عناوین پایان نامه های رشته شیمی

01/00002/00005/00001 بررسي استحصال بعضي نمکهاي درياچه اروميه به روش کريستاليزاسيون
01/00002/00005/00002 بررسي اثير هيدروژني در ساختار بلورين فرم بي‌آب کيتوزان به وسيله پارامترهاي NMR,NQR‎ با بهره‌گيري از محاسبات کوانتومي DFT,ab ini
01/00002/00005/00003 مطالعه فلزات سنگين در تالاب انزلي به روش اسپکتروسکوپي جذب اتمي و کروماتوگرافي
01/00002/00005/00004 بررسي ترموديناميکي سيستمهاي ميسلي و تاثير متقابل ميان ماده سطح فعال تترا دسيل تري متيل آمونيوم برميد و آلبومين سرم گاوي (BSA‎)
01/00002/00005/00005 ساخت الکترود دودسيل تري متيل آمونيم برميد DOTAB‎ و تعيين پارامترهاي شيمي فيزيکي در حلالهاي آبي و غيرآبي
01/00002/00005/00006 سنتز ترکيبات آلي جديد بر اساس واکنشهاي چند جزئي ايزوسيانيدها
01/00002/00005/00007 I‎. کاربرد سيال فوق بحراني دي‌اکسيدکربن در استخراج کامل يا انتخابي اجزاي روغنهاي اسانسي آنغوزه(Ferulass-foetida‎) زنيان(carum copticum‎) و تعدادي ديگر از گياهان. II‎. تشخيص مقادير ناچيز تعدادي از کلروبنزنها در نمونه‌هاي آبي با استفاده از روش ميکرو استخراج با حلال از فضاي فوقاني و کروماتوگرافي گازي و استخراج سلنيم با استفاده از روش مولکول نگاري
01/00002/00005/00008 سنتز و شناسايي ايميدها و آمينوفوران‌هاي جديد با استفاده از واکنشهاي چند جزئي ايزوسيانيدها، دي آلکيل استيلن دي کربوکسيلات‌ها و کربوکسيليک اسيدهاي آروماتيک آليفاتيک
01/00002/00005/00009 بررسي محاسباتي برخي از کاربن‌هاي خاص و همرده‌هاي سنگينتر آنها در گروه ‎?? جدول تناوبي
01/00002/00005/00010 طراحي و ساخت حسگرهاي الکتروشيميايي جديد جهت استفاده در سيستمهاي تزريق جرياني و غير جرياني، بعضي کاربردها در مطالعه سيستم‌هاي حياتي
01/00002/00005/00011 سنتز سيستمهاي هتروسيکلي وينيل‌دار
01/00002/00005/00012 سنتز هيدانتوئين‌هاي چهار استخلافي با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي دي‌آلکيل استيلن دي‌کربوکسيلاتها، آريل سولفونيل ايزوسياناتها در مجاورت دي‌آلکيل تري متيل سيليل فسفيت
01/00002/00005/00013 سنتز و مطالعات ساختاري و گرمايي پليمرهاي کوئوردينانسيوني جديد از کادميم (II‎)
01/00002/00005/00014 مطالعه فلورسانس کمپلکس‌هاي دهنده گيرنده ميان افلاتوکسين B1‎ با تعدادي از ليگاندهاي آزا و ريز استخراج والپريک اسيد
01/00002/00005/00015 استخراج مقادير بسيار کم سلنيوم و BTEX‎ در محيطهاي آبي با ميکرو قطره و آناليز آن با کروماتوگرافي گازي
01/00002/00005/00016 سنتز و شناسايي ماليميدهاي پراستخلاف با استفاده از واکنش سه جزيي آمين نوع دوم، دي‌آلکيل استيلن دي کربوکسيلات و آريل سولفونيل ايزوسيانات‌ها
01/00002/00005/00017 آمينو-احياکردن مستقيم آلدهيدها به کمک کمپلکس زيرکونيوم بورهيدريد
01/00002/00005/00018 مطالعه ساختار برخي از نمک‌هاي کيتوزان به وسيله پارامترهاي NQR‎ و NMR‎ با بهره‌گيري از روش‌هاي شيمي محاسباتي
01/00002/00005/00019 مطالعه کارايي الکترود گازي نفوذي پيل سوختي پليمري
01/00002/00005/00020 الکترد سيم پوشش داده شده با گزينش‌پذيري بالا جهت اندازه‌گيري يون سيانيد و استفاده از آن در پتانسيومتري با تزريق در جريان
01/00002/00005/00021 ساخت الکترود غشايي پيل سوختي در حضور حلالهاي آلي
01/00002/00005/00022 استخراج، تغليظ و اندازه‌گيري مقادير بسيار کم آفت‌کش‌هاي کلره در نمونه‌هاي آبي با استفاده از ريز استخراج با حلال
01/00002/00005/00023 مطالعه طيف بيني فلورسانسي و تئوري (ab initio‎) برخي از آفلاتوکسين‌ها و اندازه‌گيري به کمک آناليز چند متغيره (MLR‎)
01/00002/00005/00024 بررسي پارامترهاي شيمي فيزيکي محلولهاي مخلوط مواد فعال سطحي و حلال به روش شبيه‌سازي مونت کارلو
01/00002/00005/00025 ساخت و بررسي نانو ساختار مجموعه الکترود غشا با استفاده از روش الکترولس جهت افزايش فعاليت واکنش کاهش اکسيژن در پيل سوختي
01/00002/00005/00026 تهيه اتيل مورفين و نورآلکالوئيدها با درجه دارويي از مورفين
01/00002/00005/00027 سنتز نانو ذرات فلزي و محاسبه انرژي چند ترکيب آلي
01/00002/00005/00028 سنتز پليمرهاي کوئور دينانسيوني جديد روي (II‎) مطالعات گرمايي و ساختاري آنها
01/00002/00005/00029 بررسي خواص فيزيکوشيميايي مخلوط مواد فعال سطحي يوني – غيريوني
01/00002/00005/00030 اثر بازدارندگي برخي از آمينواسيدها در مقابل خوردگي آلياژ سرب در محيط سولفوريک اسيد
01/00002/00005/00031 مطالعات تئوري و يا آزمايشگاهي بر روي گونه‌هاي آلي ويژه
01/00002/00005/00032 استخراج يون‌هاي پلاتين، رنيوم و تيتانيوم توسط سيال فوق بحراني CO2‎ اصلاح شده با ليگاند سيانکس ‎??? و استخراج و اندازه‌گيري مقادير ناچيز سلنيوم در آب با روش on-line SPE‎ متصل شده به دستگاه پلاسماي جفت شده القايي
01/00002/00005/00033 سنتز و کاربرد نانو ساختارهاي سيليسي به عنوان سيستم‌هاي دارورساني کنترل شده لانتانيدها
01/00002/00005/00034 استخراج برخي فلزات واسطه و سنگين به روش پيوسته نقطه ابري شدن و استخراج با فاز جامد از نمونه‌هاي آبي و اندازه‌گيري آنها با ICP-OES‎
01/00002/00005/00035 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکلي جديد با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي اتيل‌برموپيرووات
01/00002/00005/00036 تعيين ساختار سايتهاي متصل به heme‎ در rPlasmodium falciparum histidinerich protein II‎ بوسيله محاسبه پارامترهاي NQR با بهره‌گيري از محاسبات کوانتومي DFT , ab intio
01/00002/00005/00037 سنتز، شناسايي، بررسي ساختار و خواص ترکيباتي از خانواده فسفر آميديت با قابليت بازدارندگي آنزيم‌هاي استيل و بوتيريل کولين استراز
01/00002/00005/00038 بررسي و بهبود ساختار مواد فعال الکتروشيميايي و الکتروليت در باتري‌هاي قابل شارژ ليتيمي
01/00002/00005/00039 طراحي سنتز و شناسايي طيفي و تعيين ساختار ترکيبات جديدي از مشتقات فسفرآميدها
01/00002/00005/00040 سنتز دي‌اکسيد سرب با ابعاد نانومتري و کاربرد آن در باتري سرب – اسيد
01/00002/00005/00041 سنتز و شناسايي پيران کربونيل سولفوناميدها با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي ديکيتين، هتروسيکل‌هاي نيتروژن‌دار و آريل سولفونيل ايزوسيانات‌ها
01/00002/00005/00042 احياي انتخابي در ترکيبات آلفا و بتا غيراشباع آلدئيدها و کتون‌ها با استفاده از سديم بورهيدريد در آب
01/00002/00005/00043 استفاده از اسپکتروسکوپي NMR‎ درمطالعه برهم‌کنش‌هاي مهمان – ميزبان در سيستم‌هاي شيميايي و بيوشيميايي و اندازه‌گيري کمي يک سري ترکيبات دارويي
01/00002/00005/00044 اصلاح خواص پلي‌آنيلين و تهيه نانو ساختار آن به منظور استفاده در باتريهاي قابل شارژ
01/00002/00005/00045 آناليز متيل ترشيو بوتيل اتر به روش ريزاستخراج با جاذب پلي‌پيرول و اسپکترومتر تحرک يوني
01/00002/00005/00046 سنتز و شناسايي مواد نانو حفره‌اي متخلخل عامل‌دار و کاربرد آن‌ها در فرايندهاي جذب بيومولکول‌ها
01/00002/00005/00047 سنتز نانو ذرات مس و اکسيد مس و بررسي تئوري چند ترکيب آلي ويژه
01/00002/00005/00048 تهيه و بکارگيري فيلم‌هاي فاز مايع و جامد در روشهاي ريزاستخراج براي آناليز ترکيبات آلي فرار در نمونه‌هاي آب، خاک و اشکال دارويي بوسيله کروماتوگرافي گازي-اسپکترومتري جرمي و تحرک يوني
01/00002/00005/00049 بررسي پارامترهاي NQR,NMR‎ اتمهاي برخي مولکولهاي کوچک جذب سطحي شده روي سطح نانو لوله به روش نظريه تابعي چگالي
01/00002/00005/00050 بررسي تاثيرات پارامترهاي مختلف فيزيکي و شيميايي هنگام سنتز دي‌اکسيد منگنز روي مشخصات ساختاري ، نقص بلوري، مورفولوژي و مطالعه ارتباط اين خصوصيات با فعاليت الکتروشيميايي
01/00002/00005/00051 سنتز و بررسي اثر پارامترهاي جريان پالسي بر ساختارهاي نانومورفولوژي و توان الکتروشيميايي دي‌اکسيد منگنز الکتروليتي
01/00002/00005/00052 توسعه روشهاي ميکرواستخراج سه فازي، استخراج با فاز جامد و نقطه ابري جهت تغليظ و اندازه‌گيري ترکيبات دارويي و کاتيون‌هاي فلزي
01/00002/00005/00053 H3 PW12 O40‎ بعنوان کاتاليست جديد و موثر براي N‎- ترشري بوتوکسي کربونيل‌دار کردن آمين‌ها
01/00002/00005/00054 ساخت و بررسي خواص نوري نانو کامپوزيتهاي متشکل از مزوپورهاي سيليسي و کربني – کالکوژنيدهاي گروه II-B‎ و/يا رنگ‌هاي ليزري
01/00002/00005/00055 بررسي اثر مخلوط حلال (آب – اتيلن گليکول) بر روي تشکيل نانو ساختارها در مخلوط مواد فعال سطحي آنيوني و کاتيوني
01/00002/00005/00056 سنتز، تعيين ساختار و ارزيابي عملکرد پليمرهاي يون‌نشان براي يونهاي مس (II‎) و اورانيل و بهره‌گيري از مدل گاز فشرده براي توصيف حلاليت در سيال فوق بحراني دي‌اکسيدکربن
01/00002/00005/00057 طراحي و سنتز برخي از ترکيبات جديد فسفر و مطالعات طيفي و ساختاري آنها
01/00002/00005/00058 نمک‌هاي چهارتايي آمين‌ها و گوانيدين بعنوان کاتاليزورهاي محيط دوست در سنتز ترکيبات آلي
01/00002/00005/00059 سنتز تعدادي از پليمرهاي هادي با ساختار نانو و کاربرد آنها در ابر خازنها
01/00002/00005/00060 کاربرد فيبرهاي متخلخل توخالي براي استخراج و پيش تغليظ برخي داروهاي ضد افسردگي و ضد باکتري
01/00002/00005/00061 سنتز نانو ذرات اکسيد آهن و بررسي تئوري چند ترکيب آلي خاص
01/00002/00005/00062 سنتز، شناسايي و تعيين ساختار برخي از پلي اکسومتالات‌هاي جديد و بررسي خواص آنها
01/00002/00005/00063 سنتز و شناسايي آزتيدين-‎4.2‎- دي‌اون‌ها (مالونيميدها) و پيرول‌هاي پر استخلاف بر اساس واکنش چند جزئي آمين، ترکيبات استيلني کم الکترون و آريل‌سولفونيل ايزوسيانات‌ها
01/00002/00005/00064 سنتز نانو ذرات نيکل و بررسي چند ترکيب آلي ويژه
01/00002/00005/00065 واکنش ‎4- فنيل تيوسمي کاربازيد با ترکيبات استيلني کم الکترون در مجاورت کتون‌ها و آلدهيدها
01/00002/00005/00066 سنتز، شناسائي، مطالعات ساختاري و آناليز گرمايي پليمرهاي کوئوردينانسيوني جديد از جيوه(II‎)
01/00002/00005/00067 سنتز و مطالعات ساختاري، گرمايي، لومينسانس و محلول پليمرهاي کئورديناسيوني جديد از تاليم(I‎) و نقره(I‎) با ليگاندهاي O‎-دهنده
01/00002/00005/00068 سنتز و شناسائي دي آمينوفوران و نيکوتين آميدهاي پر استخلاف بر اساس واکنش‌هاي چند جزئي ايزوسيانيد، ترکيبات استيلني کم الکترون و پيريدين کربوکسيليک اسيدها
01/00002/00005/00069 سنتز، شناسايي و مطالعه ساختارهاي کريستالي برخي از کمپلکس‌هاي سرب، کادميوم، جيوه، روي و …. و بررسي رابطه ساختار- خواص آنها (با توجه به پتانسيل سميت و بيولوژيکي)
01/00002/00005/00070 ريز استخراج برخي از تري آزين ها از فضاي فوقاني محلولهاي آبي به کمک فيبرپلي پيرول و اندازه گيري با اسپکترومترتحرک يوني
01/00002/00005/00071 نانو ساختارهاي حاصل از تک لايه‌هاي خودآرا روي سطح الکترود براي مطالعه سينتيک انتقال الکترون در مرز مشترک‌هاي جامد-مايع
01/00002/00005/00072 تاثير طول زنجير و سر قطبي بر برهمکنش مخلوط مواد فعال سطحي يوني و غير يوني
01/00002/00005/00073 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکلي با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي آميدها
01/00002/00005/00074 مطالعه طيفي و بررسي واکنش ترکيبات فسفر آميديک دي کلرايد با برخي از آمين‌ها بويژه آمين‌هاي حلقوي، بررسي ساختاري و ميزان بازدارندگي آنها برروي آنزيم استيل کولين استراز و بوتيريل کولين استراز
01/00002/00005/00075 بررسي برهمکنش مخلوط مواد فعال سطحي يوني و غير يوني در مخلوط حلال آب و اتيلن گليکول
01/00002/00005/00076 طراحي و سنتز ترکيبات جديد کرباسيل آميدوفسفات و تعيين ساختار و شناسايي آنها با روشهاي اسپکتروسکوپي و نيز تعيين ميزان بازدارندگي آنها بر روي آنزيم استيل کولين استراز
01/00002/00005/00077 سنتز، بررسي اسپکتروسکوپي و تعيين ساختارترکيبات فسفرآميدات و کمپلکس آنها
01/00002/00005/00078 سنتز زئوليتهاي (P,HS,A,X‎) از کانيهاي ايران – بررسي تبديل ساختار و ارزيابي فعاليت کاتاليستي آنها
01/00002/00005/00079 برخي سيماهاي طيفي مولکولهاي دو اتمي
01/00002/00005/00080 سنتز برخي ايليدهاي پايدار فسفر و بررسي ساختار آنها
01/00002/00005/00081 بررسي نظري صورتبنديهاي گوناگون ‎?،? و ‎?،?- سيکلوهپتادي‌ان با روش آمپريک مکانيک مولکولي و با روش مکانيک کوانتمي
01/00002/00005/00082 سنتز ‎?،?،?- اکسازافسفوپين
01/00002/00005/00083 بررسي واکنشهاي بنزيل – آنيل‌ها با ترکيبات هسته دوست فسفر
01/00002/00005/00084 برسي اثر عوامل ساختماني ليگاندکليت (L4=N202‎) بر مکانيزم وبازده کوانتومي واکنشهاي فتوجانشيني کمپلکسهاي CoIII‎
01/00002/00005/00085 بررسي الکتروشيميائي و مطالعه مکانيسم واکنش انتقال الکترون کمپلکسهاي (Co (acacen)xY) (Co(DoDH)x2‎) روي سطح الکترود
01/00002/00005/00086 سنتز و بررسي رفتار فتوشيميايي کمپلکسهاي X=N3, NCS,Br N4=(DoHDo)Pn (CoN4X2)‎
01/00002/00005/00087 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکس‌هاي روي(II‎)، کادميم(II‎) و جيوه(II‎) با ليگاندهاي دهنده اکسيژن و نيتروژن
01/00002/00005/00088 بررسي برخي از کاربردهاي الکتروشيميايي پلي آنيلين
01/00002/00005/00089 محاسبات مکانيک کوانتومي و مطالبات ساختاري برخي از ترکيبات سرب (II‎) و تعيين فعاليت زوج الکترون غيرپيوندي لايه ظرفيت سرب در اين ترکيبات
01/00002/00005/00090 مطالعه مکانيسم تاثير مواد فعال سطحي و رويين شدن جمع کننده‌هاي جريان در باتري‌هاي قليايي
01/00002/00005/00091 مطالعه ساختار و انرژي سيستمهاي نفتالين پري با روش مکانيک کوانتمي نيمه آمپريک
01/00002/00005/00092 سنتز مبادله کننده‌هاي يوني معدني و کاربرد آنها در تفکيک راديو ايزوتوپها
01/00002/00005/00093 بررسي سينتيک تخريب سوخت موشک بر پايه پلي‌يورتان
01/00002/00005/00094 I‎. استخراج مقادير بسيار کم آهن در نمونه‌هاي آبي با فازهاي جامد و اندازه‌گيري به روش اسپکتروفتومتري. II‎. استخراج مقادير کم برخي آلاينده‌هاي آلي در نمونه‌هاي آبي با فازهاي جامد و اندازه‌گير به روش اسپکتروفتومتري
01/00002/00005/00095 تعيين آلکيل بنزن سولفونات‌هاي خطي با استفاده از حس‌گر مواد سطح فعال آنيوني بر اساس پليمر پلي‌پيرول
01/00002/00005/00096 I‎.استخراج فاز جامد برخي کاتيونهاي فلزي توسط ديسکهاي Octadecyl silica‎ اصلاح شده با ليگاندهاي جديد II‎. بررسي حلاليت برخي ترکيبات آلي در سيال فوق بحراني Co2‎ اورانيم توسط سيال فوق بحراني Co2‎ اصلاح شده با ليگاندهاي مختلف
01/00002/00005/00097 مطالعه پارامترهاي شيمي فيزيکي سيستمهاي مخلوط مواد فعال در سطح يوني/ غيريوني
01/00002/00005/00098 مطالعه پارامترهاي سينرژتيکي مخلوط مواد فعال سطحي در درجه حرارتهاي مختلف
01/00002/00005/00099 بررسي روشهاي ساخت الکترودهاي گازي نفوذي و تعيين خصوصيات فيزيکي و الکتروشيميايي آنها
01/00002/00005/00100 طراحي يک الکترد غشايي يون گزين سرب
01/00002/00005/00101 روش جديد و يک مرحله‌اي سنتز ترکيبات آلي با استفاده از وينيل فسفران‌ها
01/00002/00005/00102 بررسي واکنش نمک تترامتيل آمونيوم فلوئوريد با چند کمپلکس تنگستن
01/00002/00005/00103 سنتز جديد ترکيبات ارگانوفسفر در محلولهاي آبي
01/00002/00005/00104 توليد EMD‎ در شرايط مختلف و مطالعه خواص الکتروشيميايي آن براي استفاده در باتريهاي قابل شارژ RAM‎
01/00002/00005/00105 تهيه a‎ – سيانوهيدروکسيل آمين‌ها از آلدئيدها، فنيل هيدروکسيل آمين و تري متيل سيليل سيانيد در محيط ليتيم پرکلرات / دي اتيل اتر
01/00002/00005/00106 راکندگي نانوذرات پلاتين بر روي کربن ولکان با استفاده از حلال هاي مختلف جهت توسعه پيل هاي سوختي پليمري
01/00002/00005/00107 بررسي ساختار و خواص برخي آلن‌هاي حلقوي (5،2،1- سيکلو نوناتري‌ان و ‎6،5،2،1 – سيکلودکاتتراان
01/00002/00005/00108 تلاش براي سنتز ترانس -2،1: 5-‎6 – دي اپوکسي سيکلو اکتان
01/00002/00005/00109 بررسي تئوري اسيديته فاز گاز بعضي از کربوکسيليک اسيدهاي آليفاتيک به روش نيمه تجربي اوربيتال مولکولي
01/00002/00005/00110 تعيين ثابت پايداري و فاکتور جداسازي سريم و عناصر ترانس اورانيوم با اسيدهاي آلي از طريق رزين‌هاي تبادل کاتيوني
01/00002/00005/00111 مطالعه اسپکتروفتومتري چند کمپلکس فلز واسطه – کراون اتر در محلول در متيل سولفاکسيد با استفاده از مورکسيد به عنوان شناساگر يون فلزي
01/00002/00005/00112 بررسي اندازه‌گيري سرب و آلومينيوم در سرم خون روش Ramp‎ در تکنيک جذب اتمي الکتروترمال
01/00002/00005/00113 بررسي اندازه‌گيري نيترات و نيتريت در فراوده‌هاي گوشتي به روش کروماتوگرافي يوني
01/00002/00005/00114 اندازه‌گيري موليبدن در فاز آلي پس از استخراج با دي بنزيل سولفوکسيد از محيط تيوسياناتي و بهينه‌سازي روش اندازه‌گيري از طريق طرح فاکتوريل و روش Simplex‎
01/00002/00005/00115 سنتز ترکيبات2،3،1 – دي اکسافسفوپين
01/00002/00005/00116 ‎?- بررسي ساختار و انرژي آلن حلقوي ‎?و‎?و‎? – سيکلو – نوناتري‌ان با استفاده از روش محاسباتي مکانيک مولکولي ‎? – بررسي ساختار و انرژي سيستم‌هاي پنتا دي انيل با استفاده از روش نيمه آمپريک MNDo‎
01/00002/00005/00117 تهيه Co(NH3)5No]F2‎] و بررسي سينتيکي تبديل Co(NH3)5 ONO]F2‎] به Co(NH3)5No2]F2‎] به وسيله اسپکتروفتومتر FT-IR‎ در درجه حرارتهاي مختلف
01/00002/00005/00118 بررسي نظري صورتبنديهاي گوناگون 1و‎5،2و‎6 سيکلونوناتتراان با روش مولکولي
01/00002/00005/00119 مجموعه‌هاي غيرتعادلي و مفهوم توابع ترموديناميکي غيرتعادلي
01/00002/00005/00120 مطالعه نانوذرات پلاتين بر روي بستر نانو لوله کربني و کربن ولکان (72-XC) جهت توسعه مجموعه الکترود- غشاء (MEA) در پيل سوختي
01/00002/00005/00121 بررسي خواص تعادلي گازهاي غيرمرکزي
01/00002/00005/00122 جداسازي، شناسائي و اندازه‌گيري کمي آلکيل بنزن سولفوناتهاي خطي در نمونه‌هاي آبي از طريق استخراج با فاز جامد و آناليز با کروماتوگرافي گازي
01/00002/00005/00123 حسگر شيميايي سديم دودسيل سولفات (SDS‎) بر اساس پلي‌مرهادي پلي‌پيرول
01/00002/00005/00124 بررسي ساختار الکتروني Ge‎ و As‎ با استفاده از روشهاي نيمه تجربي در هسته‌هاي داراي چهار قطبي
01/00002/00005/00125 محاسبه و تعيين پارامترهاي NQR‎ هسته‌هاي داراي ممان چهار قطبي در ترکيبات Shellvate‎ شده با ملکولهاي هيدروژن توسط روشهاي مکانيک کوانتومي
01/00002/00005/00126 I‎.استخراج، جداسازي و تغليظ مقادير کم موليبدن با فاز جامد و اندازه‌گيري با اسپکتروسکپي جذاب اتمي II‎.بررسي استخراج برخي از ترکيبات موثر داروها به کمک سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن
01/00002/00005/00127 سنتز، شناسايي، مطالعات ساختاري و آناليز حرارتي پليمرهاي کئورديناسيوني جديد با ابعاد نانو از سرب((II‎)
01/00002/00005/00128 سنتز و شناسايي برخي ترکيبات فلزات قليايي خاکي در ابعاد نانو با استفاده از روش سونوشيمي
01/00002/00005/00129 سنتز شناسايي کمپلکسهاي +NH3)5Co-NH-C-R]2‎)] و بررسي سينتيکي واکنش تبديل ايزومر N‎- اتصالي به O‎- اتصالي
01/00002/00005/00130 مطالعه ترموديناميکي تشکيل ميسل مواد فعال در سطح کاتيوني در مخلوط حلالها و تاثير متقابل آنها با PVP , BSA‎ در محيط آبي
01/00002/00005/00131 آناليز گازهاي صنعتي با روشهاي GC/MS‎
01/00002/00005/00132 اندازه‌گيري مقادير کم (Te(IV‎ به روش FIA‎
01/00002/00005/00133 تعيين ايزوتوپي عناصر سنگين به روش اسپکترومتري
01/00002/00005/00134 جداسازي و شناسايي برخي از افزودنيهاي پودر HVC‎
01/00002/00005/00135 روشهاي خالص‌سازي طيف‌سنجي مطالعه پايداري حرارتي و بررسي سينتيک واکنشهاي فتوشيميايي سولفوردي کلرايد و دي سولفوردي کلرايد
01/00002/00005/00136 روشي جديد در اندازه‌گيري نيتريت به روش FIA‎
01/00002/00005/00137 سنتز و شناسايي N,N‎- دي متيل فسفر آميد و فلوئوريد يک اسيد، ‎? – نيتروفنيل استر
01/00002/00005/00138 بررسي ترموديناميکي سيستمهاي ميسلي در محيطهاي آبي مخلوط و غيرآبي، تاثير متقابل ميان ماده فعال در سطح (CPyB‎) و a‎- و B‎- سيکلودکسترين
01/00002/00005/00139 ‎?- سنتز و مطالعه چرخش و تبديل ايزومرها در N‎- بنزيل لوريل لاکتام و فوماراميدها ‎?- مطالعه ساختار و انرژي ايزوپيريدينها
01/00002/00005/00140 کاربرد غشاهاي پليمري در استخراج، جداسازي و اندازه‌گيري آفت کشهاي موجود در آبهاي طبيعي
01/00002/00005/00141 اندازه‌گيري مقادير کم سلنيم به روش FIA‎
01/00002/00005/00142 بررسي واکنشهاي پايروتکنيک بورن با اکسيدهاي سرب بوسيله روشهاي آناليز حرارتي
01/00002/00005/00143 اندازه‌گيري مقادير کم سولفيد به روش اسپکتروفتومتري
01/00002/00005/00144 مطالعه ديناميک PBD‎ توسط آسايش NMR‎
01/00002/00005/00145 آسيل‌دار کردن انامينون‌ها
01/00002/00005/00146 مطالعه ساختاري و انرژي ايزومري شدن کومولن‌ها – سنتز و مطالعه ايزومري شدن تترابنزيل فوماراميد
01/00002/00005/00147 بررسي الکتروشيميائي کمپلکس‌هاي پراکسي کروم (VI‎) در محيط غيرماني
01/00002/00005/00148 تعيين اسيداسکوربيک (ويتامينC‎) در مواد غذايي به روش اسپکتروفتومتري UV_Vis‎
01/00002/00005/00149 طرح تهيه موليبدن تري اکسيد خالص
01/00002/00005/00150 بررسي ايزومريزه شدن تري متيل سيليل کتن استال به a‎-تري متيل سيليل استر در ليتيم پرکلرات /دي اتيل اتر
01/00002/00005/00151 بهينه‌سازي خواص الکتروشيميايي الکترودهاي دو قطبي جهت ساخت باتريهاي قابل شارژ با ولتاژ بالا
01/00002/00005/00152 سنتز يک مرحله‌اي N‎- هيدروکسي-a‎- آمينوفسفوناتها
01/00002/00005/00153 بررسي پيل سوختي فسفريک اسيدي از طريق بهينه‌سازي الکتروليت و الکترود گازي نفوذي
01/00002/00005/00154 طراحي روش‌هاي جديد تجزيه‌اي جهت اندازه‌گيري مقادير بسيار کم برخي از آلاينده‌هاي محيط زيست باتکنيک‌هاي الکتروشيميايي و طيف‌بيني
01/00002/00005/00155 مطالعه خواص فيزيکوشيميايي برخي از پورفيرين ها و متالوپورفيرين‌هاي محلول در آب و بررسي برهمکنش آنها با پروتئين آلبومين سرم انساني
01/00002/00005/00156 مطالعه خواص فيزيکوشيميايي برخي از پورفيرين ها و متالوپورفيرين‌هاي محلول در آب و بررسي برهمکنش آنها با پروتئين آلبومين سرم انساني
01/00002/00005/00157 بررسي واکنش نمک تترامتيل آمونيم فلوئوريد با چندين ترکيب از عنصرهاي واسطه و اصلي
01/00002/00005/00158 مشتقات جديد فسفرآميد و فسفراستر: سنتز، مطالعات طيفي، تعيين ساختاربلوري، تهيه کمپلکس، محاسبات کوانتومي و بررسي اثرات بيولوژيکي
01/00002/00005/00159 طراحي و ساخت حسگر گازي بر پايه پلي پيرول هادي نانوساختار و بکارگيري بعنوان آشکار ساز در کروماتوگرافي گازي
01/00002/00005/00160 سنتز و بررسي کاتاليستي پلي اکسومتالات هاي تثبيت شده برروي بسترهاي نانو ساختار
01/00002/00005/00161 استخراج مقادير بسيار کم زير کونيم و سرب از نمونه‌هاي مختلف با فاز جامد اندازه‌گيري به روش اسپکتروفتومتري
01/00002/00005/00162 مطالعه انتقال بعضي يون‌ها از فصل مشترک مايع/مايع و بررسي رفتار الکتروشيميايي آن
01/00002/00005/00163 مطالعه رفتار الکتروشيميايي تعدادي از ترکيبات آنتراکينوني جديد و برخي کاربردهاي آنها در الکتروشيمي تجزيه‌اي
01/00002/00005/00164 مطالعه سيستمهاي سورفکتانت با اسپکتروسکوپي NMR‎ به روش PFG‎
01/00002/00005/00165 ميکرواستخراج با حلال از فضاي فوقاني محلول و استخراج و پيش تغليظ يديد با فازهاي جامد
01/00002/00005/00166 مطالعه واکنش پارانيترو آنيلين با Pocl3‎
01/00002/00005/00167 تهيه و شناسايي چند ترکيب اورگانوفسفر
01/00002/00005/00168 سنتز جديد کومارين‌ها با استفاده از پلي هيدروکسي بنزن‌ها
01/00002/00005/00169 روش جديد يک مرحله‌اي براي تهيه آلفا- سيانوهيدرازين‌ها در محلول ليتيم پرکلرات/دي اتيل اتر
01/00002/00005/00170 بررسي اثر قدرت يوني بر پارامترهاي فيزيکوشيميايي مخلوط مواد فعال در سطح
01/00002/00005/00171 بررسي اثر دما روي خواص الکتروشيميايي دي اکسيد منگنز الکتروليتي
01/00002/00005/00172 واکنش Pcl5, Pocl3‎ با برخي از آمين‌ها و فنل‌هاي آروماتيک
01/00002/00005/00173 سنتز و مطالعه ديناميک NMR‎ آتروپ ايزومري در هتروسيکل‌هاي نيتروژن‌دار جديد
01/00002/00005/00174 مطالعه شيمي فيزيکي ساختار و عملکرد هموگلوبين (پرندگان و پستانداران) در حضور و غياب ماده فعال سطحي و برخي از حلالها
01/00002/00005/00175 الکترود انتخابي پالاديم (II‎) از نوع سيم پوشش داده شده و غشايي
01/00002/00005/00176 طراحي مولکولي کلاسترهاي آب N=2,….,8,(H2o)n‎ از طريق محاسبه پارامترهاي NQR‎
01/00002/00005/00177 سنتز يک مراحله‌اي آلفا- هيدرازينوفسفونات‌ها از آلدئيدها
01/00002/00005/00178 محاسبه‌ي شيب ميدان الکتريکي و بسامدهاي تشديد چهار قطبي هسته‌اي نيتروژن در ترکيبات A‎ و B‎ با استفاده از محاسبات از اساس
01/00002/00005/00179 واکنش PC13‎ با تعدادي از فنلها و آمينهاي آروماتيک
01/00002/00005/00180 سنتز ترکيبات آلي جديد با استفاده از پلي‌کربونيل‌ها
01/00002/00005/00181 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکسهاي تاليم با درجات اکسايش ‎? و ‎?
01/00002/00005/00182 سنتز جديد مشتق‌هاي سيکلوپنتون هتروسيکلها با استفاده از نمکهاي وينيل فسفونيم
01/00002/00005/00183 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکلي با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي پلي‌کربونيل‌ها
01/00002/00005/00184 تهيه، شناسايي و مطالعه ترکيبات آزافسفر و برخي کمپلکس‌هاي آنها
01/00002/00005/00185 استفاده از اسپکتروسکپي NMR‎ در مطالعه تشکيل کمپلکس و اندازه‌گيري کمي يک سري از ترکيبات ماکروسيکليک و داروها
01/00002/00005/00186 سنتز و شناسايي چارچوب‌هاي فلز- آلي با استفاده از دي‌کربوکسيليک اسيدها و يون کبالت ( )
01/00002/00005/00187 اثر هميار حلال بر تجمع مخلوط مواد فعال سطحي کاتيوني و آنيوني
01/00002/00005/00188 مطالعه حلاليت و جداسازي تعدادي از ليگاندهاي آلي با سيال فوق بحراني Co2
01/00002/00005/00189 کاربرد فراورده تراکمي کتونها با دي اتيل اگزالات در سنتز هتروسيکلها
01/00002/00005/00190 بررسي واکنش نمک تترامتيل آمونيوم فلورايد با چند کمپلکس موليبدن
01/00002/00005/00191 مطالعه واکنش ايزوسيانيدها با ترکيبات استيلني در مجاورت اسيدهاي CH‎. سنتز برخي سيستم‌هاي هتروسيکلي جديد
01/00002/00005/00192 اندازه‌گيري مقادير کم سلنيم (IV‎) به روش اسپکتروفتومتري
01/00002/00005/00193 واکنش تترامتيل آمونيم فلوئوريد با چند کمپلکس پنج و شش کئوردينه رنيم
01/00002/00005/00194 مطالعه اسپکتروفتومتري تشکيل کمپلکس تعدادي از فلزات واسطه باسلن در مخلوطهاي دوتايي دي متيل سولفوکسيد-استونيتريل و طراحي و ساخت يک الکترود انتخابي به Cu2+r‎
01/00002/00005/00195 سنتز و تفکيک انانتيومرها و دياستريومرهاي بيس پيرولوفنانترولين‌ها و هتروبي آريل‌ها و سنتز ترکيبات جديد با استفاده از استرهاي استيلني
01/00002/00005/00196 وينيل‌دار کردن مشتق هاي فنول با وينيل فسفران سنتز جديد مشتق هاي وينيل بنزن و کومارين ها
01/00002/00005/00197 سنتز جديد دي‌هيدروکينولين ها و ترکيبات هتروسيکل وابسته بر اساس وينيل فسفران
01/00002/00005/00198 شيمي FP-12‎ (عامل بالقوه سرطان روده بزرگ)
01/00002/00005/00199 مطالعه فرسايش پليمر HTPB‎ توسط زمان آسايش NMR‎ و محاسبات کامپيوتري
01/00002/00005/00200 تهيه a‎ – آمينو فسفوناتها در محيط ليتيم پرکلرات – اتر
01/00002/00005/00201 تهيه آلکيليدن فسفرانهاي پراستخلاف و کاربرد آنها در سنتز ترکيبات آلي
01/00002/00005/00202 بررسي ساخت پيل سوختي فسفريک اسيدي
01/00002/00005/00203 مطالعه سنتز و کاربرد انولهاي پايدار به عنوان هترودي‌ان در تهيه مواد آلي جديد
01/00002/00005/00204 تهيه آلفا – آمينونيتريل‌ها در محيط سيستم پرکلرات
01/00002/00005/00205 محاسبه توزيع دانسيته الکتروني و پارامترهاي NQR‎ اتمهاي برم و کلر در برخي از ترکيبات آلي معدني به روش مکانيک کوانتمي نيمه تجربي
01/00002/00005/00206 سنتز و مطالعه خواص ديناميکي NMR‎ برخي ايليدهاي پايدار فسفر
01/00002/00005/00207 مطالعه شيمي فيزيکي سيستمهاي چند جزئي (آب – الکل – ماده فعال سطحي)، (آب – پروتئين – ماده فعال سطحي)
01/00002/00005/00208 بررسي خصوصيات الکتروشيميايي بعضي از ترکيبات آنتراکينوني و کمپلکسهاي کبالت و کاربرد آنها در الکتروشيمي تجزيه‌اي
01/00002/00005/00209 بررسي برخي پارامترهاي شيمي فيزيکي مواد فعال در سطح با استفاده از روش پتانسيومتري در حضور الکلهاي کوتاه زنجيره و بزرگ مولکولها (PVP,BSA,HSA‎)
01/00002/00005/00210 سنتز و شناسايي اسپکتروسکوپي برخي از ترکيبات فسفر آميد و کلريدريک اسيد استر و فسفر و دي آميديک اسيد استر
01/00002/00005/00211 طراحي و ساخت غشاء حساس يون گزين نوري بر اساس حاملهاي خنثي و رنگهاي شناساگر
01/00002/00005/00212 مطالعه رفتار الکتروشيميايي کمپلکس بي‌پيريدين وليبدنيم (VI‎) پراکسيد در برخي از حلالهاي غير آلي
01/00002/00005/00213 سنتز و شناسايي برخي از ترکيبات فسفر آميدوکلريديک اسيد استر
01/00002/00005/00214 بوران تري‌اتيل آمين/ ليتيم پرکلرات (احياکننده جديد)
01/00002/00005/00215 سنتز برخي حلقه‌هاي هتروسيکل شش‌تايي اکسيژن‌دار جديد با استفاده از واکنش ترکيبات 1 ،3-دي کربونيلي با ايزوسيانيدها و استرهاي استيلني کم الکترون
01/00002/00005/00216 سنتز و شناسايي ترکيبات هيبريدي معدني ـ آلي ازترکيبات فسفر و بررسي اثر مهارکنندگي آنها بر روي آنزيم استيل کولين استراز
01/00002/00005/00217 مطالعه‌ي نورتابي شيميايي ناشي از واکنش بيس (‎2‎،4‎،6‎- تري کلروفنيل) اگزالات و هيدروژن پراکسيد
01/00002/00005/00218 افزايش معرفهاي نوکلئوفيلي به اکسيمها در محلول ليتيم پرکلرات/دي اتيل اتر
01/00002/00005/00219 بررسي پديده هم‌افزايي در الکترود گازي نفوذي پيل سوختي پليمري
01/00002/00005/00220 طراحي و ساخت باتريهاي آلکالاين قابل شارژ دو قطبي و تکمه‌اي روي -اکسيد نقره
01/00002/00005/00221 واکنش سه جزيي ايزوسيانيدها با ترکيبات استيلني در مجاورت اسيدهاي NH
01/00002/00005/00222 بررسي اثر نور ليزر شديد فرو کوتاه روي سامانه‌هاي ساده از قبيل H2 و D2
01/00002/00005/00223 بررسي برهمکنش مواد فعال سطح با ماکرو مولکول
01/00002/00005/00224 استخراج ترکيبات دارويي از بافتهاي مختلف با سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن و استخراج مقادير کم کاتيونهاي فلزي در نمونه‌هاي آبي با استفاده از فاز جامد و اندازه‌گيري با ICP
01/00002/00005/00225 سنتز يک مرحله‌اي آميدها و مشتقات آنها در محلول ليتيم پرکلرات /دي اتيل اتر
01/00002/00005/00226 بررسي دياگرام فازي مخلوط مواد فعال سطحي در محلولهاي مائي
01/00002/00005/00227 بررسي و بهبود کيفيت ساختارهاي مختلف کاتد در باتري‌هاي قابل شارژ ليتيمي
01/00002/00005/00228 روش جديد در ساخت و اصلاح الکترود نفوذي گازي در پيل سوختي غشايي
01/00002/00005/00229 سنتز، مطالعات طيف‌سنجي و تعيين ساختار تعدادي از ترکيبات جديد فسفر (فسفات، دي آزافسفول، استراسيد فسفريک و فسفرآميدها) و کمپلکس بيس کي‌ليت(La(III از ليگاند OوO دهنده 2[(C6H5C(O)N(H)P(O)[NH(tert-C4Hg]
01/00002/00005/00230 سنتز و شناسايي N-کربونيل فسفرآميدها و مشتقات آنها
01/00002/00005/00231 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکسهاي تاليم(I) با ليگاندهاي دهنده اکسيژن از نوع فنلي
01/00002/00005/00232 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکسهاي بيسموت (III) با ليگاندهاي دهنده اکسيژن و نيتروژن
01/00002/00005/00233 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکس‌هاي (zn(II) ،cu(II و (pd(II با برخي از ليگاندهاي جديد دهنده اکسيژن و نيتروژن
01/00002/00005/00234 راسميزاسيون آلن‌هاي غيرمسطح حلقوي C9H7X از طريق کاربن‌هاي مسطح مربوطه
01/00002/00005/00235 سنتز و شناسايي چند کمپلکس فلوئوردار با عدد کئورديناسيون بالاتر از شش
01/00002/00005/00236 سنتز، بررسي طيفي و خواص مغناطيسي کمپلکس‌هاي دو هسته‌اي مس (II‎) با پل ليگاندي آلکوکسي
01/00002/00005/00237 بررسي کاربرد پلي آکريلونيتريل در الکترود گازي نفوذي پيل‌هاي سوختي
01/00002/00005/00238 ساخت حسگر جديد براي اندازه‌گيري يون +Vo‎?
01/00002/00005/00239 بررسي حلاليت فنازو پيريدين، پروپرانولول و متيمازول در سيال فوق بحراني Co2‎ و ميکرواستخراج با حلال BTEX‎ از نمونه‌هاي آبي
01/00002/00005/00240 ميکرو استخراج هالوکربنها يا حلال از فضاي فوقاني نمونه‌هاي آبي و استخراج با فاز جامد مقادير کم +ZN‎? و +CO‎? از نمونه هاي آبي
01/00002/00005/00241 سنتز جديد ترکيبات آلي فسفردار بر اساس واکنش بين فسفيت‌ها استرهاي کم الکترون و اسيدهاي CH‎
01/00002/00005/00242 معرف دوتايي تري‌متيل‌فسفيت، اسيداستيک، در محلول ‎? مولار ليتيم پرکلرات/ دي اتيل اتر يک راه موثر براي تهيه مشتقات N‎ هيدروکسي – آلفا – آمينو فسفوناتها
01/00002/00005/00243 طراحي و ساخت يک حسگر پتانسيومتري و يک حسگر آمپرومتري براي اندازه گيري اسکوربيک اسيد
01/00002/00005/00244 بررسي اثرات فضايي بر روي ساختار و انرژي تعدادي از ترکيبات آلي
01/00002/00005/00245 معرف دوتائي تري متيل فسفيت /تري متيل سيليل کلريد راهي موثر براي سنتز آلفا-هيدرازينوفسفوناتها
01/00002/00005/00246 بررسي تاثير مواد فعال سطحي روي خواص الکتروشيميايي دي اکسيد منگنز الکتروليتي در باتري‌هاي قليايي قابل شارژ
01/00002/00005/00247 اندازه‌گيري همزمان مقادير جزئي آهن و مس با فاز جامد و روش اسپکتروفوتومتري و آناليز مخلوط حاوي کاتيونهاي کبالت و نيکل و مس به روش فاز جامد PLS, SIMPLS‎.-
01/00002/00005/00248 الکترود انتخابي از نوع سيم پوشش داده شده براي تعيين آلکيل بنزن سولفوناتهاي خطي (LAS‎) بر اساس پلي پيرول سنتز شده بطريق الکتروشيميايي
01/00002/00005/00249 مطالعه روش تهيه الکتروکاتاليست پلاتين با کربن بلک ايراني براي پيل سوختي
01/00002/00005/00250 سنتز ترکبيات هتروسيکل جديد با واکنش ويتيگ درون مولکولي مطالعه آتروپ ايزومري در موقعيت Peri‎
01/00002/00005/00251 سنتز جديد برخي حلقه‌هاي هتروسيکل چهارتايي نيتروژن‌دار
01/00002/00005/00252 سنتز ترکيبات آلي جديد با استفاده از کتواستيلنيها
01/00002/00005/00253 مطالعه NMR‎ تشکيل کمپلکس کتامين هيدروکلريد با برخي از کراون اترها در حلال‌هاي متانول، استونيتريل و دي متيل سولفوکسيد
01/00002/00005/00254 واکنش نمک تترامتيل آمونيوم فلوئوريد با چند کمپلکس اکسورنيوم
01/00002/00005/00255 مطالعه رفتار نوسان شيميايي کمپلکس‌هاي اسيد پيکريک با تعدادي از آمين‌ها
01/00002/00005/00256 واکنش Pocl3‎ با برخي از آميدها و آمينها
01/00002/00005/00257 سنتز هيدروکسي فسفرانهاي پايدار و ترکيبات آلي جديد بر مبناي کتو استيلن‌ها
01/00002/00005/00258 تهيه معرفهاي مناسب براي اکسايش الکها به آلدهيدها و کتونهاي مربوطه
01/00002/00005/00259 سنتز، شناسايي و خواص پورفيرينهاي کرون‌اتري و کرون‌اتر پورفيرينهاي فلزات واسطه
01/00002/00005/00260 سنتز، شناسايي، تعيين ساختار و خواص کمپلکس‌هاي مس (I‎) با قابليت حساس‌کنندگي نوري
01/00002/00005/00261 بررسي واکنش PCL5‎ با بنزآميد و آمينهاي مختلف
01/00002/00005/00262 محاسبه تئوري شيب ميدان الکتريکي و فرکانسهاي رزوناس چهار قطبي هسته نيتروژن در برخي پپتيدها
01/00002/00005/00263 سنتز و شناسايي تعدادي نانو ساختار اصلاح شده Ti02‎ و بررسي کارايي آنها در حذف فلزات سنگين و آلاينده‌هاي آلي
01/00002/00005/00264 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکلي با استفاده از واکنش‌هاي چند جزئي پلي‌کربونيل‌ها
01/00002/00005/00265 سنتز و شناسايي ترکيبات فسفر اميديت و بررسي واکنش آنها با کاتيونهاي فلزي
01/00002/00005/00266 طراحي و ساخت باتري‌هاي سربي-اسيدي با استفاده از پليمرهاي رسانا
01/00002/00005/00267 مطالعه ارتباط بين اثرات دارويي و ساختارهاي مشتقات کينولين با استفاده از محاسبات ab initio پارامترهاي NQR هسته‌هاي چهارقطبي و مقايسه نتايج با داده‌هاي تجربي
01/00002/00005/00268 سنتز 1و4-تيازين‌ها با استفاده از نمک‌هاي وينيل فسفونيوم
01/00002/00005/00269 بررسي واکنش نمک تترامتيل آمونيوم فلوئوريد با چند کمپلکس فلز واسطه کروم
01/00002/00005/00270 سنتز جديد ترکيبات آلي با استفاده از نمک وينيل فسفران و پلي کربونيل‌ها
01/00002/00005/00271 طراحي و ساخت پيل سوختي اسيد فسفوريکي با استفاده از الکترودهاي نفوذي گازي اصلاح شده توسط پليمرهاي رسانا
01/00002/00005/00272 بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر عملکرد الکترود نفوذي گازي اصلاح شده براي پيلهاي سوختي
01/00002/00005/00273 بررسي حلاليت و استخراج برخي از داروهاي نيتروژندار (آرام‌بخش و خواب‌آور) در سيال فوق بحراني دي‌اکسيدکربن
01/00002/00005/00274 طراحي و ساخت نوعي باطري قابل شارژ بر پايه پليمر هادي
01/00002/00005/00275 انتقال پالاديم از ميان غشاهاي مايع با استفاده از ماده فعال سطحي هگزادسيل پيريدينيوم برمايد
01/00002/00005/00276 واکنش ‎?-استيل پيرول با استرهاي استيلني در مجاورت تري فنيل فسفين
01/00002/00005/00277 سنتز، شناسايي و بررسي آب‌دار کردن و آنيون‌دار کردن کمپلکسهاي trans-[Co(BA)2en)X2]Y‎
01/00002/00005/00278 شبيه‌سازي مونت کارلو در مواد فعال سطحي
01/00002/00005/00279 سنتز مشتقات فورازاني
01/00002/00005/00280 مطالعه روش‌هاي پوشانيدن پلاتين بر روي کربن و بررسي آن
01/00002/00005/00281 سنتز ترکيبات هتروسيکل با استفاده از مالونيل کلريد و اگزاليل کلريد
01/00002/00005/00282 بررسي برهمکنش بين رنگ‌هاي آزو و مواد فعال سطحي دوقلو
01/00002/00005/00283 پرکلريک اسيد نشانده شده روي سيليکاژل، يک کاتاليزور جديد و قابل بازيابي براي فرميله کردن آمين‌ها
01/00002/00005/00284 مطالعه ترموديناميکي اثر متقابل ماده فعال سطحي سديم دودسيل سولفات (SDS‎) در سيستمهاي دو جزئي و غير مايي و ميان کنش آن با پروتئين سرم آلبومين گاوي (BSA‎)
01/00002/00005/00285 مطالعه شيمي فيزيکي ساختمان هموگلوبين توسط مواد فعال سطحي يوني و سولفيدريل‌ها
01/00002/00005/00286 مطالعات ترموديناميکي برهم کنش اوره آز با مواد فعال سطحي و مهار کننده‌ها، همراه با تئوري‌هاي جديد براي تجزيه و تحليل پيوند ليگاند به ماکرومولکول و غيرطبيعي شدن پروتئين
01/00002/00005/00287 I‎- مطالعه سنيتيک و مکانيزم تعويض کمپلکس ليگندهاي ماکروسيکليک با تعدادي از يونهاي فلزي در حلالهاي غير مائي با استفاده از II H-NMR‎مطالعه الکتروشيميايي تشکيل مايسل هگزاد سيل پيريدينيوم برومايد
01/00002/00005/00288 آميزه‌الاستومري ولکانيزه شده (VEC-AA5‎)
01/00002/00005/00289 مطالعه سينيتکي اکسيداسيون الکل‌ها توسط پراکسيد کروم
01/00002/00005/00290 سنتز ترکيبات هتروسيکل با استفاده از وينيل تري فنيل فسفران
01/00002/00005/00291 مطالعه تاثير متقابل بين هگزاد سيل تري متيل آمونيوم برميد با قندهاي حلقوي و تعيين پارامترهاي ترموديناميکي آنها
01/00002/00005/00292 مطالعه الکتروشيميايي فيلم‌هاي پليمري خالص ودوپ شده حاصل از الکتروپليمريزاسيون آمينوفنل/ منومر سازگار
01/00002/00005/00293 کاربرد ليتيم پرکلرات و منيزيم پرکلرات در سنتز مواد آلي
01/00002/00005/00294 بررسي اثر برخي از افزودنيهاي معدني بر زمان پخت رزينهاي مايع هيدروکسيله و رفتار حرارتي و خواص مکانيکي محصول
01/00002/00005/00295 سنتز سونوشيميايي دي اکسيد منگنز با ساختار نانو و بررسي کاربرد آن در باتري ليتيمي
01/00002/00005/00296 بررسي تأثير استفاده از جاذب ترکيبي کلريد کلسيم و سيليکاژل در افزايش ميزان جذب رطوبت هواي خشک‌کن‌هاي پتروشيمي بندر امام
01/00002/00005/00297 کاربرد فيبرهاي توخالي سه داروي ضد قارچ از خانواده آزولها و تعيين حلاليت برخي از رنگهاي ديسپرس آزو در دي اکسيد کربن فوق بحراني
01/00002/00005/00298 سنتز، تعيين خواص و کاربرد نانوذرات فلزي و مطالعه محاسباتي نانو حلقه ها و ترکيبات گروه ‎14‎.- به راهنمايي کسائي، محمدزمان.- دکتري(دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پايه، ، رشته شيمي آلي) ؛ ‎????.
01/00002/00005/00299 سنتز و شناسايي برخي نانو پليمرهاي کوئورديناسيوني جديد از مشتقات کربوکسيلات سرب(II) و مطالعه تبديل بلور به بلور برخي ترکيبات آنها
01/00002/00005/00300 تهيه و شناسائي ساختاري کمپلکس‌هاي دي‌فسفونيک اسيد
01/00002/00005/00301 كاربرد روشهاي ريز استخراج جهت اندازه گيري مقادير ناچيز باقيمانده‌هاي مواد مسموميت‌زا (سموم و فلزات و…)
01/00002/00005/00302 مطالعه ثابت پايداري، استويکيومتري و سرعت تعويض کمپلکسهاي کراون اتر با بعضي يونهاي فلزي در مخلوطهاي دوتايي حلال به روشهاي NMR‎ و پلاروگرافي و تهيه يک الکترود غشايي حساس به يون جيوه (II‎) بر اساس ترکيب هگزاتيا-‎??-کراون-‎?-تتراان
01/00002/00005/00303 I‎. تعيين حلاليت برخي از ترکيبات در سيال فوق بحراني Co2‎ و تعيين شرايط بهينه براي استخراج ترکيبات مختلف با سيال فوق بحراني II CO2‎. کاربرد ديسکهاي اکتا دسيل سيليکا براي استخراج ترکيبات آلي و کاتيونها از نمونه‌هاي آبي
01/00002/00005/00304 مطالعه ساختار و انرژي راسميک شدن کيتين ايمين‌هاي حلقوي و غير حلقوي
01/00002/00005/00305 بررسي برخي از پارامترها و قواعد در مخلوط سيالات متراکم بر اساس معادلات حالت جديد
01/00002/00005/00306 واکنش تترامتيل آمونيم فلورايد با چند کمپلکس رنيم
01/00002/00005/00307 سنتز و شناسايي طيفي برخي از استرهاي N,N‎- دي آلکيل فسفر آميد و هاليديک اسيد
01/00002/00005/00308 بررسي الکتروشيميايي ‎? و ‎?- بي‌پيريدين
01/00002/00005/00309 اندازه‌گيري کاتاليتيکي مقادير بسيار کم موليبدن (VI‎) با روش سينتيکي
01/00002/00005/00310 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکلي جديد با استفاده از واکنشگرهاي ارگانوفسفر
01/00002/00005/00311 بررسي ميان کنش مواد فعال در سطح کاتيوني (هگزادسيل تري متيل آمونيوم برميد دودسيل تري متيل آمونيوم برميد) با ماکروملکول حياتي (آلبومين سرم انسان) در مخلوط غير مايي قطبي
01/00002/00005/00312 بازيافت و خالص سازي گليسيرين از پساب
01/00002/00005/00313 بررسي پيوند هيدروژني و توابع ترموديناميکي فرايند تجمع برخي الکلها در حلال غيرقطبي
01/00002/00005/00314 بررسي واکنش کاهش اکسيژن در حضور پديده هم‌افزايي
01/00002/00005/00315 مطالعات سينتيکي و ترموديناميکي تشکيل کمپلکس تاليم با برخي ليگندهاي آزاسيکليک در حلالهاي ناآبي به روش رزونانس مغناطيس هسته و فلورسانس
01/00002/00005/00316 طراحي و ساخت حسگرهاي پتانسيومتري و نوري براي اندازه‌گيري دارو و عناصر نادر واسطه
01/00002/00005/00317 مطالعه اسپکتروسکوپي و تئوري کمپلکسهاي انتقال بار اسيد پيکريک با دهنده‌هاي JI,n‎ و آناليز الگوهاي نوساني با استفاده از تبديل فوريه
01/00002/00005/00318 طراحي چند حسگر نوري و الکتروشيميائي جديد براي اندازه‌گيري يونها
01/00002/00005/00319 کاربرد الکترودهاي دو قطبي در باتريهاي قابل شارژ کاربرد تکنيک تزريق جرياني در اندازه‌گيري‌هاي شيميايي
01/00002/00005/00320 سنتز و مطالعه ديناميک NMR‎ برخي مشتقات پراستخلاف سيکلو اکتا-‎3،1-دي‌ان
01/00002/00005/00321 مطالعه واکنش وينيل‌دارشدنC/O‎ در فنولها و نفتولها در مجاورت PPh3‎
01/00002/00005/00322 طراحي و ساخت مجموعه الکترود-غشاء جديد با ساختار نانو در پيل سوختي غشايي و بررسي خواص فيزيکوشيميايي آن با استفاده از تکنيکهاي الکتروشيميايي و طيف سنجي
01/00002/00005/00323 مطالعه هم – بيس هيستيدين به وسيله محاسبه پارامترهاي رزونانس چهارقطبي هسته با بهره‌گيري از روشهاي محاسبات کوانتومي از اساس (ab initio‎)
01/00002/00005/00324 بررسي واکنش حد واسط هاي فسفر با مشتقات آنيلين
01/00002/00005/00325 مطالعه واکنشهاي شيميايي و فتوشيميايي الفينها و نيتروالفينها و محاسبات کوانتمي مربوطه
01/00002/00005/00326 استفاده از چند ليگاند حلقوي مناسب جهت تهيه حسگرهاي يون – گزين پتانسيومتري و نوري براي يون‌هاي +Rb‎ و +Ag‎ و نيز انتقال انتخابي يون [+Vo2 2‎] از غشاء مايع – مطالعه سولواتوکروميسم ترکيب ‎?- آمينو-‎?- تري فلوئورومتيل کومارين و محاسبه نظري پتانسيل الکترودي چند دسته از مشتقات آنتراکينون
01/00002/00005/00327 مطالعات اثرات الکترو فضايي بر روي ساختار، انرژي و واکنش‌پذيري برخي از ترکيبات آلي
01/00002/00005/00328 تهيه ترشري بوتوکسي کربنيل آمينها و مشتقات آمين در مجاورت ليتيم پرکلرات
01/00002/00005/00329 تهيه هيدروکسيل آمينهاي کايرال و بررسي القاي ‎1و ‎3 در افزايش نوکلئوفيل‌ها به پيوند دوگانه کربن نيتروژن
01/00002/00005/00330 مطالعه کوانتمي همولوگهاي کربنهاي بين ستاره‌اي و اثر حلال بر ديناميک ملکولي HTPB‎
01/00002/00005/00331 سنتز و بررسي محاسباتي برخي ترکيبات بيولوژيک و دارويي
01/00002/00005/00332 استخراج، تغليظ و اندازه‌گيري مقادير بسيار کم آلکانهاي خطي در نمونه‌هاي آبي با استفاده از ميکرو قطره معلق در فضاي فوقاني-کروماتوگرافي گازي
01/00002/00005/00333 بررسي مباني مفهومي اطلاعات کوانتومي
01/00002/00005/00334 تهيه و ارزيابي الکترودهاي نفوذي گازي اصلاح شده در واکنش احياء اکسيژن
01/00002/00005/00335 مقايسه ترکيب روغن‌هاي اسانسي گياهان Artemisia sieberi 1,2, Artemisia, scoparia Nepeta macrosiphon‎ حاصل از استخراج با سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن و تقطير با آب و استخراج يونهاي +ZrO2 و+HfO2 توسط سيال فوق بحراني CO2
01/00002/00005/00336 بررسي محاسباتي ژرميلن‌هاي (GeCPX , GeCNX (X=H,F,Cl,Br
01/00002/00005/00337 مطالعه حلال‌پوشي آمينها با استفاده از روش مکانيک کوانتومي و شبيه‌سازيهاي کامپيوتري
01/00002/00005/00338 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکس‌هاي جديد از تاليم (I‎) با ليگاندهايي از نوع مشتقات بتادي‌کتون‌ها و دي‌کربوکسيليک اسيدها
01/00002/00005/00339 مقايسه ساختار آنتي‌ژني گونه‌هاي ميکروسپوروم کانيس واکوئينوم و ارزيابي نقش آنها در بروز پاسخ‌هاي ايمني
01/00002/00005/00340 الکتروسنتز تعدادي از ترکيبات چند حلقه‌اي آروماتيک حاوي اکسيژن
01/00002/00005/00341 سنتز و شناسايي برخي از کمپلکس‌هاي عناصر واسطه (‎???،MN,fe‎) با ليگان ‎?و‎?-دي آمينو‎?و‎?-بي‌تيازول
01/00002/00005/00342 بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روئين شدن جمع کننده‌هاي جريان کاتدي در باتري‌هاي قليايي قابل شارژ
01/00002/00005/00343 مطالعه و بررسي روشهاي مختلف استخراج کبالت و کادميوم از کيک کبالت(تصفيه گرم) و کيک کادميوم-نيکل (تصفيه سرد) و بهينه‌سازي آنها
01/00002/00005/00344 تبديل استايرن اکسيد به الفا- الکلهاي استخلاف‌دار در محلول ‎? مولار ليتيم پرکلرات در دي‌اتيل‌اتر
01/00002/00005/00345 بررسي و بهبود ساختار و افزايش توان مواد فعال الکتروشيميايي کاتد در باتري‌هاي قابل شارژ
01/00002/00005/00346 برسي اثر هم‌افزايي در الکترودهاي گازي نفوذي
01/00002/00005/00347 بررسي اکسيداسيون الکتروکاتاليستي تعدادي از کربوهيدرات‌ها بر روي يک الکترود اصلاح شده
01/00002/00005/00348 طراحي چند روش تجزيه‌اي جديد براي تعيين همزمان برخي از گونه شيميائي آلاينده محيط زيست
01/00002/00005/00349 تأثير دما بر خواص سطح و تجمع مخلوط مواد فعال در سطح دو قلو کاتيوني با مواد فعال در سطح رايج
01/00002/00005/00350 مطالعه فتوشيميايي و اسپکتروسکپي کمپلکس‌هاي آهن (III‎) و مس (II‎) با برخي از اسيدهاي آلي
01/00002/00005/00351 جداسازي و شناسايي ترکيبات سوخت جت از طريق کروماتوگرافي GC/MS,NMR‎
01/00002/00005/00352 مطالعه واکنش حلقه‌زايي [?+‎?] ايزوسيانيدها با ترکيبات کربونيل‌دار کم الکترون سيرنشده آلفا و بتا
01/00002/00005/00353 بررسي استخراج و جداسازي مواد آلوده‌کننده هوا (NPAH‎) با سيال فوق بحراني و آناليز با کروماتوگرافي مايع و گازي
01/00002/00005/00354 سنتز برخي ترکيبات هتروسيکل جديد با استفاده از استرهاي استيلني
01/00002/00005/00355 استخراج مواد آلي قطبي و نيمه قطبي از محيطهاي آبي توسط سيال فوق بحراني (SFE‎)
01/00002/00005/00356 فتوشيمي مشتقات مختلف بتا – متيل- بتا – نيترو – استايرن
01/00002/00005/00357 مطالعه قدرت اسيدي پروتون N-H‎ در ايزومرهاي انامين‌ها و مطالعه اثر امواج فراصوت بر برخي واکنشهاي آلي
01/00002/00005/00358 سنتز برخي مشتقات جديد پريميدين‌ها با استفاده از NDA‎ و ?، ‎?- دي کتونها و مطالعه ساختار و مکانيسم ايزومري شدن در N‎- سولفينيل آمينها با MNDO‎
01/00002/00005/00359 مطالعه ديناميک رزونانس مغناطيسي هسته برخي از آميدها، اناميدها و فسفرآميدها
01/00002/00005/00360 اندازه‌گيري ثابت پايداري بعضي از کمپلکسهاي مولکولي با طيف سنجي NMR‎
01/00002/00005/00361 نيتراسيون ايپسوي برخي آروماتيکها
01/00002/00005/00362 ‎?- مطالعه واکنش ترشري – بوتيل ايزوسيانيد و دي متيل استيلن دي کربوکسيلات با اسيدهاي ‎? CH‎- مطالعه صورتبنديهاي سيس، سيس، سيس، ‎?،?،?- سيکلونوناتري ان، ‎?و‎?و‎?- تري اکسوسيکلونوناتري ان و ‎?و‎?و‎?-تري تيوسيکلو نوناتري ان با روشهاي نيمه تجربي مکانيک کوانتومي MNPO,PM3‎
01/00002/00005/00363 سنتز ديازپام و بررسي رابطه ساختمان – فعاليت در خانواده ايميدازو بنزو دي آزپين
01/00002/00005/00364 مطالعه HTPB‎ بکمک NMR‎ و کامپيوتر
01/00002/00005/00365 سنتز نانوذرات دي کالکوژنيدهاي فلزات واسطه (مانند سولفيد تنگستن) و بررسي تاثير ساختار نانو بر خواص و کاربردهاي آنها
01/00002/00005/00366 سنتز و شناسايي برخي آمينها و آمينواسيدهاي فسفريله شده
01/00002/00005/00367 تعيين ساختار کريستالي ملکولها از طريق محاسبه پارامتري NQR‎ توسط روشهاي مکانيک کوانتومي
01/00002/00005/00368 افزايش جهت‌گزين اسيدهاي NH‎ به آلکيل پروپيولاتها در مجاورت تري فنيل فسفين
01/00002/00005/00369 مطالعه واکنش هسته دوستي رقابتي آمينها و تري فنيل فسفين با ترکيبات کم الکترون
01/00002/00005/00370 سنتز و مطالعات الکتروشيميايي برخي از نانوساختارها: برهمکنش با بيومولکول‌ها به صورت تک لايهاي خودآرا و کاربرد در فرايند ميکرو استخراج فاز جامد به عنوان فاز استخراج کننده
01/00002/00005/00371 مطالعه ارتباط بين پارامترهاي NQR‎ و طول پيوند هيدروژني (RN…O‎) آمينو اسيدها، پپتيدها و پلي پپتيدها و تعيين ساختار کريستالي آنها بوسيله محاسبات مکانيک کوانتومي
01/00002/00005/00372 مطالعه عوامل موثر بر کارايي الکترود گازي نفوذي در پيل سوختي
01/00002/00005/00373 بررسي حلاليت برخي از مشتقات هيدروکسي آنترون تيوزانتون، آمينو آنتراکينون، هيدروکسي آنتراکينون و آزاکراون اترها در سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن
01/00002/00005/00374 طراحي و ساخت الکترود انتخابگر براي برخي يونها و مطالعات الکتروشيميايي زئوليتها
01/00002/00005/00375 مطالعه شيمي ملدروم اسيد و مشتقات آلکيليدن ملدروم اسيد در واکنش با ايزوسيانيدها و فسفين‌ها
01/00002/00005/00376 روش جديد بازکردن اپوکسيدها توسط نوکلئوفيلهاي نيتروژن دار
01/00002/00005/00377 مطالعه ساختار کريستالي و رفتار الکتروشيميايي Pt/AB‎ و Pt-Ru/AB‎ در واکنش احياي اکسيژن و کاربرد آن در پيلهاي سوختي غشائي
01/00002/00005/00378 تشخيص مقادير کم PAHs‎ در نمونه هاي آبي با استفاده از روش ميکرواستخراج با حلال از فضاي فوقاني وکروماتوگرافي گازي
01/00002/00005/00379 اثر الکترود اصلاح‌شده پلي‌آنيلين بر روي رفتار الکتروشيميايي ‎1,4-Naphthcquione‎ در محلولهاي آبي و مطالعه الکتروشيميايي برخي از کينونهاي سنتز شده جديد
01/00002/00005/00380 سنتز معرفهاي مناسب براي اکسايش ترکيبات آلي
01/00002/00005/00381 سنتز و شناسايي تعدادي کمپلکس سرب(II‎) با ليگاندهاي اکسيژن دهنده و نيتروژن دهنده
01/00002/00005/00382 طراحي و ساخت حس‌گرهاي غشايي پتانسيومتري پيشرفته براي برخي از کاتيونها، آنيونها و آمينو اسيدها
01/00002/00005/00383 مطالعه پيوند هيدروژني در کريستال ايميدازول و مشتقاتي از آن با گروه استخلافي کوچک مانند کلر، نيتروزو و نظاير آن با محاسبه پارامترهاي NQR‎ از طريق محاسبات مکانيک کوانتومي از اساس (ab inition‎
01/00002/00005/00384 سنتز سونوشيميايي و بررسي خواص کاتاليستي نانوساختار هاي اکسيدهاي فلزات گروه IIB، منگنز، آهن و کبالت
01/00002/00005/00385 سنتز و شناسايي برخي از پليمرهاي کئورديناسيوني جديد مخلوط ليگاندهاي روي در مقياس خواص حرارتي آنها
01/00002/00005/00386 مطالعه پيوند هيدروژني در کريستال L-histidine‎ به وسيله محاسبه پارامترهاي NQR‎ با بهره‌گيري از روشهاي محاسبات کوانتومي از اساس abinitio‎
01/00002/00005/00387 بررسي واکنشهاي Pocl3‎ و PCl5‎ با ‎?-آمينو بنزوئيک اسيد و چند آمين آروماتيک ديگر
01/00002/00005/00388 تهيه و مطالعه واکنش O‎-تري متيل سيليل اکسيم اترها با نوکلئوفيل‌ها در محيط ليتيم پرکلرات/دي اتيل اتر
01/00002/00005/00389 سنتز، شناسائي و بررسي اثر کاتاليستي برخي از نانوکاتاليست‌هاي اکسو فلزي
01/00002/00005/00390 يون مايع ها به عنوان محيط هاي جديد و قابل بازيابي برايN‎ -آلکيلاسيون آمينوآنتراکينون ها به وسيله تري آلکيل فسفيت‌ها
01/00002/00005/00391 بررسي ساختارهاي توالي تکرار شونده از n‎ واحد (HHAHHAAD‎) با n =1,2‎,.در پروتئين غني از هيستيدين HRPII‎ و Heme‎ مالاريا و مطالعه معادله حالت MLIR‎ در سيستم‌هاي بيولوژيکي با استفاده از شبيه‌سازي ديناميک مولکولي و محاسبات DFT‎
01/00002/00005/00392 سنتز و شناسايي پيرول‌هاي پر استخلاف و ترکيبات آلي جديد با استفاده از واکنش‌هاي چند جزيي انامينون‌ها و ترکيبات کم الکترون
01/00002/00005/00393 مطالعه‌ي محاسباتي نوآرايي سيلاسيکلو هگزادي انيليدن‌ها به سيلابنزن و توتومري پيريدين-کاربن
01/00002/00005/00394 مطالعه‌ي اثر ازدحام استخلاف‌ها بر روي توتومري تايپين-بنزن سولفيد و مشتقات جوش خورده با بنزن با روش‌هاي محاسباتي
01/00002/00005/00395 استفاده از نيترو آلکانها در واکنشهاي چند جزئي براي سنتز ترکيبات هتروسيکل
01/00002/00005/00396 بررسي اثرات پيوندهاي هيدروژني در ساختار بتاآميلوئيد‎, با استفاده از محاسبات کوانتومي DFT‎ تانسورهاي شيب ميدان الکتريکي و پوشيدگي شيميايي بر روي هسته‌هاي نيتروژن‎, اکسيژن‎, کربن و هيدروژن
01/00002/00005/00397 مطالعه خواص سطح براي سيالات تجمعي و محلولهاي الکتروليتي با استفاده از نظريات آماري سيالات تجمعي، تابعي چگالي و گراديان چگالي
01/00002/00005/00398 مطالعه نانو تماسهاي مولکول-الکترود در الکترونيک مولکولي
01/00002/00005/00399 سنتز و شناسايي پيرولهاي پر استخلاف جديد با استفاده از -آمينواسيدها و ترکيبات استيلني در مجاورت ايزوسيانيد يا دي سيکلو هگزيل کربودي ايميد
01/00002/00005/00400 سنتز برخي مشتق‌هاي هتروسيکلي جديد با اثرات احتمالي بيولوژيک
01/00002/00005/00402 مطالعه لومينسانس تقويت شده و ا سپکتروفتومتري برخي ترکيبات سمي و اندازه‌گيري آنها با استفاده از کمومتريکس
01/00002/00005/00403 مطالعه اثرات انتقال بار و پيوندهاي هيدروژني در برهم‌کنش‌هاي بين مولکولي برخي دي‌پپتيدها و تري‌پپتيدها در فاز کريستالي بر روي تانسورهاي پوشيدگي شيميايي و شيب ميدان الکتريکي اتم‌هاي نيتروژن، اکسيژن و هيدروژن با استفاده از روش تئوري تابعيت چگالي
01/00002/00005/00404 سنتز سيستم‌هاي هتروسيکل با استفاده از واکنش هاي چندجزئي کربن دي‌سولفيد در شرايط بدون حلال
01/00002/00005/00405 بررسي برخي از حد واسطهاي فعال آلي گروه‌هاي ‎14‎و ‎15‎و سنتز نانوذرات تنگستن
01/00002/00005/00406 اکسايش آلکيل آروماتيکها در مجاورت کاتاليزورهاي هموژن بوسيلة آب اکسيژنه
01/00002/00005/00407 استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز داروي پيوگليتازون با روش ميکرواستخراج توسط فيبر توخالي و اندازه گيري با دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا و حذف رنگ آنيوني ?? Reactive Blue توسط نانوذرات مغناطيسي ? Fe3O اصلاح شده با ستيل تري متيل آمونيوم برمايد از نمونه هاي آبي
01/00002/00005/00408 سنتز پرتويي نانوذرات نقره در حضور پايدارکننده هاي آلي و بررسي خاصيت آنتي باکتريالي آنها
01/00002/00005/00409 اثر مورفولوژي و مواد افزودني بر عملکرد کاتاليستي و حسگري نانوساختارهاي قلع دي اکسيد
01/00002/00005/00410 سنتز،شناسايي وبررسي خواص نانو بنتونيت ونانوآتاپولوژيت
01/00002/00005/00411 سنتز هتروسيکل هاي جديد بر مبناي واکنش هاي چند جزئي هتروکومولن ها
01/00002/00005/00412 سنتز و شناسايي حلقه هاي هتروسيکل جديد با استفاده از واکنش هاي چندجزئي تيواوره
01/00002/00005/00413 الکلهاي فلوئوره شده: يک محيط جديد براي واکنشهاي انتخابي و تميز
01/00002/00005/00414 طراحي و ساخت يک زيست حسگر الکتروشيميايي برپايه نانو ساختار اکسيد مس جهت اندازه گيري آب اکسيژنه
01/00002/00005/00415 سنتز ترکيبات جديد هتروسيکلي و کربوسيکلي با استفاده از واکنش هاي KSCN‎ چند جزئي در مجاورت KSCN‎
01/00002/00005/00416 سنتز يک مرحله اي و سه جزئي مشتقات آلفا آمينو فسفونات ها به کمک سيانوريک اسيد
01/00002/00005/00417 جداسازي،پيش تغليظ و تعيين مقادير کم يونهاي اورانيم(VI‎) و بيسموت(III‎) با استفاده از روشهاي شناورسازي و انتقال از غشاي مايع و اندازه گيري توسط دستگاه پلاسماي جفت شده القايي – اسپکترومتري نشر اتمي
01/00002/00005/00418 بررسي اثر کاتاليستي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم در واکنشهاي تراکمي
01/00002/00005/00419 محاسبه توزيع بار در اکسيدهاي کلروکاتيونهاي آن CL2 On+z(Zc=O,1;n=1-7)}r‎} به کمک محاسبات کوانتومي
01/00002/00005/00420 (I‎) استخراج و پيش تغليظ مقادير کم يونهاي 2+ Ni‎+2 , Cu‎+2 ,CO‎ با استفاده از فاز جامد و تعيين آنها با کمک II) ICP‎) بررسي حلاليت تعدادي از رنگهاي AZO‎ در سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن
01/00002/00005/00421 واکنش هسته دوستهاي فسفر با ترکيبات استيلني کم الکترون در مجاورت اسيدهاي SH,NH‎
01/00002/00005/00422 بررسي اثرات الکتروني و فضايي بر روي برخي ترکيبات آلي
01/00002/00005/00423 مطالعه اسپکتروفتومتري نوسان شيميايي در کمپلکس اسيد پيکريک-آمينو استالدئيد دي متيل استال به روش جريان پيوسته
01/00002/00005/00424 بررسي واکنش آمينوپيريدينها و آمينهاي ديگر با فسفر هاليدها و اندازه‌گيري سميت
01/00002/00005/00425 اثر حلال بر ديناميک پليمر HTPB‎ و روشي جديد براي سنتز اکسنده‌ها
01/00002/00005/00426 مطالعه القاء دمايي و جدايي فاز مخلوط تعدادي از حلالهاي نيتريله- آب و بکارگيري آن در استخراج رمبشي
01/00002/00005/00427 حسگر يون گزين داروي والپروات بر پايه فيلم پلي پيرول
01/00002/00005/00428 واکنش ايزوسيانيدها با مشتقات ساليسيل آلدهيد سنتز سيستمهاي هتروسيکل جديد
01/00002/00005/00429 مطالعه تاثيرات برهم کنش‌هاي پيوند هيدروژني بر تنسورهاي شيب ميدان الکتريکي و پوشش شيميايي هسته‌هاي مختلف اکسيژن، نيتروژن و هيدروژن در ساختارهاي بلوري ‎1-متيل يوراسيل و ‎9-متيل آدنين به روش محاسباتي نظريه تابعيت چگالي
01/00002/00005/00430 دستيابي به خصوصيات نانو ساختارهاي حلقوي، نواري و لوله‌اي خاص با بهره گيري از محاسبات
01/00002/00005/00431 تمام چكيده هاي شيمي
01/00002/00005/00432 مطالعه ساختار و تعيين ثابتهاي جفت شدگي چهار قطبي هسته‌هاي دو تريم، نيتروژن-‎?? و اکسيژن -‎?? در برخي از اسيدهاي آمينه توسط محاسبات از اساس
01/00002/00005/00433 بررسي واکنش فسفيتها با ترکيبات استيلني کم الکترون در مجاورت اسيدهاي O-H‎.
01/00002/00005/00434 سنتز نانو ذرات نقره بروش احياء شيميايي و بررسي عوامل موثر بر کنترل اندازه و شکل ذرات
01/00002/00005/00435 بررسي پراکندگي نانو ذرت پلاتين به طور همزمان و يک مرحله اي روي يک مخلوط نانو لوله ي کربني چند ديواره وولکان و تاثير آن
01/00002/00005/00436 مطالعه پيوند نوکلئوبازها بر روي نانولوله هاي کربني:محاسبه تانسورهاي شيب ميدان الکتريکي و پوشش شيميايي به روش نظريه تابعي چگالي
01/00002/00005/00437 تاليوم بعنوان يک پروب NMR‎ براي تحقيق جايگاههاي اتصال، ترتيب گزينش پذيري و اثر حلال در برخي کمپلکسهاي ماکروسيکل و اندازه گيري فعاليت چند آنتي اکسيدان طبيعي
01/00002/00005/00438 سنتز و شناسايي مشتقات N‎- آلکيله ردانين و ديگر هتروسيکل هاي جديد با استفاده از واکنشهاي چندجزئي ترکيبات هالوژن دار
01/00002/00005/00439 مطالعه جذب فيزيکي و شيميايي برخي مولکولها روي نانولوله هاي نيتريد بور با استفاده از روشهاي محاسباتي
01/00002/00005/00440 سنتز و شناسايي تيازوليدين هاي پراستخلاف و ترکيبات آلي جديد با استفاده از واکنش هاي چندجزئي دي آمين هاي آليفاتيک و آروماتيک
01/00002/00005/00441 سنتز مشتق هاي جديد تيوفن و تيازول بر مبناي واکنشهاي چند جزيي
01/00002/00005/00442 ريز استخراج تيورام دي سولفيد،ديازينون و ايميداکلو پرايد از فضاي فوقاني به کمک فيبرپلي پيرول واندازه گيري با اسپکترومترتحرک يوني
01/00002/00005/00443 حذف رنگصهاي ديسپرس آزا از محلول هاي آبي و استخراج برخي داروهاي ضد افسردگي از نمونه‌هاي بيولوژيکي با استفاده از نانوذرات مگنتيت
01/00002/00005/00444 سنتز، شناسايي، مطالعات ساختاري و آناليز حرارتي پليمرهاي کوئورديناسيوني جديد از بيسموت(III‎) در مقياس نانو
01/00002/00005/00445 طالعه برهمکنشهاي بين مولکولي در ساختار بلورين 2’3′-Di-O-Acetyl-5′-Deoxy-5-Fluorocytidine توسط محاسبات نظريه تابعيت چگالي پارامترهاي NQR وNMR
01/00002/00005/00446 سنتز و شناسايي ترکيبات جديد فسفرآميدهايي از N- ايزونيکوتين آميد و تهيه کمپلکسهاي قلع (VI)،جيوه (II)،منگنز( II) و اربيوم(III) آنها
01/00002/00005/00447 سنتز و شناسايي بلورهاي يوني نانوساختار بر پايه پلي‌اکسومتالات‌ها
01/00002/00005/00448 مطالعه اثر فلورسانس افزايش يافته فلزي با استفاده از نانو ذرات نقره و ايتريم سورفکتنت در اندازه گيري سيپروفلوکسازين
01/00002/00005/00449 سنتز برخي از ترکيبات کاتدي با ساختار نانو و بررسي کاربرد آنها در باتري ليتيمي
01/00002/00005/00450 مطالعه هدايت سنجي تشکيل کمپلکس تعدادي کاتيون هاي فلزي با پيرول و طراحي مولکولي پلي پيرول هاي جديد
01/00002/00005/00451 سنتز و بررسي فعاليت کاتاليتيکي نانو ذرات فرو اسپينل هاي مس، کبالت، نيکل، روي، منگنز، پالاديوم و سرب در تشکيل پيوند کربن-کربن و کربن-هترواتم
01/00002/00005/00452 سنتز الکتروشيميايي فيبرهاي جديد بر پايه کوپليمرهادي پلي پيرول و بکارگيري در ريز استخراج با فاز جامدبه کمک اسپکترومترتحرک يوني
01/00002/00005/00453 تهيه فيبرهاي پلي پيرول نانوساختار براي ريزاستخراج با فاز جامد برخي يونهاي فلزات واسطه
01/00002/00005/00454 مطالعه توانمندي سيال فوق بحراني در استخراج رنگدانه ها و داروها و توسعه کاربرد فيبرهاي توخالي براي استخراج برخي آلاينده هاي زيست محيطي
01/00002/00005/00455 سنتز، اصلاح سطح و توسعه کاربردهاي نانو ذرات مغناطيسي براي استخراج و حذف برخي از رنگدانه ها، کاتيونهاي فلزي و داروها از محيطهاي آبي
01/00002/00005/00456 افزايش نوکلئوفيلي به کربودي ايميد ها در مايعات يوني و نانو مايعات يوني- مغناطيسي
01/00002/00005/00457 سهم عبارتهاي چند ذره اي در سطوح انرژي پتانسيل مولکولي و مطالعه خواص بر هم کنشهاي بين مولکولي با استفاده از تئوري اختلال
01/00002/00005/00458 توسعه ميکرو استخراج با حلال مايع مايع پخشي و بررسي کاربرد آن به منظور استخراج و جداسازي زيرکونيم هافنيم در حضور عامل کمپلکس کننده مناسب
01/00002/00005/00459 اثر گاز آمونياک روي ساختار الکتروني برخي نانولوله هاي کربني با بهره گيري از محاسبات مکانيک کوانتومي از اساس
01/00002/00005/00460 سنتز، شناسايي، مطالعات ساختاري و آناليز حرارتي پليمرهاي کوئورديناسيوني جديد از لانتانيدها و آکتينيدها در مقياس نانو
01/00002/00005/00461 سنتز و شناسايي هيدانتوئين هاي جديد با استفاده از واکنش چهار جزئي آمين هاي نوع اول، ايزوسيانات ها و استيلن هاي کم الکترون در مجاورت تري فنيل فسفين
01/00002/00005/00462 طراحي الکترود نفوذي گازي جديد در پيل سوختي پليمري غشائي پروتوني با استفاده از نانو ذرات پلاتين
01/00002/00005/00463 سنتز و شناسايي پليمرهاي کوئورديناسيوني جديد در مقياس نانو با ليگاندهاي پلي پيريديلي و مطالعه خواص آنها
01/00002/00005/00464 سنتز، تعيين ساختار و ارزيابي عملکرد نانوذرات پليمري قالب يون براي تعدادي از يون-هاي فلزي واسطه و سنگين
01/00002/00005/00465 سنتز و شناسائي و بررسي خواص کاتاليستي اکسيدهاي آهن در مقياس نانو
01/00002/00005/00466 سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوکاتاليستي نانوساختارهاي منيزيم اکسيد
01/00002/00005/00467 بررسي خواص هم افزايي نانو کربنها در لايه الکتروکاتاليستي الکترود گازي نفوذي پيل سوختي پليمري
01/00002/00005/00468 سنتز، شناسايي طيفي، تعيين ساختار، بررسي خواص بيوشيميايي، انجام محاسبات شيمي کوانتومي و تهيه کمپلکس از برخي ترکيبات جديد فسفرآميد و فسفراستر
01/00002/00005/00469 تهيه و شناسايي ترکيبات هتروسيکل با استفاده از واکنشهاي چندجزئي
01/00002/00005/00470 ساخت زيست حسگر الکتروشيميايي برپايه DNA‎ با استفاده از نانوتيوب کربن براي بررسي ميان کنش DNA‎-پروتئين
01/00002/00005/00471 متن
01/00002/00005/00472 ستز،شناسايي،بررسي خواص بيولوژيکي و تهيه کمپلکس برخي فسفر آميد ها با آهن(III‎) و سريم (III‎
01/00002/00005/00473 معرفي و توسعه يک روش جديد ميکرواستخراج بر پايه پخش حلال آلي با امواج اولتراسونيک براي استخراج و اندازه‌گيري برخي از آلاينده‌ها در محيطهاي آبي
01/00002/00005/00474 بررسي جذب NH3 و برخي ترکيبات آمين دار بر روي نانولوله هاي آلومينيوم نيتريدي با استفاده از محاسبات مکانيک کوانتومي DFT
01/00002/00005/00475 سنتز و شناسايي ترکيبات فلوئوردار عناصر واسطه گروههاي VI-VIII B‎ با استفاده از نمک تترامتيل آمونيوم فلوئوريد
01/00002/00005/00476 سنتز و بررسيهاي ساختاري بعضي از کمپلکسهاي جيوه(II‎) تاليم(I‎)، سرب(II‎) و بيسموت(III‎) و بررسي فعاليت جفت الکترون لايه و الانس ‎?s‎? در ساختار آنها
01/00002/00005/00477 بررسي برهمکنش مخلوط مواد فعال سطحي يوني و غير يوني و تعيين عدد تجمع آنها
01/00002/00005/00478 طراحي و ساخت حسگرهاي شيميايي و کاربرد روشهاي شيمي سنجي در شيمي تجزيه
01/00002/00005/00479 مطالعه مشتقات هيدروکسي کوئينولين و کمپلکس هاي آن ها بر روي مواد نانو متخلخل سيليسي و بررسي خواص لومينسانس آن ها
01/00002/00005/00480 سنتز چند جزيي ترکيبات آلي نيتروژن دار با استفاده از هيدرازونيل کلريد
01/00002/00005/00481 بررسي برهمکنش بين رنگ الکتروفعال و مواد فعال سطحي دوقلو و تغيير فازهاي ميسلي
01/00002/00005/00482 تهيه نانوکاتاليست هاي هتروژن با پايه نگهدارنده سيليکاژل و هيدروکسي آپاتيت و کاربرد آن ها در واکنش هاي شيمي آلي
01/00002/00005/00483 سنتز وشناسايي برخي ترکيبات فلزات گروه سيزده در مقياس نانو با استفاده از روش سونو شيمي
01/00002/00005/00484 سنتز هتروسيکلهاي جديد بر اساس واکنشهاي چند جزئي هتروسيکلهاي نيتروژندار کوچک و ترکيبات داراي اتم کربن فعال sp در مجاورت CH و PH اسيدها
01/00002/00005/00485 سنتز و شناسايي تعدادي از مشتقصهاي – دي کتون آزافسفرها: فعاليت زيستي، محاسبه هاي نظري
01/00002/00005/00486 سنتز و شناسايي نانو پليمر هاي کوئورديناسيوني جديداز سرب (II)بوسيله ليگاندهاي پيريديلي و مطالعه تبديل آنها به نانو مواد سرب(II)
01/00002/00005/00487 انتقال فاز در شرايط بحراني سيالات جهت استخراج و جداسازي زير کونيم-هافنيوم و تهيه ذرات با اندازه نانووميکروي برخي ترکيبات دارويي با استفاده از داده هاي حلاليت در سيال فوق بحراني
01/00002/00005/00488 سنتز جديد سولفون‌آميدهاي استخلاف‌دار با واکنش ايمينوفسفران‌ها و مشتقات هالوبنزن در مجاورت نانو مس و CuI
01/00002/00005/00489 سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانو هاليدهاي نقره به روش سونوشيمي
01/00002/00005/00490 سنتز و شناسايي کيتين‌ايمين‌ها، ايليدها و ترکيبات هتروسيکل استخلاف‌دار جديد بر مبناي واکنش‌هاي چندجزيي و مطالعه واکنش‌هاي آن‌ها
01/00002/00005/00491 ساخت و کاربرد اولتراميکروالکترودها در مطالعات الکتروشيميايي برخي نانوساختارها
01/00002/00005/00492 طراحي يک نانو بيو حسگر الکتروشيميايي جديد بر پايه DNA براي بررسي ميان کنش DNA با يون ساليسيلات
01/00002/00005/00493 سنتز و شناسايي مشتقات ‎2-اکسو پيرول‌ها و ترکيبات هتروسيکل استخلافدار جديد بر مبناي واکنشهاي چند جزئي ‎1,1- بيس(متيل تيو)-‎2-نيترو اتيلن
01/00002/00005/00494 سنتز مشتق‌هاي N- سولفونيل آميدين بر مبناي واکنش سه جزئي کاتاليز شده با مس (I)
01/00002/00005/00495 ميکرواستخراج مقادير بسيار کم يون‌هاي فلزي از نمونه‌هاي آبي و ميکرواستخراج فوليک اسيد از نمونه‌هاي بيولوژيکي
01/00002/00005/00496 بررسي محاسباتي ساختار و خواص کاربنها و رفتار کاتاليزوري آنها در واکنش هاي آلي
01/00002/00005/00497 مطالعه هيبريدهاي نانولوله – نوکلئيک اسيد به روش‌هاي محاسباتي و تجربي
01/00002/00005/00498 مطالعه محاسباتي خواص فيزيکي و شيميايي تعدادي از رنگينه‌هاي نشانده بر روي الياف با استفاده از روش‌هاي تابعي چگالي و تابعي چگالي وابسته به زمان
01/00002/00005/00499 سنتز و شناسايي باريم کربنات در ابعاد نانو و بررسي برخي کاربردهاي آن
01/00002/00005/00500 مطالعه ساختار و پارامترهاي NMR‎ و NQR‎ نانوبيوسوئيچ‌هاي آزوبنزني با بهره‌گيري از روش‌هاي شيمي محاسباتي
01/00002/00005/00501 سنتز، مطالعه ساختاري و ارزيابي بيولوژيکي برخي ترکيبات جديد فسفرآميد، فسفراستر و کمپلکس‌هاي آنها
01/00002/00005/00502 اصلاح خواص و نانو ساختارهاي محلول مائي ماده فعال سطح آنيوني با مايع يوني
01/00002/00005/00503 بررسي خواص شيمي فيزيکي و نانوساختارهاي مواد فعال سطحي کاتيوني در مايعات يوني
01/00002/00005/00504 استخراج مقادير جز ئي از دارو هاي ضد قارچ و آنتي بيوتيک‌ها به کمک روش ميکرو استخر اج مايع از مايعات بيوولوژيکي
01/00002/00005/00505 سنتز الکتروشيميايي و مشخصه‌يابي اکسيدهاي فلزي با ساختار نانومتري مورد استفاده در صنايع هسته‌اي
01/00002/00005/00506 سنتز و شناسايي برخي نانوکامپوزيت‌هاي هتروپلي اسيد و تيتانيوم بر پايه سيليس و کاربرد آن‌ها در فرايندهاي کاتاليستي
01/00002/00005/00507 سنتز نانوذرات اکسيد روي و کاربردهاي آن در واکنش‌هاي چند جزيي
01/00002/00005/00508 سنتز و شناسايي تعدادي نانوساختار اکسيد روي و بررسي خواص فوتوکاتاليستي آن‌ها
01/00002/00005/00509 طراحي و ساخت تعدادي نانوبيو حسگر الکتروشيميايي جديد DNA‎ و بررسي برخي ويژگي‌ها و کاربردهاي بيولوژيک آنها
01/00002/00005/00510 بررسي اثر نانوکاتاليست‌هاي اکسيد فلزي در سنتز ترکيبات هتروسيکليک
01/00002/00005/00511 ميکرواستخراج داروهاي نالمفين، نالترکسون، سالبوتامول و تربوتالين از نمونه‌هاي بيولوژيکي و زيست‌محيطي بر پايه‌ي غشاء الکتريکي
01/00002/00005/00512 محاسبه خواص الکتروني و الکتروشيميايي برخي از ترکيبات کينوني با روش‌هاي مختلف شيمي کوانتمي و بررسي کاربرد ترکيب آليزارين در سنتز بهينه نانوساختار الکترود آليزارين-TiO2‎
01/00002/00005/00513 مطالعه کمپلکس‌هاي کروان اترها در فاز گازي و اندازه‌گيري سلنيم و دي‌فنيل آمين با استفاده از طيف سنج تحرک يوني
01/00002/00005/00514 سنتز ترکيبات آلي جديد از ايميدوئيل کلريد، ترکيبات کم الکترون و هسته دوست‌هاي فسفر يا نيتروژن
01/00002/00005/00515 سنتز و شناسايي نانو پليمرهاي کئورديناسيوني متخلخل بر پايه‌ي ليگاندهاي تري آزول کربوکسيلات و مطالعات تغييرات سايز و مورفولوژي برخي از اين نانو ساختارها بوسيله‌ي تبديل بلور به بلور حالت جامد
01/00002/00005/00516 سنتز و بررسي طيفي ترکيبات جديدي از فسفرآميديت‌ها و کمپلس‌هاي آن‌ها
01/00002/00005/00517 سنتز و مطالعه حسگري نانو پلي پيرول دوپه شده با رنگ به عنوان فيلم هادي بر روي مواد شفاف
01/00002/00005/00518 ساخت يک DNA‎ نانوبيوسنسور بر پايه پلي‌پيرول و استفاده از آن براي بررسي مکانيزم اثر تعدادي از مشتق‌هاي ساليسيليک اسيد بر DNA‎
01/00002/00005/00519 ريزاستخراج کنترل شده الکتروشيميايي با فاز جامد پلي پيرول نانوساختار براي اندازه‌گيري آنيون‌هاي بنزوات و سوربات به روش اسپکتروفوتومتري
01/00002/00005/00520 سنتز و خالص‌سازي ترکيبات فسفراميدوسمي کاربازيد: بررسي طيفي، تعيين ساختار و اندازه‌گيري پارامترهاي شيمي فيزيکي و بيولوژيکي
01/00002/00005/00521 طراحي يک ابر خازن بر مبناي NiMnO3‎ با ساختار نانو.-
01/00002/00005/00522 سنتز و شناسايي برخي از مهمترين هتروسيکل‌هاي چهار، پنج، شش و هفت عضوي با دو اتم نيتروژن با استفاده از مواد اوليه دو عاملي تحت شرايط واکنش‌هاي چند جزئي
01/00002/00005/00523 سنتز و شناسايي برخي هتروسيکل‌هاي نيتروژن‌دار با استفاده از پلي کربونيلها در شرايط واکنش متوالي
01/00002/00005/00524 سنتز و شناسايي برخي هتروسيکل‌هاي نيتروژن‌دار با استفاده از پلي کربونيلها در شرايط واکنش متوالي
01/00002/00005/00525 معرفي و توسعه روش جديد ريزاستخراج سه‌فازي بر پايه استفاده از فيبرهاي توخالي و بررسي کاربرد آن براي استخراج آلاينده‌ها.-
01/00002/00005/00526 سنتز برخي از ترکيبات با ساختار نانو و بررسي کاربرد آنها در سيستم‌هاي هيبريدي ذخيره‌کننده انرژي الکتريکي.-
01/00002/00005/00527 متن
01/00002/00005/00528 طراحي، سنتز، جداسازي و شناسايي اسپکتروسکپي برخي از ترکيبات فسفر آميد
01/00002/00005/00529 تهيه فازهاي ساکن کايرال بر پايه مواد گليکوپپتيد آنتي بيوتيک و ساير ترکيبات (سلولز يا سيکلودکسترين) جهت جداسازي داروهاي کايرال و سموم کشاورزي کايرال توسط کروماتوگرافي مايع با کارآيي بالا
01/00002/00005/00530 طراحي يک زيست حسگر الکتروشيميايي DNA‎ بر پايه‌ي نانو تيوب کربن براي مطالعه ميان‌کنش تعدادي از پلي‌آمين‌ها با توالي‌هاي مختلف DNA‎ در حضور و غياب هيستون H1‎
01/00002/00005/00531 ريزاستخراج مشتقات پيريدين از فضاي فوقاني با فاز جامد پلي پيرول نانو ساختار و آناليز با اسپکترومتر تحرک يون
01/00002/00005/00532 سنتز نانوذرات مغناطيسي پوشش داده شده با اسيدهاي برونستد و استفاده از آن‌ها در واکنش‌هاي آلي
01/00002/00005/00533 سنتز و شناسايي چارچوب‌هاي فلز- آلي نانومتخلخل بر پايه‌ي ليگاندهاي ايميدازول کربوکسيلات؛ پيش ماده‌هاي جديد براي تهيه‌ي نانو مواد
01/00002/00005/00534 بررسي اثر تغيير pH‎ بر روي اندازه، مورفولوژي و خواص فوتوکاتاليستي نانو ساختارهاي روي اکسيد
01/00002/00005/00535 سنتز، بررسي طيفي، ساختاري، مطالعه نظري و بيولوژيکي برخي از ترکيبات فسفرآميدي و کمپلکس‌هاي آنها با قلع
01/00002/00005/00536 سنتز و شناسايي پلي‌مرهاي کوئورديناسيوني جديد در مقياس نانو با استفاده از ليگاند ‘‎4)-4‎-پيريديل)-‎2‎”،6′:2‎’،2‎-ترپيريدين و ‎4‎،1)-5‎’،5‎-فنيلن) بيس(‎1H‎-تترازول).-
01/00002/00005/00537 ساخت زيست حسگرهاي امپدانسي آنزيمي با استفاده از نانوذرات فلزي و نانولوله‌هاي کربني براي اندازه‌گيري هيدروژن پراکسيد
01/00002/00005/00538 مطالعه شيمي فيزيکي ميان کنش هيم و کمپلکس‌هاي هيم‌دار با پروتئين‌ها و ميسل‌ها
01/00002/00005/00539 بررسي رفتار الکتروشيميايي سيتوکروم c‎ تثبيت شده روي سطوح اصلاح شده با تک لايه‌هاي خود آرا.-
01/00002/00005/00540 سنتز، بررسي ساختاري و مطالعات نظري برخي از کمپلکسهاي فلزات کمياب حاوي ليگاندهاي فسفرآميد
01/00002/00005/00541 سنتز نانو ذرات پلاتين در سيستم‌هاي دوفازي جهت استفاده از آنها در لايه‌ي کاتاليست پيل سوختي پليمري
01/00002/00005/00542 مطالعه‌ي اتصالات پپتيدي در تشکيل نانو لوله‌هاي دوتايي به روش نظريه‌ي تابعي چگالي
01/00002/00005/00543 مطالعه محاسباتي ساختارهاي دو لايه‌اي گرافن با اتصالات پپتيدي
01/00002/00005/00544 مطالعه ساختاري هيبريدهاي نانولوله – گرافن متصل شده از طريق پل پپتيدي به روش محاسبات نظريه تابعي چگالي
01/00002/00005/00545 توسعه روش ريزاستخراج سه‌فازي بر پايه استفاده از فيبرهاي توخالي براي استخراج ترکيبات کوکائين، کتامين و ليدوکائين از نمونه‌هاي آبي
01/00002/00005/00546 سنتز نانو ساختارهاي سرب دي اکسيد با مورفولوژيهاي مختلف و بررسي کاربرد آن در سيستمهاي ذخيره انرژي الکتريکي
01/00002/00005/00547 سنتز، شناسايي و مطالعه کوئورديناسيوني برخي از ترکيبات جديد آزافسفر با ارزيابي فعاليت بيولوژيکي
01/00002/00005/00548 اندازه‌گيري ترکيبات فلوئوردار و فسفردار (داروها، سموم کشاورزي و … ) در نمونه‌هاي مختلف با استفاده از NMR‎
01/00002/00005/00549 بررسي مورفولوژي و مواد افزودني بر روي عملکرد حسگري و کاتاليستي نانو ساختار روي اکسيد
01/00002/00005/00550 تعيين ساختار سايتهاي متصل به heme‎ در rPlasmodium falciparum histidinerich protein II‎ بوسيله محاسبه پارامترهاي NQR با بهره‌گيري از محاسبات کوانتومي DFT , ab intio.-
01/00002/00005/00551 طراحي و ساخت الکترودهاي اصلاح شده با نانو کامپوزيتهاي مغناطيسي براي تثبيت آنزيمها و کاربرد آنها در ساخت زيست حسگرها
01/00002/00005/00552 طراحي و ساخت نانوکاتاليست‌هاي Pt/CNT‎ و بررسي فعاليت کاتاليزوري آنها در واکنش‌هاي هيدروژناسيون ترکيبات نيتروآروماتيک.-
01/00002/00005/00553 سنتز نانو کاتاليست‌ها بر پايه سيليکاي اصلاح شده توسط ليگندهاي کئوردينه شده به فلزات و کاربرد آنها در سنتزهاي آلي
01/00002/00005/00554 ارائه يک روش جديد ميکرواستخراج مايع- مايع پخشي بر پايه استفاده از ماده فعال سطحي يوني و تلفيق سيال فوق بحراني و ميکرواستخراج مايع- مايع پخشي و کابرد براي استخراج ترکيبات آلي از نمونه‌هاي پيچيده.-
01/00002/00005/00555 مطالعه‌ي تئوري سايليلن‌ها، سيکلاسن‌ها و نانوتيوب‌هاي سيليسيم‌دار.-
01/00002/00005/00556 توسعه روش‌هاي جديد ريزاستخراج ديناميک بر پايه فيبرهاي توخالي و بررسي کاربرد آنها براي استخراج آلاينده‌ها از بافت‌هاي جامد
01/00002/00005/00557 کاربرد نيرومحرکه الکتريکي در روش‌اي ميکرواستخراج بر پايه غشاهاي متخلخل
01/00002/00005/00558 سنتز ترکيبات آلي جديد بر اساس واکنش چند جزئي ترکيبات تري هالو متيل دار و استفاده از نانواکسيدهاي فلزي به عنوان کاتاليست
01/00002/00005/00559 سنتز و شناسايي نانو کاتاليست هتروژن بر پايه سيليکا و کاربرد آنها در واکنش‌ها ي چند جزئي
01/00002/00005/00560 استخراج مقادير بسيار کم علف‌کش‌هاي کلروفنوکسي اسيدها از نمونه‌هاي آبي زيست‌محيطي با استفاده از حلال‌هاي ابرمولکول و تعيين حلاليت داروهاي پروژستيني در سيال فوق بحراني دي‌اکسيدکربن
01/00002/00005/00561 سنتز سبز ترکيبات آلي گوگرددار و نيتروژندار درمجاورت نانوکاتاليست‌هاي اکسيد فلزي، مايکروويو و شرايط بدون حلال.-
01/00002/00005/00562 سنتز برخي هتروسيکل نيتروژن دار و اکسيژن دار با استفاده از ترکيبات داراي گروه کربونيل فعال
01/00002/00005/00563 ريز استخراج آمين‌ها به عنوان پايدارکننده به کمک فيبر فاز جامد پلي پيرول نانو ساختار جفت شده با اسپکترومتر تحرک يون
01/00002/00005/00564 تهيه الکتروشيميايي پليمر هادي قالب‌گيري شده بر پايه فيلم پلي پيرول نانوساختار و استفاده از آن به عنوان فاز جامد انتخابي در ريز استخراج کنترل شده به روش الکتروشيميايي
01/00002/00005/00565 آناليز آلاينده‌هاي آلي با استفاده از روش‌هاي ريز استخراج جفت شده با کروماتوگرافي گازي با آشکارساز حسگر گازي بر پايه پليمر هادي نانو ساختار
01/00002/00005/00566 تهيه نانو کاتاليزورهاي نشانده شده روي هسته‌ي مغناطيسي از طريق ايجاد پيوند با سطح و استفاده آن‌ها در واکنش‌هاي شيمي آلي
01/00002/00005/00567 بررسي ساختار الکتروني برخي از نانوکلاسترهاي غيرکربني بر پايه طيف‌سنجي رزونانس مغناطيس هسته و طيف‌سنجي رزونانس چهارقطبي هسته و با استفاده از نظريه تابعي چگالي
01/00002/00005/00568 سنتز وشناسائي نانو آهن ارتو وانادات با کليشه کربن نانوتيوب و بررسي خواص کاتاليستي آنها
01/00002/00005/00569 مطالعه سيستماتيک خانواده فولرن‌ها و ساختار الکتروني آن‌ها براي يافتن گيرنده مناسبي در سلول‌هاي خورشيدي آلي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
01/00002/00005/00570 سنتز، شناسايي، بررسي انتقالات بلور به بلور و پتانسيل‌هاي کاربردي نانو چارچوبهاي فلز- آلي متخلخل در تهية نانو مواد و ذخيرة گاز متان
01/00002/00005/00571 تهيه فيلم پلي پيرول هادي نانوساختار به روش شيميايي در فاز بخار بر روي الکترودهاي اينترديجيت و بکارگيري بعنوان حسگرهاي گازي
01/00002/00005/00572 سنتز مونو فسفرآميدهاي آليفاتيک و بيس فسفر آميدهاي آروماتيک، تعيين ساختار و بررسي طيفي و رفتار کئورديناسيوني آنها
01/00002/00005/00573 سنتز و خالص‌سازي تر کيبات فسفر آميدو تيو سمي کاربازيد و فسفر اميدو فنيل کربامات: بررسي طيفي تعيين ساختار و اندازه‌گيري پارامترهاي شيمي فيزيکي و بيو لوژيکي
01/00002/00005/00574 سنتز نانواکسيد فلزات و کاربرد آنها در سنتز سلنيدها و نانوکامپوزيتهاي پليمري
01/00002/00005/00575 سنتز نانو تنگستات‌هاي فلزي با استفاده از کربن نانوتيوب به عنوان کليشه و کاربرد آنها در واکنشهاي آلي.-
01/00002/00005/00576 به کارگيري ريزاستخراج الکتروغشايي به منظور پيش تغليظ برخي از آلکالوئيدها و مشتقات پيريديني
01/00002/00005/00577 سنتز و شناسايي نانوساختارهاي TiO2‎ و ZnO‎ دوپه شده با گوگرد و نيتروژن و بررسي خواص فوتوکاتاليستي آنها
01/00002/00005/00578 سنتز، شناسايي و بررسي خواص پلي ايميدهاي نوين بر پايه سيلوکسان و نانو هيبريدهاي مربوطه
01/00002/00005/00579 سنتز و شناسايي برخي هتروسيکل‌هاي جديد نيتروژن‌دار با استفاده از حد واسطهاي ايمين، انامين و بنزيليدن هيدرازين تحت شرايط واکنش‌هاي چند جزيي
01/00002/00005/00580 سنتز و شناسايي حلقه‌هاي سه عضوي آزيرين و برخي از هتروسيکل‌هاي چند حلقه‌اي نيتروژن‌دار با استفاده از حدواسطهاي انامين، آمينال و نيتروژن ايليد تحت شرايط واکنش‌هاي چند جزئي
01/00002/00005/00581 کاربردهاي نانو ذرات آلومينيوم، نمک‌هاي گاليم و آلومينيوم در سنتز ترکيبات آلي
01/00002/00005/00582 سنتز ترکيبات هتروسيکل از طريق واکنش ايميدوئيل کلريدها با هسته دوست‌هاي کربن و گوگرد
01/00002/00005/00583 طراحي و ساخت تعدادي تک لايه‌هاي خودآراي الکتروفعال جديد و مطالعه سنتيک انتقال الکترون
01/00002/00005/00584 سنتز و شناسايي چارچوب‌هاي فلز- آلي نانو متخلخل بر پايه‌ي مخلوط ليگندهاي ۱، ‎۴- بنزن دي تترازول و بنزن کربوکسيلات‌ها.-
01/00002/00005/00585 طراحي، سنتز و بررسي اسپکتروسکوپي N‎- کربونيل فسفرآميدها و مشتقات آنها
01/00002/00005/00586 مطالعه اثر نانو ذرات آلياژي پلاتين بر کارايي الکترودهاي گازي نفوذي پيل سوختي پليمري
01/00002/00005/00587 سنتز و بررسي نانو کاتاليست‌هاي پالاديم و آلياژ پالاديم- کبالت براي بهبود واکنش احيا اکسيژن در پيل‌هاي سوختي الکلي
01/00002/00005/00588 بررسي ترموديناميکي و دياگرام فازي مخلوط مواد فعال در سطح دوقلوي و يوني معمولي توسط شبيه‌سازي
01/00002/00005/00589 تاثير استخلاف در موقعيت آلفا روي پايداري و واکنش‌پذيري سيکلوپروپيل سيليلن‌هاي غيرحلقوي، حلقوي و حلقوي غيراشباع.-
01/00002/00005/00590 بررسي برهمکنش مواد فعال سطحي با ساختارهاي نانولوله کربني
01/00002/00005/00591 سنتز و شناسايي ترکيبات هتروسيکل دو نيتروژنه جديد با استفاده از حد واسطهاي آمينال و هيدرازون‌ها تحت شرايط واکنش‌هاي چند جزئي.-
01/00002/00005/00592 استخراج علف کش‌هاي سولفونيل اوره از نمونه‌هاي جامد با استفاده از تلفيق سيال فوق بحراني و استخراج با تجمعات نانومتري دکانوئيک اسيد و تعيين حلاليت داروهاي استروئيدي در سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن
01/00002/00005/00593 ساخت حسگرهاي گازي آرايه‌اي بر اساس نشاندن الکتروشيميايي پليمرهاي هادي با ساختار نانو
01/00002/00005/00594 سنتز و شناسايي نانو ساختارهاي جديد هيبريدي پلي اکسو متالات بر پايه بسترهاي مزوحفره و کاربرد آن در جداسازي فلزات سنگين
01/00002/00005/00595 پيش تغليظ، جداسازي و تعيين مقادير بسيار کم يون‌هاي فلزي با استفاده از روش‌هاي شناورسازي و غشا مايع.-
01/00002/00005/00596 سنتز و شناسايي چارچوب‌هاي فلز- آلي نانو متخلخل جديد بر پايه‌ي ليگاندهاي ۱، ‎۲- بنزن دي تترازول و ۱، ‎۳- بنزيل دي تترازول.-
01/00002/00005/00597 مطالعه نظري ساختار و ويژگي‌هاي آب محصورشده در ساختارهاي نانولوله‌اي
01/00002/00005/00598 سنتز و کاربرد نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن داراي پوشش پليمري در استخراج و پيش‌تغليظ آناليت‌هاي آلي و کاتيون‌ها
01/00002/00005/00599 سنتز نانو ذرات کوانتومي کادميوم- تلوريوم و کاربردهاي آنها در تعيين دوپامين، هليکوباکترپيلوري و مطالعه برهمکنش با هموگلوبين
01/00002/00005/00600 استخراج همزمان برخي از داروهاي بتابلوکر و مشتقات پيريديني از نمونه‌هاي بيولوژيکي به روش الکتروغشايي
01/00002/00005/00601 سنتز برخي نانوساختارهاي اکسيدهاي فلزي نظير اکسيد مس و کامپوزيت آنها و بررسي کاربرد آنها در سيستمهاي ذخيره کننده انرژي الکتريکي
01/00002/00005/00602 کاربرد استخراج فاز جامد جفت شده با ميکرواستخراج مايع- مايع پخشي براي استخراج مقادير بسيار کم بنزوديازپين‌ها از نمونه‌هاي آب‌ميوه و بيولوژيکي
01/00002/00005/00603 تهيه يک نانو بيو سنسور بر پايه GDNA- CNT‎ و بررسي برهمکنش آن با برخي از داروها.-
01/00002/00005/00604 طراحي و ساخت غشاء جهت تخليص هيدروژن با استفاده از پالاديم و سد نفوذي در مقياس نانو
01/00002/00005/00605 سنتز تيازين‌ها و تيوسياناتوسولفونيل ايمين‌هاي استخلاف‌دار از کيتين ايمين‌ها و هسته دوست‌هاي گوگرد.-
01/00002/00005/00606 مايعات يوني عامل‌دار شده، محيطهاي تميز و قابل بازيابي براي انجام واکنشهاي شيميايي و بيوشيميايي و توليد ذرات نانو.-
01/00002/00005/00607 سنتز نانوکامپوزيت‌هاي گرافني و مقايسه آنها با نانوذرات آهن و آلومينيم در حذف عنصر سمي آرسنيک از آب.-
01/00002/00005/00608 سنتز ترکيبات اسپيرو و هتروسيکل‌هاي چند حلقه‌اي نيتروژن‌دار جديد با استفاده از واکنش‌هاي چند جزيي.-
01/00002/00005/00609 سنتز و شناسايي نانوساختار CuInS2‎ هيبريد شده با ZnO‎ و بررسي خواص فوتوکاتاليستي آن‌ها.-
01/00002/00005/00610 تعيين مقادير بسيار کم نشانگرهاي زيستي سرطان به وسيله پليمر هادي نانو ساختار به عنوان جاذب و آناليز با اسپکترومتري تحرک يون.-
01/00002/00005/00611 سنتز، بررسي اسپکتروسکوپي و ساختاري ترکيبات جديد منو و بيس فسفرآميدهاي آروماتيک و بررسي شيمي کئورديناسيوني آنها.-
01/00002/00005/00612 سنتز ترکيبات N‎- هتروسيکل با استفاده از حد واسطهاي فعال: دي کلروکيتين و ترکيب افزايشي نف.-
01/00002/00005/00613 سنتز و شناسايي برخي هتروسيکل‌هاي شش عضوي با استفاده از حدواسط a,a‎ -دي سيانو الفين تحت شرايط واکنش‌هاي چند جزيي
01/00002/00005/00614 سنتز نانوذرات ابرپارامغناطيسي با پوشش برونستد اسيد و کاربرد آن‌ها به عنوان کاتاليست در واکنش‌هاي آمين‌دار کردن کربونيل‌ها.-
01/00002/00005/00615 اثر نانو ذرات اکسيد سريم بر الکتروکاتاليست پلاتين- قلع براي توسعه پيل سوختي متانولي مستقيم و غشا مبادله پروتون.-
01/00002/00005/00616 مطالعه‌ي پيوند هيدروژني در نمک آمينواسيدهاي هيستيدين و آسپارتيک اسيد و متيونين با هيدروکلريک اسيد به روش محاسباتي متغيرهاي CQ‎ و nQ‎، رزونانس چهارقطبي هسته‌اي (NQR‎).-
01/00002/00005/00617 مطالعه‌ي پيوند هيدروژني سيستئين هيدروکلريد مونوهيدرات و نمک آمينواسيدهاي تريونين و آلانين با هيدروکلريک اسيد به روش محاسباتي متغيرهاي CQ‎ و nQ‎، رزونانس چهارقطبي هسته‌اي (NQR‎).-
01/00002/00005/00618 سنتز ترکيبهاي آلي با استفاده از واکنش‌هاي چندجزئي در مجاورت -N‎ ارگانوکاتاليستها و فلزات واسطه (Cu, Ag‎) از طريق واکنشهاي جفت شدن نامتقارن.-
01/00002/00005/00619 سنتز نانو ذرات ابر پارا مغناطيس اسيدي به عنوان کاتاليست در واکنش هاي تراکمي.-
01/00002/00005/00620 مطالعه ساختاري بر روي ترکيب بلوري ‎۴- برومو پريدينيوم پنتا برومو آنتيمونيت (III‎) از طريق طيف حاصل از NQR‎ در دماهاي متفاوت و تجزيه و تحليل پيوند هيدروژني و بررسي پيوند سه مرکزي چهار الکترون (‎3C- 4e‎).-
01/00002/00005/00621 سنتز و شناسايي نانوساختار CuInSe2‎ و دوپه کردن آن با ZnO‎ و بررسي خواص فوتو کاتاليستي آن
01/00002/00005/00622 سنتز اکسيد دو فلزي نيکل- منگنز نانوساختار و ارزيابي آن به عنوان ابرخازن
01/00002/00005/00623 تهيه ساختارهاي (انتقال فاز، اکسيد فلزي) با نانو پايه مغناطيسي و کاربرد کاتاليزوري آنها در واکنش‌هاي کوپلينگ (کربن- کربن، کربن- هترو اتم) و انتقال فاز
01/00002/00005/00624 سنتز ترکيبات آلي با استفاده از N‎- سولفونيل کيتين ايمين‌هاي حاصل از سولفونيل آزيدها و مس استيليدها
01/00002/00005/00625 مطالعه جذب فيزيکي و شيميايي مولکولهاي کوچک قطبي و غيرقطبي بر روي برخي نانوساختارهاي کروي همانند باکي بال‌ها با استفاده از روش‌هاي محاسباتي
01/00002/00005/00626 سنتز و شناسايي چارچوب‌هاي فلز- آلي نانو متخلخل جديد از ليگاند بنزن کربوکسيلات
01/00002/00005/00627 استفاده از فلزات واسطه در تشکيل پيوندهاي جديد
01/00002/00005/00628 سنتز فوتوکاتاليزورهاي نانومقياس TiO2‎ و ZnO‎ حساس شده با رنگ به منظور تخريب فنل در نور مرئي
01/00002/00005/00629 بررسي تاثير الکتروليت‌ها بر روي واکنش کلرومتيل‌دار کردن پلي‌استايرن در سيستم کاتاليست ميسلي.-
01/00002/00005/00630 مطالعه برهم کنش رنگ الکتروفعال با مواد فعال سطحي زيستي و کاتيوني و بررسي کارايي آن‌ها به عنوان بازدارنده خوردگي
01/00002/00005/00631 مطالعه برهمکنش نانو صفحات گرافن مانند با برخي آلايندههاي محيط زيست به عنوان عنصر تشخيص در حسگرها.-
01/00002/00005/00632 مطالعه سينتيکي کلرومتيل‌دارکردن ترکيبات آروماتيک در محيطهاي ميسلي
01/00002/00005/00633 سنتز و شناسايي پيرازول‌ها و ترکيبات هتروسيکل جديد با استفاده از حد واسطهاي اناميني
01/00002/00005/00634 کاربرد همزمان روش‌هاي مشتق‌سازي و ميکرواستخراج تلفيق شده با تکنيک‌هاي کروماتوگرافي طيف‌سنجي جرمي براي شناسايي و اندازه‌گيري بعضي متابوليت‌ها و بيومارکرهاي تشخيصي در مايعات بدن
01/00002/00005/00635 طراحي پروب‌هاي فلورسانس- روشن بر پايه روش‌هاي رقابتي، القايي فوتوشيميايي و تقويت شده با سطوح نانو ساختار
01/00002/00005/00636 سنتز و مطالعه رفتار الکتروشيميايي نانو کامپوزيت NiMnO3/ G‎ و بررسي کاربرد آن در ابر خازن‌هاي الکتروشيميايي
01/00002/00005/00637 پوشش‌دهي الکتروشيميايي فيلم پلي پيرول هادي نانو ساختار بر روي الکترودهاي اينتر ديجيتال مس و بکارگيري آن بعنوان حسگر گازي
01/00002/00005/00638 سنتز و شناسايي نانوچارچوب‌هاي فلز- آلي متخلخل سرب (II‎) جديد با ليگاندهاي پيريديلي و مطالعه خواص کاتاليزوري وجذب آلاينده‌هاي زيست محيطي
01/00002/00005/00639 مطالعه‌ي سينتيک رهايش کنترل شده‌ي دارو بر پايه‌ي پليمرهاي هادي نانوساختار و کامپوزيت با نانوذرات طلا با استفاده از روش‌هاي اسپکتروالکتروشيميايي
01/00002/00005/00640 سنتز و شناسايي برخي نانو پليمرهاي کوئورديناسيوني جديد سرب و مطالعات تبديلات بلور به بلور آنها.-
01/00002/00005/00641 بررسي عملکرد الکترودهاي تهيه شده از نانو ذرات پلاتين بر روي بستر کربني با استفاده از روش‌هاي متفاوت در منوسل پيل سوختي غشايي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme