت رويي، الگوي رفتاري تيپ A‎ و رفتار مستعد بيماريهاي کرونري (تيپ ‎?)
01/00001/00006/00181 مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي
01/00001/00006/00182 تأثير قصه ديني در تحول مفهوم خدا در کودکان ( ‎6‎تا ‎11‎ ساله) و مقايسه آن در لبنان و ايران
01/00001/00006/00183 بررسي تحولي نتايج آزمون رورشاخ بر اساس مقايسه دو گستره عيني و انتزاعي در ايران
01/00001/00006/00184 رابطه بين حالات کلي خلق و عملکرد ايمني بدن
01/00001/00006/00185 ماهيت و ساختار مفهوم مقابله در فرهنگ ايراني: مطالعه تطبيقي بر مبناي مقياس پاسخهاي مقابله (CRI‎)
01/00001/00006/00186 بررسي تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي و مهارتهاي مقابله‌اي و حل مساله بر ميزان تنيدگي و شيوه‌هاي مواجهه دختران فراري
01/00001/00006/00187 بررسي عوامل شخصيتي موثر بر طلاق در استان کرمانشاه
01/00001/00006/00188 بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي شخصيتي دانش‌آموزان دبيرستاني دختر و پسر تيزهوش و عادي
01/00001/00006/00189 بررسي نقش ويژگي‌هاي شخصيت در گويندگي خبر
01/00001/00006/00190 بررسي عوامل مرتبط با افسردگي پس از زايمان در زنان داراي زايمان طبيعي و سزارين
01/00001/00006/00191 رابطه هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با فرسودگي شغلي در زنان شاغل
01/00001/00006/00192 بررسي عوامل افسردگي در همسران شهدا
01/00001/00006/00193 بررسي نقش همانندسازي در تشکل و تحول شخصيت از ديدگاه مکاتب
01/00001/00006/00194 رابطه شخصيت با عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر پايه سوم راهنمايي شهر تهران در سطوح مختلف هوشي
01/00001/00006/00195 بررسي عوامل موثر در سازگاري دانش آموزان پسر دوره دبستاني شهر تهران
01/00001/00006/00196 بررسي نگهداري ذهني عدد و رديف کردن عملياتي در کودکان ‎? تا ‎? ساله
01/00001/00006/00197 بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در دانشجويان دانشگاههاي تهران
01/00001/00006/00198 بررسي مقايسه‌اي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در دانشجويان شاهد و غير شاهد در سطح دانشگاههاي شهر تهران
01/00001/00006/00199 بررسي تاثير شدت و فراواني عوامل فشارزا (استرسور) در ايجاد اختلالات گوارشي و خصوصيات رواني اين گروه از بيماران
01/00001/00006/00200 بررسي عوامل موثر در عود مجدد اختلال پس از استرس ضربه‌اي P.T.S.D‎ در گروهي از رزمندگان اسلام
01/00001/00006/00201 وضعيت رواني – اجتماعي همسران شهدا که ازدواج مجدد کرده‌اند
01/00001/00006/00202 بررسي عوامل موثر در بي‌توجهي دانش‌آموزان به مطالب درسي
01/00001/00006/00203 بررسي شناخت شناسي تکويني ژان پياژه
01/00001/00006/00204 بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجويان دوره کارشناسي
01/00001/00006/00205 بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رفتاري فرزندان معظم شاهد در خانواده‌هاي تک والدي و ازدواج مجدد (در سطح شهر اصفهان).-
01/00001/00006/00206 بررسي شيوع اختلال استرس پس از ضربه در آزادگان شهر اصفهان
01/00001/00006/00207 تاثير تلقين بر عملکرد رواني حرکتي با توجه به عزت نفس
01/00001/00006/00208 بررسي و مقايسه وضعيت عاطفي کودکان ادرار بي‌اختيار و بهنجار (براساس ازمون فرافکن رو آير
01/00001/00006/00209 بررسي شيوع افسردگي در آزادگان شهر اصفهان
01/00001/00006/00210 مقايسه تحول قضاوت اخلاقي در کودکان و نوجوانان بزهکار و بهنجار و بررسي تاثير شرايط خانوادگي
01/00001/00006/00211 بررسي خطاهاي ترسيمي بين بيماران اسيکزوفرون پارانوييد افسرده و افراد عادي با استفاده از آزمون بندر گشتالت
01/00001/00006/00212 مقايسه ميزان سازگاري آزادگان با رزمندگان و افراد غير رزمنده
01/00001/00006/00213 بررسي اثرات آموزش تنش زدايي تدريجي بر عوامل اضطرابي شخصيت
01/00001/00006/00214 هنجاريابي آزمون حافظه وکسلر(wms‎) بر روي جمعيت ساکن در شهر تهران
01/00001/00006/00215 بررسي تظاهرات عصبي – رواني در آزادگان شهر تهران (يکسال پس از آزادي).-
01/00001/00006/00216 بررسي و مقايسه عوامل موثر اجتماعي – فردي و شخصيتي در زوج‌هاي سازگار و زوج‌هاي ناسازگار در شهر کرمان
01/00001/00006/00217 مقايسه ميزان اثربخشي روان درمانگري شناختي تحليلي همراه با دارو درماني، روان درمانگري شناختي همراه با دارو درماني و دارو درماني به تنهايي در ميزان کاهش بي ثباتي هيجاني ، رفتار تکانشي و بي ثباتي اجتماعي در بيماران مبتلا به اختلال دو
01/00001/00006/00218 بررسي رابطه ويژگي هاي فيزيکي محيط کار با سلامت رواني و رضايت شغلي کارکنان
01/00001/00006/00219 مقايسه تاثير آموزش مهارتهاي حرفه‌اي بر ميزان رفتار سازشي و حرمت خود نوجوانان عقب مانده ذهني آموزش پذير
01/00001/00006/00220 بررسي عصب، روان‌شناختي تجربه ديني
01/00001/00006/00221 تاثير خلق مثبت و منفي در جريان فعاليت قشر مغز در آزمون هاي خلاقيت و ارتباط آن با برونگردي و پسيکوزگرايي
01/00001/00006/00222 مقايسه ويژگي هاي شخصيت و سازگاري نوجوانان با و بي سابقه کاربري بازيهاي رايانه اي
01/00001/00006/00223 تمام چكيده هاي روان شناسي عمومي
01/00001/00006/00224 بررسي رابطه احساس حضور با برخي ويژگي هاي روانشناختي جوانان در محيط هاي مجازي (جذب و غرق شدن، برآورد گذشت زمان، تعامل، فشارکار، انگيزه و تجربيات قبلي)
01/00001/00006/00225 متن
01/00001/00006/00226 رابطه سبک هاي والدگري و ويژگي هاي شخصيتي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
01/00001/00006/00227 مقايسه ساختار خانواده و نيمرخ رواني والدين کودکان در معرض سوءرفتار جنسي و والدين کودکان بهنجار
01/00001/00006/00228 بررسي رابطه ميان عوامل شخصيتي و ميزان قانون‌پذيري (انضباط اجتماعي) با توجه به پايبندي مذهبي
01/00001/00006/00229 بررسي کيفي الگوي بافتاري تنيدگي خانواده، نستوهي و رضامندي زناشويي در زوجين ايراني
01/00001/00006/00230 مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، کيفيت زندگي و حرمت خود زنان ويژه و عادي
01/00001/00006/00231 نقش بازي‌هاي رايانه‌اي در شکل‌گيري هويت جوانان
01/00001/00006/00232 بررسي مقايسه اي ميزان سلامت عمومي و شيوه هاي مقابله اي در دانشجويان دختر مبتلا و غيرمبتلا به کم خوني
01/00001/00006/00233 رابطه شيوه فرزند پروريوالدين با ميزان خشم وسطح سازگاري نوجوانان
01/00001/00006/00234 بررسي ارتباط سبکهاي دلبستگي ديني وسلامت رواني دانشجويان ايراني با سبکهاي دلبستگي والدين خود
01/00001/00006/00235 بررسي تاثير الکتروشوک درماني بر فرايند پردازش بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
01/00001/00006/00300 اثربخشي روان درمانگري پويشي کوتاه‌مدت و دارو درمانگري بر آزمايش فرونشاني دگزامتازون، وضعيت روان‌پويشي و نارسا کنش‌وري بازخوردها در بيماران افسرده
01/00001/00006/00301 بررسي ساخت خانواده، سبک دلبستگي در دختران فراري و اثر بخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آنها
01/00001/00006/00302 بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و کمرويي با خلاقيت در دانش آموزان دختر تيزهوش
01/00001/00006/00303 بررسي رابط شيوه هاي فرزندپروري و سبک هاي دلبستگي با رشد اجتماعي کودکان پيش دبستاني
01/00001/00006/00304 رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با خلاقيت دختران
01/00001/00006/00305 متن
01/00001/00006/00306 طراحي برنامه توانمندسازي زوجين برمبناي الگوي رضايتمندي زناشويي و مقايسه آن با برنامه توانمندسازي انريچ
01/00001/00006/00307 مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي، کيفيت زندگي و جهت‌گيري مذهبي رانندگان متخلف و غيرمتخلف
01/00001/00006/00308 بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي و راهبردهاي مقابله اي با استرس در بيماران نارسائي قلبي و افراد سالم
01/00001/00006/00309 رابطه‌ي رگه‌هاي شخصيتي و فرسودگي شغلي پرستاران
01/00001/00006/00310 بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت رواني با رضايت شغلي کارکنان
01/00001/00006/00311 تحليل زماني و مکاني خشکسالي با استفاده از شاخص SPI‎ در ايران
01/00001/00006/00312 اثربخشي برنامه درمانگري کندال بر راهبردهاي مقابله اي کودکان ايراني مبتلا به اختلالهاي دروني سازي شده
01/00001/00006/00313 بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در تبيين رابطه بين رضايت جنسي با رضامندي زناشويي
01/00001/00006/00314 تأثير تنيدگي(استرس) بر مکانيزم‌هاي دفاعي بر اساس سيستم هاي مغزي/ رفتاري
01/00001/00006/00315 رابطه حمايت ادراک شده در اوايل زندگي، عزت نفس و هوش هيجاني با شادکامي در دانشجويان
01/00001/00006/00316 رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري والدين با ميزان اضطراب اجتماعي کودکان
01/00001/00006/00317 بررسي ويژگي‌هاي روانسنجي پرسشنام سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزان شهر تهران
01/00001/00006/00318 کنش‌وري شناختي و انگيختگي هيجاني افراد زودانگيخته در بافت هيجاني مثبت و منفي
01/00001/00006/00319 مقايسه حافظه کاري واجشناختي در کودکان ناروان گوي بهنجار و کودکان عادي
01/00001/00006/00320 تأثير انگيختگي هيجاني خوشايند و آزارنده بر تحکيم حافظه
01/00001/00006/00321 بررسي مقايسه‌اي اضطراب ، افسردگي ، خشم ، چربي خون و ليپو پروتئين در افراد با ريخت شخصيتي D و افراد فاقد ريخت شخصيتي D
01/00001/00006/00322 بررسي رابطه بين شخصيت و رضايت‌مندي شغلي و کارايي کارکنان
01/00001/00006/00323 مقايسه ابعاد شخصيتي آيزنک در افراد داراي چرخه صبحگاهي- شامگاهي
01/00001/00006/00324 بررسي رابطه بين پرخاشگري و سبکهاي دلبستگي در کودکان دبستاني
01/00001/00006/00325 ارتباط سبکهاي تفکر با تعهد سازماني مديران
01/00001/00006/00326 بررسي رابطه بين شخصيت ورضايت مندي شغلي با توجه به جهت گيري مذهبي
01/00001/00006/00327 رابطه‌ي عوامل تاب‌آوري خانواده و دوره‌ي روان‌گسستگي درمان نشده (DUP‎)، در افراد مبتلا به روان‌گسستگي مرحله‌ي اول (FEP‎).-
01/00001/00006/00328 نقش تحول يافتگي من و شيوه‌هاي فرزندپروري بر مکانيسم‌هاي دفاعي
01/00001/00006/00329 مقايسه اثربخشي ترميم شناختي به کمک رايانه و دارودرمانگري در درمان اختلال نارسايي توجه/فزون کنشي
01/00001/00006/00330 اثر بخشي درمانگري عقلاني- عاطفي- رفتاري گروهي بر باورهاي غير منطقي، کيفيت زندگي و سلامت عمومي در زنان مبتلا به سرطان پستان
01/00001/00006/00331 مقايسه هوش، رشد اجتماعي وسبک هاي دلبستگي کودکان کار و عادي
01/00001/00006/00332 تاثير روان درمانگري پويشي کوتاه‌مد ت با تاکيد بر”هسته تعارضي موضوع ارتباطي” در بهبود شاخص‌هاي سلامت جسماني و رواني بيماران سوء هاضمه کنشي
01/00001/00006/00333 رابطه سبک‌هاي دفاعي و صفات شخصيتي با نشانه‌هاي اختلال خوردن
01/00001/00006/00334 رابطه‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي و احساس گناه و تغييرات کورتيزول هنگام احساس گناه
01/00001/00006/00335 رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي (پديدآورندگي- راکدماندگي)، فرآيندهاي خودنظم‌جويي، و سبک زندگي در دوره ميانسالي
01/00001/00006/00336 بررسي عملکرد حافظه کاري و برانگيختگي ناحيه‌اي مغز با توجه به ابعاد شخصيتي اضطراب و زودانگيختگي
01/00001/00006/00337 اثر بخشي درمانگري به شيوه آموزش تنيدگي زدايي بر رضامندي رواني و تنيدگي ادراک شده با توجه به سبک‌هاي هويت
01/00001/00006/00338 رابطه‌ي نشخوارگري فکري، بدشکلي بدني و وسواس- بي اختياري با نشانه‌هاي افسردگي در دانشجويان
01/00001/00006/00339 مقايسه ميزان افسردگي، اضطراب و تنيدگـي در سه ماهه‌هاي اول، دوم و سوم بارداري در زنان باردار عادي و زنان باردار تحت درمان ناباروري
01/00001/00006/00340 مقايسه نستوهي و تنيدگي ادراک شده در بيماران کرونري قلب و افراد سالم
01/00001/00006/00341 رابطه‌ي مهارت‌هاي ذهن‌آگاهي، انعطاف‌پذيري روانشناختي و علائم آسيب‌شناسي رواني.-
01/00001/00006/00342 رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک دلبستگي با تمايل به روابط فرازناشويي در زوجين
01/00001/00006/00343 بررسي نقش تعديل‌گر سبک‌هاي دلبستگي در رابطه حمايت اجتماعي و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه
01/00001/00006/00344 مقايسه‌ي کارايي پردازش کنش‌هاي اجرايي حافظه فعال با توجه به سطوح اضطراب
01/00001/00006/00345 اثر پردازش‌هاي فراشناختي بر فعاليت ناحيه‌اي مغز با توجه به ابعاد اضطراب و زود انگيختگي
01/00001/00006/00346 اثر بخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادکامي دانشجويان
01/00001/00006/00347 اثربخشي حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازپردازش بر کاهش اضطراب امتحان
01/00001/00006/00348 رابطه سازش يافتگي و انسجام خانواده، ميزان احساس لذت رواني والدين با سلامت رواني و جسماني فرزندان.-
01/00001/00006/00349 مقايسه دلبستگي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در فرزندان جانباز، شاهد و غير شاهد.-
01/00001/00006/00350 مقايسه اثربخشي سه الگوي درمان شناختي رفتاري مبتني بر “مواجهه با خود”، “مواجهه با موقعيت” و “مواجهه با خود- موقعيت” در درمان اختلال هراس اجتماعي
01/00001/00006/00351 تأثير تصويرسازي هدايت شده ذهني بر ارتقاء عملکرد حرکتي و تقليل تنيدگي در ورزشکاران رشته ايروبيک
01/00001/00006/00352 بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و هوش هيجاني با جامعه ستيزي
01/00001/00006/00353 مقايسه هوش هيجاني و سبکهاي دلبستگي در زوجين متقاضي طلاق و سازگار.-
01/00001/00006/00354 مقايسه سلامت عمومي کودکان با توجه به حضور و عدم حضور آنها در مهد کودک
01/00001/00006/00355 تحليل محتواي روياهاي دانشجويان و مقايسه آن بين دختران و پسران
01/00001/00006/00356 بررسي بازداري اجتماعي، سطح واکنش‌پذيري قلبي – عروقي و سطح کورتيزول در افراد ريخت شخصيتي D‎ و افراد فاقد ريخت شخصيتي D‎.-
01/00001/00006/00357 بررسي تاثير روان‌درمانگري پويشي کوتاه‌مدت با رويکرد همدلانه بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان با توجه به سبک دلبستگي
01/00001/00006/00358 رابطه ميزان استفاده از اينترنت و شبکه‌هاي ماهواره‌اي و شکل‌گيري هويت
01/00001/00006/00359 نقش صميميت زناشويي و آلکسي تايميا (ناگويي خلقي) در رابطه‌ي بين رضايتمندي زناشويي و رضايت جنسي
01/00001/00006/00360 بررسي و مقايسه سبکهاي روايي افراد درونگرا و برونگرا
01/00001/00006/00361 رابطه‌ي سيستم‌هاي مغزي/ رفتاري و تکانشگري با رگه‌هاي جامعه‌ستيزي
01/00001/00006/00362 مقايسه کنشهاي اجرايي و توجه در ريخت‌هاي نارسايي توجه و ترکيبي اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي با در نظر گرفتن سودمندي مداخله نوروفيدبک در ترميم عصب روانشناختي
01/00001/00006/00363 مقايسه ميزان تفکر خلاق در افراد دوزبانه و يک‌زبانه
01/00001/00006/00364 بررسي سبک‌هاي دفاعي و دلبستگي در زنان مبتلا به سوء مصرف دارويي و غير معتاد
01/00001/00006/00365 بررسي رابطه بين سبک‌هاي دلبستگي و کمرويي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
01/00001/00006/00366 مقايسه اثر بخشي درمانگري شناختي- رفتاري و درمانگري مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش علائم و بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير با توجه به مهارتهاي مقابله‌اي.-
01/00001/00006/00367 اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اساس رويکرد شناختي- رفتاري و ذهن آگاهي بر صميميت و رضامندي زناشويي زوجين جانباز استان کرمانشاه
01/00001/00006/00368 بررسي رابطه بين نظام روي آوري/ رويگرداني، سبک‌هاي دلبستگي و سلامت رواني
01/00001/00006/00369 مقايسه الگوي زوج درمانگري تلفيقي خود تنظيم‌گري دلبستگي و برنامه توانمند سازي زناشويي انريچ در ارتقاي رضايت زناشويي و بهزيستي روانشناختي زوجين
01/00001/00006/00370 ارزيابي اثربخشي روان درمانگري بين فردي بر کاهش مشکلات ارتباطي از طريق تغيير سازه الکسيتيميا

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme