عناوین پایان نامه های رشته علوم اجتماعی

01/00001/00007/00001 تحول خانواده در ايران طي سي سال اخير
01/00001/00007/00002 بررسي روند سياست اعزام دانشجو به خارج در ايران
01/00001/00007/00003 جامعه شناسي دين: تئوريهاي دورکيم و وبر
01/00001/00007/00004 شناخت انواع اجتماعات ازديدگاه فارابي و ابن خلدون
01/00001/00007/00005 بررسي آراء و نظريات اجتماعي ابوريحان بيروني
01/00001/00007/00006 بررسي بوروکراسي و رابطه آن با شخصيت
01/00001/00007/00007 بررسي کار، فراغت و آسيبهاي اجتماعي مهاجرين جنگ تحميلي (پژوهشي در شرکت اروند شهر کرمان)
01/00001/00007/00008 بررسي آثار جنگ و بازسازي بر روي دگرگوني نظام اجتماعي دشت آزادگان
01/00001/00007/00009 فرهنگ و آموزش عالي و بررسي ابعاد تحول آن در دوه معاصر ايران
01/00001/00007/00010 ساختار اقتصادي، اجتماعي روستا و مهاجرت از روستا(بررسي در استان اصفهان
01/00001/00007/00011 بررسي نهضت سوادآموزي و ارزيابي عملکرد آن از ابتدا (‎????) تا پايان سال ‎???? (باتکيه بر مطالعات منطقه لواسانات و رودبار قصران
01/00001/00007/00012 بررسي ميزان و علل مرگ و مير نوزادان و رابطه آن باعوامل اقتصادي و اجتماعي و باروري در شهرقزوين
01/00001/00007/00013 جمعيت، اشتغال و توزيع درآمد (باتکيه بر ايران)
01/00001/00007/00014 نقش آموزش در توسعه اقتصادي – اجتماعي
01/00001/00007/00015 بررسي راههاي توسعه شهرستان بيرجند با تکيه بر موانع اجتماعي آن
01/00001/00007/00016 تحرک اجتماعي (بين نسلي): مطالعه موردي شهر کرمانشاه
01/00001/00007/00017 بررسي رفتار و نگرش جمع‌گرايانه شهروندان تهراني
01/00001/00007/00018 تبيين جامعه‌شناختي بي‌ثباتي سياسي (مطالعه بين کشوري)
01/00001/00007/00019 بازخواني مفهوم و کارکرد دين در آثار اصيل دورکيم (با نگاهي کوتاه به جامعه مدرن)
01/00001/00007/00020 بررسي انگيزشها و عوامل اجتماعي موثر بر انتخاب مقصد مسافران ايراني: مطالعه موردي سفر به دبي
01/00001/00007/00021 بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي، در ميان کاربران کافي‌نت‌هاي تهران
01/00001/00007/00022 بررسي جامعه‌شناسانه تجربه مرگ در ميان بيماران سرطان
01/00001/00007/00023 بررسي نقش‌هاي جنسيتي در برنامه‌هاي تلويزيوني
01/00001/00007/00024 شرايط توليد ايده: ريشه‌هاي گفتمان اسلام ليبرال در ايران پس از انقلاب
01/00001/00007/00025 بررسي و تحليل واکنش‌هاي جريان‌هاي مذهبي در دوره بعد از شهريور ‎1320 تا ‎1340
01/00001/00007/00026 بررسي اثرات دينداري بر بيگانگي اجتماعي (مطالعه دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس)
01/00001/00007/00027 بررسي اثر بخشي ساختار سازماني (مطالعه موردي دانشگاه امام علي (ع))
01/00001/00007/00028 بررسي تطبيقي – تاريخي تجربه دموکراسي در ايران، ترکيه و کره جنوبي در دوره ‎1941 تا ‎1961
01/00001/00007/00029 شرايط توليد فرهنگ: ريشه‌هاي ظهور مدرنيسم اسلامي در هند، مصر و ايران
01/00001/00007/00030 عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي و سازگاري دانش آموزان نابينا (با تکيه بر زمينه خانوادگي آنها)
01/00001/00007/00031 بررسي مهاجرتهاي روستايي در استان همدان
01/00001/00007/00032 نقش بازار در تحولات اجتماعي و سياسي دوران قاجار
01/00001/00007/00033 مطالعه تطبيقي دگرکشي جنائي در استانهاي ايران
01/00001/00007/00034 بررسي تطبيقي ميزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره رياست جمهوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ????-‎????
01/00001/00007/00035 تحليلي اجتماعي از خشنودي شغلي (مطالعه موردي)
01/00001/00007/00036 تحليلي جامعه‌شناختي از توسعه‌نيافتگي بررسي تطبيقي – تاريخي ايران و ژاپن
01/00001/00007/00037 مقايسه تئوري تغيير اجتماعي ماکس وبر و اميل دورکيم
01/00001/00007/00038 بررسي تاثير عوامل اکتسابي و محولي روي موفقيت آموزشي افراد در آزمون ورودي دانشگاه و درون دانشگاه
01/00001/00007/00039 ساختار شغلي و تحرک اجتماعي در استانهاي فارس و کهگيلويه و بويراحمد مورد مطالعه شهرهاي شيراز و ياسوج
01/00001/00007/00040 بررسي ديدگاههاي امام خميني و دکتر شريعتي درباره نابرابري اجتماعي
01/00001/00007/00041 بررسي ميزان امکان الگوبرداري از ائمه معصومين(ع) در بين دانشجويان شيعه دانشگاه تهران
01/00001/00007/00042 بررسي جامعه شناختي رابطه بين حمايت اجتماعي و افسردگي
01/00001/00007/00043 عوامل موثر در سازمان يافتن کارگران بعد از انقلاب اسلامي
01/00001/00007/00044 بررسي جامعه شناختي جنبشهاي ضدجهاني شدن و مطالعه بازتاب اين جنبش‌ها در ميان نخبگان دانشگاهي ايران
01/00001/00007/00045 بررسي عوامل موثر در انتخاب مدارس غير انتفاعي توسط والدين بر اساس موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها
01/00001/00007/00046 بررسي گرايش دانشجويان به مهاجرت از کشور
01/00001/00007/00047 سلسله مراتب ارزشي دانشجويان (بررسي مقايسه‌اي ميان دانشگاه علوم انتظامي و دانشگاه تربيت معلم تهران)
01/00001/00007/00048 بررسي عوامل استنباط هاي متقاوت از اهداف انقلاب فرهنگي با( تاکيد بر حوزه علوم انساني و ديدگاه بانيان انقلاب فرهنگي)
01/00001/00007/00049 بررسي پايان‌نامه‌هاي جامعه‌شناسي انقلاب از ديدگاه جامعه‌شناسي علم
01/00001/00007/00050 بررسي تعارض بين ارزشهاي اخلاقي مذهبي و کنش‌هاي اجتماعي (دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه ‎?? و ‎? شهر تهران)
01/00001/00007/00051 بررسي جامعه‌شناختي انتخابات در ايران بر حسب شکاف مدرن – سنتي (نمونه انتخابات دوم خرداد ‎????)
01/00001/00007/00052 رابطه قشربندي اجتماعي و گرايشات و رفتارهاي ديني در شهر تهران
01/00001/00007/00053 اسلوب کنايه در ديوان متنبي
01/00001/00007/00054 قشربندي اجتماعي و تبيين جامعه‌شناختي جريان اجتماعي کردن نوجوانان در خانواده
01/00001/00007/00055 بررسي عوامل موثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ (مورد حوزه و دانشگاه)
01/00001/00007/00056 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اسراف (با تکيه بر مطالعه موردي منطقه ‎? شهر تهران)
01/00001/00007/00057 بررسي جامعه‌شناختي انتقال تکنولوژي در قزوين
01/00001/00007/00058 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سازگاري مهاجرين جنگي خوزستاني مقيم استان فارس
01/00001/00007/00059 بررسي ميزان شرکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب در شهرستانهاي کشور و رابطه آن با برخي از متغيرهاي اجتماعي
01/00001/00007/00060 بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي آلونک‌نشينان (مطالعه موردي)
01/00001/00007/00061 درآمدي بر آسيب‌شناسي اجتماعي (پژوهشي در مورد عوامل شدت جرم جوانان افغاني در تهران، زنداني در ندامتگاههاي قصر و قزل حصار)
01/00001/00007/00062 بررسي جامعه‌شناختي تئوري انحطاط در نظرات ابن‌خلدون
01/00001/00007/00063 نقش تحصل‌گرايي در تکوين جامعه‌شناسي تحصل‌گرايي
01/00001/00007/00064 رابطه نگرش به غرب با تعلقات و گرايشهاي ساختي دانش آموزان کلاسهاي سوم و چهارم دبيرستانهاي شهر تهران
01/00001/00007/00065 بررسي تفکر اجتماعي حضرت امام خميني (ره) درباره تغيير جامعه
01/00001/00007/00066 تاثير مذاکرات صلح خاورميانه بر تداوم تيرگي روابط ايران و آمريکا
01/00001/00007/00067 فلسفه اجتماعي و ساخت اجتماعي از نظر ماوردي (متوفي‎??? هجري)
01/00001/00007/00068 بررسي عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي (دختران پايه سوم منطقه ‎?? آموزش و پرورش تهران)
01/00001/00007/00069 بررسي رابطه ميزان هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان تبريز
01/00001/00007/00070 بررسي ميزان و علل مشارکت روستائيان در طرحهاي عمراني (دهستان پشتکوه شهرستان سمنان)
01/00001/00007/00071 عوامل موثر بر خودکشي جوانان در استان کردستان
01/00001/00007/00072 بررسي تطبيقي مشروعيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در سه شهر تهران، مشهد و يزد
01/00001/00007/00073 بررسي انواع دينداري در بين دانشجويان دانشگاه تهران
01/00001/00007/00074 طراحي الگوي جامعه‌شناسي انزواي اجتماعي در شهر تهران
01/00001/00007/00075 بررسي تاثير تکنولوژي صنعتي بر ذهنيت و رفتار اجتماعي کارگران
01/00001/00007/00076 بررسي همخواني يا ناهمخواني ساختار شعر نوين و ساختار جامعه جديد ايران (منظومه‌هاي نيما يوشيج)
01/00001/00007/00077 بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي زنان شاغل در شهر مشهد
01/00001/00007/00078 بي‌هويتي اجتماعي و گرايش به غرب، بررسي عوامل اجتماعي – فرهنگي موثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي (رپ و هوي متال) در تهران
01/00001/00007/00079 بررسي رابطه پايگاه اجتماعي و اقتصادي رانندگان با ميزان انحراف از قوانين راهنمايي و رانندگي شهر تهران در دو منطقه سه و شانزده در سال ‎????
01/00001/00007/00080 خرده فرهنگ و جرم (بررسي خرده فرهنگ‌هاي دستگيرشدگان منکراتي)
01/00001/00007/00081 بررس خرده‌فرهنگ دهقاني در مناطق روستايي شهرستان املش
01/00001/00007/00082 بررسي تاثير قشربندي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي (در ميان دانش‌آموزان پسر دبيرستانهاي شهر زنجان)
01/00001/00007/00083 قشربندي اجتماعي در قرآن (بر اساس مطالعه تطبيقي تفسير الميزان و نمونه)
01/00001/00007/00084 مطالعه تطبيقي اثرات روابط غير رسمي کارکنان دانشگاه بر کارآيي دانشگاه (بخش اداري – خدماتي) در دانشگاههاي علامه‌طباطبايي و تهران
01/00001/00007/00085 نقد و تحليل تاريخي – جامعه‌شناختي نظرات ماکس وبر پيرامون اسلام عصر بعثت
01/00001/00007/00086 تحليل جامعه شناختي بيماري قلبي و عروقي مطالعه موردي شهر بوشهر
01/00001/00007/00087 منابع مالي-انساني و توسعه علمي (وضيت فعلي مالي – انساني نظام دانشگاهي – تحقيقاتي ايران به عنوان مانع توسعه علمي – تکنولوژيکي کشور)
01/00001/00007/00089 بررسي فرهنگ سياسي گروههاي سياسي (با تکيه بر تحليل محتواي سخنراني و بيانيه‌هاي گروههاي جامعه روحانيت – مجمع روحانيون – سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جمعيت موتلفه در سالهاي ??-‎??)
01/00001/00007/00090 بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان در دانشگاههاي بوعلي سينا و علوم پزشکي همدان
01/00001/00007/00091 عدم تناسب در ابعاد پايگاه اجتماعي و پيامدهاي اجتماعي و رواني آن
01/00001/00007/00092 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان آگاهي تاريخي نوجوانان (دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان شهرستان تهران)
01/00001/00007/00093 مطالعه و ارزيابي تبيين هاي فرهنگي انقلاب اسلامي ايران
01/00001/00007/00094 بررسي ميزان مشارکت انتخاباتي شهروندان استان کردستان در انتخابات رياست جمهوري
01/00001/00007/00095 بررسي عوامل موثر بر چرخش سياست تعديل در ايران
01/00001/00007/00096 بررسي تجربه جامعه پذيري در ميان سه نسل با مطالعه دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه شهر تهران
01/00001/00007/00097 تبيين اعتماد اجتماعي تعميم يافته در شهر اروميه
01/00001/00007/00098 تحليل گفتمان تکوين بنيادگرايي شيعي و چرايي هژمونيک‌ شدن آن در ايران
01/00001/00007/00099 تبيين سرمايه اجتماعي جوانان صبا تأکيد بر نقش خانواده
01/00001/00007/00100 تبيين جامعه‌شناختي هويت‌سازي در دوره پهلوي اول
01/00001/00007/00101 بررسي تطبيقي – کمي عوامل موثر بر بروز تضادهاي قومي در دولت – ملت‌هاي چند قومي جهان بين سال هاي 1980 تا ‎1999
01/00001/00007/00102 بررسي پيامدهاي اجتماعي احساس بي‌عدالتي جنسيتي در بين دختران دانشجو
01/00001/00007/00103 بررسي رويکرد نظري حاکم بر کتابهاي درسي جامعه‌شناسي دبيرستان بعد از انقلاب اسلامي
01/00001/00007/00104 عوامل ساختاري موثر بر تحريم اجتماعي اقوام در ايران مطالعه موردي کردها و ترک‌ها
01/00001/00007/00105 بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه تهران)
01/00001/00007/00106 بررسي ميزان قدرت اجتماعي فرق عمده مذهبي لبنان و مقايسه اين قدرت با قدرت سياسي رسمي آنها
01/00001/00007/00107 ريشه‌هاي اجتماعي-سياسي شکل‌گيري و ظهور جنبش حزب‌الله-لبنان
01/00001/00007/00108 بررسي عوامل موثر بر گرايش به دعادرماني و پيامدهاي آن
01/00001/00007/00109 بررسي نقش ايدئولوژي‌ها در انقلاب‌اسلامي با تکيه بر تحليل محتواي شعارهاي انقلاب
01/00001/00007/00110 چارچوب روش‌شناختي رابرت، کي، مرتن در تحقيق اجتماعي
01/00001/00007/00111 فضا و نابرابري اجتماعي: مطالعه جدايي گزيني فضايي و تمرکز فقر در محله‌هاي مسکوني تهران
01/00001/00007/00112 بررسي تطبيقي ديدگاه رهبر و رئيس جمهور پيرامون مسائل اجتماعي ايران و مقايسه آن با نظرات مردم (????-‎????)
01/00001/00007/00113 قشربندي اجتماعي در مدارس دولتي و غير انتفاعي و رابطه آن با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
01/00001/00007/00115 بررسي تطبيقي ميزان سرقت در استان مازندران طي سالهاي ??-‎??
01/00001/00007/00116 بررسي رابطه پايگاه اقتصادي – اجتماعي خانواده با گرايشهاي ارزشي نوجوانان (دانش آموزان ذکور سال سوم رشته رياضي فيزيک و تجربي تهران در سال تحصيلي ??-‎????)
01/00001/00007/00117 زنان جامعه روستايي و نيازهاي حرفه‌اي آنان مورد دره شهر – ايلام
01/00001/00007/00118 تحليلي جامعه شناختي از رفتار انتخاباتي کانديداهاي دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران
01/00001/00007/00120 عوامل موثر بردرک مردم از عدالت و رابطه آن با برابري (نابرابري) مطالعه موردي شهر مشهد
01/00001/00007/00121 بررسي جامعه‌شناختي – تطبيقي وضعيت علم و تکنولوژي در جهان: تبيين وضعيت علم و تکنولوژي بر اساس شاخصهاي اساسي (دهگانه) در چهل کشور جهان
01/00001/00007/00122 بررسي تاثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشارکت روستاييان استان خراسان در فعاليتهاي عمراني
01/00001/00007/00123 بازسازي تئوري انقلاب در آثار امام خميني (ره)
01/00001/00007/00124 ارتباط بين پيشينه اجتماعي اقتصادي، حمايت اجتماعي، عزت نفس، باميزان افسردگي در ميان دانشجويان دانشگاه تهران
01/00001/00007/00125 بررسي جامعه‌شناختي عوامل موثر بر فعاليت‌هاي پژوهشي (بررسي موردي: فعاليتهاي پژوهشي اساتيد رشته جامعه‌شناسي، اقتصاد، علوم سياسي دانشگاههاي تهران)
01/00001/00007/00126 بررسي مشارکت اجتماعي دانش آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه با تاکيد بر مطالعه در دبيرستانهاي مناطق ‎?و‎?? شهر تهران
01/00001/00007/00127 بررسي رابطه دينداري و رفتار انتخاباتي
01/00001/00007/00128 بررسي رابطه (توصيفي) وضعيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و صنعت در شهرستانهاي استان همدان
01/00001/00007/00129 (تعارض ميان نفع فردي و نفع جمعي) و عوامل موثر بر رفتار مردم در اين موقعيت
01/00001/00007/00130 مطالعه ميزان و انواع دينداري دانشجويان
01/00001/00007/00131 بررسي جامعه شناختي مصرف لوازم آرا يشي (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد)
01/00001/00007/00132 بررسي ميزان نارضايتي شغلي معلمان و عوامل اجتماعي موثر بر آن (مطالعه موردي معلمان شهر نيشابور)
01/00001/00007/00133 مفهوم عدالت اجتماعي نزد استاد مطهري و دکتر شريعتي (بررسي عوامل موثر در اختلاف راي آن دو)
01/00001/00007/00134 مطالعه جامعه‌شناسي رابطه بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي و کنش جمعي
01/00001/00007/00135 روش شناسي ابن خلدون
01/00001/00007/00136 سنجش نگرش جوانان نسبت به ابعاد ماهوي شغل و رابطه آن با نيازهاي رشد
01/00001/00007/00137 بيگانگي اجتماعي (به همراه بررسي تعلقات ارزشي دانش‌آموزان سال سوم و چهارم شهر تهران)
01/00001/00007/00138 مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در دو نظام آموزشي جديد و قديم در شهر اصفهان
01/00001/00007/00139 تبيين رابطه بين ميزان تحصيلات زنان روستايي باميزان مشارکت اجتماعي آنها
01/00001/00007/00140 نقش نوسازي اقتصادي در زمينه‌سازي انقلاب اسلامي ايران
01/00001/00007/00141 سنجش تعارض نقش‌هاي شغلي – خانوادگي و عوامل اجتماعي موثر بر آن مطالعه موردي: خانواده‌هاي زوجين هر دو مشاغل شهر تهران
01/00001/00007/00142 عوامل موثر بر نگرش دانشجويان به عدالت و آزادي
01/00001/00007/00143 بررسي عوامل موثر بر احساس بي هنجاري سياسي در شهروندان تهراني.-
01/00001/00007/00144 بررسي رابطه بين ميزان سرمايه اجتماعي و نوع دينداري در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان در استان گلستان (علي آباد گنبد) ‎????
01/00001/00007/00145 بررسي رابطه پايگاه اقتصادي – اجتماعي جوانان با نوگرايي ديني با تاکيد بر دانش آموزان پايه سوم دبيرستانهاي دولتي مناطق سه، هشت، نوزده شهر تهران
01/00001/00007/00146 بررسي جامعه‌شناختي همگرايي، و واگرائي گروههاي ملي و مذهبي در جنبش ملي شده نفت ايران
01/00001/00007/00147 نگاهي جامعه‌شناختي به جنبش اجتماعي زنان ايران پس از انقلاب اسلامي
01/00001/00007/00148 تاثير فضاي سايبرنتيک برهويت اجتماعي
01/00001/00007/00149 تحليل جامعه شناختي موفقيت در ورود به آموزش عالي (مورد: استان خراسان).-
01/00001/00007/00150 بررسي نگرشهاي سياسي مذهبي جوانان ذکور تهراني (‎?? تا ‎?? سال) و عوامل موثر بر شکل‌گيري آن
01/00001/00007/00151 مدارس غيرانتفاعي و تحرک اجتماعي (باتکيه بر مطالعه در شهرستان يزد)
01/00001/00007/00152 بررسي جنبه‌هاي کمي و کيفي اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه اقتصادي
01/00001/00007/00153 بررسي نظام ارزشهاي اجتماعي جانبازان تهران بزرگ
01/00001/00007/00154 بررسي عوامل اجتماعي بزهکاري نوجوانان در تهران
01/00001/00007/00155 بررسي تطبيقي ميزان خودکشي
01/00001/00007/00156 بررسي وضعيت و مشکلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي جوياي کار شهر تهران
01/00001/00007/00157 موانع رشد و گسترش سازمانهاي غير دولتي در ايران
01/00001/00007/00158 مطالعه جامعه‌شناختي اعتصابات کارگري
01/00001/00007/00159 بررسي ساختار و اولويتهاي ارزشي دانشجويان (نمونه موردي: دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس)
01/00001/00007/00160 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر نگرشهاي جوانان نسبت به تحصيلات دانشگاهي
01/00001/00007/00161 بررسي عوامل اجتماعي ضعف دستگاه سرکوب رژيم شاه در انقلاب اسلامي ايران
01/00001/00007/00162 تحليل اجتماعي نهادهاي مدني در ايران (مطالعه انجمنهاي اسلامي دانشجويان)
01/00001/00007/00163 تبيين جامعه‌شناختي مشارکت انتخاباتي. بررسي تطبيقي ميزان رأي‌دهي بين شهرستان‌هاي ايران
01/00001/00007/00164 پايگاه اجتماعي و هوش، بررسي علل موثر در تيزهوشي دانش آموزان تيز هوش تهران با تکيه بر پايگاه طبقاتي و متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در مقايسه با دانش آموزان عادي
01/00001/00007/00165 بررسي جامعه‌شناختي بيماري جانبازان عصبي – رواني، (مطالعه موردي در بيمارستان نور افشار
01/00001/00007/00166 بررسي انحرافات اجتماعي (سرقت) در شهر همدان
01/00001/00007/00167 بررسي جامعه‌شناختي عوامل عدم توجه به تفکرات اجتماعي در ايران دوره عباسيان
01/00001/00007/00168 توصيف ساختار فرهنگي – اجتماعي مدينه‌النبي
01/00001/00007/00169 تبيين جامعه شناختي فروپاشي امپراتوري ساساني
01/00001/00007/00170 مبادي جامعه‌شناختي انديشه جلال آل‌احمد (با تاکيد بر توسعه
01/00001/00007/00171 بررسي اجتماعي دو نظام آموزشي و جامعه‌شناسي افت تحصيلي
01/00001/00007/00172 تغيير ارزشي و ويدئو پژوهشي مقايسه‌اي و محدود در دو گروه از افراد ويدئودار و فاقد ويدئو
01/00001/00007/00173 حاشيه‌نشيني در اردبيل: بررسي تفاوت روستائيان و عشاير منطقه سلمان‌آباد از نظر شهري‌شدن
01/00001/00007/00174 بررسي جامعه‌شناختي عملکرد کتابخانه‌هاي دانشگاهي در توسعه علمي – پژوهشي
01/00001/00007/00175 تحليل جامعه‌شناختي تحولات انقلاب اسلامي از بهمن‌ماه ‎???? تا خرداد‎????
01/00001/00007/00176 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش (مطالعه موردي شهر مياندوآب
01/00001/00007/00177 تحليل جامعه شناختي ميزان جذب توريست فرهنگي در ايران گردشگران خارجي شهر اصفهان
01/00001/00007/00178 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان تقدير گرايي (مطالعه‌اي در شهر فردوس)
01/00001/00007/00179 بررسي عوامل موثر بر انضباط آموزشگاهي دانش آموزان (بررسي تطبيقي دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اسلامشهر و منطقه ‎6‎ تهران در سال تحصيلي ‎88-87‎)
01/00001/00007/00180 تمام چكيده هاي علوم اجتماعي
01/00001/00007/00181 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شکل گيري جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00007/00182 بررسي اثر جهاني شدن فرهنگي بر عرفي شدن فردي با توجه به نقش تعديل‌گر عوامل زمينه‌اي (مطالعه ي بين ملتي)
01/00001/00007/00185 نسبت عدالت اجتماعي و آزادي در انديشه شريعتي و سروش
01/00001/00007/00186 بررسي اثرات علمي فرصت مطالعاتي بر اعضاي هيات علمي دانشگاهها- نمونه موردي دانشگاه تهران
01/00001/00007/00187 بررسي ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و متوليان در باب اهداف و مسيرهاي توسعه در ايران
01/00001/00007/00188 بررسي عوامل موثر بر کاهش نفوذ اجتماعي روحانيت در ايران (بررسي موردي شهر آمل
01/00001/00007/00189 تحليل جامعه شناختي عدم تثبيت دموکراسي در ايران با تأکيد بر نخبه گرايي (1385-‎1284)
01/00001/00007/00752 تحول گفتمان جنسيت در ايران بعد از انقلاب
01/00001/00007/00753 عوامل فرهنگي مساعد توسعه اقتصادي در قرآن با تکيه بر الميزان
01/00001/00007/00754 متن
01/00001/00007/00755 تبيين جامعه شناختي اعتماد شهروندان تهراني به پليس
01/00001/00007/00756 مطالعه انواع اعتماد اجتماعي شهروندان رشت
01/00001/00007/00757 مطالعه شبکه‌هاي اجتماعي مجازي؛ مطالعه موردي شبکه‌هاي اجتماعي دوره و يو ‎24‎
01/00001/00007/00758 برساخت گفتمان سياسي: مطالعه موردي گفتمان سياسي برساخته در جريان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران
01/00001/00007/00759 تبيين جامعه‌شناختي فراز و فرود درک ايدئولوژيک از دين
01/00001/00007/00761 بررسي جامعه‌پذيري سياسي در کتب درسي علوم اجتماعي مقطع متوسطه ايران
01/00001/00007/00762 مطالعه تطبيقي رابطه روحانيون سياسي و بازاري‌هاي سنتي در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامي
01/00001/00007/00763 تحليل سياست اجتماعي در ايران (1388-‎1360ش.)
01/00001/00007/00764 تبيين جامعه‌شناختي حکمراني خوب: بررسي تطبيقي- فازي بين کشوري از سال ‎2008-2000‎
01/00001/00007/00765 موانع نهادينه شدن جامعه مدني در ايران: مطالعه موردي بين سال‌هاي ‎1376‎ تا ‎1388‎
01/00001/00007/00766 تحليل ثبات سياسي و عوامل موثر بر آن با تاکيد بر نقش رانت اقتصادي (‎1996-2009‎).-
01/00001/00007/00767 تحليل مقايسه‌اي فرهنگ سياسي نخبگان سياسي ايران
01/00001/00007/00768 حکومت‌گري و بازسازي فرهنگي جامعه شرايط امکان پيدايش سوژه‌ي پوشش پس از انقلاب اسلامي
01/00001/00007/00769 نقش نيروهاي مذهبي در جريانات عمده سياسي- اجتماعي ايران در دوره ??-‎????
01/00001/00007/00770 بررسي کارکردهاي اجتماعي دين در انديشه امام خميني (ره) و دکتر علي شريعتي
01/00001/00007/00771 تأثير جهاني شدن بر هو ت ملي و هويت قومي (مطالعه موردي کردهاي شهر سنندج).-
01/00001/00007/00772 شناسايي زمينه‌هاي تشديدکننده رفتارهاي خشونت آميز (ديگرکشي) در شهر تهران در سال ‎1388‎.-
01/00001/00007/00773 توصيف برساخت زنانگي در تشکل‌هاي زنان وابسته به جناح اصولگرا.-
01/00001/00007/00774 بررسي آموزش شهروندي در برنامه درسي آشکار آموزش و پرورش رسمي ايران در سال ‎1389-90‎.-
01/00001/00007/00775 مطالعه سازوکارهاي مقاومت‌آميز دانش آموزان در مقابل هنجارهاي رسمي مدرسه با تاکيد بر دبيرستانهاي شهر تهران
01/00001/00007/00776 مطالعه فناوري ساخت و ريخت‌شناسي دست سازه‌هاي سنگي محوطه‌ي پارينه سنگي ميرک، در جنوب شهر سمنان
01/00001/00007/00777 تحليل فرايند دموکراتيک‌سازي در افغانستان (‎1907-2008‎م).
01/00001/00007/00778 ابژه شدن جسم افراد جامعه شهري ايران: مطالعه زنان ايراني در اواخر دوره قاجار و پهلوي اول
01/00001/00007/00779 مطالعه‌ي قانونمندي دولت در ايران پس از انقلاب اسلامي با اتکا به تقنين و اجراء قوانين مطبوعاتي
01/00001/00007/00780 عوامل موثر بر تغيير دين از اسلام به مسيحيت
01/00001/00007/00781 تحليل جامعه‌شناسي اعتماد به پليس در شهرستان شيراز
01/00001/00007/00782 تبيين جامعه‌شناختي سلامت رواني ميان شهروندان تهراني
01/00001/00007/00783 بررسي عوامل سياسي مؤثر بر افول عقلگرائي در ايران با تأکيد بر روي نهضت معتزله
01/00001/00007/00784 روايي محتوا در پيمايش‌هاي سنجش دينداري در ايران
01/00001/00007/00785 تبيين اعتماد دانشجويان به احزاب سياسي (مطالعه‌ي موردي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس).-
01/00001/00007/00786 تبيين جامعه‌شناختي جنبش اجتماعي زنان در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي
01/00001/00007/00787 مطالعه رابطه سرمايه فرهنگي خانواده و مدرسه با موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي
01/00001/00007/00788 بررسي ماهيت طبقاتي تجار در دوره قاجاريه
01/00001/00007/00789 بررسي اثر عوامل سازماني و فردي بر فعاليتهاي علمي در ايران
01/00001/00007/00790 مطالعه توصيفي گفتمان فمينيستي فعالان سياسي- اجتماعي (‎1368-1389‎).-
01/00001/00007/00791 تحليل ميزان مشارکت انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري ايران (‎1358- 1388‎).-
01/00001/00007/00792 گونه‌شناسي دينداري جوانان شهر اصفهان
01/00001/00007/00793 سنجش ميزان اعتماد به دستگاه قضايي در بين شهروندان تهراني (نمونه موردي، منطقه شش).-
01/00001/00007/00794 تحليل تمايل دانش آموزان شهر کرج به گروه‌هاي مرجع غير بومي
01/00001/00007/00795 مشارکت اجتماعي اقليت ديني ارامنه در امر مديريت محله (مطالعه موردي محله زرکش).-
01/00001/00007/00796 بررسي اثر “نگرش به دين” بر “دينداري”.-
01/00001/00007/00797 تبيين جامعه شناختي دموکراسي: مطالعه تطبيقي بين کشوري (۱۹۹۰-‎۲۰۱۰).-
01/00001/00007/00798 هويت قومي و مشارکت مدني مورد بررسي: بندر ترکمن
01/00001/00007/00799 بررسي روند واگرايي در ميان نيروهاي مذهبي ايران در دوره استقرار (۱۳۶۸ -‎۱۳۵۸).-
01/00001/00007/00800 مطالعه وفاق نخبگان سياسي در جمهوري اسلامي ايران: مورد نخبگان درون حاکميت
01/00001/00007/00801 تبيين جامعه‌شناختي توليد و محتواي ادبيات داستاني سياسي در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي
01/00001/00007/00802 تبيين جامعه‌شناختي تفاوت نرخ برخي مولفه‌هاي دينداري در ايران.-
01/00001/00007/00803 تحليل فرهنگ سياسي ايران؛ مطالعه موردي شهروندان شهرهاي اروميه، خرم آباد و تهران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme