عناوین پایان نامه های رشته حقوق

01/00001/00015/00001 نفقه اقارب در حقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00002 تحليل جرم کلاهبرداري و جرايم مشابه
01/00001/00015/00003 ظهر نويسي چک در حقوق ايران و قانون متحدالشکل ژنو (مصوب ‎????)
01/00001/00015/00004 داوري در حقوق ايران و مقايسه آن با قانون نمونه داوري آنسيترال
01/00001/00015/00005 شروع به جرم در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00006 قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بين الملل خصوصي)
01/00001/00015/00007 اعمال حقوقي تاجر ورشکسته
01/00001/00015/00008 بررسي وضعيت دعوي ورود شخص ثالث در نظام حقوقي ايران
01/00001/00015/00009 نظريه تقصير در مسئوليت مدني
01/00001/00015/00010 حقوق زندانيان در جمهوري اسلامي
01/00001/00015/00011 شخصيت حقوقي
01/00001/00015/00012 تحليل فقهي مجازات اعدام تعزيري
01/00001/00015/00013 بررسي اعطاي مجوزهاي اجباري بهره برداري در حقوق ايران و اسناد بين المللي
01/00001/00015/00014 اصول و مباني مقررات داوري سازمان جهاني مالکيت فکري و مقايسه آن با قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
01/00001/00015/00015 تروريسم در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
01/00001/00015/00016 حقوق اجرا کنندگان، توليد کنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (حقوق جانبي حق مولف)
01/00001/00015/00017 مديريت جمعي حق مولف و حقوق مرتبط
01/00001/00015/00018 تصرفات حقوقي منافي با حق متعهدله
01/00001/00015/00019 کرامت انسان در حقوق کيفري
01/00001/00015/00020 جبران دولتي خسارت بزه ديدگان مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان
01/00001/00015/00021 رويکرد حقوق بشري به وظايف و اختيارات پليس در فرايند کيفري در ايران
01/00001/00015/00022 ويژگيهاي حقوقي قرار داد مجوز بهره‌برداري از مالکيت صنعتي
01/00001/00015/00023 موجبات قانوني تاخير در اجراي مجازات‌ها در حقوق ايران
01/00001/00015/00024 راهزني در حقوق ايران
01/00001/00015/00025 وضعيت حقوقي راهبر در قراردادهاي مشارکت انتفاعي (جوينت ونچر) بين‌المللي
01/00001/00015/00026 مجازاتهاي اجتماعي و بررسي زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي آن در نظام کيفري ايران
01/00001/00015/00027 مفهوم سبب خارجي و تاثير آن بر مسئوليت مدني (مطالعه تطبيقي)
01/00001/00015/00028 حمايت از حقوق مالکيت فکري در برابر رقابت غيرمنصفانه
01/00001/00015/00029 نظريه عمومي حق حبس در تعهدات متقابل (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
01/00001/00015/00030 حمايت کيفري از زنان بزه ديده جرم جنسي با تاکيد بر حريم خصوصي آنان
01/00001/00015/00031 علني بودن دادرسي کيفري به عنوان يکي از شاخص‌هاي دادرسي منصفانه
01/00001/00015/00032 نظام حقوقي بازار اوراق بهادار ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا
01/00001/00015/00033 پيشگيري از وقوع جرم در آموزه‌هاي قرآن
01/00001/00015/00034 ويژگي‌هاي قراردادهاي الکترونيکي از ديدگاه حقوق مدني ايران
01/00001/00015/00035 ترجمه و تحقيق کتاب خلع و طلاق و رجعت خلاف شيخ طوسي
01/00001/00015/00036 نهاد ميانجي‌گري کيفري
01/00001/00015/00037 مصونيت پارلماني در حقوق کيفري
01/00001/00015/00038 جرايم در حکم محاربه در حقوق جزاي ايران
01/00001/00015/00039 بررسي صلاحيت دادگاهها در امور حقوقي
01/00001/00015/00040 مطالعه تطبيقي حقوق متهم در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
01/00001/00015/00041 ماهيت و آثار حقوقي تعهد يکطرفه (مطالعه تطبيقي)
01/00001/00015/00042 وظيفه زيان‌ديده در تقليل خسارت (مطالعه تطبيقي)
01/00001/00015/00043 ضمانت نامه بانکي بين المللي
01/00001/00015/00044 سياست کيفري ايران در قبال جرايم سازمان يافته با رويکرد به حقوق جزاي بين‌الملل
01/00001/00015/00045 مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين کيفر سالب آزادي در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00046 خريد و فروش اعضاي بدن
01/00001/00015/00047 نظريه کلي نظم عمومي و اخلاق حسنه در حقوق مدني (مطالعه تطبيقي حقوق کشورهاي فرانسه، انگليس و ايران)
01/00001/00015/00048 نقش و جايگاه وزارت کشور در پيشگيري از بزهکاري
01/00001/00015/00049 جايگاه جنسيت در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00050 تغييرات سرمايه در شرکتهاي تجاري با مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00051 دعواي متقابل
01/00001/00015/00052 رضايت مجني عليه در جرايم عليه اشخاص
01/00001/00015/00053 صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت در حقوق ايران
01/00001/00015/00054 سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلام و ايران
01/00001/00015/00055 تحول حقوقي ناشي از قانون روابط موجر و مستاجر
01/00001/00015/00056 سازمان مديريت و نظارت در شرکت سهامي
01/00001/00015/00057 مفهوم توابع بيع در فقه و قانون مدني
01/00001/00015/00058 قلمرو اعمال قوانين کيفري ايران در زمان
01/00001/00015/00059 تعهدات موجر در مقابل مستاجر در اجاره اشياء
01/00001/00015/00060 تعهدات عرفي بايع و مشتري
01/00001/00015/00061 قوه قاهره (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و آراء و تصميمات ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده)
01/00001/00015/00062 اجبار به انجام عين تعهد در حقوق تجارت بين‌الملل
01/00001/00015/00063 مصاديق قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فرانسه
01/00001/00015/00064 کيفيت اجرا و آثار ضمانت اجراهاي کيفري منشور ملل متحد
01/00001/00015/00065 روابط حقوقي طرفين عقد مزارعه
01/00001/00015/00066 معاونت در ارتکاب جرم در حقوق جزاي اسلام و ايران
01/00001/00015/00067 ارث حق بسيط در حقوق ايران
01/00001/00015/00068 مطالعه تطبيقي ايجاب و قبول
01/00001/00015/00069 رژيم حقوقي بازرسي کالا در حقوق تجارت بين الملل
01/00001/00015/00070 مطالعه تطبيقي تخلف وصف در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا
01/00001/00015/00071 جرم حبس و توقيف غيرقانوني
01/00001/00015/00072 حقوق حمايتي از جذب تکنولوژي در حقوق خصوصي ايران
01/00001/00015/00073 ماهيت حقوقي رابطه مديران شرکت سهامي با شرکت و اشخاص ديگر
01/00001/00015/00074 بررسي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00075 تعيين قانون حاکم بر اوراق بهادار (در حقوق بين‌الملل خصوصي)
01/00001/00015/00076 بررسي تطبيقي عمد در حقوق جزاي ايران و حقوق جزاي انگليس
01/00001/00015/00077 مسئوليت کيفري مجنون
01/00001/00015/00078 مطابقت کالا با قرارداد در بيع بين المللي
01/00001/00015/00079 مسئوليت متصدي حمل و نقل دريائي
01/00001/00015/00080 مسئوليت بانک در اعتبارات اسنادي
01/00001/00015/00081 تاثير جنگ بر جرائم (جرمشناسي جنگ)
01/00001/00015/00082 شرکت در جرم
01/00001/00015/00083 وظايف و اختيارات هيأت مديره شرکتهاي سهامي “مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس”
01/00001/00015/00084 ماهيت حقوقي ديات در فقه اسلامي و مقايسه با نهادهاي مشابه حقوقي
01/00001/00015/00085 داراشدن غير عادلانه
01/00001/00015/00086 تعهد غير قابل اجرا
01/00001/00015/00087 مسئوليت ناشي از عدم اجراي قرارداد
01/00001/00015/00088 انحلال عقود (فسخ، انفساخ و اقاله)
01/00001/00015/00089 جرائم قذف و افترا در حقوق جزاي اسلام و ايران
01/00001/00015/00090 مباني ابطال و بطلان آراي داوري در نظام حقوقي ايران (مقايسه با اسناد بين‌المللي)
01/00001/00015/00091 مسئوليت جزائي اطفال در حقوق جزاي اسلام
01/00001/00015/00092 جرم سياسي در حقوق جزاي ايران و مطالعه تطبيقي آن
01/00001/00015/00093 شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران
01/00001/00015/00094 وضعيت حقوقي و آثار قراردادهاي داوري منعقده بين دولت ايران و شرکتهاي خارجي
01/00001/00015/00095 جايگاه حقوقي و نقش مديران در شرکتهاي تجاري
01/00001/00015/00096 تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح (فسخ و طلاق) پس از پيروزي انقلاب اسلامي
01/00001/00015/00097 تأثير نظريه‌هاي اخلاقي بر حقوق کيفري (با تأکيد بر حقوق ايران)
01/00001/00015/00098 حقوق و وظايف مالک و مستاجر در قرارداد اجاره کشتي در حقوق ايران و انگلستان
01/00001/00015/00099 بررسي تطبيقي سياست جنايي سازمان ملل متحد و ايران در قبال بزهکاري صغار
01/00001/00015/00100 جرايم عليه هواپيما و امنيت هواپيمايي کشوري
01/00001/00015/00101 جايگاه بزه‌ديده در سياست جنايي ايران
01/00001/00015/00102 مطالعه تطبيقي سببيت در جرم از ديدگاه فقه و حقوق
01/00001/00015/00103 جعاله در نظام بانکداري اسلامي
01/00001/00015/00104 بررسي عنصر رواني جرم قتل در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن در حقوق مصر و آمريکا
01/00001/00015/00105 مطالعه تطبيقي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ايران
01/00001/00015/00106 مسئوليت مدني شرکتهاي سهامي
01/00001/00015/00107 ماهيت حقوقي پذيره نويسي و شرکت سهامي
01/00001/00015/00108 احکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهاي سهامي
01/00001/00015/00109 تمدد در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00110 ارکان مسئووليت کيفري در حقوق ايران و اسلام
01/00001/00015/00111 موارد جايگزيني مجازات سالب آزادي و روش‌هاي آن در حقوق کيفري در ايران
01/00001/00015/00112 سياستهاي شهري موثر در پيشگيري از جرائم
01/00001/00015/00113 بررسي جرم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00114 مسئوليت مدني طرف معامله فاسد
01/00001/00015/00115 جرم توهين به مقدسات مذهبي در حقوق ايران
01/00001/00015/00116 جايگاه مصلحت در قانونگذاري کيفري ايران
01/00001/00015/00117 حقوق مدني فرزند نامشروع
01/00001/00015/00118 وضعيت اعمال حقوقي صغير مميز
01/00001/00015/00119 نقش سبب و مباشر در مسائل جزايي (اسلام و ايران)
01/00001/00015/00120 حق العمل کاري و تحليل مباني آن در حقوق مدني و تجارت
01/00001/00015/00121 قواعد عمومي حاکم بر تشکيل شرکتهاي سهامي مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان
01/00001/00015/00122 مباني سياست جنائي تشريعي حکومت اسلامي
01/00001/00015/00123 تعامل پليس با دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب کيفري در ايران
01/00001/00015/00124 جايگاه کيفر مرگ در سياست جنائي سازمان ملل
01/00001/00015/00125 بررسي مباني فقهي و حقوقي ماده ‎??? قانون مجازات اسلامي
01/00001/00015/00126 دل حيلوله، احکام و آثار قانوني آن
01/00001/00015/00127 رويکرد اصل تناسب ترتيبي به نظام رتبه‌بندي مجازات‌ها در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00128 مصونيت ديپلماتيک در حقوق کيفري ايران و اسلام
01/00001/00015/00129 مطالعه تطبيقي مرور زمان در حقوق کيفري اسلام، ايران، فرانسه و مصر
01/00001/00015/00130 تحليل بحران در حقوق موضوعه کيفري ايران و راهکارهاي خروج از آن
01/00001/00015/00131 تاثير منع قانوني برقرارداد در حقوق ايران
01/00001/00015/00132 ارکان تشکيل دهنده شرکت با مسئوليت محدود (مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00133 گردشگري و بزهکاري
01/00001/00015/00134 حمايت کيفري از جنين در حقوق ايران و انگلستان
01/00001/00015/00135 حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي TR
01/00001/00015/00136 صلاحيت شوراي امنيت درارتباط با ديوان کيفري بين المللي ICC‎
01/00001/00015/00137 ثابت و متغير در نظام جزايي اسلامي (با تاکيد بر نظام جزايي جمهوري اسلامي
01/00001/00015/00138 سياست جنايي ايران در قبال تخريب آثار تاريخي – فرهنگي
01/00001/00015/00139 ماهيت حقوقي، احکام و آثار معاملات سهام شرکتهاي تجاري (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00140 مباني مسئووليت حقوقي ناشي از تخلف از اجراي تعهد
01/00001/00015/00141 مطالعه تطبيقي شرايط و آثار انتقال قرارداد در حقوق ايران، انگليس و امريکا
01/00001/00015/00142 تطهير پول در اسناد بين المللي و حقوق ايران
01/00001/00015/00143 سوء استفاده از مديران از اختيار اداره شرکتهاي سهامي (مطالعه تطبيقي)
01/00001/00015/00144 جنبه‌هاي حقوقي مشارکت تجارتي بين‌المللي
01/00001/00015/00145 تعيين قراردادي خسارت تخلف از اجراي تعهد در حقوق ايران، آمريکا و انگليس
01/00001/00015/00146 مباني و آثار حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگليس و ايران
01/00001/00015/00147 تحليل جرم نشر اکاذيب
01/00001/00015/00148 حقوق جنين انتقال يافته
01/00001/00015/00149 ضمانت اجراي کيفري فعل حرام (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اسلامي)
01/00001/00015/00150 خسارت معنوي ناشي از جرم
01/00001/00015/00151 تحولات نظام کيفري ايران پس از انقلاب در پرتو يافته‌هاي جرم‌شناسي
01/00001/00015/00152 جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط فروشنده در قانون مدني و کنوانسيون بيع بين المللي کالا
01/00001/00015/00153 ماهيت و آثار حقوقي قرارداد پيش فروش مسکن
01/00001/00015/00154 دليل الکترونيکي در دعواي حقوقي
01/00001/00015/00155 نقش اراده در مسؤوليت کيفري با رويکردي به نظام حقوقي ايران
01/00001/00015/00156 تبيين حقوقي و فقهي ماهيت و ويژگي‌هاي قراردادهاي اختيار معامله
01/00001/00015/00157 تعليق قراردادهاي پيمانکاري بين‌المللي و مقايسه آن با حقوق ايران
01/00001/00015/00158 تکرار جرم در حقوق جزا و جرمشناسي
01/00001/00015/00159 اهليت شرکتهاي تجاري
01/00001/00015/00160 ارکان تشکيل دهنده شرکتهاي سهامي و تعاوني
01/00001/00015/00161 دادسرا و نقش آن در اجراي عدالت
01/00001/00015/00162 جعل اسناد در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00163 حقوق علائم تجارتي با لحاظ موافقتنامه TRIPs‎ (جنبه‌هاي تجارتي حقوق مالکيتهاي معنوي)
01/00001/00015/00164 اصل برائت در نظام حقوقي ايران و مباني فقهي آن
01/00001/00015/00165 تطبيق اصول اجراي تعهدات قراردادهاي تجاري بين‌المللي با موازين حقوق ايران
01/00001/00015/00166 مصونيت قضايي و وکلاي دادگستري در حقوق ايران
01/00001/00015/00167 مباني نظري مالکيت فکري با تاکيد بر فقه اسلامي
01/00001/00015/00168 جرم‌انگاري و نظام ضمانت اجراهاي کيفري تخلفات رانندگي در ايران
01/00001/00015/00169 تحولات جرم‌شناختي- حقوق مفهوم حالت خطرناک
01/00001/00015/00170 حقوق کودک در کنوانسيون بين‌المللي و تطبيق آن با حقوق اسلام و ايران
01/00001/00015/00171 قرارداد ارفاقي و آثار آن
01/00001/00015/00172 تحليل جرم تخريب اموال در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00173 بررسي جرم افترا
01/00001/00015/00174 وضعيت حقوقي اعمال حقوقي معارض با تعهدات سابق متعهد و حق ثالث
01/00001/00015/00175 وضعيت حقوق عمومي بيگانگان در حقوق موضوعه ايران
01/00001/00015/00176 اشتباه در شخص مجني عليه جرم قتل و تاثير آن بر مسئوليت کيفري
01/00001/00015/00177 تاثير شخصيت بزهکار در مجازات (در حقوق کيفري ايران)
01/00001/00015/00178 تاثير جهل بر مسئوليت کيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران: مقايسه دو ديدگاه حقوق عرفي و اسلامي
01/00001/00015/00179 مسئوليت جزايي ناشي از عمل غير در حقوق ايران
01/00001/00015/00180 تضمين حقوق متهم در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ‎????
01/00001/00015/00182 تعيين قانون حاکم بر اسناد تجاري
01/00001/00015/00183 تابعيت اصلي در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00184 معاونت در ارتکاب جرم و مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00185 ايفاي تعهدات متوفي و ماهيت حقوقي آن
01/00001/00015/00187 وکالت بلاعزل در معاملات ناقله درحقوق ايران
01/00001/00015/00188 تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
01/00001/00015/00189 شرط ضمني در قانون مدني با مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00190 امر آمر قانوني درحقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00191 وظائف و اختيارات ولي قهري در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00192 اقامتگاه درحقوق بين الملل خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق کشورهاي ايران، فرانسه و انگليس)
01/00001/00015/00193 تاخير و تعليق اجراي احکام کيفري در حقوق موضوعه ايران
01/00001/00015/00194 رهن ثالث
01/00001/00015/00195 جاسوسي و خيانت به کشور
01/00001/00015/00196 کيفيت اجراي انواع حد اعدام
01/00001/00015/00197 ماهيت حقوقي معامله با خود و نفوذ و آثار آن
01/00001/00015/00198 مباني فقهي مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران
01/00001/00015/00199 زمان اجراي قرارداد و تاثير آن در مسئوليت قراردادي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگليس)
01/00001/00015/00200 مباني و جلوه‌هاي عدالت ترميمي در آموزه‌هاي ديني
01/00001/00015/00201 حمايت کيفري از زنان در برابر خشونت خانوادگي
01/00001/00015/00202 قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بين‌الملل و حقوق ايران
01/00001/00015/00203 بررسي قوانين جزايي ماهوي ايران با اصول حاکم بر کنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر
01/00001/00015/00204 مطالعه‌ي تطبيقي کيفيات مخفف در قوانين کيفري ايران واردن و ارزيابي فقهي آن
01/00001/00015/00205 معيارهاي کمي و کيفي تعيين مجازات در قوانين کيفري ايران
01/00001/00015/00206 ضمان ناشي از تفويت منفعت
01/00001/00015/00207 ضمانت اجراهاي حقوق مالکيت صنعتي با لحاظ موافقت‌نامه تريپس
01/00001/00015/00208 تحليل فقهي حقوقي امکان محدود ساختن ميزان مهريه
01/00001/00015/00209 نظام حقوقي تجارت الکترونيک خدمات (با لحاظ موافقتنامه عمومي تجارت خدمات)
01/00001/00015/00210 بررسي تحليلي- تطبيقي نظام حقوقي تامين سرمايه شرکت سهامي عام درحقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00211 جايگاه امر به معروف و نهي از منکر (موضوع اصل ‎? قانون اساسي ج. ‎???) در سياست جنايي ايران
01/00001/00015/00212 تقليد علائم صنعتي و بازرگاني در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00213 ماهيت، قلمرو و نظام تعهد طبيعي در حقوق ايران و فرانسه
01/00001/00015/00214 احتکار و جرائم مشابه در قانون ايران و اسلام
01/00001/00015/00215 تضمين در حقوق تجارت (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريکا و انگليس)
01/00001/00015/00216 سياست جنايي ايران در قلمرو کيفر سالب آزادي
01/00001/00015/00217 لزوم ماليت مورد معامله معاملات معوض
01/00001/00015/00218 مقايسه بزه کلاهبرداري در حقوق ايران، سوريه و مصر
01/00001/00015/00219 تحليل اصل استقلال امضائات در اسناد تجاري و بررسي تطبيقي آن در حقوق ايران و انگيس
01/00001/00015/00220 اداره مال غير در حقوق ايران
01/00001/00015/00221 تحولات قانوني جرم سرقت در حقوق ايران
01/00001/00015/00222 اصول تفسير قوانين جزايي در حقوق جزاي عرفي و حقوق جزاي اسلامي
01/00001/00015/00223 جايگاه مشارکت مردم در سياست جنايي سازمان ملل متحد
01/00001/00015/00224 حمايت از مصرف کنندگان محصولات صنعتي در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00225 توکيل در اقرار
01/00001/00015/00226 موضوع عقد صلح
01/00001/00015/00227 سنجش و مديريت خطر مجرمان در نظام عدالت کيفري ايران
01/00001/00015/00228 رهن در حقوق تجارت
01/00001/00015/00229 جايگاه خشونت در حقوق کيفري
01/00001/00015/00230 بررسي شرکت در قتل در حقوق ايران
01/00001/00015/00231 اعسار در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00232 تاثير تغيير اوضاع و احوال برقراردادها در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي
01/00001/00015/00233 حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاري – صنعتي
01/00001/00015/00234 اعاده حيثيت در حقوق ايران
01/00001/00015/00235 قانون مناسب در قراردادهاي بين‌المللي
01/00001/00015/00236 نقش زمان و مکان انعقاد عقد از حيث قانون حاکم
01/00001/00015/00237 اجراي تعهد قراردادي
01/00001/00015/00238 حقوق سهامداران اقليت در شرکتهاي سهامي
01/00001/00015/00239 مطالعه تطبيقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق ايران و مذاهب اسلامي
01/00001/00015/00240 خسارت تاخير تاديه
01/00001/00015/00241 تبديل تعهد و مصاديق آن در حقوق مدني ايران
01/00001/00015/00242 عفو در نظام حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00244 علل شيوع جرم سرقت در اطفال و نوجوانان بزهکار (با ارائه گزارش از شهرستان مشهد)
01/00001/00015/00245 بررسي جرم هتک حرمت منزل غير در حقوق ايران
01/00001/00015/00246 حق دفاع متهم در آيين دادرسي کيفري و مطالعه تطبيقي آن
01/00001/00015/00247 تخفيف و تبديل مجازاتها در حقوق ايران
01/00001/00015/00248 مبنا و ماهيت تعزير
01/00001/00015/00249 وضعيت حقوقي دارائي زوجه در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن در حقوق انگليس
01/00001/00015/00250 قلمرو مکاني حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00251 التزامات بايع و مشتري قبل و بعد از تسليم مورد معامله
01/00001/00015/00252 ارزيابي نظام ضمانت اجراهاي جرم تجاوز به عنف وعملکرد دادگاه کيفري استان در رسيدگي به آن
01/00001/00015/00253 جرائم عليه خانواده
01/00001/00015/00254 مطالعه تطبيقي رهن اموال غيرمادي در حقوق ايران و آمريکا
01/00001/00015/00255 بررسي تحليلي اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجاري در حقوق ايران
01/00001/00015/00256 تقسيم بندي مقررات مسئوليت مدني در حقوق ايران بر اساس مباني و نظريات مختلف و آثار عملي آن
01/00001/00015/00257 مسؤوليت مدني در رابطة ميان صاحبان املاک مجاور در حقوق ايران: تحليل حقوقي_اقتصادي
01/00001/00015/00258 خسارت ناشي از عدم مطابقت کالا (مطالعه تطبيقي در کنوانسيون بيع بين‌المللي کالا مصوب: ‎???? و حقوق ايران)
01/00001/00015/00259 حقوق دارنده سند تجاري نسبت به محل
01/00001/00015/00260 وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين و مطالعه تطبيقي با حقوق مصر
01/00001/00015/00261 شروع به جرم (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، مصر و سوريه)
01/00001/00015/00262 سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران و انگلستان در قلمرو جرايم مطبوعاتي (مطالعه تطبيقي)
01/00001/00015/00263 ربايش غير واجد عنوان سرقت
01/00001/00015/00264 حمايت کيفري از محيطزيست (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و بين‌الملل )
01/00001/00015/00265 آثار مسئوليت تضامني قراردادي (مطالعه تطبيقي )
01/00001/00015/00266 تحليل جرم ربا در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00267 اصل تساوي مجازاتها و تساوي افراد در حقوق کيفري اسلام
01/00001/00015/00268 غرر در معامله
01/00001/00015/00269 تأثير نوسان ارزش اقتصادي پول در ايفاي تعهدات پولي در حقوق ايران
01/00001/00015/00270 امارات در حقوق کيفري ايران و مطالعه تطبيقي آن در حقوق امريکا، انگليس و فرانسه
01/00001/00015/00271 تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس وکنوانسيون بيع بين المللي کالا(‎1980‎)
01/00001/00015/00272 اکراه در اعمال حقوقي
01/00001/00015/00273 نظريه کلي نمايندگي در حقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00274 شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات (ADR)
01/00001/00015/00275 اشتباه قاضي در قلمرو حقوق جزا
01/00001/00015/00276 بررسي جرم رشوه (رشاء و ارتشاء) در قانون ايران
01/00001/00015/00277 بررسي تطبيقي ارتداد از نظر فقه شيعه و مذاهب اربعه
01/00001/00015/00278 جرم سقط جنين
01/00001/00015/00279 عنصر رواني جرايم غير عمدي در حقوق جزاي ايران
01/00001/00015/00280 بررسي تاريخي ضمان عاقله و ارزيابي آن در نظام حقوقي معاصر
01/00001/00015/00281 مشارکت مدني و کاربرد آن در نظام بانکي
01/00001/00015/00282 تجديد نظر کيفري از نظر فقهي و قوانين موضوعه ايران
01/00001/00015/00283 استفاده از سند مجعول
01/00001/00015/00284 هتک حرمت منزل و ملک غير در حقوق کيفري ايران و کانادا
01/00001/00015/00285 اضطرار در حقوق کيفري
01/00001/00015/00286 حدود اختيارات وکيل در حقوق ايران
01/00001/00015/00287 تحول کيفر در قوانين ايران (از مشروطه تا عصر حاضر)
01/00001/00015/00288 اکراه در امور جزائي
01/00001/00015/00289 قواعد عمومي قرارداد بيع در تجارت بين الملل بر اساس کنوانسيون ‎???? بيع بين الملل کالا (نحوه انعقاد-آثار
01/00001/00015/00290 ماهيت حقوقي سپرده‌هاي بانکي
01/00001/00015/00291 وقف خاص
01/00001/00015/00292 تحليل مفهوم و آثار جهت در اعمال حقوقي در حقوق ايران
01/00001/00015/00293 جرم محاربه و افساد في الارض در حقوق جزاي اسلامي
01/00001/00015/00294 تاديه ثمن در حقوق ايران و بيع بين‌المللي
01/00001/00015/00295 تعدد مسؤولان جبران خسارت در مسؤوليت مدني و تأثير آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت در حقوق ايران
01/00001/00015/00296 حدود وظايف و اختيارات دادستان در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00297 حمايت از حقوق پدپدآورنده پايگاههاي داده
01/00001/00015/00298 مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي
01/00001/00015/00299 جهاني شدن حقوق کيفري در قلمرو حمايت از کودکان در برابر بزه‌ديدگي و موانع و مقتضيات حقوق ايران
01/00001/00015/00300 ارزيابي مداخله ي کيفري در حوزه ي اخلال در نظام اقتصادي کشور
01/00001/00015/00301 مقايسه دعواي رفع تصرف عدواني با دعواي خلع يد
01/00001/00015/00302 قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
01/00001/00015/00303 سياست جنايي ايران در زمينه حمايت از قربانيان شکنجه
01/00001/00015/00304 نقش پليس در فرايند دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان در ايران
01/00001/00015/00305 تمام چكيده هاي حقوق
01/00001/00015/00306 تناسب جرايم و مجازاتها
01/00001/00015/00307 تعارض قوانين در مورد ازدواج اقليت‌هاي مذهبي و ديني
01/00001/00015/00308 مسئوليت مدني عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده
01/00001/00015/00309 نقش قاضي و پليس در ميانجي‌گري کيفري
01/00001/00015/00310 حمايت از حقوق پدپدآورندگان طرحهاي صنعتي
01/00001/00015/00311 حمايت از مالکيت فکري در شبکه‌هاي اطلاع‌رساني الکترونيکي
01/00001/00015/00312 جايگاه امنيت در سياست کيفري ايران
01/00001/00015/00313 بررسي تطبيقي رشوه در حقوق کيفري ايران و مقررات فدرال امريکا
01/00001/00015/00314 ماهيت وارکان دفاع مشروع در حقوق جزاي داخلي اسلام و مقايسه اجمالي آن با مواد قانون برخي کشورها
01/00001/00015/00315 سياست جنايي قضايي و تقنيني ايران در زمينه تعليق اجراي مجازات
01/00001/00015/00368 اعتبار شرط داوري در قراردادهاي بيع بين‌المللي
01/00001/00015/00369 ارزيابي کاربرد نظام مديريت پروند قضايي در فرايند دادرسي کيفري ايران
01/00001/00015/00370 اسباب سقوط خيارات مختص عقد بيع
01/00001/00015/00371 الحاق ايران به اساسنامه رم براي تاسيس ديوان کيفري بين‌المللي، موانع و مقتضيات
01/00001/00015/00372 متن
01/00001/00015/00373 متن
01/00001/00015/00374 سياست جنايي اسلام
01/00001/00015/00375 مطالعه تطبيقي ادغام شرکتهاي سهامي در حقوق ايران، انگليس و آمريکا
01/00001/00015/00377 شيوه‌هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني و کارآيي آنها
01/00001/00015/00378 مفهوم نسبي بودن جرم
01/00001/00015/00379 حدود آزادي اراده در سلب حقوق مدني
01/00001/00015/00380 جايگاه هيات منصفه در فرآيند دادرسي کيفري و جرم‌شناسي
01/00001/00015/00381 بررسي پديده قاچاق کالا و ارزيابي برنامه هاي نيروي انتظامي استان هرمزگان در کنترل آن
01/00001/00015/00382 ارزيابي ميزان اعتبار نظام احراز هويت متهمان و مجرمان در مرحله تحقيقات پليسي
01/00001/00015/00383 متن
01/00001/00015/00384 حق دسترسي به وکيل و دفاع متهم در تحقيقات مقدماتي درحقوق کيفري ايران بامقايسه اسناد بين المللي حقوق بشر
01/00001/00015/00385 چالشهاي پليسي رعايت حقوق دفاعي متهم
01/00001/00015/00386 مطالعه تطبيقي قاعده تقليل ثمن درحقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا
01/00001/00015/00387 نظم عمومي در نظام عدالت کيفري: ( مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و انگليس)
01/00001/00015/00388 مرز ميان آزادي بيان و توهين و افترا در حقوق ايران
01/00001/00015/00389 عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري در حقوق ايران با لحاظ کنوانسيون برات و سفته بين‌المللي (آنسيترال)
01/00001/00015/00390 سازوکارهاي پيشگيري پليسي از جرم سرقت خودرو
01/00001/00015/00391 وظيفه مديران شرکت‌هاي تجاري در رعايت منافع بستانکاران (با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان)
01/00001/00015/00392 بررسي تطبيقي مفهوم عدم مشروعيت در قلمرو قراردادها در حقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00393 ماهيت حقوقي،شرايط و آثار قرارداد انتقال فناوري
01/00001/00015/00394 تحليل جرم طرح براندازي حکومت اسلامي در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00395 حقوق بزه‌ديده در فرايند دادرسي کيفري
01/00001/00015/00396 حرفه‌هاي جنايي و اثربخشي پاسخ‌هاي کيفري در آن
01/00001/00015/00397 آثار مستي بر مسؤوليت کيفري در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00398 ماهيت حقوقي قرارداد فرانشيز و آثار آن
01/00001/00015/00399 تحليل حقوقي اصول حاکم بر مراحل اجرا و نظارت بر اجراي بودجه در حقوق ايران
01/00001/00015/00400 نقد نظام حقوق بشر بين‌الملل در پرتو نظريه عدالت
01/00001/00015/00401 مداخله بشر دوستانه از منظر حقوق بين‌الملل اسلام
01/00001/00015/00402 ارزيابي تعقيب کيفري جرم کلاهبرداري در حقوق کيفري ايران از منظر شاخص‌هاي تعقيب کيفري کارآمد
01/00001/00015/00403 تحصيل مال از طريق نامشروع
01/00001/00015/00404 مطالعه تطبيقي ساز و کارهاي تضمين استقلال قاضي در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده
01/00001/00015/00406 چالش‌هاي سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00407 مفهوم مسئوليت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00408 مسئوليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا).-
01/00001/00015/00409 حقوق مولف در ايران و کنوانسيونهاي بين‌المللي
01/00001/00015/00410 بررسي تحليلي اصول و شرايط کلي حاکم بر گزينش نيروي انساني در نظام حقوق اداري جمهوري اسلامي ايران (با نگاه تطبيقي به معاهدات بين المللي الحاقي و رژيم سياسي سابق در ايران).-
01/00001/00015/00411 نظام حقوقي حمايت از نرم افزارهاي رايانه‌اي به عنوان اختراع
01/00001/00015/00412 آزادي عمل پليس در فرآيند دادرسي کيفري ايران
01/00001/00015/00413 تعقيب جرم تجاوز در بستر تحولات انساني شدن حقوق بين‌الملل
01/00001/00015/00414 منافع ملي حياتي در حقوق بين‌الملل با تأکيد بر رويه‌هاي قضايي بين‌المللي
01/00001/00015/00415 رويکرد جرم شناسانه به جرايم شرکت‌هاي تعاوني
01/00001/00015/00416 محدوديت‌ها و استثنائات حقوق مولف و حقوق مرتبط در قانون نمونه وايپو و مقررات موضوعه ايران
01/00001/00015/00417 مطالعه تطبيقي آثار ورشکستگي بر اسناد تجاري (برات، سفته و چک) در حقوق ايران و آمريکا
01/00001/00015/00418 رويکرد جنسيت‌محور به گفتمان تقنيني و قضايي نهادهاي حقوق کيفري عمومي ايران.-
01/00001/00015/00419 تضمين حقوق سهامداران اقليت در شرکت‌هاي سهامي مطالعه تطبيقي بين حقوق ايران و انگليس
01/00001/00015/00420 نفوذ در پوشش شخصيت حقوقي شرکت تجاري
01/00001/00015/00421 مباني و آثار حقوقي اصول رفتار ملي و رفتار دول کامله الوداد در معاهدات ناظر بر حمايت از حقوق مالکيت فکري.-
01/00001/00015/00422 عوام‌گرايي کيفري و جلوه‌هاي آن در سياست کيفري ايران
01/00001/00015/00423 رويکرد جرم شناختي به جرايم موسسات خيريه
01/00001/00015/00424 وضعيت حقوقي قراردادهاي آتي در حوزه نفت و گاز.-
01/00001/00015/00425 تحليل فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام خميني (ره) در قلمرو حقوق کيفري
01/00001/00015/00426 مطالعه تطبيقي الزامات شکلي در اسناد تجاري در حقوق ايران و کنوانسيون‌هاي ژنو و آنسيترال
01/00001/00015/00427 تقلب در معاملات اسنادي
01/00001/00015/00428 “اجراي قوانين مالياتي در زمان و مکان
01/00001/00015/00429 استقلال قضايي درحقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي
01/00001/00015/00430 خسارات قابل جبران در نقض مالکيت صنعتي و ضوابط ارزيابي آن (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس).-
01/00001/00015/00431 تحليل حقوق مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلاف مالياتي در پرتو اصول دادرسي عادلانه
01/00001/00015/00432 توسل به زور دولتها به منظور سرکوب گروههاي مخالف در قلمرو کشور ديگر
01/00001/00015/00433 ابطال‌پذيري ادله در دادرسي کيفري ايران
01/00001/00015/00434 مطالعه تطبيقي ضمانت اجراهاي حقوقي نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ايران و امريکا.-
01/00001/00015/00435 تفسير فقهي حقوقي صفات مبهم متوليان در وقف نامه‌ها
01/00001/00015/00436 بررسي نظام حقوقي سرمايه گذاري در معاهده منشور انرژي
01/00001/00015/00437 رفتار با اسيران زندان ابوغريب از منظر حقوق بين الملل کيفري.-
01/00001/00015/00438 حقوق مالکيت فکري سازمان هاي پخش راديو تلويزيوني
01/00001/00015/00439 تحولات مقررات مربوط به هيأت منصفه در حقوق ايران
01/00001/00015/00440 پيشينه کيفري و تأثير آن در نظام تعيين مجازات قانوني در ايران
01/00001/00015/00441 اصول قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در حقوق کيفري بين‌المللي
01/00001/00015/00442 تاثير جنسيت در حقوق مالي قهري
01/00001/00015/00443 اصل بي‌طرفي دادگاه در امور کيفري
01/00001/00015/00444 مطالعه‌ي تطبيقي حمايت از طرح‌هاي صنعتي در حقوق ايران و انگلستان.-
01/00001/00015/00445 تخريب اموال در حقوق کيفري ايران
01/00001/00015/00446 ارزيابي قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
01/00001/00015/00447 اداره موقت شرکتهاي تجاري متوقف (مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس و ايران)
01/00001/00015/00448 معيارهاي تشخيص نقض و تعيين حدود خسارات قابل مطالبه ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري در حقوق ايران و موافقت‌نامه TRIPS‎.-
01/00001/00015/00449 تحليل محدوديت‌هاي اراده در داوري تجاري بين‌المللي
01/00001/00015/00450 حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و اسناد دولتي در نظام حقوقي ايران
01/00001/00015/00451 عمليات انتحاري از منظر اسلام و حقوق بين الملل
01/00001/00015/00452 چالش‌هاي حقوقي ناشي از مناسبات رهيافت قانون اساسي اروپايي و الزامات حقوق بين‌الملل
01/00001/00015/00454 تحليل حقوقي- اقتصادي خودانتظامي در بازار سرمايه ايران با مطالعه تطبيقي با نظام حقوقي آمريکا و مالزي.-
01/00001/00015/00455 مفهوم، کارکردها و معيارهاي کفايت افشاي اختراع در اظهارنامه‌ي ثبت اختراع
01/00001/00015/00456 مالکيت آفرينش‌هاي فکري پديدآمده در قبال اجرت
01/00001/00015/00457 رويکرد کثرت‌گرايي فرهنگي به تفسيرهاي قضايي از قوانين کيفري.-
01/00001/00015/00458 تنزيل اسناد تجاري در نظام حقوقي ايران.-
01/00001/00015/00459 تاثير جهاني شدن حقوق بر حقوق کيفري ايران.-
01/00001/00015/00460 اجراي جزئي و ناقص قرارداد بيع در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين ‎۱۳۹۸۰).-
01/00001/00015/00461 تحليل مباني جرم‌انگاري در پرتو انديشه‌هاي سياسي
01/00001/00015/00462 مباني و شرايط عمومي قرارداد مشارکت در حوزه نفت و گاز بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخزن
01/00001/00015/00463 حقوق بنيادين بشردوستانه بين‌المللي در شورشها و ناآرامي‌هاي داخلي
01/00001/00015/00464 بررسي قاعده تناسب در پرتو ضرورت نظامي
01/00001/00015/00465 حمايت از حقوق مصرف‌کننده در قراردادهاي بيع زماني
01/00001/00015/00466 حقـوق و تعهـدات خـريـدار و فروشنـده ناشـي از قـراردادهاي پيـش فـروش سـاختـمان.-
01/00001/00015/00467 مباني و اصول سياست جنايي توسعه‌مدار
01/00001/00015/00468 مقايسه شرکت‌هاي تجاري موضوع لايحه تجارت مصوب ‎1391/1/23‎ مجلس شوراي اسلامي با يکديگر در مرحله تشکيل
01/00001/00015/00469 جايگاه اراده مشترک طرفين دعوا در دادرسي مدني با مطالعه تطبيقي اصول آئين دادرسي مدني فراملي.-
01/00001/00015/00470 رابطه‌ي رژيم حقوقي مسؤوليت دولتها و رژيم حقوقي مسؤوليت کيفري افراد در پرتو رويه قضايي بين‌المللي
01/00001/00015/00471 فلسفه هدفمندي تحريم‌هاي شوراي امنيت با تاکيد بر نتايج آن
01/00001/00015/00472 حمايت از اجراکنندگان آثار ادبي و هنري در حقوق ايران و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي
01/00001/00015/00473 تأثير قواعد حقوق بين‌الملل بشر بر تحريم‌هاي اقتصادي با تأکيد بر حق بر غذا و حق بر سلامت در پرتو گفتمان امنيت انساني
01/00001/00015/00474 اصول حاکم بر جبران خسارت در پرتو آراي داوري ايکسيد با تاکيد بر خسارات معنوي
01/00001/00015/00475 تکاليف بازيگران غيردولتي در رعايت تعهدات زيست‌محيطي
01/00001/00015/00476 حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري خارجي با تأکيد بر تفکيک دعاوي ناشي از عهدنامه و قرارداد سرمايه‌گذاري
01/00001/00015/00477 حدود اختيارات قوه مقننه در رسيدگي و تصويب بودجه سالانه کل کشور
01/00001/00015/00478 بررسي حقوقي توهين به مقدسات در رسانه از منظر حقوق اسلام و ايران
01/00001/00015/00479 تحليل ماهيت حقوقي قرارداد اجاره کشتي و مقايسه آن با قرارداد اجاره در قانون مدني
01/00001/00015/00480 تحليل لزوم و چگونگي تحقق معاضدت قضايي نسبت به جرم فساد در پرتو فصل چهارم کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
01/00001/00015/00481 رويکرد بزه‌ديده‌شناسانه به جرايم اشخاص حقوقي
01/00001/00015/00482 اقدامات تأميني و موقتي در دعاوي مالکيت فکري در حقوق ايران با لحاظ موافقت نامه TRIPs
01/00001/00015/00483 تأثير حقوق بشر بر پناهندگي سياسي در اماکن ديپلماتيک
01/00001/00015/00484 بررسي مفهوم “اطلاق” در “ولايت مطلقه فقيه” با تأکيد بر انديشه امام خميني (ره) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
01/00001/00015/00485 تعهدات سرمايه‌گذار خارجي در قبال توسعه پايدار در کشور ميزبان
01/00001/00015/00486 حمايت از نرم افزارها در نظام متن باز و مقايسه آن با نظام حقوق مالکيت فکري
01/00001/00015/00487 مهلت معقول در فرايند دادرسي کيفري
01/00001/00015/00488 مباني و آثار حقوقي حق توزيع در حقوق مالکيت فکري
01/00001/00015/00489 مطالعه تطبيقي حقوق مالکيت فکري آثار دانشگاهي
01/00001/00015/00490 مطالعه تطبيقي قابليت ثبت روش کسب و کار به عنوان اختراع در حقوق ايران، امريکا و اتحاديه اروپا
01/00001/00015/00491 نظارت دولت بر نهادهاي سينمايي در حقوق ايران
01/00001/00015/00492 مباني فقهي حقوقي حبس محکوم‌عليه در اجراي محکوميت‌هاي مالي
01/00001/00015/00493 حمايت از بزه‌ديدگان اسيدپاشي در نظام عدالت کيفري ايران
01/00001/00015/00494 مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران و انگلستان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme