عناوین پایان نامه های رشته مهندسی شیمی

01/00004/00002/00001 جذب آب سوختها توسط هيدروژلهاي پليمري
01/00004/00002/00002 طراحي واحد نيمه صنعتي توليد کولين کلرايد
01/00004/00002/00003 تهيه نرم افزار جهت طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي توسط متد Pinch‎
01/00004/00002/00004 طراحي و بهينه‌سازي بخش جداسازي فرايند توليد MTBE‎
01/00004/00002/00005 مدل‌سازي و شبيه‌سازي راکتورهاي شکست حرارتي نفتا با استفاده از مکانيزم راديکالي (مربوط به واحد اولفين پتروشيمي اراک)
01/00004/00002/00006 تعيين منحني‌هاي عملکرد غشاهاي اسمز معکوس با استفاده از مدل MD-SF-PF‎.-
01/00004/00002/00007 طراحي برجهاي رطوبت‌زدايي گاز طبيعي دالان با سيليکاژل
01/00004/00002/00008 مدل سازي و شبيه‌سازي راکتورهاي شکست حرارتي نفتا با مدل مولکولي و نشست کک
01/00004/00002/00009 مطالعه جداسازي اسمز معکوس در آبهاي زيرزميني با استفاده از غشاء آروماتيکي پلي آميدي در سل ناپيوسته
01/00004/00002/00010 آناليز حرارتي واکنشهاي احتراق در فاز جامد – جامد
01/00004/00002/00011 طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي قسمت گرم واحد اتيلن پتروشيمي اراک
01/00004/00002/00012 تهيه يک نرم افزار کامپيوتري براي انجام محاسبات تعادل همزمان فازي و شيميايي
01/00004/00002/00013 طراحي يک مدل ترموديناميکي براي محلولهاي چند جزئي الکتروليتها The development of a thermodynamic model for multiconponent electrolyte solutions‎
01/00004/00002/00014 توسعه مدلهاي انرژي آزاد گيبس (مدل NRTL-NRF‎) براي پيش بيني تعادلات فازي
01/00004/00002/00015 اصلاح شبکه مبدلهاي حرارتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان بااستفاده از تکنولوژي PINCH‎.-
01/00004/00002/00016 طراحي کريستاليزور پيوسته جهت توليد پرکلرات آمونيم با دانه بندي مشخص
01/00004/00002/00017 مدلسازي و شبيه‌سازي راکتورهاي شکست حرارتي نفتا (مدلسازي شبيه‌سازي بر روي راکتور واحد اولفين مجتمع) پتروشيمي اراک
01/00004/00002/00018 رفتار آتشگيري نانو کامپوزيتهاي پليمر- خاک رس
01/00004/00002/00019 بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي شکست حرارتي نفت سفيد
01/00004/00002/00020 توليد هيدروژن از خوراک سولفيد هيدروژن در راکتور پلاسماي پالسي با فرکانس بالا
01/00004/00002/00021 بهينه‌سازي محيط کشت توليد پلي هيدروکسي بوتيرات از شيره خرما
01/00004/00002/00022 ساخت، بررسي و مدلسازي آميزه پلي‌يورتان/ پلي‌کاپرولاکتون با اثر حافظه شکلي در محدوده دماي بدن
01/00004/00002/00023 طراحي و ساخت داربست نانوکامپوزيتي انعطاف پذير بر پايه آميخته پليمري زيست تخريب پذيرPLGA/PVA‎
01/00004/00002/00024 تعيين شرايط فرآيندي و فرمولاسيون توليد بريکت تميز از زغال سنگ آنتراسيت ايران
01/00004/00002/00025 نانوکامپوزيتهاي هوشمند پاسخگو به عفونت
01/00004/00002/00026 پنهان‌سازي اطلاعات درتصوير با ظرفيت بالا
01/00004/00002/00027 شبيه‌سازي کامپيوتري توزيع گاز در شبکه شهري
01/00004/00002/00028 اندازه‌گيري حلاليت دي اکسيد کربن در محلول آمونياک در دماهاي پايين و توسعه مدل حلاليت
01/00004/00002/00029 مطالعه سينتيکي کوپليمرشدن قطعه‌اي وينيل استات و (متا)کريلات‌ها به روش پليمرشدن راديکالي انتقال اتم (ATRP‎)
01/00004/00002/00030 پايداري تعليقيهاي سراميک – پليمر در توليد غشاهاي نانو کامپوزيت
01/00004/00002/00031 بررسي اثر کاتاليست سيال بر رشد نانو لوله‌هاي کربني به روش رسوبدهي شيميايي بخار
01/00004/00002/00032 بهينه‌سازي فرايند کشت با تراکم سلولي بالاي باکتري اشريشياکلي نوترکيب براي توليد اينترفرون-گاماي انساني
01/00004/00002/00033 مدل‌سازي رسوب واکس در خطوط لوله و چاه‌هاي نفت به صورت ديناميکي
01/00004/00002/00034 برسي جايگزيني برج خنک‌کن هيبريد به جاي نمونه تر در پتروشيمي اصفهان و راه‌هاي کاهش مصرف آب
01/00004/00002/00035 مدل‌سازي تشکيل کک کاتاليستي در راکتورهاي شکست حرارتي
01/00004/00002/00036 بررسي تاثير کربن بلک بر پارامترهاي ترموديناميکي آميزه‌هاي ‎NR, EPDM, BR, SBR و تعيين ريز ساختار آنها
01/00004/00002/00037 سنتز ماده اوليه دارويي تاموکسيفن سيترات و طراحي واحد نيمه صنعتي مورد نظر
01/00004/00002/00038 تعيين ثوابت سينتيکي واکنش‌هاي شيميايي مربوط به توليد سديم تري پلي‌فسفات (STPP‎)
01/00004/00002/00039 جداسازي پروتئين و توسعه مدلهاي ترموديناميکي در سامانه‌هاي ميسلي معکوس
01/00004/00002/00040 مدلسازي و شبيه‌سازي راکتورهاي شکست حرارتي هيدروکربنهاي سبک با استفاده از مدلهاي سينتيکي راديکالي
01/00004/00002/00041 مدلسازي و شبيه‌سازي سيستم انتقال حرارت در کوره‌هاي شکست حرارتي
01/00004/00002/00042 مدلسازي و شبيه‌سازي جداکننده‌هاي مواد نفتي
01/00004/00002/00043 طراحي و ساخت قطعات سراميکي مورد استفاده در اکسترودر دوماردونه به کمک روشهاي پيشرفته شکل‌دهي سراميک-پليمر
01/00004/00002/00044 مدلسازي رياضي و بررسي تجربي – عددي چرخ دوار دسيکنت سرمايش جذبي در شرايط پايدار
01/00004/00002/00045 بررسي سينتيک تشکيل هيدرات با استفاده از مسيرترموديناميکي طبيعي در سينتيک واکنشهاي شيميايي
01/00004/00002/00046 تهيه سامانه‌هاي کاتيوني حساس به PH‎ براي انتقال دارو
01/00004/00002/00047 مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون هيدرات در حضور تسهيل کننده‌ها (جهت انتقال گاز)
01/00004/00002/00048 ساخت غشاء و تعيين پارامترهاي انتقال آن به منظور جداسازي هيدروژن در فرآيندهاي دي هيدروژناسيون و SMR‎
01/00004/00002/00049 جداسازي ترکيبات گوگردي از بنزين توسط نانو لوله‌هاي کربني
01/00004/00002/00050 مطالعه سيستم‌هاي چند جزئي پلي‌وينيل استات و پلي‌يورتان و هيدروليز پلي‌وينيل استات در ساخت غشاهاي ميکروني و نانو
01/00004/00002/00051 مدلسازي و شبيه‌سازي راکتور هيدروکراکينگ به روش توده‌اي گسسته
01/00004/00002/00052 استخراج نانوتيوب‌هاي کربني از ضايعات کربني
01/00004/00002/00053 استفاده از سيکلودکسترين‌ها در ساخت نانوسيستمهاي درهم جاي پلي اتيلن گليکول و بررسي احتمال تشکيل سيستم‌هاي نانو با پلي وينيل الکل
01/00004/00002/00054 تعيين پروفايل بهينه دما در رآکتور OCM‎ جهت بيشينه کردن مقدار توليد اتيلن با در نظر گرفتن انتخاب پذيري
01/00004/00002/00055 تحقيق آزمايشگاهي و مدل‌سازي رفتار رسوب آسفالتين در يکي از مخازن نفت ايران
01/00004/00002/00056 مقايسه خواص فيزيکي پلي اتيلن‌هاي حاوي شاخه بلند و بررسي سينتيک تجزيه حرارتي
01/00004/00002/00057 بررسي رابطه ساختار – خواص آميزه Pu(PCL)/PCL‎ به روش محلول
01/00004/00002/00058 بررسي و مدلسازي تزريق ژل پليمر به مخازن نفتي به منظور کاهش توليد آب
01/00004/00002/00059 مدلسازي فرايند فرازآوري نفت با تزريق گاز به ستون چاه
01/00004/00002/00060 بررسي تاثير اغتشاش روي ضريب انتقال حرارت در محلول‌هاي آبي
01/00004/00002/00061 سنتز نانو سيم‌هاي نقره از طريق واکنش احيا نيترات نقره روي مس
01/00004/00002/00062 بررسي شکست حرارتي هيدروکربن‌هاي سنگين در ميکروراکتور پيروليز
01/00004/00002/00063 بررسي همزمان عملکرد اصلاح داده و کشف خطاي فاحش در راکتور الفين پتروشيمي تبريز با استفاده از توابع هدف rCauchy, Weirghted Least Square‎ و rHampel’s Redescending M-estimator
01/00004/00002/00064 گوگردزدايي از زغال سنگ معدن مزينوي طبس با استفاده از اسيدهاي معدني
01/00004/00002/00065 مدل سينتيکي توليد کک در فرايند شکست حرارتي هيدروکربنهاي سنگين در ميکروراکتور پيروليز
01/00004/00002/00066 مدلسازي تفکيک کننده‌ها به منظور افزايش توليد نفت خام در ميادين نفتي ايران
01/00004/00002/00067 مدلسازي راکتور واکنش گوگردزدايي از ترکيبات هيدروکربني توسط هيدروژن
01/00004/00002/00068 تاثيرات مخلوط کن و دونرهاي بنزوات و سايلوکسان در کمپلکس کاتاليزور زيگلر-ناتا در پليمريزاسيون اتيلن
01/00004/00002/00069 توليد کشت شروع کننده براي رفع آلودگي‌هاي خاص نفتي
01/00004/00002/00070 بررسي اثر دي متيل سولفيد بر روي کاهش در شکست حرارتي گازوئيل
01/00004/00002/00071 ساخت ابرهاي نانو کامپوزيتي با ساختار ميکروسلولي و مدلسازي هسته‌زايي در آن‌ها
01/00004/00002/00072 تصحيح داده‌هاي راکتورهاي شکست حرارتي پتروشيمي تبريز با کمک توابع حداقل مربعات، Fair‎ و تابع تيلور
01/00004/00002/00073 تهيه نانو ذرات کيتوسان براي استفاده از سامانه‌هاي دارو رساني
01/00004/00002/00074 تعيين ضرايب انتقال جرم و حرارت و تعيين اثر پارامترهاي عملياتي بر ميزان انرژي مصرفي در خشک کنهاي بستر سيال
01/00004/00002/00075 طراحي مفهومي پايلوت فرآيند ناپيوسته توليد سوخت زيستي بيوديزل از خوراکهايي با درصد بالاي اسيدهاي چرب آزاد
01/00004/00002/00076 توسعه معادله حالت پتل-تجا با به کارگيري از تابعيت جديد آلفا
01/00004/00002/00077 طراحي و ساخت داي و بهينه‌سازي شرايط ريسندگي ژل براي توليد الياف پلي‌اتيلن با وزن ملکولي بالا با حداقل آرايش يافتگي
01/00004/00002/00078 بررسي زيست تخريب‌پذير کردن LLDPE‎ با استفاده از کوپليمرهاي استايرن مالئيک انيدريد(SMA‎)
01/00004/00002/00079 تعيين ضريب عملکرد(COP‎) سيکل سرمايش دسيکنتي براي شرايط آب و هوايي مختلف
01/00004/00002/00080 مدلسازي و بهينه‌سازي شرايط عملياتي پايلوت PSA‎.-
01/00004/00002/00081 مدلسازي راکتور غشايي فرايند SMR‎
01/00004/00002/00082 بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي شرايط تشکيل هيدرات در حضور ممانعت کننده‌ها
01/00004/00002/00083 بررسي اثر سازگارکننده‌هاي گليسيديل متااکريلات و انيدريدمالئيک بر خواص مکانيکي و فيزيکي آميزه PP/PET‎
01/00004/00002/00084 ارزيابي و تحليل پارامترهاي موثر بر فداشوندگي نانو کامپوزيت بر پايه پليمر گرما سخت و خاک رس
01/00004/00002/00085 توليد يک سامانه دارورساني بر پايه نانو ذرات آلبوميني و حاوي داروي ‎?-فلورويوراسيل
01/00004/00002/00086 مدل انرژي مازاد گيبس براي محلولهاي چند جزيي بيومولکولهاي اساسي با تکيه بر نتايج آزمايشگاهي
01/00004/00002/00087 جداکننده‌هاي لرزه‌اي نانو کامپوزيتي
01/00004/00002/00088 مطالعه تئوري و آزمايشگاهي جداسازي دي‌اکسيد کربن از مخلوط گازي با استفاده از غشاء سيليکايي
01/00004/00002/00089 بررسي ديناميک راه‌اندازي و توقف کوره‌هاي شکست حرارتي
01/00004/00002/00090 ترموديناميک غيرتعادلي توليد آدنوزين تري فسفات در توده‌هاي زيستي بر اساس يافته‌هاي آزمايشگاهي
01/00004/00002/00091 مدل‌سازي رسوب واکس با استفاده از معادله حالت فاز جامد
01/00004/00002/00092 افزايش توليد اينترفرون گاماي انساني از اشريشياکلي نوترکيب در کشت غيرمداوم همراه با خوراک دهي
01/00004/00002/00093 جداسازي اکسيژن از هوا به روش جذب سطحي با تناوب فشار (Pressure Swing Adsorption, PSA‎)
01/00004/00002/00094 بررسي نفوذ متان در حفرات هيدرات گازي
01/00004/00002/00095 تعيين سطح بهينه در سيستم سرويس جانبي با در نظر گرفتن تغييرات خواص فيزيکي و ترموديناميکي سيال
01/00004/00002/00096 مدل‌سازي و شبيه‌سازي راکتور الفين توسط شبکه‌هاي عصبي مصنوعي
01/00004/00002/00097 سنتز نانوسيم نقره از طريق کاهش نيترات نقره روي پودر آهن
01/00004/00002/00098 بررسي اثرات رسوب آسفالتين بر خواص سنگ مخزن در فرآيند تزريق گاز
01/00004/00002/00099 ساخت و خواص ترکيبات پلي اتيلن ايميد سلولي با استفاده از واکنش پيوندي مالئيک انيدريد و ترکيبات دي آميني
01/00004/00002/00100 توليد هايلورونيک اسيد به روش تبخير
01/00004/00002/00101 جداسازي ناميزه آب – نفت به روش زيستي
01/00004/00002/00102 کنترل پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم بصورت انتخابي در کوپليمرهاي قطعه‌اي تلومرهاي وينيل استات با متيل آکريلات و متيل متاکريلات
01/00004/00002/00103 بررسي خواص نانو ذرات سلولي اپوکسي جهت ساخت فيلمهاي نازک پليمري
01/00004/00002/00104 توليد نانو کريستالهاي گوگرد با استفاده از کريستاليزاسيون
01/00004/00002/00105 بهبود خواص فيزيکي – مکانيکي و مقاومت نفوذپذيري لاستيک با استفاده از نانو فيلتر خاک رس: نانو کامپوزيت بيوتيل/کلروبيوتيل و خاک رس مونتموريلونيت به روش محلول و مذاب
01/00004/00002/00106 مدلسازي جذب بخار آب توسط جاذبهاي جامد ترکيبي
01/00004/00002/00107 بررسي پارامترهاي موثر بر کاهش دودزائي بريکت زغال سنگ
01/00004/00002/00108 استخراج اورانيوم از پساب بخش بازيابي اسيد نيتريک مجتمع فرآوري اورانيوم اصفهان
01/00004/00002/00109 مدلسازي فرايند تماس چندگانه براي محاسبه حداقل فشار امتزاج‌پذيري گاز تزريقي به مخازن نفتي
01/00004/00002/00110 مدل‌سازي جذب بخار آب توسط غربال مولکولي و بررسي اثر عوامل موثر بر ميزان جذب
01/00004/00002/00111 حلاليت ترکيب جامد آکريدين در دي‌اکسيد کربن فوق بحراني
01/00004/00002/00112 بررسي ساختار قير و استحصال ريز ساختارهاي کربني از آن
01/00004/00002/00113 تعيين سينتيک کريستاليزاسيون واکنشي نانو ذرات نقره
01/00004/00002/00114 طراحي محيط کشت بر اساس آناليز استوکيومتري توليد اينترلوکين-‎2 در باکتري اشريشياکلي نوترکيب
01/00004/00002/00115 افزايش مرتبه دقت روش + AUSM‎ در حل عددي معادلات اويلر در محدوده‌گذر صوت
01/00004/00002/00116 هدفگذاري شبکه مبدل‌هاي حرارتي با جنس ساختماني مختلف با در نظر گرفتن خواص فيزيکي متغير سيال
01/00004/00002/00117 بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي شکست حرارتي نفت سفيد – ايزو
01/00004/00002/00118 اندازه‌گيري و مدلسازي حلاليت سولفيد هيدروژن در حلال آلکانول آميني
01/00004/00002/00119 طراحي شبکه مبدل‌هاي حرارتي با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي همراه با خواص فيزيکي متغير سيال
01/00004/00002/00120 بررسي سينتيکي توليد اولفينها از گازوئيل در فرآيند پيروليز
01/00004/00002/00121 مدلسازي ONSET‎ رسوب ذرات آسفالتين در نفت خام پايه آروماتيک
01/00004/00002/00122 مقايسه بيو رآکتور لوپ لوله‌اي شکل با U‎ شکل براي توليد SCP‎ از گاز طبيعي
01/00004/00002/00123 مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرايند توليد اينترفرون گاماي انساني نوترکيب در بيوراکتور همزن‌دار ناپيوسته خوراک‌دهي شده
01/00004/00002/00124 بکارگيري راکتور لوله‌اي براي هضم بي‌هوازي ضايعات غذايي
01/00004/00002/00125 تعيين نمودار گردش جريان فرآيند، براي واحد الفين پتروشيمي تبريز
01/00004/00002/00126 بررسي کارايي معادلات حالت براي مخازن گاز- مايع در دما و فشار بالا
01/00004/00002/00127 مطالعه آزمايشگاهي فرآيند سنتز فيشر – تروپش با استفاده از سيال فوق بحراني rFischer-Tropsch synthesis study in supercritical media‎
01/00004/00002/00128 مطالعه اثر افزودني‌هاي سوختي روي کاهش دوده حاصل از احتراق در موتورهاي ديزل
01/00004/00002/00129 خشک کردن پودر شوينده صنعتي به روش پنوماتيک به منظور کاهش زمان خشک کردن
01/00004/00002/00130 ساخت داربست کامپوزيتي بر پايه کلاژن و الياف PP/PET‎
01/00004/00002/00131 تعيين مشخصات کربن فعال براي جذب گاز متان در سيستم ANG‎
01/00004/00002/00132 تعيين دماي اشتعال مخلوطهاي دو جزئي به روش تجربي و مقايسه نتايج آن با مدل ترمويناميکي
01/00004/00002/00133 مطالعه تاثير پرکننده بر بهبود کارايي لاستيک سيليکون به عنوان محرک الکتريکي
01/00004/00002/00134 مدل تجربي انرژي آزاد گيبس براي سيستم کمپلکس دو حلال و يک حل شونده در حالت تک فاز
01/00004/00002/00135 بررسي جاذب غربال مولکولي کربن (CMS‎) در جداسازي نيتروژن از هوا با استفاده از فرايند جذب با تناوب فشار (PSA‎)
01/00004/00002/00136 بررسي جاذب زئوليت X13‎ در جداسازي اکسيژن از هوا به روش PSA‎
01/00004/00002/00137 مدلسازي فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال و بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي روي بازده C2‎
01/00004/00002/00138 بررسي تجربي و مدل سازي فرآيند تخمير حالت جامد در بيوراکتور نيمه صنعتي بستر آکنده زيموتيس
01/00004/00002/00139 بهينه‌سازي محيط کشت براي توليد پلي هيدروکسي بوتيرات از متانول
01/00004/00002/00140 بسته‌بندي قابل ذوب نانو کامپوزيتي براي قير
01/00004/00002/00141 بررسي تاثير رشد قارچ آسپرژيلوس نايجر بر تخلخل و افت فشار بستر در فرآيند تخمير حالت جامد در بيوراکتور بستر آکنده
01/00004/00002/00142 سنتز نانوسيم هاي نقره با ابعاد کنترل شده
01/00004/00002/00143 بررسي تجزيه زيستي پلي اتيلن طي فرايند توليد کمپوست
01/00004/00002/00144 شبيه‌سازي بيوراکتور حلقه‌اي براي توليد پروتئين تک ياخته (SCP‎) از گاز طبيعي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي (CFD‎)
01/00004/00002/00145 هدفگذاري و طراحي شبکه مبدل‌هاي حرارتي به روش پينچ با در نظر گرفتن خواص فيزيکي متغير سيال
01/00004/00002/00146 توليد اسيدلالتيک به روش تثبيت سلولي و تخمير استخراجي
01/00004/00002/00147 بررسي اثر سيستم پخت بر چسبندگي نخ پلي‌استر به لاستيک در تايرهاي راديال
01/00004/00002/00148 توسعه يک مدل سينتيکي توليد کک در راکتورهاي شکست حرارتي نفتا
01/00004/00002/00149 حذف بيولوژيکي فلزات سنگين از نفت خام در ترکيب مدل
01/00004/00002/00150 کاهش اثرات زيست محيطي آلاينده‌هاي SOx,NOx,COx‎ در کوره‌ها
01/00004/00002/00151 بررسي فرآيند و ساخت کاغذهاي ترموپلاستيکي
01/00004/00002/00152 تهيه الياف توخالي و استفاده در کامپوزيتهاي خود ترميم کننده
01/00004/00002/00153 بررسي تجربي و ارائه مدل ميزان رسوب آسفالتين در مخازن نفتي در اثر تغيير فشار و تزريق گاز
01/00004/00002/00154 زيست سالم سازي خاکهاي آلوده به هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقه‌اي در تالاب شادگان
01/00004/00002/00155 ارائه مدل حد واسط براي تعيين سينتيک رشد کريستال‌ها
01/00004/00002/00156 مدلسازي عددي اکسترودرهاي دو پيچه
01/00004/00002/00157 اثر افزايش فسفوجيپسوم تصفيه شده بر خواص سيمان
01/00004/00002/00158 طراحي يک سيستم کنترل براي کوره شکست حرارتي نفتا
01/00004/00002/00159 موم زنبور عسل به عنوان سيستم انتقال دارو
01/00004/00002/00160 طراحي و ساخت فرآيند توليد آرايش يافتگي تک جهته در ترموپلاستيکها
01/00004/00002/00161 گوگردزدايي و حذف خاکستر زغال سنگ معدن مزينوطبس
01/00004/00002/00163 بررسي کينتيک دي‌اکتيواسيون کاتاليزور زيگلر-ناتا و مدلسازي کينتيکي پليمريزاسيون اتيلن
01/00004/00002/00164 بررسي اثر دما و حلالها در پليمريزاسيون محلولي وينيل‌استات و پلي‌وينيل الکل با ميزان گروه‌هاي جانبي کم
01/00004/00002/00165 بررسي ضريب انتقال جرم بين دانه‌هاي جوانه گندم و هوا در جريان متقاطع
01/00004/00002/00166 توليد ترشحي GM-CSF‎ انساني در فرايند کشت با تراکم سلولي بالاي اشريشياکلي نوترکيب
01/00004/00002/00167 تعيين سينتيک کريستاليزاسيون و شرايط تشکيل اينکلوژن در سيترات سديم
01/00004/00002/00168 تعيين اثر پارامترهاي عملياتي بر ميزان انرژي مصرفي در خشک کن‌هاي پاششي
01/00004/00002/00169 مدل‌سازي رسوب کک و اثر آن بر غير فعال شدن کاتاليزور استايرن مونومر
01/00004/00002/00170 طراحي فرآيند بازيابي استايرن از بنزين پيروليز
01/00004/00002/00171 بهينه‌سازي ديناميکي رآکتور شکست حرارتي اتيلن دي کلرايد جهت توليد مونومر- کلريد وينيل
01/00004/00002/00172 مدل سازي رياضي کوره شکست حرارتي توليد مونومر کلريد وينيل
01/00004/00002/00173 توليد هورمون رشد انساني تحت القاي حرارتي در باکتري اشريشياکلي نوترکيب با روش کشت با تراکم سلولي بالا
01/00004/00002/00174 مطالعه تجربي هيدروديناميک و انتقال جرم در بيوراکتورهاي هواگرد با گردش داخلي
01/00004/00002/00175 توليد خمير و کاغذ از ضايعات ليگنوسلولزي کشاورزي در مقياس آزمايشگاهي به روش زيستي – شيميايي
01/00004/00002/00176 انحباس در کريستالهاي سولفات سديم
01/00004/00002/00177 پليمريزاسيون آکريلاتها در بتون
01/00004/00002/00178 نانو کامپوزيتهاي پليمر – خاک رس براي رهايش کنترل شده دارو
01/00004/00002/00179 تهيه فيلمهاي مقاوم در برابر نفوذ اکسيژن بر پايه پلي‌اتيلن سبک و سبک خطي
01/00004/00002/00180 بررسي تعادلات فازي با استفاده از يک آلفاي جديد در معادله حالت هاين و بدست آوردن خواص ترموديناميکي مواد با استفاده از اين معادله حالت
01/00004/00002/00181 انتشار کنترل شده تئوفيلين از پليمر زيست تخريب‌پذير پلي اسيد لاکتيک (پي لاکتايد)
01/00004/00002/00182 پيش‌بيني تورم قالب سيالات غير الاستيک از داي اسليت با روش المان محدود
01/00004/00002/00183 ساخت قطعات پزشکي به روش قالبگيري
01/00004/00002/00184 بررسي عوامل موثر بر ذوب ريسي آميزه پلي پروپيلن اصلاح شده توسط پلي اتيلن ترفتالات
01/00004/00002/00185 غني‌سازي پروتئين سبوس گندم توسط قارچ نئوروسپورا سيتو فيلا در کشت غوطه‌ور
01/00004/00002/00186 شبيه‌سازي راکتور سنتز اوره (مجتمع پتروشيمي خراسان)
01/00004/00002/00187 بررسي عوامل مختلف ساخت و شناسايي کاتاليست زيگلر ناتاي واحد HDPE‎ پتروشيمي اراک
01/00004/00002/00188 گرافت مالئيک انيدريد باالاستومر EPDM‎ و کاربرد آن در ساخت TPE‎ ولکانيزه ديناميکي سيستم
01/00004/00002/00189 طراحي و شبيه‌سازي واحد بنزين پيروليز در واحدهاي الفين
01/00004/00002/00190 طراحي و ساخت پايلوت C.F.B‎ مدل سرد و بررسي نحوه توزيع محوري و شعاعي فاز ذرات جامد در رايزر
01/00004/00002/00191 يک مدل ترموديناميکي جديد براي مطالعه رفتار تعادلي سيستمهاي دو فازي آبي پليمر – پليمر مورد استفاده در جداسازي پروتئين‌ها
01/00004/00002/00192 مطالعه ترموديناميکي سيستمهاي واکنشي الفينها با استفاده از مينيمم سازي انرژي آزاد گيبس
01/00004/00002/00193 طراحي، ساخت و بهينه سازي بيوراکتور بستر ثابت چند لايه براي توليد اسيد سيتريک از تفاله سيب به روش تخمير حالت جامد
01/00004/00002/00194 کاهش اسيدهاي نوکلئيک در پروتئين تک ياخته به روش شوک حرارتي
01/00004/00002/00195 جداسازي باکتري‌هاي فتوسنتزکننده به منظور توليد پروتئين تک ياخته در سيستم کشت غيرمداوم
01/00004/00002/00196 کارايي راکتور ستوني حبابدار در توليد پروتئين تک ياخته از آب پنير
01/00004/00002/00197 شبيه‌سازي نشست کک در مبدل خط انتقال (TLE‎) واحد اولفين پتروشيمي اراک با در نظر گرفتن پديده چگالش فيزيکي
01/00004/00002/00198 مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرآيند توليد STPP‎ مجتمع پتروشيمي شيراز
01/00004/00002/00199 مدل‌سازي و شبيه‌سازي دستگاه ذخيره‌سازي انرژي با مواد تغيير فاز
01/00004/00002/00200 مطالعه رفتار رئولوژيکي سوسپانسيونهاي پليمري بر پايه HTPB‎ همراه با ذرات بسيار ريز پرکننده
01/00004/00002/00201 مطالعه امتزاج‌پذيري آميزه‌هاي مذاب پليمري سه جزئي و دو جزئي با استفاده از مينيمم‌سازي انرژي آزاد گيبس
01/00004/00002/00202 سينتيک تخريب حرارتي لاستيک پلي‌بوتادين با استفاده از روشهاي آناليز حرارتي DTA ,TGA‎
01/00004/00002/00203 بررسي پارامترهاي فيزيکي ساختار لاستيک و پخت آن
01/00004/00002/00204 توليد ملامين فرمالدئيد اصلاح شده به روش اکستروژن واکنشي
01/00004/00002/00205 گوگردزدايي زيستي بي‌هوازي ترکيب مدل دي بنزو تيوفن
01/00004/00002/00206 تعيين سينتيک کريستاليزاسيون واکنشي سولفات کلسيم (ژيبسم) در توليد اسيد فسفريک
01/00004/00002/00207 مدلسازي و بهينه‌سازي برجهاي خنک کننده گازهاي شکست حرارتي واحد الفين به روش برنامه‌ريزي غيرخطي
01/00004/00002/00208 شبيه‌سازي کريستاليزور MSMPR‎ با انتخاب بهينه حلال و دما براي مواد آلي
01/00004/00002/00209 طراحي و ساخت بتن پليمري سبک و کاربرد آن در قطعات پيش ساخته و نماهاي ساختمان
01/00004/00002/00210 تهيه ليف آزمايشگاهي نوري پليمري
01/00004/00002/00211 طراحي و ساخت بتن پليمري باکارآيي بالا در محيط هاي سخت و خورنده
01/00004/00002/00212 زيست سالم سازي خاک هاي آلوده به هيدروکربنها (پارافين‌ها)
01/00004/00002/00213 بررسي رفتار ضربه‌خوري مواد مرکب پليمري
01/00004/00002/00214 بررسي سينتيک کريستاليزاسيون واکنشي فسفات کلسيم
01/00004/00002/00215 شبيه‌سازي و بهينه‌سازي واحد بازيافت گاز مايع پالايشگاه تهران
01/00004/00002/00216 توسعه مدلهاي رياضي کوره دوار سيمان
01/00004/00002/00217 طراحي و شبيه‌سازي سيستم کنترل پيشرفته کوره
01/00004/00002/00218 تعيين الگوي بهينه تقسيم جريان در طراحي شبکه مبدلهاي حرارتي با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي
01/00004/00002/00219 تاثير اصلاح سطحي ذرات UHMWPE‎ بر خواص مکانيکي -سايشي کامپوزيت UHMWPE/PET‎
01/00004/00002/00220 تصفيه شيرابه محل دفن با استفاده از فرآيند هوازي ترموفيل
01/00004/00002/00221 کنترل severity‎ در راکتورهاي شکست حرارتي پروپان
01/00004/00002/00222 شکست حرارتي برش سنگين نفتي اصلاح شده
01/00004/00002/00223 تعيين ضريب انتقال جرم متان در آب در حضور سيکلودکسترين- نانولوله‌ي کربني
01/00004/00002/00224 بررسي اثرات تزريق پليمرها با بار الکتروستاتيکي بر روي ميزان رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
01/00004/00002/00225 استفاده از PET بازيافتي در توليد نوارهاي پلاستيکي
01/00004/00002/00226 بررسي اثر دما و خواص سطحي نانوذره بر تشکيل ساختار نانوسلولي در ابرهاي پليمري
01/00004/00002/00227 خالص‌سازي اينترلوکين -‎2 توليد شده در باکتري اشرشيا کلي نوترکيب
01/00004/00002/00228 اندازه‌گيري و بررسي قابليت آب‌دهي توده‌هاي زيستي بعد از عمل هضم بيولوژيکي
01/00004/00002/00229 پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم (ATRP) متيل اکريلات، متيل متاکريلات و استايرن با ماکروراديکال‌هاي وينيل استات و تاثير ريزساختار ماکروراديکال‌ها در پليمريزاسيون با نانو سيليکات‌هاي لايه‌اي
01/00004/00002/00230 توليد پروتئين تک ياخته (SCP‎) از متانل (بهينه‌سازي کشت ميکروارگانيسم در شرايط غير مدوام و مداومContinuous , Batch‎)
01/00004/00002/00231 مطالعه اثرات پرکننده‌ها (Fillers‎) بر خواص رئولوژيکي سيالات پليمري
01/00004/00002/00232 طراحي تيکنر به منظور تغليظ پرکلرات آمونيم
01/00004/00002/00233 مدلسازي و شبيه سازي بخش تشعشع کوره‌ها با استفاده از مدلهاي پيشرفته
01/00004/00002/00234 توسعه مدلهاي حرارتي جهت شبيه سازي بخش تشعشع کوره‌هاي حرارتي
01/00004/00002/00235 پيش‌بيني خواص ويسکوالاستيک پلاستيکهاي تقويت شده باالياف تک جهته شيشه
01/00004/00002/00236 اندازه‌گيري حلاليت گاز دي‌اکسيد کربن در حلالهاي قطبي و غير قطبي و مدل سازي فرايند آن
01/00004/00002/00237 تهيه پروتئين تک ياخته (SCP‎) از پساب کارخانجات الکل‌سازي
01/00004/00002/00238 طراحي و ساخت پايلوت FCC‎ (قسمت محفظه احياء کاتاليست)
01/00004/00002/00239 تهيه پودر کبالت از حلال‌هاي آلي به روش احياء با هيدروژن
01/00004/00002/00240 طراحي و ساخت واحد نيمه صنعتي بستر سيال جهت شکست کاتاليستي باقيمانده‌هاي سنگين نفتي (پايلوت FCC‎)
01/00004/00002/00241 تهيه نرم‌افزار جهت طراحي خشک کنهاي خورشيدي
01/00004/00002/00242 مطالعه ايمني حريق انواع کف پوشهاي سنتزي توليد انبوه در ايران
01/00004/00002/00243 توليد پروتئين تک ياخته از آب پنير (انتخاب ميکروارگانيسم و بهينه سازي در شرايط کشت غير مداوم)
01/00004/00002/00244 جداسازي در جاي اسيد لاکتيک از محيط تخمير با استفاده از زرين‌هاي تبادل يوني
01/00004/00002/00245 طراحي بيوراکتور مخلوط شده با همزن براي توليد پروتئين تک ياخته (S.C.P‎) از متانل
01/00004/00002/00246 توليد اتانل از ميوه‌هاي زير استاندارد با روش تخمير غير مداوم
01/00004/00002/00247 مطالعه تجربي بر روي دوام پلي‌اکريلو نيتريل
01/00004/00002/00248 تهيه مونوکلرو اسيداستيک و بررسي مکانيزم انتقال جرم
01/00004/00002/00249 تهيه نانوذرات جامد ليپيدي با استفاده از موم زنبور عسل و موم کارنائوبا
01/00004/00002/00250 تاثير دما بر روي رفتار فيزيکي ديناميکي ساختار ژل پي‌وي‌سي با نرم‌کننده‌هاي استري
01/00004/00002/00251 توليد کيتين از پوست ميگو در مقياس نيمه صنعتي
01/00004/00002/00252 مقايسه تاثير فعال‌کننده‌هاي پلي‌اتيلن گلايکول بر ميزان پوشش‌دهي سطح جزاير لانگرهانس در درمان ديابت
01/00004/00002/00253 مطالعه خواص الکتريکي و فعاليت الکتريکي آميزه PP/PET پرشده با ذرات دوده
01/00004/00002/00254 طراحي و نمونه‌سازي کلگي يک ماشين نمونه‌سازي سريع
01/00004/00002/00255 شبيه‌سازي ريژنراتور دوار و بهينه‌سازي توسط طراحي آزمايشها
01/00004/00002/00256 تهيه هيدروژلهاي شبکه اي درهم رونده (IPN) نانوکامپوزيتي بر پايه پلي اکريل آميد و مطالعه رفتار تورمي و کاربرد آنها براي ازدياد برداشت نفت
01/00004/00002/00257 نانوکامپوزيت عبور ناپذير در برابر اکسيژن بر پايه پلي اتيلن
01/00004/00002/00258 اثر بافت خاک بر زيست‌پالايي خاک‌هاي آلوده به نفت خام
01/00004/00002/00259 تعيين منحني‌هاي همدماي رطوبت و گرماي ايزواستريک بادام
01/00004/00002/00260 سنتز پلي‌آميد و پلي‌ايميد از پلي‌اتيلن گرافت‌شده با مالئيک انيدريد
01/00004/00002/00261 تعيين شرايط بهينه براي توليد اسيدلينولئيک مزدوج به روش ميکروبي
01/00004/00002/00262 تهيه هيدروژل‌هاي کروي به عنوان سامانه‌هاي مخزني آزادسازي دارو
01/00004/00002/00263 ساخت محرک از پليمر مغناطيسي رئولوژيکي با حرکت خطي قابل کنترل
01/00004/00002/00264 مدلسازي تزريق آب و گاز (WAG) به مخازن ترکدار ايران جهت افزايش بازيافت نفت
01/00004/00002/00265 بهينه سازي فرآيند تاخوردگي پروتئين نوترکيب اينترفرون بتا-b1‎
01/00004/00002/00266 طراحي و ساخت دستگاهي جهت تعيين ميزان رطوبت تعادلي مواد
01/00004/00002/00267 طراحي و شبيه سازي برجهاي تفکيک واحد گاز مايع لاوان
01/00004/00002/00268 ساخت پلي وينيل الکل از پلي وينيل استات
01/00004/00002/00269 تعيين خواص رئولوژيکي و مورفولوژي آميزه‌هاي پلي‌اتيلن و پلي‌پروپيلن
01/00004/00002/00270 اصلاح‌سازي پلي‌پروپيلن توسط پلي‌اتيلن ترفتالات (جهت ساخت الياف)
01/00004/00002/00271 طراحي ساخت و مطالعه خواص روکشهاي کامپوزيت بر سطوح فلزي
01/00004/00002/00272 بررسي امکان عملي اصلاح برج تقطير اتمسفريک پالايشگاه اصفهان
01/00004/00002/00273 بررسي روشهاي مختلف کنترل دما در راکتورهاي ناپيوسته گرمازا
01/00004/00002/00274 افزايش فعاليت کاتاليست زيگلر- ناتا و انجام مطالعات بررسي سطح و سينتيکي پليمريزاسيون اتيلن
01/00004/00002/00275 بررسي رفتار هيدروديناميکي و انتقال جرم در بيوراکتورهاي ستوني حبابدار
01/00004/00002/00276 مدلسازي پديده خشک‌شدن نيترات آمونيم
01/00004/00002/00277 شبيه‌سازي برج‌هاي جداسازي واحد الفين پتروشيمي اراک
01/00004/00002/00278 ساخت آلياژهاي ترموپلاستيک – الاستومر با استفاده از PVC‎
01/00004/00002/00279 مدلسازي و شبيه‌سازي بستر پرشده براي جذب Co2‎
01/00004/00002/00280 اصلاح عملکرد برج RDC‎ در عمليات توليد روغن‌هاي موتور و صنعت
01/00004/00002/00281 مدل‌سازي و طراحي مبدلهاي بازيافت‌کننده انرژي حرارتي بستر ثابت مورد استفاده در صنايع آلومينيم‌سازي
01/00004/00002/00282 توليد اسيد سيتريک از تفاله سيب با استفاه از تخمير حالت جامد

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme