عناوین پایان نامه های رشته تربیت بدنی

01/00001/00014/00001 بررسي کمي و کيفي هيئت علمي و مدرسين مراکز تربيت معلم تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ايران
01/00001/00014/00002 بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات صنعتي اهواز و ارائه پيشنهادات اصلاحي حرکتي
01/00001/00014/00003 بررسي و تجزيه و تحليل شيوه رفتاري و آموزشي معلمين تربيت بدني و ورزش مدارس راهنمايي پسرانه شمال استان خراسان
01/00001/00014/00004 بررسي و مقايسه عزت نفس دانش‌آموزان ورزشکار و غير ورزشکار
01/00001/00014/00005 بررسي تاثير ورزش و فعاليت بدني بر عملکرد دستگاه اعصاب حرکتي انسان در کهنسالي (گروه مردان ‎?? تا ‎?? ساله)
01/00001/00014/00006 بررسي تاثير فعاليتهاي حرکتي و ورزشي بر اصلاح ناهنجاريهاي وضعيتي ستون فقرات دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي شهر تهران
01/00001/00014/00007 بررسي تاثير فعاليتهاي بدني و بازي در تحول ذهني کودکان پيش دبستاني
01/00001/00014/00008 بررسي و مقايسه صدمات ورزشي در معلولين ورزشکار با ويلچر و بدون ويلچر
01/00001/00014/00009 بررسي تاثير وجود معلم ورزش در دوره ابتدايي (کلاس سوم) پسر بر توسعه تواناييهاي ادراکي حرکتي پسر شهرستان اروميه در سال تحصيلي ??-‎??.
01/00001/00014/00010 تجزيه و تحليل بيومکانيکي مراحل مختلف پرش طول ورزشکاران
01/00001/00014/00011 مقايسه بررسي صحت و پايايي روش تحليلي در برآورد نيروي شناگران با دو روش کار و انرژي و دينامومتر
01/00001/00014/00012 ورزش‌ها Sports‎/ آسيب ورزشي Sports injury‎/ شاگردان/ پسران Boys‎/ ورزشکاران/ اندامها Organs‎/ برنامه اچ.جي./ ايران Iran‎
01/00001/00014/00013 بررسي ناهنجاريهاي وضعيتي ستون فقرات کارمندان استان لرستان و ارائه پيشنهادات اصلاحي حرکتي
01/00001/00014/00014 بررسي و مقايسه سطح عزت نفس معلولين ورزشکار و غير ورزشکار
01/00001/00014/00015 مقايسه صفات شخصيتي دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار مرد
01/00001/00014/00016 بررسي و شناخت ناهنجاريهاي وضعيتي دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور
01/00001/00014/00017 بررسي و مقايسه ويژگيهاي ساختاري و فيزيولوژيکي معلولين جسمي ورزشکار با معلولين جسمي غير ورزشکار
01/00001/00014/00018 بررسي تجربي تاثير تمرينات هوازي بر کاهش ميزان افسردگي نوجوانان (??-‎?? ساله) دبيرستانهاي شاهد شهر تهران
01/00001/00014/00019 بررسي و مقايسه تاثير يک برنامه هوازي سه ماهه بر روي تغييرات ضربان قلب، فشار خون سيتول و دياستول حداکثر اکسيژن مصرفي افراد سيگاري و غير سيگاري
01/00001/00014/00020 مقايسه و بررسي ميزان کلسترول، تري گليسيريد و ليپوپروتئين سرم دوندگان استقامتي، وزنه‌برداران و غير ورزشکاران و رابطه آن با ميزان چربي زيرپوستي و Vo2 max‎
01/00001/00014/00021 بررسي نحوه عملکرد عضلات خم‌کننده و راست کننده ستون فقرات دانش آموزان پسر شهر بابل (سال تحصيلي ??-‎??).
01/00001/00014/00022 بررسي جايگاه تربيت بدني و ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي تهران و تحليل عوامل موثر بر آن
01/00001/00014/00023 بررسي ميزان ناهنجاريهاي ستون فقرات پسران ?-‎?? ساله شهرستان دره گز و ارتباط آنها با برخي ويژگيهاي جسماني و حرکتي
01/00001/00014/00024 بررسي انواع و ميزان شيوع صدمات ورزشي بين دانشجويان پسر ورزشکار (شرکت کننده در اولين المپياد دانشجويي – مرداد ‎????)
01/00001/00014/00025 بررسي و ارزشيابي وضعيت کنوني درس تربيت بدني در شهرستان دزفول
01/00001/00014/00026 بررسي بعضي از خصوصيات بدن‌سنجي و عملکردي کشتي‌گيران نخبه ايراني
01/00001/00014/00027 بررسي نقش مرکز ثقل در انجام مهارتهاي ورزشي
01/00001/00014/00028 تجزيه و تحليل و ارزشيابي برنامه‌هاي تربيت بدني مدارس متوسطه استان گيلان
01/00001/00014/00029 مطالعه ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي افراد ‎?? تا ‎?? سال استان لرستان از نظر ورزش قهرماني
01/00001/00014/00030 تعيين ميزان همبستگي آزمون‌هاي لاکتات، تجزيه و تحليل گازهاي تنفسي و کانکاني در برآورد آستانه بي‌هوازي ورزشکاران استقامتي
01/00001/00014/00031 بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي دبيران تربيت بدني شهر تهران بر اساس نظريه هرزبرگ
01/00001/00014/00032 تاثير بازيهاي بومي و محلي بر رشد مهارتهاي حرکتي بنيادي پسران ?-‎? سال
01/00001/00014/00033 اثر 10 هفته تمرين اسقامتي قدرتي و موازي (تركيب استقامتي قدرتي) برميزان آلفا-TNF و كورتيزول خون مردان تمرين نكرده
01/00001/00014/00034 مقايسه اثر تمرين استقامتي، قدرتي، موازي (ترکيب استقامتي و قدرتي) بر ويژگيهاي بيوانرژتيک، قدرت بيشينه و ترکيب بدني مردان تمرين نکرده
01/00001/00014/00035 اثر يک وهله فعاليت زيرپيشينه‌ي درونگرا و برونگرا بر ميزان اينترلوکين ‎? ارتباط آن با کراتين کيناز سرم دختران تمرين کرده
01/00001/00014/00036 بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي کشور با تاکيد بر جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي
01/00001/00014/00037 مقايسه بين سلامت عمومي و تحليل رفتگي شغلي دبيران مرد تربيت بدني و غير تربيت بدني استان کرمانشاه
01/00001/00014/00038 تجزيه و تحليل عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعاليت‌هاي ورزش تفريحي شهر تهران
01/00001/00014/00039 ارتباط برخي پارامترهاي کينماتيکي بدن انسان با نتيجه شوت جفت در مردان بسکتباليست نخبه
01/00001/00014/00040 تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين منوهيدرات بر اجراي بي‌هوازي و لاکتات خون کشتي‌گيران
01/00001/00014/00041 اثر يک جلسه تمرين مقاومتي دايره‌اي بر ميزان AGRP‎ و ليپوپروتئين‌هاي پلاسماي دانشجويان پسر
01/00001/00014/00042 برآورد توان بي‌هوازي با آزمون پرش زيگزاگ جديد
01/00001/00014/00043 اثر تمرين هوازي بر سطوح ATP‎ عضله اسکلتي، کبد و پلاسما در موشهاي صحرايي نر بالغ با استفاده از روش سنجش بيولومينسانس
01/00001/00014/00044 اثرات تعاملي تمرين تشخيص خطا و تداخل زمينه‌اي بر اجرا و يادگيري مهارت تيراندازي
01/00001/00014/00045 اثر تمرين بر غلظت پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP‎) عضله و پلاسما در موش‌هاي صحرايي
01/00001/00014/00046 بررسي رضايت‌مندي مشتريان باشگاه‌هاي بدنسازي خصوصي و دولتي مردان شهر تهران
01/00001/00014/00047 اثر ‎? هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بر تظاهر ژن ABCA1‎ کبدي و انتقال معکوس کلسترول در موش‌هاي صحرايي نر
01/00001/00014/00048 اثر تمرين مقاومتي و مکمل‌سازي کراتين بر سطوح سرمي ميوستاتين و GASP-1‎
01/00001/00014/00049 اثر سه شدت مختلف تمريني بر روي ميزان غلظت گرلين بافت معده، عضله اسکلتي و پلاسما در موشهاي صحرائي نر
01/00001/00014/00050 اثر شدتهاي مختلف تمرين استقامتي بر سطوح استراحتي گليکوژن عضل اسکلتي و کبد در موشهاي صحرايي نر
01/00001/00014/00051 مقايسه زمان عکس العمل، زمان حرکت و زمان پاسخ ميان ورزشکاران زبده و افراد غير ورزشکار
01/00001/00014/00052 بررسي اثرات فعاليت بدني و ورزشي در ميزان چربي و ليپوپروتئين‌ها در افراد جانباز و معلول (با ضايعه نخاعي)
01/00001/00014/00053 بررسي صفات شخصيتي ورزشکاران استقامتي در گروههاي سني جوانان و بزرگسالان و مقايسه آن با گروه عادي
01/00001/00014/00054 بررسي رابطه خلاقيت و فعاليتهاي حرکتي دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمائي تحصيلي شهرستان شهريار
01/00001/00014/00055 بررسي همبستگي بين فعاليتهاي حرکتي و بهره هوشي دانش آموزان پسر کلاسهاي سوم راهنمائي تحصيلي شهرستان شهريار
01/00001/00014/00056 بازي کودکان از ديدگاه مکتب اسلام
01/00001/00014/00057 بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان رزمنده با تاکيد بر فعاليتهاي ورزشي
01/00001/00014/00058 بررسي کم و کيفت شرايط جاري براي رسيدن به سطح قهرماني و نظرات اسلام در اين باره
01/00001/00014/00059 اصول آمادگي دفاعي در حکومت اسلامي
01/00001/00014/00060 بررسي نحوه اجراي درس تربيت بدني در مدارس ابتدائي آموزش و پرورش مناطق ‎20گانه تهران
01/00001/00014/00061 بررسي ميزان و علل ناهنجاريهاي ستون فقرات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي حرکتي
01/00001/00014/00062 بررسي ميزان و علل ناهنجاريهاي اندام تحتاني در دانش آموزان پسر تهران و ارائه پيشنهادات اصلاحي حرکتي (با تاکيد بر عوامل ورزشي، حرکتي و عادات جسمي)
01/00001/00014/00063 بررسي وضعيت بدني ورزشکاران تيم‌هاي ملي و مقايسه آن با وضعيت بدني شاخص و ارائه تمرينات اصلاحي
01/00001/00014/00064 بازشناسي بازيها و ورزشهاي بومي و محلي استانهاي گيلان و مازندران
01/00001/00014/00065 درمان انزواطلبي کودکان به روش بازي درماني Play therapy‎
01/00001/00014/00066 نرخهاي چندگانه ارز و روشهاي جاري حسابداري
01/00001/00014/00067 بررسي وضعيت کمي و کيفي ورزش و تربيت بدني استان مرکزي از ديدگاه مسئولين و مربيان ورزش
01/00001/00014/00068 بررسي ارتباط بين ميزان شيوع ناهنجاريهاي وضعيتي بالاتنه و عملکرد عضلات ضد جاذبه در دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي استان قم
01/00001/00014/00069 مقايسه عملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني نظام آموزش حضوري با راه دور و ارائه الگوي برنامه‌ريزي تربيت بدني از راه دور
01/00001/00014/00070 سازش‌هاي ساختاري و عملکردي قلب بازيکنان فوتبال با تمرينات ترکيبي عادي و پلايومتريک و مقايسه آن با تمرينات منظم و عادي فوتبال
01/00001/00014/00071 تاثير مصرف کربوهيدرات بر واکنش سلولهاي NK,T‎ سيستم ايمني ورزشکاران طي يک فعاليت بدني خسته کننده
01/00001/00014/00072 اثر هشت هفته تمرينات فوتبال بر غلظت متابوليتهاي نيتريک اکسايد NO‎ در بازيکنان فوتبال دسته اول دانشگاههاي کشور و بررسي ارتباط آن با گرفتگي عضلات
01/00001/00014/00073 همبستگي بين آزمون‌هاي دوي ‎40 يارد سرعت، ارگوجامپ ‎15 ثانيه‌اي بوسکو، ارگومتر ‎8 ثانيه‌اي پايي و دستي در اندازه‌گيري توان بي‌هوازي کشتي گيران نخبه
01/00001/00014/00074 تاثير دو برنامه کششي ايستا (متوالي، متناوب) بر ميزان انعطاف‌پذيري گروه عضلات پشت راني (همسترينگ) دختران دانشجوي غير ورزشکار
01/00001/00014/00075 بررسي ويژگيهاي تدريس مدرسان رشته تربيت بدني در مقطع کارشناسي ارشد از ديدگاه دانشجويان
01/00001/00014/00076 مقايسه ميزان چربيهاي خون، درصد چربي زير پوستي و تعيين رابطه بين آنها در دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار سنين ??-‎?? سال
01/00001/00014/00077 اثر تمرين استقامتي پيوسته بر ميزان HSP70‎ در موش‌هاي مبتلا به تومور سرطان سينه
01/00001/00014/00078 امکان‌سنجي توسعه گردشگري ورزشي قايقراني رفتينگ در رودخانه سيروان
01/00001/00014/00079 بررسي و مقايسه تاثير فعاليتهاي بدني هوازي و ورزشي بر ميزان اضطراب دانشجويان پسر مراکز آموزش عالي (دولتي) شهرستان اراک
01/00001/00014/00080 بررسي سازگاري شخصيتي در دو گروه از جانبازان و معلولين ورزشکار و غير ورزشکار استان مازندران
01/00001/00014/00081 بررسي واکنشهاي زيست، رواني نسبت به يک فعاليت بدني معين در دو زمان از روز
01/00001/00014/00082 ارزشيابي عوامل آموزشي (نيروي انساني، تاسيسات و تجهيزات) دانشکده‌هاي تربيت بدني کشور در مقطع کارشناسي
01/00001/00014/00083 بررسي اثر يک برنامه تمريني سه ماهه کاراته بر روي ميزان پرخاشگري نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران
01/00001/00014/00084 بررسي تاثير يک فعاليت هوازي زير بيشينه بر ميزان تغييرات فريتين و آهن خون بيماران تالاسمي ماژور
01/00001/00014/00085 تاثير تمرينات هوازي بر منبع کنترل و ميزان افسردگي جانبازان ضايعه نخاعي استان خراسان
01/00001/00014/00086 بررسي توانائيها و نحوه عملکرد مربيان تيمهاي ورزشي دانشگاههاي کشور
01/00001/00014/00087 بررسي انتقال دو طرفه مهارت ضربه روپائي در فوتبال از پاي برتر به پاي غير برتر و بالعکس در دانشجويان دانشگاه شاهرود
01/00001/00014/00088 بررسي ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي در رشته رزمي تکواندو ارتباط آن با عوامل بروز اين آسيبها در استان خراسان
01/00001/00014/00089 طراحي آزمون پله بيشينه تربيت مدرس(TMST‎) براي برآورد توان هوازي بيشينه (VO2max‎)
01/00001/00014/00090 مقايسه و بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف در مورد ميزان اثر بخشي تربيت بدني عمومي (1) و (‎2)
01/00001/00014/00091 اعتباريابي روشهاي غير تهاجمي اسکين فولد، اولتراسونيک و تخمين چگالي بدن مردان دانشگاهي ايران و ارائه شاخص جديد
01/00001/00014/00092 تعيين مدلي براي برآورد توان هوازي از طريق اجراي تستهاي ‎? کيلومتر پياده‌روي و تست پله و مقايسه بين اين دو تست
01/00001/00014/00093 تاثير ‎? الگوي ورزش اکسنتريک و کانسنتريک بر شاخصهاي ويژه سيستم ايمني زنان ورزشکار (فرضيه آسيب پذيري بافت عضله)
01/00001/00014/00094 مقايسه اثر يک جلسه تمرين شديد در محيطهاي معمولي و گرم پر غلظت‌هاي ايمونوگلوبولين A‎ و کورتيزول بزاقي در دوندگان استقامت مرد
01/00001/00014/00095 مقايسه مهارتهاي رواني بازيکنان نخبه رشته‌هاي منتخب ورزشي شرکت کننده در مسابقات ورزشي دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه سراسر کشور
01/00001/00014/00096 مقايسه تاثير يک برنامه تمريني منتخب با برنامه‌هاي کلاسهاي آمادگي جسماني متداول بر قدرت، انعطاف‌پذيري و وضعيت ستون مهره‌هاي بانوان
01/00001/00014/00097 تعيين عوامل اصلي موثر بر گرايش به ورزش همگاني و قهرماني براي تعيين راهبردهاي ورزش در جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00014/00098 طراحي و تبيين مدل نظام اطلاعاتي و سيستم بهره‌وري منابع انساني در سازمان تربيت بدني، فدراسيون‌هاي ورزشي منتخب و کميته ملي‌المپيک
01/00001/00014/00099 بررسي نيمرخ فيزيولوژيکي و آنتروپومتريکي بازيکنان نخبه فوتسال ايران
01/00001/00014/00100 ارزيابي عملکرد انجمن‌هاي ورزشي منتخب دانشگاههاي کشور از ديدگاه مسئولين انجمن‌ها، دانشجويان و مربيان ورزشي دانشگاه‌هاي تهران و صاحبنظران
01/00001/00014/00101 بررسي تاثير تمرينات هوازي منتخب بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز(PON1) و نيمرخ ليپيدي سرم مردان سالم غير ورزشکار
01/00001/00014/00102 مقايسه اثر يک و دو جلسه تمرين شديد در يک روز بر غلظت‌هاي ايمونوگلوبولين A و کورتيزول بزاقي در شناگران زن نخبه
01/00001/00014/00103 هنجاريابي BMI,WC,WHR‎ درصد چربي بدن و ميزان فعاليت بدني درمردان ‎?? تا ‎?? سال شهر تهران و ارزيابي ارتباط آنها با عوامل خطرزاي قلبي عروقي
01/00001/00014/00104 هنجاريابي WHR,WC,BMI‎ و بررسي ارتباط ميان آنها در بين زنان ??-‎?? ساله شهر تهران
01/00001/00014/00105 بررسي ميزان اثربخشي دروس تربيت بدني عمومي يک و دو از ديدگاه دانشجويان و مربيان در دانشگاه فردوسي مشهد
01/00001/00014/00106 تاثير يک دوره فعاليت بدني منظم بر سطح اضطراب زنان باردار سه ماهه دوم و سوم بارداري شهر قم
01/00001/00014/00107 مقايسه اثر دو نوع برنامه ويژه تمريني روي شاخصهاي اسپيرومتري و تحمل به فعاليت در مصدومين ريوي گازهاي شيميايي جنگي استان خوزستان
01/00001/00014/00108 طراحي و تبيين الگوي مهارتهاي سه گانه مديريتي، مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00014/00109 اثر تمرينات کشتي در پيش و فصل مسابقه روي دستگاه ايمني و کورتيزول سرم کشتي گيران جوان
01/00001/00014/00110 هنجاريابي نسبت دور کمر به دورلگن WHR‎ در مردان ‎?? سال به بالاي شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زاي قلبي-عروقي و ديابت
01/00001/00014/00111 بررسي اثر کاهش تعداد وافزايش شدت جلسات تمريني بر عوامل آمادگي جسماني و فيزيولوژيکي روي دانش آموزان ??-‎?? ساله
01/00001/00014/00112 بررسي تاثير تمرين متغير و ترکيبي مهارت هندبال بر عملکرد و يادگيري کودکان و بزرگسالان شهرستان بروجرد
01/00001/00014/00113 طراحي و تبيين مدل سه بعدي سبکهاي رهبري، خلاقيت و اثر بخشي مديران ورزشي دانشگاههاي کشور
01/00001/00014/00114 بررسي اثر تمرينات پليومتريک بر پارامترهاي الکتروميوگرافي والکترو نوروگرافي در ورزشکاران
01/00001/00014/00115 بررسي تاثير فعاليت ورزشي بدمينتون بر ويژگي‌هاي شخصيتي دانش آموزان پسر
01/00001/00014/00116 بررسي اثرات چهار نوع باز يافت فعال و غير فعال بر رکورد شناي صد متر قورباغه در شناگران نخبه
01/00001/00014/00117 بررسي اثرات يک برنامه تمريني ويژه کاهش درد کمر زنان باردار
01/00001/00014/00118 بررسي و مقايسه توان هوازي و بي‌هوازي بازيکنان تيم ملي فوتبال جوانان ايران در پست هاي مختلف بازي
01/00001/00014/00119 بررسي ميزان آمادگي جسماني و عملکرد حرکتي نيروهاي امداد (آتش نشان) در استان قم
01/00001/00014/00120 بررسي ارتباط ميان عملکرد حرکتي، بهره هوشي و رفتار سازشي درکودکان ?-‎? سال عقب‌مانده ذهني آموزش‌پذير مدارس استثنايي شهرستان نيشابور
01/00001/00014/00121 بررسي رابطه انگيزش با عوامل آمادگي جسماني، مهارتي و علمي معلمان مرد تربيت بدني
01/00001/00014/00122 مقايسه دو شيوه سوزن‌درماني و ورزش‌درماني براي بهبود عملکرد مفاصل و عضلات تنه در بيماري کمردرد
01/00001/00014/00123 بررسي تعالي سازماني باشگاه‌هاي شهر تهران در ليگ برتر فوتبال ايران از ديدگاه مديران و کارکنان (بر اساس مدل EFQM‎)
01/00001/00014/00124 بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي شهر تهران
01/00001/00014/00125 بررسي انگيزه‌ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازي فوتبال
01/00001/00014/00126 اثر ويبريشن کل بدن در دوره بازيافت بر شاخص‌هاي اجراي بي‌هوازي و غلظت لاکتات خون کشتي گيران
01/00001/00014/00127 مطالعه اثر ‎6‎ هفته تمرين کشتي و تمرين دايره اي مبتني بر پايه فنون کشتي بر غلظتهاي گرلين و پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP‎) پلاسما و لنفوسيت در کشتي گيران تمرين کرده
01/00001/00014/00128 تاثير بازيافت فعال بر غلظت TNF-A‎ و کورتيزول خون مردان تمرين کرده
01/00001/00014/00129 ارزيابي ويژگيهاي آنتروپومتريکي، زيست حرکتي و زيست انرژيک تکواندو کاران نخبه زن ايراني و تعيين ارتباط اين ويژگيها با موفقيت‌هاي آنها
01/00001/00014/00130 مقايسه تاثير چهارنوع بازخورد آزمودني مدار، مربي مدار، خلاصه و تواتر نسبي50% بر يادگيري مهارت حرکتي پاس سينه بسکتبال
01/00001/00014/00131 واکنشهاي Testosterone, IGFBP, IGF-I,GH به يک جلسه ورزش شديد و پس از سازگاري به تمرينات مقاومتي و استقامتي
01/00001/00014/00132 رابطه‌ي سبک رهبري مربيان با انسجام گروهي بازيکنان در تيمهاي بسکتبال باشگاههاي ليگ برتر کشور
01/00001/00014/00133 بررسي مسايل آموزشي و اجرايي تربيت بدني از نظر مديران و معلمان ورزش سه مقطع تحصيلي دختر و پسر در شهرستان فسا
01/00001/00014/00134 بررسي تاثير دو نوع ورزش بيشينه و زير بيشينه پاسخ هورمون رشد دانش آموزان (جوانان) ورزشکار و غير ورزشکار
01/00001/00014/00135 الگوي تغييرات ساختاري و عملکرد بطن چپ ورزشکاران زبده کاراته (هايپرتروفي قلب، پاتولوژيک يا فيزيولوژيک
01/00001/00014/00137 مقايسه اندازه‌ها و ترکيبات بدن و شاخصهاي اجراي مهارت بر اساس پستهاي مختلف بازي در بين مردان نخبه بسکتبال
01/00001/00014/00138 مقايسه توان بيهوازي ورزشکاران با دو روش آزمايشگاهي وينگيت و مارگاريا
01/00001/00014/00139 مقايسه منبع کنترل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار پسر سال سوم دبيرستان دولتي (منطقه ‎? شهر تهران)
01/00001/00014/00140 بررسي رابطه بين اضطراب صفتي رقابتي و ميزان وقوع آسيب‌هاي ورزشي در مردان ورزشکار نخبه کاراته
01/00001/00014/00141 بررسي اثرات تمرين و بي‌تمريني بر ظرفيتهاي هوازي و بي‌هوازي دانشجويان پسر ورزشکار ??-‎?? ساله دانشگاه بيرجند
01/00001/00014/00142 تاثير تصويرسازي ذهني بر شوت بسکتبال تيم منتخب دانشجويان پسر رشته تربيت بدني دانشگاه اراک
01/00001/00014/00143 بررسي و شناخت ناهنجاريهاي ستون فقرات دانش آموزان پسر ‎?? تا ‎?? ساله شهرستان نطنز و ارتباط آن با برخي از ويژگيهاي جسماني و حرکتي
01/00001/00014/00145 بررسي رابطه عملکردهاي ذهني – شناختي وادراکي – حرکتي دانش آموزان پسر ‎?? ساله
01/00001/00014/00146 تعيين ارتباط و مقايسه بين آمادگيهاي عمومي بدني و ضريب هوشي دانش‌آموزان تيزهوش و معمولي کلاس اول راهنمايي تهران
01/00001/00014/00147 بررسي ارتباط عملکرد ريوي با آمادگي دستگاه قلب و عروق در ورزشکاران جوان دانشگاه تهران
01/00001/00014/00148 توصيف و تحليل وضعيت درس تربيت بدني در آموزشگاههاي پسرانه و دخترانه آموزش و پرورش منطقه مهديشهر و شهميرزاد از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني
01/00001/00014/00149 بررسي و مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از نظر مديران و معلمان ورزش مدارس متوسطه پسرانه دولتي و غيرانتفاعي در شهر تهران
01/00001/00014/00150 بررسي ارتباط بين هورمون تستوسترون در HDL-C‎ سرم خون در ورزشکاران مرد وزنه‌بردار و کشتي‌گير
01/00001/00014/00152 مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و دبيران ورزش مدارس راهنمايي پسرانه دولتي و غيرانتفاعي استان مازندران
01/00001/00014/00156 مقايسه توانايي‌هاي حرکتي پايه دانش‌آموزان پسر تيزهوش و عادي کلاسهاي اول و دوم راهنمايي شهرکرد
01/00001/00014/00157 تدوين نورم ويژگي‌هاي آنتروپومتريکي، آمادگي قلبي تنفسي و ترکيب بدني دانش‌آموزان پسر دوره‌ابتدايي (7-11ساله) شهر اصفهان
01/00001/00014/00158 بررسي و مقايسه صفات شخصيتي بازيکنان پست‌هاي مختلف فوتبال باشگاههاي برتر استان اصفهان
01/00001/00014/00159 مقايسه و بررس سطوح کلسترول، تري گليسريد، HDL-C,VLDL-C,LDL-C‎ سرم خون وزنه‌برداران و کشتي‌گيران نخبه با افراد غير ورزشکار
01/00001/00014/00160 بررسي تاثير دوره‌هاي پيش دبستاني بر رشد عملکرد ادراکي – حرکتي دانش آموزان سال اول دبستان منطقه ‎? اصفهان
01/00001/00014/00161 بررسي ارتباط بين بهره هوشي و زمان عکس‌العمل اندامهاي فوقاني و تحتاني دانشجويان پسر ورزشکار و غير ورزشکار
01/00001/00014/00162 بررسي وضعيت آموزش رشته تربيت بدني از ديدگاه دانشجويان
01/00001/00014/00163 بررسي روايي آزمونهاي ميداني ‎??? يارد و پله کاتن در سنجش قابليت قلبي-تنفسي دانش آموزان پسر ‎??و‎?? ساله دبيرستاني منطقه ‎? تهران
01/00001/00014/00164 مقايسه ويژگيهاي گونه پيکري، فيزيولوژيکي و قابليت منتخب حرکتي بين واليباليستهاي نخبه و مبتدي
01/00001/00014/00165 تاثير برنامه ويژه ورزش درماني بر روند نروپلاستيسيته کودکان فلج مغزي ا تا ‎? سال تهران
01/00001/00014/00166 تاثير يک دوره تمرين تناوبي زير بيشينه شنا بر حجم‌ها و ظرفيت‌هاي استاتيک و ديناميک ريوي زنان
01/00001/00014/00167 مقايسه اثر دو روش تمرينات کششي استاتيک و تسهيل عصبي – عضلاني عمقي (PNF‎) بر دامنه حرکتي و قدرتهاي استاتيک و ديناميک عضلات مفصل‌ران دانش آموزان پسر ‎?? ساله منطقه ‎? تهران
01/00001/00014/00168 مقايسه ترکيب بدن، ظرفيت هوازي، توان بي‌هوازي و آمادگي حرکتي بازيکنان تنيس روي ميز زبده و مبتدي
01/00001/00014/00169 مقايسه ميزان هماتوکريت هموگلبين، تعداد گلبولهاي قرمز و آهن سرم و بررسي رابطه بين آنها در دوندگان استقامت و وزنه‌برداران
01/00001/00014/00170 بررسي صفات شخصيتي ورزشکاران مرد رشته‌هاي انفرادي و گروهي و مقايسه آنها با يکديگر
01/00001/00014/00171 بررسي ميزان تغيير شکلهاي اندام تحتاني دانش‌آموزان ?-‎?? ساله شهرستان رشت
01/00001/00014/00172 بررسي چگونگي همبستگي بين سطح عزت نفس (حرمت به خود) با سطح آمادگي جسماني – حرکتي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز
01/00001/00014/00173 بررسي استفاده از انرژي الاستيک ذخيره‌شده در عضلات اکسنتسور مفصل زانو
01/00001/00014/00174 بررسي تغييرات عملکرد عصبي – عضلاني دست برتر بين زنان سالمند فعال و غير فعال ??-‎?? سال
01/00001/00014/00175 بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان ورزشکار نخبه
01/00001/00014/00176 بررسي اثر تمرينات با وزنه بر روي ميزان ترشح هورمون رشد سرم در دختران غير ورزشکار دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد (‎?? الي ‎?? سال)
01/00001/00014/00177 بررسي و مقايسه انواع استارت دوهاي سرعت از طريق تجزيه و تحليل بيومکانيکي آنها
01/00001/00014/00178 بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان قهرمان کشورهاي آسياي ميانه، وج.‎?.ايران شرکت کننده در اولين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي (تابستان ‎????)
01/00001/00014/00179 بررسي همبستگي بين آزمونهاي ميداني RAST‎ و آزمون ‎??? يارد رفت و برگشت با آزمون وينگيت در اندازه‌گيري توان بي‌هوازي بازيکنان فوتسال
01/00001/00014/00180 ارتقاء زنان به سطوح مديريتي در سازمان تربيت‌بدني کشور: موانع محيطي و فردي و ارائه الگوي مناسب
01/00001/00014/00181 بررسي و شناخت ويژگي هاي شخصيتي کارآفريني مديران زن باشگاه هاي ورزشي شهر تهران
01/00001/00014/00182 اثر ‎12‎ هفته تمرين هوازي بر بيان ABCA1‎ در بافتهاي موش نر صحرايي، سطوح apoA-I‎ و غلظت پلاسمائي
01/00001/00014/00183 طراحي الگوي فرايندي انگيزه کارآفريني دانشجويان تربيت بدني
01/00001/00014/00184 تعيين اثربخشي فعاليتهاي ورزشي فوق برنامه دانشگاههاي تهران و ارائه الگوي اثر بخش
01/00001/00014/00185 بررسي اثر تمرينات هوازي ويژه بر آپو پروتئين A-I‎، آپوپروتئين B‎، و سايزLDL‎ در مردان ميانسال
01/00001/00014/00186 تاثير يک برنامه تمريني زير بيشينه شنا بر تغييرات غلظت ANP‎ پلاسما و ارتباط آن با تغييرات فشار خون بيماران مرد ميانسا
01/00001/00014/00187 طراحي و تبيين الگوي تصميم‌گيري مديران اجرايي تربيت بدني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
01/00001/00014/00188 مقايسه سه شيوه تمرين متغير (تمرين ‎? متغير، تمرين ‎?? متغير، و تمرين ‎?? متغير با اندازه‌هاي سه گانه توپ) در مرحله يادگيري بر عملکرد يادداري و انتقال در يک مهارت فوتبال
01/00001/00014/00189 بررسي وضعيت ايمني سالن هاي ورزشي آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ديدگاه مديران
01/00001/00014/00190 بررسي تاثير قطع تمرينات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت
01/00001/00014/00191 بررسي سبک رهبري، تواناييها و نحوه عملکرد مربيان فوتبال باشگاههاي دسته اول و دوم (جام آزادگان)
01/00001/00014/00192 بررسي تاثير يکدوره برنامه بازتواني ورزشي قلبي بر روي ميزان تغييرات ايسکمي خاموش و کسر خروجي در بيماران مبتلا به سکته قلبي
01/00001/00014/00193 مطالعه و شناخت علائق، انگيزه ها و تنگناههاي گذران اوقات فراغت اساتيد، دانشجويان و کارکنان دانشگاه تربيت مدرس و جايگاه ورزش در آن
01/00001/00014/00194 بررسي نحوه اجراي واحد تربيت بدني عمومي (‎?) و(‎?) در دانشگاه تربيت معلم تهران
01/00001/00014/00195 اثرات يک دوره کوتاه مدت تمرين اينتروال شديد (HIT‎) بر اجراي هوازي و بي هوازي مردان فعال
01/00001/00014/00196 اثر دو برنامه تمرين تناوبي شديد (HIT) بر اجراي هوازي و بي‌هوازي مردان فعال
01/00001/00014/00197 تجزيه و تحليل نوع و ميزان فعاليتهاي بدني بازيکنان دفاع و هافبک ليگ برتر ايران
01/00001/00014/00198 بررسي آسيبهاي ورزشي شنا ناشي از آلودگي استخرهاي شناي شهر مشهد
01/00001/00014/00199 بررسي تاثير معلم ورزش متخصص بر تواناييهاي ادراکي – حرکتي پسران و دختران پايه اول راهنمايي و مقايسه دو جنس با يکديگر
01/00001/00014/00200 اثر يک برنامه تمرين استقامتي بر مقدار نيتريک اکسايد پلاسمايي و ميزان تغييرات آن با دريافت مکمل ال-آرژينين در موش سفيد
01/00001/00014/00201 ارزيابي تغييرات ترکيب بدني و آمادگي قلبي تنفسي در پسران 11-18 سال
01/00001/00014/00202 تمام چكيده هاي تربيت بدني
01/00001/00014/00203 اثرات حاد ويبريشن کل بدن بر پاسخ هاي IL-6‎،کورتيزول و کراتين کيناز بازيکنان نخبه ي فوتبال
01/00001/00014/00204 اثر ‎4‎ هفته تمرين تناوبي شديد (HIT‎) بر اجراي هوازي و بي هوازي کشتي‌گيران
01/00001/00014/00205 بررسي رابطه بين ساختار کارآفرينانه و اثربخشي سازماني درسازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00014/00206 بررسي اثر مصرف مکمل کولين بر عملکرد استقامتي و پاسخهاي عصبي عضلاني عضلات پا در دوچرخه‌سواران ورزيده
01/00001/00014/00207 يان miR- 206‎ در پاسخ به تمرين مقاومتي در عضلات اسکلتي تند و کند انقباض موش صحرائي نر ويستار
01/00001/00014/00208 تبيين و طراحي الگوي فعاليت بدني و کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي سالمندان: بررسي تأثير عملکردهاي ادراک کلي، رواني اجتماعي و جسماني
01/00001/00014/00209 بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه امام حسين(ع) با تاکيد بر تربيت بدني و ورزش
01/00001/00014/00210 مطالعه ي سطوح لاکتات خون و CGRP‎ پلاسما پس از تمرين استقامتي در ر ت هاي ديابتي نوع ‎2‎.
01/00001/00014/00211 اثر تمرينات فزاينده به همراه مکمل سازي امگا بر سطوح استراحتي سايتوکاين التهابي INF‎ و سايتوکاين تنظيمي IL4‎در قايقرانان مرد تيم ملي
01/00001/00014/00212 تأثير عدالت سازماني بر توانمندسازي کارکنان دراداره کل تربيت بدني استان خراسان رضوي
01/00001/00014/00213 طراحي و تبيين الگوي نظام ايمني و مديريت خطر درسالن‌هاي ورزشي دانشکده‌هاي تربيت بدني
01/00001/00014/00214 طراحي برنامه استراتژيک فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00014/00215 بررسي چالش‌ها و موانع توسعه خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي فوتبال ايران
01/00001/00014/00216 اثر مکمل‌سازي امگا-‎3 در يک دوره تمرين فزاينده بر سطوح استراحتي 6-IL و 10-IL در قايقرانان مرد نخبه
01/00001/00014/00217 بررسي ميزان خلاقيت و عناصر آن در کارشناسان فوق برنامه ورزشي دانشگاههاي تهران
01/00001/00014/00218 رسي و مقايسه بهره‌وري اماکن ورزشي خصوصي و دولتي شهرهاي منتخب استان کرمانشاه
01/00001/00014/00219 رابطه بين سبک‌هاي رهبري مربيان و انگيزش پيشرفت جودوکاران نخبه ايران
01/00001/00014/00220 مقايسه‌ي اثر دو نوع تمرين مقاومتي بر سختي شرياني و عملکرد اندوتليوم مردان ميان سال داراي اضافه وزن و چاق
01/00001/00014/00221 تغييرات عوامل رشدي، شاخص‌هاي عملکردي و زنجيره‌هاي سنگين و سبک ميوزين عضله اسکلتي انسان در پي دو شيوه تمريني”.-
01/00001/00014/00222 ارتباط بين سبک رهبري مربيان با جو انگيزشي و انگيزش بازيکنان فوتبال
01/00001/00014/00223 بررسي سطوح پروتئين BDNF‎ عضله خم‌کننده بلند شست و نعلي موش‌هاي نر ويستار، در پي يک جلسه تمرين مقاومتي
01/00001/00014/00224 مقايسه اثر يک جلسه سوپرست‌هاي معکوس و ترکيبي بر پاسخ کراتين کيناز،فاکتور رشد شبه انسوليني و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرين کرده.-
01/00001/00014/00225 اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر سطوح پروتئين 5/4-NT در عضله خم‌کننده بلند شست (FHL) و نعلي موش‌هاي نر ويستار
01/00001/00014/00226 بررسي تاثير ‎4‎ هفته تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي واسپين و برخي شاخص‌هاي التهابي در موش‌هاي صحرايي ديابتي
01/00001/00014/00227 بررسي عوامل مؤثر بر حمايت مالي شرکتهاي منتخب از ورزش استان زنجان
01/00001/00014/00228 ارتباط ادراک از کيفيت خدمات با رضايتمندي و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي و ارائه الگو
01/00001/00014/00229 تاثير تمرين مقاومتي بر بيان mRNA‎ و ميزان پروتئين IL-15‎ عضله تند تنش موش‌هاي صحرايي ديابتي
01/00001/00014/00230 کاربرد فعاليتهاي همتايان- ارتباطي در تدريس گرامر انگليسي به زبان‌آموزان
01/00001/00014/00231 تعيين ارتباط بين عوامل انگيزشي بهداشتي و تعهد سازماني در کارکنان ادارات تربيت بدني استان ايلام
01/00001/00014/00232 رابطه بين منابع قدرت مربيان و رضايتمندي بازيکنان ليگ برتر هندبال بانوان ايران
01/00001/00014/00233 مقايسه اثر سه شيوه‌ي تمريني پلايومتريک، سرعتي و ترکيبي بر ويژگي‌هاي الکتريکي عصبي ـ عضلاني و آمادگي حرکتي بازيکنان نوجوان فوتبال.-
01/00001/00014/00234 اثر ‎8‎ هفته تمرين مقاومتي بر ميزان S1P‎ عضله قلبي موش صحرايي نژاد ويستار.-
01/00001/00014/00235 طراحي و تبيين الگوي ابعاد عدالت در بين تيم‌هاي ورزشي دانشجويي
01/00001/00014/00236 طراحي الگوي تأمين منافع ذينفعان وزارت ورزش و جوانان با تاکيد بر مشروعيت سازماني
01/00001/00014/00237 اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر بيان ژن‌هاي NT-4/5 TrkB, BDNF‎ و P75‎ در عضلات تند و کند موش‌هاي ويستار
01/00001/00014/00238 طراحي الگوي بازاريابي ارتباطي در ليگ برتر فوتبال ايران
01/00001/00014/00239 بررسي وضعيت اماکن ورزشي خصوصي و دولتي استان همدان به روش استراتژيک
01/00001/00014/00240 تحليل عوامل موثر بر ايجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشي و ارائه الگوي مناسب
01/00001/00014/00241 تاثير يک وهله ورزش مقاومتي بر بيان IL-15 mRNA‎ عضله تندتنش موش‌هاي صحرايي ديابتي تمرين‌کرده
01/00001/00014/00242 تاثير ‎8‎ هفته تمرين مقاومتي بر مقدار S1P‎ پلاسمايي، ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي Myo-D‎، S1P1,2,3‎ و ميوژنين عضلات اسکلتي تند و کند موش صحرايي نر نژاد ويستار.-
01/00001/00014/00243 بررسي ارتباط بين سطوح عضلاني HSP 70‎ با سايتوکاين‌هاي TNF-a,IL-6‎ و IL-1B‎ بعد از يک وهله ورزش برونگرا در رت‌هاي تمرين کرده و تمرين نکرده
01/00001/00014/00244 نيازسنجي ورزشي آتش نشانان شهر تهران با رويکرد مديريتي
01/00001/00014/00245 اثر چهار هفته تمرين مقاومتي برسطوح پروتئين ABCA1‎ کبدي و سطوح HDL-C‎ پلاسمايي موشهاي نر ويستار.-
01/00001/00014/00246 طراحي مدل ورزش همگاني ايران
01/00001/00014/00247 طراحي الگوي بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00014/00248 بررسي شاخص‌هاي کارآفريني و رابطه آن با وضعيت اشتغال دانشجويان رشته تربيت‌بدني شهر تهران.-
01/00001/00014/00249 اثر ‎۸ هفته تمرين هوازي و مکمل گياهي باريجه بر دستگاه آپلينرژيک دربافت‌هاي قلب و کليه موش‌هاي صحرايي مبتلاء به پرفشار خوني ناشي از نيترو ال- آرژنين متيل استر.-
01/00001/00014/00250 طراحي الگوي موفقيت کسب و کارهاي متوسط و کوچک ورزشي با رويکرد کارآفرينانه
01/00001/00014/00251 طراحي و تبيين مدل حفظ و نگهداري داوطلبان در ورزش دانشجويي
01/00001/00014/00252 تبيين مدل مهارتهاي ارتباطي معلمان تربيت بدني استان تهران با تأکيد بر افزايش تعهد سازماني و رضايت شغلي
01/00001/00014/00253 بررسي اثر تمرينات مقاومتي بر تراکم مويرگي عضله اسکلتي و سطوح پلاسمايي چند عامل مرتبط در رت‌هاي نرمال و ديابتي
01/00001/00014/00254 تعيين شاخص‌هاي انتخاب مربيان تيم‌هاي ملي شمشيربازي از ديدگاه نخبگان
01/00001/00014/00255 طراحي الگوي تصميم‌گيري اخلاقي بازيکنان حرفهاي فوتبال ايران
01/00001/00014/00256 طراحي و تبيين الگوي بهينه هوشمنديهاي مورد نياز رهبري اثربخش مديران ورزشي
01/00001/00014/00257 اثر ‎۶ هفته تمرين استقامتي بر سطوح اينترلوکين ‎۱۷ در بافت تومور موش‌هاي ماده مبتلا به سرطان پستان.-
01/00001/00014/00258 اثر يک جلسه تمرين مقاومتي بر بيان miR-1‎ و ژن‌هاي myoD‎، MEF2‎ و HDAC4‎ در عضلات تند و کند موش‌هاي ويستار.-
01/00001/00014/00259 اثر ‎۶ هفته تمرين استقامتي بر سطوح اينترلوکين ‎۱۰ در بافت تومور موش‌هاي ماده مبتلا به سرطان پستان
01/00001/00014/00260 اثر ‎۶ هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن فاکتور رشد عصبي (NGF‎) در نخاع رت‌هاي نر ويستار با نروپاتي ديابت.-
01/00001/00014/00261 بررسي اثرات دريافت حاد و کوتاه‌مدت محلول عناب قبل از يک جلسه ورزش مقاومتي دايره‌اي بر آپوپتوز نوتروفيل انساني
01/00001/00014/00262 اثر ‎۶ هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن CDK5‎ در نخاع رت‌هاي نر ويستار با نروپاتي ديابت
01/00001/00014/00263 اثر يک وهله ورزش مقاومتي در محيط گرم بر سطوح سرمي IL-15, HSP70‎ کورتيزول، تستوسترون و استروژن در افراد تمرين کرده.-
01/00001/00014/00264 اثر ‎۶ هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن 3 -GSK در نخاع رت‌هاي نر ويستار با نوروپاتي ديابت
01/00001/00014/00265 طراحي آزمون بي هوازي ويژه هندبال (HAT‎) در بازيکنان هندبال نخبه مرد ايران
01/00001/00014/00266 بررسي وضعيت ايمني سالن‌هاي ورزشي آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ديدگاه مديران
01/00001/00014/00267 تاثير تمرين استقامتي بر بيان ژن موتور پروتئين‌هاي کاينزين-‎۱ و KIF1B alfa‎ در عصب سياتيک رت‌هاي نر ويستار داراي نروپاتي ديابت
01/00001/00014/00268 طراحي مکانيزم‌هاي موثر تجاري‌سازي باشگاه‌هاي فوتبال ايران
01/00001/00014/00269 اثر تمرين استقامتي بر بيان miR-21‎، Bcl2‎ و TPM1‎ بافتي در موش‌هاي ماده مبتلا به تومور سرطان پستان
01/00001/00014/00270 اثر يک دوره تمرين استقامتي بر بيان miR-155‎ و ژن‌هاي SOCS1‎ و STAT3‎ در تومور موش‌هاي ماده مبتلا به سرطان پستان
01/00001/00014/00271 تاثير ‎۴ هفته تمرين پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضلات موافق و مخالف در مراحل مختلف پرش عمقي واکنشي دختران فعال.-
01/00001/00014/00272 فرايند اثر بخش حمايت مالي از ليگ برتر فوتبال ايران و ارائه الگو
01/00001/00014/00273 اثر يک وهله تمرين مقاومتي در محيط گرم بر سطوح سرمي IL-1‎ و IL-1ra‎ در مردان تمرين کرده
01/00001/00014/00274 رابطه بين اندازه‌هاي کينانتروپومتريکي و متغيرهاي بيومکانيکي مشت راست مستقيم بوکسورهاي نخبه.-
01/00001/00014/00275 مقايسه کيفيت خدمات باشگاه‌هاي خصوصي و دولتي استان لرستان با استفاده از مدل سروکوال
01/00001/00014/00276 تاثير تمرين استقامتي بر بيان ژن موتور پروتئين‌هاي داينئين و داين اکتين در عصب سياتيک رت‌هاي نر ويستار داراي نروپاتي ديابت
01/00001/00014/00277 مقايسه اثر حاد سه نوع فعاليت استقامتي، مقاومتي و موازي بر غلظت سرمي اينترلوکين ‎۱۷، کورتيزول و تستوسترون در مردان فعال
01/00001/00014/00278 طراحي الگوي رابطه بازارگرايي با عوامل مربوط به رفتار آتي مشتريان در مراکز تفريحي ورزشي آبي.-
01/00001/00014/00279 طراحي و تبيين الگوي چابکي سازماني در شرکت‌هاي توليدي ورزشي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme