عناوین پایان نامه های رشته علوم اقتصادی

01/00001/00013/00001 بررسي امکان تشکيل بازار مشترک اسلامي بين ايران، ترکيه، پاکستان
01/00001/00013/00002 بررسي سياست‌هاي بازرگاني خارجي ايران (در صد سال اخير)
01/00001/00013/00003 تعاوني توليد و نقش آن در توليد اقتصادي ايران
01/00001/00013/00004 تجزيه و تحليل وضعيت فعاليت و سياستگذاري در بخش کشاورزي ايران (با تکيه بر مطالعه تفصيلي در دو منطقه شهريار و فلاورجان)
01/00001/00013/00005 مقدمه‌اي بر نقش بهره‌دهي نيروي انساني در توسعه اقتصادي ايران
01/00001/00013/00006 نقش احکام و ارزشهاي اسلامي در تئوري تقاضا
01/00001/00013/00007 نگرشي بر الگوي مصرف در جوامع اسلامي
01/00001/00013/00008 نگرشي بر تئوري ارزش
01/00001/00013/00009 بررسي امکان خود اتکائي مالي در فعاليت‌هاي جاري زراعي وزارت کشاورزي در استان همدان
01/00001/00013/00010 تحقيقي پيرامون نرخ ارز در ايران تعيين قيمت واقعي دلار در سال ‎????
01/00001/00013/00011 ارزيابي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در ايران
01/00001/00013/00012 مطالعه‌اي پيرامون بازار پنبه: عرضه، تقاضا و قيمت‌گذاري
01/00001/00013/00013 بررسي ظرفيت‌هاي مالياتي در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00013/00014 بررسي مسائل اقتصادي عمده دولتهاي اوليه اسلامي (تا پايان دوران عباسيان اول)
01/00001/00013/00015 کسري بودجه علل ايجاد و ارزيابي راههاي تامين آن در ايران(??-‎????)
01/00001/00013/00016 وقف و آثار اقتصادي – اجتماعي آن
01/00001/00013/00017 بهينه‌يابي الگوي زراعي محصولات عمده مطالعه موردي (شهرستان تربت حيدريه)
01/00001/00013/00018 بررسي و تخمين تابع توليد چغندر قند در استان خراسان
01/00001/00013/00019 تعيين شرايط تعادلي عرضه کنندگان (حداکثر کردن سود) حمل جاده‌اي کالا
01/00001/00013/00020 اندازه مطلوب فعاليتهاي اقتصادي دولت در ايران
01/00001/00013/00021 تخمين تابع تقاضا براي آب آشاميدني و سياستهاي قيمت‌گذاري آن
01/00001/00013/00022 مدل عرضه و تقاضاي گوشت در ايران
01/00001/00013/00023 آموزش فني و حرفه‌اي/ توسعه اقتصادي Economic development‎/ ايران Iran‎/ برنامه‌ريزي آموزشي Educational planning‎/ نيروي انساني/ انقلاب اسلامي/ مدلهاي اقتصادي آموزش و پرورش
01/00001/00013/00024 زمينه‌هاي اقتصادي فقر در ايران
01/00001/00013/00025 پيش‌بيني نيازهاي وارداتي سيمان و فولاد (مصالح ساختماني اساسي) در پايان برنامه پنجساله دوم ( ‎????
01/00001/00013/00026 بررسي روند نابرابري اقتصاد منطقه‌اي و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00027 مقررات‌زدايي در بخش بازرگاني داخلي در راستاي حمايت از حقوق مصرف کننده
01/00001/00013/00028 اثر جهاني شدن فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT‎) بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي(OIC‎)
01/00001/00013/00029 بررسي حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران در طي ساليان اخير (????-‎????)
01/00001/00013/00030 تاثير ريسك بر نوسان بازدهي سهام در ايران
01/00001/00013/00031 مقايسه تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) بر بهره‌وري در کشورهاي آسيايي و اروپايي
01/00001/00013/00032 محاسبه توان رقابتي صنعت پتروشيمي ايران (مطالعه موردي: مجتمع پتروشيمي تبريز)
01/00001/00013/00033 بررسي اثر آزادسازي تجاري بر نابرابري دستمزدها در ايران سالهاي ????-‎????
01/00001/00013/00034 رابطه بين تورم و حجم پول در ايران
01/00001/00013/00035 تخمين تابع تقاضاي پول در ايران با استفاده از سري‌هاي زماني و همجمعي
01/00001/00013/00036 اندازه‌گيري و بررسي کارايي در بانکهاي تجاري با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها در ايران (مطالعه موردي بانک ملي)
01/00001/00013/00037 بررسي وضعيت بازار خدمات (خدمات توريسم و حمل و نقل) در کشورهاي عضو گروه D-A‎ و شناسائي پتانسيلها و مزيت‌ها در اين کشورها
01/00001/00013/00038 گامي به سوي شاخص عدالت با استفاده از HDI‎، PI‎ وGC‎، با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي ايران)
01/00001/00013/00039 بررسي تأثير توسعه مالي بر فقر و نابرابري در کشورهاي عضو اوپک(OPEC‎) با تأکيد بر ايران
01/00001/00013/00040 بررسي چالش‌ها و فرصتهاي سرمايه‌گذاري در افغانستان
01/00001/00013/00041 برآورد کششهاي تقاضاي کالاها و خدمات مشمول ماليات بر مصرف و فروش در ايران
01/00001/00013/00042 تحليل سيستمي نظام بانکي درايران: رويکرد برنامه‌ريزي
01/00001/00013/00043 عوامل موثر بر فرار سرمايه در ايران
01/00001/00013/00044 آزمون رابطه آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک
01/00001/00013/00045 رابطه ابزارهاي سياستي دولت با نوسانات اقتصادي ايران
01/00001/00013/00046 تقاضاي تماشاي مسابقات ليگ برتر فوتبال در ايران در فصل 85/‎1384
01/00001/00013/00047 اثرات نامتقارن سياست مالي بر مصرف خصوصي در ايران طي سالهاي 1344-‎1384
01/00001/00013/00048 بررسي آزاد سازي تجاري بر بهره‌وري بخش صنعت کارخانه‌اي کشور با تاکيد بر نرخ تعرفه گمرگي
01/00001/00013/00049 آثار جهاني شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزيع درآمد در ايران
01/00001/00013/00050 تحليل هزينه و فايده آموزشهاي فني و حرفه‌اي در ايران(مراکز ثابت آموزشي)
01/00001/00013/00051 کاربردي نمودن شاخصهاي نظري ارزيابي و هدايت اقتصادي بنگاههاي توليدي در صنعت خودرو در ايران (همراه با محاسبه و آزمون شاخصها در يک بنگاهها منتخب)
01/00001/00013/00052 انتخاب نظام ارزي مناسب و استراتژي خروج از نظام موجود مطالعه موردي ايران
01/00001/00013/00053 بر آورد ظرفيت مالياتي آذربايجان شرقي با توجه به عملکرد مالياتي کل کشور و مقايسه آن با کوشش مالياتي
01/00001/00013/00054 تاثير بانکداري دولتي بر کارآيي و رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00013/00055 تحليل فضايي تقاضاي اجتماعي (قابل تامين) براي آموزش عالي در ايران
01/00001/00013/00056 برآورد اقتصاد غير رسمي در ايران و تحليل علل پيدايش آن (روديکرد منطق فازي)
01/00001/00013/00057 سياستهاي ارزي و تجاري و تاثير آن بر تحولات بخش صنعت در ايران (??-‎????)
01/00001/00013/00058 کارايي ابزارهاي اقتصادي در کاهش آلودگيهاي زيست محيطي مورد بررسي: کارگاههاي بزرگ صنعتي در استان تهران
01/00001/00013/00059 تخمين فرار سرمايه در ايران
01/00001/00013/00060 ارزيابي عملکرد اقتصادي مناطق آزاد ايران؛ يک تحليل هزينه – فايده مطالعه موردي چهابهار
01/00001/00013/00061 تجزيه و تحليل روند رشد اشتغال و تغييرات ساختاري آن در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران
01/00001/00013/00062 تجزيه و تحليل تاثير متغيرهاي اسمي و واقعي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران (????-‎????)
01/00001/00013/00063 تعيين متغير مقياس درتابع تقاضاي پول ايران
01/00001/00013/00064 بررسي اثرات توسعه بخش توريسم بر رشد اقتصادي کشورهاي D8
01/00001/00013/00065 توليد و قيمت گذاري برنج در ايران
01/00001/00013/00066 بررسي عملکرد شرکتهاي چند مليتي قبل از انقلاب اسلامي در ايران
01/00001/00013/00067 صنايع نساخي ايران تنگناها، مشکلات و راه‌حلها
01/00001/00013/00068 بررسي کمي مزيت نسبي در کالاهاي صادراتي ايران
01/00001/00013/00069 بررسي تأثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر صادرات و واردات کشورهاي عضو اوپک (با تاکيد بر ايران)
01/00001/00013/00070 بررسي عملکرد و تاثير برخي از تسهيلات اعطائي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا در ابزار و سياست‌هاي پولي
01/00001/00013/00071 تخمين تابع تقاضاي بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشکان درايران
01/00001/00013/00072 بهينه يابي در ترکيب منابع اوليه انرژي
01/00001/00013/00073 بررسي جوانب اقتصادي تعاونيهاي مشاع در استان خراسان
01/00001/00013/00074 تعيين مزيت نسبي ايران در صادرات پنبه
01/00001/00013/00075 بررسي تأثير سياست‌هاي پولي و مالي بر توزيع درآمد در ايران
01/00001/00013/00076 تخمين تابع توليد چاي در استان گيلان
01/00001/00013/00077 بررسي نقش بهره در نظام بانکداري اسلام و سرمايه‌داري
01/00001/00013/00078 بررسي ارتباط ميان سوبسيد و رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران براي سالهاي ????-‎????
01/00001/00013/00079 تجزيه و تحليل اقتصادي تاثير سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي بر اقتصاد ايران
01/00001/00013/00080 تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان کرمانشاه
01/00001/00013/00081 برآورد اختلاف مکاني قيمت مسکن و ارزيابي منافع حاصل از کنترل آلودگي هوا درشهر تهران
01/00001/00013/00082 بررسي و تخمين تابع توليد گندم در استان خراسان
01/00001/00013/00083 تاثير آموزش بر رشد بخش کشاورزي (تجريه ايران)
01/00001/00013/00084 تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان مازندران
01/00001/00013/00085 تخمين توابع عرضه و تقاضا توريسم خارجي در ايران
01/00001/00013/00086 بررسي رابطه بين مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي در ايران
01/00001/00013/00087 اقتصاد شکر در ايران و جهان
01/00001/00013/00088 بررسي عوامل موثر در توليد چغندر قند در استان خوزستان
01/00001/00013/00089 اثر تکانه‌هاي نفتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي منتخب کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت
01/00001/00013/00090 بررسي عوامل موثر بر تقاضاي واردات ايران به تفکيک کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي
01/00001/00013/00091 بررسي توابع توليد در بخش معدن اقتصاد ايران
01/00001/00013/00092 تعيين ساختار اقتصادي و اجتماعي منطقه اي از طريق طراحي و ساخت الگوي شبه ماتريس حسابداري اجتماعي مطالعه موردي : استان مازندران
01/00001/00013/00093 تحليل و توجيه اقتصادي ايجاد بنادر آزاد در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00013/00094 بررسي ارتباط کسر بودجه با حجم پول و تورم در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00095 بررسي توابع توليد در برخي از صنايع ايران
01/00001/00013/00096 تحليل و تبيين تورم ساختاري در ايران و تاثير آن بر روند بازسازي اقتصاد
01/00001/00013/00097 تاثير تغيير فني بر منابع رشد صنعتي ايران، کاربردي از نظريه نوآوري القايي
01/00001/00013/00098 عوامل تعيين کننده تشکيل سرمايه در بخش‌هاي اقتصادي ايران
01/00001/00013/00099 تجزيه و تحليل اقتصادي تعاونيهاي توليدي مشاع و تخصيص بهينه منابع توليد در استان اصفهان
01/00001/00013/00100 تخمين و ارزيابي عدم تعادلهاي بخشي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00101 شناسايي و ارزيابي منطقي معيارهاي برتري در نظامهاي اقتصادي
01/00001/00013/00102 بررسي عوامل موثر بر حاشيه ارزي بازار موازي از نرخ ارز واقعي و سطح قيمتها در اقتصاد ايران: کاربرد يک مدل همزمان
01/00001/00013/00103 تقاضاي ذخاير ارزي کشورهاي صادرکننده مواد خام و تعيين ترکيب بهينه ذخاير
01/00001/00013/00105 جايگاه صنعت گل و گياهان زينتي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00106 بررسي عوامل مؤثر در تجهيز سپرده‌هاي بانک صادرات
01/00001/00013/00107 تاثير اقتصاد غير رسمي بر توزيع درآمد در ايران
01/00001/00013/00108 بررسي عملکرد و عوامل موثر بر تخصيص منابع (عرضه تسهيلات) بانکي در بانکهاي تجاري ايران
01/00001/00013/00109 نقش هزينه‌هاي مسکن در تعيين خط فقر و سياستهاي فقرزدايي
01/00001/00013/00110 تعيين ظرفيت بالقوه زکات در ايران
01/00001/00013/00111 مطالعه رابطه بين درآمد و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00013/00112 تخمين تابع تقاضاي حمل و نقل جاده‌اي کالا از استان هرمزگان
01/00001/00013/00113 مدلسازي استقرار صنايع آلومينيوم در ايران
01/00001/00013/00114 شناسايي بخشهاي کليدي اقتصاد ايران (بر مبناي الگوي داده-ستانده)
01/00001/00013/00115 بررسي کارايي بانکداري بدون ربا در کشورهاي مختلف (بحرين-اردن-ايران-قطر و …) با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00013/00116 بررسي اثر بازبودن اقتصادي بر بهره وري کل عوامل توليد در گروه منتخب کشورهاي اسلامي عضو(OIC‎)
01/00001/00013/00117 بررسي تاثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي عضو گروه D-8‎
01/00001/00013/00118 جهش پولي نرخ ارز و اثر نوسانات ارزي بر رابطه مبادله و قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله به غير مبادله: مورد ايران
01/00001/00013/00119 رشد کشاورزي و پيوندهاي بين بخشي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00120 مقايسه روش شبکه عصبي با روش ARIMA‎ در پيش بيني قيمت سهام(مطالعه موردي شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي)
01/00001/00013/00121 بررسي مقايسه‌اي تاثير مخارج جاري و سرمايه‌اي دولت بر رشد اقتصادي در گروه منتخب کشورهاي اسلامي خاور ميانه به روش گشتاورهاي تعميم يافته
01/00001/00013/00122 بررسي تحولات ساختاري خود اشتغالي، عوامل موثر بر آن و رابطه آن با بيکاري و تورم در ايران
01/00001/00013/00123 بررسي عليت زماني در رابطه با مخارج و درآمدهاي دولت در ايران
01/00001/00013/00124 مخارج دولت و رشد اقتصادي
01/00001/00013/00125 بررسي رابطه سياست تجاري و رشد اقتصادي: مورد کشورهاي صادرکننده نفت با تاکيد بر ايران
01/00001/00013/00126 بررسي عوامل موثر بر کارايي و اقتصاد مقياس در رهيافتهاي پارامتري و ناپارامترهاي (مطالعه موردي: طرحهاي مرتعداري در ايران)
01/00001/00013/00127 عوامل اسمي و واقعي موثر بر تورم رهيافت خود رگرسيون برداري VAR‎
01/00001/00013/00128 مدلسازي مالکيت مسکن در مناطق شهري ايران
01/00001/00013/00129 تحليل اقتصادي آثار سياست‌هاي قيمت‌گذاري محصولات دامي
01/00001/00013/00130 تبيين نظريه رفتار مصرف کننده مسلمان
01/00001/00013/00131 شناسايي فعاليتهاي پايه‌اي و تعيين استراتژي توسعه فعاليتها در استان تهران و شهرستانهاي تابعه
01/00001/00013/00132 تخمين تابع توليد و عرضه پرورش ميگو در ايران
01/00001/00013/00133 بررسي اثر هزينه‌هاي دولت بر کاهش فقر در ايران
01/00001/00013/00134 برآورد هزينه سرمايه براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00013/00135 نقش انرژيهاي نو در تامين انرژي روستايي در ايران
01/00001/00013/00136 بررسي وضعيت اشتغال در استان سمنان و شناسايي مزيتهاي نسبي (از ديدگاه اشتغال)
01/00001/00013/00137 تبيين و پيش‌بيني شکاف تورم و فرآيند تعديل آن بر اساس نظريه عدم تعادل مدل(*P‎)(مورد:ايران)
01/00001/00013/00138 بررسي و تحليل امکان سازگاري معيارهاي عدالت و کارآيي در نظام اقتصادي اسلامي
01/00001/00013/00139 بررسي روند توزيع اعتبارات عمراني بين سالهاي ‎???? لغايت ‎???? و تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي کشور
01/00001/00013/00140 ارزيابي پيش‌بيني نرخ تورم از طريق شاخص‌هاي پيشرو مدل‌هاي اتورگرسيون در ايران
01/00001/00013/00141 بررسي توان رقابتي صنعت فرش دستباف در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO‎) : با استفاده از ماتريس تحليل سياست (PAM‎)
01/00001/00013/00142 تاثير نرخ سود تسهيلات بر منابع بانکي در ايران
01/00001/00013/00143 تفکيک سياستهاي پولي با استفاده از شاخص شرايط پولي(MCI‎ ) در ايران
01/00001/00013/00144 آثار آزاد سازي تجاري (با تاکيد بر کاهش نرخ تعرفه ها) بر اشتغال و توزيع درآمد در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
01/00001/00013/00145 تاثير بلاياي طبيعي بر متغيرهاي کلان اقتصادي منتخب در ايرانا
01/00001/00013/00146 بررسي تأثير شوک هاي نفتي برحساب جاري تراز پرداختها (مطالعه موردي کشورهاي عضو اوپک)
01/00001/00013/00147 تعيين مدل توزيع اعتبارات عمراني در آموزش و پرورش استان گيلان
01/00001/00013/00148 عوامل موثر بر کسري حساب جاري ايران
01/00001/00013/00149 بررسي نقش خروج کارگاه‌هاي کمتر از 5‎ نفر از مشموليت قانون کار در اشتغال اين کارگاه‌ها در ايران
01/00001/00013/00150 تخمين تابع تقاضايي اينترنت خانوارها در شهر تهران
01/00001/00013/00151 يکپارچگي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه
01/00001/00013/00152 تاثير تغييرات نرخ حق بيمه تامين اجتماعي بر هزينه توليد و اشتغال در صنعت کاشي – سراميک
01/00001/00013/00153 پيش بيني قيمت سهام با استفاده از برنامه ريزي ژنتيک
01/00001/00013/00154 استقلال بانک مرکزي و جايگاه آن در نظام پولي و بانکي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00013/00155 تخمين رابطه بين بيکاري و تورم در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00156 ارزيابي تاثير نظام ارز شناور بر واردات، صادرات غير نفتي و سطح عمومي قيمتها
01/00001/00013/00157 تخمين تابع تقاضاي بنزين در ايران براي دوره زماني ??-‎????
01/00001/00013/00158 بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00159 برآورد ظرفيت مالياتي استان همدان
01/00001/00013/00160 بررسي آثار متقابل رشد اقتصادي و توزيع در آمد در ايران (????-‎????)
01/00001/00013/00161 نقش صندوق توسعه ملي در ثبات و اصلاح ساختار اقتصادي ايران (مدل تعادل عمومي محاسبه‌پذير)
01/00001/00013/00162 تبيين رابطه تورم و رشد اقتصادي در ايران1382-1338
01/00001/00013/00163 اثر تورم بر بازده واقعي سهام بورس تهران (TEPIX‎)
01/00001/00013/00166 بررسي مقايسه‌اي ارتباط مخارج تحقيق و توسعه با رشد اقتصادي در کشورهاي OECD و کشورهاي OPEC
01/00001/00013/00167 بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00013/00168 سازگاري بهره‌برداري از منابع طبيعي با توسعه پايدار در اسلام
01/00001/00013/00169 تجزيه و تحليل وضعيت و روند سرمايه‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00170 بررسي نظري تئوري‌هاي مزد- بهره‌وري نيروي انساني از منظر اسلام
01/00001/00013/00171 اثرات نامتقارن شوکهاي پولي بر توليد و قيمت در ايران
01/00001/00013/00172 پتانسيل‌سنجي اقتصادي توليد اتانول از پسماند نيشکر و امکان جايگزيني آن با بنزين
01/00001/00013/00173 تجزيه و تحليل اقتصاد سنجي عوامل موثر در توسعه غير نفتي ايران
01/00001/00013/00174 بررسي سازمانهاي تجاري منتخب منطقه آسيا (ايجاد و انحراف تجارت با کاربرد مدل جاذبه)
01/00001/00013/00175 تحليل اثر تجارت بر روي توسعه انساني – رهيافت پانل پويا
01/00001/00013/00176 مالکيت ابزار توليد و سهم آن از محصول در ديدگاه اسلامي
01/00001/00013/00177 بررسي سياستهاي حمايتي در ايران و برآورد نرخ تعرفه موثر در بخش کشاورزي
01/00001/00013/00178 جايگاه عدالت در نظام اقتصادي اسلام
01/00001/00013/00179 نرخهاي ارز و تورم: يک تحليل تجربي در مورد ايران
01/00001/00013/00180 تجزيه و تحليل مباني نظري مزيت نسبي و کاربرد آن در بخش صنعت ايران (مقايسه‌اي بين المللي)
01/00001/00013/00181 برآورد تابع توليد در تعاونيهاي توليدي (صنعت فرش) در استان کردستان
01/00001/00013/00182 کاهش ارزش پول از ديدگاه اقتصاد و فقه
01/00001/00013/00183 ارزيابي ساختار حمايت در ايران
01/00001/00013/00184 نقش دامداري بر درآمد و اشتغال روستائيان اردبيل
01/00001/00013/00185 اسلام و عوامل فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي
01/00001/00013/00186 بازده آموزش: مقايسه بين بخش خصوصي و بخش دولتي
01/00001/00013/00187 بررسي اقتصادي سيستم ارائه خدمات درماني
01/00001/00013/00189 اثرات سياستهاي قيمتي گندم بر هزينه دولت و هزينه اجتماع در ايران
01/00001/00013/00190 برآورد دستگاه معادلات اقتصادسنجي براي بخش صنعت در ايران (????-‎????)
01/00001/00013/00191 بررسي عوامل موثر برعملکرد در هکتار و برآورد تابع توليد کشت پنبه
01/00001/00013/00192 تحليل تجربي انتخاب مکان مسکوني توسط خانوار- مورد شهرستان اسفراين
01/00001/00013/00193 نگرشي برتعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي
01/00001/00013/00194 برآورد تابع تقاضاي واردات ايران به تفکيک نوع کالاها
01/00001/00013/00195 تحليل اقتصادي صنعت فولاد براي سالهاي ??-‎????
01/00001/00013/00196 بررسي تاثير کنترل سطح عمومي قيمتها بر اقتصاد ايران در خلال جنگ تحميلي (??-‎????)
01/00001/00013/00197 تجزيه و تحليل رفتار کلان تشکيل پس‌انداز ملي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00198 تحليل هزينه فايده بزرگراه قزوين زنجان از نظر اقتصادي
01/00001/00013/00199 اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل بهره‌وري در گروه ملي صنعت فولاد ايران
01/00001/00013/00200 جانشيني ارز به جاي پول ملي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00201 محاسبه و آزمون تورش همفزوني در برآورد تابع تقاضاي سرمايه‌گذاري همفزون بخش خصوصي ايران
01/00001/00013/00202 جامع نگري در برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي (استان يزد)
01/00001/00013/00203 بررسي اثرات فساد مالي بر رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي
01/00001/00013/00204 برآورد شاخص رفاه در کشور ايران با رويکرد فازي
01/00001/00013/00205 بررسي تاريخ پيشرفت علم اقتصاد
01/00001/00013/00206 بررسي تاثير هزينه‌هاي بهداشتي و آموزشي دولت بر بروندادهاي بهداشت و آموزش در کشورهاي اسلامي منتخب
01/00001/00013/00207 ساختار بازار در اقتصاد جديد گاز: سازمان کشورهاي صادرکننده گاز
01/00001/00013/00208 ربا و کاهش قدرت خريد پول
01/00001/00013/00209 تجزيه و تحليل ارزش و حجم فعاليتهاي غير رسمي خانوار با استفاده از آمارهاي رسمي
01/00001/00013/00210 برآورد و تجزيه و تحليل کارايي انرژي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00211 ادغام و رويکرد ساختار- رفتار-عملکرد(کاربرد در صنعت خودرو سازي ايران در فاصله زماني ‎1377-1386‎)
01/00001/00013/00212 بررسي کارايي بانکداري بدون ربا در کشورهاي مختلف (بحرين-اردن-ايران-قطر و …) با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
01/00001/00013/00213 تخمين و تحليل تغيير تکنولوژي در صنعت ايران
01/00001/00013/00214 تحليل پديده جانشيني پول و عوامل موثر بر آن (مورد ايران)
01/00001/00013/00215 پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي در صنعت برق با استفاده از شيوه‌هاي اصلاح مديريت (تحليل مقايسه‌اي ايران با ساير کشورها)
01/00001/00013/00216 اثر اقتصادي توريسم در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00013/00217 تخمين و تحليل تحولات فني، کارآيي و بهره‌وري در صنعت خودرو سازي ايران
01/00001/00013/00218 جايگاه مخابرات در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
01/00001/00013/00219 رابطه رشد اقتصادي، نابرابري درآمد و فقر (مطالعه موردي کشورهاي منطقه منا)
01/00001/00013/00220 بررسي رفتار مصرف و تخمين تابع مصرف در ايران
01/00001/00013/00221 فقر و تکاثر در قرآن و حديث
01/00001/00013/00222 تحولات احتمالي در قيمت نفت خام طي سالهاي ????-‎????
01/00001/00013/00223 بررسي وضعيت و عملکرد سوبسيد در اقتصاد ايران و اثرات اقتصادي حذف سوبسيد گندم
01/00001/00013/00224 بررسي تحولات قيمت جهاني نفت و تاثير آن بر رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته صنعتي
01/00001/00013/00225 بررسي تاثير برخي از علل اقتصادي در مهاجرت ايران مدل هريس – تودارو (Harris – Todaro model‎).-
01/00001/00013/00226 سياستهاي مالي در اسلام
01/00001/00013/00227 تخصيص کار آمد منابع در آموزش عالي ايران
01/00001/00013/00228 بررسي مباني نظري شرکتهاي دولتي و نقش آنها در توسعه ملي
01/00001/00013/00229 امکان سنجي گسترش آزادسازي و خصوصي کردن آموزش ابتدائي توسعه‌اي با توجه به تقاضاي موثر آن در کشور
01/00001/00013/00230 تخمين تابع توليد در واحد کشت صنعت و نيشکر هفت تپه
01/00001/00013/00231 کارايي سرمايه‌گذاري در سهام عادي مورد معامله در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
01/00001/00013/00232 بررسي عملکرد استراتژيهاي توسعه اقتصادي ايران طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم عمراني
01/00001/00013/00233 نظام ارزي مناسب ايران با هدف کنترل تورم و توليد با استفاده از تئوري بارو و گوردن
01/00001/00013/00234 فرار سرمايه و نااطميناني سياستهاي دولت در ايران
01/00001/00013/00235 بررسي و تخمين تابع سرمايه گذاري در بخش کشاورزي
01/00001/00013/00236 تحليل هزينه – فايده در صنايع سيمان مورد کارخانه سيمان اروميه
01/00001/00013/00237 تجزيه و تحليل عملکرد بورس اوراق بهادار ايران
01/00001/00013/00238 بررسي مهاجرت برون منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي
01/00001/00013/00239 تجزيه و تحليل اقتصادي توليد، توزيع و مصرف خرما در ايران
01/00001/00013/00240 بررسي تحولات اقتصادي صنعت فرش دستبافت در ايران
01/00001/00013/00241 برنامه‌ريزي و بهينه‌يابي ميزان حمل کالا از مبادي دريايي به سکونتگاههاي مختلف کشور
01/00001/00013/00242 توزيع در آمد در اسلام
01/00001/00013/00243 وفور منابع طبيعي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي (مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو اوپک)
01/00001/00013/00244 تجزيه و تحليل اقتصادي اشتغال در بخش کشاورزي با تکيه بر مطالعه موردي در چند روستاي بخش چناران استان خراسان
01/00001/00013/00245 تاثير نوسان پذيري نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي منتخب خاورميانه
01/00001/00013/00246 تخمين تابع تقاضاي گردشگري داخلي در ايران
01/00001/00013/00247 تخمين تابع تقاضاي واردات کل ايران
01/00001/00013/00248 بررسي وضعيت توزيع درآمد در استان مازندران و مقايسه آن با کل کشور
01/00001/00013/00249 الگوي جامع تقاضاي انرژي در ايران
01/00001/00013/00250 تحليل تقاضاي خانوار براي خدمات در ايران با تاکيد بر گوه مالياتي
01/00001/00013/00251 بررسي تاثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي با تاکيد بر کشورهاي صادرکننده نفت
01/00001/00013/00252 بررسي توان اشتغالزايي بخش ساختمان در ايران
01/00001/00013/00253 الگوي شبيه‌سازي تراز پرداختها، درآمد و سطح قيمت در اقتصاد ايران: نگرش پولي
01/00001/00013/00254 بررسي اثر کاهش ارزش اسمي پول بر متغيرهاي کلان اقتصادي يک الگوي شبيه‌سازي در مورد اقتصاد ايران
01/00001/00013/00255 انرژي‌هاي پاک و ضرورت توسعه آن از ديدگاه اقتصادي مطالعه موردي اقتصاد هيدروژن
01/00001/00013/00256 تخمين سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارها (مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي)
01/00001/00013/00257 تمام چكيده هاي علوم اقتصادي
01/00001/00013/00258 محاسبه GNP‎ سبز و درجه پايداري درآمد ملي در ايران
01/00001/00013/00261 اثر سياست يکسان سازي نرخ ارز بر متغيرهاي کلان اقتصادي منتخب
01/00001/00013/00262 تجزيه و تحليل اقتصادي عوامل موثر بر جمعيت طبقه متوسط مطالعه بين کشوري
01/00001/00013/00263 بررسي آثار انحراف در قيمت سرمايه بر کارايي تخصيصي در بخش صنعت
01/00001/00013/00264 تحليل اقتصاد ايران بر اساس رهيافت سه شکافه
01/00001/00013/00265 مقايسه اقتصادي توليد برق نيروگاه هاي برق‌آبي کوچک و سوخت فسيلي با استفاده از تحليل هزينه-فايده (مطالعه موردي: نيروگاه هاي منتخب)
01/00001/00013/00266 ارزيابي عوامل موثر بر سودآوري و عملکرد صنايع کوچک در ايران
01/00001/00013/00267 تخمين تابع تقاضاي سفر هوايي در ايران و بررسي عوامل موثر بر آن
01/00001/00013/00268 تحولات مدلهاي رشد در اقتصاد کلان و کاربرد آنها در کشورهاي در حال توسعه
01/00001/00013/00269 بررسي عوامل موثر بر تداوم بيکاري و رابطه آن با موجودي سرمايه در ايران
01/00001/00013/00270 تعيين حد بهينه سرمايه در عقد مشارکت (در خصوص قانون عمليات بانکي بدون ربا)
01/00001/00013/00271 متن
01/00001/00013/00272 متن
01/00001/00013/00273 نقش فعاليتهاي تحقيق و توسعه خارجي (از طريق تجارت خارجي) و داخلي بر بهره‌وري کل عوامل و رشد اقتصادي ايران
01/00001/00013/00274 آثار سياست‌هاي تعديل اقتصادي بر توزيع درآمد (مطالعه موردي اقتصاد ايران)
01/00001/00013/00275 متن
01/00001/00013/00276 متن
01/00001/00013/00277 پيش بيني رشد وسايل نقليه، مصرف انرژي و افزايش انتشار گازco2‎ در بخش حمل و نقل در سال ‎1400‎
01/00001/00013/00279 تجزيه و تحليل آثار بحران مالي جهاني بر رفاه خانوارها در دهک‌هاي مختلف درآمدي
01/00001/00013/00280 موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه‌اي کردستان (عراق)
01/00001/00013/00281 تخمين ريسک سيستماتيک به روش اناليز موجک در مقياسهاي مختلف زماني (مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران )
01/00001/00013/00282 محاسبه شاخص پايداري زيست‌محيطي براي استان‌هاي ايران
01/00001/00013/00283 اثر آزادسازي مالي بر تقاضاي پول در ايران
01/00001/00013/00284 تاثير مخارج دولت و مالياتها بر بهره‌وري کل عوامل توليد با رويکرد استاني
01/00001/00013/00285 تحليل هزينه- فايده جايگزين کردن تکنولوژي در صنعت آلومينيم با تکيه بر بهينه‌سازي مصرف انرژي (مطالعه‌ي موردي: شرکت آلومينيم المهدي).-
01/00001/00013/00286 تأثير رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري بر آلودگي در منحني زيست محيطي کوزنتس در کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته منتخب
01/00001/00013/00287 بررسي رابطه بين مصرف انرژي در بخش صنعت و رشد اقتصادي در ايران
01/00001/00013/00288 اثر نوسانات قيمت نفت و گاز بر اقتصاد اکراين
01/00001/00013/00289 بررسي اثر اندازه دولت بر نرخ بيکاري تاکيد بر کشورهاي منتخب
01/00001/00013/00290 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب سازمان همکاري‌هاي اسلامي
01/00001/00013/00291 برآورد اثر اقتصاد دانايي محور بر رشد اقتصادي در استان‌هاي ايران
01/00001/00013/00292 تحليل رابطه بين کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظريه بازي‌ها
01/00001/00013/00293 بررسي اثر سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) بر مصرف برق در کشورهاي منتخب
01/00001/00013/00294 بررسي عوامل موثر بر رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشورهاي در حال توسعه و بررسي اين عوامل در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00295 عوامل تعيين‌کننده استهلاک در نظريه رشد اقتصادي
01/00001/00013/00296 بررسي نقش بانک‌هاي تخصصي بر رشد اقتصادي (نمونه موردي کشور ايران).-
01/00001/00013/00297 تخمين تابع انفاق در ايران با تأکيد بر رفتار اختياري انفاق در اسلام
01/00001/00013/00298 قيمت‌گذاري و نتايج اقتصادي آن در ايران
01/00001/00013/00299 تاثير سهولت کسب و کار (EDB‎) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI‎) بر رشد اقتصادي
01/00001/00013/00300 بررسي و مقايسه شاخص‌هاي فقر به روش سلطه تصادقي در اقتصاد ايران
01/00001/00013/00301 بررسي وجود حباب قيمتي در بازار مسکن شهرهاي بزرگ ايران
01/00001/00013/00302 بررسي اثر عوامل نهادي بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با تاکيد بر نهادهاي حاکميتي
01/00001/00013/00303 بررسي تأثير سرمايه اجتماعي و هزينه‌هاي بهداشتي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي: کشورهاي منتخب سازمان کنفرانس اسلامي).-
01/00001/00013/00304 تأثير دانش بر بهره‌وري کل عوامل توليد در گروه منتخب کشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي (APO‎).-
01/00001/00013/00305 اثر دانش بر اشتغال
01/00001/00013/00306 اصلاح ساختار شرکتهاي توزيع برق جهت ارتقاي کارايي درايران (با تاکيد بر رويکرد فرامرزي ).-
01/00001/00013/00307 ارزيابي تأثير اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بر مزيت رقابتي صنعت فولاد
01/00001/00013/00308 ارزيابي رقابت‌پذيري بانک‌هاي خصوصي و دولتي در ايران و مقايسه آن با رقابت‌پذيري بانک‌هاي برخي کشورهاي منطقه
01/00001/00013/00309 ساختار و عملکرد صنعت بانکداري ايران
01/00001/00013/00310 اثر بانکداري الکترونيکي بر سودآوري سيستم بانکي (مطالعه موردي بانک صادرات ايران).-
01/00001/00013/00311 بررسي نظام‌هاي مختلف طبقه‌بندي کالا و خدمات و ارزيابي اقتصادي-اجتماعي نظام ملي طبقه‌بندي کالا و خدمات در ايران (ايران کد).-
01/00001/00013/00312 تعيين عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ايران (با تأکيد بر عوامل غير پولي) (‎1358-1388‎).-
01/00001/00013/00313 عوامل تعيين‌کننده عرضه پول در ايران
01/00001/00013/00314 ارزيابي سطح توسعه انساني استان‌هاي ايران: مقايسه تطبيقي روش‌هاي موريس و برنامه‌ريزي رياضي.-
01/00001/00013/00315 منابع نوسانات حسابجاري در کشورهاي باز کوچک
01/00001/00013/00316 بررسي اثر حاکميت مالي بر رفاه اجتماعي ايران در يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE‎).-
01/00001/00013/00317 بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز و قيمت نفت بر رشد اقتصادي: مورد ايران
01/00001/00013/00318 بررسي تأثير استقلال بانک مرکزي بر تورم و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب
01/00001/00013/00319 بررسي و برآورد ميزان آسيب‌پذيري بخش بانکي با استفاده از نگرش ترازنامه‌اي و شاخص z-score‎.-
01/00001/00013/00320 ارزيابي اقتصادي استفاده از ماشين‌آلات دست دوم در طرح‌هاي پتروشيمي (مطالعه موردي: ايران).-
01/00001/00013/00321 رشد اقتصادي، تورم، صادرات و شوکهاي نفتي در يک اقتصاد متکي به نفت (مورد مطالعه: ايران).-
01/00001/00013/00322 نقش سازمان‌هاي مجازي در افزايش بهره‌وري و توسعه صنعتي ايران
01/00001/00013/00323 تعيين عوامل اقتصادي و نهادي موثر بر صادرات خدمات
01/00001/00013/00324 تجزيه و تحليل اثرات اصلاح يارانه انرژي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران (رهيافت تعادل عمومي).-
01/00001/00013/00325 تاثير پارامترهاي ريسک (ريسک اعتباري، عملياتي، نقدينگي و بازار) بر کارايي سيستم بانکي
01/00001/00013/00326 بررسي بازار صنعت فولاد و آهن و اثرات رفاهي تغيير تعرفه سنگ آهن بر اين بازار.-
01/00001/00013/00327 تخمين تابع تقاضاي کل توريسم در ايران با استفاده از روش ARDL‎.-
01/00001/00013/00328 مقايسه اثر فساد مالي بر توسعه مالي در کشورهاي عضو OPEC‎ و کشورهاي عضو OECD‎.-
01/00001/00013/00329 شناسايي و تجزيه و تحليل بخشهاي کليدي استان‌هاي کشور با رويکرد نوين بين بخشي
01/00001/00013/00330 تعيين سبد مطلوب غذايي با توجه به تحليل يارانه‌ها.
01/00001/00013/00331 بررسي و تجزيه و تحليل آثار نفت بر اقتصاد ايران (رويکرد تاريخي).-
01/00001/00013/00332 بنيان‌هاي فکري اقتصاد نئوکلاسيک و وجوه متمايز آن در سير تاريخي
01/00001/00013/00333 سنجش آثار اقتصادي و اجتماعي خشکسالي در چارچوب الگوي اصلاح شده‌ي ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM‎) عرضه محور (مطالعه موردي بخش‌هاي زراعت و باغداري).-
01/00001/00013/00334 بررسي اثر عوامل نهادي و اندازه دولت بر توسعه بخش مالي در کشورهاي منتخب
01/00001/00013/00335 تحليل پويايي تورم و دلالت‌هاي سياستي آن در اقتصاد ايران: مدل‌هاي راه‌گزيني مارکف
01/00001/00013/00336 برآورد ناکارايي فني، تخصيصي و اقتصادي و ارزيابي اثرات آن بر عرضه ستانده و تقاضاي نهاده؛ مطالعه موردي گندم در زير بخش زراعت
01/00001/00013/00337 بررسي تاثير تقاضاي انرژي بر رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر در ايران
01/00001/00013/00338 اثر توزيع سني جمعيت فعال بر توليد ناخالص داخلي ايران
01/00001/00013/00339 بررسي تأثير توسعه مالي و زيرساخت‌هاي حکمراني بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
01/00001/00013/00340 برآورد اثرات سرمايه اجتماعي بر نوآوري در ميان نخبگان (مطالعه موردي نخبگان استان تهران).-
01/00001/00013/00341 ارزيابي تاثير منابع ريسک بر بازار سرمايه ايران (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران).-
01/00001/00013/00342 تأثير عمليات بانکي اسلامي بر رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي
01/00001/00013/00343 اثر مخارج دولتي در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران
01/00001/00013/00344 کنترل اثرات نامطلوب بيماري هلندي بر متغيرهاي اقتصاد ايران: کاربردي از نظريه کنترل بهينه
01/00001/00013/00345 روش شناسي جان ديويي و علم اقتصاد
01/00001/00013/00346 نقش نهادهاي اجتماعي و حکمراني در توسعه انساني (مطالعه تطبيقي بين کشوري)
01/00001/00013/00347 بررسي اثرات نامتقارن شوک‌هاي پولي در اقتصاد ايران در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
01/00001/00013/00348 بررسي اثر تورم بر بازدهي واقعي سهام در ايران
01/00001/00013/00349 مکانيسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز (مطالعه موردي ايران).-
01/00001/00013/00350 راهبردهاي اساسي گسترش روابط اقتصادي ايران و افغانستان.-
01/00001/00013/00351 ارزيابي ريسک پالايشگاه‌هاي گاز کشور با رويکرد احتمالي
01/00001/00013/00352 امکان‌سنجي تشکيل بازار مجوز انتشار آلاينده‌ها در سيستم حمل‌ونقل شهر تهران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme