عنوان پایان نامه های رشته بیوشیمی

01/00002/00009/00001 تهيه آنتي‌بادي پلي‌کلونال بر ضد قسمتي از captsper‎ با استفاده از DNA‎ واکسن
01/00002/00009/00002 جداسازي، توليد، خالص‌سازي و تعيين خصوصيات يکي از پکتينازهاي توليد شده توسط ميکروارگانيسم‌هاي بومي ايران
01/00002/00009/00003 مطالعه فعاليت آنزيمي در آنتي بادي منوکلونال ‎7D9‎
01/00002/00009/00004 تخليص و مقايسه خصوصيات سينتيکي و ساختاري آنزيم لوسيفراز گونه‌هاي Phoinus pyralis, Lampyris turkestanicus‎
01/00002/00009/00005 طراحي راه‌اندازي روش سنجش آفلاتوکسين B1‎ به روش کمي لومينسانس الايزا
01/00002/00009/00006 جداسازي، خالص‌سازي و مطالعه ساختار – فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي
01/00002/00009/00007 بررسي فعاليت کاتاليتيکي آنتي بادي‌هاي موجود در سرم افراد باردار
01/00002/00009/00008 مهار رشد سلولهاي سرطاني پانکراس توسط P53‎
01/00002/00009/00009 تعيين توالي cDNA‎ کد کننده r(LRE) Luciferin Regenerating Enzyme‎ با کمک تکنيک RACE-PCR از گونه Lampyris turkestanicus
01/00002/00009/00010 ارتباط ساختار – فعاليت در آنزيم 5- انول پيروويل شيکيمات ‎3- فسفات سنتاز (EPSPS‎) باکتريايي طبيعي و جهش يافته؛ اثر گلايفوسيت و پروتئازها
01/00002/00009/00011 هضم آنزيمي ايمونوگلوبولين‌هاي Igm,IgG‎ انساني و منوکلونال موشي و جداسازي قطعات حاصل
01/00002/00009/00012 بررسي اثر مواد شيميايي و طبيعي مختلف بر روي تجمع پروتئيني تشکيل شده در ليزوزيم در شرايط آزمايشگاهي
01/00002/00009/00013 افزايش پايداري آنزيم لوسيفراز گونه Photinus pyralis در برابر هضم پروتئازها با استفاده از روش جهش زايي هدفدار
01/00002/00009/00014 بررسي مولکولي انکوژنهاي دخيل در ايجاد سرطان پستان
01/00002/00009/00015 بهينه‌سازي بيان، Refolding‎ و تخليص پپتيد N-Terminal‎ نوترکيب پلاسمينوژن انساني از باکتري Escherichia coli‎.
01/00002/00009/00016 تلخيص هورمون hCG‎ از ادرار و زير واحدهاي آن
01/00002/00009/00017 کلونينگ، ترادف، بيان و تعيين خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز حاصل از باسيلوس KRA2‎
01/00002/00009/00018 بررسي قابليت انتقال لوسيفرين و ژن لوسيفراز به سلول‌هاي يوکاريوت توسط ليپوزوم‌هاي کاتيوني
01/00002/00009/00019 بررسي بيان و تخليص استرپتوکيناز نوترکيب (SK-MBP‎) در اشرشياکولي
01/00002/00009/00020 مقايسه فعاليت-پايداري گليکوزيل هيدرولازهاي بومي ايران و بررسي افزايش کارايي به روش جهش زايي هدفدار
01/00002/00009/00021 کلونينگ، بيان و تعيين خصوصيات آنزيم متيل گلي اکسال سنتاز از گونه Thermus sp. GH5 و بررسي رفتار آلوستريکي آنزيم با جهش زايي هدفمند
01/00002/00009/00022 بررسي احتمال حضور آنتي بادي‌هايي با فعاليت کاتاليتيک در سرم افراد ديابتي
01/00002/00009/00023 تمام چكيده هاي بيوشيمي
01/00002/00009/00024 افزايش پايداري حرارتي و مقاومت در برابر هضم خودبه‌خودي (Autodigestion‎)آنزيم پروتئاز وابسته به روي(Zn) +2‎ به روش جهش زايي هدفدار
01/00002/00009/00025 استفاده از فناوري Antisense RNA در بهينه سازي بيان اينترفرون نوترکيب در باکتري E. coli
01/00002/00009/00026 افزايش کارايي متالوپروتئاز وابسته به روي(SVP) در حضور حلال هاي آلي با استفاده از روش جهش زايي هدفمند
01/00002/00009/00027 استفاده از اکورين بعنوان آنزيم گزارشگر نوين، مطالعات جهش زايي آن و آناليز سينتيک عملکرد آن در شناسايي ترکيبات نيتروآروماتيک
01/00002/00009/00028 کلونينگ و بيان قطعه ‎193 اسيد آمينه اي انتهايي آنزيم آلفا آميلاز از سويه باسيلوس KR8104 و بررسي ساختاري با استفاده از طيف سنجي دورنگنمايي دوراني و فلورسانس.
01/00002/00009/00029 کلونينگ، بيان و تخليص ترانس گلوتاميناز ‎2 نوترکيب (TG2) و تعيين خصوصيات آميلوژنيک آن در شرايط آزمايشگاهي
01/00002/00009/00030 افزايش حساسيت کيتهاي تشخيصي آنتي ژن-آنتي بادي با استفاده ازPoly-HRP متصل به دکستران
01/00002/00009/00031 طراحي، سنتز و بررسي اثرات بيولوژيکي آنالوگها ي پپتيد Brevinin-2Rبه عنوان ترک يبات ضدسرطان
01/00002/00009/00032 کلونينگ، بيان و تعيين خصوصيات ساختاري آنزيم بازيافت کننده لوسيفرين (LRE‎) از گونه ايراني Lampyris turkestanicus‎.-
01/00002/00009/00033 بررسي پروتئوميکس باکتري گرمادوست Thermus sp GH5 از زيست بوم ايران در برابر شوکهاي سرمايي
01/00002/00009/00034 طراحي بيوسنسور لوسيفراز براي سنجش فعاليت کاسپاز ‎
01/00002/00009/00035 بررسي نقش اسيد آمينه‌هاي موجود در سطح مشترک آکاربز- آلفاآميلاز از گونه باسيلوس
01/00002/00009/00036 خالص سازي و مطالعه پايداري آنزيم لوسيقراز Firefly در حضور حلالهاي آلي
01/00002/00009/00037 توليد و خالص‌سازي آنتي‌بادي موتوکلونال موشي بر ضد فعال‌کننده بافتي پلاسينوژن
01/00002/00009/00038 بررسي شاخص سطح انرژي (ATP/ADP ratio) و فعاليت کمپلکس I ميتوکندريايي در بيماران مبتلا به ALS و کلونينگ و بررسي تغييرات توالي ژن SOD1 در فرد سالم و فرد مبتلا به ALS
01/00002/00009/00039 بررسي اثر مايعات يوني و نانو مايعات يوني مغناطيسي بر پايه متيل ايميدازوليوم بر ساختار و عملکرد آنزيم لوسيفراز گونه Photunis piralis‎
01/00002/00009/00040 توليد آنتي‌بادي مونوکلونال موشي بر ضد آلفاآميلاز حاصل از باکتري بومي Bacillus sp.KR8104
01/00002/00009/00041 بررسي تأثير تجمعات پيش پلي پپتيد آميلوئيدي جزيره اي (ProIAPP) نوترکيب بر برخي خصوصيات ميتوکندري در سلولهاي پستانداران
01/00002/00009/00042 کلونينگ و بيان ScFv آنتي بادي منوکلونال موشي ضد پلاسمينوژن انساني و بررسي فعاليت فيبرينوليتيک آن
01/00002/00009/00043 طراحي پل دي‌سولفيدي در آنزيم لوسيفراز با استفاده از تکنيک جهش‌زايي هدفدار جهت توليد گزارشگر مناسب در مطالعه نانو سيستم‌هاي زيستي
01/00002/00009/00044 بررسي فعاليت آنزيم لاکاز وحشي و جهش يافته آن در جهت زيست پالايي ترکيبات فنلي
01/00002/00009/00045 توليد هيبريدوماي توليدکننده‌ي آنتي‌بادي منوکلونال موشي بر ضد لوسيفراز حشره شب‌تاب گونه‌ي فوتينوس پيراليس
01/00002/00009/00046 کلونينگ، تعيين ترادف، بيان و خالص‌سازي پيروات‌کيناز جدا شده از سويه ژئوباسيلوس بومي ايران
01/00002/00009/00047 کلونينگ و بيان scFv‎ آنتيبادي منوکلونال ضد پلاسمينوژن انساني
01/00002/00009/00048 توليد آنتي‌بادي منوکلونال موشي بر ضد آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت نوع B‎.-
01/00002/00009/00049 ساب کلونينگ، بيان و تخليص استرپتوکيناز
01/00002/00009/00050 بررسي پايداري حرارتي آنزيم آلفا آميلاز حاصل از باسيلوس KR8104‎ با استفاده از موتاسيون هدفمند
01/00002/00009/00051 بررسي اثرات بارهاي سطحي آرژنين بر ساختار و عملکرد آنزيم لوسيفراز از طريق جهش‌زايي هدفدار
01/00002/00009/00052 طراحي و ايجاد جهش‌هاي نقطه‌اي در ژن آلفا- آميلاز سوش Bacillus amyloliquefaciens‎ به منظور افزايش پايداري حرارتي و ارزيابي ويژگي‌هاي ساختاري و سينتيکي اين جهش يافته‌ها
01/00002/00009/00053 مدل اجرايي روش برچسب‌گذاري معنايي براي اثبات خودکار پايان‌پذيري در سيستم‌هاي بازنويسي ترم
01/00002/00009/00054 بررسي ايجاد جهش در جايگاه ترئونين ‎346‎ و تأثير آن بر روي خصوصيات لوسيفراز Photinus pyralis‎ با استفاده از جهش‌زايي هدفدار.-
01/00002/00009/00055 بهينه‌سازي تاخوردگي مجدد پروتئين آلفا آميلاز حاصل از باکتري باسيلوس مگاتريوم و بررسي ويژگي آنزيم
01/00002/00009/00056 بررسي اليگومريزاسيون سوپر اکسيد ديسموتاز انساني در فرم طبيعي و جهش يافته (D101N,I149T‎).-
01/00002/00009/00057 بررسي اثر فاکتور B‎ بر پايداري آنزيم لوسيفراز تغيير يافته به روش جهش‌زائي اشباعي و هدفدار.-
01/00002/00009/00058 مقايسه رفتار آلوستريکي متيل گلي اکسال سنتاز مزوفيل و همتاي ترموفيل آن با بررسي نقش قطعه پپتيدي ده آمينواسيدي انتهاي کربوکسيل آنزيم
01/00002/00009/00059 کلونينگ مارکز پرتواني Dppa5a‎ از سلول‌هاي بنيادي جنين موش: بيان، تخليص و مطالعه ساختاري پروتئين نوترکيب
01/00002/00009/00060 بررسي ساختار- فعاليت و پايداري در لاکازهاي وحشي و جهش يافته در مايعات يوني: مقايسه با ساير آنزيم‌ها
01/00002/00009/00061 طراحي و ساخت گزارشگر دوبخشي لوسيفراز (Split luciferase‎) جهت تشخيص زود هنگام آپوپتوز
01/00002/00009/00062 بررسي روند تجمع فرم طبيعي و جهش يافته‌هاي (Glu100Lys‎ و Asp125His‎) پروتئين سوپراکسيد ديسموتاز‎1‎ انساني (HSOD1‎) و تاثير اين تجمعات بر ميتوکندري.-
01/00002/00009/00063 نقش برهمکنش الکتروستاتيک بين ليزين ‎۱۹۲ و آسپارتات ‎۶۱۶ در تبديل فرم خودمهاري مولکول Apaf- 1‎ به فرم فعال.-
01/00002/00009/00064 کلونينگ ژن IP3R‎ انساني، طراحي و ساخت سنسور جهت سنجش IP3‎ با استفاده از لوسيفراز قطعه‌اي
01/00002/00009/00065 تمايز سلول‌هاي پيش‌ساز مشتق از پوست انسان به سلول‌هاي انسولين‌ساز در محيط برون‌تن و مقايسه الگوي پروتئين در سلول‌هاي پيش‌ساز و تمايز يافته
01/00002/00009/00066 بررسي نقش توالي هاي V‎ و VI‎ در تعيين خانواده آنزيمي آلفا آميلازهاي حد واسط
01/00002/00009/00067 بررسي اثر تغيير در اسيد آمينه جايگاه ‎۳۰۰ آنزيم لوسيفراز و بررسي خصوصيات آنزيم با جهش‌زايي هدف‌دار.-
01/00002/00009/00068 بررسي ميزان بيان مؤثر و کارآيي آنزيم جهش‌يافته لاکاز در موقعييت Asp 500‎.-
01/00002/00009/00069 بررسي نقش قطعات انتهايي C‎ و N‎ و حضور يک قطعه با ترادف His- His‎ روي ساختار- فعاليت و پايداري آنزيم متيل گلي اکسال سنتاز
01/00002/00009/00070 طراحي و بهينه‌سازي زيست حسگر باکتريايي فلورسانت تولوئن بر اساس اپران Xyl‎

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme