عناوین پایان نامه های رشته برنامه ریزی درسی

01/00001/00022/00001 طراحي الگوي برنامه‌درسي براي پرورش منشهاي تفکر دانش‌آموزان
01/00001/00022/00002 نقد و بررسي رويکردهاي تدريس فکورانه ارائه چهارچوب نظري برنامه درسي تربيت معلم فکور و مقايسه آن با رويکرد برنامه درسي تربيت معلم ايران(مورد: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي)
01/00001/00022/00003 طراحي الگوي مناسب آموزش صنعتي حين خدمت بر اساس رويکرد هاي سازنده گرايي و سيستمي و سنجش اثربخشي آن ها در دو گروه مديران و کارگران(مطالعه موردي:ايران خودرو خراسان)
01/00001/00022/00004 تاثير روش حل مساله به صورت کارگروهي بر روي تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه چهار ابتدائي شهر تهران
01/00001/00022/00005 نظام برنامه‌ريزي درسي در آموزش عالي ايران: ويژگي‌ها و جهت‌گيري ها
01/00001/00022/00006 نقد تطبيقي ديدگاه غزالي و کانت درباره رابطه اخلاق و دين و اشارت آن در تربيت اخلاقي
01/00001/00022/00007 طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي ديني براي دوره متوسطه تحصيلي و ميزان توافق برنامه‌درسي رسمي با آن
01/00001/00022/00008 طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي و مقايسه آن با برنامه‌هاي درسي موجود دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران
01/00001/00022/00009 طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت هنري دوره ابتدايي و مقايسه آن با وضعيت موجود
01/00001/00022/00010 طراحي الگوي مطلوب آموزش علوم پايه پنجم ابتدايي، براساس رويکرد سازنده گرايي اجتماعي، با استفاده از ابزار چند رسانه‌اي
01/00001/00022/00011 بررسي برنامه‌هاي درسي رشته علوم تربيتي در آموزش عالي ايران و راهکارهايي براي بهبود آن (مطالعه موردي: گرايش مديريت آموزشي)
01/00001/00022/00012 بررسي پيامدهاي قصد نشده(برنامه درسي پنهان) محيط اجتماعي مدارس دوره متوسط شهر اصفهان و ارائه راهکارهايي براي کاهش پيامدهاي منفي
01/00001/00022/00013 طراحي الگوي نيازسنجي در برنامه درسي
01/00001/00022/00014 تبيين ماهيت نظريه در حوزه برنامه درسي و ارائه طبقه‌بندي مفهومي جديد از نظريه‌هاي معتبر در اين حوزه
01/00001/00022/00015 طراحي الگوي مطلوب تربيت اخلاقي در دوره متوسطه بر اساس نقد الگوي تربيت منش
01/00001/00022/00016 مسئوليت‌پذيري اجتماعي در برنامه درسي کنوني دوره ابتدائي ايران و طرحي براي آينده
01/00001/00022/00017 بررسي نحوه کاربست فرآيندهاي تشخيص و تفسير خواننده در درک مطلب حاصل از خواندن متون علمي و ارائه مدلي در آموزش خواندن براي درک مطلب
01/00001/00022/00018 طراحي الگوي مطلوب برنامه‌درسي مهارتهاي زندگي براي دوره راهنمايي تحصيلي
01/00001/00022/00019 طراحي الگوي برنامه درسي بهينه براي دوره کودکستاني، نقد و بررسي وضعيت اين دوره در مقايسه با آن الگو
01/00001/00022/00020 نظريات افلاطون و ديويي درباره تربيت اجتماعي و عقلاني
01/00001/00022/00021 طراحي الگويي براي ارزشيابي برنامه درسي و بکارگيري آن در ارزشيابي درس روشها و فنون تدريس دوره‌هاي تربيت دبير دانشگاهها
01/00001/00022/00022 تربيت سياسي در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00022/00023 بررسي و تحليل توانايي‌هاي عمومي تدريس در برنامه درسي دوره‌هاي تربيت معلم دو ساله ايران
01/00001/00022/00024 تمام چكيده هاي برنامه ريزي درسي
01/00001/00022/00025 طراحي الگوي نيمه‌متمرکز براي نظام برنامه‌ريزي درسي ايران و نقش معلمان در فرايند برنامه‌ريزي درسي
01/00001/00022/00026 بررسي و نقد برنامه درسي جاري در حوزه علميه (سطح يک) و طراحي الگوي مطلوب با تاکيد بر درس اصول فقه(مطالعه موردي: حوزه علميه مشهد).-
01/00001/00022/00027 تبيين الگوي عملکرد تحصيلي رياضي در کشورهاي پيشرونده و پسرونده در مطالعات تيمز2007-‎1995 و تعيين دلالتهاي آن براي بهبود عملکرد رياضي دانش آموزان ايراني
01/00001/00022/00028 طراحي الگويي براي آموزش نگرشهاي اجتماعي و ارزيابي برنامه درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي بر اساس آن
01/00001/00022/00029 تبيين معرفت‌شناختي رويکرد فرهنگي- اجتماعي به آموزش علوم تجربي و دلالتهاي آن براي برنامه درسي علوم حساس به فرهنگ
01/00001/00022/00030 بررسي و تحليل محتواي برنامه درسي دوره تربيت معلم از لحاظ دانش روش کاري، پيشنهاد الگوي مطلوب تدريس و مقايسه آن با وضعيت موجود تدريس در مراکز تربيت معلم (مورد مرکز تربيت معلم زنجان).-
01/00001/00022/00031 تدوين چارچوب مفهومي برنامه درسي سازگار با مغز
01/00001/00022/00032 بررسي وضعيت برنامه درسي دوره ابتدايي در کشور افغانستان و ارائه الگوي طراحي برنامه درسي براي آن.-
01/00001/00022/00033 طراحي الگوي برنامه درسي مبتني بر مساله در دوره کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي و اعتبارسنجي و امکان‌سنجي آن در آموزش عالي ايران
01/00001/00022/00034 طراحي الگوي برنامه‌درسي مبتني بر تفکر شهودي و مطالعه تطبيقي برنامه‌درسي زبان انگليسي دوره متوسطه دو کشور ايران و سوئد بر اساس آن
01/00001/00022/00035 تبيين پروتکل‌هاي زيبايي‌شناسي در يادگيري الکترونيکي و ارزشيابي وب سايت‌هاي آموزشي ايراني بر مبناي آنها.-
01/00001/00022/00036 تبيين نقش فرهنگ معلمي در نوع مواجهه با تغيير در برنامه‌هاي درسي (مطالعه موردي درس علوم دوره ابتدايي).-
01/00001/00022/00037 تبيين مباني فلسفي رويکرد ميان رشته‌اي در پژوهش تربيتي بر اساس آراء معرفت شناختي ملاصدرا.-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme