خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » پزشکی و پیراپزشکی » عناوین پایان نامه های رشته فیزیوتراپی

عناوین پایان نامه های رشته فیزیوتراپی

01/00003/00022/00001 بررسي ميزان اثر تحريک ارتعاشي و الکتريکي روي حداکثر انقباض ارادي (MVC‎) و پنانسيل عمل مرکب عضله(CMAP‎)
01/00003/00022/00002 ارزيابي ميزان بازتواني عضلات بيماران پاراپلژيک با استفاده از الکتروميوگرام سطحي
01/00003/00022/00003 ارزيابي پارامترهاي الکتروميوگرافيک رفلکس کششي و مهارآن از طريق تحريک الکتريکي عضلات آنتاگونيست در افراد سالم و اسپاستيک
01/00003/00022/00004 نقش ميدانهاي الکترو مغناطيسي در بهبود شکستگي استخوان
01/00003/00022/00005 بررسي پارامترهاي موثر در کاهش انرژي مصرفي براي رانش صندلي چرخدار در معلولين
01/00003/00022/00007 بررسي اچ رفلکس افراد سالم مراجعه کننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
01/00003/00022/00008 بررسي پاسخهاي قلبي عروقي بيماران کمردردي مزمن به تمرينات ثبات دهنده ستون فقرات، قبل و بعد از يک دوره تمرينات ثبات دهنده تنه
01/00003/00022/00009 بررسي پاسخ‌هاي هورموني حاد نسبت به فعاليت‌هاي انقباضي کانسنتريک، اکسنتريکو کانسنتريک-اکسنتريک در افراد سالم
01/00003/00022/00010 بررسي اثر استفاده توأم تمرينات استقامتي هوازي و مقاومتي بر روي فاکتورهاي هموستاتيک در مردان جوان سالم
01/00003/00022/00011 بررسي تاثير بار خارجي و وضعيت تنه بر فعاليت عضلات پشتي و شکمي در بيماران متبلا به کمردرد مزمن در حالت استاتيک
01/00003/00022/00012 بررسي ارتباط پتانسيل الکتريکي زخم، جريان مستقيم ميکروآمپر القايي و شاخص‌هاي التيام زخم
01/00003/00022/00014 بررسي اثر دستگاه VCT)Va Sotrain‎) بر جريان خون اندام ديابتي
01/00003/00022/00015 بررسي اثرات درماني اولتراسوند و دياترمي بر درمان کندرومالا شي پاتلد
01/00003/00022/00016 بررسي اثر تمرين کوتاه مدت هوازي بر فاکتورهاي انعقادي و فيبرينوليتيک در زنان يائسه
01/00003/00022/00017 بررسي تاثير توانبخشي قلبي با پروتکل جديد بر ظرفيت عملکردي، ضربان قلب، فشار خون و RPE‎ در بيماران عروق کرونري بعد از انفارکتوس ميوکارد
01/00003/00022/00018 تاثير فعاليت عضلاني ماکزيمم بر روي حس عمقي مفصل زانوي دختران سالم ??-‎?? ساله
01/00003/00022/00019 بررسي اثر تحريک الکتريکي سطحي واحدهاي حرکتي عضله تيبيال قدامي بر روي پارامترهاي رفلکس H‎ عضله سولئوس
01/00003/00022/00020 بررسي ميزان مداخله‌هاي محورهاي فرعي در محور اصلي حرکتي در ناحيه ستون فقرات کمري در شرايط با و بدون مقاومت حرکتي
01/00003/00022/00021 بررسي ميزان تاثير تحريک الکتريکي اعصاب اندام تحتاني بر روي پارامترهاي رفلکس H‎ و موج F‎
01/00003/00022/00022 مقايسه پارامترهاي رفلکس H‎ عضله سولئوس در دو روش تحريک الکتريکي سطحي ستون فقرات و فيبرهاي عصبي محيطي
01/00003/00022/00023 بررسي منحني فراخواني رفلکس H‎ و موج M‎ در حضور H‎ قبل و بعد از تحريک الکتريکي سطحي ستون فقرات کمري
01/00003/00022/00024 بررسي تاثيرات Vacuum compression Therapy‎ بر ميزان سرعت هدايت اعصاب حرکتي در نوروپاتي ديابتي
01/00003/00022/00025 بررسي و اندازه گيري نيروهاي عکس‌العمل زمين و گشتاور نزديک کننده حاصل از اين نيروها در زانوي افراد ژانوواروم (پاي پرانتزي) حين راه رفتن
01/00003/00022/00026 بررسي اثر خستگي بر روي تعادل در افراد سالم غير ورزشکار
01/00003/00022/00027 بررسي اثر خستگي و ا عمال نوع خاصي از سرما پس از آن روي مهارت شوت در بازيکنان(حرفه‌اي) بسکتبال
01/00003/00022/00028 مقايسه دقت شوت به طرف دروازه قبل و بعد از خستگي در بازيکنان حرفه‌اي فوتبال
01/00003/00022/00029 مقايسه تاثيرات امواج مافوق صوت ممتد و منقطع با فرکانس يک و سه مگاهرتز در مسير عصب سياتيک روي پارامترهاي رفلکس هافمن
01/00003/00022/00030 ارائه يک پروتکل جديد جهت تقويت الکتريکي عضله دو سر بازويي تا مرز خستگي
01/00003/00022/00031 اثر تحريک الکتريکي سطحي ستون فقرات کمري، بر پارامترهاي رفلکس H‎
01/00003/00022/00032 تجزيه و تحليل راه رفتن بيماران همي پلژي
01/00003/00022/00033 بررسي فعاليت الکتروميوگرافيک عضله پهن داخلي مايل متعاقب برنامه تقويت عضلاني در افراد سالم
01/00003/00022/00034 بررسي پارامترهاي قلبي-عروقي در حين راه رفتن با سه نوع عصا در بيماران پاراپلژيک
01/00003/00022/00035 تاثير تمرينات پليومتريک در عملکرد عضله چهارسر ران اندام غالب افراد ??-‎?? ساله
01/00003/00022/00036 بررسي بيومکانيکي تاثير وزن بار خارجي و وضعيت تنه و زانو روي الگوي برانگيختگي عضلات تنه، وضعيت انحناي کمر، بارهاي فشاري و برشي و گشتاور خارجي روي کمر درحالت استاتيک
01/00003/00022/00037 بررسي آيونتوفورزيس اپي نفرين بر پاسخهاي عصبي عضلاني در مردان سالم و بيماران مبتلا به مياستنياگراويس
01/00003/00022/00038 مقايسه دقت درک حس وضعيت مفصل زانو در سه گروه: افراد سالم، افراد مبتلا به AcL-Tear‎ و افراد مبتلا به AcL-Reconstruction‎
01/00003/00022/00039 بررسي تاثير امواج ماوراء صوت ممتد و منقطع همراه با اسپلينت بر سندرم تونل کارپ
01/00003/00022/00040 بررسي ميزان تاثير تحريک الکتريکي عصب سورال بر پارامترهاي رفلکس H‎ و موج F‎ بيماران اسپاستيک
01/00003/00022/00041 بررسي مقايسه‌اي تاثير TENS‎ دو قطبي و سه قطبي؛ بر منحني فراخواني رفلکس H‎ و موج Mh‎
01/00003/00022/00042 بررسي اثر تقويت عضلات اطراف مچ پا بر روي تعادل نيمه ديناميک
01/00003/00022/00043 بررسي اثر TENS سه قطبي ستون فقرات بر منحني ريکاوري رفلکسH عضلات سولئوس و گاستروکنميوس
01/00003/00022/00044 بررسي اثر شدت تحريک الکتريکي سطحي سه قطبي ستون فقرات بر پارامترهاي منحني فراخواني رفلکس H و موج Mh عضلات سولئوس و گاستروکنميوس
01/00003/00022/00045 بررسي تاثير همزمان بي‌حسي موضعي و سرما بر پارامترهاي منحني فراخواني رفلکسH
01/00003/00022/00046 بررسي اثر تمرينات مستمر بدني با دو چرخه ثابت روي فعاليت انعقادي fvIII در مردان جوان سالم
01/00003/00022/00047 ارزيابي مقايسه‌اي تاثير دويدن به جلو و عقب بر روي راستاي غير طبيعي استخوان کشکک بااستفاده از کينماتيک MRI‎ در بيماران مبتلا به جابجايي خارجي کشکک
01/00003/00022/00048 بررسي منحني فراخواني سيگنال رفلکس H‎ بعد از اعمال ويبراسيون بر روي بالک و تاندون عضله سولئوس
01/00003/00022/00049 تاثير انجام برنامه تمريني با دوچرخه ثابت بر سطح فعاليت F-VIII‎ در بيماران هموفيل – A‎ و افراد سالم
01/00003/00022/00050 ارائه روشي براي اندازه‌گيري ابژکتيو اسپاستيسيته
01/00003/00022/00051 بررسي اختلال تعادل ناشي از کشيدگي يک طرفه درجه I‎ و II‎ ليگامانهاي خارجي مچ پا و مقايسه اثر دونوع فيزيوتراپي در بهبود آن
01/00003/00022/00052 بررسي تاثير اصلاح عدم تقارن لگن با استفاده از تکنيک‌هاي دستي در کاهش دردهاي کمري
01/00003/00022/00053 اختلالات تعادلي و عملکرد حرکتي در بيماران همي پارزي و تاثير پروتکل تمرينات FBS‎ در درمان اين اختلالات
01/00003/00022/00054 بررسي کمي تاثير تحريکات مکانيکي متناوب با دامنه و فرکانس معين بر ترميم ديافيزتيبياي خرگوش
01/00003/00022/00055 بررسي همبستگي روشهاي تحليلي وينتر و معادلات تخمين انرژي متابوليک دربرآورد انرژيهاي مکانيکي و متابوليکي
01/00003/00022/00056 بررسي اثر تقويت اکسنتريک و کانسنتريک عضله دوسربازويي بر پارامترهاي طيفي الکتروميوگرام سطحي
01/00003/00022/00057 ارزيابي الکتروفيزيولوژيک شکل پذيري سيناپس در ناحيهCA1‎ مقطع زنده هيپوکامپ
01/00003/00022/00058 بررسي تاثير ليزر کم توان بر مقاومت کششي تاندون آشيل خرگوش پس از جراحي ترميمي
01/00003/00022/00059 بررسي مقايسه‌اي اثر تقويتي انقباض کانسنتريک و اکسنتريک عضله چهارسر راني با پارامترهاي دستگاه ايزوکينينگ
01/00003/00022/00060 بررسي و مقايسه اثر درماني جريانهاي اينترفرنشيال و ورزشهاي کف لگن بر انواع بي‌اختياري در زنان.-
01/00003/00022/00061 بررسي اثر وزن اجسام بر روي پارامترهاي استاتيک و ديناميک ستون فقرات در وضعيتهاي مختلف در افراد مرد سالم
01/00003/00022/00062 بررسي تاثير تحريک الکتريکي کاربردي اندامهاي تحتاني و وضعيت بدن بر روي پاسخ قلبي عروقي معلولين پاراپلژيک هنگام استراحت و ورزش
01/00003/00022/00063 تمرين ديناميکي تعادل با استفاده از بيوفيدبک بينايي جهت بهبود تعادل و طبيعي ساختن الگوي فعاليت عضلات اندام تحتاني بيماران همي پلژي
01/00003/00022/00064 بررسي اثر تحريک الکتريکي کاتدال و آندال جريان مستقيم منقطع بر فرايند ترميم زخمهاي فشاري در خوکچه هندي
01/00003/00022/00065 بررسي مقايسه‌اي تاثير فونوفورزيس هيدروکورتيزون و کلوبتازول بر کاهش درد ناشي از استئوارتريت زانو
01/00003/00022/00066 بررسي تاثير تمرينات عملکردي فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات در توانبخشي کمر درد مزمن غير اختصاصي
01/00003/00022/00067 بررسي تاثير موبيليزاسيون درجه‎1 در کاهش درد ناشي از آرتروز زانو
01/00003/00022/00068 بررسي اثر تحريکات الکتريکي کاتديک و آنديک جريان مستقيم منقطع (I.D.C‎) در فرآيند ترميم زخم پوستي خوکچه‌هاي هندي
01/00003/00022/00069 بررسي نقش وضعيت ران بر روي فعاليت الکتريکي برخي از عضلات زانو و ران در حين چمباتمه زدن
01/00003/00022/00070 بررسي مقايسه‌اي الگوهاي کنترل حرکت و وضعيت زانو در افراد مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي زانو و افراد سالم
01/00003/00022/00071 مقايسه و بررسي تاثير روش Lum barstabilization‎ با روشهاي معمول تمرين درماني بر ژئومتري، شدت درد و Vo‎? max‎ مردان پرستار مبتلا به کمردرد مکانيکي مزمن
01/00003/00022/00072 بررسي منحني فراخواني سيگنال رفلکس H‎ پس از اعمال TENS‎ سه قطبي بر پوست بي‌حس شده ستون فقرات
01/00003/00022/00073 بررسي تاثير تزريق مکرر پنتيلن تترازول بر شکل پذيري سيناپسي ناشي از تحريک تتانيک با الگوي ريتم تتا در ناحيه CA1‎ هيپوکمپ موش صحرايي بيهوش
01/00003/00022/00074 بررسي اثر سرما و گرما در بازگشت قدرت عضله چهار سر ران پس از تمرين ايزوکينتيک خسته کننده
01/00003/00022/00075 مقايسه پاسخ هاي هورموني حاد و IGF-1‎ متعاقب انجام تمرين هاي تحملي، مقاومتي و ترکيبي
01/00003/00022/00076 بررسي اثر دو شدت حسي و حرکتي جريان کاتدال بر پتانسيل آسيب، قدرت کششي بافت و آزاد سازي فاکتور رشد اندوتليال عروقي
01/00003/00022/00077 بررسي اثر اولتراسوند پالس MHz 1‎ و Low Level Laser Therapy, LLLT‎ گاليوم آرسنايد بر کاهش التهاب و افزايش عملکرد مکانيکي همارتروز زانو در مدل حيواني خرگوش
01/00003/00022/00078 بررسي اثر دو ليزر کم توان ( Ga-As) 904 nm ( He-Ne) 632/8nm‎ ) بر پتانسيل آسيب و آزاد سازي فاکتور رشد اندوتليال عروقي و قدرت کششي بافت در زخم تمام ضخامت پوست موش صحرايي
01/00003/00022/00079 بررسي ميزان موفقيت درمان ماني پولاسيون در بيماران کمردرد
01/00003/00022/00080 بررسي ميزان تاثير تحريک الکتريکي سطحي عصب حسي سورال بر روي پارامترهاي رفلکس H‎ و موج F‎ ثبت شده از عضله ابداکتورهالوسيس
01/00003/00022/00081 مقايسه تأثير يک جلسه اي تکنيک هاي ثبات دهنده بر روي فعاليت فراخواني عضلات شکم و پشتي و شاخص هاي ثباتي حينHolding Tasks‎ (حفظ بار) در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
01/00003/00022/00082 کاربرد رفلکس هافمن (H. Reflex‎) در ضايعات راديکولوپاتي (اولين ريشه عصب خاجي S1‎) در بيماران ديسکوپاتي
01/00003/00022/00083 مطالعه اثر کشش سريع يخ روي پوست بر حداکثر قدرت انقباض ارادي در حالات مختلف انقباض بااستفاده ازروشهاي الکتروميوگرافيک
01/00003/00022/00084 بررسي اثرات يونتوفورزيس دگزامتازون همراه باليدوکائين در استئوآرتريت زانو
01/00003/00022/00085 تمام چكيده هاي فيزيوتراپي
01/00003/00022/00086 متن
01/00003/00022/00087 کاربرد موج F‎ درتشخيص و ارزيابي ضايعات نورون محرکه فوقاني
01/00003/00022/00088 تاثير تحريک الکتريکي کاربردي اندام تحتاني و وضعيت مفصل زانو بر روي پاسخ قلبي عروقي جانبازان پاراپلژيک و افراد سالم در حين رانش صندلي چرخدار
01/00003/00022/00089 اثر کاربرد کلينيکي سرمابر حس وضعيت مفصل زانو در افراد سالم
01/00003/00022/00090 مقايسه اثر امواج پالسي فراصوتي با فرکانس ‎1MHZ‎ و فنوفورزيس اسيد اسکوربيک در درمان زخم فشاري ايجاد شده در خوکچه هندي
01/00003/00022/00091 بررسي اختلالات کنترل ثبات پاسچرال در بيماران مبتلا به کمر درد مزمن و تاثير تمرينات فعال ثبات دهنده ستون فقرات بر آن
01/00003/00022/00092 بررسي ارتباط ميان دو عامل ثبات عضلاني کمر و مدت زمان تحمل اکستانسوري کمر در افراد سالم و مبتلا به کمردرد قبل و بعد از تمرينات خاص شکمي
01/00003/00022/00093 بررسي تاثير هيپرکيفوز وضعيتي بر حس عمقي و ثبات وضعيت
01/00003/00022/00094 تعيين تاثير تمرينات نيمه دايناميک تعادلي ، بر روي پارامترهاي تعادلي استاتيک بيماران نوروپاتي ديابتيک
01/00003/00022/00095 بررسي مقايسه اي تغييرپذيري پاسخ عضلات تنه و ارتباط آن با باورهاي اجتنابي ناشي از ترس و ناتواني و تاثير انجام تمرينهاي ثباتي بر آن در بيماران مبتلا به کمر درد غير اختصاصي تکرار شونده و افراد
01/00003/00022/00096 بکارگيري روش جديد تمرين عضلات پروکزيمال با استفاده از شبيه سازي کامپيوتري به منظور افزايش تنوع و کيفيت حرکات اندام فوقاني
01/00003/00022/00097 مقايسه اثر ‎6 هفته تمرين هوازي تردميل با و بدون اعمال لود خارجي بر شاخصهاي ( N- terminal telopeptid of type 1 collagen (NTX ) و ( Bone specific alkaline phosphatase (B ALP و تعادل زنان يائسه مبتلا به اوستئوپروز متوسط اوليه
01/00003/00022/00098 بکارگيري اصول “درمان بر اساس محدود کردن حرکت” در درمان اختلالات عملکردي اندام تحتاني بيماران همي پارزي و نحوه اثرگذاري آن بر پارامترهاي سينتيکي و سينماتيکي راه رفتن
01/00003/00022/00099 ارتباط حس عمقي کمر با تعادل استاتيک و برخي متغيرهاي کينتکي حين راه رفتن خانم‌ها در طول بارداري و پس از زايمان
01/00003/00022/00100 مقايسه تأثير کوتاه مدت و ميان مدت Taping‎ بر تعادل و حس عمقي پس از بازسازي رباط متقاطع قدامي
01/00003/00022/00101 مقايسه ميزان “فعال شدن اتوماتيک” و “فعال شدن ارادي” عضلات لوکال شکم به دنبال چهار هفته “تمرينات عملکردي” در بيماران مبتلا به کمردرد غير اختصاصي
01/00003/00022/00102 مقايسه اثر متقابل خستگي و کاهش ثبات سطح اتکا بر کينتيک و کينماتيک اندام تحتاني و کمر در وضعيت ايستاده و حين باربرداري و بارگذاري در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي
01/00003/00022/00103 تاثير سرعت، غيرقرينگي حرکت و اعمال بار خارجي بر روي ثبات پوسچرال ديناميک و هماهنگي حرکتي بين سگماني در بيماران مبتلا به کمر درد غير اختصاصي و افراد سالم
01/00003/00022/00104 بررسي دو روش درماني فيزيکي Tennis elbow‎
01/00003/00022/00105 متن
01/00003/00022/00106 بررسي و مقايسه اثر امواج فراصوتي پالس يک مگاهرتز و ليزر کم توان گاليوم ـ آلومينيوم ـ آرسنايد ‎810‎ نانومتر در بهبود ويژگي‌هاي بيومکانيکي غضروف و ضريب اصطکاک مفصل زانو در آرتروز ثانويه مدل حيواني خرگوش
01/00003/00022/00107 مقايسه تاثير دو روش مختلف Taping‎ بر تعادل استاتيک و ديناميک در افراد ورزشکار مبتلا به بي‌ثباتي عملکردي مچ پا
01/00003/00022/00108 بررسي الگوي فراخواني موتورنورون‌هاي عضلات گاستروسولئوس پس از Taping‎ بر روي پوست بي‌حس شده ساق پا.-
01/00003/00022/00109 استفاده از تمرينات اکسنتريک و کانسنتريک و مطالعه اثرات آنها بر پارامترهاي بيوشيميايي، بيومکانيکي و فعاليت‌هاي عملکردي در بيماران ديابتي نوع ‎2‎ بعنوان يک رويکرد جديد در درمان آنها
01/00003/00022/00110 مقايسه اثر تيپينگ و تمرينات فيزيوتراپي بر نحوه قرارگيري پتلا، در زاويه ‎?? فلکشن زانو و در حضورانقباض کوادريسپس، در خانم‌هاي مبتلا به سندروم درد پتلو فمورال، با استفاده از MRI‎.-
01/00003/00022/00111 مقايسه اثر ‎6‎ هفته تمرين مقاومتي و تحريکات ميدان‌هاي الکترو مغناطيس پالسي بر مارکرهاي BALP‎ ،NTX‎ و تعادل در زنان يائسه اوستئوپروتيک اوليه.-
01/00003/00022/00112 مقايسه اثر ‎6‎ هفته تمرين مقاومتي و تمرين مقاومتي توام با تحريک
01/00003/00022/00113 بررسي اثر متقابل بار خارجي و انحناي کمري بر فعاليت عضلات تنه حين نگهداري بار خارجي در افراد سالم
01/00003/00022/00114 بررسي ميزان موفقيت روش بوبت Bobath‎ در درمان کودکان مبتلا به فلج مغز.-
01/00003/00022/00115 بررسي تاثير وضعيت انحناي کمر بر روي تعادل پوسچرال در افراد مبتلا به کمردرد مزمن در حين اعمال بار محوري (Axial load‎).-
01/00003/00022/00116 بررسي اثرجريان اينترقرنشيال برطول عضلات همسترينگ و طراحي وساخت وسايل اندازه‌گيري مناسب (DTHFM and pelvic inclinometer‎)
01/00003/00022/00117 بررسي پاسخ‌هاي عضلاني و پايداري پوسچرال حين حفظ بار متغير ديناميکي در وضعيت غير قرينه تنه در بيماران مبتلا به کمر درد غير اختصاصي
01/00003/00022/00118 بررسي اثر تحريک الکتريکي کاتدال مستقيم با شدت آستانه حسي روي بيان فاکتور رشد اندوتليال عروقي و سطح زخم در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي
01/00003/00022/00119 بررسي اثر شش هفته تمرين استقامتي بر IGFBP-3‎ ،IGF-1‎ و حساسيت انسولين در مردان مبتلا به ديابت نوع دو در سنين ‎40-50‎ سال
01/00003/00022/00120 بررسي پاسخهاي عضلاني و پايداري پاسچرال حين حفظ بار متغير ديناميکي در بيماران مبتلا به کمردرد غير اختصاصي و افراد سالم
01/00003/00022/00121 بررسي اثرات تمرين کوتاه مدت با ويبراسيون سراسري بر پاسخ نوروماسکولار در زنان جوان سالم و زنان يائسه.-
01/00003/00022/00122 بررسي تاثير کاربرد فشار متناوب هوا بر سرعت هدايت عصبي و علائم باليني اندامهاي تحتاني بيماران ديابتي نوع دو.-
01/00003/00022/00123 بررسي يک مداليته درماني مبتني بر ترکيب تحريک مکرر مغناطيسي خارج مغزي و تمرينات تعقيبي با دسته بازي تغيير يافته جهت بهبود عملکرد حرکتي اندام فوقاني بيماران همي پلژي
01/00003/00022/00124 ارزيابي مولفه‌هاي استاتيک و ديناميک تعادل بدنبال اعمال تمرين ديناميک توسط Tilt Board‎ در بيماران همي‌پلژي.-
01/00003/00022/00125 تاثير خستگي عضلات اکستانسور تنه بر الگوي فعاليت عضلات شکم و ضخامت آن‌ها حين انجام تکليف حفظ بار در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
01/00003/00022/00126 بررسي اثرات حاد WBV بر منحني فراخواني رفلکس H در عضلات سولئوس و گاستروکنميوس
01/00003/00022/00127 بررسي منحني ريکاوري رفلکس H‎ عضلات سولئوس و گاستروکنميوس پس از اعمال TENS‎ سه قطبي بر پوست بي‌حس شده ستون فقرات
01/00003/00022/00128 تعيين اثر استفاده از وزنه در سمت مبتلا بر تقارن و تعادل بيماران همي‌پلژي
01/00003/00022/00129 بررسي ارتباط محل درد با قرينگي ضخامت عضلات شکمي در بيماران مبتلا به کمردرد غيراختصاصي مزمن يکطرفه، حين انجام تمرينات Hollowing‎.-
01/00003/00022/00130 مقايسه تأثير تمرينات ثبات‌دهنده و تمرينات ايزومتريک حداکثري بر سطح مقطع عضلات فلکسوري عمقي گردن بيماران گردن درد مزمن غير اختصاصي با استفاده از اولتراسونوگرافي
01/00003/00022/00131 اثر مشاهده فعاليتهاي فانکشنال بر بهبود فعاليتهاي عملکردي، شاخصهاي تعادل و غيرقرينگي در بيماران همي پلژي با استناد به تئوري نورونهاي آئينه‌اي
01/00003/00022/00132 تعيين تأثير استفاده از دستگاه فشار متناوب هوايي بر تعادل بيماران نوروپاتي ديابتي.-
01/00003/00022/00133 اثر ‎۱۲ جلسه‌اي ويبريشن کل بدن بر منحني فراخواني رفلکس H‎ و گشتاور حداکثر عضله سولئوس در افراد سالم.-
01/00003/00022/00134 بررسي مقايسه‌اي اثر پدالينگ پس از تحريک الکتريکي سطحي کاتدال سه قطبي ستون فقرات و روش تحريک محيطي معمول، بر HD‎ و پارامترهاي رفلکس H‎ عضله سولئوس و گاستروکنميوس در بيماران ضايعه نخاعي
01/00003/00022/00135 بررسي الکتروميوگرافيکي و ايزوکينتيکي خستگي عضلاني در بيماران ديابتيک نوع دو.-
01/00003/00022/00136 مقايسه‌ي شاخص‌هاي پايداري ايستا، پويا و عملکردي در زنان يائسه‌ي استئوپروتيک و غيراستئوپروتيک
01/00003/00022/00137 تاثير حاد ويبراسيون تمام بدن بر روي قدرت عضلات و ثبات پوسچرال افراد دچار آسيب ليگامان صليبي قدامي در دو گروه Copers‎ و Noncopers‎.-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme