خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » پزشکی و پیراپزشکی » عناوین پایان نامه های رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

عناوین پایان نامه های رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

01/00003/00021/00001 بررسي اثرعقيم کنندگي اشعه گاما برروي توليد مثل گنه اورنيتودوروس تولوزاني
01/00003/00021/00002 بررسي عوامل موثر در تکثير و ذخيره‌سازي زنبورهاي پارازيتوئيدSpalangia endius wal‎ به منظور کنترل بيولوژيک مگس خانگي در ايران
01/00003/00021/00003 بررسي کاربرد سم اکتليک (پريمفوس متيل) به عنوان لاروکش در آزمايشگاه و صحرا
01/00003/00021/00004 مطالعه شيوع بيماري گال و مقايسه ميزان تاثير داروهاي مختلف دربين مراجعين کلينيکهاي پوست شهر مشهد
01/00003/00021/00005 آناليز هيدروکربن‌هاي کوتيکول گونه‌هاي آنوفل ناقل مالاريا در ايران و امکان به کارگيري آن در تفکيک گونه‌هاي سيبلينگ
01/00003/00021/00006 ارزيابي قارچ حشره‌کش بوورياباسيانا در مبارزه بيولوژيک با مگس خانگي (Musca domestica‎)
01/00003/00021/00007 بررسي آلودگي پشه خاکي‌ها به انگل Leishmania (Leishmania) infantum‎ از طريق روش‌هاي مولکولي (PCR-RFLP‎) در استان اردبيل 1385- ‎1386
01/00003/00021/00008 بررسي فراواني زنبورگزيدگي در شهرستان يزد و تعيين گونه‌هاي زنبورهاي نيش زن
01/00003/00021/00009 تعيين فون و فعاليت فصلي پشه خاکيهاي استان ايلام
01/00003/00021/00010 بررسي فون پشه خاکي‌ها و وضع کنوني ليشمانيوز جلدي در شهر مشهد
01/00003/00021/00011 بررسي فون پشه‌ها (دوبالان: کوليسيده) در شهرستان رشت و حومه
01/00003/00021/00012 شناسايي و بررسي بيواکولوژي سوسکهاي مولد درماتيت خطي جنسي پدروس Coleoptera: Staphylinidaer‎ در نواحي مرکزي و غربي استان فارس
01/00003/00021/00013 بررسي وسعت پراکندگي مگس، و وفور لاروهاي مولد مياز در دامهاي اهلي و انسان با تاکيد بر گونه کرايزوميابزيانا در استان هرمزگان
01/00003/00021/00014 بررسي ناقلين و مخازن ليشمانيوز جلدي در منطقه کهورستان بندرعباس
01/00003/00021/00015 بررسي اکولوژن (فون، فعاليت فصلي، تعيين اندکس خونخواري، سطح حساسيت و نسبت جنسي) پشه خاکي‌ها در شهرضا
01/00003/00021/00016 تعيين فون مگسهاي داراي اهميت پزشکي و پارازيتوئيدهاي شفيره مگس خانگي در شهرستان سرخس
01/00003/00021/00017 شناسايي و روشهاي کنترل حشرات و ساير بندپايان مهم پزشکي و مزاحم در مجموعه فرهنگي ورزشي امام خميني (ره) واقع در لشکرک تهران
01/00003/00021/00018 مطالعه فونستيک عقربهاي شهرستان شيراز و بررسي آزمايشگاهي گونه غالب از نظر باروري ترغيبي، تناوب و طول دوره آن
01/00003/00021/00019 بررسي وضعيت فعلي پشه‌خاکي‌ها در کانون ليشمانيوز احشايي شهرستان کلبيراستان آذربايجان شرقي
01/00003/00021/00020 بررسي وضع کنوني ليشمانيوز جلدي شهر اصفهان
01/00003/00021/00021 مطالعه فنوستيک و تنوع گونه‌اي عقربها در جزيره کيش و بررسي اپيدميولوژي موارد عقرب گزيدگي
01/00003/00021/00022 بررسي وفور و ميزان آلودگي کنه‌هاي آرگازيده به بورلياپرسيکا در شهرستان خلخال
01/00003/00021/00023 بررسي مقايسه‌اي تاثير پشه‌بندهاي پاره آغشته به حشره‌کشهاي پيرتروئيدي (لمبداسيهالوترين و باي فنترين) و دور کننده DEET روي خونخواري آنوفل استفنسي (دوبالان:کوليسيده)به روش تست تونل
01/00003/00021/00024 بررسي اپيدميولوژي شپش سر(Pediculus humanus capitis) و تعيين ميزان شيوع آلودگي، فاکتورهاي موثر بر آن و ارزيابي روشهاي مبارزه در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان املش ايران سال 83-82
01/00003/00021/00025 بررسي مقايسه‌اي تاثير سه عامل قارچي Verticillium lecanii , Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana‎ براي کنترل سوسري آلماني
01/00003/00021/00026 بررسي فون و پراکندگي جغرافيايي مورچه‌هاي نيش زن و اهميت بهداشتي آنها در شهر لار (شهرستان لار)
01/00003/00021/00027 بررسي اثر رقابت درون گونه‌اي براي غذا و فضا، روي شاخصهاي بيولوژيکي آنوفل استفنسي در شرايط آزمايشگاه
01/00003/00021/00028 بررسي کارايي پشه‌بندهاي پاره آغشته به حشره‌کشهاي پيرتروئيد (سايفلوترين، دلتامترين و پرمترين) روي خونخواري آنوفل استفنسي (دو بالان: کوليسيده) در شرايط آزمايشگاهي.-
01/00003/00021/00029 مطالعه مقطعي آلودگي کنه‌هاي نرم استان چهارمحال و بختياري به ويروس CCHF‎
01/00003/00021/00030 بررسي سطح حساسيت و مقاومت ناقلين مالاريا نسبت به سموم مصرفي د.د.ت مالاتيون و لمبداسي هالوترين در استان ايلام
01/00003/00021/00031 ارزيابي سوش‌هاي حساس و مقاوم سوسري آلماني نسبت به سموم (دلتامترين، پريميفوس متيل و پروپوکسور) وبررسي اثر دما و مخلوط سموم
01/00003/00021/00032 تهيه برنامه کامپيوتري مصور کليد تشخيص آنوفلهاي ايران
01/00003/00021/00033 رديابي و سنجش کانتاريدين و ترکيبات وابسته به کانتاريدين(CRCs) در سوسک‌هاي تاول‌زاي استان آذربايجانغربي (Col.: Meloidae)
01/00003/00021/00034 پرورش جمعي يک گونه از پارازيتوئيدهاي شفيره مگس خانگي (Muscidifuraxraptar(HYM:Pteromalidae‎ واثرآن در کنترل شفيره مگس خانگي در شرايط آزمايشگاهي
01/00003/00021/00035 بررسي اثر رسپونسار(Responsar12.5%SC‎)و مخلوط رسپونسار و استاريسيد (STarycide48%SC‎) بر روي سوسري آلماني (.Blattella germanica(L‎ درآزمايشگاه و اماکن مسکوني
01/00003/00021/00036 تعيين فون و فعاليت فصلي پشه خاکيهاي (Diptera: Psychodidae: Phlebtominae‎) شهرستان بروجن
01/00003/00021/00037 مطالعه پراکندگي کنه‌هاي آرگازيده و آلودگي کنه‌هاي اورني تودوروس تولوزاني به بورليا پرسيکا در اماکن داخلي شهرستان همدان
01/00003/00021/00038 بررسي آلودگي به شپش سر(Pediculus Capitis‎) و مبارزه با آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان اسلام‌آباد غرب
01/00003/00021/00039 ارزشيابي آزمايشگاهي و صحرايي لاروکش تريفلومرون بر عليه ناقلين مالاريا در جنوب ايران
01/00003/00021/00040 بررسي ناقلين احتمالي و وضع ليشمانيوز جلدي در منطقه خرامه شهرستان شيراز
01/00003/00021/00041 بررسي سطح حساسيت سوسريهاي آلماني (Blattella Germanica‎) جمع‌آوري شده ازچند بيمارستان شهرتهران نسبت به حشره کشهاي مختلف.-
01/00003/00021/00042 بررسي نحوه توارث مقاومت به حشره‌کش پرويوکسور در مگس خانگي(Musca Domestica‎).-
01/00003/00021/00043 تعيين فون و فصول فعاليت پشه‌خاکي در شهرستان سمنان.-
01/00003/00021/00044 بررسي ليشمانيوز جلدي (ناقلين و مخازن آن) در ترکمن صحرا.-
01/00003/00021/00045 تعيين فون و فعاليت فصلي پشه خاکيهاي شهرستان مشيز (بردسير)
01/00003/00021/00046 مقايسه روشهاي شيشه و کاغذ آغشته به حشره‌کش در سنجش سطح حساسيت سوسري آلماني، Blattella Germanica (L.)r‎ نسبت به پرمترين Permethrin)r)
01/00003/00021/00047 بررسي انتشار جغرافيايي کنه‌هاي آدگازيده و ايگزوديده در استان لرستان
01/00003/00021/00048 بررسي فون جوندگان در شهرستان کرمانشاه و انتخاب سم مناسب جهت کنترل آنها
01/00003/00021/00049 بررسي اثر بخشي سه سم پرمترين، دکامترين، و اکتيليک روي کک‌ها در مدل آزمايشگاهي و محيط زيست طبيعي آنها (يک مرغداري در آبيک قزوين)
01/00003/00021/00050 بررسي انتشار جغرافيايي کنه‌هاي ايکسو ديده و آرگازيده (کنه‌هاي سخت و نرم) در استان آذربايجان غربي
01/00003/00021/00051 بررسي ميزان آلودگي به انگل مالاريا در گونه هاي غالب آنوفليني و تعيين گونه‌هاي سيبلينگ Anopheles-maculipennis‎ به روش PCR‎ در منطقه پارس آباد استان اردبيل
01/00003/00021/00052 ارزشيابي تست اليزا براي تشخيص سرولوژي سارکوپتيس اسکابيئي در انسان
01/00003/00021/00053 بررسي اثرات کنترل کننده بيولوژيک قارچ Metarhizium anisopliae‎ روي موريانه Microcerotermes? gabrielis‎ در آزمايشگاه
01/00003/00021/00054 بررسي آلودگي ميکروبي منتقله (سالمونلا، شيگلا و اشريشياکلي) به وسيله مگس خانگي از مکانهاي جمع‌آوري زباله در شهر کرمانشاه
01/00003/00021/00055 تخمين سن مراحل مختلف زندگي Anopheles stephensi‎ به روش آناليز هيدروکربن‌هاي کوتيکول
01/00003/00021/00056 رديابي کانتاريدين در خانواده‌هاي Cantharidae‎، Chrysomelidae‎ و Carabidae‎ قاب بالان و دسته‌بندي آنها در قالب توليدکنندگان و غير توليدکنندگان در استان‌هاي همدان و فارس
01/00003/00021/00057 بررسي ليشمانيوز پوستي روستايي (ZCL‎) با تاکيد بر ناقلين و مخازن در کانون مرودشت استان فارس
01/00003/00021/00059 بررسي امکان آلودگي و انتقال عوامل بيماريزا در گونه غالب سوسري خانگي در بيمارستان و اماکن مسکوني شهر اسلام آباد غرب (استان کرمانشاه
01/00003/00021/00060 بررسي آزمايشگاهي اثر اسيد تانيک و عامل بيوکنترل قارچي بر شاخص‌هاي تعيين کننده صلاحيت آنوفل استفنسي
01/00003/00021/00061 بررسي فونستيک بندپايان و جوندگان مهم پزشکي در پادگانهاي نظامي شهرستان جهرم
01/00003/00021/00062 بررسي ميزان اسپروزوئيت (Sporozoiterate‎) ناقلين مالاريا در منطقه چابهار با استفاده از روش PCR‎
01/00003/00021/00063 بررسي وضعيت ليشمانيوز جلدي در کانون ارسنجان
01/00003/00021/00064 بررسي مورفومتريک کنه سخت Hyalomma anatolicum‎ جنس نر جمع‌آوري شده از غرب ايران
01/00003/00021/00065 بررسي وضعيت ناقلين و مخازن ليشمانيوز جلدي منطقه اردستان
01/00003/00021/00066 بررسي وضع ليشمانيوز جلدي در شاهين شهر (ناقل-مخزن
01/00003/00021/00067 تمام چكيده هاي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
01/00003/00021/00068 متن
01/00003/00021/00069 بررسي جمعيت‌هاي مختلف گونه Phlebotomus (Larroussius) major‎ در دو منطقه مياندوآب (استان آذربايجان غربي) و دشتستان (استان بوشهر) به روش مورفولوژيک و مولکولي
01/00003/00021/00070 بررسي اثر دورکنندگي سه عصاره گياهي (چريش، ارس و اکاليپتوس) بر روي سوسکهاي مولد درماتيت خطي جنس (Paederus sensolato(Col: staphy linidae‎
01/00003/00021/00071 مطالعه مورفومتريک جمعيت هاي سوسک هاي جنس پدروس (Coleoptera: Staphylinidae) در استان چهارمحال و بختياري
01/00003/00021/00072 بررسي و تعيين گونه‌هاي سيبلينگ آنوفل کوليسيفاسيس کمپلکس Anopheles culicifacies complex‎ درمنطقه بلوچستان به روش مولکولي (تکنيک PCR-RFLP‎)
01/00003/00021/00073 آناليز هيدروکربن هاي کوتيکول پا در ماده هاي بالغ سه جمعيت Anopheles maculipennis (Diptera: Culicidae‎) در استان کردستان و مقايسه آن با تغييرات مورفومتريک Antepalmate hairs‎ لارو سن چهارم
01/00003/00021/00074 مطالعه فونستيک جوندگان و اکتوپارازيتهاي آنها در شهرستان خرم‌آباد و بخشهاي تابعه، با تاکيد بر شرايط اقليمي
01/00003/00021/00075 مطالعه مورفولوژيکي و مولکولي (با استفاده از ژن COII‎) کک‌هاي Rattus‎هاي تهران
01/00003/00021/00076 مطالعه مرفولوژيکي و مولکولي (با استفاده از ژنCOI )
01/00003/00021/00077 مطالعه اکوفيزيولوژيک، مورفولوژيک و مولکولي جهت تعيين گونه‌هاي سيبلينگ Culex pipiens complex‎ در شهرستان يزد.-
01/00003/00021/00078 مطالعه مورفومتريک عقرب‌هاي زيستگاه‌هاي مختلف استان خوزستان
01/00003/00021/00079 بررسي تاثيرات مواد افزودني ملاس چغندرقند، باگاس (تفاله نيشکر) و روغن سيتويت بر روي بيماريزايي باسيلوس تورينژينسيس به منظور کنترل لارو کولکس پيپينس

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme