خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » پزشکی و پیراپزشکی » عناوین پایان نامه های رشته میکروب شناسی

عناوین پایان نامه های رشته میکروب شناسی

01/00003/00011/00001 بررسي کامپيلوباکتر در بيماران مبتلا به اسهال
01/00003/00011/00002 اپيدميولوژي سروتايپهاي مختلف سالمونلايي در تهران وتعيين الگوي مقاومت دارويي سروتايپهاي شناسايي شده
01/00003/00011/00003 بررسي باکتريولوژيک در خلط و ترشحات برنش بيماران مبتلا به برونشيت مزمن
01/00003/00011/00004 بررسي وضع بيماري سل در استان سيستان و بلوچستان (زابل)
01/00003/00011/00005 اثرات ضد آنتروتوکسيک عصاره بادام r(Amygdalus communisrar: amara dulicis)‎ بر روي اشيرشياکلي‌هاي آنتروتوکسي ژنتيک
01/00003/00011/00006 بررسي اپيدميولوژيک کارپرهاي سالم استافيلوکوک کواگولازمثبت در يازده مدرسه تهران
01/00003/00011/00007 بررسي کيفيت باکتريولژيک آب آشاميدني تهران بزرگ
01/00003/00011/00008 بررسي مايکوباکتريوم‌ها و بروسلا در شيرهاي غير پاستوريزه در تهران
01/00003/00011/00009 طرح مقاومت آنتي بيوتيکي (MIC‎ وMBC‎) وپراکندگي گروههاي سرمي اشريشياکلي‌آنتروپاتوژنتيک جدا شده از اسهال هاي حاد نوزادان در ايران
01/00003/00011/00010 مقاومت داروئي و سروتايپ هاي شايع پسودوموناس آئروژينوزا در عفونتهاي سوانح سوختگي (بيمارستان توحيد) در تهران
01/00003/00011/00011 عفونتهاي دستگاه ادراري ناشي از استافيلوکوکهاي گوآگولازمنفي
01/00003/00011/00012 بررسي کنژونکتيويت‌هاي کلاميديائي کودکان در روستاهاي سه منطقه تهران، آوج، بندرعباس
01/00003/00011/00013 مننژيت ناشي از باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي
01/00003/00011/00014 بررسي باکتريمي باکتريهاي گرم منفي و رابطه آن با پلاکت
01/00003/00011/00015 بررسي عوامل باکتريال هوازي عفونتهاي مزمن گوش مياني در مراجعين به بيمارستان رسول اکرم(ص)
01/00003/00011/00016 بررسي نسبت باکتريهاي بي‌هوازي نمونه بيماران مبتلا به عفونت پريودونتال (پريودونتيت) در مقايسه باافراد سالم
01/00003/00011/00017 بررسي مقايسه‌اي مايکوپلاسماهاي ژنيتال در زنان نابارور و سقط مکرر با گروه کنترل
01/00003/00011/00018 جداسازي سويه‌هاي بومي استرپتوميس توليدکننده تتراسيکلين‌هااز خاک ايران و بررسي افزايش توليد به روش ادغام پروتوپلاست ها
01/00003/00011/00019 تشخيص سريع مننژيت باکتريائي از طريق بررسي CRP‎ درمايع مغزي نخاعي
01/00003/00011/00020 بررسي سقط جنين هاي ليستريائي و سروتايپ عامل و وفور آن
01/00003/00011/00021 بررسي عوامل اتيولوژيکي زخم‌هاي جلدي و درمان آن
01/00003/00011/00022 باکتريمي نوزادان و ارتباط آن با عفونتهاي بيمارستاني در اصفهان
01/00003/00011/00023 بررسي شيوع اسهالهاي ميکربي و ويروسي در کودکان زير پنج سال
01/00003/00011/00024 باکتري اوري ناشي از سوندگذاري يا کاتتريزاسيون
01/00003/00011/00025 ارزيابي ايمونولوژيک کونژوگه آلژينات سودوموناس آئروژينوزا با توکسوئيد کزاز در مدل موش آزمايشگاهي
01/00003/00011/00026 اثر مهاري لاکتوباسيلهاي جدا شده از ماست بر روي رشد و توکسين‌زايي انتروهموراژيک اشرشياکلي
01/00003/00011/00027 کلون‌کردن و بيان قطعه DNA‎ فيوز شده ژنهاي dnak‎ اشرشياکلي و rPIL‎ بروسلاآبورتوس S19‎ در E.coli‎
01/00003/00011/00028 بررسي ميانکنش بين سويه‌هاي اوروپاتوژن اشرشياکلي واجد پيلي تيپ ‎?وP‎ يا نوتروفيلهاي انساني
01/00003/00011/00029 تشخيص لژيونلاپنوموفيلا در نمونه برونکوآلوئولار توسط روش PCR‎
01/00003/00011/00030 اثر بارندگي آنتي سرم ضد کنژوگه زنجيره جانبي O‎ از O157-VTEC‎ با ضيمبريه P‎ اشرشياکلي يوروپاتوژن در کشت سلولي و مدل موشي
01/00003/00011/00031 بررسي اثر وروتوکسين انتروهموراژيک اشرشياکلي بر روي لنفوم بورکيت انساني
01/00003/00011/00032 بررسي حضور ژن VanA‎ در انتروکوکهاي مقاوم به وانکومايسين جدا شده از نمونه‌هاي باليني با PCR‎
01/00003/00011/00033 تعيين الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيکي و بررسي ژن mecA‎ در استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌هاي باليني در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران
01/00003/00011/00034 شناسايي فنوتيپهاي VanC‎،VAnB‎،VanA‎ در انتروکوکهاي مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه‌هاي کلينيکي
01/00003/00011/00035 بررسي عوامل باکتريائي عفونتهاي ادراري کودکان در منطقه اهواز و تعيين ميزان مقاومت آنها نسبت به آنتي بيوتيکهاي متداول در درمان اين عفونتها
01/00003/00011/00036 بررسي رابطه بين عفونتهاي زخمي و آلودگي اطاق عمل ومطالعه فاکتور مقاومت R-Factor‎ در باکتريهاي جداشده
01/00003/00011/00037 مطالعه فاکتورهاي ژنتيکي در باکتريهاي مقاوم به سموم
01/00003/00011/00038 بررسي و مطالعه سل دستگاه تناسلي زنان در تهران
01/00003/00011/00039 بررسي علل باکتريال، ميزان شيوع و مقاومت آنتي بيوتيکي سينوزيت در بيمارستانهاي منتخب تهران
01/00003/00011/00040 سروباکتريولوژي بورليوزيس در کانونهاي آندميگ استان آذربايجان شرقي
01/00003/00011/00041 بررسي پرسينيا انترکلوتيکا در بيماران مبتلا به اسهال
01/00003/00011/00042 تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ارزيابي مقاومت متالوبتالاکتامازي در سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوز جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستانهاي منتخب تهران
01/00003/00011/00043 کلونينگ و بيان پروتئين HpaA‎ هليکوباکتر پيلوري (سويه26695)
01/00003/00011/00044 کلونينگ و بيان قطعه مشتق شده از زير واحد UreB‎ آنزيم اوره آز هليکوباکتر پيلوري
01/00003/00011/00045 مطالعه اثرات انتروتوکسين استافيلوکوکوس اورئوس و ليپيدA‎ سم‌زدايي شده بر روي کاهش تومور و پاسخ ايمني سلولي
01/00003/00011/00046 بررسي پاسخهاي ايمني کونژگه ليپوپلي ساکاريد دتوکسيفاي شده و پلي ساکاريد-OSP)O‎) بروسلا آبورتوس با توکسوئيد کزاز
01/00003/00011/00047 رديابي ژن‌هاي انتروتوکسين A,B‎ استافيلوکوکوس اورئوس در نمونه‌هاي باليني با روش مولکولي PCR‎
01/00003/00011/00048 رديابي ليستريا مونوسيتوژنز در ترشحات واژن به روش PCR‎
01/00003/00011/00049 بررسي اثرات توامان وروتوکسين‎? و ليپيدA‎ سم‌زدايي شده بر سيتوتوکسيسيته روي رده سلولي سرطان پستان در شرايط آزمايشگاهي و تومور ايجاد شده در موش
01/00003/00011/00050 ارزيابي بيان و ايمني‌زايي ژنهاي L7/L12‎وP39‎ بروسلا آبورتوس در موش BaIb/C‎
01/00003/00011/00051 مطالعه اثرات ضد ميکروبي سلولز و متابوليت‌هاي حاصل از استوباکترگزيلينوم بر روي سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس
01/00003/00011/00052 بررسي تغييرات مورفولوژي و بيوشيميايي سودوموناس آئروژينوزا در مجاورت عصاره کلروفرمي سير حاوي آليسين
01/00003/00011/00053 جداسازي و بررسي سيتوتوکيسته گونه‌هاي مختلف آئروموناس آز آبهاي پايين دست سد سفيدرود
01/00003/00011/00054 بررسي عوامل باکتريال هوازي در عفونتهاي ادراري با علامت و بدون علامت کودکان ارجاع شده به بيمارستانهاي منتخب و پرورشگاههاي مشهد
01/00003/00011/00055 بررسي تاثير ترکيبات بيسموت برروي هليکوباکترپيلوري در آزمايشگاه (اين ويترو) و ارزيابي رشد آن در محيط مايع تقويت‌شده
01/00003/00011/00056 تهيه کشتهاي آغازگر لاکتيک مقاوم به باکتريوفاژ و تعيين توان (آنتي باکتريال) آنها براي بدست آوردن فراورده‌هاي تخمير يافته شير
01/00003/00011/00057 نقش کلنيزاسيون استرپتوکوک گروهB‎ درتبهاي زايماني و بررسي پروفيلاکسي آمپي‌سيلين برتبهاي زايماني ناشي از آن
01/00003/00011/00058 جداسازي و شناسايي پروپيوني باکتريهاي توليدکننده ويتامين B‎?? از فراورده‌هاي لبني ايران و افزايش ميزان فراورده باکتريايي(ويتامينB‎??) بااستفاده از متد پروتوپلاست فيوژن
01/00003/00011/00059 تشخيص ميکوباکتريوم توبرکولوزيس به روش PCR‎ در نمونه هاي خلط که با روشهاي معمول (لام مستقيم، کشت، BACTEC‎) منفي مي شوند
01/00003/00011/00060 جداسازي و بررسي سيتوتوکسيسيته گونه‌هاي مختلف آئروموناس از کودکان زير ‎? سال مبتلا به اسهال
01/00003/00011/00061 بررسي و مقايسه عوامل باکتريال مسئول در عفونتهاي ادراري در سه ماهه اول – دوم و سوم بارداري
01/00003/00011/00062 جداسازي باسيلوس سرئوس از زخم‌ها و سوختگي‌ها و بررسي سويه‌هاي توکسين زا و اثرات سيتوپاتيک آن
01/00003/00011/00063 بررسي شکل ال باکتري‌ها در عفونتهاي مزمن ادراري و تعيين شرايط بازگشت شکل اوليه آنها
01/00003/00011/00064 اثر آنتي بيوتيکها در آزادشدن آندوتوکسين (LPS‎)از سالمونلاتيفي و رابطه آندوتوکسين آزاد شده با توليدTNF-a‎ در شرايط ex vivo‎
01/00003/00011/00065 بررسي مقاومت استافيلوکوکهاي بيماريزا به آنتي بيوتيکها ضد عفوني کننده‌ها و گندزداها
01/00003/00011/00066 جداسازي ميکوباکتريومهاي محيطي از خاک منطقه اهواز و جداسازي آنها از بيماران و نقش آلودگي خاک در بروز بيماري در منطقه
01/00003/00011/00067 بررسي شيوع ژن‌هاي آنزيم‌هاي تغييردهنده آمينوگليکوزيدها در ميان ايزوله‌هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس به روش PCR
01/00003/00011/00068 مطالعه مقاومت كينولوني وابسته به افلاكس پمپ در ايزوله‌هاي باليني سودوموناس آئروجينوزا
01/00003/00011/00069 بررسي حضور هليکوباکتر پيلوري cagA+ در پلاک دنداني و بيوپسي معده با روش PCR
01/00003/00011/00070 بررسي اثر مهاري لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مهار سويه‌هاي مقاوم به آنتي بيوتيک هليکوباکتر پيلوري
01/00003/00011/00071 بررسي مقاومت به آمينوگليکوزيدها ( aph(3 )-VI ant(2 )-I aac(6 )-I aac(6 )-II‎) در سودوموناس آئروژينوزا با روش PCR‎ در نمونه هاي باليني
01/00003/00011/00072 بررسي برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي استافيلوکوک‌هاي جداشده از مواد لبني شهر تهران
01/00003/00011/00073 بررسي الگوي پلاسميدي مقاومتهاي دارويي استافيلوکوکوس اورئوس جداشده از عفونتهاي بيمارستاني
01/00003/00011/00074 ساخت کونژوگه پلي‌ساکاريد – O‎ پسودوموناس آئروژينوزا با توکسوئيد کزاز و بررسي عيار پادتن در خرگوش
01/00003/00011/00075 بررسي خصوصيات ويبريوهاي توکسيژنيک جداشده از منابع آبي شمال ايران
01/00003/00011/00076 توليد و تخليص اگزتوکسين A‎ کلستريديوم بوتولينوم تيپ A‎
01/00003/00011/00077 اثر تري‌متوپريم، و سولفاديازين بر ليستريا مونوسيتوژنز در سلولهاي کبدي (In Vivo‎) و ماکروفاژهاي صفاقي موش (In Vitro‎)
01/00003/00011/00078 بررسي اثر هم افزايي ليزر کم قدرت (He/Ne‎) و جنتاميسين بر توليد آلژينات ورشد پسودوموناس ائروژينوزا در شرايط آزمايشگاهي
01/00003/00011/00079 بررسي فعاليت آنتي موتاژني لاکتو باسيل‌هاي موجود در ماست با استفاده از تست ايمز
01/00003/00011/00080 مقاوت داروئي و آناليز پلاسميدي در سودوموناس آئروژنزا
01/00003/00011/00081 بررسي اثر يونهاي ++Mg‎ و ++CU‎ بر توليد و سميت توکسين A‎ بوتولينوم و پايداري آن
01/00003/00011/00082 اثر کاربرد همزمان امواج فراصوت و سفتازيديم بر رشد و فاگوسيتوز پسودوموناس ائروژينوزا
01/00003/00011/00083 تشخيص مولکولي هليکوباکترپيلوري از نمونه‌هاي بافت معده بوسيله واکنش زنجيره‌اي پليمريزاسيون (PCR‎) در بيماران مشکوک به عفونتهاي ناشي از هليکو باکترپيلوري
01/00003/00011/00084 جداسازي و ارزيابي ايمونولوژيکي پروتئين لايه خارجي بردتلاپرتوسيس
01/00003/00011/00085 بررسي اثر کونژوگه پلي ميکسين B‎- آلبومين در درمان سپسيس ناشي از سودوموناس آئروژينوزا در موش
01/00003/00011/00086 اثر غلظتهاي پايين‌تر از MIC‎ ونکومايسين در القاء اشکال L‎ يا استافيلوکوکوس اورئوس و بررسي پايداري آنها در خون (در شرايط آزمايشگاهي)
01/00003/00011/00088 اثر تيمار آنتي بيوتيکي بر توليد نيتريک اکسايد القا شده با استافيلوکوکوس اورئوس در ماکروفاژهاي موش
01/00003/00011/00089 بررسي اثر مهاري عصاره الکلي بابونه بر روي رشد و توليد برخي از فاکتورهاي استافيلوکوکوس اورئوس
01/00003/00011/00090 اثرات عصاره‌هاي آبي و الکلي آويشن بر رشد اشريشياکلي انتروهموراژيک O157 و توليد و روتوکسين
01/00003/00011/00091 بررسي فراواني ژن‌هاي حدت stx2 ,stx1 ,ehxa اشريشياکولي جدا شده از انسان و دام بوسيله روش واکنش زنجيره‌اي پليمراز چندگانه (Multiplex PCR)
01/00003/00011/00092 اباز شاخص آنتي ژنتيک NSP4‎ روتاويروس در پيلي CS3‎ اشرشياکلي (E.Coli‎).-
01/00003/00011/00093 اثر برخي از عوامل فيزيکو شيميايي بر روي حذف پلاسميد PBLuescript‎ در اشرشياکلي آلفاDH5‎
01/00003/00011/00094 اثر غلظت‌هاي کمتر از توقف‌دهنده رشد جنتاميسين و اسيد ناليديکسيک بر روي توليد بتالاکتاماز اشرشياکلي اوروپاتوژنيک
01/00003/00011/00095 ارزيابي پاسخ ايمني و اثر محافظت کننده کونژوگه فلاژلين آلژينات سودوموناس آئروژينوزا در موش BALB/c‎
01/00003/00011/00096 بررسي باکتري‌هاي بيماريزايي انساني (پلزيوموناس شيگلوئيدس و آئروموناس متحرک) در استخرهاي پرورش ماهي شهر زنجان و بررسي توليد انتروتوکسين در آنها
01/00003/00011/00097 جداسازي و شناسايي آدنو ويروسهاي دوده‌اي از بيماران مبتلا به اسهال با استفاده از روشهاي خنثي سازي ويروس، الايزا، ايمونوفلوئورسانس ثبوت مکمل و هماگلوتيناسيون
01/00003/00011/00098 جداسازي و بررسي فعاليتهاي بيولوژيک (آزمايش ليموس آمبوسيت لايست، واکنش شوارتزمن و LD50‎ در موش) اندوتوکسين اشريشياکلي O55:K59‎
01/00003/00011/00099 بررسي شرايط توليد وروتوکسين توسط سويه اشيرشياکلي و روتوکسيژنيک
01/00003/00011/00100 جداسازي و شناسايي آسينتوباکتر SPP‎ در بيماران متصل به دستگاه تنفس مکانيکي بستري در بخش ICU‎ بيمارستان مباشر کاشاني همدان و تعيين الگوي پلاسميدي آنها
01/00003/00011/00101 بررسي اثر حفاظتي آنتي‌باديهاي فلاژلي سودوموناس آئروژينوزا بر عفونت سوختگي ناشي از آن در موش سفيد آزمايشگاهي
01/00003/00011/00102 اثر غلظتهاي کمتر از توقف دهنده رشد (Sub-MIC‎) جنتاميسين و تتراسيکلين بر روي فعاليت هموليتيک اشرشياکلي اوروپاتوژنيک
01/00003/00011/00103 بررسي آزمون ايمونوفلورسانس غيرمستقيم درتشخيص زخمهاي اثني عشرناشي از هليکو باکتريپلوري
01/00003/00011/00104 بررسي پروتئينهاي غشاء خارجي بروسلا آبورتوس و تعيين شدت تحريک سيستم ايمني سلولي آنها در خوکچه هندي
01/00003/00011/00105 مشخصات فعاليت ليپازي بعضي از سويه‌هاي سودوموناس آئروژنزا جداشده از عفونتهاي انساني
01/00003/00011/00106 بررسي ميزان شيوع هپاتيت B‎ و ارتباط آن باHTLV-1‎ در اعضاي خانوارهاي حاملين HBS Ag‎ در استانهاي آذربايجانشرقي و اردبيل
01/00003/00011/00107 بررسي مقاومت دارويي مايکوباکتريوم توبرکولوزيس در استان آذربايجان غربي و ارزيابي نقش مقاومت در سرعت رشد و ويرولانس باکتري
01/00003/00011/00108 بررسي اثر عصاره کلروفرمي حاوي آليسين سير برتوکسين زايي شيگلاهاي انتروپاتوژن
01/00003/00011/00109 مقايسه انواع سروتايپهاي سالمونلاهاي جدا شده از گوشت مرغ، گوساله و گوسفند مصرفي شهر تهران و بررسي الگوي مقاومت دارويي آنها
01/00003/00011/00110 بررسي ايجاد نازايي توسط کلاميديا تراکوماتيس بيووارماوس نومونايتيس در مدل حيواني داراي سيستم ايمني طبيعي و مهار نشده
01/00003/00011/00111 بررسي مقاومت به ونکومايسين و متي سيلين در استافيلوکوکوس اورئوس با روش PCR در نمونه‌هاي باليني
01/00003/00011/00112 تشخيص مولکولي فاکتورهاي ويرولانسي شيگلاهاي جدا شده از افراد اسهالي و سالم
01/00003/00011/00113 تخليص پيوستن S2‎ سويه‌هاي سودوموناس آئروجينوزاي (بيمارستان) بومي و استاندارد و مقايسه اثرات سيتوتوکسيک آنها بر سلولهاي طبيعي و توموري
01/00003/00011/00114 نقش پلاسميدهاي جدا شده از استافيلوکوکوس‌هاي دخيل در عفونت‌هاي ادراري در بروز مقاومت بتالا کتامازي
01/00003/00011/00115 بررسي الگوي مقاومت دارويي و پلاسميدي سويه‌هاي کلبسيلاي جدا شده از عفونت‌هاي ادراري
01/00003/00011/00116 بررسي اثر عصاره آبي و الکلي برگ گياه اکاليپتوس روي سودوموناس آئروژينوزا
01/00003/00011/00117 مقايسه پديده داينس و توليد پروتيسين در پروتئوس‌هاي جدا شده از عفونت‌هاي ادراري و رابطه آنها با پلاسميدها
01/00003/00011/00118 بررسي اثر دو ماده گندزدا (کلر- يد) در انتقال مقاومت آنتي بيوتيکي به سويه‌هاي انتروکوک
01/00003/00011/00119 ثر غلظت‌هاي کمتر از توقف دهنده رشد آنتي بيوتيک‌ها برزنده ماندن سالمونلاتيفي موريوم در سلولهاي ميزبان
01/00003/00011/00120 بررسي اثر باکترهاي توليد کننده اسيد لاکتيک (جدا شده از لبنيات) بر روي رشد باکترهاي گرم منفي بيماري‌زاي روده (سالمونلا – شيگلا)
01/00003/00011/00121 بررسي و تشخيص عوامل پنوموني‌هاي لژيونلايي.-
01/00003/00011/00122 اثرات فيزيوپاتولوژيک توکسين شيکلاديسانتري تيپ I‎.-
01/00003/00011/00123 جداسازي باکتري هاي Fastidious‎ در نمونه‌هاي عفونت ادراري.-
01/00003/00011/00124 بررسي عوامل اتيولوژيکي بي‌هوازي در سينوزيتها.-
01/00003/00011/00125 روش سريع کوآگلوتيناسيون جهت تشخيص ويبريوکلراO1‎ بااستفاده از آنتي بادي منواسپسيفيک
01/00003/00011/00126 طراحي و ارزيابي يک آزمون PCR-ELISA‎ براي تشخيص بروسلا مليتنسيس
01/00003/00011/00127 کشت، سروتايپينگ و تشخيص مولکولي ژن (hlya‎) با روش PCR‎ از نمونه ‎??? نمونه جمع آوري شده از بيماران مشکوک به وبا
01/00003/00011/00128 شناسايي لژيونلا در نمونه آب بيمارستاني با تکنيک PCR‎ و کشت
01/00003/00011/00129 توليد و ارزيابي پاسخ ايمني در مقابل ساکارومايسس سرويزيه نوترکيب تجلي‌دهنده زير واحد B‎ انتروتوکسين ويبريوکلرا در مدل حيواني
01/00003/00011/00130 ارزيابي مقاومت بتالاکتامازي (با واسطه پلاسميد) در سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از سوختگي‌ها
01/00003/00011/00131 ارزيابي پاسخ ايمني در مقابل ساکارومايسس سرويزيه نوترکيب تجلي دهنده زير واحد B‎ توکسين حساس به حرارت (LTB‎) اشريشياکلي انتروتوکسيژنيک در مدل حيواني
01/00003/00011/00132 تشخيص ژن cagA‎ هليکوباکترپيلوري از نمونه‌هاي باليني توسط PCR‎
01/00003/00011/00133 ارزيابي اثرات ايمنولوژيکي کونژوگه وزيکول غشاء خارجي حاوي porA‎ نيسريا مننژيتيديس سروگروه B‎ با کپسول پلي‌ساکاريدي نيسريا مننتژيتيديس سروگروه A‎ در خرگوش
01/00003/00011/00134 جداسازي، شناسايي و خالص سازي آنتي ژنهاي PT‎وFHA‎ از کشت معلق سويه ‎??? بوردتلاپرتوسيس و استفاده از آنها در جهت ارزيابي ايمني زايي بر عليه سياه سرفه به کمک ادجوانتهاي مختلف
01/00003/00011/00135 اثر مهاري محصولات خارج سلولي لاکتوباسيل روي رشد پسودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس آرئوس
01/00003/00011/00136 ارزيابي ژن ctx-m‎ در سويه‌هاي کلبسيلا پنومونيه چند مقاومتي جدا شده از نمونه‌هاي کلينيکي
01/00003/00011/00137 شناسائي van A, B, C, D, E‎ در انتروکک‌هاي مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني و نمونه مدفوع بوسيله PCR‎
01/00003/00011/00138 بررسي شيوع ژن CTX-M‎ در کلبسيلا، سالمونلا، شيگلا و اشرشياکلي چند مقاومتي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي
01/00003/00011/00139 کلونينگ و بيان قطعه کد کننده پروتئين PorA‎ نايسريا مننجايتيديس سروگروه B‎ در E.coli‎
01/00003/00011/00140 بررسي تاثير عصاره کلروفرمي سير (آليسين) بر بقاي درون ماکروفاژي بروسلا
01/00003/00011/00141 تاثير ترکيبات بيسموت تيول (‎?مرکاپتواتانل و دي مرکاپتوتيا ديازول) بر استافيلوکوکوس اپيدرميديس و بيوفيلم آن در کاتترهاي ادراري
01/00003/00011/00142 ارزيابي پاسخ سيستم ايمني بر عليه ترکيب فيوژن پروتئين نوترکيب L7-L12‎- هيومن سرم آلبومين با ليپوپلي ساکاريد دتوکسيفايد بروسلا آبورتوس در مدل حيواني
01/00003/00011/00143 تعيين الگوي فلاژلين (fliC) سودوموناس آئروژينوزا در سويه‌هاي باليني به روش PCR
01/00003/00011/00144 ارزيابي محيط کشت Vibrio cholera meduim) VC‎) درتشخيص سريعتر ويبريو – کلرا و تعيين سروتايپ هاي غالب
01/00003/00011/00145 طراحي و ساخت پروتئين نوترکيب و DNA‎ واکسن FimH‎ اشريشيا کلي يوروپاتوژن و ارزيابي ايمني‌زايي آنها در موش آزمايشگاهي
01/00003/00011/00146 بررسي ميزان وفور باکتريهاي هوازي در آپانديسيت حاد
01/00003/00011/00147 بررسي يورتريت هاي غير گونوکوکي و غير کلاميديايي
01/00003/00011/00148 بررسي اثرات پاتولوژيک و بيوشيميايي توکسين‌هاي Clostridium oifficile‎ و علل پلاسميديک يا کروموزومال آنها
01/00003/00011/00149 بررسي آلودگي و عفونتهاي سالمونلائي در بيمارستان رازي و هفده شهريور رشت
01/00003/00011/00150 بررسي اکتينوميسها در خانمهايي که از IUD‎ استفاده مي کنند
01/00003/00011/00151 تمام چكيده هاي ميكروب شناسي
01/00003/00011/00152 متن
01/00003/00011/00153 بررسي بيووارهاي اوره پلاسما اوره‌ليتيکوم در مايع مني مردان نابارور با واکنش زنجيره‌اي پليمراز
01/00003/00011/00154 مطالعه اثرات عصاره الکلي و اسانس زيره بر روي کلبسيلا پنومونيه
01/00003/00011/00155 بررسي اثرات محافظت کننده فلاژلين نوترکيب سودوموناس آئروژينوزا در مدل موش سوخته
01/00003/00011/00156 بيان، تخليص و آنتي ژنيسيته فيوژن پروتئين نوترکيب UreB229-561-HpaA‎ هليکوباکتر پيلوري
01/00003/00011/00157 بررسي ميانکنش اسپورهاي باسيلوس سابتيليس در رده سلولي ?-
01/00003/00011/00158 شناسايي مقاومت به کلاريترومايسين در هليکوباکتر پيلوري جدا شده از بيوپسي معده به روش PCR
01/00003/00011/00159 تخليص و کنژوگاسيون زنجيره جانبي پلي ساکاريدي سالمونلاتيفي موريوم با توکسوئيد کزاز و ارزيابي پاسخهاي ايمني بر عليه پلي ساکاريد خالص و کنژوگه در موش آزمايشگاهي
01/00003/00011/00160 شناسايي سويه‌هاي بورخولدرياسپاشياي جدا شده از بيماران مبتلا به فيبروز کيستيک مراجعه کننده به سه بيمارستان شهر تهران از طريق واکنش زنجيره‌اي پليمراز اختصاصي ژنوموار بر اساس ژن recA‎
01/00003/00011/00161 بررسي گروههاي اختصاصي agr‎ در سويه هاي استافيلوکوکوس ارئوس جدا شده از موارد انساني
01/00003/00011/00162 استفاده از نانو ذرات در شناسايي سريع سم و يبريو کلره
01/00003/00011/00163 ارزيابي پاسخهاي ايمني محافظتي مخلوط LPS‎ وپروتئين نوترکيب CagA‎ هليکوباکترپيلوري در موش BALB/c‎
01/00003/00011/00166 ژنوتايپينگ سويه‌هاي E.coli‎ توليد کننده آنزيم‌هاي بتالاکتاماز (Amp-C‎، CTX-M‎، SHV‎ و TEM‎) با Rep-PCR‎
01/00003/00011/00167 ارزيابي پاسخ‌هاي ايمني مخلوط پروتئين‌هاي نوترکيب PorA- PilQ406-770‎ به همراه OMV‎ نايسريا مننژيتيديس سرو گروه B‎ درموش BALB/c‎.-
01/00003/00011/00168 تشخيص بروسلا مليتنسيس به روش Real-Time PCR‎ در نمونه‌هاي باليني و دامي
01/00003/00011/00169 متن
01/00003/00011/00170 بررسي تاثير (In-Vivo ,In-Vitro‎) سيپروفلاکساسين بر سويه‌هاي مقاوم پسودوموناس آئروژينوزا
01/00003/00011/00171 بررسي اثر هم‌افزائي دي‌اکسيد تيتانيوم، همراه اشعه ماوراءبنفش در باکتري کشي محيطهاي آبي
01/00003/00011/00172 ارزيابي پاسخ فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و اينترفرون گاما به فيوژن پروتئين نوترکيب Ag85B‎ و Ag85C‎ مايکوباکتريوم توبرکلوزيس در مدل موشي BALB/c‎
01/00003/00011/00173 تعيين مقاومت کارباپنمازي با واسطه‌ي ژن‌هاي KPC‎ و ges‎ در ايزوله‌هاي کلينيکي کلبسيلا پنو مونيه، اشرشياکلي و سودوموناس آلروژينوزا
01/00003/00011/00174 کلون و بيان زير واحد S1‎ پرتوسيس توکسين و ارزيابي ايمني زايي آن با ادجوانت CpG‎ باکتريايي در مدل موشي
01/00003/00011/00175 شناسايي اشرشياکلي انتروپاتوژنيک (EPEC‎) در ميان اشرشياکلي‌هاي جدا شده از مدفوع کودکان بستري و بررسي توزيع اينتگرون کلاس ‎1‎ در ميان آنها
01/00003/00011/00176 ژنوتايپينگ سويه‌هاي P.aeruginosa‎ توليد کننده آنزيمهاي بتالاکتامازي (shv,tem,oxa,imp,vim‎) با rep-PCR‎.-
01/00003/00011/00177 ارزيابي پاسخ‌هاي ايمني نانوذرات کونژوگه با فيوژن پروتئين کلرا توکسين B‎ و ناحيه N‎ انتهايي فلاژلين پسودوموناس آئروژينوزا در موش BALB/c‎.-
01/00003/00011/00178 توليد و ارزيابي ايمونولوژيکي کونژوگه پروتئين غشاء خارجي P6‎ هموفيلوس آنفلوانزا با کپسول پلي ساکاريدي هموفيلوس آنفلوانزا سروتيپ b‎ و بررسي اثر حفاظتي آن در موش آزمايشگاهي.-
01/00003/00011/00179 ارتباط بين ساب تايپ‌هاي SCCmec‎ ايزوله‌هاي کلينيکي استافيلوکوکوس اورئوس وپروفايل ژن‌هاي (tsst1,pvl‎).-
01/00003/00011/00180 ارزيابي ايمني پروتکتيو پروتئين‌هاي نوترکيب Ace‎ و Zot‎ ويبريو کلره در موش آزمايشگاهي
01/00003/00011/00181 تهيه فيوژن پروتئين اگزوتوکسين A‎ (دومين I,II‎) – فلاژلين (بخش N‎- ترمينال) سودوموناس آئروژينوزا و ارزيابي پاسخ‌هاي ايمني درموش BALB/c‎.-
01/00003/00011/00182 تشخيص مولکولي و ژنوتايپينگ ايزوله‌هاي باليني اسينتوباکترباماني بيان‌کننده ژن‌هاي کرباپنمازي
01/00003/00011/00183 بررسي تغيير الگوي بيان ژنها در پاسخ به دو واريانت غالب انکوپروتئين CagA‎ هليکوباکتر پيلوري در سل لاين AGS‎
01/00003/00011/00184 تاثير غلظت کمتر از مهارکننده آمپي سيلين، ونکومايسين، جنتامايسين و سفتي زوکسيم در بيان ژن‌هاي کلونيزاسيون انتروکوکوس فکاليس ايزوله شده از نمونه کلينيکي در شرايط in- vitro‎.-
01/00003/00011/00185 ميانکنش پروتئين نوترکيب OipA‎ هليکوباکترپيلوري با سلولهاي دندريتيک و کارسينوماي اپيتليال معده
01/00003/00011/00186 تعيين فراواني ژن‌هاي کد کننده آنزيم‌هاي بتالاکتامازوسيع الطيف و آنزيم‌هاي تغيير دهنده آمينوگليکوزيدها در ايزوله‌هاي باليني مقاوم سالمونلا و انتروباکتر
01/00003/00011/00187 ارزيابي ايمني حفاظتي فيوژن پروتيين (CagA, OipA, NAP‎) متصل شده به فلاژلين نوترکيب پسودوموناس آئروژينوزا (FliC‎) تايپA‎ در موش BALB/c‎ آلوده به هليکوباکتر پيلوري
01/00003/00011/00188 مقايسه ميزان فراواني ژن‌هاي دخيل در تشکيل بيوفيلم بين ايزوله‌هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متي سيلين
01/00003/00011/00189 مقايسه مولکولي شاخص‌هاي ويرولانس و ژنوتايپينگ (PFGE‎) اشرشياکلي جدا شده از ادرار و مدفوع کودکان.-
01/00003/00011/00190 ارزيابي ايمني‌زايي فيوژن پروتئين FlaA/PAL‎ نو ترکيب لژيونلا پنوموفيلا در مدل موشي BALB/c‎.-
01/00003/00011/00191 تايپ‌بندي ژنومي و تعيين تنوع ژنتيکي SCCmec‎، گروه‌هاي اختصاصي agr‎ و ژن‌هاي مرتبط با بيماري‌زايي در ايزوله‌هاي باليني استافيلوکوکوس اپيدرميديس
01/00003/00011/00192 عيين کلون غالب انتروکوکوس فسيوم چند مقاومتي در نمونه‌هاي باليني با روشهاي الکتروفورز ميدان پالسي (PFGE‎) و تايپينگ سکانس چند ناحيه اي (MLST‎).-
01/00003/00011/00193 تيپ بندي ژنومي (روشهاي MLVA‎ و PFGE‎) و بررسي تنوع ژنتيکي پيرامون ژن گروه blaCTX-M-1‎ در کلبسيلا پنومونيه.-
01/00003/00011/00194 بررسي کاستهاي ژني اينتگرون کلاس ‎۱، شناسايي ژن‌هاي مقاومت به تتراسايکلين (A- D‎) و ژنوتايپينگ ايزوله‌هاي باليني مقاوم به تتراسايکلين انتروپاتوژنيک اشريشياکولاي
01/00003/00011/00195 شناسايي ژنهاي کد کننده آنزيم هاي تغيير دهنده آمينوگليکوزيدها aph3-Ia ,‎ در ميان اشريشياکلي يوروپاتوزن جدا شده از ادرار با روش PCR‎.-
01/00003/00011/00196 بررسي کاست‌هاي ژني اينتگرون کلاس ‎۱، شناسايي ژن‌هاي مقاومت به تتراسايکلين (A-D‎) و ژنوتايپينگ ايزوله‌هاي باليني مقاوم به تتراسايکلين سالمونلا و شيگلا.-
01/00003/00011/00197 سروگروپينگ، ژنوتايپينگ و بررسي ژن‌هاي ويرولانس و بتالاکتامازي شايع در سويه‌هاي E.coli‎ انتروپاتوژنيک

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme