عناوین پایان نامه های رشته مطالعات زنان

01/00001/00029/00001 سنجش شاخصهاي مفهوم عسرو حرج (عملکرد دادگاههاي مازندران از تاريخ تصويب اصلاحيه ماده ‎???? قانون مدني)
01/00001/00029/00002 بررسي رابطه هوش هيجاني با کمرويي در نوجوانان (پايه سوم راهنمايي منطقه ‎? تهران)
01/00001/00029/00003 جنسيت و دينداري: بررسي ميزان و ابعاد دينداري در دانشجويان زن و مرد دانشگاه تربيت مدرس در سال تحصيلي ??-‎??
01/00001/00029/00004 سنجش دانش حقوقي زنان کارمند تهراني و تاثير آن در مشارکت ايشان
01/00001/00029/00005 بررسي آسيبهاي اجتماعي ازدواج موقت در ايران
01/00001/00029/00006 جايگاه متعه طلاق در نظام قانونگذاري اسلامي
01/00001/00029/00007 مطالعه رابطه ميان سبک زندگي و وضعيت سلامت زنان خانه‌دار، در دو منطقه شمال و جنوب تهران، با تاکيد بر سنجش ميزان آگاهي از حق سلامت
01/00001/00029/00008 زن در سنت و سيره رسول‌اله(ص)
01/00001/00029/00009 بررسي اثر قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق بر حمايت از حقوق زنان و حفظ کيان خانواده و مشکلات اجراي آن در دادگاههاي خانواده
01/00001/00029/00010 بررسي ميزان حمايت قانونگذار از همسر اول در ازدواج مجدد شوهر
01/00001/00029/00011 بررسي تاثير تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حقوق و تکاليف قانوني زنان در خانواده (با تاکيد بر طلاق، اشتغال و حضانت)
01/00001/00029/00012 سنجش گرايش زنان به اشتغال و عوامل موثر بر آن (مورد شهرتهران)
01/00001/00029/00013 بررسي وضعيت اشتغال زنان در صنعت جهانگردي و سنجش نگرش مديران هتل‌هاي تهران
01/00001/00029/00014 حقوق مادري در مباني قانونگذاري اسلامي و صکنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
01/00001/00029/00015 بررسي جامعه‌شناختي ساختار حقوقي ازدواج موقت در ايران
01/00001/00029/00016 بررسي نگرش مديران حوزه‌هاي ستادي نسبت به انتصاب زنان در پستهاي کليدي و عوامل موثر بر آن
01/00001/00029/00017 مطالعه تطبيقي حقوق مالي زن در حقوق ايران و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
01/00001/00029/00018 تساوي زن و مرد از ديدگاه کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
01/00001/00029/00019 بررسي روابط غيرمالي زوجين در مباني قانون‌گذاري اسلامي و تأثير آن بر تحکيم خانواده
01/00001/00029/00020 تاثير جهاني شدن بر توانمندسازي زنان (دانشجويان دختر دانشگاههاي دولتي شهر تهران شاغل به تحصيل در سال ????-‎????)
01/00001/00029/00021 تمام چكيده هاي مطالعات زنان
01/00001/00029/00022 بررسي حمايت هاي حقوقي و اجتماعي از زنان در برابر خشونت خانگي
01/00001/00029/00023 بررسي جايگاه زنان شاغل در نظام عدالت کيفري ايران
01/00001/00029/00024 بررسي مقايسه اي رضايتمندي زناشويي بين دو گروه زنان ايراني ازدواج کرده با اتباع بيگانه و ايراني با لحاظ وضعيت حقوقي آنها
01/00001/00029/00025 مطالعه وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار (مورد شهر تهران ‎????)
01/00001/00029/00026 اختيارات مادر در سرپرستي فرزندان در نظام حقوقي ايران و چالش‌هاي پيش روي آن
01/00001/00029/00027 حمايت از زنان سالمند در قوانين و مقررات ايران و مقايسه آن با اسناد بين‌المللي
01/00001/00029/00028 بررسي روابط همسران در سينماي ايران و سنجش آن بر اساس اصول و معيارهاي اسلامي (دهه ‎1378-1388‎).-
01/00001/00029/00029 بررسي عوامل انحرافي در متون روايي مرتبط با زنان
01/00001/00029/00030 بررسي نحوه بازنمايي بزه‌ديدگي زنان در روزنامه‌ها.-
01/00001/00029/00031 واکاوي ارزشهاي جنسيتي زن در ديدگاه مکملي اسلام
01/00001/00029/00032 تاثير مادري در شکل‌گيري هويت ديني دختران نوجوان
01/00001/00029/00033 بررسي مقايسه‌اي کار خانگي زنان در اسلام و رويکردهاي فمينيستي
01/00001/00029/00034 بررسي مقايسه‌اي کليشه‌هاي جنسيتي بين زنان و مردان و رابطه‌ي آن با ميزان دينداري (مطالعه زنان و مردان بالاي ‎20‎ سال منطقه ‎6‎).-
01/00001/00029/00035 نقد و بررسي تحولات فکري و اجتماعي زنان در دوران قاجار و تأثير آن بر نگرش‌هاي ديني زنان در ادوار بعدي(‎1174- 1203‎ ش).-
01/00001/00029/00036 امکان و چالش‌هاي پيش‌روي فمينيسم اسلامي
01/00001/00029/00037 طراحي الگوي زن مسلمان ايراني
01/00001/00029/00038 ارزيابي جايگاه زن در مديريت محله محور
01/00001/00029/00039 چالش‌هاي فقهي- حقوقي و پزشکي تلقيح مصنوعي و بررسي اثرات اين چالش‌ها بر تصميم‌گيري زوج نابارور
01/00001/00029/00040 بررسي مقايسه‌اي ابعاد سلامت رواني- اجتماعي دختران با تجرد قطعي و زنان متاهل
01/00001/00029/00041 نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي در بروز خشونت شوهران عليه همسران در شهرستان کهگيلويه.-
01/00001/00029/00042 عمليات پزشکي زيبايي زنان: ابعاد اجتماعي و آراء فقهاي اماميه
01/00001/00029/00043 بررسي جايگاه اصل عدالت در حقوق و تکاليف زوجيتي در نظام حقوقي ايران
01/00001/00029/00044 نقش عفت جنسي در سلامت، تحکيم خانواده و تضمين آن در حقوق ايران
01/00001/00029/00045 تبيين حقوقي روان‌شناختي تأثير اختلالات جنسي هر يک از زوجين در انحلال نکاح
01/00001/00029/00046 بررسي مقايسه‌اي شاخص سلامت رواني زن در قرآن و احاديث و روان‌شناسي
01/00001/00029/00047 بررسي مقايسه‌اي سبک زندگي خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر و خانواده‌هاي عادي استان لرستان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme