عناوین پایان نامه های رشته مهندسی صنایع

01/00004/00006/00001 سيستم برنامه‌ريزي و کنترل پروژه
01/00004/00006/00002 طراحي سيستم کنترل کيفيت جامع براي شرکت پشمبافي جهان
01/00004/00006/00003 بهينه‌سازي مدل حمل و نقل تعميم يافته
01/00004/00006/00004 تعيين توالي عمليات مختلف پيشگيري در برنامه‌ريزي تعميرات و نگهداري
01/00004/00006/00005 نظام ساماندهي در سازمانهاي توليدي و خدماتي
01/00004/00006/00006 مقدمه‌اي بر تجزيه و تحليل و شبيه سازي فرايند نورد تخت گرم
01/00004/00006/00007 طراحي سيستم برنامه‌ريزي توليد در کمپانيهاي سرمسازي
01/00004/00006/00008 مباحثي در منابع انرژي و تکنولوژي هسته‌اي و مکانيابي براي استقرار تاسيسات و نيروگاههاي هسته‌اي و دفن زباله‌هاي هسته‌اي
01/00004/00006/00009 طراحي سيستم توليدي تکنولوژي گروهي به کمک شبيه‌سازي
01/00004/00006/00010 استفاده از الگوريتم‌هاي برنامه‌ريزي جهت بهبود وضعيت فعلي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00004/00006/00013 ارائه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني قيمت نفت خام
01/00004/00006/00014 مسيريابي ناوگان حمل و نقل براي تامين بهنگام مواد و قطعات از تامين کنندگان
01/00004/00006/00015 ارائه مدل جديد براي مساله موازنه خط مونتاژ هزينه‌گرا
01/00004/00006/00016 رابط جامعه‌پذيري و يگانگي با ميزان موفقيت پياده‌سازي فناوري اطلاعات در سازمانها
01/00004/00006/00017 ارايه چارچوبي براي تحليل شبکه هاي اجتماعي بر پايه پيوند کاوي مورد شبکه هاي کسب و کار
01/00004/00006/00018 تحليل مسائل برنامه‌ريزي حرکت بازوي مکانيکي و توالي عمليات قطعات در سلولهاي انعطاف‌پذير
01/00004/00006/00020 استفاده از ابزارهاي سيستمهاي اطلاعاتي به منظور پشتيباني برنامه‌ريزي استراتژيک در صنايع توليدي ايران
01/00004/00006/00021 تعيين توالي n‎ کار روي m‎ ماشين (Job shop schedulling‎)
01/00004/00006/00022 الگوي سنجش بهره‌وري مديران صنايع ايران
01/00004/00006/00023 حل تقريبي مدل برنامه‌ريزي توليد احتمالي
01/00004/00006/00024 تجزيه و تحليل و شبيه‌سازي راه آهن سريع (مترو)Design and evaluation of Rail rapid transit system and analysis using computer simulation‎.-
01/00004/00006/00025 بررسي تئوري‌ها و مدلهاي مختلف جايابي و ارائه مدل جامع براي آن
01/00004/00006/00026 برنامه‌ريزي مواد
01/00004/00006/00027 سيستم‌هاي دستمزد تشويقي.
01/00004/00006/00028 طراحي و توليد مين پرتاب کن
01/00004/00006/00029 برنامه‌ريزي تعداد دسته اقتصادي توليد
01/00004/00006/00030 کاربرد برنامه‌ريزي رياضي در جايابي و تعيين ظرفيت بهينه سيلوهاي گندم
01/00004/00006/00032 حل مسئله برش با روش ابتکاري
01/00004/00006/00033 کاربرد برنامه‌ريزي آرماني در برنامه‌ريزي توليد
01/00004/00006/00034 ارايه مدلي به منظور يادگيري سفارش‌دهي عامل‌هاي هوشمند زنجيره تامين در شرايط نامعين محيط
01/00004/00006/00035 استفاده از روشي يکپارچه براي همراستاسازي کارت امتيازي متوازن و مدل EFQM‎ و پياده سازي آن در شرکت گسترش انفورماتيک
01/00004/00006/00036 خوشه‌بندي و برچسب‌زني کاربران وب سايت با استفاده از روشهاي داده‌کاوي
01/00004/00006/00037 بررسي سود خريدار و فروشنده در بازارهاي الکترونيکي B2B‎ و ارائه مدل برنده – برنده
01/00004/00006/00038 سيستم ارزيابي عملکرد مراکز تحقيقاتي با استفاده از کارت امتيازي متوازن مورد کاوي مراکز تحقيقات ساختمان و مسکن
01/00004/00006/00039 پيش‌بيني رفتار مراجعه‌کنندگان به يک تارنماي اينترنتي با استفاده از تحليل جريان کليک
01/00004/00006/00040 ارائه مدلي براي اندازه‌گيري قابليت يادگيري سازماندهي در صنعت قطعه سازي ايران
01/00004/00006/00041 توسعه مدل جديد و روش حل براي مسائل تعيين اندازه انباشته و زمان‌بندي در سيستم چند مرحله‌اي – چند محصولي
01/00004/00006/00042 کمينه‌سازي حداکثر زمان تکميل در مساله زمان‌بندي توليد کارگاهي انعطاف‌پذير
01/00004/00006/00043 به کارگيري روش زنجيره بحراني در مدل‌سازي و تحليل زنجيره تامين
01/00004/00006/00044 شبيه‌سازي فرايند ترخيص الکترونيکي کالا در افزايش سطح رضايتمندي مشتري در زنجيره تامين مواد وارداتي در گمرک
01/00004/00006/00045 ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات برکارايي منابع انساني با روش تحليل پوششي داده‌ها
01/00004/00006/00046 روش پيوندي برنامه‌ريزي ژنتيکي – درخت تصميم براي دسته بندي با رويکرد هزينه‌اي
01/00004/00006/00047 الگوريتم براي حل مساله چيدمان در ساختمانهاي چند طبقه با در نظر گرفتن آسانسور
01/00004/00006/00048 ارائه يک مدل شبکه عصبي براي پيش‌بيني قيمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوکهاي نفتي
01/00004/00006/00049 شناسايي مشتريان آموزش عالي و تبديل خواسته‌هاي مشتريان بر الزامات عمليات با استفاده از QFD‎ (مطالعه موردي، دانشکده فني و مهندسي تربيت مدرس)
01/00004/00006/00050 بررسي عوامل موثر در تغيير مدل کسب و کار با توجه به راهکارهاي مديريت تغيير و يادگيري سازماني
01/00004/00006/00051 يک سيستم پشتيباني تصميم براي ملاحضلات ساختاري هزينه در برنامه‌ريزي گسترش عملکرد کيفيت کالاهاي مدولار(حالتهاي گسسته و پيوسته)
01/00004/00006/00052 ارزيابي عوامل بحراني موفقيت پياده‌سازي پروژه‌هاي شش سيگما در شرکت‌هاي منتخب ايراني
01/00004/00006/00053 مدل پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري CRM در سرويسهاي برون بسپار داخلي
01/00004/00006/00054 بررسي نظرات خبرگان شش سيگما بر ميزان بهبود بر اساس مدل (EFQM‎)
01/00004/00006/00055 ارائه مدل پيش بيني در بازار بوس تهران
01/00004/00006/00056 بررسي ديرکردها در زنجيره تامين (موردکاوي خطوط توليد شرکت سايپا)
01/00004/00006/00057 تدوين چارچوبي براي مديريت استراتژيهاي فناوري اطلاعات بر اساس روش ارزيابي متوازن
01/00004/00006/00058 طراحي و پياده‌سازي کارگزار هوشمند توصيه به مشتري در سامانه‌هاي تجارت الکترونيکي با استفاده از نظريه فازي
01/00004/00006/00059 مسيريابي وسيله حمل و نقل با حمل در بازگشت (مدل‌سازي و حل آن)
01/00004/00006/00060 طراحي، ايجاد و برنامه‌نويسي يک پوسته جهت سيستم‌هاي خبره به نام FOOPES‎ با امکانات فازي، شي‌گرا، احتمالي (عدم قطعيت)
01/00004/00006/00061 ارزيابي نقش فناوري اطلاعات در پشتيباني از سيستم مديريت کيفيت در راستاي ايجاد بهبود عملکرد کيفي
01/00004/00006/00062 ارائه مدلي براي سنجش عملکرد سازمانهاي کوچک و متوسط ايران به منظور ورود موفق به تجارت الکترونيکي
01/00004/00006/00063 بررسي وضعيت استفاده طبقه‌بندي و کدگذاري کالا در کشور و نقش آنها در يکپارچگي زنجيره تامين (مورد کاوي: صنعت لوازم خانگي)
01/00004/00006/00064 بررسي عوامل حياتي موفقيت در پياده‌سازي بانکداري الکترونيکي در ايران
01/00004/00006/00065 شناسايي روندهاي نوظهور در دانش نانو بيوتکنولوژي با استفاده از متن کاوي
01/00004/00006/00066 بازنگري و توسعه مدل اکرو مودامبي براي ارزيابي آمادگي سازمانهاي ايران جهت اجراي مديريت ارتباط با مشتري
01/00004/00006/00067 پيش‌بيني تقاضاي متناوب با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
01/00004/00006/00068 حداقل نمودن دامنه عمليات Cmax‎، با بکارگيري تکنيک کاهش سرعت عمليات در حل مساله عدم توقف توليد کارگاهي
01/00004/00006/00069 مدل‌سازي و حل مسئله تخصيص منابع محدود چند هدفه با الگوريتم هوشمند مورچگان
01/00004/00006/00070 ارائه مدلي براي کاهش مقاومت در برابر تغيير افراد با استفاده از تئوري محدوديتها: موردکاوي در پروژهERP‎ سازمان ذوب آهن اصفهان
01/00004/00006/00071 شناسايي نقاط و لينکهاي بحراني در شبکه راههاي جاده اي کشور (رويکرد شبکه هاي پيچيده)
01/00004/00006/00072 کاوش سري‌هاي زماني ترافيک شبکه حمل‌ونقل جاده‌اي بين شهري بر پايه تنوري شبکه‌هاي پيچيده
01/00004/00006/00073 برنامه‌ريزي حرکت سيستم‌هاي چند رباتي در محيط هاي ناشناخته
01/00004/00006/00074 زمان‌بندي کار کارگاهي انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن محدوديت نت
01/00004/00006/00075 حل مساله مکان‌يابي – مسيريابي دو طبقه‌اي با در نظرگيري زمان احتمالي حمل و نقل مشتريان و محدوديت‌هاي پنجره زماني نرم
01/00004/00006/00076 ارائه مدل موجودي و سياست تخفيف مقداري براي کالاي فاسد شدني در زنجيره تامين دو سطحي
01/00004/00006/00077 زمان‌بندي گروهي با در نظر گرفتن اثر يادگيري در سيستم توليد سلولي
01/00004/00006/00078 بررسي عوامل موثر بر بهره وري فرآيند توليد در صنايع اتومبيل سازي
01/00004/00006/00079 توسعه مدلي بر تئوري منبع- محور با الهام از رويکرد درونگرا و برونگرا در مديريت استراتژيک با به کارگيري مدل در حل مساله تخصيص سايتهاي توليدي به محصولات سبد در شرکت ايران-خودرو
01/00004/00006/00080 مسيريابي چند بخشي کم مصرف پايدار درشبکه‌هاي سيار اقتضائي
01/00004/00006/00081 انتخاب تامين کننده با در نظر گرفتن مرحله پيش ارزيابي در زنجيره تامين
01/00004/00006/00082 مدل ارزشي کيفيت براي به کارگيري دانايي سازماني درمزيت‌هاي رقابتي
01/00004/00006/00083 توسعه مدل تصميم‌گيري سفارش‌دهي زنجيره تامين با توجه به يکپارچگي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع بنگاهي (ERP‎)
01/00004/00006/00084 برنامه‌ريزي حرکت ربات متحرک در محيط پويا با موانع و هدف متحرک
01/00004/00006/00085 راهکارهاي استراتژيک بر پايه ارزيابي اثر تحولات فني و مديريتي بر بهره‌وري و ارائه يک مدل اقتصادسنجي؛ مورد کاوي: راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
01/00004/00006/00086 کاربردTRIZ‎ در خلق راه‌حلهاي مسائل غير فني مورد جلوگيري از سوءاستفاده از علائم استاندارد
01/00004/00006/00087 سيستم خبرهء تشخيص و درمان بيماريهاي پوست توسط پزشک خانواده
01/00004/00006/00088 پيشنهاد مدل عمومي سياستگذاري صنعتي با تاکيد بر صنعت الکترونيک
01/00004/00006/00089 حل مدل پوشش مجموعه (set covering problem‎) با استفاده از الگوريتم ژنتيک (G.A‎)
01/00004/00006/00090 ارزيابي اثرات سياستهاي Shipment‎ بر عملکرد زنجيره عرضه از طريق شبيه سازي
01/00004/00006/00091 تاثير فناوري اطلاعات بر مسائل ساختاري سازمان: تمرکز در تصميم گيري، پيچيدگي سازماني و رسميت سازماني (مطالعه مورد: شرکت همکاران سيستم)
01/00004/00006/00092 مسائل سازماني موثر در توسعه سيستمهاي اطلاعاتي
01/00004/00006/00093 سنجش ميزان استفاده شرکت‌هاي برتر ايران از ابزار، فنون و مفاهيم مديريت کيفيت جامع (TQM‎)
01/00004/00006/00094 طراحي يک سيستم اطلاعاتي زنجيره تامين (مطالعه موردي شرکت مهرکام پارس)
01/00004/00006/00095 چارچوبي براي پياده‌سازي دولت الکترونيکي در ايران
01/00004/00006/00096 بهبود کيفيت در صنايع تلويزيون با استفاده از روش QFD‎
01/00004/00006/00097 ارائه چهارچوب اندازه‌گيري نوآوري تکنولوژي در سطح شرکتها
01/00004/00006/00098 پياده سازي مدل پشتيباني تصميم‌گيري تعيين بازار هدف
01/00004/00006/00099 بررسي و تحليل مشکلات خريد به هنگام قطعات و لوازم پشتيباني ناوگان بالگرد کشور
01/00004/00006/00100 مساله ‎?-nested GTSP‎ مدلسازي و حل با استفاده از اجتماع مورچگان
01/00004/00006/00101 تبيين پارامترهاي موثر در طراحي کتابخانه ديجيتال در ايران
01/00004/00006/00102 طراحي الگوريتم Bcisys‎ يک الگوريتم فرا ابتکاري بر پايه سيستم گردش خون
01/00004/00006/00103 زمان‌بندي و توالي فعاليتهاي ساخت سازه‌هاي فراساحل با در نظر گرفتن استفاده بهينه از تجهيزات و منابع مورد نياز
01/00004/00006/00104 زمانبندي گروهي در سيستم توليد سلولي با استقرار کارگاهي و محدوديتهاي شرايط واقعي
01/00004/00006/00105 الگوسنجي و ارايه چارچوب تبيين استراتژي زير ساخت ملي اطلاعات کشور (NII‎)
01/00004/00006/00106 بررسي نظام‌هاي انگيزشي در واحدهاي خدمات مهندسي و تحقيقاتي
01/00004/00006/00107 توالي محصولات در خط مونتاژ چند مدلي و متعادل‌سازي خط
01/00004/00006/00108 کاربرد شبکه‌هاي پتري در تخصيص منابع پروژه‌ها
01/00004/00006/00109 طراحي يک سيستم پشتيباني تصميم‌گيري جهت تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي کشور
01/00004/00006/00110 کاربرد روش جستجوي ممنوع براي حل مسائل استقرار و تخصيص
01/00004/00006/00111 زمانبندي حرکت قطارها در شبکه‌هاي يک خطه راه‌آهن
01/00004/00006/00112 زمانبندي نيروي انساني در شرايط نوبت کاري در پخش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
01/00004/00006/00113 کاربرد سيستم‌هاي خبره و شبکه‌هاي عصبي در تحليل نمودار کنترل کيفيت
01/00004/00006/00114 توسعه الگوريتمهاي ابتکاري براي تئوري محدوديتها در محيط توليدي
01/00004/00006/00115 کمينه‌سازي مجموع پيشينه‌هاي زودکرد و ديرکرد در مسائل Flow shop‎
01/00004/00006/00116 برنامه‌ريزي توليد در سازمان صدا و سيما
01/00004/00006/00117 تصميم‌گيري گروهي با اطلاعات کيفي و سطح مطلوب
01/00004/00006/00118 کاربرد شبکه‌هاي عصبي در پيش‌بيني شاخص صنعت تحت تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي
01/00004/00006/00119 بکارگيري مدل شبکه براي حل مساله تعديل پورتفوليو
01/00004/00006/00120 اولويت دهي زمينه‌هاي بکارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران
01/00004/00006/00121 هدايت مسير پوياي وسائل نقليه شخصي در شبکه هاي حمل ونقل شهري مبتني بر يادگيري عاملهاي هوشمند
01/00004/00006/00122 يکپارچگي زمانبندي تامبن و حمل و نقل در زنجيره تامين صنعت خودروسازي
01/00004/00006/00123 زمانبندي اختلالات پرواز توسط رويكرد بهينه سازي جامعه مورچگان
01/00004/00006/00124 بررسي ارتباط بين عوامل ايجاد كننده آسيب پذيري زنجيره تامين و انواع ريسك زنجيره تامين
01/00004/00006/00125 برنامه‌ريزي توليد با استفاده از روش‌هاي رياضي و سيستم‌هاي هوش مصنوعي
01/00004/00006/00126 برنامه‌ريزي رياضي چند معياري در مديريت بهره‌وري
01/00004/00006/00127 طراحي سيستم تحقيق و توسعه (R & D‎) در شرکتهاي برزگ
01/00004/00006/00128 تحليل الگوهاي همزمان در نمودارهاي SPC با استفاده از هوش مصنوعي
01/00004/00006/00129 برنامه‌ريزي توليد ميان مدت کاربردي در کارخانجات ساخت و مونتاژ کشور
01/00004/00006/00130 طراحي سازمان مپنا (مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي)
01/00004/00006/00131 کاربرد مهندسي معکوس در دسترسي به تکنولوژي محصولات پيچيده
01/00004/00006/00132 بررسي شبکه مينيمم جريان چند محموله‌اي چند وسيله‌اي
01/00004/00006/00133 مطالعه آنتروپومتري استاتيک در ايران و کاربرد آن در طراحي اجزاي داخلي اطاق اتومبيل پيکان
01/00004/00006/00134 ارائه الگوي مديريت توليد در صنايع کوچک پلاستيک
01/00004/00006/00135 طراحي سيستم تضمين کيفيت براي پژوهشکده دريايي اصفهان
01/00004/00006/00136 برنامه‌ريزي توليد در صنايع کفش و چرم
01/00004/00006/00137 ارائه مدل محاسبه بهره‌وري جهت يک صنعت نظامي
01/00004/00006/00138 کنترل پروژه با داده‌هاي فازي
01/00004/00006/00139 بررسي تدوين تکنولوژي ساخت قطعات و مونتاژ هواپيماي سبک
01/00004/00006/00140 طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه‌ها در شرکت مهندسي پناه‌ساز ايران
01/00004/00006/00141 الگوريتمهاي ترکيبي جديد براي برنامه‌ريزي حرکت روبات
01/00004/00006/00142 توسعه مدل موجودي بسته‌بندي فعال وهوشمند در زنجيره تامين داروهاي بيماريهاي خاص
01/00004/00006/00143 ارائه مدلي براي ارزيابي و برنامه‌ريزي هدفمند کاهش فاصله ديجيتالي
01/00004/00006/00144 بررسي تاثير نظام جبران خدمات کارکنان بر رضايت مشتري در باشگاههاي ورزشي
01/00004/00006/00145 پيش بيني ورشکستگي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
01/00004/00006/00146 بررسي تاثير استانداردسازي کيفيت محصول پسته ايران بر درآمد صادراتي آن با استفاده از شبکه عصبي
01/00004/00006/00147 اولويت‌بندي کالاهاي توليدي صنايع ماشين‌سازي ايران جهت تهيه برنامه عملياتي در مذاکرات پيوستن به سازمان جهاني تجارت
01/00004/00006/00148 تمايل دانشجويان براي ادامه تحصيل در محيط وب
01/00004/00006/00149 بررسي تطبيقي رويکردهاي مختلف پيش‌برد مديريت کيفيت جامع در عمل و استخراج يک الگوي پيشبرد TQM‎ در سازمانها
01/00004/00006/00150 بررسي عوامل کليدي موفقيت استراتژيهاي بازاريابي الکترونيکي در سازمانهاي کوچک و متوسط فعال در حوزه حمل و نقل برون شهري جاده‌اي
01/00004/00006/00151 ارايه يک مدل ترکيبي براي شناسايي عوامل مؤثر در اثربخشي پروژه‌هاي انتقال تکنولوژي در شرکت هاي توليدکننده تجهيزات برق ايران
01/00004/00006/00152 بررسي ارتباط بين عوامل کليدي موفقيت پروژه هاي شش سيگما و تاثيرآنها بر عملکرد سازمان
01/00004/00006/00153 بخش‌بندي مشترکين خدمات ADSL
01/00004/00006/00154 ارايه چارچوب نظام مديريت ريسک پروژه‌هاي عمراني با تاکيد بر متدولوژ ي PMBOK
01/00004/00006/00155 تدوين استراتژي کلان با استفاده از سيستم خبره
01/00004/00006/00156 کاربرد مدل رگرسيون در تعيين سهم عوامل موثر محيطي و درون بنگاهي بر کيفيت شکر
01/00004/00006/00157 ارائه يک سيستم کمک تصميم‌ساز به منظور طبقه‌بندي لوسمي‌ها بر اساس تئوري بازي هاي مبتني بر همکاري
01/00004/00006/00158 مدلسازي ارزش دوره زماني عمر مشتري براي شرکتهاي واسطهصگري مالي: موردکاوي بانک کارآفرين
01/00004/00006/00159 حل مساله فروشنده سيار حلقه باز با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
01/00004/00006/00160 الگوريتم‌هاي ابتکاري براي حل مسئله مسيريابي خودرو (VRP‎) و کاربرد آن در پست
01/00004/00006/00161 حل مدل سيستم توليد سلولي با پارامترهاي فازي
01/00004/00006/00162 برنامه‌ريزي ظرفيت در صنايع خدماتي
01/00004/00006/00163 برنامه‌ريزي AGV‎ ها در محيط يک ايستگاه بازگيري با تخليه در مسيرهاي يک طرفه چندگانه
01/00004/00006/00164 همکاري دانشگاه و صنعت – تحليل سيستمي
01/00004/00006/00165 طراحي سيستم خبره طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل
01/00004/00006/00166 روشي جهت برنامه‌ريزي و کنترل توليد سيستم‌هاي توليدي انعطاف پذير در زمان واقعي
01/00004/00006/00167 به کارگيري مفاهيم تئوري محدوديت‌ها در سيستم MRP‎
01/00004/00006/00168 حل مساله توليد کارگاهي انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن جرايم زودکرد و دير کرد
01/00004/00006/00169 حل مساله موازنه خط مونتاژ با تابع هدف چندگانه بوسيله الگوريتم‌هاي SA
01/00004/00006/00170 توسعه الگوريتمي جهت کاربرد تئوري محدوديتها در زمانبندي پروژه
01/00004/00006/00171 بکارگيري نگرش تئوري محدوديتها در بهبود کارخانجات توليدي
01/00004/00006/00172 کاربرد داده‌کاوي در بررسي مسائل نيروي انساني يک سازمان – رابطه با کارايي
01/00004/00006/00173 ارائه مدل ارزيابي ريسک فازي براي استفاده در پروژه‌هاي عمراني
01/00004/00006/00174 پيش بيني خرابي ماشين‌آلات دوار با استفاده از سيستم هوشمند(شبکه عصبي)
01/00004/00006/00175 بررسي نقش بازارهاي الکترونيک در مديريت زنجيره تامين
01/00004/00006/00176 مديريت و زمانبندي همزمان ايستگاههاي کاري و ارابه خود رهنما(AGV) در سيستم‌هاي توليد خود سامان(هولونيک) رويکرد شبکه‌هاي پتري
01/00004/00006/00177 چهارچوبي براي پياده‌سازي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان هاي ايران
01/00004/00006/00178 زمانبندي در سيستم‌هاي توليد سلولي با در نظرگرفتن زمان آماده‌سازي
01/00004/00006/00179 ارائه چارچوبي براي طراحي نرم‌افزار مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
01/00004/00006/00180 تعيين جوابهاي کارا در مسائل توالي عمليات تک ماشينه با پارامترهاي فازي و معيارهاي چند گانه
01/00004/00006/00181 توسعه مدل مکان‌يابي تسهيلات ظرفيت‌دار در شبکه و حل آن با الگوريتم فراابتکاري ممتيک و الگوريتم ابتکاري
01/00004/00006/00182 تاثير بکارگيري تکنولوژي اطلاعات در عملکرد شرکتهاي توليدي با در نظر گرفتن نقش عوامل مکمل: زيرساختهاي سازماني و تغيير در فرآيندهاي کسب و کار
01/00004/00006/00183 تاثير سيستم‌هاي اطلاعاتي بر بهبود زنجيره تامين
01/00004/00006/00184 تبيين ارتباط ميان قابليت يادگيري و تحول سازماني: مورد کاوي در سازمانهاي ايراني
01/00004/00006/00185 تدوين متدولوژي پياده سازي استراتژي از طريق تلفيق مدل‌هاي ارزيابي متوازن و هوشين کانري موردکاوي اکتشافي : شرکت زامياد
01/00004/00006/00186 به اشتراک‌گذاري اطلاعات در زنجيره تامين صنعت خودروي کشور
01/00004/00006/00187 بررسي و مدلسازي ساختار تقاضاي انرژي ايران
01/00004/00006/00188 ارائه يک فرايند تجاري نوين براي سيستم صورتحساب مخابراتي (ايمن از تقلب) بر مبناي استانداردETOM
01/00004/00006/00189 برنامه‌ريزي فرايند و زمانبندي يکپارچه در سيستم ساخت و توليد انعطاف‌پذير کارگاهي با توابع هدف چندگانه
01/00004/00006/00190 تبيين چارچوب مدل تجاري رقابت پذيرB2B در سازمانهاي متوسط و کوچک ايران
01/00004/00006/00191 مقايسه شبيه‌سازي رفتار انساني با استفاده از عاملهاي انسان مدار با روشهاي سنتي در محيط خدمات درماني
01/00004/00006/00192 طراحي الگوي قيمت‌گذاري توافقنامه سطح خدمت “SLA” براي مشتريان تلفن همراه
01/00004/00006/00193 برنامه‌ريزي چند هدفه جنگل با استفاده از تعامل در مرز کارآ به کمک شبکه‌هاي عصبي
01/00004/00006/00194 توسعه و آزمون مدلي به منظور خلق وفاداري مشتري از طريق توسعه مزيتهاي رقابتي علامت تجاري
01/00004/00006/00195 ارزيابي عملکرد فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا با استفاده از تکنيک DEA‎ در ايران
01/00004/00006/00196 يکپارچه‌سازي زمان‌بندي توليد و حمل و نقل پالت و کاميون با رويکرد شبکه‌هاي پتري
01/00004/00006/00197 ارائه الگوي تحليل استراتژيک خودروي سنگين مطالعه موردي صنعت خودروي سنگين ايران
01/00004/00006/00198 Analysis of shortest path in stochastic and Dynamic networks and its Applications‎،آناليز کوتاهترين مسير در شبکه‌هاي تصادفي و پويا و کاربردهاي آن
01/00004/00006/00199 ارائه يک متدولوژي طرح‌ريزي دوباره سازگار با سازمانهاي ايران
01/00004/00006/00200 مساله برداشت سفارشها در AS/RS‎ با ويژگي چند جايگاهي هر محصول
01/00004/00006/00201 زمانبندي گروهي در سيستم توليد سلولي با تابع هدف چندگانه
01/00004/00006/00202 کاربرد مساله چيدمان اقلام در کانتينر-مورد سايپا
01/00004/00006/00203 ارائه يک مدل اندازه‌گيري متوازن براي WCM‎
01/00004/00006/00204 شناسايي و ارائه چهار چوب ارزيابي زير بناهاي لازم جهت پياده‌سازي EIS‎ در سازمانها
01/00004/00006/00205 طراحي يک سيستم توزيع محصولات در شهرهاي بزرگ بر پايه مطلوبيت زماني مورد مطالعه: شرکت کف در شهر تهران
01/00004/00006/00206 پيش بيني شاخص سهام در بورس اوراق بهادار ايران بر مبناي تئوري مجموعه‌هاي نادقيق
01/00004/00006/00207 ارائه چارچوب مفهومي توليد مجازي بر اساس وب
01/00004/00006/00208 بررسي ارتباط بين فن آوري اطلاعات و سبک رهبري مطالعه موردي: (مرکز تحقيقات دريايي اصفهان)
01/00004/00006/00210 طراحي سيستم خبره براي بررسي و ارزشيابي علمي اساتيد
01/00004/00006/00211 طراحي سيستم مکان‌يابي کارخانجات صنايع شير و فراورده‌هاي لبني کشور
01/00004/00006/00212 طراحي مدل تعيين درجه سازگاري واحدهاي صنعتي با سيستم JIT‎ و کاربرد آن در صنايع خودرو سازي ايران
01/00004/00006/00213 برنامه‌ريزي توليد چند مرحله‌اي با محدوديت ظرفيت توليد
01/00004/00006/00214 تحليل حساسيت مسائل MADM‎
01/00004/00006/00215 سازماندهي مجدد بخشهاي مهندسي طراحي بر پايه فرآيندها با رويکردي به سازمانهاي يادگيرنده (مورد بخش پستهاي برق فشار قوي در ايران).-
01/00004/00006/00216 تعيين مشخصات و طراحي تفصيلي سيستم اطلاعاتي مورد نياز هوشين کانري در شرکت ساپکو.
01/00004/00006/00217 تبيين عوامل مهم ارزشي و آموزشي در مديريت منابع انساني تعمير و نگهداري هواپيما
01/00004/00006/00218 رابطه فرهنگ سازماني با توسعه ابعاد مديريت کيفيت فراگير مورد کاوي: شرکت ساخت وسايل يک بار مصرف پزشکي رنگين طب
01/00004/00006/00219 پيش‌بيني قيمت سهام شرکت ايران خودرو با شبکه عصبي
01/00004/00006/00220 طراحي مدلي براي مسائل جانمايي تسهيلات در سيستم‌هاي توليد سلولي
01/00004/00006/00221 توسعه مدل برنامه‌ريزي احتياجات مواد با زمان پيشبرد پويا
01/00004/00006/00222 ارائه چارچوبي براي مديريت پروژه سيستمهاي اطلاعاتي با استفاده از روش زنجيره بحراني
01/00004/00006/00223 بکارگيري روش جستجوي ممنوع بهبود يافته در مسئله تشکيل سلولي با تخصيص وزن به محدوديتها
01/00004/00006/00224 ارائه يک مدل سيستم خبره جهت ارزيابي وامهاي بانکي
01/00004/00006/00225 ارائه چهارچوبي براي ارزيابي ميزان رضايت مشتريان شرکتهاي خدمات رايانه‌اي
01/00004/00006/00226 چگونگي بکارگيري مهندسي ارزش با استفاده از QFD‎ و MADM‎ به منظور کمي‌سازي فاکتور اهميت و پياده سازي آن در صنايع ماشين لباسشويي
01/00004/00006/00227 ارائه يک مدل اندازه گيري عملکرد متعادل براي TOC‎
01/00004/00006/00228 سياست توليد ترکيبي در TOC‎ به روش فوق ابتکاري
01/00004/00006/00229 چارچوبي براي طراحي سيستمهاي اطلاعات مديران ارشد (ساما) براي شرکتهاي مادر ايران
01/00004/00006/00230 تقريب بهتر الگوريتم حل مسايل بهينه‌يابي فاکتورپذير غير محدب
01/00004/00006/00231 موانع توسعه سيستمهاي هزينه‌يابي هدفمند در سازمانهاي ايران
01/00004/00006/00232 مقايسه تطبيقي مديريت هوشين شرکت ساپکو با چند شرکت معتبر
01/00004/00006/00233 پيش‌بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
01/00004/00006/00234 ارائه چهارچوبي براي آموزش و پژوهش در مهندسي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي در دانشگاهها
01/00004/00006/00235 بهبود بهره‌وري سيستم نگاهداري و تعمير براساس الگوي TPM‎ و کاربرد آن در مرکز تعميرات ماشين‌آلات راه‌سازي.-
01/00004/00006/00236 رويکرد ادغامي در توسعه سيستمهاي اطلاعاتي.-
01/00004/00006/00237 بررسي تاثير بهره‌وري بر توسعه اقتصادي بوسيله مدل تحليل ديناميکي.-
01/00004/00006/00238 برنامه‌ريزي موجوديها درسيستم چند مرحله‌اي.-
01/00004/00006/00239 بهينه‌سازي در شبکه‌هاي کامپيوتري.-
01/00004/00006/00240 برنامه‌ريزي حمل و نقل و تعيين مسيرهاي توزيع.-
01/00004/00006/00241 طراحي سيستم اطلاعات مديريت پروژه (PMIS‎) بانگرشي بر مرکز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي.-
01/00004/00006/00242 برنامه‌ريزي بهره‌وري در صنايع غذايي.-
01/00004/00006/00243 برنامه‌ريزي بهره‌وري در صنايع نساجي.-
01/00004/00006/00244 سيستم توليد بدون کارخانه طراحي و ساختVC/7200‎.-
01/00004/00006/00245 کاربرد سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت پروژه.-
01/00004/00006/00246 چارچوبي براي برنامه‌ريزي توليد ادغامي براساس مدلهاي رياضي فازي.-
01/00004/00006/00247 تحليل نظام‌گراي حرکت بهره‌وري و فرهنگ ملي (مقايسه ايران و ژاپن ).-
01/00004/00006/00248 اجراء سيستم برنامه‌ريزي و کنترل توليد MRP‎ در کارخانجات مهماتسازي.-
01/00004/00006/00249 بررسي مشکلات اجرائي در امر احداث واحدهاي صنعتي متوسط در کشور.-
01/00004/00006/00250 برنامه‌ريزي توليد با توجه به ارتقاء بهره‌وري در توليد بدون کارخانه.-
01/00004/00006/00251 بررسي عوامل موثر در بهره‌وري نيروي کار موسسات توليدي.-
01/00004/00006/00252 طراحي سيستم خبره برنامه‌ريزي و کنترل توليد.-
01/00004/00006/00253 تبيين عوامل ارزيابي عملکرد سازمانهاي تحقيقاتي ايران (مرکز رشد فناوري دانشگاه تربيت مدرس)
01/00004/00006/00254 بررسي و ارزيابي استراتژيهاي توسعه صنعتي در جزيره کيش
01/00004/00006/00255 ارائه مدل مديريت موجودي زنجيره تامين الکترونيکي
01/00004/00006/00256 روشي براي حل برنامه‌ريزي چند سطحي
01/00004/00006/00257 حل مسئله تخصيص مجدد ورودي‌ها در فرودگاهها
01/00004/00006/00258 طراحي الگوريتم ژنتيک براي حل مساله پوشش حداکثر
01/00004/00006/00259 تبيين فاکتورهاي روانشناسي در بهره‌وري نيروي کار
01/00004/00006/00260 بکارگيري زنجيره بحراني به منظور بهبود مديريت عدم اطمينان در پروژه‌ها
01/00004/00006/00261 مدلي براي اندازه‌گيري رضايت مشتريان و اعمال آن در مميزيهاي موسسه استاندارد
01/00004/00006/00262 پيش‌بيني بار در شبکه‌هاي قدرت با استفاده از سيستم خبره
01/00004/00006/00263 موانع ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده در ايران
01/00004/00006/00264 توسعه سيستم توليدي دي‌بي‌آر جهت بکارگيري در شرکتهاي توليدي با محدويت تقاضا
01/00004/00006/00265 کاربرد سيستم خبره در پياده‌سازي سيستم تضمين کيفيت
01/00004/00006/00266 مدل توسعه بهينه سيستم انرژي با زيربخش‌هاي خودگردان
01/00004/00006/00267 استفاده از مدلهاي رياضي در برنامه‌ريزي نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
01/00004/00006/00268 ارائه الگوي مناسب براي طراحي سيستم اطلاعات مديريت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه
01/00004/00006/00269 ترکيب بهينه و اولويت دهي سهام صنايع تحت پوشش سازمانهاي بزرگ دولتي و قيمت گذاري سهام در شرايط نادقيق
01/00004/00006/00270 مدل ظرفيت سنجي ناوگان عمومي حمل و نقل جاده‌اي
01/00004/00006/00271 تصميم‌گيري استراتژيک انتخاب تکنولوژي انتقال سيگنال به کمک روش AHP‎
01/00004/00006/00272 حل مساله موازنه خط مونتاژ فازي بوسيله الگوريتم‌هاي ژنتيکي
01/00004/00006/00273 طراحي روش پرداخت دستمزد تشويقي بر اساس بهره‌وري گروهي و عملکرد فردي در يک واحد صنعتي
01/00004/00006/00274 الگوئي براي توسعه مرزهاي بهره‌وري مديران
01/00004/00006/00275 مطالعه نظام برنامه‌ريزي و پياده‌سازي برنامه‌ها در شرکت ملي گاز ايران
01/00004/00006/00276 زمانبندي خدمه در راه‌آهن
01/00004/00006/00277 تکنولوژي اطلاعات و نقش آن در مديريت منابع انساني
01/00004/00006/00278 بررسي ميزان پذيرش تجارت الکترونيکي توسط صنعت خودروسازي ايران
01/00004/00006/00279 شناخت، بررسي و تحليل نيازهاي مشتريان شرکت آرملات، سازنده کف پوش سخت صنعتي، با استفاده از روش توسعه مشخصه‌هاي کيفيت QFD‎
01/00004/00006/00280 ارائه الگوريتمي جهت برنامه‌ريزي سيستمهاي توليدي چند مرحله‌ايي با تقاضا و مدت تحويل احتمالي
01/00004/00006/00281 بررسي ابعاد پياده سازي سيستم کيفيت خود کنترلي در خط توليد مورد کاوي خط مونتاژ موتور شرکت ايران خودرو
01/00004/00006/00282 ارزيابي نيازمندي‌هاي اساسي اجراي مديريت کيفيت جامع (TQM‎) در صنايع پتروشيمي
01/00004/00006/00283 بررسي پياده سازي سيستم‌هاي ERP‎ در شرکتهاي توليدي ايران
01/00004/00006/00284 ارائه يک مدل براي ارزيابي تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي
01/00004/00006/00285 مقايسه تحرک فرهنگي جامعه ايران قبل و بعد از دوم خرداد ‎??
01/00004/00006/00286 طراحي مدل شبيه‌سازي کامپيوتري فرآيند امور خدمات مشترکين در يک شرکت آب و فاضلاب به منظور تبيين راهکارهاي بهبود دهنده
01/00004/00006/00287 بررسي اثر OUTSOURCING‎ يا بهره گيري از منابع برون سازماني بر بهره‌وري در شرکت سهامي تولي پرس
01/00004/00006/00288 اندازه‌گيري عملکرد زنجيره تامين
01/00004/00006/00289 حل يک مدل ترافيک شهري به روش تئوري محدوديتها
01/00004/00006/00290 : مسيريابي وسيله نقليه در يک شرکت توزيع گاز مايع با استفاده از بهينه يابي کلوني مورچگان
01/00004/00006/00291 بررسي فرهنگ سازماني در ارتباط با اصول مديريت کيفيت فراگير مورد کاوي در يکي از شرکتهاي قطعه ساز خودرو
01/00004/00006/00292 ارائه مدلي مبتني بر مفهوم شبکه‌هاي همياري براي صنعت فرش دستبافت
01/00004/00006/00293 ارزيابي عوامل بحراني موفقيت مديريت کيفيت فراگير مورد کاوي: شرکت صنايع مخابرات صا ايران
01/00004/00006/00294 تبيين عناصر لازم براي خلق دانايي و تعيين روش اندازه گيري آنها: مورد کاوي در سازمان‌هاي مهندسي
01/00004/00006/00295 قيمت‌گذاري مشتري مدار در کانالهاي توزيع فيزيکي
01/00004/00006/00296 گزينه‌هاي استراتژيک تحول مبتني بر فن‌آوري اطلاعات: چارچوبي مفهومي در صنعت خودرو
01/00004/00006/00297 پيش‌بيني پيک مصرف روزانه انرژي الکتريکي با استفاده از شبکه هاي عصبي تلفيقي
01/00004/00006/00298 کاهش اثر شلاقي در زنجيره عرضه: به اشتراک گذاري اطلاعات و سيستم انگيزشي
01/00004/00006/00299 بررسي تاثير پيش بيني تقاضا بر روي تغيير اطلاعات در زنجيره تامين
01/00004/00006/00300 ارائه يک مدل زمانبندي توليد براي مسائل Job shop‎ با هدف حداقل کردن مقادير ديرکرد
01/00004/00006/00301 معرفي الگويي براي شناسايي منابع تکنولوژي و انتخاب مناسبترين آنها (شرکت همکار): مطالعه موردي شرکت دسا
01/00004/00006/00302 پيش‌بيني عمر باقيمانده‌ي خطوط لوله‌ي دچار خوردگي بوسيله‌ي سيستمهاي هوشمند
01/00004/00006/00303 تخمين بهينه وزنهاي رويه‌هاي هموارساز نمايي در کنترل کننده هاي R2R‎ با استفاده از مدلهاي درجه دوم
01/00004/00006/00304 تاثير يادگيري الکترونيکي بر بهره‌وري نيروي انساني
01/00004/00006/00305 ارزيابي تاثير تبادل داده‌ها در محيطهاي ديجيتالي بر زنجيره تامين مواد غذايي با استفاده از شبيه‌سازي کامپيوتري
01/00004/00006/00306 زمانبندي در محيط جريان کاري منعطف با محدوديت انجام همزمان چند کار
01/00004/00006/00307 ارائه يک مدل داده‌کاوي براي شناسايي مشتريان بد حساب (موردکاوي شرکت‌هاي مخابرات ايران)
01/00004/00006/00308 طراحي بهينه فرايند با استفاده از متدولوژي سطوح چند پاسخي با در نظر گرفتن رضايت مشتري
01/00004/00006/00309 آميخته بازاريابي اينترنتي در ايران: بررسي تاثير عوامل زير ساختار فني و کاربران
01/00004/00006/00310 تحليل پارامترهاي سيستم موجودي در مديريت زنجيره تامين در حالت چند-هدفه
01/00004/00006/00311 ارايه چهارچوب سيستم پشتيباني تصميم مبتني بر نماينده‌هاي هوشمند در معاملات سهام
01/00004/00006/00312 ارئه چهارچوب مفهومي تهيه و تامين الکترونيکي براي پروژه‌هاي EPC‎ در صنعت ساختمان ايران
01/00004/00006/00313 ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با رويکرد FMADM‎ (مورد کاوي:شرکت‌هاي عمل‌آوري آبزيان دريايي در استان بوشهر)
01/00004/00006/00314 زمان‌بندي حرکت قطارها در مسيرهاي دو خطه
01/00004/00006/00315 ارائه چارچوبي براي کاهش اثر شلاقي در زنجيره‌هاي تامين با بيش از يک محصول
01/00004/00006/00316 شناسايي معيارهايي براي ارزيابي عملکرد مهندسي مجدد در فاز طراحي (برنامه‌ريزي)
01/00004/00006/00317 کاليبراسيون موتورهاي بنزيني درون سوز با استفاده از طراحي آزمايش‌ها
01/00004/00006/00318 حراج ترکيبي دوبل در بازارگاه هاي B2B‎
01/00004/00006/00319 توسعه روشهايي براي پايش پروفايل‌هاي چندجمله‌اي
01/00004/00006/00320 ارايه چارچوبي براي نظرکاوي مستندات فارسي
01/00004/00006/00321 طراحي و حل مسئله خوشه‌اي حمل و نقل چند کالايي با هزينه ثابت
01/00004/00006/00322 تعيين عوامل کليدي موفقيت (KSF‎) کاربرد يادگيري الکترونيکي در آموزش پزشکي ايران
01/00004/00006/00323 تدوين مدل سنجش بلوغ مديريت دانايي مشتري در صنعت بيمه ايران
01/00004/00006/00325 زمان‌بندي کار کارگاهي چند هدفي انعطاف‌پذير با ماشين‌هاي موازي در محيط کار کارگاهي پويا
01/00004/00006/00326 بررسي تاثير مميزي مديريت منابع انساني بر خروجي‌هاي کليدي سازماني در صنعت سيمان ايران (مطالعه موردي: کارخانه سيمان آبيک قزوين)
01/00004/00006/00327 مسئله مسير يابي وسيله نقليه متصل به حمل و نقل چند وجهي رويکرد يکپارچه
01/00004/00006/00328 مسأله مسيريابي موجودي با فرض وجود مراکز توزيع چندگانه
01/00004/00006/00329 بررسي وضعيت شرکتهاي مجري شش سيگما در ايجاد بهبود مستمر و تاثير به کارگيري همزمان کارت امتياز متوازن در آن
01/00004/00006/00330 تخمين فاصله سفر در انبار منطقه‌بندي شده با استراتژي انبارش بر اساس کلاس کالا
01/00004/00006/00331 بکارگيري بخشبندي مشتري- محصول در عملکرد سامانه‌هاي توصيه کننده
01/00004/00006/00332 بررسي اعمال مديريت استراتژيک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردي کارکنان راديو
01/00004/00006/00333 مدلسازي هدفدار رفتار رويگرداني مشتريان
01/00004/00006/00334 ارائه مدل ارزيابي آمادگي الکترونيکي براي پذيرش دولت الکترونيک در سازمان‌هاي دولتي (به طور موردي بخش ستادي وزارت راه و ترابري)
01/00004/00006/00335 بررسي اشتراک اطلاعات در پروسه عملياتي زنجيره تامين
01/00004/00006/00336 تجزيه و تحليل مشکلات فرايندي سيستم‌هاي توزيع و پخش و شناسايي اثرات اين مشکلات با استفاده از الگوهاي مهندسي مجدد
01/00004/00006/00337 بررسي چگونگي شناسايي سرويس‌هاي معماري سرويس‌گرا از فرايندهاي کسب و کار (مطالعه موردي پرونده الکترونيک سلامت)
01/00004/00006/00338 ارائه مدل يکپارچه سيستم يادگيري و تغيير سازماني
01/00004/00006/00339 ارائه الگوي سنجش رضايتصمندي مشتري بر اساس مدل تعالي EFQM‎
01/00004/00006/00340 بررسي روابط علت و معلولي در معيارهاي مدل تعالي EFQM بر اساس مدل پويايي شناسي سيستمها
01/00004/00006/00341 ارائه چهارچوب مفهومي بهره‌گيري از منابع برون سازماني در صنعت کامپيوتر
01/00004/00006/00342 برنامه‌ريزي حرکت ربات‌هاي منفرد و چندگانه با استفاده از گراف هماهنگي
01/00004/00006/00343 بررسي عوامل انگيزش شغلي در سازمان بر اساس تئوري هرز برگ ، مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع نفت و انرزي
01/00004/00006/00344 استفاده از ابزارهاي فرآيند تفکر تئوري محدوديتها در برنامه‌ريزي استراتژيک
01/00004/00006/00345 تشخيص پلاک خودرو با استفاده از برنامه نويسي ژنتيک
01/00004/00006/00346 اندازه گيري دارايي ناملموس سازمان به وسيله کارت امتيازي متوازن و پياده سازي در مطالعه موردي
01/00004/00006/00347 پيش بيني تقاضاي مسافرت هوايي بين شهري در ايران با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
01/00004/00006/00348 ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي داخلي و برخي از شاخص هاي بورس جهاني با شاخص قيمت در بورس سهام ايران
01/00004/00006/00349 بهبود فرآيند توزيع و فروش در صنعت پخش با استفاده از استاندارد مدلسازي BPMN
01/00004/00006/00350 بهينه سازي سيستم موجودي چند سطحي در يک زنجيره تامين
01/00004/00006/00351 ارزيابي اقتصادي طرح گازسوزکردن خودروهاي کشور با استفاده از نظريه کنترل بهينه
01/00004/00006/00352 بررسي نحوه تاثير سرمايه‌هاي دانسته‌اي بر عملکرد شرکت‌هاي گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT و ICT) عضو پارک فناوري پرديس
01/00004/00006/00353 طراحي اقتصادي – آماري نمودارهاي کنترل چند متغيره – T2 هتلينگ با نرخ نمونه گيري متغير
01/00004/00006/00354 بکارگيري بخش‌بندي بازار در گسترش وظايف کيفيت و طراحي مدولار خانواده محصول
01/00004/00006/00355 کاربردشبيه‌سازي در فازهاي متدولوژي شش سيگماي ناب در صنعت خدمات تعميرگاهي (مطالعه موردي تعميرگاه مرکزي ايران خودرو)
01/00004/00006/00356 کاربردشبيه‌سازي در فازهاي متدولوژي شش سيگماي ناب در صنعت خدمات تعميرگاهي (مطالعه موردي تعميرگاه مرکزي ايران خودرو)
01/00004/00006/00357 ارائه مدل تحول سيستم خريد و تامين با بهره‌گيري از تئوري‌هاي تحول سازماني در مدل‌هاي توسعه‌اي خريد
01/00004/00006/00358 طراحي مدل تصميم گيري چند معياره براي تحليل خريد ناوگان ريلي
01/00004/00006/00359 بررسي آزمايشگاهي شکست حرارتي-کاتاليستي نفتا بر روي کاتاليست هاي فلزي گروه عناصر واسطه بر پايه نانولوله هاي کربني براي توليد اولفين‌هاي سبک
01/00004/00006/00360 تمام چكيده هاي مهندسي صنايع
01/00004/00006/00361 توسعه مدل پرش از ايستگاه‌ها با رويکرد برنامه‌ريزي پويا در سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري (اتوبوسراني)
01/00004/00006/00362 بررسي نقش سيستم‌هاي مديريت کيفيت در مراحل آماده‌سازي و پياده‌سازي پروژه‌هاي BPR‎ به‌کمک مفاهيم قابليت‌هاي پويا و مدل RBVF‎
01/00004/00006/00363 مدلسازي و حل مسأله مسير يابي خودرو چند قرارگاهي، با استفاده از روشهاي هوشمند
01/00004/00006/00364 استفاده از زنجيره بحراني در کاهش زمان و هزينه‌هاي پروژه‌هاي تحقيقاتي
01/00004/00006/00365 متن
01/00004/00006/00367 ارائه يک الگوريتم جستجوي ساخت يافته نوين بر مبناي نظريه روانکاوي
01/00004/00006/00368 ارايه يک مدل برنامه ريزي رياضي براي تعيين استراتژي مناسب در مبارزات انتخاباتي در ايران
01/00004/00006/00369 برنامه ريزي حرکت بهنگام روبات‌هاي ماشين واره ي منفرد و چندتايي با استفاده از روش پيشروي سريع (FM
01/00004/00006/00370 ارزيابي و انتخاب سبد پروژه با استفاده از يک مدل تصميم گيري چند معياره،مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري
01/00004/00006/00398 طراحي مدل سيستم سفارش دهي ترکيبي قطعات خودرو در زنجيره دو سطحي مورد کاوي:شرکت ساپکو
01/00004/00006/00399 طراحي مکانيزم برنامه‌ريزي ساخت مدرسه در ايران برپايه‌ي کشف دانايي
01/00004/00006/00400 طراحي زنجيره تامين برگشتي/ رو به جلو استوار کالاهاي فسادپذير
01/00004/00006/00401 تطبيق پذيري مدل اندازه گيري رضايت مشتريان در مخابرات همراه ايران
01/00004/00006/00402 ارائه راهکار مناسب در راستاي سرويس دهي بهينه مرکز تماس يک شرکت ISP ايراني مبتني بر داده کاوي
01/00004/00006/00403 ارائه مدلي براي تحليل و کشف جرم با بهره گيري از روش هاي داده کاوي (مورد کاوي در بانک داده هاي مجرمين موجود در آگاهي ناجا)
01/00004/00006/00404 ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد منابع انساني با رويکرد داده کاوي
01/00004/00006/00405 بررسي عوامل موثر بر بهره وري درسيستم توليد رنو (مطالعه موردي پارس خودرو)
01/00004/00006/00406 ارائه روش هاي حل جديد براي مساله مکان يابي تسهيلات با ظرفيت نامحدود
01/00004/00006/00407 تطبيق پذيري کاربردERP در SMEهاي ايراني با الگوي SaaS
01/00004/00006/00408 شناسايي و اولويت بندي موانع موجود در لجستيک معکوس از طريق بررسي اثرات متقابل آنها در صنعت خودرو
01/00004/00006/00409 ارايه چارچوبي براي ارزيابي آمادگي سازمانهاي صنعتي ايران براي پذيرش استراتژي توليد سفارشي انبوه
01/00004/00006/00410 زمان‌بندي ورود و خروج هواپيماها در فرودگاه‌هاي چندبانده
01/00004/00006/00411 ارائه مدلي بر اساس کارت امتيازي متوازن با در نظر گرفتن روابط متقابل بين معيارها براي انتخاب تأمين‌کننده مناسب در صنعت خودرو سازي
01/00004/00006/00412 شبيه سازي نوسانات بازار داخلي فولاد بهصکمک سيستم دايناميک و سياست گذاري جهت ايجاد تعادل
01/00004/00006/00413 ارائه چارچوب کندوکاو فرآيند نداي شهروند در خدمات شهري بر پايه فرآيندکاوي
01/00004/00006/00414 نگاشت فاکتورهاي موفقيت بر روي مراحل مختلف پياده‌سازي پروژه‌هاي بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
01/00004/00006/00415 هماهنگي تبليغات در زنجيره تامين سه سطحي
01/00004/00006/00416 بهبود فرآيندهاي بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) به کمک شبيه سازي
01/00004/00006/00417 بازنگري مجدد فرآيندهاي خدمات پس از فروش با استفاده از الگوبرداري( مطالعه موردي گروه بهمن)
01/00004/00006/00418 ارائه مدل جرم شناسي براساس پارامترهاي مکان و زمان با روش داده کاوي (موردکاوي : جرم سرقت در حوزه استحفاظي سرکلانتري هاي تهران )
01/00004/00006/00419 ارائه مدلي براي تشخيص تعارض در زنجيره تامين با استفاده از شبکه‌هاي پتري مورد کاوي شرکت آواپزشک
01/00004/00006/00420 بهينه سازي رشد کسب و کار با استفاده از CLV-PRICING‎
01/00004/00006/00421 ارائه مدل يکپارچه موجودي و توليد در لجستيک معکوس
01/00004/00006/00422 زمان بندي در يک سلول رباتيک انعطاف پذير سه ماشين براي کاهش هزينه توليد
01/00004/00006/00423 تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد زنجيره تامين شرکتهاي قطعه سازي خودرو با تاکيد بر يکپارچگي و انعطاف پذيري
01/00004/00006/00424 بهينه سازي ارزش مشتري با رويکرد تحليل شبکه ارزش
01/00004/00006/00425 بررسي ميزان سازگاري سيستم پشتيبان بازاريابي و روش‌هاي حل مسئله در سيستم‌هاي مورد استفاده قطعه سازان خودرو
01/00004/00006/00426 طراحي مدل يکپارچه و بهينه‌يابي همزمان ترميم برنامه‌هاي مختل‌شده هواپيما، خدمه و سفر مسافر در خطوط هوايي
01/00004/00006/00427 شاخصه هاي طراحي کاراکتر ملي در انيميشن ايران
01/00004/00006/00428 بهره‌گيري از مدل اعتماد و TAM به منظور بررسي پذيرش بانکداري اينترنتي در ايران
01/00004/00006/00429 عمليات پويش و کنکاش محيط توسط روبات‌هاي چندگانه
01/00004/00006/00430 ارائه مکانيزم انتقال دانايي در حوزه مديريت زمان پروژه در سازمان پروژه محور
01/00004/00006/00431 بررسي نقش تجربيات عملي روشهاي کيفيتي از ديدگاه خلق دانايي
01/00004/00006/00432 هماهنگي سياست‌هاي کنترل موجودي در زنجيره تامين دو سطحي غيرمتمرکز
01/00004/00006/00433 بررسي سناريوي‌هاي مختلف اشتراک اطلاعات در زنجيره تامين
01/00004/00006/00434 تجزيه و تحليل اختلافات زنجيره تامين و ارائه مدل پيکربندي با هدف کاهش اثرات اختلال
01/00004/00006/00435 حل مسائل داراي محدوديت بر پايه الگوريتم بهينه يابي کوانتوم تکاملي
01/00004/00006/00436 مينيمم کردن هزينه‌ي ماکزيمم زمان تکميل، ديرکرد و زودکرد در يک محيط جريان کارگاهي با چند ماشين پردازشگر دسته‌اي
01/00004/00006/00437 بررسي ميزان پذيرش تجارت الکترونيکي در صنعت بيمه
01/00004/00006/00438 چهارچوبي براي افزايش مخاطبان پايگاههاي تجارت الکترونيک از طريق شناسايي و بهره برداري از ترافيک هدفمند
01/00004/00006/00439 زمان‌بندي چند هدفه پرستاران بر پايه ترجيحات ماهانه
01/00004/00006/00440 برنامه‌ريزي بهينه توليد سايت‌هاي شرکت ايران خودرو
01/00004/00006/00441 تاثير جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني بر روي ديدگاه مديران
01/00004/00006/00442 ارائه روش زمانبندي واکنشي براي اندازه گيري سايز بافر در روش مديريت زنجيره بحراني پروژه
01/00004/00006/00443 رابطه بين وجوه ساختاري و وجوه اجرايي در مديريت کيفيت فراگير
01/00004/00006/00444 ارائه مدلي براي ارزيابي تاثير و سهم فناوري اطلاعات در ايجاد و بهبود کيفيت
01/00004/00006/00445 مدل تخصيص بهينه ظرفيت احتمالي با يک توزيع خاص براي تقاضا و ظرفيت در مديريت درآمد
01/00004/00006/00446 اندازه‌گيري، اجرا و تحليل راهکارهاي کاهش زمان انتظار مراجعين به مراکز درماني عمومي بر پايه شبيه سازي
01/00004/00006/00447 توسعه روش‌هاي حل مسئله طراحي شبکه حمل‌ونقل دو سطحي
01/00004/00006/00448 ارائه مدلي براي شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه‌اي تهران با استفاده از بهينه‌سازي استوار شبکه زنجيره تامين پايا
01/00004/00006/00449 برنامه‌ريزي حرکت چندرباته با اهداف چندگانه
01/00004/00006/00450 بررسي وضعيت انعطاف‌پذيري در سطوح مختلف جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني
01/00004/00006/00451 بررسي نقش دفتر مديريت پروژه در يادگيري سازماني در سازمان هاي پروژه محور
01/00004/00006/00452 قيمت‌گذاري و کنترل موجودي به صورت توام براي کالاهاي فاسدشدني
01/00004/00006/00453 مدلسازي عدم قطعيت در زنجيره تامين دو سطحي با پارامترهاي فازي
01/00004/00006/00454 ارائه مدلي براي ارزيابي يکپارچگي فرآيندهاي زنجيره تامين
01/00004/00006/00455 ارائه مدل موجودي براي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن تأخير مجاز در پرداخت، تقاضاي احتمالي و زمان تدارک مثبت
01/00004/00006/00456 ارائه مدل شبکه‌هاي عصبي تلفيقي بهبوديافته براي انتخاب ويژگي بهينه جهت بهبود پيش‌بيني رفتار خريد و بخش‌بندي مشتريان
01/00004/00006/00457 متن
01/00004/00006/00458 برنامه ريزي حرکت روبات با اجسام جابجا شونده
01/00004/00006/00459 بهبود روش‌هاي اندازه‌گيري ارزش در معرض خطر (Value-at-Risk‎) در محاسبه ريسک در بانکداري
01/00004/00006/00460 ارائه مدل مديريت درآمد در زنجيره تامين با در نظر گرفتن فروش چند کاناله
01/00004/00006/00461 حاکميت فناوري اطلاعات در رويکرد سرويس‌گرايي
01/00004/00006/00462 طراحي مفهومي روبات پليسي و ساخت نمونه آزمايشگاهي آن
01/00004/00006/00463 رويکردي جديد در تعيين اندازه بافر مديريت پروژه زنجيره بحراني در محيط با ريسک بالا
01/00004/00006/00464 تاثير مديريت دانش بر ايجاد ارزش در اداره پليس تهران
01/00004/00006/00465 مدل‌سازي شبکه و جريان ترافيکي با استفاده از شبکه‌هاي پتري احتمالي رنگي- زماني با ظرفيت محدود
01/00004/00006/00466 تعيين سهم عوامل محيطي و درون بنگاهي برکيفيت محصول چاي با استفاده از مدل EFQM‎
01/00004/00006/00467 ارائه مدل سرمايه‌گذاري در زنجيره انرژي الکتريکي در ايران با استفاده از رويکرد سيستم‌هاي ديناميکي
01/00004/00006/00468 طراحي يک الگوريتم ژنتيک ترکيبي براي حل مسئله زمانبندي پروژه‌ها با فعاليت‌هاي چند حالته تحت محدوديت منابع
01/00004/00006/00469 ارائه مدلي براي سنجش نقش استاندارد ISO 9001: 2008‎ در فرايندهاي مديريت دانايي
01/00004/00006/00470 تبيين استراتژي مشتري براي پياده‌سازي CRM‎ در شرکت صبا با رويکرد تحليل شبکه ارزش
01/00004/00006/00471 مهندسي مجدد پيش از مطبوعات فرآيند توليد
01/00004/00006/00472 متن
01/00004/00006/00473 هماهنگ‌سازي زنجيره تامين با تقاضاي وابسته به قيمت و وجود رقابت ميان خرده فروشان
01/00004/00006/00474 اندازه‌گيري بهره‌وري شرکت‌هاي کوچک و متوسط قطعه‌ساز خودرو واقع در شهرک‌هاي صنعتي استان همدان با استفاده از روش DEA‎
01/00004/00006/00475 آسيب‌شناسي موانع کاربرد مهندسي ارزش در پروژه‌هاي عمراني در ايران و رتبه‌بندي موانع با استفاده از روش AHP
01/00004/00006/00476 متن
01/00004/00006/00477 تحليل ائتلاف در جبران‌سازي اثرات جانبي در نظريه اقتصاد رفاه با کمک نظريه بازي‌ها
01/00004/00006/00478 يکپارچه سازي مديريت ريسک و زمانبندي پروژه در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: پروژه‌هاي نيروگاهي).-
01/00004/00006/00479 تحليل و بررسي ديناميکي سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق با در نظر گرفتن سياست حذف يارانه‌ها (مطالعه موردي گروه مپنا).-
01/00004/00006/00480 حل مسئله تعميرکار سيار (رهرو) با يک / چند تعميرکار
01/00004/00006/00481 مدل سازي موجودي کالاهاي فسادپذير با استفاده از بسته بندي فعال در زنجيره تامين
01/00004/00006/00482 ارائه مدل کل‌نگر مديريت عملکرد مبتني بر ارزش عمر مشتريان در بنگاه‌هاي خدماتي توزيع شده -
01/00004/00006/00483 تخصيص پوياي بودجه‌هاي بازاريابي با هدف بيشينه‌سازي حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتري
01/00004/00006/00484 پيش‌بيني تقاضاي سفر ريلي در محور خراسان
01/00004/00006/00485 مدل‌سازي چندهدفه‌ي زنجيره‌ي تامين چندسطحي چندمحصولي
01/00004/00006/00486 بهبودي بر روش مديريت جريان مواد طبل- بافر- طناب به کمک گلوگاه‌هاي دوم در سيستم‌هاي توليد کارگاهي
01/00004/00006/00487 برنامه‌ريزي حرکت روبات بازويي با استفاده از مدل‌سازي رياضي
01/00004/00006/00488 بررسي و تحليل خدمات پس از فروش در صنعت خودرو ايران (آسيب شناسي خدمات پس از فروش).-
01/00004/00006/00489 شناسايي عوامل اصلي ارتقاء کيفيت صنعت ساختمان در آيين‌نامه‌هاي مصوب ايران
01/00004/00006/00490 توسعه مدل تأثير تکنولوژي بر مصرف و بهره‌وري بخش صنعت
01/00004/00006/00491 مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي مسئله تعيين اندازه ناوگان کشتي‌هاي پشتيبان فراساحل: مورد کاوي منطقه عملياتي خارک
01/00004/00006/00492 بهينه‌يابي سبد سرويس در مسائل مسيريابي چند سطحي چند محصولي چند قرارگاهي وسايل نقليه
01/00004/00006/00493 مدل زمان‌بندي کارگاهي عمومي با اهداف چندگانه مبتني بر شبکههاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: مراکز خدمات پس از فروش ايران خودرو.-
01/00004/00006/00494 مدل تعيين سهميه فرآورده‌هاي نفتي براي مناطق و نواحي کشور
01/00004/00006/00495 سنجش عملکرد در سازمان با ساختار فرکتال بر اساس تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه‌ي موردي در شرکت انتقال گاز ايران).-
01/00004/00006/00496 زمان‌بندي عمل‌هاي جراحي با مدت زمان احتمالي
01/00004/00006/00497 سيستم برنامه‌ريزي و کنترل مرکزي مجموعه طرحهاي توسعه
01/00004/00006/00498 مدل قيمت‌گذاري و کنترل موجودي به صورت پويا براي کالاهاي چندتايي با تقاضاي فازي
01/00004/00006/00499 بررسي تأثيرات مالي پياده‌سازي استانداردهاي سري ISO 9000‎ در زنجيره‌ي تأمين خودروسازي (مطالعه موردي: شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار).-
01/00004/00006/00500 طراحي استراتژيک زنجيره تأمين بهره برداري و پشتيباني هواپيماي سم پاشي خاص با در نظر گرفتن ريسک
01/00004/00006/00501 ارائه چارچوبي جهت تحليل ذي‌نفعان در پروژه‌هاي توليد ناب: “مورد کاوي شرکت‌هاي چاپ
01/00004/00006/00502 قيمت‌گذاري و کنترل موجودي به صورت توام براي کالاهاي زوال‌پذير با تقاضاي تصادفي
01/00004/00006/00503 پوشش‌دهي نانويي کاشتني دنداني توسط ذرات توليد شده به روش زيستي و شيميايي و بررسي تفاوت ضدباکتريايي آن
01/00004/00006/00504 ارزيابي عملکرد پروژه‌هاي نيروگاهي شرکت مپنا.-
01/00004/00006/00505 نگاشت و برنامه‌ريزي حرکت روبات متحرک در محيطهاي ناشناخته
01/00004/00006/00506 تعيين اندازه انباشته شبکه‌ي تامين چندسطحي با ساختار تصميم‌گيري غيرمتمرکز تحت شرايط عدم قطعيت تقاضا
01/00004/00006/00507 اندازه‌گيري کارايي نسبي بخش کشاورزي ايران به روش تحليل پوششي دادهها.-
01/00004/00006/00508 تاثير ريسک در مدلسازي مالي قراردادهاي BOT‎ پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي
01/00004/00006/00509 مدل بهبود سيستماتيک فرآيندهاي کسب و کار متناسب با تغييرات محيطي
01/00004/00006/00510 سنجش تأثير آزادسازي و خصوصي‌سازي بر عملکرد صنعت بيمه ايران
01/00004/00006/00511 تعيين توالي خط مونتاژ مدل ترکيبي (مطالعه موردي:خط مونتاژ شرکت سايپا).-
01/00004/00006/00512 بررسي عوامل مؤثر در طراحي سيستم پشتيبان تصميم‌گيري براي انتخاب روش سفر ترکيبي در کلان‌شهرها
01/00004/00006/00513 بررسي تاثير متغيرهاي مياني بر افزايش بهره‌وري حاصل از سرمايه‌گذاري در IT‎ در مراکز تحقيقاتي: مورد کاوي دانشگاه مالک اشتر
01/00004/00006/00514 ارائه مدلي مفهومي تخصيص ريسک در پروژه‌هاي BOT‎ بر اساس استاندارد PMBOK‎.-
01/00004/00006/00515 شناسايي و تجزيه و تحليل ريسک پروژه‌ها (مطالعه موردي: طرح توسعه بندر انزلي).-
01/00004/00006/00516 طراحي شبکه هاب دو هدفه، با در نظر گرفتن هزينه حمل و نقل و ميزان پوشش
01/00004/00006/00517 مدل‌سازي زمان‌بندي جريان کارگاهي ترکيبي با در نظر گرفتن دوباره‌کاري و زمان‌هاي آماده‌سازي
01/00004/00006/00518 برنامه‌ريزي حرکت ربات‌هاي بازويي با استفاده از نمونه‌برداري تصادفي و حسگر کينکت.-
01/00004/00006/00519 طراحي اقتصادي- آماري نمودارهاي کنترلي پايش فرايند در شرايط عدم قطعيت
01/00004/00006/00520 قيمت‌گذاري زمين در شهرک‌هاي صنعتي با استفاده از تابع هدانيک
01/00004/00006/00521 تحليل اثر عوامل سازماني بر مشکلات فرآيند اشتراک‌گذاري در مديريت دانش مطالعه موردي: دانشگاه تربيت مدرس
01/00004/00006/00522 ارائه مدل رياضي و الگوريتم ابتکاري براي مسئله جابجايي کانتينرها
01/00004/00006/00523 ارائه مدل قيمت‌گذاري و کنترل موجودي به صورت همزمان براي کالاهاي فسادپذير در زنجيره تامين دو سطحي
01/00004/00006/00524 ارائه‌ي فرآيندي به‌منظور ارزيابي استراتژي‌ها با استفاده از برنامه‌ريزي سناريو (همراه با مطالعه‌ي موردي)
01/00004/00006/00525 الگوي کاربرد تکنيک مديريت کيفيت در بعد رضايت مشتري در مديريت دانش مشتري (مطالعه موردي: شرکت ايران خودرو).-
01/00004/00006/00526 طراحي و توسعه يک سيستم پشتيباني تصميم‌گيري در برنامه‌ريزي استراتژيک و تحليلهاي مالي
01/00004/00006/00527 جايابي بهينه پست‌هاي فوق توزيع در شرايط توسعه، در شرکت برق منطقه‌اي تهران
01/00004/00006/00528 شناسايي و اولويت بندي مسايل آموزشي فراگيران دوره‌هاي آموزش الکترونيکي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري ISM‎
01/00004/00006/00529 بخش‌بندي مشتريان با استفاده از روش‌هاي داده‌کاوي (موردکاوي صنايع ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي
01/00004/00006/00530 ارايه مدل سه سطحي قيمت‌گذاري و تعيين تراکم بار ترافيکي براي محدوده‌هاي طرح ترافيک
01/00004/00006/00531 مساله مسيريابي- موجودي چند هدفه در شرايط پوياي نامعين
01/00004/00006/00532 عوامل کليدي موفقيت برون سپاري صنعت خودرو در ايران
01/00004/00006/00533 خلق و جذب ارزش در تئوري منبع محور
01/00004/00006/00534 جمع‌آوري و هدايت اقلام متحرک در محيط ناشناخته با استفاده از روبات‌هاي هم‌پيما
01/00004/00006/00535 قيمت‌گذاري يال‌هاي شرياني شبکه با استفاده از مسائل دوسطحي (موردکاوي منطقه طرح ترافيک تهران).-
01/00004/00006/00536 تحليل راهبردهاي روانسازي ترافيک بزرگراهي به کمک شبيه‌سازي خردنگر ترافيک- مطالعه موردي بزرگراه نيايش
01/00004/00006/00537 تعيين الگوي بهينه کشت با استفاده از رويکرد چند هدفه فازي براي شهرستان شيروان.-
01/00004/00006/00538 حل مساله مکان‌يابي هاب به صورت چند هدفه و در شرايط عدم قطعيت جريان
01/00004/00006/00539 مدل يکپارچه زمانبندي و مديريت جريان مواد در محيط کاري جريان کارگاهي انعطاف‌پذير با تکيه بر گلوگاه‌ها.-
01/00004/00006/00540 ارائه چهارچوب تبيين رويکردهاي مختلف مديريت دانش در انواع فرآيندهاي کسب و کار.-
01/00004/00006/00541 توسعه نمودارهاي تطبيقي براي پايش پروفايل‌هاي خطي ساده
01/00004/00006/00542 بهينه‌سازي دوهدفه زمان‌بندي توأم توليد و نگهداري و تعميرات در محيط جريان کارگاهي
01/00004/00006/00543 ارائه چارچوب پيشنهادگر بهبود يافته براي منابع يادگيري و درس در محيط يادگيري شخصي با استفاده از داده کاوي.-
01/00004/00006/00544 مدل يکپارچه برنامه‌ريزي ظرفيت و زمانبندي توليد با رويکرد تخصيص منابع و برون‌سپاري سفارشات
01/00004/00006/00545 بهينه‌سازي مسايل چند پاسخي با داده‌هاي همبسته.-
01/00004/00006/00546 يکپارچگي زمانبندي توليد و توزيع در زنجيره تامين فرآورده‌هاي لبني کارخانه پگاه
01/00004/00006/00547 شاخص توانايي فرآيند در پروفايل‌ها
01/00004/00006/00548 ارزيابي درجه بلوغ اجراي مديريت استراتژيک در شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران بر اساس اصول سازمان‌هاي استراتژي محور (SFO‎).-
01/00004/00006/00549 ارائه مدل برنامه‌ريزي سفارشات- موجودي و زمانبندي توليد در صنايع فولاد (مطالعه موردي در شرکت فولاد آلياژي ايران).-
01/00004/00006/00550 زمانبندي در سيستم توليد سلولي مجازي با در نظر گرفتن هزينههاي موجودي، آمادهسازي وابسته به توالي و سيستم حمل و نقل
01/00004/00006/00551 قيمت‌گذاري بسته‌اي خدمات تلفن همراه
01/00004/00006/00552 شناسايي و ارزيابي ريسک در زنجيره تامين شرکت خودروسازي سايپا.-
01/00004/00006/00553 جايگذاري موجودي اطمينان و پيکربندي زنجيره تأمين با هدف کاهش هزينه و افزايش شناوري کل سيستم
01/00004/00006/00554 تحليل موانع لجستيک معکوس با استفاده از تکنيک مدلسازي معادلات ساختاري مطالعه موردي شرکت سايپايدک
01/00004/00006/00555 ارائه سياست‌هاي توسعه‌اي اثر بخش در بهبود استفاده از منابع هيدرو کربوري ايران با استفاده از مدل‌هاي تصميم‌گيري
01/00004/00006/00556 پرهيز از قفل‌شدگي در برنامه‌ريزي حرکت چندرباتي با استفاده از شبکه‌هاي پتري
01/00004/00006/00557 مدل تصميم‌گيري انتخاب دستگاه بي‌خطرساز پسماندهاي پزشکي در بيمارستان‌هاي ايران.-
01/00004/00006/00558 مخاطب شناسي رسانه با رويکرد داده کاوي
01/00004/00006/00559 ارائه مدل ساختاري مديريت دانش مشتري بانک
01/00004/00006/00560 توسعه مدل مکان يابي هاب با تجديد نظر در تابع هدف بر مبناي صرفه جويي اقتصادي جريانها
01/00004/00006/00561 طراحي سيستم طبقه‌بند چندگانه براي شناسايي الگوهاي بويايي در بيني الکترونيکي
01/00004/00006/00562 ارزيابي تامين کنندگان و تخصيص سفارشات در شرايط ريسک (مورد کاوي شرکت پلي پروپيلن جم).-
01/00004/00006/00563 طراحي مدل تحليلي مديريت ارتباط با مشتري (CRM‎) در صنعت توزيع اشتراکي نشريات
01/00004/00006/00564 مسيريابي از ميان موانع جابجا شونده با رويکرد بازگشتي
01/00004/00006/00565 توسعه مدل يکپارچه مساله زمانبندي توليد کارگاهي انعطاف‌پذير و چيدمان تسهيلات
01/00004/00006/00566 بکارگيري مدل زنجيره ارزش پورتر در حوزه سلامت براي بيماران ديابت شيرين: مطالعه موردي بيمارستان شهيد بهشتي همدان.-
01/00004/00006/00567 ارائه يک مدل هوشمند براي شناسايي کلاهبرداري در کارت‌هاي اعتباري
01/00004/00006/00568 زمان‌بندي توليد بر اساس استراتژي‌هاي مختلف حرکت بازوي مکانيکي ربات در سلول رباتيک با در نظرگرفتن فرسودگي ابزار
01/00004/00006/00569 مسيريابي پوياي وسايل نقليه کاربر محور در شبکه حمل‌ونقل شهري مبتني بر يادگيري عامل‌هاي هوشمند چندگانه
01/00004/00006/00570 بررسي نقش سرمايه‌هاي فکري در اشتراک دانش در دانشگاه‌ها
01/00004/00006/00571 تجزيه و تحليل شاخص‌هاي اساسي عملکرد در تجارت الکترونيکي با استفاده از ارزيابي عملکرد متوازن: مورد کاوي سايت‌هاي تجاري ايران
01/00004/00006/00572 مدلسازي و تحليل استراتژيک نبرد انرژي بين روسيه و اروپا بر اساس نظريه بازيها
01/00004/00006/00573 تخمين نقطه‌ي تغيير در پايش پروفايل‌هاي خطي ساده‌ي خودهمبسته‌ي اتورگرسيو مرتبه‌ي اول
01/00004/00006/00574 مدل‌سازي پاياي چند هدفه شبکه زنجيره تامين حلقه بسته تحت عدم قطعيت
01/00004/00006/00575 بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي در کارگاه مونتاژ بدنه خودرو
01/00004/00006/00576 الگويابي داده‌هاي لرزه‌اي به منظور پيش‌بيني زلزله
01/00004/00006/00577 زمانبندي مجدد حرکت قطار
01/00004/00006/00578 طراحي مدل و ارزيابي مديريت کيفيت زنجيره تامين در حوزه مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني ايران
01/00004/00006/00579 مسأله‌ي زمان‌بندي کار کارگاهي انعطاف‌پذير با در نظر گرفتن زمان‌هاي راه‌اندازي و محدوديت دسترسي به ماشين
01/00004/00006/00580 ارزيابي عملکرد و رتبه‌بندي واحد اعتبارات و تسهيلات موسسه اعتباري توسعه
01/00004/00006/00581 رقابت در قيمت بين دو زنجيره‌تامين تحت ساختارهاي مختلف شبکه زنجيره‌هاي تامين با استفاده از رويکرد تئوري‌بازي‌ها
01/00004/00006/00582 خوشه‌بندي اطلاعات پليس به هدف پيشگيري از حوادث ترافيکي.-
01/00004/00006/00583 طراحي پيکره زنجيره تامين براي محصول جديد در حالت انتخاب چند تامين‌کننده
01/00004/00006/00584 طراحي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد سازمان‌هاي دانش محور (مطالعه موردي: مرکز خدمات فناوري کسب و کار شهرک صنعتي شمس آباد).-
01/00004/00006/00585 قيمت‌گذاري و کنترل موجودي بصورت توأم براي کالاهاي فصلي و جايگزين در زنجيره تأمين
01/00004/00006/00586 انتخاب استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات تجهيزات بيمارستاني- رويکرد برنامه‌ريزي رياضي
01/00004/00006/00587 مدلسازي دوسطحي براي تصميم گيري شرکاي زنجيره تامين به منظور مديريت تدارکات وپشتيباني روابط از طريق مذاکره.-
01/00004/00006/00588 مدل‌سازي اثر سازوکار تسويه‌ي بازار بر برنامه‌ريزي توسعه‌ي توليد يک شرکت برق در محيط رقابتي
01/00004/00006/00589 تجزيه و تحليل مناقشات با ترجيحات چهار سطحي
01/00004/00006/00590 ارزيابي و ارائه شاخص‌هاي کليدي عملکرد در شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران بر اساس مدل EFQM‎.-
01/00004/00006/00591 مديريت جريان بيمار در سي سي يو و پست سي سي يو با رويکرد صف
01/00004/00006/00592 برنامه‌ريزي استراتژيک يکپارچه منابع و ترکيب بهينه انرژي در صنايع نيروگاهي ايران
01/00004/00006/00593 بررسي تاثير الگوهاي تامين مالي بر عملکرد مالي شرکت در نوسانات اقتصادي (مطالعه موردي شرکتهاي ساخت خودرو و قطعات).-
01/00004/00006/00594 ارائه چارچوب و اعتبارسنجي معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در صنعت لوازم خانگي ايران
01/00004/00006/00595 ارائه مدل بلوغ فرايندهاي ارتباط با مشتري با رويکرد داده اصلي
01/00004/00006/00596 ارائه مدلي براي مديريت جريان مواد بر اساس قابليت اطمينان در شبکه‌هاي A‎ ،V‎ و T‎ شکل
01/00004/00006/00597 برنامه‌ريزي توسعه توليد در بازار برق با در نظر گرفتن انرژي‌هاي تجديدپذير
01/00004/00006/00598 برنامه‌ريزي حرکت و تخصيص کار در سيستم‌هاي چندروباتي
01/00004/00006/00599 توسعه مدل تلفيقي شبيه‌سازي- مديريت دانش براي مدل‌سازي فرايندهاي کسب و کار
01/00004/00006/00600 حل تصميم‌هاي توام قيمت و موجودي زنجيره تامين با رويکرد هماهنگي در شرايط نامعيني تقاضا

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme