عناوین پایان نامه های رشته مهندسی مواد

01/00004/00005/00001 جايگزيني مس به جاي نيکل در چدنهاي سفيد مارتنزيتي مقاوم در برابر سايش
01/00004/00005/00002 تهيه مواد آهني از آهن اسفنجي
01/00004/00005/00003 رفتار خستگي حرارتي چدنهاي نشکن آستمپر
01/00004/00005/00004 تصفيه فولاد با استفاده از فرايند دمش آرگون-اکسيژن.
01/00004/00005/00005 بررسي استحاله‌هاي ميعان و انجماد در فرايند احياء منيزم به روش سيليکوترمي
01/00004/00005/00007 بررسي رفتار سايشي و ضد اصطکاکي آلياژ 27 ZA‎ : اثر ميکروساختار و عناصر آلياژي
01/00004/00005/00008 بررسي خواص جرمهاي ريختني کم سيمان پايه بوکسيتي با توجه به اثر توزيع اندازه ذره و افزودنيها
01/00004/00005/00009 بررسي خواص سايشي پوششهاي کرم سخت
01/00004/00005/00010 بررسي حفاظت کاتدي تاسيسات شامل فولاد کربني و فولاد ضد زنگ در آب دريا
01/00004/00005/00011 بررسي عوامل موثر بر ساخت لايه بي‌متال مقاوم به سايش پايه برنزي در صفحه کلاچ خودروهاي سنگين
01/00004/00005/00012 بررسي ساختار الکترونيکي و خواص مغناطيسي نانو خوشه کاتاليستي سولفيدموليبدن (MoS2‎)
01/00004/00005/00013 اثر منگنز و مس بر خواص مکانيکي يک فولاد کم آلياژي حاوي عناصر نيکل، کروم، موليبدن و واناديم
01/00004/00005/00014 بررسي تاثير متغيرهاي ساختاري بر رفتار خستگي حرارتي چدن با گرافيت کروي آستمپر(ADI‎)
01/00004/00005/00015 بررسي پارامترهاي اتصال در فرآيند جوشکاري همزن اصطکاکي آلومينيم – مس
01/00004/00005/00016 بررسي تاثير سرعت بر روي پلاريزاسيون کاتدي آلياژهاي آلومينيوم سري ‎?XXX‎ در محيط آب دريا
01/00004/00005/00017 بررسي و ساخت قطعات سراميکي به روش ريخته‌گري ژله‌اي
01/00004/00005/00018 بررسي مقايسه‌اي نيتروژن‌دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال و نيتروژن‌دهي متداول در يک فولاد کم آلياژي
01/00004/00005/00019 تاثير ساختار تدريجي پوشش‌هاي مرکب فلز – سراميک (MCRALY-TBC‎) بر استحکام چسبندگي
01/00004/00005/00020 بررسي پديده انحلال در جريان تماس آهن جامد و آلومينيوم مذاب
01/00004/00005/00021 مطالعه مکانيزم بازدارندگي ترکيبات آلي بر سطح مس و فولاد در محيط هاي حاوي يون کلريد و محيط هاي اسيدي
01/00004/00005/00022 مطالعه اثر بازدارندگي الکلهاي استيلني و همچنين اثر تزايد برخي از آنيونهاي هيدروکسي کربوکسيلات بر خواص بازدارندگي آلومينيوم در محيط خنثي
01/00004/00005/00023 بررسي ويژگيهاي متالورژيکي جوش ليزري صفحات نازک فولادي با ليزر Nd :YAG‎ پالسي
01/00004/00005/00024 بررسي رسوبات کلکريوس در آب درياي شبيه‌سازي شده با استفاده از تکنيک حفاظت کاتدي پالسي
01/00004/00005/00025 سنتز نانو ذرات اکسيد روي و بررسي خواص نوري
01/00004/00005/00026 بررسي اثر تغييرات ريز ساختار ناشي از عمليات حرارتي بر تافنس شکست فولاد بکار رفته در ساخت مخازن CNG‎
01/00004/00005/00027 مقايسه خواص مکانيکي و رفتار تريبولوژيکي قطعات متالورژي پودر آهن توليد شده از پودرهاي پيش آلياژي و پيش مخلوط شده نيکل
01/00004/00005/00028 بررسي جنبه‌هاي ريز ساختاري استحاله y – y‎ در سوپر آلياژهاي پايه نيکل با استفاده از فرآيند پيرسازي القايي
01/00004/00005/00029 بررسي پوششهاي ايجاد شده به روش نيتروکربوراسيون پلاسمايي الکتروليتي و مطالعه مقاومت به خوردگي آنها
01/00004/00005/00030 توليد نانو پودرهاي آلياژي Co-W-Cu‎ به روش مکانيکي – شيميايي (Mechano-Chemical process‎)
01/00004/00005/00031 بررسي تاثير نيتراسيون پلاسمايي و نيتراسيون = اکسيداسيون پلاسمايي بر رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي
01/00004/00005/00032 تاثير پارامترهاي عمليات پيرسازي بر خواص سوپر آلياژهاي پايه نيکل
01/00004/00005/00033 تهيه نانو پودرهاي زيرکنياي پايدارشده با ايتريا به روش سل – ژل و ژل احتراقي
01/00004/00005/00034 بررسي عوامل موثر بر ترکيبات بين فلزي آهن – آلومينيوم تهيه شده به روش رانش واکنشي آلومينيوم مذاب در پيش فرم آهني
01/00004/00005/00035 بررسي ترموديناميک و سينتيک احياي حرارتي منيزيم
01/00004/00005/00036 تهيه نانو پودرهاي آلياژي کبالت – آهن – مس به روش مکانيکي – شيميايي و بررسي خواص آنها
01/00004/00005/00037 بررسي چگونگي تشکيل و رشد رسوبات کلکريوس بر روي مس و فولاد زنگ نزن ‎316L‎ در الکتروليت شبيه‌سازي شده آب دريا
01/00004/00005/00038 بررسي ميکروساختار و خواص مکانيکي شيشه – سراميک‌هاي ماشينکاري شونده ميکا – دايوپسايد
01/00004/00005/00039 بررسي عوامل موثر بر پوشش‌دهي نانو سايز ذرات هماتيت بر روي ميکا جهت سنتز رنگدانه لوستري
01/00004/00005/00040 سنتز نانو کامپوزيت هماتيت – سيليکا به عنوان رنگدانه قرمز سراميکي
01/00004/00005/00041 بررسي و سنتز شيشه سراميک Pbo-SiO2-K2O-B2O3-CaO-ZrO2-TiO2‎ همراه جزء دوم جهت تثبيت اکتينيدها
01/00004/00005/00042 تهيه هيدرومتالوژيکي پودر اکسيد روي با قابليت تشکيل ذرات نانومتري از کاني‌هاي اکسيدي – سليکاتي
01/00004/00005/00043 بررسي عوامل مختلف بر نحوه تشکيل ترک در لايه کرماته سياه و تاثير آنها بر رفتار خوردگي لايه
01/00004/00005/00044 سنتز بررسي ريز ساختار نانو کامپوزيت Al2O3-YAG‎
01/00004/00005/00045 بررسي سينتيک تجزيه عامل جباب‌زاي هيدرايدتيتانيم در تماس با آلومينيم مذاب
01/00004/00005/00046 اتصال آلومينا به مس و بررسي خواص با فرآيند سينترينگ پودرهاي فلزي (SMPP‎)
01/00004/00005/00047 ايجاد پوشش نانو ذرات اکسيد تيتانيوم به روش سل – ژل و بررسي مقاومت به خوردگي آن در محيط 3/5% NaCl‎
01/00004/00005/00048 بررسي ساختار و رفتار خوردگي پوشش‌هاي ايجاد شده بر سطح آلومينيوم به روش اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي(PEO‎)
01/00004/00005/00049 ساخت زيستي نانو ذرات نقره و ارزيابي محصول
01/00004/00005/00050 اثر فرايندECAP‎ بر ريز ساختار و خواص مکانيکي آلياژهاي آلومينيم
01/00004/00005/00051 بهينه‌سازي فرآيند آهنگري قطعه فولادي سنگين توسط شبيه‌سازي کامپيوتري
01/00004/00005/00052 بررسي تاثير ريز ساختار فولاد کم آلياژي X70‎ بر خوردگي ناشي از CO2‎ در خطوط لوله انتقال گاز شيرين
01/00004/00005/00053 بررسي سينترينگ نانو کامپوزيت آلومينا- زيرکنيا تهيه شده با روش Gel-Casting‎
01/00004/00005/00054 اثر متغيرهاي ليزر پالسي Nd:YAG‎ بر خواص مکانيکي و ريز ساختار تيتانيوم
01/00004/00005/00055 بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد نانو لايه TiO2/SiO2‎ بر روي شيشه جهت خودتميزکنندگي
01/00004/00005/00056 سنتز و مقايسه خواص نانو پودرهاي کامپوزيتي (Al2O3-ZrO2(Y2O3‎ از مواد اوليه نمکي و آلکوکسيدي و با استفاده از روش سل – ژل
01/00004/00005/00057 بررسي رفتار اکسيداسيون و خوردگي داغ پوشش‌هاي آلومينايدي بر روي آلياژ Y-TiAl‎
01/00004/00005/00058 تاثير عمليات حرارتي بر رسوب‌گذاري فاز ‘r‎ در آلياژهاي Ni-Al‎
01/00004/00005/00059 بررسي ساختارهاي انجمادي در آلياژهاي Ni-AL‎ توسط متالوگرافي با مقطع‌زني متوالي
01/00004/00005/00060 بررسي ريزساختار و خواص مکانيکي سوپرآلياژ IN738LC‎ پس از کارکرد در توربين‌هاي گازي
01/00004/00005/00061 ساخت وبررسي خواص کامپوزيت شيشه – سراميک SiO2-CaO-MgO-AL2O3-P2O5-F‎ تقويت شده با جزء دوم
01/00004/00005/00062 بررسي تاثير ميدان‌هاي الکترومغناطيس بر عمليات تصفيه و حذف رسوبات آن
01/00004/00005/00063 بهينه‌سازي خواص سطحي فولاد غني شده با کروم با استفاده از پوششهاي نانو به روش الکتروليز پلاسمايي پالسي
01/00004/00005/00064 ساخت و مشخصه‌يابي نانوميله‌هاي اکسيد روي به روش محلول شيميايي
01/00004/00005/00065 بررسي روش اصلاح سطح الکترود بر پايه نانولوله کربني براي ساخت زيست حسگر آنزيمي
01/00004/00005/00066 کاربرد جوشکاري ميکروليزر ND:YAG‎ در اتصال سيم فولاد زنگ نزن
01/00004/00005/00067 سنتز پوشش‌هاي نانوساختارهاي پايه فلزي با استفاده از ترکيبات نانوذره‌اي کاربيدي
01/00004/00005/00068 ساخت و مشخصه‌يابي نانوکامپوزيت اکسيد روي-سيليکا به روش سل-ژل
01/00004/00005/00069 بررسي امکان سنتز نانوکامپوزيت AL-Sic‎ و اثر ميدان فاز تقويت کننده بر خواص مکانيکي آن
01/00004/00005/00070 بررسي پارامترهاي موثر در روکش دهي ورق فولاد کربني با يک سوپر آلياژ به روش جوشکاري
01/00004/00005/00071 بررسي رفتار سينترينگ و خواص مکانيکي شيشه – سراميک‌هاي ميکا- ولاستونيت
01/00004/00005/00072 تاثير پارامترهاي جوشکاري همزمان اصطکاکي بر خواص مکانيکي و ريز ساختار فولاد زنگ نزن ‎304
01/00004/00005/00073 جوشکاري تعميري سوپرآلياژپايه کبالت Mar-M302‎
01/00004/00005/00076 بررسي جوشپذيري فولادهاي پر کروم و پر کربن
01/00004/00005/00077 بهبود عملکرد قالبهاي اکستروژن گرم آلومينيوم از طريق سخت پوشي به روش جوشکاري
01/00004/00005/00078 تاثير حفاظت کاتدي برخوردگي شياري فولاد زنگ نزن در آب دريا
01/00004/00005/00079 شبيه‌سازي جوشکاري زير پودري تک پاسي با دو الکترود و بررسي علل ايجاد پيچيدگي ناشي از جوشکاري و ارائه راههاي کاهنده آن
01/00004/00005/00080 بررسي اثر جوانه‌زايي بر ساختار دانه سوپر آلياژ ريختگي IN738‎
01/00004/00005/00081 سنتز رنگدانه کرومات روي و مقايسه رنگ سنجي آن با زيرکون پراسئوديميوم در لعابهاي با دماي پخت پايين
01/00004/00005/00082 بررسي تاثير يون سولفات بر رفتار خوردگي بتن رنگي حاوي رنگدانه سراميکي
01/00004/00005/00083 بهبود عملکرد پره‌هاي برش خط قالبگيري
01/00004/00005/00084 ساخت و بررسي خواص آشکارساز (Lif (Mg,Ti‎ مورد مصرف دوزيمتري اشعه‌ايکس
01/00004/00005/00085 بررسي عوامل موثر بر ساخت و خواص کاربردي ديرگدازهاي سبک آلومينا بالا به روش فومي
01/00004/00005/00086 آبکاري الکتريکي لايه لايه نيکل-پلاتين
01/00004/00005/00087 بررسي کار گرم‌پذيري فولاد ماريجينگ ???-C‎
01/00004/00005/00088 توليد کاشي پرسلاني و بررسي خصوصيات و ريز ساختار آن
01/00004/00005/00089 تاثير پارامترهاي ريخته‌گري بر روي ساختار و خواص مکانيکي سوپر آلياژ IN-738LC‎
01/00004/00005/00090 بررسي علل تخريب لوله‌هاي کندانسور نيروگاه نکا و ارائه روشهاي کنترل آنها
01/00004/00005/00091 بررسي تاثير پارامترهاي متالورژيکي بر کيفيت لوله‌هاي تحت فشار
01/00004/00005/00092 بررسي و ساخت ساگارهاي کاربيد سيليسيمي اتصال رسي با مواد صد درصد داخلي
01/00004/00005/00093 ساخت نسوزهاي کاربيد سيليسيمي دماي بالا از مواد اوليه‌ي داخلي
01/00004/00005/00094 ساخت و بررسي خواص کامپوزيت WC-Ni‎ با استفاده از فرآيند SHS‎
01/00004/00005/00095 بررسي رفتار سولفيداسيون پوششهاي کرم سخت روي فولاد
01/00004/00005/00096 بررسي اثر عمليات ترمومکانيکي بر خواص مکانيکي و مورفولوژي آخالها در فولاد D6A‎
01/00004/00005/00097 بررسي پارامترهاي موثر در شکل‌دهي و زينترينگ قطعه مغناطيسي کنتور برق
01/00004/00005/00098 بررسي خستگي حرارتي فولاد ‎32 Nicrmo145‎ با پوشش کرم سخت
01/00004/00005/00099 بررسي تاثير افزودني‌هاي فلزي آلومينيم و سيليسيم در نسوزهاي منيزيا- گرافيتي
01/00004/00005/00100 خوردگي ديرگدازهاي مصرفي در صنعت فولاد
01/00004/00005/00101 تحليل تنش‌هاي پسمـاند در پوشش‌هاي ايجاد شده توسط فرايند پاشش سرد
01/00004/00005/00102 بررسي تاثير سرعت سيلان بر رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم-منيزيم AA‎5083-H‎321 در محيط کلرورسديم و اثر پلاريزاسيون کاتدي بر روي آن
01/00004/00005/00103 بررسي جوش پذيري سوپر آلياژ پايه نيکل Inconel 713LC‎
01/00004/00005/00104 سنتز نانو پودر سيالون به روش سل- ژل
01/00004/00005/00105 تهيه پوشش نانو کامپوزيتي سيليکا-پلي‌اورتان و بررسي خواص سايشي آن
01/00004/00005/00106 شبيه‌سازي طراحي بهينه حفاظت كاتدي به روش اعمال جريان بر سكوي دريايي فراساحلي
01/00004/00005/00107 اتصال غير همجنس Ti-6Al-4V و برنج سيليکوني با استفاده از ليزر پالسي Nd:YAG يکصد وات
01/00004/00005/00108 بررسي نحوه اتلاف عناصر در سرباره‌هاي سرب در کنورتور گردان و دمش از بالا (TBRC‎)
01/00004/00005/00109 خوردگي در رادياتورهاي خودرو (نوع مسي-برنجي) در محيط فلاکسهاي لحيم‌کاري کلريدي و برميدي
01/00004/00005/00110 بررسي پارامترهاي موثر بر کنگره‌اي شدن (Earing‎) حاصل از کشش عميق ورقهاي آلومينيومي سري (AA1000‎)
01/00004/00005/00111 تاثير پارامترهاي موثر در فرايند Rheocasting‎ برساختار و خواص آلياژهاي Al – Cu‎
01/00004/00005/00112 جوشکاري فولاد ???? AISI‎ در حالت عمليات حرارتي شده
01/00004/00005/00113 خوردگي آلياژهاي لحيم قلع – سرب در فلاکسهاي کلريدي
01/00004/00005/00114 تحقيق و بررسي براي انتخاب بازدارنده مناسب غيرسمي براي آب خنک‌کن يک واحد صنعتي
01/00004/00005/00115 تهيه پودر نيکل از محلول‌هاي آبي به روش احياء با هيدروژن
01/00004/00005/00116 بررسي تاثير پارامترهاي عمليات ترموديناميکي بر روي خواص مکانيکي فولاد (???? AISI‎) ريختگي نورد شده
01/00004/00005/00117 بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند توليد پودر آلومينيم به روش اتميزاسيون گازي و دستيابي به مدل مناسب
01/00004/00005/00118 شبيه‌سازي سينتيک واکنش‌هاي خوردگي
01/00004/00005/00119 آناليز تخريب لوله‌هاي واتروال بويلر تبريز
01/00004/00005/00120 تدوين روش آنودايز سخت بر روي آلياژ آلومينيوم ‎???? در دماي اتاق (R.T‎)
01/00004/00005/00121 اثر پارامترهاي فرايند جوشکاري ليزر روي کيفيت جوش ليزر آلياژ آلومينيوم ‎2024
01/00004/00005/00122 بررسي ساخت کامپوزيت WC-TiC-Ni‎ به روش SHS‎
01/00004/00005/00123 انتخاب مواد جايگزين مناسب براي فولاد ماريجينگ مورد استفاده در لوله‌هاي جدار نازک با استحکام بالا
01/00004/00005/00124 بررسي اثر افزودني‌ها روي خواص و ريز ساختار کاربيدهاي سمانته پايه WC
01/00004/00005/00125 تهيه و بررسي پوششهاي سراميکي ديرگداز بر سطح قطعات گرافيتي به منظور افزايش مقاومت به اکسيداسيون در دماهاي بالا
01/00004/00005/00126 ساخت و بررسي خواص نانو کامپوزيت Al2O3-ZrO2
01/00004/00005/00127 توليد و بررسي خواص راهنماي سوپاپ سيستم سوخت رساني خودرو به روش متالورژي پودر
01/00004/00005/00128 سنتز و مشخصه‌يابي نانوذرات مگنتيت به روش زيستي
01/00004/00005/00129 بررسي اثر عنصر بور بر خواص قطعات متالورژي پودري آهني
01/00004/00005/00130 بررسي عوامل موثر در خواص مکانيکي و توليد قطعه سيت سوپاپ خروجي سيستم سوخت رساني خودرو
01/00004/00005/00131 بررسي مقاومت به خوردگي پوشش نانوساختار TiO2/CeO2‎ بر فولاد زنگ نزن ‎316L‎ به روش سل- ژل در محلول کلريد سديم %‎3/5‎ ومحلول شبيه‌سازي شده بدن.
01/00004/00005/00132 بررسي ريزساختار و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن L 316‎ با پوشش نانو ساختار TiO2-SiO2‎ به روش سل ژل در محيط NaCl %3.5‎
01/00004/00005/00133 بررسي خوردگي و سايش ديرگدازهاي منيزيت کروميتي مصرفي در کوره دوار سيمان
01/00004/00005/00134 ارزيابي عمر باقيمانده بويلر واحد ‎? نيروگاه نکا
01/00004/00005/00135 مطالعه و بررسي خوردگي خاکستر سوخت ناشي از مصرف مازوت در نيروگاههاي کشور و روشهاي کنترل آن
01/00004/00005/00136 بررسي و ساخت سيمان نسوز با حداکثر استفاده از مواد اوليه داخلي
01/00004/00005/00137 بهينه‌کردن خواص سطحي قطعات فولادي ‎??? به روش الکترولس نيکل – فسفر
01/00004/00005/00138 شناسايي و انتخاب بهينه مواد جهت طراحي و ساخت تسمه‌هاي آب بند توربينهاي بخار
01/00004/00005/00139 تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي مکانيکي بر ايجاد ترکهاي گرم در فولادهاي کم آلياژ
01/00004/00005/00140 بررسي اثر افزودن عنصر Mn‎ از ديدگاه الکتروشيميائي بر روي آندهاي فداشونده تجاري AL-Zn-In‎ جهت بالا بردن راندمان و افزايش ظرفيت جريان
01/00004/00005/00141 بررسي خواص منطقه مجاور جوش و فلز جوش فولاد D-6A‎
01/00004/00005/00142 مطالعات الکتروشيميايي و متالوژيکي جهت بهبود کيفيت و راندمان آندهاي فرا شونده منيزيمي توليد شده در داخل کشور
01/00004/00005/00143 توليد فلزات شيشه‌اي به روش تبريد سريع
01/00004/00005/00144 تهيه پودر کاربيد بور (B‎? C‎) و بررسي خواص آن
01/00004/00005/00145 ساخت بتن رنگي با استفاده از رنگدانه‌هاي (Pigments‎) سراميکي
01/00004/00005/00146 تعيين بازدارنده مناسب خوردگي براي سيستم آب خنک کن مجتمع پتروشيمي خراسان
01/00004/00005/00147 بررسي خواص سطحي و نواحي مغناطيسي آلياژهاي مغناطيسي نرم آمورف و نانو بلور (فاينمت) با استفاده از ميکروسکوپ نيروي اتمي و ميکروسکوپ نيروي مغناطيسي
01/00004/00005/00148 بررسي مقاومت به خوردگي پوشش‌هاي نانواکسيد سريم بر روي آلياژهاي آلومينيوم در محيط کلريد سديم ‎%3,‎5 NaCl‎
01/00004/00005/00149 بررسي چگونگي جوانه‌زني و رشد لايه‌هاي کلکريوس بر روي آلياژهاي آلومينيوم
01/00004/00005/00150 بررسي رفتار تريبولوژيکي پوششهاي الکتروشيميايي کرم
01/00004/00005/00151 بررسي جوانه زني ترکيب بين فلزي بر روي سطح فاز آهن در جريان غوطه وري آهن جامد در آلومينيم
01/00004/00005/00152 آبکاري پلاتين بر روي تيتانيم
01/00004/00005/00153 پوشش کرماته سياه به روش الکتروليتي
01/00004/00005/00154 بررسي مقايسه‌اي خواص مورفولوژيکي و خوردگي نانو کامپوزيت نيکل -اکسيد تيتانيوم به دو روش رسوب‌دهي الکتريکي جريان مستقيم و پالسي
01/00004/00005/00155 سينتر بدون فشار و بررسي خواص قطعات بر پايه کاربيدبور
01/00004/00005/00156 بررسي عوامل موثر در فرآيند احياي مستقيم الکتروشيميايي اکسيد تيتانيوم
01/00004/00005/00157 بررسي اثر بازدارندگي ترکيبات هتروسيکل نيتروژن دار و اثر تزايد برخي از ترکيبات فعال کننده کشش سطحي بر روي خوردگي مس در محيطهاي اسيدي
01/00004/00005/00158 بررسي و ساخت پايه کاتاليست گاما آلومينا
01/00004/00005/00159 ايجاد پوشش‌هاي پليمري با روش الکتروپليمريزاسيون و بررسي عملکرد حفاظتي پوشش با افزودن ترکيبات فسفات و تنگستات
01/00004/00005/00160 سخت کاري سطحي فولاد زنگ نزن مارتنزيتيAISI 420‎ بوسيله ليزر پالسي Nd:YAG‎ و بررسي رفتار خوردگي تنشي آن
01/00004/00005/00161 تهيه شيميايي نانو پودر فلوريد ليتيم مورد مصرف در قرصهاي پرتوسنجي
01/00004/00005/00162 شبيه‌سازي ريزساختار در انجماد غير تعادلي
01/00004/00005/00163 ساخت کنتاکتهاي تنگستن – مس و اتصال آنها با مس
01/00004/00005/00164 بررسي آندايزينگ سخت آلياژ AA7075‎ جهت سختي‌هاي بالاي ‎???HV‎
01/00004/00005/00165 بررسي و ساخت کامپوزيت مس – گرافيک مورد مصرف در موتورهاي الکتريکي
01/00004/00005/00166 بررسي رفتار خوردگي پوشش آلياژي يراق‌آلات مقره کامپوزيتي
01/00004/00005/00167 تاثير دماي بازگشت بر چقرمگي شکست فولاد ???? AISI‎ مورد استفاده در يک نوع لوله تحت فشار
01/00004/00005/00168 بررسي عوامل موثر بر کيفيت جوشکاري مقاومتي ورقهاي فولادي و برنج
01/00004/00005/00169 بررسي علل تخريب و زوال لوله‌هاي فولاد کربني مبدل حرارتي (از سمت آب) در واحد پلي‌اتيلن سنگين پتروشيمي بندر امام
01/00004/00005/00170 بهبود خواص خستگي پابندهاي فنري پاندرل
01/00004/00005/00171 بررسي تهيه پودر کاربيد بور (B‎? C‎) با استفاده از مواد اوليه ارزان قيمت صنعتي
01/00004/00005/00172 تعيين شرايط بهينه تغيير شکل و عمليات حرارتي جهت افزايش چقرمگي يک فولاد فوق مستحکم
01/00004/00005/00173 بررسي اثر پارامترهاي متالورژيکي بر جوشکاري انفجاري صفحات مس – آلومينيم (‎????)
01/00004/00005/00174 بررسي عمليات حرارتي سوپر آلياژ پايه نيکل U-720‎
01/00004/00005/00175 بازيابي پودر کاربيد تنگستن از قراضه‌هاي ابزار برشي به روش الکتروشيميايي
01/00004/00005/00176 مقايسه پودرهاي مس و اکسيد مس براي تهيه پودر آلياژي آهن – مس، به روش اتصال ديفوزيوني
01/00004/00005/00177 بررسي رفتار خوردگي لوله‌هاي فاضلاب بتني پوشش داده شده با پيگمنتهاي سراميکي
01/00004/00005/00178 مطالعه بتن رنگي حاوي پودر شيشه و رنگدانه سراميکي
01/00004/00005/00179 بررسي پوششهاي آلومينايدي نفوذي (فرآيند اکتيويته بالا) بر روي سوپر آلياژ Hastelloy-X‎
01/00004/00005/00180 بررسي رفتار خوردگي داغ پوششهاي Mcraly‎ اعمالي بر روش HVOF‎ (پاشش شعله‌اي سرعت بالا)
01/00004/00005/00181 تحقيق و بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر مس الکتروليتي
01/00004/00005/00182 اثر پارامترهاي آهنگري بر روي ريز ساختار يک فولاد ميکرو آلياژي کربن متوسط
01/00004/00005/00183 بهبود عملکرد قالبهاي فورج گرم از طريق سخت پوششي به روش جوشکاري
01/00004/00005/00184 بررسي تاثير پارامترهاي عمليات ترمومکانيکي بر ريز ساختار و خواص مکانيکي آلياژ ‎???? آلومينيم
01/00004/00005/00185 تاثير عمليات حرارتي پس از جوشکاري بر رفتار رشد ترک خستگي آلياژ Ti‎-?AL‎-?V‎
01/00004/00005/00186 بررسي تاثير پارامترهاي عمليات ترمومکانيکي بر ريز ساختار و خواص مکانيکي آلياژ آلومينيوم ‎????
01/00004/00005/00187 شبيه سازي تغيير شکل پلاستيک ذرات در فرآيند پاشش سرد
01/00004/00005/00188 تاثير عناصر آلياژي (Ti,CD‎) بر بهبود خواص الکتروشيميائي آندهاي فدا شونده آلومينيومي
01/00004/00005/00189 بررسي پارامترهاي موثر بر عمليات ترمومکانيکي يک سوپر آلياژ پايه نيکل
01/00004/00005/00190 بررسي تجربي مدلهاي پيش‌بيني کننده ريز ساختارهاي آلياژهاي ريختگي آلومينيوم
01/00004/00005/00191 بررسي علل خوردگي در کندانسورهاي موجود در يک نيروگاه بخار
01/00004/00005/00192 کنترل ريز ساختار و بهبود خواص مکانيکي فولاد ????-AISA‎ توسط عمليات ترمومکانيکي
01/00004/00005/00193 بررسي خوردگي تنشي بر روي لوله‌هاي فولادي انتقال گاز طبيعي مدفون در خاک تحت تاثير محيط کربنات – بيکربنات سديم و نقش باز دارنده موليبدات سديم
01/00004/00005/00194 شبيه‌سازي الگوي سينتيکي سولفيداسيون قطعات در درجه حرارتهاي بالا
01/00004/00005/00195 طرح آبکاري کرم روي آلومينيوم
01/00004/00005/00196 اندازه‌گيري هيدروژن فرار در فلز جوش فولادهاي فريتي
01/00004/00005/00197 بررسي و آزمايشات تجربي مقاومت به خوردگي جوش با توجه به نوع الکترود و عيوب در سازه‌هاي فولادي
01/00004/00005/00198 بررسي پارامترهاي موثر بر احياي هيدروژني اکسيد تنگستن
01/00004/00005/00199 جوشکاري فولاد ???? AISI‎ به روش GMAW‎
01/00004/00005/00200 بررسي تاثير پارامترهاي کوئنچ با هواي مرطوب بر ريزساختار و خواص مکانيکي فولاد ???? AISI‎
01/00004/00005/00201 تاثير عمليات ترمومکانيکي بر تحول بافت در آلياژهاي آلومينيم گروه ‎????
01/00004/00005/00202 تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي آلياژ آلينکو ‎? مصرفي در کنتور برق
01/00004/00005/00203 ساخت و بررسي خواص پشت‌بندهاي سراميکي کورديريتي-مولايتي مورد استفاده در صنعت جوشکاري
01/00004/00005/00204 ساخت فريت YIG‎ براي کاربرد در فرکانسهاي ميکروويو.-
01/00004/00005/00205 بهينه‌سازي خواص مکانيکي فولاد ???? AISI‎ از طريق سخت کردن شعله‌اي و کوئنچ با اسپري آب.-
01/00004/00005/00206 بررسي پديده تردي حرارتي در فولاد ماريجينگ C-300‎
01/00004/00005/00207 تاثير پارامترهاي جوشکاري و عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي و ساختار فولاد AISI4340‎
01/00004/00005/00208 بررسي خوردگي تنش(SCC‎) مقاطع جوش آلياژ Ti-6A1-4V‎ در محلولهاي آبي حاوي يون کلرايد
01/00004/00005/00209 ساخت و بررسي خواص آهنرباي دايم نئوديم – آهن – بور
01/00004/00005/00210 شبيه‌سازي انجماد قطعات ريختگي به منظور پيش‌بيني ساختار دانه
01/00004/00005/00211 بررسي و ساخت دريچه‌هاي کشويي آلومينا- کربني
01/00004/00005/00212 انتخاب و اعمال پوشش لعاب مناسب با شرايط بهينه بر روي مخازن فولادي آب گرم
01/00004/00005/00213 ارزيابي خوردگي پوششهاي تبديلي شيميايي برروي آلياژهاي آلومينيوم به کار رفته در تجهيزات الکترونيکي هوا فضايي
01/00004/00005/00214 تهيه و بررسي خواص پودر دي بوريد تيتانيم (TiB‎)
01/00004/00005/00215 اتصال ورق آلومينيوم به آلومينيوم با استفاده از فرآيند نورد جهت استفاده در اپراتورهاي يخچال
01/00004/00005/00216 پوشش CVD‎ آلومينيوم بر روي سوپر آلياژ پايه نيکل
01/00004/00005/00217 بررسي اثر يون کلر بر عملکرد خوردگي بتن رنگي حاوي پيگمنتهاي سراميکي
01/00004/00005/00218 تاثير شرايط مختلف شکل دهي گرم بر روي ابعاد فاز فريت نهايي در يک فولاد کم کربن
01/00004/00005/00219 بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد باز دارنده‌هاي مناسب (سيليکات‌ها- پلي فسفات‌ها) در سيستم توزيع آب آشاميدني
01/00004/00005/00220 تاثير اندازه دانه آستنيت و دماي بازگشت بر خواص مکانيکي فولاد ‎1.6959‎
01/00004/00005/00221 بررسي علل افزايش سختي موضعي در سطح روتورهاي نيروگاهي (HP-IP‎) و روشهاي اصلاحي آن
01/00004/00005/00222 اثر پيگمنت‌هاي سراميکي بر خواص مکانيکي بتن رنگي
01/00004/00005/00223 توليد پودر کاربيدپور (B‎?C‎) به روش کربوترمي در کوره هاي مقاومت الکتريکي
01/00004/00005/00224 بررسي تنش‌هاي پس‌ماند در کاشي لعابدار
01/00004/00005/00225 بررسي علل خوردگي و رسوب دهي لوله‌هاي اواپراتور کارخانه قند اصفهان ارائه روشهاي کنترل آنها
01/00004/00005/00226 بهينه‌سازي فرآيند اتصال در ساخت بدنه دوچرخه
01/00004/00005/00227 تهيه پودر زيرکنياي پايدار شده با ايتريا به روش شيميايي
01/00004/00005/00228 تدوين روش جهت ارزيابي عملکرد مواد بازدارنده رسوب و متفرق کننده‌هاي ذرات جامد در فاز آبي
01/00004/00005/00229 تاثير جوشکاري تعميري بر عملکرد محورهاي نيروگاهي
01/00004/00005/00230 بررسي اثر پوشش نيتريدي بر روي خواص تريبولوژيکي فولادهاي ضد زنگ
01/00004/00005/00231 بررسي مسائل خوردگي در کوره‌هاي جوشاننده نفتا در کارخانه‌هاي گاز و گاز مايع و روشهاي کنترل آن
01/00004/00005/00232 ساخت و بررسي پوششهاي شيشه‌اي مقاوم به عوامل اسيدي جهت اعمال روي سطوح فولادي
01/00004/00005/00233 بررسي استفاده مجدد از ضايعات در فرمولاسيون بدنه ظروف چيني
01/00004/00005/00234 تاثير پارامترهاي فرآيند اسپنينگ بر ريزساختار و خواص مکانيکي لوله‌هاي جداره نازک فولاد D69c‎
01/00004/00005/00235 بررسي پارامترهاي مختلف در دستيابي به خواص مکانيکي مطلوب دنده استارت اتومبيل به روش متالوژي پودر
01/00004/00005/00236 بررسي نقش سلنيم در ايجاد رنگ در شيشه سودالايم
01/00004/00005/00237 تعيين عمر باقيمانده تيوبهاي کوره پالايشگاهي، بررسي اثر جهت و شکل نمونه و تعيين ضرايب اصلاح
01/00004/00005/00238 قالبگيري تزريقي سراميک‌هاي آلومينو سيليکاتي
01/00004/00005/00239 تهيه الياف آلومينايي
01/00004/00005/00240 تاثير پارامترهاي تغيير شکل بر استحاله آستنيت، ريزساختار و خواص مکانيکي فولادهاي ميکروآلياژي
01/00004/00005/00241 ساخت الکتروليت پيل سوختي اکسيد جامد از نوع زيرکنيا به روش الکتروفورز
01/00004/00005/00242 بررسي تاثير ذرات فاز ثانويه بر رفتار کارگرم آلياژهاي آلومينيم ‎???? و ‎????
01/00004/00005/00243 کاهش ضايعات ريخته‌گري بويلرهاي حرارتي چدني
01/00004/00005/00244 تاثير متغيرهاي جوشکاري بر ميزان رقت روکش بر مبناي فولاد زنگ نزن روي فولاد کربني توسط روش جوشکاري GMAW‎
01/00004/00005/00245 جوشکاري به روش فوق سرد براي تعمير قالب‌هاي فولادي
01/00004/00005/00246 تاثير عمليات ترمومکانيکي بر اندازه دانه‌هاي فريت در فولادهاي ميکروآلياژي کم کربن
01/00004/00005/00247 ايجاد پوشش‌هاي آلياژي طلا با سختي بالا
01/00004/00005/00248 آبکاري الکتريکي نانووايرهاي آهن – نيکل و کبالت – نيکل در حفره‌هاي آلومينيوم آندايز شده
01/00004/00005/00250 تشکيل رسوبات نانومتري در سوپرآلياژ پايه نيکل udimet500‎ با استفاده از فرايند پيرسازي سريع
01/00004/00005/00251 رفتار اکسيداسيون دماي بالا و شوک حرارتي پوشش‌هاي MCrALY/TBE‎
01/00004/00005/00252 استحکام‌دهي شيشه به روش شيميايي
01/00004/00005/00253 مدل‌سازي دماي ذوب و انرژي پيوستگي نانو جامدات با توجه به عدد همسايگي و پارامترهاي شبکه
01/00004/00005/00254 مدلسازي دماي ذوب نانوجامدات با توجه به پارامترهاي هندسي
01/00004/00005/00255 پيش بيني ريز ساختار ناحيه اتصال دهي نفوذي به کمک شبيه سازي ميدان فازي
01/00004/00005/00256 ساخت دستگاه لانگموير- بلاجت براي توليد نانو ساختارهاي دو بعدي و بررسي کارآيي آن
01/00004/00005/00257 سنتز نانو پودر اکسيد روي و افزودني‌ها جهت ساخت نمونه برقگير
01/00004/00005/00258 سنتز نانوپوشش‌هاي خودترميم کننده براي جلوگيري از تخريب‌هاي خوردگي
01/00004/00005/00259 سنتز نانو ذرات مگنتيت Fe3 O4‎ با پوشش طلا به کمک عصاره گياهي اکاليپتوس
01/00004/00005/00260 ايجاد پوشش نفوذي آلومينايد نيکلي روي آلياژ -TiAl‎
01/00004/00005/00261 بررسي ساختار متالورژيکي و خواص سايشي لايه سطحي ايجاد شده از طريق تابش پرتو ليزر بر روي سطوح آلومينيومي پوشش داده شده از نيکل
01/00004/00005/00262 تهيه الياف YAG/AL2O3‎ به روش سل-ژل
01/00004/00005/00263 شبيه‌سازي تخمين زمان شکست خوردگي تنشي فولاد زنگ نزن ‎??? در محيطهاي داغ کلريدي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي
01/00004/00005/00264 توليد پودر ابر رساناي پايه بيسموت Bi-2212‎ به روش سنتز احتراقي
01/00004/00005/00265 ساخت و مشخصه‌يابي لايه الکتروکروميک اکسيد تنگستن مبتني بر نانو ساختار
01/00004/00005/00266 بررسي اثر عوامل محيطي بر بازدارندگي هگزامين روي فولاد در محيط اسيد کلريدريک
01/00004/00005/00267 سنتز و بررسي خواص مکانيکي کامپوزيت شيشه – سراميک تقويت شده با نانو پودر نقره
01/00004/00005/00268 سنتز نانو پودر MgF2‎ به روش شيميايي
01/00004/00005/00269 بررسي و ساخت شيشه – سراميک هاي متخلخل و لاستونيتي
01/00004/00005/00270 بررسي خواص متالورژيکي پوشش هاي ايجاد شده به روش پاشش سرد
01/00004/00005/00271 بهبود خواص سطحي فولاد کم کربن به کمک ايجاد ساختار گرادياني آهن- آلومينيوم توسط پرتو ليزر
01/00004/00005/00272 سنتز نانو ذرات آلومينيوم به روش کندوسوز با پالس ليزر در محيط مايع
01/00004/00005/00273 بررسي پايداري يکپارچگي لايه‌هاي ايجاد شده از آلياژهاي خودگداز به روش جوشکاري پودري
01/00004/00005/00274 خالص سازي آب با استفاده از غشاهاي کربن نانوتيوبي همجهت
01/00004/00005/00275 شبيه سازي دوبعدي ليزر تصادفي مبتي بر نانو ذرات ZnO و تحليل استاتيک و ديناميک مشخصه ها
01/00004/00005/00276 شبيه سازي تشکيل نانوکريستال ها از فاز مذاب تحت تبريد بروش ديناميک مولکولي
01/00004/00005/00277 مدلسازي نانو کامپوزيت هيدروکسي اپتايت تقويت شده با ساختارهاي کربني
01/00004/00005/00278 ايجاد پوشش هاي نانوساختار TiN بر روي فولاد AISI H11 نيتروژن دهي پلاسمايي شده با استفاده از روش PACVD
01/00004/00005/00279 شرايط بهينه براي ساخت فوم روي با استفاده از حباب زاي هيدرايدتيتانيم
01/00004/00005/00280 بررسي تشکيل رسوبات غني از مس در ساختار آلياژ ZA27 متأثر از شرايط انجمادي
01/00004/00005/00281 اندازه‌گيري تغييرات ويسکوزيته مذاب آلومينيوم در اثر افزودن کلسيم در مجموعه‌اي از تغييرات دمايي
01/00004/00005/00282 بررسي رفتار خوردگي فولاد کم آلياژي در محيطهاي حاوي دي اکسيدکربن و در حضور اسيداستيک
01/00004/00005/00283 مدل سازي سلول خورشيدي چاه کوانتومي نامتقارن و تحليل اثر پارامترهاي مختلف بر عملکرد آن
01/00004/00005/00284 بررسي اثر تغيير پارامترهاي توري فعال بر روي خواص سايشي فولاد AISI H13 در طي عمليات نيتروژن‌دهي پلاسمايي به روش توري فعال
01/00004/00005/00285 بهبود مقاومت به خوردگي آلياژ منيزيم AZ91D به روش اکسيداسيون ميکروآرک و سيل کردن آن توسط پوشش نانو ساختار سل-ژل تيتانيا و غوطه وري در حمام سريم
01/00004/00005/00286 تمام چكيده هاي مهندسي مواد
01/00004/00005/00287 متن
01/00004/00005/00288 بررسي اثر خواص پودر آهن بر دانسيته خام قطعه با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي
01/00004/00005/00290 مطالعه ساخت و بررسي خواص کامپوزيت شيشه – سراميک آپاتيت – ولاستونيت – فلوگوپيت
01/00004/00005/00291 بررسي ميکروساختاري جوش ليزر پالسي فولاد زنگ نزن دوفازي( (‎2205‎
01/00004/00005/00292 توسعه روشي مطمئن براي تشخيص تمايل به ترک خوردگي عرضي در فلز جوش و در موقعيت ساعت ‎6‎ خطوط لوله X70‎ با روش الکترود دستي
01/00004/00005/00293 بررسي اثر تغيير پارامترهاي ليزر Nd:YAG‎ پالسي روي پارامترهاي انجمادي در آلياژسازي سطحي آلومينيوم با پوشش نيکل
01/00004/00005/00294 بررسي تغييرات ريزساختاري فولاد زنگ نزن دوپلکس در فرآيند جوشکاري همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00295 بررسي توزيع و پايدارسازي نانولوله‌هاي کربني و نانوذرات نقره در فاز پليمري به روش التراسونيک به منظور بهبود خواص الکتريکي
01/00004/00005/00296 طراحي و شبيهسازي عددي فرامواد با ضريب شکست منفي در حوزه فرکانس امواج نوري
01/00004/00005/00297 بررسي کنترل خوردگي تنشي فولاد خطوط لوله گاز در محيط کربنات/ بيصکربنات با استفاده از مواد بازدارنده
01/00004/00005/00298 شبيه سازي سينتيک ريز ساختاري در سنتز خود احتراقي آلومينايد نيکل
01/00004/00005/00299 بهينه‌سازي اتصالات جوشکاري شده در ساخت بدنه خودرو از نظر استحکام مکانيکي و شرايط ظاهري
01/00004/00005/00300 نانو بلوري کردن سطح فلزات بوسيله عمليات مکانيکي سطحي و ارزيابي خواص تريبولوژي آنها
01/00004/00005/00301 ساخت نانوغشاهاي کامپوزيتي اکسيد روي/ سيليس(SiO2/ZnO) به روش سل-ژل
01/00004/00005/00302 بررسي رفتار خوردگي لايه نازک آلياژ حافظه‌دار NiTi‎
01/00004/00005/00303 سنتز نانو پودرCAF2‎ به روش شيميايي
01/00004/00005/00304 بررسي ريزساختار پوشش هاي ايجاد شده توسط روش پاشش سرد
01/00004/00005/00305 متن
01/00004/00005/00306 ايجاد و بررسي خواص تريبولوژيکي پوشش هاي نانوکامپوزيتي نيکل- نانولوله هاي کربني به روش رسوب الکتروشيميايي
01/00004/00005/00307 استخراج ترکيبات از نانو کانالهاي گياهان با استفاده از الکتروفورزيز
01/00004/00005/00308 توليد پوشش نانوساختار آلياژي Ni-Ti با استفاده از روش آبکاري همزمان الکتريکي
01/00004/00005/00309 طراحي جاذب امواج الکترومغناطيس با خواص مطلوب و اعمال پوشش آن
01/00004/00005/00310 بررسي خوردگي تنشي فولاد خط لوله گاز در محيط کربنات/بي‌کربنات با استفاده از تکنيک‌هاي الکتروشيميايي
01/00004/00005/00311 سنتز پودر Al2O3-TiB2 به روش سل- ژل و احياي آلومينوترميک
01/00004/00005/00312 ايجاد پوشش اکسيدي بر روي آلومينيم خالص تجاري به روش آندايزينگ پالسي
01/00004/00005/00313 تعيين عوامل موثر بر سنتز هيدروترمال و بررسي خواص نانولوله‌هاي تيتانيا
01/00004/00005/00314 مطالعه‌ي پوشش‌هاي آلياژي الکترولس Ni-P‎ تقويت شده با نانو ذرات الماس جهت استفاده در صنايع نفت و گاز
01/00004/00005/00315 پوشش‌دهي فلزات توسط فرآيند پاشش سرد
01/00004/00005/00316 ساخت نانو ذرات آلبومين مغناطيسي براي رهايش هدفمند دارو
01/00004/00005/00317 سنتز و بررسي خواص نانو پودر LiF‎ به روش سل
01/00004/00005/00318 بهينه‌سازي اثر عنصر نيوبيم بر خواص کاربردي آلياژهاي پايه آهني شيشه‌اي و نانوساختار
01/00004/00005/00319 سنتز و سينتر نانوپودر کامپوزيتي آلومينا
01/00004/00005/00320 بررسي ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي هايبريد شده بوسيله فرايند همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00321 ساخت غشاء نانو متخلخل تيتانيا- سيليکا با پايه آلومينا براي جداسازي N2‎ از گاز شهري
01/00004/00005/00322 اصلاح پوشش‌هاي سل ژل خانواده CaO-SiO2-P2O5‎ جهت توليد پوشش‌هاي بيواکتيو.-
01/00004/00005/00323 تأثير اکسيد ساماريوم بر ريزساختار و خواص الکتريکي وريستورهاي بر پايه اکسيد قلع، تهيه شده از نانو پودرهاي سنتز شده به روش هم رسوبي
01/00004/00005/00324 بررسي تاثير ريزساختار فلز پايه بر ترک هاي انجمادي و ذوبي در جوشکاري آلياژهاي آلومينيوم ‎2024‎
01/00004/00005/00325 مطالعه ريزساختار و پديده ترک‌خوردگي در جوشکاري ليزري ضرباني فولادهاي کروم‌دار پرکربن
01/00004/00005/00326 سنتز نانو سيمهاي مسي بر روي آلياژ لايه نازک حافظه‌دار نيکل تيتانيوم
01/00004/00005/00327 شبيه‌سازي فرايند پاشش سرد نانو ذرات غير فلزي
01/00004/00005/00328 جوشکاري همزن اصطکاکي آلياژ منيزيم AZ31‎
01/00004/00005/00329 بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مکانيکي فولاد ماريجينگ T‎???
01/00004/00005/00330 سنتز نانوسيم‌هاي آلياژ حافظه‌دار نيکل-منگنز-گاليوم به روش رسوب‌دهي الکتروشيميايي
01/00004/00005/00331 توليد نانوکامپوزيت Al/SiC‎ به روش اختلاط در فاز مذاب
01/00004/00005/00332 بررسي خواص ساختاري مس پاشش سرد شده با استفاده از آناليز حرارتي
01/00004/00005/00333 بهينه سازي متغيرهاي دستگاه تغذيه پودر و بررسي تاثير پارامترهاي آن در پوشش دهي بوسيله ليزر
01/00004/00005/00334 بررسي عوامل موثر بر سنتز و ريزساختار نانوکامپوزيت آلومينا- مولايت سنتز شده به روش سل- ژل
01/00004/00005/00335 پيش‌بيني ريزساختار در فرآيند ذوب سطحي با ليزر توسط روش ميدان فازي
01/00004/00005/00336 متن
01/00004/00005/00337 بهينه‌سازي دما و زمان در شکل‌دهي خزشي آلياژ آلومينيم ‎7075‎
01/00004/00005/00338 بررسي خواص سايشي پوشش‌هاي نانوساختار کاربيد تيتانيوم بر روي بستر فولاد H11‎ به روش رسوب‌دهي شيميايي از فاز بخار به کمک پلاسما.-
01/00004/00005/00339 تعيين محدوده فوق‌اشباع در توليد نانوذرات پرکلرات آمونيوم.-
01/00004/00005/00340 متن
01/00004/00005/00341 اثر آماده‌سازي سطحي بر ترکيدگي ذوب‌شدگي در فرآوري ذوبي ليزري سوپرآلياژ پايه نيکلي IN738
01/00004/00005/00342 بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر خوردگي فولادهاي ضدزنگ در صنايع پتروشيمي
01/00004/00005/00343 متن
01/00004/00005/00344 سنتز نانوپودرسيالون آلفا و بررسي رفتار تريبولوژي قطعات سيالوني
01/00004/00005/00345 پيش‌بيني توسعه تنش پسماند در جوشکاري خطوط لوله
01/00004/00005/00346 تهيه و بررسي پوشش دو لايه نانو SiC‎/ شيشه سراميک بر روي پايه کربني به روش EPD‎.-
01/00004/00005/00347 بررسي خوردگي تنشي از نوع pH‎ بالا خط لوله انتقال گاز X70‎ در محيط کربنات بي کربنات
01/00004/00005/00348 ساخت و بررسي خواص مکانيکي و سايشي نانو کامپوزيت -
01/00004/00005/00349 بررسي اثر نانوذرات نقره در تسهيل تشکيل هيدرات متان
01/00004/00005/00350 ساخت و مشخصه‌يابي قطعه الکتروکروميک مبتني بر نانوساختارهاي پليمري
01/00004/00005/00351 بررسي امکان‌پذيري ايجاد لايه نانو از طريق تابش ليزر Nd:YAG در آلياژ Fe55Cr18Mo7B16C4
01/00004/00005/00352 بررسي اثر افزودني‌هاي SnO2‎ و Nb2O5‎ در رفتار فتوکاتاليستي پوشش‌هاي نانوساختار دي‌اکسيد تيتانيم بر زيرلايه پرسلاني
01/00004/00005/00353 سنتز و بررسي خواص دي الکتريک نانوالياف PZT
01/00004/00005/00354 توليد نانوکامپوزيت Steel/TiC‎ به روش آلياژسازي مکانيکي براي افزايش مقاومت به سايش سطح
01/00004/00005/00355 بررسي تأثير ترکيب گاز محافظ و اندازه نازل بر شکل و ريز ساختار جوش ليزر پالسي فولاد
01/00004/00005/00356 بررسي پارامترهاي تأثير گذار آلومينايزينگ در تشکيل فاز NiAl‎ بر روي فولاد ‎316‎ آبکاري شده
01/00004/00005/00357 تهيه شيشه- سراميک نانوکريستال ميکاي ليتيمي به روش ذوب و بررسي خواص مکانيکي آن.-
01/00004/00005/00358 اثرات اسيد جاسمونيک و پاکلوبوترازول روي توليد ريزغده سيب‌زميني در سيستم هواکشت
01/00004/00005/00359 تاثير نوع جريان بر روي خواص لايه نانوکامپوزيتي Al2O3-SiC‎ در آندايز آلومينيم
01/00004/00005/00360 طراحي و ساخت هيدروژل‌هاي نانوکامپوزيتي حساس به pH‎ و دما و بررسي رفتار تورمي آن‌ها
01/00004/00005/00361 توليد ويسکرهاي سيليسيم کاربيد از پيش ماده ليفي سيليکا و PVA‎ حاصل از فرآيند ريسندگي الکتريکي
01/00004/00005/00362 بررسي کريستاليزاسيون و تشکيل نانو ساختار در آلياژ آمورف Fe55Cr18Mo7B16C4‎.-
01/00004/00005/00363 شبيه‌سازي و آناليز ليزر ديود ارگانيک نانوساختار
01/00004/00005/00364 اصلاح سطح کاتد LiMn2O4‎ باتري يون ليتيمي با نانو پوشش LiFePO4‎
01/00004/00005/00365 بررسي تأثير هندسه‌ي نانو پرکننده‌هاي کربني بر خواص مکانيکي و الکتريکي نانو کامپوزيت‌هاي زمينه پليمري.-
01/00004/00005/00366 بررسي خواص خوردگي و مورفولوژي پوشش نانوکامپوزيت نيکل-سريا تهيه شده به روش رسوب‌دهي الکتروشيميايي.-
01/00004/00005/00367 ايجاد و بررسي خواص پوشش نانوساختار بر روي تيتانيم خالص تجاري با روش اکسيداسيون ريزجرقه در الکتروليت حاوي نانوذرات نيتريد سيليسيم
01/00004/00005/00368 رسوب نشاني الکتروفورتيک نانو کامپوزيت هيدروکسي آپاتيت/TiO2/chitosan‎ بر روي فولاد زنگ نزن ‎316L‎
01/00004/00005/00369 تحليل آهنگري شعاعي و بررسي پارامترهاي موثر بر توزيع کرنش
01/00004/00005/00370 مطالعه پارامترهاي موثر بر ساخت غشاء نانومتخلخل SiO2-ZnO‎ بر روي زيرلايه‌هاي آلومينايي
01/00004/00005/00371 سنتز و بررسي نانوالياف شيشه زيست فعال SiO2-CaO-P2O5-MgO‎ به روش الکتروريسي
01/00004/00005/00372 ساخت غشاء مجهز به نانولوله کربني و بررسي اثر انتخاب پذيري آن براي تشخيص يون‌هاي فلزي سنگين
01/00004/00005/00373 مقايسه روشهاي سنتز سبز نانو ذرات نقره و بررسي امکان به کارگيري ترکيبي از اين روش‌ها
01/00004/00005/00374 بررسي عوامل موثر بر سنتز پودر شيشه- سراميک نانو کريستال ميکاي ليتيمي به روش سل- ژل
01/00004/00005/00375 بررسي ريزساختاري و مشخصه‌يابي پودر فولادي فريتي ODS‎ سنتز شده به روش آلياژسازي مکانيکي
01/00004/00005/00376 بررسي مورفولوژيکي محل اتصال در روش اتصال نفوذي تحت شيب حرارتي
01/00004/00005/00377 پوشش‌دهي نانويي کاشتني دنداني توسط ذرات توليد شده به روش زيستي و شيميايي و بررسي تفاوت ضدباکتريايي آن
01/00004/00005/00378 مدل‌سازي فرايند احياي مستقيم الکتروشيميايي
01/00004/00005/00379 سنتز نانوپودر کاربيد تنگستن- کبالت
01/00004/00005/00380 ايجاد اتصال غير همجنس آلومينيم ‎5083‎ به منيزيم AZ‎?? از طريق فرايند جوشکاري همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00381 ساخت نانو کامپوزيت زمينه فلزي تقويت شده با ذرات نانوساختار Fe48Cr18Mo7Nb6C4B16Y1‎ به روش همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00382 بررسي تغييرات ريزساختاري و خواص مکانيکي در فرايند جوشکاري همزن اصطکاکي فولاد زنگ نزن آستنيتي به فولاد کربني
01/00004/00005/00383 بررسي تأثيرات ريزساختاري افزودن تانتالم به آلياژ پايه کبالت استلايت ‎6‎ به روش فرآيند لايه نشاني ليزري.-
01/00004/00005/00384 بررسي امکان‌پذيري استفاده از پاشش سرد جهت اعمال پوششهاي سراميکي
01/00004/00005/00385 بررسي مکانيزم‌هاي پسيواسيون و خوردگي‌هاي موضعي بر روي آلياژ y-TiAl‎ با استفاده از تکنيک‌هاي پيشرفته الکتروشيميايي.-
01/00004/00005/00386 ساخت و بررسي نانوکامپوزيت سطحي زمينه فولادي توليد شده با ذرات نانوساختار Fe55Cr18Mo7B16C4‎ به روش فرآيند همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00387 ساخت غشاء نانو متخلخل سيليکا- اکسيد قلع
01/00004/00005/00388 بررسي خوردگي تنشي فولاد خط لوله در محيط کربنات- بي‌کربنات با pH‎ خنثي با تکنيک نويز الکتروشيميايي
01/00004/00005/00389 کنترل پارامترهاي موثر بر سنتز نانوذرات آلياژي پايه آهن آمورف
01/00004/00005/00390 مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلورهاي فوتوني مبتني بر نانولوله‌هاي کربني چند ديواره
01/00004/00005/00391 ايجاد و بررسي خواص پوشش نانوساختار تيتانيا بر روي زمينه‌هاي تيتانيمي به روش رسوب‌نشاني الکتروفورتيک
01/00004/00005/00392 لايه نشاني آلومينيوم با استفاده از رسوب‌دهي الکتروشيميايي از طريق مايع يوني براي ساخت نانوالگو
01/00004/00005/00393 بررسي رفتار سايشي نانوکامپوزيت سطحي بر روي فولاد بلبرينگ ‎52100‎ توليد شده به روش همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00394 ايجاد پوشش تبديلي با پايه لانتانيوم بر روي آلياژ آلومينيوم AA2024-3T‎ و بررسي رفتار خوردگي آن در محيط سديم کلريد ‎3%/5‎
01/00004/00005/00395 سنتز و ارزيابي خواص زئوليت نانوساختار SAPO-34‎ به روش هيدروترمال بهبود يافته با تابش امواج فراصوت
01/00004/00005/00396 بررسي فوم‌پذيري و خواص فشاري فوم‌هاي آلياژهاي Zn-Al‎ ساخته شده به روش ذوبي
01/00004/00005/00397 بررسي پارامترهاي محيطي برخوردگي تنشي فولاد خط لوله انتقال گاز در محيط کربنات- بي‌کربنات با pH‎ بالا با استفاده از روش امپدانس الکتروشيميايي
01/00004/00005/00398 بررسي خواص مايکروويو دي‌الکتريک کامپوزيت Li2TiO3-Li2Zn3Ti4O12‎.-
01/00004/00005/00399 بررسي ايجاد پوشش اکسيدي نانو کامپوزيتي همراه با ذرات نانو الماس به روش آندايزينگ توسط جريان مستقيم و پالسي بر روي آلومينيم ‎۵۰۸۳.-
01/00004/00005/00400 بررسي تشکيل و انحلال لايه پسيو بر آلياژ گاما تيتانيم آلومينايد
01/00004/00005/00401 بررسي اثر پارامترهاي مؤثر بر سنتز پودر شيشه در سيستم SiO2-B2O3-Al2O3-BaO‎ به روش سل- ژل
01/00004/00005/00402 ساخت و مشخصه‌يابي فوتوآند نانوکامپوزيت روي‌اکسيد/ گرافن در يک سلول فوتوالکتروشيميايي
01/00004/00005/00403 ايجاد لايه آمورف Fe48Cr18Mo7B16C4Nb7‎ روي فولاد زنگ نزن ‎۳۱۶L‎ توسط فرآيند الکترواسپارک
01/00004/00005/00404 ارزيابي پديده کريستاليزاسيون در فولادهاي نانوساختار تهيه شده از آلياژهاي آمورف پايه آهن حاوي نايوبيم
01/00004/00005/00405 ساخت و بهينه‌سازي نانوذرات آلبومين مغناطيسي براي رساندن هدفمند عوامل درماني
01/00004/00005/00406 شبيه‌سازي ساختار دانه و جدايش عناصر آلياژي در فرايند ذوب سطحي با ليزر با استفاده از مدل ميدان فازي
01/00004/00005/00407 سنتز نانوذره‌ي سولفات کلسيم و نانوکامپوزيت PS/CaSO4‎ و بررسي نفوذ آب در آن
01/00004/00005/00408 سنتز غشا نانومتخلخل سيليکا- ايتريا به روش سل- ژل.-
01/00004/00005/00409 رسوب‌نشاني الکتروفورتيک نانوذرات هيدروکسي آپاتيت با تخلخل کنترل شده بر روي فولاد زنگ نزن ‎۳۱۶L‎
01/00004/00005/00410 بررسي تأثير پيش‌سرد و پيشگرم بر ريزساختار فلز پايه و ترک‌هاي گرم در جوشکاري ليزر پالسي آلياژ آلومينيم ‎۲۰۲۴.-
01/00004/00005/00411 بررسي مکانيسم‌هاي افزايش گرانروي و حباب‌زايي و تاثيرات متقابل آن‌ها در توليد فوم آلومينيم
01/00004/00005/00412 بررسي خصوصيات ريزساختاري کامپوزيت زمينه نيکلي ايجاد شده در محل با استفاده از ليزر پالسي
01/00004/00005/00413 احياي مستقيم الکتروشيميايي اکسيد کرم به کرم فلزي
01/00004/00005/00414 بررسي تاثير متغيرهاي جوشکاري ليزري ضرباني بر ريزساختار و خواص سايشي در جوشکاري فولاد ابزار D‎۲.
01/00004/00005/00415 بررسي تأثير پارامترهاي پالس در رسوب نشاني الکتريکي همزمان پوشش نانو کامپوزيتي FGM‎ نيکل- آلومينا.-
01/00004/00005/00416 ايجاد پوشش کامپوزيتي پايه آهني روي فولاد ‎۵۲۱۰۰ با فرايند همزن اصطکاکي
01/00004/00005/00417 ايجاد ساختار نانو در فولاد زنگ نزن ‎۳۱۶ به روش فرآيند همزن اصطکاکي و بررسي خواص سايشي و فرسايشي آن
01/00004/00005/00418 بررسي امکان پيش اکسايش پوشش آلومينايد آهن (FeAl‎) به روش‌هاي اکسيداسيون الکتروليتي
01/00004/00005/00419 بررسي خواص فتوکاتاليستي غشاء نانومتخلخل سيليکا- تيتانيا جداکننده CO2‎ از گاز طبيعي.-
01/00004/00005/00420 مقايسه پوشش نانو ساختار DLC‎ توليد شده در PACVD‎ به روش معمول و روش توري فعال
01/00004/00005/00421 ساخت پوشش شفاف حسگر و عملگر صوتي بر پايه نانولوله هاي کربني
01/00004/00005/00422 بررسي مکانيزم و مقاومت به خوردگي پوشش پايه فسفاتي ايجاد شده در سوسپانسيون نانوذرات تيتانيا به روش اکسيداسيون ريزجرقه پس از عمليات نانوبلوري کردن مکانيکي سطح اوليه آلياژ منيزيم.-
01/00004/00005/00423 سنتز هم زمان نانو پودرهاي سريا و منيزيا به روش شيميايي.-
01/00004/00005/00424 ساخت و اصلاح الکترود براي جوشکاري فولادهاي ۱۰۰ -HSLA‎ به روش SMAW‎
01/00004/00005/00425 اثر فرآيند ترکيبي ليزرضرباني و همزن اصطکاکي بر تشکيل نانوساختار در فولاد ابزار D2‎.-
01/00004/00005/00426 بررسي تاثير عمليات حرارتي و متغيرهاي ليزر پالسي بر ترک ذوبي آلياژ IN 738LC‎.-
01/00004/00005/00427 بررسي تاثيرات فرآيند جوشکاري تعميري SMAW‎ بر ايجاد ترک‌هاي حاصل از گاز ترش در تجهيزات فولاد کربني.-
01/00004/00005/00428 سنتز نانو ذرات پوسته/هسته CdS/ZnS‎.-
01/00004/00005/00429 بررسي اثر جهت و موقعيت جوشکاري بر حساسيت به ترک هيدروژني لوله‌هاي فولادي با استحکام بالا با استفاده از الکترود سلولزي و قليايي
01/00004/00005/00430 بررسي رفتار لايه آلومينايد آهن ايجاد شده بر سطح فولاد ‎9Cr1Mo‎ به روش آلياژسازي ليزري در محيطهاي اکسيدي- سولفيدي دما بالا.-
01/00004/00005/00431 سنتز هم زمان نانو پودر کامپوزيتي کاربيد تنگستن سمانته و افزودني‌ها به روش شيميايي
01/00004/00005/00432 ايجاد پوشش نانو کامپوزيتي نيکل- گرافن با روش رسوب الکتروشيميايي براي بهبود خواص خوردگي
01/00004/00005/00433 تحليل و شبيه سازي آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومي بر پايه بلور فوتوني
01/00004/00005/00434 تاثير متغيرهاي جوشکاري ليزر بر اتصال نفوذ کامل ورق هاي نازک فولاد زنگ نزن ‎304L‎ در پيلهاي سوختي.- به راهنمايي ميراسمعيلي، رضا با مشاوره مالک قائيني، فرشيد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه
01/00004/00005/00435 بهسازي پوشش نانوساختار HVOF Ni-5wt%Al‎ با توزيع نانوذرات اکسيدي در جهت بهبود مقاومت به اکسيداسيون
01/00004/00005/00436 اثر نانوبلوري کردن مکانيکي سطح آلياژ آلومينيم بر خواص خوردگي و سايش پوشش نانوساختار ايجاد شده به روش اکسيداسيون ريزجرقه
01/00004/00005/00437 بررسي ريزساختار و سختي لايه سخت پوشي ايجاد شده از آلياژ شيشه‌اي و نانو ساختارشونده‌ي Fe49Cr18Mo7B16C4Nb6‎ بر روي فولاد با فرايند GTAW‎.-
01/00004/00005/00438 سنتز و بررسي خواص زيست فعالي نانوالياف شيشه رسانش دارو در سيستم SiO2-CaO-P2O5‎ به روش الکتروريسي
01/00004/00005/00439 ايجاد پوشش چند لايه TiN/TiC‎ به روش PACVD‎ و بررسي ساختار و خواص آن
01/00004/00005/00440 بررسي خواص نشري نانوشيشه سراميک شفاف SiO2- CaO- CaF2- Na2O‎.-
01/00004/00005/00441 ساخت و تاثير عمليات حرارتي بر مشخصات ساختاري و مايکرويو دي‌الکتريک سراميک Li2ZnTi3O8‎.-
01/00004/00005/00442 سنتز نانو ذرات آلومينا- ايتريا به روش شيميايي
01/00004/00005/00443 بررسي تاثير نانو پودر TiO2‎بر مشخصات سينتر و خواص مايکرويو دي الکتريک سراميک هاي Li2ZnTi3O8‎
01/00004/00005/00444 شبيه سازي و تحليل فوتوترانزيستور مبتني بر نانونوارهاي گرافيني آرمچير
01/00004/00005/00445 بررسي خواص سايشي لايه سطحي ايجاد شده از طريق تابش پرتو ليزر بر سطوح آلياژ آلومينيم پوشش داده شده با نيکل
01/00004/00005/00446 بررسي خواص سطحي پوشش نانوساختار TiN ايجاد شده بر روي آلياژ تيتانيوم به روش PACVD
01/00004/00005/00447 تهيه نانولايه اکسيد تيتانيم به روش لايه‌نشاني اتمي (ALD‎) و بررسي خواص آن.-
01/00004/00005/00448 بررسي اثر بازدارندگي و انجام مطالعات ترموديناميکي روي جذب ترکيبي هتروسيکلي بر فولاد در فرآيند اسيدشويي
01/00004/00005/00449 سنتز نانو کامپوزيت‌هاي آلياژ حافظه‌دار NiTi‎ با اضافه کردن نانو ساختارهاي کربني
01/00004/00005/00450 رسوب همزمان الکتروفورتيکي نانوپوشش خود تميز شونده تيتانيا- گرافن.-
01/00004/00005/00451 توليد ميکروکره شيشه‌اي نانومتخلخل به روش ذوب جهت ذخيره‌سازي هيدروژن
01/00004/00005/00452 ارائه روشي براي بهبود ايمني راه‌ها با استفاده از تجهيزات هوشمند کنترل ترافيک (مطالعه موردي: تابلوهاي گويا).-
01/00004/00005/00453 ايجاد پوشش TiN‎ به روش PACVD‎ روي فولاد زنگ نزن آستنيتي ‎316‎ و بررسي خواص فرسايشي آن
01/00004/00005/00454 شبيه‌سازي جريان سيال، انتقال حرارت و توزيع ذرات کامپوزيتي در فرايند همزدن الکترومغناطيسي”.-
01/00004/00005/00455 تاثير پارامترهاي ريخته‌گري و عمليات حرارتي بر روي خواص سطحي آلياژ ZA-27‎.-
01/00004/00005/00456 بررسي ريزساختار و خواص مکانيکي اتصال آب بند شيشه سيليکاتي به فولاد ضدزنگ فريتي در پيل سوختي اکسيد جامد
01/00004/00005/00457 مشخصه‌يابي نانو ذرات کامپوزيتي آلومينيوم -CNT‎ سنتز شده به روش انفجار الکتريکي سيم
01/00004/00005/00458 شکل‌دهي خزشي آلياژ ‎۷۰۷۵ با بهينه‌سازي دما و زمان
01/00004/00005/00459 نقش مديريت ريسک زنجيره تامين در کارايي شرکت‌هاي توزيع دارو.-
01/00004/00005/00460 ارائه چارچوب تحليل سيستمي هزينه محور درمان بيماران سکته قلبي با روش آنژيوپلاستي اوليه و ترومبوليتيک تراپي
01/00004/00005/00461 بررسي عملکرد و مکانيزم بازدارنده‌هاي دوست‌دار محيط زيست در ممانعت از خوردگي خطوط لوله انتقال آب نرم
01/00004/00005/00462 بررسي عوامل موثر در اعمال پوشش چند لايه نانو بلوري Ti/ TiN‎ روي فولاد H-13‎ به روش PACVD‎ و تحليل خواص آن

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme