خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » فنی و مهندسی » عناوین پایان نامه فناوری اطلاعات » عناوین پایانه نامه های رشته مدیریت فناوری اطلاعات

عناوین پایانه نامه های رشته مدیریت فناوری اطلاعات

01/00001/00030/00001 بررسي عوامل محتوايي موثر بر موفقيت کسب و کار الکترونيکي
01/00001/00030/00002 بررسي تاثير دولت الکترونيک در تحقق عدالت اجتماعي در ايران
01/00001/00030/00003 طراحي مدل کسب و کار با استفاده از متدولوژي شيء گرا و بررسي تاثير آن بر فرايند مديريت دانش در سازمان
01/00001/00030/00004 مدل‌سازي نيازمندي‌هاي اطلاعاتي شرکتهاي مجتمع
01/00001/00030/00005 ارائه مدلي براي اولويت‌بندي توليد در صنعت نرم‌افزار: مورد مطالعه صنعت نرم‌افزار ايران
01/00001/00030/00006 ارائه چارچوبي براي نقش عوامل انساني در امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي
01/00001/00030/00007 طراحي مدل تحليلي هيبريدي در صنعت بانکداري با استفاده از هوش مصنوعي: مطالعه موردي (رتبه‌بندي اعتباري)
01/00001/00030/00008 ارائه الگوي مديريت کيفيت در پروژه‌هاي IT‎ سيستم بانکي کشور در چارچوب استاندارد PMBOK‎
01/00001/00030/00009 شناسايي فرايندهاي اصلي اولويت بندي بهبودي آنها از طريق يک مدل MADM‎ جهت پياده‌سازي مهندسي مجدد فرايندها در شرکت مخابرات
01/00001/00030/00010 ارائه متدولوژي استراتژي سازي مديريت دانش و طراحي و پياده سازي DSS‎ هوشمند براي آن
01/00001/00030/00011 طراحي سيستم خبره فازي براي تشخيص و تعيين وضعيت بيماران آسمي
01/00001/00030/00012 دسته‌بندي مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از داده کاوي
01/00001/00030/00013 ارائه روشي براي ارزيابي عملکرد معماري سازمان با استفاده از نگرش کارت امتيازي متوازن
01/00001/00030/00014 بررسي تأثير عناصر مديريت دانش در خصوصي سازي (حمل و نقل مسافري ريلي شرکت رجاء)
01/00001/00030/00015 ارايه چارچوبي براي عوامل اساسي موفقيت پياده‌سازي مديريت دانش در سطح ملي در ايران
01/00001/00030/00016 توسعه مدل پذيرش دولت الکترونيک: تبيين برداشت شهروندان
01/00001/00030/00017 طراحي مدل جامع مديريت امنيت اطلاعات در بانکداري الکترونيکي
01/00001/00030/00018 ارائه مدل مفهومي سيستم ارزش صنعت حمل و نقل هوايي
01/00001/00030/00019 تدوين رويکرد يک پارچه تصميم گيري براي انتخاب هوش تجاري در محيط ERP II‎
01/00001/00030/00020 بررسي عوامل حياتي موفقيت در برنامه ريزي استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي در صنعت مخابرات ايران
01/00001/00030/00021 ارايه يک متدولوژي چابک شي‌گراي معماري سازمان مبتني بر سرويس‌گرايي
01/00001/00030/00022 ارائه مدل عوامل موثر بر ريسک‌هاي زنجيره تامين الکترونيکي (مطالعه موردي: شرکت هاي مجري سيستم هاي مخابراتي و الکترونيکي)
01/00001/00030/00023 بررسي رابطه همراستايي مديريت استراتژيک سيستم‌هاي اطلاعاتي با کارت امتيازي متوازن و عملکرد سيستم‌هاي اطلاعاتي
01/00001/00030/00024 طراحي مدل مناسب سيستم دانش محور براي پشتيباني از تصميمات استراتژيک سازمان (مطالعه موردي شرکت رجا)
01/00001/00030/00025 طراحي و تبيين الگوي انطباقي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي: وزارت صنايع و معادن
01/00001/00030/00026 بررسي تاثير به كارگيري فناوري اطلاعات در پليس راه بر تصادف هاي جاده اي
01/00001/00030/00027 ارزيابي فناوري نوين آموزشي هوشمند در مدارس ايران؛ مطالعه موردي يک دبيرستان هوشمند
01/00001/00030/00028 تدوين راهبردهاي فناوري اطلاعات هم راستا با راهبردهاي کسب و کار (مطالعه موردي: شرکت ملي نفت ايران)
01/00001/00030/00029 چالشها و بحرانها و طراحي مدل فرآيند گذار از سيستم سنتي به سيستم اطلاعاتي مبتني برفناوري اطلاعات . مطالعه موردي: اداره کل امور کارکنان پست بانک ايران
01/00001/00030/00030 تمام چكيده هاي مديريت فناوري اطلاعات
01/00001/00030/00031 چالشها و بحرانها و طراحي مدل فرآيند گذار از سيستم سنتي به سيستم اطلاعاتي مبتني برفناوري اطلاعات
01/00001/00030/00032 متن
01/00001/00030/00033 طراحي مدلي براي انتقال از معماري سيستم‌هاي سنتي به معماري سرويس‌گرا
01/00001/00030/00034 طراحي سيستم خبره براي انتخاب تامين کننده خدمت مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات
01/00001/00030/00035 ارائه مدلي براي سنجش ميزان موفقيت سيستم‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشگاهي
01/00001/00030/00036 شناسايي و سنجش شاخص‌هايي جهت طراحي مدل آموزش الکترونيکي مورد مطالعه: دانشگاه‌هاي فعال در حوزه آموزش الکترونيکي
01/00001/00030/00037 مدل‌سازي عملکرد مديريتي موفقيت‌آميز در صنايع کوچک
01/00001/00030/00038 طراحي و تبيين مدل جامع تعالي سازماني بر اساس رويکرد اسلامي
01/00001/00030/00039 ارائه مدل بلوغ براي پورتال وب‎2 در صنعت بيمه
01/00001/00030/00040 بررسي عوامل عدم موفقيت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي
01/00001/00030/00041 بررسي ارتباط بين قابليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي و عملکرد شرکت‌ها با استفاده از رويکرد مبتني بر منابع: تبيين نقش عوامل محيطي
01/00001/00030/00042 طراحي يک سيستم خبره فازي به منظور مديريت ريسک در صنعت بانکداري
01/00001/00030/00043 ارائ چارچوبي براي عرض رايانش ابري
01/00001/00030/00044 شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر تقلب کارت‌هاي اعتباري
01/00001/00030/00045 ارائه‌ي مدل و سيستم تصميم‌يار سنجش موفقيت نرم‌افزارهاي متن‌باز در ايران
01/00001/00030/00046 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر معماري سازماني ارتباط الکترونيکي بين سازمان هاي دولتي (G2G‎) در ايران
01/00001/00030/00047 ارائه چارچوب مديريت دانش در سازمانهاي دانشمحور مورد مطالعه ستاد فناوري نانو ايران
01/00001/00030/00048 بررسي عوامل موثر برگسترش خدمات بانکداري الکترونيک در ايران
01/00001/00030/00049 ارائه مدلي براي انتخاب چارچوب و سبک معماري سازماني بر مبناي ابعاد سازمان
01/00001/00030/00050 انتخاب چارچوب برتر و طراحي مدل جامع ارزيابي فناوري اطلاعات سازمان
01/00001/00030/00051 ارائه مدل بلوغ براي حاکميت بر امنيت اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
01/00001/00030/00052 طراحي چارچوبي براي سازمان دولتي هوشمند: از منظر حکمت
01/00001/00030/00053 انتخاب ابزارهاي مديريت دانش در توسعه محصول جديد نرم افزاري
01/00001/00030/00054 ارائه چارچوبي براي پذيرش تجارت الکترونيکي متناسب با نوع خدمت
01/00001/00030/00055 ارائه چارچوبي براي ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي پورتال‌ها در صنعت بانکداري ايران؛ مطالعه موردي بانک صادرات
01/00001/00030/00056 طراحي مدل بيمه الکترونيکي باربري
01/00001/00030/00057 رونديابي حيات سازماني بر اساس استعاره سيمرغ عطار؛ تحليل نقش اطلاعات به عنوان پيشران
01/00001/00030/00058 بخش‌بندي مشتريان بانک و تعيين استراتژي ارتباط با مشتري با استفاده از داده کاوي
01/00001/00030/00059 بکارگيري شبکه عصبي مصنوعي در پيش‌بيني روابط خريدار- فروشنده
01/00001/00030/00060 طراحي سيستم تصميم يار خبره فازي براي مديريت درآمد در صنعت حمل و نقل هوايي مسافر مطالعه موردي: شرکت “هما
01/00001/00030/00061 تحليل نقش فناوري اطاعات در توسعه علوم شناختي در ايران با استفاده از نظريه کنشگر ـ شبکه
01/00001/00030/00062 تحليل نقش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهرهاي نوآور: مورد شهر تهران
01/00001/00030/00063 تدوين چارچوب عوامل حياتي موفقيت براي بهبود عملکرد دفتر مديريت پروژه فناوري اطلاعات در سازمان‌هاي پروژه محور.-
01/00001/00030/00064 تأثير الکترونيکي شدن مديريت منابع انساني بر بهبود آن در سازمان‌هاي خصوصي حوزه فناوري اطلاعات
01/00001/00030/00065 ارائه چارچوبي از تاثير مديريت دانش بر حکمراني الکترونيکي
01/00001/00030/00066 ارزيابي مقايسه‌اي عملکرد شرکت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بورس اوراق بهادار تهران.-
01/00001/00030/00067 استخراج و ارزيابي راهبردهاي فناوري اطلاعات به روش SWOT‎ فازي (مطالعه موردي: شرکت نفت و گاز پارس).-
01/00001/00030/00068 ارائه چارچوبي از روابط بين داده، اطلاعات و دانش.-
01/00001/00030/00069 ارائه چارچوبي براي افزايش اعتماد در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي با رويکرد فني- اجتماعي
01/00001/00030/00070 طراحي و پياده‌سازي يک سيستم خبره براي سنجش آمادگي سازمانها جهت اجراي موفقيت‌آميز پروژه‌هاي داده کاوي
01/00001/00030/00071 توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر مديريت دانش و فناوري اطلاعات (مورد مطالعه: سکوهاي گاز پارس جنوبي).-
01/00001/00030/00072 طراحي الگوي سامانه مديريت روابط با شهروندان (CiRM‎) براي سازمانهاي ايراني
01/00001/00030/00073 تدوين مؤلفه‌هاي بهره‌وري مديريت دانش در سازمان ثبت احوال کشور
01/00001/00030/00074 بررسي عوامل تأثيرگذار بر پذيرش تجارت سيار در صنعت بيمه ايران
01/00001/00030/00075 ارائه مدل مفهومي سيستم خبره فازي
01/00001/00030/00076 طراحي مدلي براي انتخاب فناوري مناسب مديريت دانش در شرکتهاي بيمه
01/00001/00030/00077 طراحي مدل‌گذار به اقتصاد يادگيرنده در ايران با رويکرد سياست علم و فناوري
01/00001/00030/00078 تدوين چارچوب خلق و اشاعه دانش براي مديريت دانش در سازمان ‎۲.۰.
01/00001/00030/00079 کاربرد تکنيک‌هاي مديريت دانش براي مديريت ريسک موثر در مراحل ابتدايي پروژه.-
01/00001/00030/00080 آثار و چالش‌هاي استفاده از فناوري اطلاعات در فرايند پژوهش و پيشنهاد چارچوب مناسبي از بکارگيري اين فناوري در پژوهش
01/00001/00030/00081 نقش سرمايه اجتماعي در تمايل مشتريان به تجارت الکترونيک
01/00001/00030/00082 ارائه الگوي استخراج سياست‌هاي ارتقاء نظام ملي نوآوري ايران با استفاده از فرآيند تفکر تئوري محدوديت‌ها.-
01/00001/00030/00083 گونه‌شناسي رفتار منطقه‌اي نوآوري بر اساس نگرش گسترده به نظام نوآوري: مورد استان‌هاي ايران
01/00001/00030/00084 ارائه مدل پذيرش رايانش ابري در شرکتهاي کوچک و متوسط صنعت فناوري اطلاعات.-
01/00001/00030/00085 طراحي مدل و تبيين نقش سرمايه اجتماعي بر کارکردهاي نظام ملي نوآوري
01/00001/00030/00086 معماري نظام نوآوري فناوري اطلاعات: با تاکيد بر اشاعه فناوري

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme