عناوین پایان نامه های رشته زمین شناسی

01/00002/00003/00001 بررسي ساختاري و تبيين حوادث تکتونيکي سازندهاي مشهور به پرکامبرين در ناحيه شمال غرب کرمان
01/00002/00003/00002 پهنه‌بندي خطر لغزش در مناطق زلزله‌خيز مطالعه موردي زمين لغزه‌هاي تحريک شده در زلزله خرداد ‎???? منجيل
01/00002/00003/00003 پهنه‌بندي، ناپايداري شيبهاي سنگي
01/00002/00003/00004 مطالعه و شناسايي زمين لغزش بزرگ روستاي چلو در شهرستان اردل
01/00002/00003/00005 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره‌اي و ژنزکانسارهاي آهن منگنزدار جنوب شرق تربت حيدريه
01/00002/00003/00006 مدلسازي عددي اثر پيشروي بر تغيير شکل در تونل با نگرشي ويژه بر تونل گاوشان
01/00002/00003/00007 ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني مهرزمين (شمال-شمال شرق و تفرش)
01/00002/00003/00008 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، ساخت و بافت و ژنز کانه‌زايي طلا (نقره، فلزات پايه و باريت) در محدوده معدني باريکا، شرق سردشت
01/00002/00003/00009 کاني شناسي، ژئوشيمي و تيپ کانه‌زائي طلا در محدوده هيرد (شمال غرب نهبندان)
01/00002/00003/00010 ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب سد اميرکبير به تهران
01/00002/00003/00011 ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني شمال غرب کاشان
01/00002/00003/00012 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي آبرفتي در مسير تونل‌هاي متروي تبريز
01/00002/00003/00013 بررسي ويژگي‌هاي ژئوشيميايي و پترولوژيکي گرانيتوئيدهاي شمال غرب راوند در ارتباط با کاني‌سازي
01/00002/00003/00014 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنزکانسار مس چاه موسي (شمال غرب ترود، استان سمنان)
01/00002/00003/00015 ارزيابي زمين‌شناسي مهندسي و زيست محيطي منطقه چابهار براي کاربري زمين در برنامه‌ريزي شهري
01/00002/00003/00017 تحليل ساختاري پهنه‌هاي برشي در مجموعه دگرگوني گرگان
01/00002/00003/00018 تحليل هندسي و جنبشي سامانه گسل بيدهند(جنوب قم)
01/00002/00003/00019 پژوهش و بررسي ساختاري کوه خشومي (شمال شرقي يزد)
01/00002/00003/00020 ارزيابي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي سنگ‌هاي زيستي
01/00002/00003/00021 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه کانسار آهن پنجکوه، جنوب شرق دامغان
01/00002/00003/00022 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و فابريک کانه‌زائي طلا در پهنه‌هاي برشي قلقله، جنوب غرب سقز
01/00002/00003/00023 تحليل ساختاري در مسير قطعه دوم تونل دشت ذهاب
01/00002/00003/00024 مطالعه ژئوشيمي و پترولوژي توده‌هاي گرانيتوئيدي غرب – جنوبغرب تفرش با توجه به پتانسيل معدني توده‌ها
01/00002/00003/00025 مطالعه خواص مکانيکي آبرفت درشت دانه تهران بر اساس ترکيب زمين‌شناسي و آزمايشهاي مکانيکي
01/00002/00003/00026 ساختار و پتروفابريک مجموعه دگرگوني خاور همدان
01/00002/00003/00027 بررسي ساختار پايانه باختري گسله درونه (جندق – انارک)
01/00002/00003/00028 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني جنوب غرب ندوشن، غرب يزد
01/00002/00003/00029 تحليل هندسي و جنبشي سيستم گسل‌هاي نرمال در نهشته‌هاي افقي جوان پليوسن – کواترنري فرونشست زنجان
01/00002/00003/00030 تحليل هندسي و جنبشي سيستم گسلهاي راندگي بين گسلهاي کندوان و طالقان در منطقه آزادبر (البرز مرکزي)
01/00002/00003/00031 بررسي مخاطرات زمين‌شناسي در محدوده سد تنگ سرخ شيراز (با نگرشي ويژه بر انحلال‌پذيري ژيپس)
01/00002/00003/00032 تحليل هندسي و جنبشي ساختارهاي منطقه کوههاي طالقان
01/00002/00003/00033 بررسي شرايط زمين‌شناسي مهندسي مسير فشم – ميگون با نگرشي بر ناپايداري دامنه‌ها
01/00002/00003/00034 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ‌هاي آتشفشاني جنوب اردستان
01/00002/00003/00035 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره و ژنزکانه‌زايي روي-سرب (موليبدن) در دولوميت سازند شتري در کانسار احمدآباد (شمال شرق بافق)
01/00002/00003/00036 بررسي ويژگيهاي زمين‌شناسي دشت مشهد به منظور پهنه بندي پتانسيل احداث سدهاي زيرزميني با استفاده از GIS & RS‎
01/00002/00003/00037 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد خرسان1 با نگرشي به انحلال‌پذيري آهک در ساختگاه
01/00002/00003/00038 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانه‌زائي روي – سرب و عناصر همراه در کانسار آي‌قلعه‌سي، جنوب خاوري تکاب
01/00002/00003/00039 بررسي ليتوژئوشيميايي و خاستگاه کاني‌سازي در کانسارهاي تنگستن – قلع (مس) ده حسين و نظام‌آباد و مقايسه آن با کانسار بامسر، جنوب غرب شازند اراک
01/00002/00003/00040 بررسي ويژگي‌هاي زمين شناسي مهندسي توده‌سنگهاي ساختگاه سد داريان (شمال غرب پاوه)
01/00002/00003/00041 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ‌هاي آتشفشاني شمال شرق نراق
01/00002/00003/00042 پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده‌هاي نفوذي شيدان سياه کوه (شمال غرب سلماس)
01/00002/00003/00043 ارزيابي خواص هيدروژئولوژيکي توده سنگ‌هاي گرانوديوريتي درز و شکاف‌دار ساختگاه سد شور – جيرفت با استفاده از شبکه عصبي
01/00002/00003/00044 پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتي و هاله دگرگوني در حاشيه غربي پلوتون شيرکوه، سنيچ آباد (يزد)
01/00002/00003/00045 ارزيابي ويژگي‌هاي مهندسي سنگها و ارائه معيارهاي مناسب جهت کاربرد در سازه‌هاي دريايي- سواحل جنوبي ايران
01/00002/00003/00046 ساختار در راديولاريت‌هاي کرمانشاه
01/00002/00003/00047 بررسي زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي سد فريمان
01/00002/00003/00048 بررسي زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي سد جعفر مشهدي
01/00002/00003/00049 بررسي مسائل ژئوتکنيکي سد ناورود در ارتباط با آب بندي پي سنگ آن
01/00002/00003/00050 مطالعه پديده انحلال پذيري و تزريق در توده سنگهاي آهکي لار
01/00002/00003/00051 شناخت عوامل موثر در گسترش پديده کارستي شدن سنگهاي کربناته کبوتر آهنگ عليصدر
01/00002/00003/00052 شناخت عوامل موثر در پديده انحلال پذيري سنگهاي کربناته فارس – سد کوار
01/00002/00003/00053 بررسي نشست سطح زمين در اثر حفر تونل در مناطق کم عمق و سست
01/00002/00003/00054 تحليل ساختاري و تکوين زمينساختي جنوب باختري البرز (شمال تهران)
01/00002/00003/00055 بررسي‌هاي زمين‌شناسي و ژئوتکنيکي نهشته‌هاي کواترنر دشت خوزستان
01/00002/00003/00056 تحليل ساختاري کوههاي جنوب بيرجند
01/00002/00003/00057 بررسي ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي سنگهاي مارني – رسي
01/00002/00003/00058 مطالعه معيارهاي شناخت زوال‌پذيري سنگ
01/00002/00003/00059 ساخت دستگاه تحکيم با فشار جانبي کنترل‌شده و بررسي پديده رمبندگي (Collapse‎) در خاکها
01/00002/00003/00060 تحليل هندسي و جنبشي گسلهاي راندگي منطقه کندوان (البرز مرکزي)
01/00002/00003/00061 تحليل ساختاري شيست‌هاي همدان در منطقه چشمه پهن
01/00002/00003/00062 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنزکانه‌زايي مس در مجموعه آتشفشاني – رسوبي سوريان، در منطقه بوانات، استان فارس
01/00002/00003/00063 ژئوشيمي ايزوتوپي و عناصر کمياب ذخاير تنگستن (مس-قلع) جنوبغربي آستانه اراک
01/00002/00003/00064 استفاده از رهيافت دورسنجي در شناخت گسلهاي زير سطحي و سبک دگر ريختي‌هاي آنها در شمال باختري زاگرس
01/00002/00003/00065 بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي محيط هاي رسوبي عهد حاضر در جنوب دشت خوزستان
01/00002/00003/00066 ناهمساني رفتار مکانيکي در سنگهاي شيستي (با نگرشي بر سنگهاي شيستي ناحيه همدان)
01/00002/00003/00067 ويژگيهاي ژئوشيميايي، کانه‌شناختي و ژنزکانسار آنتيموان داشکسن (شرق قروه – استان کردستان)
01/00002/00003/00068 دگرشکلي‌هاي چند مرحله‌اي در منطقه شمال گلپايگان
01/00002/00003/00069 تحليل ساختاري سنگهاي دگرگونه در ناحيه موته
01/00002/00003/00070 ژئوشيمي، کاني‌شناسي و ژنزاثرهاي معدني تنگستن اسکارني بامسر و رگه‌اي روشت و مقايسه آنها با کانسار تنگستن نظام آباد (شازند – اراک)
01/00002/00003/00071 آناليز تکتونيکي و ميکروتکتونيکي اطراف بختگان
01/00002/00003/00072 بررسي تکوين ساختاري و زمينساختي ناحيه ني ريز – جنوب شرق ايران
01/00002/00003/00073 بررسي ارتباط بين نتايج آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (S.P.T‎) و پارامترهاي مقاومت برشي خاکها (Q,C‎)
01/00002/00003/00074 بررسي و تحليل دگر شکلي ناحيه آئينه ورزان
01/00002/00003/00075 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ‌هاي آتشفشاني بازيک جنوب غرب شهراب(اردستان)
01/00002/00003/00076 مطالعه پايداري زمين لغزشهاي ناشي از زمين لرزه 31 خرداد1369 منطقه گيلان
01/00002/00003/00077 تحليل دگرشکلي ناحيه سي سخت
01/00002/00003/00078 بررسي و مطالعه تحليلي و نوين زمين لغزشهاي بزرگ فعال‌شده در منطقه لاکه بر اثر زلزله خرداد ماه ‎69 گيلان
01/00002/00003/00079 بررسي لرزه زمينساختي (خطر زمين لرزه – گسلش) و کاربرد آن در برنامه‌ريزي شهري با هدف کاهش آسيب پذيري (گستره شهرري)
01/00002/00003/00080 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ساخت و بافت، ژئوشيمي و ژنز کانسار روي-سرب چاه مير، جنوب بهاباد (استان يزد)
01/00002/00003/00081 تحليل هندسي و جنبشي گسل‌هاي منطقه شهرکرد
01/00002/00003/00082 بررسي اثر جنس سنگدانه‌هاي مختلف بر خواص مقاومتي بتن
01/00002/00003/00083 بررسي نتايج حاصل از آزمايشهاي CPT‎ در شرايط آزمايشگاهي با تاکيد بر تکرار پذيري و دقت نتايج
01/00002/00003/00084 ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني سريهاي ريزو، با نگاهي ويژه به پتانسيل معدني ولکانيسم ريزو در منطقه زريگان (شمال بافق – ايران مرکزي)
01/00002/00003/00085 مطالعه زمين‌شناسي، کاني‌شناسي و عوامل کنترل‌کننده تشکيل و تمرکز ماده معدني در کانسار منگنز رباط کريم، جنوب غرب تهران
01/00002/00003/00086 ((مطالعه زمين‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره و ژنزکانسار آهن منگنزدار شمس‌آباد، اراک))
01/00002/00003/00087 زمين‌شناسي،آناليز رخساره، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنزکانسار سرب و نقره راونج-دليجان
01/00002/00003/00088 مطالعه زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، آناليز رخساره‌اي و ژنزکانسار فلوريت پاچي – ميانا
01/00002/00003/00089 بررسي زمين‌شناسي، آناليز رخساره و ژئوشيمي کانسار روي و سرب کلاه دروازه- گودزندان- خانه گرگي در دامنه جنوبي ايرانکوه (جنوب غربي اصفهان)
01/00002/00003/00090 بررسي زمين‌شناسي کاني‌شناسي ژئوشيمي و ژنزکانسار مس قلعه زري بيرجند
01/00002/00003/00091 فشار سنج خودکار(SBP‎) و تجزيه و تحليل نتايج آن در مطالعه ويژگيهاي مهندسي خاک جنوب تهران
01/00002/00003/00092 پهنه‌بندي خطر زمين لغزش و ارتباط آن با توليد رسوب در حوضچه آبخيز طالقان
01/00002/00003/00093 تحليل ميکروتکتونيکي و رسوبي چين جناقي دو برادر قم
01/00002/00003/00094 تشخيص فازهاي دگرشکلي در مجموعه دگرگونه انارک
01/00002/00003/00095 بررسي اثر پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي بر روي تزريق‌پذيري و طراحي پرده آب بند در سد کارون
01/00002/00003/00096 تحليل ساختاري و ژئوديناميکي پهنه دگرگونه محصور بين گسل‌هاي جابدوني و پشت بادام (گستره ساغند
01/00002/00003/00097 ساخت، بافت و پاراژنز کانسار آنتيموان -آرسنيک طلاي چلپو و کلاته چوبک (کوهسرخ کاشمر) و عوامل کنترل کننده تشکيل و تمرکزآن
01/00002/00003/00098 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار روي- سرب (نقره) گميش‌تپه، جنوب‌غرب زنجان
01/00002/00003/00099 بررسي ساختاري و پتروفابريکي پهنه برشي علي آباد دمق (جـنوب همدان)
01/00002/00003/00100 تحليل خميدگي ساختاري تاقديس البرز (شمال قم)
01/00002/00003/00101 زمين شناسي و پتروژنز رخساره هاي آتشفشاني منطقه يوزباشي چاي (غرب قزوين)
01/00002/00003/00102 ارزيابي تنسورهاي تنش ديرين و نوع دگرريختي بر پايه تحليل خشن لغزهاي گسلي در دامنه جنوبي البرز مرکزي
01/00002/00003/00103 پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي کهنوج
01/00002/00003/00104 بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي نهشته هاي کواترنر در محدوده مرکزي تهران
01/00002/00003/00105 تحليل خطر زلزله با توجه به اثرات ساختگاهي (مطالعه موردي منطقه نطنز)
01/00002/00003/00106 پترولوژي و ژئوکرونولوژي توده گرانيتي شاهکوه (جنوب بيرجند) با نگرشي ويژه به کانه زايي قلع
01/00002/00003/00107 بررسي مساله آبگذري از پي سد آبشينه همدان و ارائه راهکارهاي زمين‌شناسي مهندسي براي علاج بخشي و کنترل آبگذري
01/00002/00003/00108 ارزيابي کارايي پيش بارگذاري با نصب زهکش نواري در بهسازي خاک‌هاي ريزدانه مجتمع پتروشيمي فجر
01/00002/00003/00109 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار طلا، سرب، روي و مس (باريم) گندي (جنوب شرق دامغان)
01/00002/00003/00110 آناليز رخساره، ژئو شيمي و ژنز کانسار فلورين (روي-سرب-باريم) ميلاکوه-تويه در سازند سلطانيه، جنوب غرب دامغان
01/00002/00003/00111 تحليل دگر ريختي گسل زفره(محدوده کاشان-اردستان)
01/00002/00003/00112 بررسي ارتباط خصوصيات مکانيکي و ساختار خاکهاي ريزدانه جنوب تهران
01/00002/00003/00113 مطالعه رفتار مکانيکي و تحليل پايداري سنگهاي کربناته سازند سروک براي يک فضاي زيرزميني
01/00002/00003/00114 بررسي ويژگيهاي زمين‌شناسي مهندسي سنگ‌هاي سست درساختگاه سد آغ چاي خوي
01/00002/00003/00115 تحليل ساختاري و پتروفابريک منطقه آلموقولاق (شمال باختر همدان)
01/00002/00003/00116 بررسي اختلالات فيزيکي درک صوت در جانبازان
01/00002/00003/00117 کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار اکسيد آهن آپاتيت¬دار سرخه¬ديزج، جنوب¬شرق زنجان
01/00002/00003/00118 پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سيستم شبکه عصبي در منطقه سفيدار گله استان سمنان
01/00002/00003/00119 تحليل ساختاري تاقديس قطب آباد در کمربند چين خورده رانده شده زاگرس (شمال شرق جهرم)
01/00002/00003/00120 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري شمال کوهپايه، شمال شرق اصفهان
01/00002/00003/00121 بررسي پايداري شيبها و نحوه کنترل آنها در حوزه آبخيز سد جيرفت
01/00002/00003/00122 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره و ژنزکانسار سرب و نقره خانجار – جنوب دامغان
01/00002/00003/00123 بررسي الگوي دگرريختي در ساختارهاي گستره کوه سرخ ورامين (جنوب خاوري تهران) با نگرشي بر لرزه‌خيزي گستره موردنظر
01/00002/00003/00124 تاثير ساخت و بافت بر ويژگيهاي مکانيکي سنگهاي آهکي
01/00002/00003/00125 بررسي دگر شکلي شکننده و تداوم راستاي گسله جنباي درود در ناحيه رودخانه رودبار لرستان (‎?? کيلومتري جنوب اليگودرز)
01/00002/00003/00126 بررسي خواص مهندسي و انحلال‌پذيري ژيپس و انيدريت در پي‌سازه‌هاي آبي با نگرشي بر سد سهند
01/00002/00003/00127 مقايسه بين پارامترهاي تحکيم در آزمايش تحکيم معمولي، تحکيم با زهکشي جانبي و تحکيم بزرگ مقياس
01/00002/00003/00128 تحليل ساختاري کوههاي شمال بيرجند
01/00002/00003/00129 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي و ژنزکانسار روي و سرب گل‌زرد (شمال اليگودرز)
01/00002/00003/00130 بررسي خواص مهندسي سنگهاي شيستي (کلريت شيست، ميکاشيست، تالک شيست، گارنت شيست) و خاکهاي حاصل از آنها جهت استفاده در هسته سدهاي خاکي
01/00002/00003/00131 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز اثر معدني طلاي دارستان (جنوب دامغان)
01/00002/00003/00132 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي و ژنزکانسار سولفيد توده‌اي مس شيخ‌عالي (جنوب شرقي دولت آباد)
01/00002/00003/00133 بررسي شاخصهاي مهندسي سنگهاي کربناته منطقه سد لار
01/00002/00003/00134 مطالعه خاکهاي واگرا در ارتباط با شرايط زمين‌شناسي در استان خوزستان
01/00002/00003/00135 مطالعه زمين‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره‌اي و ژنزکانسار سرب و روي ويشان تکيه و مقايسه آن با رخسازه‌هاي کانه‌دار منطقه معدني عمارت – ساکي (جنوب اراک)
01/00002/00003/00136 تحقيق و بررسي دگرريختي شکننده در ناحيه‌ي تفرش با تاکيد بر تحليل تنش ديرين
01/00002/00003/00137 تحليل هندسي-جنبشي چينصهاي ناحيه دوگنبدان؛ زاگرس چين-خورده-رانده
01/00002/00003/00138 بررسي پارامترهاي مهندسي نمونه‌هايي از سنگ‌هاي ساختماني در چرخه‌هاي مختلف ذوب و انجماد آب
01/00002/00003/00139 ارزيابي خواص مهندسي سنگ‌هاي سازند شمشک (مطالعه‌ي موردي: منطقه‌ي سياه بيشه)
01/00002/00003/00140 بررسي اثر پارامترهاي زمين شناسي مهندسي بر کارکرد ماشين حفاري تمام مقطع و اصلاح مدلهاي پيش بيني عملکرد دستگاه
01/00002/00003/00141 بررسي پارامترهاي مهندسي خاکهاي سست درياچه اروميه و مقايسه آنها با نتايج حاصل از آزمايش CPTu
01/00002/00003/00143 بررسي زمين شناسي مهندسي و روشهاي بهسازي در زونهاي کارستي تونل سوم کوهرنگ با نگرشي ويژه بر محدوده نعل اشکنان
01/00002/00003/00144 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه کانسارهاي آهن شمال غرب همدان
01/00002/00003/00145 ارزيابي نتايج حاصل از تراکم زمين با دستگاه تراکم ضربه‌اي سريع BSP و مقايسه آن با روش سقوط آزاد وزنه در زمينهاي بازيافتي از دريا (مطالعه موردي در منطقه پارس جنوبي -عسلويه)
01/00002/00003/00146 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ‌هاي آتشفشاني حدواسط- فلسيک جنوب غرب شهراب (اردستان)
01/00002/00003/00147 پترولوژي و ژئوشيمي گرانيتوئيدهاي انزان- خانکندي و شيورداغ شمال و شرق اهر، آذربايجان خاوري با نگرشي بر کاني زايي وابسته
01/00002/00003/00148 ارزيابي تاثير زمين زيست محيطي آلودگيهاي نفتي بر رسوبات ساحلي استان بوشهر
01/00002/00003/00149 تحليل هندسي، جنبشي و کرنشي گسلهاي جنوب مرزن‌آباد (جاده کرج-چالوس)
01/00002/00003/00150 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و فابريک کانه‌زايي طلا در پهنه‌هاي برشي ناحيه چاه باغ در منطقه معدني موته (جنوب غربي دليجان، استان اصفهان)
01/00002/00003/00151 تحليل ساختاري توده‌هاي نفوذي همزمان با دگرشکلي در شمال ورزنه(شمال خاور گلپايگان)
01/00002/00003/00152 بررسي ويژگيهاي مهندسي سنگهاي کربناته ساختگاه سد نمرود با توجه به آزمونهاي صحرايي و آزمايشگاهي
01/00002/00003/00153 بررسي ويژگيهاي زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي کواترنري جنوب شرق تهران (دشت ورامين)
01/00002/00003/00154 پترولوژي، ژئوشيمي و منابع معدني مجموعه الترامافيک -مافيک سيخوران
01/00002/00003/00155 ارزيابي موردي زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي بستر دريا با استفاده از روش صوتي
01/00002/00003/00156 خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي سنگهاي مارني ساختگاه سد دوستي
01/00002/00003/00157 مطالعه اثرات ساختگاهي و حرکات شديد زمين لرزه ها در شرق و مرکز ايران (استان خراسان و کرمان
01/00002/00003/00158 تحليل هندسي و جنبشهاي چينها و گسلهاي راندگي شمال بهبهان
01/00002/00003/00159 پيش بيني و تحليل پاسخ ديناميکي به ارتعاشات حاصل از حرکت قطارهاي شهري (مترو) در تهران
01/00002/00003/00160 مطالعه رفتار سنگهاي درزه‌دار تحت بارگذاري هاي تناوبي
01/00002/00003/00161 تحليل هندسي و جنبشي گسلهاي راندگي محدوده شمال باختري امام‌زاده داوود (منطقه لانيز
01/00002/00003/00162 بررسي رابطه بين ضرايب عکس العمل زمين و تاثير پارامترهاي زمين شناسي مهندسي در خاکهاي درشت دانه با نگرشي ويژه به آبرفتهاي تهران
01/00002/00003/00163 تاثير سيماني شدن بر مقاومت برشي و تغيير شکل خاکهاي درشت دانه با نگرشي به آبرفتهاي تهران
01/00002/00003/00164 بررسي ويژگيهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد بختياري و ارزيابي تزريق‌پذيري پي سنگ و تکيه‌گاههاي آن به منظور طراحي پرده آب بند
01/00002/00003/00165 بررسي زمين شناسي مهندسي نهشته‌هاي آبرفتي ضخيم بعنوان پي سد در ساختگاه سد غازان خوي
01/00002/00003/00166 بررسي علل فرسايش خاک در دشت سيستان از ديدگاه زمين‌شناسي مهندسي
01/00002/00003/00167 برآورد پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي موثر در طراحي پرده تزريق سد سلمان فارسي
01/00002/00003/00168 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي متاولکانو سديمنتري و پلوتونيک منطقه موته (جنوب دليجان) با نگرشي ويژه به خاستگاه کاني‌سازي طلا
01/00002/00003/00169 تحليل هندسي و جنبشي گسلهاي محدودکننده درونهشته (In Lier‎) گلپايگان – موته
01/00002/00003/00170 مطالعه تغيير شکل پذيري آبرفت درشت دانه تهران با استفاده از پرسيومتر
01/00002/00003/00171 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد چنگوره (آوج) و ارتباط آن در انتخاب روش مناسب آب بندي
01/00002/00003/00173 تحليل دگرريختي‌هاي پهنه گسله سبز پوشان
01/00002/00003/00174 بررسي اثر بندش (تيکسوتروپي) و سيماني شدن رسوبات ريز دانه آب شور در رفتار مکانيکي آنها با نگرشي ويژه بر درياچه اروميه
01/00002/00003/00175 بررسي اثرات ساختگاهي در جنبش نيرومند زمين در پهنه ساحلي استان مازندران
01/00002/00003/00176 پترولوژي، ژئوشيمي و پتروژنز گدازه‌هاي بالشي منطقه سرگز (شمالغرب جيرفت) با نگرشي ويژه بر کانه‌زايي مس و روي توده‌اي (VMS‎) همراه آنها
01/00002/00003/00177 مطالعة سنگ شناسي‎, ژئوشيمي و پترولوژي توده‌هاي ديوريتي و سيلهاي گابروئي در شمال بافق (ايران مرکزي)
01/00002/00003/00178 بررسي هندسه، کينماتيک و کرنش گسلهاي مشاء و طالقان در منطقه نساء (جاده کرج-چالوس)
01/00002/00003/00179 آناليز ساختاري معدن فلورين شش رودبار (جنوبغرب زيرآب – مازندران)
01/00002/00003/00180 ريز پهنه‌بندي ژئوتکنيک لرزه‌اي جنوب غربي تهران از ديدگاه تاثيرات ساختگاهي
01/00002/00003/00181 تحليل ساختاري ناحيه معدن سرب و نقره راونج دليجان
01/00002/00003/00182 بررسي ويژگيهاي مهندسي نهشته‌هاي درشت دانه سازند هزار دره در محل نيروگاه لوارک
01/00002/00003/00183 ژئوشيمي و پترولوژي گرانيت زريگان درغرب و جنوب چادرملو (شمال بافق ايران مرکزي)
01/00002/00003/00184 تحليل ساختاري منطقه سنگان (بين تالون و کوه گندم چال)
01/00002/00003/00185 تحليل پتروفابريکي سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي شرق با توليت همدان
01/00002/00003/00186 پهنه‌بندي خطر زمين لغزش منطقه خورش رستم (جنوب غربي شهرستان خلخال)
01/00002/00003/00187 تحليل ژئوديناميکي ناحيه جنوب باختري قاين
01/00002/00003/00188 طراحي نرم‌افزاري کامپيوتري براي تحليل پايداري شيبهاي سنگي
01/00002/00003/00189 تعيين پالئواسترس و جهت حرکت راندگي ناحيه شمال تهران (بين دره درکه تا دره کن)
01/00002/00003/00190 گسلهاي بزرگ و بنيادي کمر بند زاگرس چين خورده (گسلهاي کازرون و سروستان) و رابطه آنها با هندسه ساختاري و تکوين دگرريختي کوهزاد زاگراس
01/00002/00003/00191 بهسازي زمين به روش تراکم ديناميکي
01/00002/00003/00192 زمين‌شناسي، ژئوشيمي، آناليز رخساره و ژنزکانسار سلستيت نخجير کوه (جنوب شرق ورامين)
01/00002/00003/00193 زمين‌شناسي مهندسي سيستمهاي درزه در ساختگاه سد خيرآباد نيکشهر و ارزيابي تراوايي پي
01/00002/00003/00194 تعيين معيارهاي مناسب براي کاربرد سنگ در احداث سازه‌هاي دريايي – جنوب شرق ايران (چابهار)
01/00002/00003/00195 ارزيابي کاربرد زهکشهاي عمودي در بهسازي خاکهاي رسي مجتمع پتروشيمي بندر امام
01/00002/00003/00196 ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي شهر قزوين با استفاده از روش انتشار موج
01/00002/00003/00197 تعيين خواص ژئوتکنيکي توفهاي سازند کرج بعنوان مصالح ساختماني
01/00002/00003/00198 ارتباط سيستم ساختاري و کارست شدگي در ناحيه شمال اردکان فارس
01/00002/00003/00199 بررسيهاي زمين‌شناسي مهندسي و کاربري زمين حوزه آبخيز نکاء رود
01/00002/00003/00200 بررسي پارامترهاي ژئوتکنيکي در طراحي و اجراي پرده آب بند سد شهيد رجايي
01/00002/00003/00201 بررسي و تحليل ساختاري گسل‌هاي دامغان و عطاري در گستره دامغان
01/00002/00003/00202 تحليل دگرريختي ساختارهاي اصلي بين گسل‌هاي کوهبنان و نايبند
01/00002/00003/00203 پهنه‌بندي خطر ناپايداري دامنه‌ها در محدوده جاده چالوس (حد فاصل کرج – گچسر)
01/00002/00003/00204 ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد ايلانجق
01/00002/00003/00205 ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد کوران بوزان به منظور طراحي پرده آب‌بند
01/00002/00003/00206 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، ساخت و بافت و ژنز کانسار تنگستن-قلع (مس-روي-طلا) چاه کلپ جنوب بيرجند
01/00002/00003/00207 بررسي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد شهريار (ميانه) براي پايدارسازي نهشته‌هاي آبرفتي با استفاده از روش تزريق فشار بالا
01/00002/00003/00208 تحليل استرين و تحليل ريزساختاري ورقه‌هاي راندگي البرز شرقي در برش دامغان – گرگان
01/00002/00003/00209 بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سدهاي شميل وينان (استان هرمزگان) به منظور طراحي پرده آب‌بند
01/00002/00003/00210 کاني شناسي، ژئوشيمي و منشا کانسار روي و سرب نمار، جنوب غرب آمل
01/00002/00003/00211 بررسي تاثير ژئوتکستايل در بهسازي خصوصيات مهندسي زمينهاي نرم (مطالعه موردي سايت پرديس متحد واقع در بندر امام خميني)
01/00002/00003/00212 کاني‌شناسي، ژئوشيمي وخاستگاه کانسارهاي آهن شمال سمنان
01/00002/00003/00213 مطالعه شاخص‌هاي مهندسي سنگهاي سست در جزيره خارک با استفاده از پرسيومتر نوع منارد
01/00002/00003/00214 کاني شناسي، ژئوشيمي و منشاء کانسارهاي آهن خسروآباد و تکيه بالا در شمال خاوري سنقر
01/00002/00003/00215 بررسي روشهاي آب‌بندي ساختگاه سد چپرآباد (آذربايجان غربي) و طراحي روش پيشنهادي
01/00002/00003/00216 تحليل ساختاري تاقديس کمستان در کمربند چين خورده-رانده زاگرس
01/00002/00003/00217 پژوهش و بررسي اثرهاي ساختگاه بر جنبش شديد زمين در هنگام زمين لرزه مطالعه موردي زمين لرزه ‎?? خرداد ‎???? منجيل
01/00002/00003/00218 تحليل هندسي و سينماتيکي شکستگي‌ها در تاقديس خويز (شمال بهبهان)
01/00002/00003/00219 رفتار پي‌هاي عميق تحت بارگذاريهاي استاتيکي (فشاري، کششي و جانبي)
01/00002/00003/00220 بررسي زمين‌شناسي و پديده‌هاي کانه‌زايي در کانسار آنتيموان پتيار، ناحيه انارک
01/00002/00003/00221 تحليل ساختاري پهنه شوشتر در فروبار دزفول
01/00002/00003/00222 تحليل دگرشکلي گسل دهشير- بافت در عرض جغرافيايي ??/??-‎??
01/00002/00003/00223 پيش‌بيني پايداري و طراحي مغارهاي (CAVERNS‎) نيروگاه برقي – آبي گدارلندر
01/00002/00003/00224 تحليل هندسي و جنبشي تاقديس دهنو و خطواره‌هاي گسلي عرضي – برشي همراه (فارس ساحلي)
01/00002/00003/00225 مطالعه ليتوژئوشيمي، دگرساني و سيالات درگير کانسار مس پورفيري ايجو، شمال غرب شهر بابک
01/00002/00003/00226 مطالعه ليتوژئوشيمي، دگرساني و سيالات درگير اثر معدني مس پورفيري سرنو، شمال غرب شهر بابک
01/00002/00003/00227 زمين‌شناسي و ژنزکانسار فلئوريت شش رودبار سوادکوه مازندران بر اساس داده‌هاي حاصل از: مطالعات صحرايي، آناليز رخساره‌اي، بررسي ژئوشيميايي و مطالعه سيالات درگير
01/00002/00003/00228 تحليل ساختاري و ديناميکي تفصيلي زون‌هاي گسلي در حاشيه جنوبي البرز خاوري (گستره سمنان – دامغان)
01/00002/00003/00229 بررسي ويژگي‌هاي مهندسي برخي رخنمون‌هاي ماسه‌سنگي سازند قرمز بالايي
01/00002/00003/00230 تعيين ساختار مجموعه دگرگوني منطقه چادگان(غرب اصفهان)
01/00002/00003/00231 بررسي ساختارتکتونيک برخوردي در منطقه جنوب نهاوند
01/00002/00003/00232 الگوي چين خوردگي و تراستها در منطقه جنوب خاور کرمانشاه
01/00002/00003/00233 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار مس مارکشه، شمال‌غرب راور، استان کرمان
01/00002/00003/00234 تاثير ناهمسانگردي بر رفتار مهندسي سنگهاي دگرگوني درجه حرارت پايين (با نگرشي بر اسليت‌هاي ناحيه گلپايگان
01/00002/00003/00235 خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد شيواشان و تاثير آنها بر تزريق پذيري ساختگاه سد
01/00002/00003/00236 بررسي اثر پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي در پايداري ساختگاه مخابراتي اهواز تپه
01/00002/00003/00237 تحليل هندسي و جنبشي گسل کوهبنان (حد فاصل چترود-کوهبنان
01/00002/00003/00238 برآورد پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي موثر در طراحي پرده آب بند سد پلرود (جنوب رودسر)
01/00002/00003/00239 پهنه‌بندي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب شاهو
01/00002/00003/00240 مطالعه الگوي چين خوردگي ناقديس زيتون (زون ايذه)در کمربندچين خورده رانده زاگرس
01/00002/00003/00241 توسعه کاربرد کاوشگر ديناميکي DCP‎ جهت تعيين پارامترهاي مهندسي خاک هاي ماسه اي
01/00002/00003/00242 تحليل ساختاري پاره گسل راوند (قم- زفره)
01/00002/00003/00243 سبک چين خوردگي وتحولات ساختاري منطقه لرستان (زاگرس چين خورده-رانده) با تکيه برجنبه هاي هيدروکربوري
01/00002/00003/00244 پترولوژي، ژئوشيمي و پتروژنز باتوليت قره‌داغ (خاور سيه‌رود – آذربايجان خاوري) و هاله اسکارني آن، با نگرشي بر کاني‌سازي مرتبط با توده‌ي نفوذي
01/00002/00003/00245 بررسي خواص مهندسي شيل‌ها (سازند شمشک) و تأثير آنها بر رفتار توده‌سنگ (مطالعه موردي حفريات زيرزميني طرح سياه‌بيشه)
01/00002/00003/00246 ارزيابي شاخص‌هاي زمين‌شناسي مهندسي در مکان‌يابي محل دفن پسماندهاي خطرناک استان زنجان
01/00002/00003/00247 تحليل هندسي و جنبشي تاقديس کنگان در پيشاني کمربند چين‌خورده – رانده زاگرس
01/00002/00003/00248 ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي آذرين سروآباد، غرب سنندج
01/00002/00003/00249 بررسي گسلهاي بنيادي نيمه باختري البرز مرکزي بر پايه تحليل داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده‌هاي اپتيکال و رادار
01/00002/00003/00250 پهنه‌بندي خطر لغزش‌هاي حاصل از زلزله در شمال تهران
01/00002/00003/00251 تحليل ساختاري پهنه ي برخوردي کوهزاد زاگرس در منطقه غرب اليگودرز
01/00002/00003/00252 کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار باريت (سرب) اميرنان، غرب طالقان
01/00002/00003/00253 بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سازندهاي حوضه آبريز رودخانه سيمينه رود با نگرشي ويژه بر فرسايش پذيري آنها
01/00002/00003/00254 تحليل هندسي و جنبشي سيستم گسلهاي راندگي زاگرس مرتفع در ناحيه چهارمحال و بختياري و جنوب لرستان
01/00002/00003/00255 تمام چكيده هاي زمين شناسي
01/00002/00003/00256 پترولوژي و ژئوشيمي کمپلکسهاي اولترامافيک -مافيک صوغان و آبدشت، شمال‌غرب دولت‌آباد بافت
01/00002/00003/00258 پترولوژي و فابريک گرانيت ميلونيتي مجموعه دگرگوني گشت در جنوب غرب فومن (گيلان)
01/00002/00003/00259 بررسي احتمالي خطر زمين لغزشهاي ناشي از زلزله در ايران
01/00002/00003/00260 زمين شناسي، ژئوشيمي و الگوي تشکيل کانسار روي- سرب- مس چاه گز و مقايسه آن با کانسار سولفيد توده اي آتشفشانزاد مس- روي- نقره بوانات در پهنه سنندج- سيرجان جنوبي
01/00002/00003/00261 ساختارها و فابريک ها در منطقه شورو (جنوب شهر بابک)
01/00002/00003/00262 زمين شناسي، آناليز رخساره، ژئوشيمي و ژنز کانسارهاي فلوريت (سرب- باريم) کمرمهدي در سازند شتري، جنوب غرب طبس
01/00002/00003/00263 تحليل ساختاري تاقديس سلطان (شمال شرق پل دختر) در کمربند چين خورده
01/00002/00003/00264 استفاده از رهيافت سنجش از دور در شناسايي گسل‌هاي زيرسطحي و سبک دگرريختي آنها
01/00002/00003/00265 بررسي خطر زمين لغزش در ساحل جنوبي درياي خزر نوشهر-رامسر
01/00002/00003/00266 بررسي رفتار ژئومکانيکي سنگ‌هاي رسوبي آواري و ارائه معيار شکست مناسب
01/00002/00003/00268 پترولوژي سنگ هاي مافيک مجموعه ي دگرگوني گشت، شهرستان فومن-گيلان
01/00002/00003/00269 ارزيابي شاخصهاي مقاومتي نمونههايي از سنگها با استفاده از دستگاه پانچ و مقايسه آن با روشهاي آزمايش ديگر
01/00002/00003/00270 بررسي پايداري ديواره‌هاي ساحل چپ مخزن سد گتوند با نگرشي ويژه بر نقش مصالح انحلال پذير
01/00002/00003/00271 تحليل دگرشکلي در راستاي روندهاي اصلي شمال- شمال خاور دشت لوت
01/00002/00003/00272 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري شمال غرب نيشابور
01/00002/00003/00273 ويژگيهاي زمين‌شناسي مهندسي زمين‌هاي استحصال شده از دريا در منطقه عسلويه
01/00002/00003/00275 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و فابريک کانه‌زائي طلا در پهنه‌برشي خميري، منطقه کرويان (جنوب غرب سقز-استان کردستان)
01/00002/00003/00276 بررسي گسلهاي بنيادين نيمه‌خاوري البرز مرکزي بر پايه تحليل داده‌هاي ماهواره‌اي سنجنده‌هاي اپتيکال و رادار
01/00002/00003/00277 استفاده از رهيافت دور سنجي در شناخت گسلهاي پنهان و دگر ريختي‌هاي آنها در جنوب شرقي زاگرس
01/00002/00003/00278 بررسي ويژگيهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگرد و نقش آنها در آب بندي سد
01/00002/00003/00279 پترولوژي افيوليت‌هاي منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان) با تاکيد ويژه بر مطالعه سنگهاي اولترامافيک- مافيک افيوليت شمال انارک و سنگ‌هاي اولترامافيک – مافيک ملانژافيوليتي عشين-زوار
01/00002/00003/00280 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و فابريک کانه‌زائي طلا در کانسار زرترشت، زون سنندج – سيرجان (جنوب غرب سبزواران، استان کرمان)
01/00002/00003/00281 مطالعات کاني شناسي، ژئوشيمي و سيالات درگير کانسار مس پورفيري درآلو، جنوب کرمان
01/00002/00003/00282 تحليل ساختاري گسل دنا در جنوب باختر بروجن
01/00002/00003/00283 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنزکانسار منگنز لايه‌اي شکل گراب در توالي آتشفشاني-رسوبي اليگو – ميوسن در شمال شرق طالقان (البرز مرکزي)
01/00002/00003/00284 پترولوژي و ژئوشيمي توده نفلين سينيتي کليبر و توده گابرو-پيروکسنيتي منطقه هشتسر- آذربايجان شرقي
01/00002/00003/00285 تحليل ساختاري منطقه جنوب غرب دماوند
01/00002/00003/00286 ژئوشيمي و پترولوژي توده گرانيتوئيدي در منطقه آورزمان (غرب ملاير)
01/00002/00003/00287 بررسي ساختار گسل پيرانشهر در پهنه برخوردي زاگرس (منطقه پيرانشهر- سردشت)
01/00002/00003/00288 ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني فلسيک جنوب‌غرب ندوشن، غرب يزد
01/00002/00003/00290 بررسي ساختاري – زمين ساختي درونهشته هاي موته، محلات و لاي بيد ( پهنه سنندج -سيرجان).-
01/00002/00003/00291 تحليل هندسي و جنبشي ساختارهاي منطقه زياران (غرب کوههاي طالقان)
01/00002/00003/00292 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ساخت و بافت ژئوشيمي، ژنز و تيپ کانسار مس کشت‌مهکي، شمال غرب صفاشهر (استان فارس)
01/00002/00003/00294 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني ترشيري طالقان
01/00002/00003/00295 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن آپاتيت‌دار علي آباد
01/00002/00003/00296 ارزيابي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي زمين‌هاي سست اشباع و ارائه روش بهسازي به منظور حفر ميکروتونل در مناطق شهري (مطالعه موردي: بندر ماهشهر).-
01/00002/00003/00297 بررسي شدت آلودگي و تأثير آن بر روي خصوصيات مهندسي خاک‌هاي ريز دانه استان زنجان
01/00002/00003/00298 بررسي تأثير متقابل خصوصيات مهندسي خاک و فرسايش بادي در دشت سيستان
01/00002/00003/00299 پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي دگرگوني کوهستان بلقيس، شمال‌شرق تکاب
01/00002/00003/00300 بررسي و تحليل ساختاري و ارزيابي پتانسيل هيدروکربني تاقديس قيتوله، شمال غرب زاگرس (زير پهنه ساختاري لرستان)
01/00002/00003/00302 بررسي برخي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي توده‌سنگ‌هاي اطراف تونل‌ها به منظور پهنه‌بندي خطر ورود آب به درون تونل
01/00002/00003/00303 منشاء و تحولات آتشفشاني فلسيک ترشيري غرب نايين.-
01/00002/00003/00304 بررسي اثر پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي مؤثر در پهنه‌بندي خطر فرسايش با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي کلني مورچگان، (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد سورال، کردستان).-
01/00002/00003/00305 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي لسي شمال کلاله در استان گلستان
01/00002/00003/00306 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه کانسار کبالت قمصر جنوب کاشان
01/00002/00003/00307 بررسي خواص زمين‌شناسي مهندسي رسوبات شور محيط پلايا در محدوده شهرهاي خور و جندق
01/00002/00003/00308 کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن باشکند، جنوب‌غرب سلطانيه
01/00002/00003/00309 استفاده از شبکه‌هاي عصبي در ارزيابي خواص ژئومکانيکي آهکهاي سازند آسماري در ساختگاه سدهاي خرسان ‎1‎ و کارون ‎4‎
01/00002/00003/00310 انتخاب روش مناسب حفاري مسير تونل با استفاده از خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي خاکها (مطالعه موردي تونل شهيد صياد شيرازي).-
01/00002/00003/00311 ارزيابي قابليت حفرپذيري زمين در ساختگاه سد و نيروگاه سردشت.-
01/00002/00003/00312 زمين‌شناسي، دگرساني، ژئوشيمي ايزوتوپي و خاستگاه کانسار نقره- طلاي چاه‌زرد، جنوب‌باختري يزد
01/00002/00003/00313 تحليل سازوکار گسله‌هاي پورکان و نمرک و مقايسه‌ي مقاومت تک محوري گسله سنگ‌هاي آن‌ها
01/00002/00003/00314 بررسي عوامل زمين‌شناسي مهندسي مؤثر در ارزيابي ساختگاه سدهاي زيرزميني و طراحي آن‌ها (مطالعه موردي: ساختگاه سد زيرزميني ماست‌بندي اردستان).-
01/00002/00003/00315 تحليل ساختاري منطقه دخان (غرب ساوه) با نگرشي بر تغييرات ضخامت سازند قم
01/00002/00003/00316 پترولوژي دگرگوني اسکارن‌ها، در منطقه آورزمان غرب ملاير
01/00002/00003/00317 عوامل کنترل‌کننده، سن، ژنز و تيپ کانه‌زائي در کانسار طلاي زرترشت، جنوب‌غرب جيرفت، سنندج- سيرجان جنوبي
01/00002/00003/00318 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد خرسان-‎3‎ با نگرشي بر انحلال‌پذيري سازند گچساران.-
01/00002/00003/00319 تحليل هندسي و جنبشي پهنه گسلي ايذه در كمربند چين خورده-رانده زاگرس
01/00002/00003/00320 بررسي تأثير سازند گچساران بر تفاوت سبک دگرريختي چين‌هاي ميادين نفتي لالي، پاپيله و زيلايي، شمال غرب شوشتر، زاگرس چين خورده- رانده.-
01/00002/00003/00321 ارزيابي فرسايش پذيري حوضه آبريز سد آغ‌چاي خوي از ديدگاه زمين‌شناسي مهندسي.-
01/00002/00003/00322 ارزيابي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي سنگهاي کارستي پي و تکيه گاه‌هاي سد پاتاق- سرپل ذهاب و ارائه راهکار براي آب‌بندي آنها
01/00002/00003/00323 پهنه‌بندي خطر ناپايداري دامنه‌ها با بهره‌گيري از GIS‎ در تاقديس کنگان، استان بوشهر.-
01/00002/00003/00324 تثبيت خاک‌هاي ماسه‌اي با خرده‌هاي ضايعات پلاستيکي
01/00002/00003/00325 تحليل ساختاري تاقديس نادر در شرق کپه داغ (شمال کلات نادري).-
01/00002/00003/00326 ژئوشيمي، پتروزنز و جايگاه تکتونوماگمايي سنگ‌هاي آتشفشاني و نيمه آتشفشاني نئوژن غرب سلفچگان تا شمال دليجان (ايران مرکزي).-
01/00002/00003/00327 بررسي ساختاري گوه گسلي نطنز
01/00002/00003/00328 ارزيابي دوام سنگ‌هاي ساختماني با استفاده از دستگاه دوام بزرگ‌مقياس
01/00002/00003/00329 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانه‌زايي مس چينه‌کران در سنگ‌هاي آتشفشاني
01/00002/00003/00330 پتروژنز سنگ‌هاي آتشفشاني فلسيک ترشيري شمال غرب کاشان
01/00002/00003/00331 ارائه مدل زمين شناسي مهندسي نبشته هاي عهد حاضر(جرز و مدي) سري بهمن شير
01/00002/00003/00332 ارزيابي قابليت واگرايي خاک در محدوده شبکه آبياري و زهکشي رودخانه آجي چاي در دشت تبريز
01/00002/00003/00333 واکنش محصول افزايشي آسيل کلريدها و ايزوسيانيدها با هسته دوست‌هاي دو دندانه
01/00002/00003/00334 زئو شيمي ، مينرال شيمي و پتر.ولوژي توده هاي نفوذي كانه دار كال كافي ، شرق انارك
01/00002/00003/00335 کاني‌شناسي، ساخت و بافت، ژئوشيمي و ژنز کانسارهاي آهن، منگنز هنشک، گلي و چشمه اسي، شمال شرق صفاشهر (استان فارس).-
01/00002/00003/00336 بررسي پترولوژيکي توده کوارتزمونزونيتي دامنه جنوبي زير پهنه طارم، شرق زنجان
01/00002/00003/00337 بررسي پترولوژي توده کوارتزمونزونيتي کوهيان در زير پهنه طارم، شمال شرق زنجان
01/00002/00003/00338 تحليل ساختاري درونهشته عنبران (شمال‌غرب نمين).-
01/00002/00003/00339 منشا آتشفشاني آلکالن ترشيري شمال فيروزه، غرب نيشابور
01/00002/00003/00340 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژتز کانسار مس تخت گنبد، شمال شرق سيرجان
01/00002/00003/00341 تحليل ساختاري درونهشته شمال قزوين
01/00002/00003/00342 زمين‌شناسي، کاني‌شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانه‌زايي مس در توالي آتشفشاني- رسوبي کرتاسه پسين در جنوب غرب سبزوار، با تاکيد بر کانسار نوده.-
01/00002/00003/00343 زمين‌شناسي، ژئوشيمي و تکامل کانسارهاي اکسيد آهن آپاتيت‌دار در کمربند آتشفشاني- نفوذي طارم، البرز باختري
01/00002/00003/00344 تحليل دگرريختي در گستره چادرملو (پهنه مثلث مياني قلمرو ايران مرکزي).-
01/00002/00003/00345 کاني‌شناسي، ژئوشيمي، سيالات درگير و ژنز کانسار تنگستن (مس- طلا) چاه پلنگ جنوبي، جنوب شرق انارک.-
01/00002/00003/00346 تحليل دگرريختي گستره کوه سرهنگي در شمال باختر بلوک لوت
01/00002/00003/00347 مقايسه نتايج آزمون‌هاي SPT‎ و آزمايشگاهي در ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي نهشته‌هاي ساحلي منطقه لافت جزيره قشم.-
01/00002/00003/00348 عوامل کنترل‌کننده کانه‌زايي و الگوي تشکيل کانسارهاي سولفيدي روي- سرب رسوبي- بروندمي (Sedex Type‎) در منطقه زريگان- چاه مير، شرق بافق، ايران مرکزي
01/00002/00003/00349 بررسي پترولوژي و ژئوشيمي مجموعة نفوذي نياسر، غرب کاشان.-
01/00002/00003/00350 زمان آغاز دگرشکلي در زاگرس جنوب شرقي
01/00002/00003/00351 پتروژنز سنگ‌هاي آتشفشاني کالک‌آلکالن و آداکيتي شمال فيروزه، غرب نيشابور
01/00002/00003/00352 بررسي ساختاري پهنه‌هاي برشي شکل‌پذير ناحيه موته- گلپايگان (پهنه سنندج- سيرجان).-
01/00002/00003/00353 تحليل دگرشکلي پس از ترياس پهنه‌ي مابين گسلهاي مشا و طالقان در البرز مرکزي
01/00002/00003/00354 منشاء و تحولات سنگهاي آتشفشاني بازيک- حد واسط غرب نايين
01/00002/00003/00355 بررسي ويژگي‌هاي سطوح ناپيوستگي‌هاي توده سنگ جهت ارزيابي پايداري تکيه گاه‌ها در ساختگاه سد سورال.-
01/00002/00003/00356 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي نوار ساحلي استان بوشهر به هدف ارزيابي شاخص‌هاي ژئوتکنيکي طرح‌هاي ساحلي
01/00002/00003/00357 تأثير جنس و بافت سنگدانه‌ها بر ويژگي‌هاي مقاومتي بتن‌هاي گوگردي و معمولي
01/00002/00003/00358 بررسي زمين‌شناسي مهندسي و اثرات ساختگاهي در شمال شرق استان سيستان و بلوچستان (شهرهاي زابل و خاش).-
01/00002/00003/00359 ارزيابي سايندگي خاک‌ها در حفاري مکانيزه به روش تعادل فشار زمين (EPB-TBMs‎)، مطالعه موردي تونل‌هاي خط يک متروي تبريز
01/00002/00003/00360 ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي پهنه ساحلي خزر در استان گيلان با تأکيد بر مخاطرات زمين‌شناسي زيست‌محيطي.-
01/00002/00003/00361 ارزيابي تاثير محلولهاي نمکي روي ويژگيهاي مقاومتي سنگهاي ساختماني کربناته (تراورتن).-
01/00002/00003/00362 تاثير بهسازي بر ويژگي‌هاي زمين شناسي مهندسي خاک‌هاي آلوده نفتي جنوب استان خوزستان
01/00002/00003/00363 بررسي سازوکار گسل‌هاي مرز حوضه‌اي در منطقه شهرضا (جنوب اصفهان).-
01/00002/00003/00364 بررسي تأثير انجماد بر خصوصيات مکانيکي خاک‌هاي ماسه‌اي (SP‎) و خاک‌هاي ريزدانه (CL‎).-
01/00002/00003/00365 ارزيابي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي موثر در انتخاب ماشين تونل‌بري در طول مسير تونل انتقال آب ارس.-
01/00002/00003/00366 ارزيابي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي مصالح سبک دانه توليدي از شيل و امکان کاربرد آنها در آجرهاي بتني سبک
01/00002/00003/00367 بررسي دوام سنگ‌هاي کربناته به کار رفته در برخي از بناهاي تاريخي ايران با تاکيد بر عامل زمان
01/00002/00003/00368 تأثير ويژگي‌هاي سنگ‌شناسي سنگ‌هاي کربناته سازندهاي آسماري و ميشان و ماسه‌سنگ‌هاي سازند آغاجاري بر روي دوام‌پذيري آن‌ها جهت استفاده در سازه‌هاي حفاظتي دريايي
01/00002/00003/00369 بررسي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي گزينه‌هاي پيشنهادي مسير آزادراه قزوين- رشت در محدوده شهرستان رودبار
01/00002/00003/00370 بررسي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي واحدهاي سنگي زير حوضه حسن بيگ عجب شير و تهيه نقشه زمين‌شناسي مهندسي
01/00002/00003/00371 تأثير پارامترهاي سنگ‌شناختي بر روي ويژگي‌هاي مهندسي سنگ‌هاي مارني سازند ميشان در استان کهگيلويه و بويراحمد
01/00002/00003/00372 الگوي زماني و فضايي برخاستگي همراه با فرسايش در کوههاي طالش، شمال غرب ايران
01/00002/00003/00373 تاثير اندازه ذرات و جنس مصالح طبيعي سنگين بر ويژگي‌هاي مهندسي و ميرايي اشعه گاما در بتن
01/00002/00003/00374 عوامل کنترل کننده کانه‌زايي طلا در سنگ‌هاي دگرگونه منطقه سقز- سردشت، شمال باختر پهنه دگرگونه سنندج – سيرجان.-
01/00002/00003/00375 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سازند ميشان در ساختگاه سد چم‌شير با نگرش ويژه بر طراحي پرده آب بند
01/00002/00003/00376 مطالعه دوام پذيري سنگ‌هاي تراورتن در برابر چرخه‌هاي انجماد و آب شدن و تبلور نمک
01/00002/00003/00377 بررسي تاثير شرايط زمين شناسي مهندسي و هيدرولوژي بر سازوکار آغاز زمين لغزش گردنه صائين (جاده اردبيل- سراب).-
01/00002/00003/00378 تحليل ساختاري مناطق ايرانکوه و تيران، جنوب و غرب اصفهان
01/00002/00003/00379 سبک چين‌خوردگي در بلنداي قديمي فارس، کمربند چين‌خورده- رانده زاگرس
01/00002/00003/00380 بررسي زمين ساخت فعال در طول بخش شرقي گسل درونه و شناسايي سرچشمه زمين لرزه کاج
01/00002/00003/00381 سازوکار گسل‌هاي منطقه آتشفشان بيدخوان و ارتباط سازوکار آنها با دايک‌هاي شعاعي منطقه مورد مطالعه، جنوب بردسير کرمان
01/00002/00003/00382 شواهد ماگماتيسم پس از اليگوسن در مناطق آوه و پراچان، ناحيه طالقان
01/00002/00003/00383 پتروژنز سري‌هاي ماگمايي آلکالن و ساب‌آلکالن جنوب شهراب (اردستان).-
01/00002/00003/00384 بررسي ساختاري محدوده مابين گسل‌هاي مشا و طالقان در مسير جاده چالوس
01/00002/00003/00385 پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي دگرگوني مافيک (متابازيت) و گنيس‌هاي شمال‌شرق گلپايگان
01/00002/00003/00386 ارزيابي تأثير خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ريز سنگ‌دانه‌ها در تراکم‌پذيري آن‌ها.-
01/00002/00003/00387 تاثير گسل کازرون در الگوي چين خوردگي تاقديس‌هاي شاه نشين و دشت گل در زاگرس چين‌خورده
01/00002/00003/00388 تحليل ساختارهاي زمين‌شناسي معدن آهنگران
01/00002/00003/00389 تحليل ساختاري و جايگاه زمين‌ساختي گسل تبريز
01/00002/00003/00390 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ‌هاي آتشفشاني نئوژن- کواترنري ديزج الند، آذربايجان غربي
01/00002/00003/00391 زمين‌شناسي، سن‌سنجي و خاستگاه رخدادهاي طلاي توزلار، عربشاه و گوزل‌بلاغ در ناحيه قروه

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme