عناوین پایان نامه های رشته آموزش زبان روسی

01/00001/00028/00001 ويژگي‌هاي جملات روسي با مفهوم نفي و بيان معادلهاي آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00002 معاني وجه امري زبان روسي و روش بيان آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00003 روش بيان معاني افعال زبان روسي با پيشوند -IIO‎ به زبان فارسي
01/00001/00028/00004 کاربرد گونه‌هاي فعلي مصدر در جملات ساده دو رکني زبان روسي و روش بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00005 بررسي اصطلاحات پايه هوا فضا در زبان روسي و معادل‌يابي آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00006 افعال با پيشوندهاي – B -BbI‎ و نحوه بيان آنها درزبان فارسي
01/00001/00028/00007 کاربرد اسامي جانداران دراصطلاحات و تعبيرات‌ زبان روسي و چگونگي بيان آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00008 آموزش ضرب المثل‌ها به زبان آموزان ايراني
01/00001/00028/00009 افعال حرکتي (udmu0xodumb, Becmu-boo)umb, Hecmu-Hocumb‎) در مفهوم مجازي و نحوه ي بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00010 روابط توصيفي در زبان روسي و روشهاي بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00011 بررسي اصطلاحات فني با تکيه بر متون سدسازي
01/00001/00028/00012 بررسي اصطلاحات پايه در دستور زبان روسي و معادل آنها در زبان فارسي (در سطح صرف)
01/00001/00028/00013 بررسي حرف اضافه روسي “در حالت مفعولي و روشهاي انتقال آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00014 بررسي انواع جملات پرسشي در زبان‌هاي روسي و فارسي
01/00001/00028/00015 طراحي يک ساختار قابل پيکربندي براي پردازش‌هاي باند پايه در راديوي نرم‌افزاري
01/00001/00028/00017 ارزيابي مقاومت برشي ديوارهاي همبسته در سطوح عملکرد مختلف با استفاده از تحليل هاي غيرخطي- لرزه‌اي
01/00001/00028/00018 بررسي اعمال مديريت استراتژيک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردي کارکنان راديو
01/00001/00028/00019 بررسي ميزان قدرت اجتماعي فرق عمده مذهبي لبنان و مقايسه اين قدرت با قدرت سياسي رسمي آنها
01/00001/00028/00021 افعال انعکاسي معلوم در زبان روسي و نحوه بيان آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00022 نحوه بيان افعال حرکتي روسي با پيشوندهاي مختلف در زبان فارسي
01/00001/00028/00023 ترکيب‌هاي فعلي زبان روسي و نحوه بيان آن‌ها در زبان فارسي
01/00001/00028/00024 تمام چكيده هاي آموزش زبان روسي
01/00001/00028/00025 اصطلاحات پايه‌اي حوزه دريايي در زبان روسي و معادل آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00026 اصطلاحات پايه‌اي نحو دستور زبان روسي و معادل‌هاي متناسب آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00027 هدايت نحوي اسم در زبان روسي و نحوه ي بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00028 تحليل مقابله اي ترتيب اجزاي کلام، ظرف زمان و مکان در جملات ساده خبري(در نوشتار زبانهاي روسي و فارسي)
01/00001/00028/00029 بررسي مقايسه اي ساختار قيدهاي مشتق در زبانهاي روسي و فارسي
01/00001/00028/00030 متن
01/00001/00028/00031 Grammatical Errors in Using Russian Prepositious, “B”,”Ha”,”C” and “no” for students
01/00001/00028/00032 Russian impersonal verbs and manners of their expression in persian language
01/00001/00028/00033 متن
01/00001/00028/00034 Specification of Verb Control Chapter in Russian Language from th View of Native Persian Language Learnears‎
01/00001/00028/00035 ضماير نامعين(مبهم) زبان روسي و راههاي بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00036 حرف اضافه B در حالت حرف اضافه اي و نحوه بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00037 مقوله‌ي حالت گزاره‌اي در زبان روسي و روش‌هاي بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00038 صفت‌هاي مترادف در زبان‌هاي روسي و فارسي
01/00001/00028/00039 کاربرد تيره و دفيس درزبان روسي و چگونگي بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00040 فعل خواندن در ترکيب با پيشوندها و معادل‌هاي آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00041 مقايسه آداب گفتاري زبان روسي با زبان فارسي به هنگام “عذرخواهي” و “خواهش” در زبان محاوره
01/00001/00028/00042 حرف اضافه” ” در زبان روسي و روش‌هاي بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00043 “خطاب در گفتار شفاهي روسي و نحوه بيان آن به زبان فارسي”.-
01/00001/00028/00044 بررسي واژگان اشتقاقي با ريشه “net‎” در زبان روسي و روش بيان آنها در زبان فارسي (در حوزه اصطلاحات هواپيمايي کشوري)
01/00001/00028/00045 واژگان روسي دخيل در گويش مازندراني.-
01/00001/00028/00046 وام واژه‌هاي روسي در زبان فارسي
01/00001/00028/00047 پسوندهاي تصغيري- تحبيبي اسامي در زبان روسي و معادل‌هاي آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00048 نوع افعال منفي در زبان روسي و نحوه بيان آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00049 حرف اضافه “Ha”در حالت مفعول بي‌واسطه و نحوه‌ي بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00050 افعال با پيشوند “-‎3a‎” و نحو بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00051 نحوه بيان افعال مترادف و داراي تشابه معنايي
01/00001/00028/00052 بررسي قيدهاي روسي داراي تشابه معنايي و نحو بيان آنها به زبان فارسي: در دور آموزش مقدماتي.-
01/00001/00028/00053 بررسي خطاهاي فارسي زبانان در کاربرد پيشوندهاي فعلي nepe-, npe-, unpu‎.-
01/00001/00028/00054 جملات شرطي روسي و نحوي بيان آنها به زبان فارسي
01/00001/00028/00055 کاربرد ظرف زمان در حالت‌هاي مختلف دستور زبان روسي و روش‌هاي بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00056 مقايسه ساختاري گزاره در زبان‌هاي روسي و فارسي
01/00001/00028/00057 جملات يک رکني مصدري در زبان روسي و شيوه بيان آن به زبان فارسي
01/00001/00028/00058 وام واژه‌هاي فارسي در زبان روسي
01/00001/00028/00059 کاربرد ضماير معين روسي و نحوه بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00060 اصطلاحات حوزه اکتشاف نفت در زبان روسي و معادل آنها در فارسي
01/00001/00028/00061 بررسي افعال حرکتي روسي با پيشوندهاي – و – و نحو بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00062 مفهوم حالت معيت بدون حرف اضافه در زبان روسي و معادلهاي آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00063 بررسي افعال حرکتي روسي با پيشوندهاي oT‎ و noA‎ و نحوه‌ي بيان آن‌ها در زبان فارسي
01/00001/00028/00064 تحليل صفات متشابه و هم‌خانواده روسي و روشهاي بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00065 بررسي اشتباهات نگارشي دانشجويان ايراني در دوره پيشرفته آموزش زبان روسي
01/00001/00028/00066 بررسي جملات منفي در زبان روسي و شيوه بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00067 بررسي افعال حرکتي زبان روسي با پيشوند -IIO‎ و نحوه بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00068 هدايت نحوي افعال حرکتي زبان روسي و روش بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00069 بررسي افعال حرکتي روسي با پيشوند “زا” و نحوه بيان آن در زبان فارسي.-
01/00001/00028/00070 بررسي فعل هاي “ouchit” i “ouchitca‎” با پيشوندهاي مختلف و نحوه بيان آن در زبان فارسي
01/00001/00028/00071 بررسي افعال حرکتي روسي با پيشوندهاي “-pere‎” و “-pro‎” و روش‌هاي بيان آن‌ها به زبان فارسي
01/00001/00028/00072 اختصارات سياسي روسي و معادل آن‌ها در فارسي پس از فروپاشي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي.-
01/00001/00028/00073 اصطلاحات پايه‌اي آواشناسي روسي و معادل‌هاي مناسب آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00074 بررسي جفت فعلي “Gavarit- Skazat‎” با وندهاي مختلف و نحوه بيان آنها در زبان فارسي
01/00001/00028/00075 نقش تئاتر آموزشي در تدريس آداب گفتار زبان روسي: در موقعيت‌هاي سلام، خداحافظي و خطاب
01/00001/00028/00076 اصطلاحات پايه‌اي زبان‌شناسي روسي و معادل‌هاي آن‌ها به زبان فارسي: در حوزه اصطلاحات دستوري
01/00001/00028/00077 آداب گفتار زبان روسي در موقعيت‌هاي “سلام” و “خداحافظي” با زبان فارسي: در زبان گفتار
01/00001/00028/00078 “بررسي فعل “Zhit‎” با پيشوندهاي مختلف و روشهاي بيان آنها به زبان فارسي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme