عناوین پایان نامه های رشته مهندسی هوا فضا

01/00004/00010/00001 پايداري ايروالاستيک موشک با فرض ايروديناميک غير دايم
01/00004/00010/00002 کاهش ارتعاشات در روتور هليکوپتر به کمک کنترل فعال بالکهاي لبه‌اي در نسبت آوانس بالا
01/00004/00010/00003 تحليل سازه‌اي سکوي پرتاب موشکهاي ميان برد
01/00004/00010/00004 بررسي رشد ترک در لوله جدار نازک تحت بارديناميکي دتونيشن
01/00004/00010/00005 طراحي بهينه پانل ساندويچي هاني کمب تحت بارگذاري فشاري خارج از صفحه
01/00004/00010/00006 رفتار ديناميکي روتورهاي تراکدار با ياتاقان‌هاي مغناطيسي
01/00004/00010/00007 حل عددي جريان آشفته تراکم‌پذيري روي شبکه بي‌سازمان
01/00004/00010/00008 تحليل عددي مکانيزم اختلاط در لايه برشي دو بعدي با روش تعميم يافته گردابه تصادفي
01/00004/00010/00009 محاسبه خواص انتقالي سيالات در نانو کانالها با استفاده از روش ديناميک مولکولي
01/00004/00010/00010 مدل چيدمان بهينه انژکتورها در صفحه انژکتور با استفاده از نتايج تست سرد پاشش
01/00004/00010/00011 بررسي نفوذ مايل پرتابه در اهداف فلزي و ارائه مدل جديد
01/00004/00010/00012 کنترل وضعي ماهواره با کمک گشتاور دهنده‌هاي مغناطيسي شدت متغير با لحاظ بهينه‌سازي مصرف توان الکتريکي
01/00004/00010/00013 بررسي شرايط ناپايداري آيروالستيکي در يک دم T‎ شکل در جريان زير صوت به روش شبکه گردابه نعل اسبي
01/00004/00010/00014 مقايسه سيستم پيل سوختي و موتور احتراق داخلي از نظر ميزان بازدهي انرژي و آلاينده‌ها در خودرو
01/00004/00010/00015 بررسي پديده پاشش سوخت در پورت و سوپاپ ورودي موتور XU7JP-L3‎ به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
01/00004/00010/00016 بررسي احتراق در موتور پالس جت
01/00004/00010/00017 مدلسازي پاشش در موتور پالس جت
01/00004/00010/00018 بهينه سازي سرعت ناپايداري بال در حالت دوبعدي
01/00004/00010/00019 استخراج سرعت ناپايداري ديناميکي پره دوار بالگرد
01/00004/00010/00020 تعيين سرعت تراک CJ‎ و مقايسه با نتايج تجربي
01/00004/00010/00021 بررسي تجربي ضربه با سرعت کم بر روي ساندويچ پانل با هسته هاني کمب و مقايسه با نتايج اجزاء محدود
01/00004/00010/00022 مدل‌سازي و تحليل رفتار ارتعاشي تير از جنس آلياژهاي حافظه‌دار
01/00004/00010/00023 تحليل ديناميکي و مدلسازي سيستم کنترل توربين گاز
01/00004/00010/00024 تحليل ديناميکي جعبه دنده اصلي هليکوپتر
01/00004/00010/00025 بررسي اثر انعطاف‌پذيري موشک حامل ماهواره بر روي سيستم کنترل و مسير پرواز آن
01/00004/00010/00026 تعيين پارامترهاي معادله حالت JWL‎ محصولات انفجار
01/00004/00010/00027 انتخاب مسيرهاي خنک کاري داخلي پره توربين گاز دما بالا
01/00004/00010/00028 طراحي کنترل کننده مقاوم براي وضعيت يک ماهواره پايدار شونده تحت گراديان جاذبه با استفاده از روش u‎
01/00004/00010/00029 بررسي پايداري آيروالاستيک موشک تحت اثر نيروي رانش
01/00004/00010/00030 تحليل ديناميکي و کنترل غيرخطي عملگرهاي پيچشي نانوالکتروستاتيک با اثر واندروالس
01/00004/00010/00031 آناليز ارتعاشي غيرخطي پوسته استوانه‌اي شکل موشک
01/00004/00010/00032 محاسبه ضرايب آيروديناميکي اجسام در گاز رقيق با استفاده از روش شبيه‌سازي مستقيم مونت کارلو
01/00004/00010/00033 طراحي نرم‌افزار کنترل کاربر ربات پانتوگراف پنج درجه آزادي
01/00004/00010/00034 حل عددي جريان لزج اطراف ايرفويل نوساني اجباري
01/00004/00010/00035 تحليل ديناميکي ارابه فرود و بررسي ضربه‌گيرهاي مختلف
01/00004/00010/00036 حل عددي معادلات هيدروديناميک تشعشعي در حالت يک بعدي
01/00004/00010/00037 تدوين، طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري مشخصات پاشش با استفاده از ليزر(PDA)
01/00004/00010/00038 کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها در موتورهاي انژکتوري با اصلاح پارامترهاي عملکرد انژکتور
01/00004/00010/00039 بررسي تجربي احتراق يک موتور اشتعال جرقه‌اي با سوخت ترکيبي بنزين- اتانول و MTBE در جهت کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
01/00004/00010/00040 محاسبه مرزهاي ناپايداري آيروالاستيکي يک ورق تخت با استفاده از روش اجزاي محدود
01/00004/00010/00041 طراحي و تحليل ديناميکي سازه سکوي پرتاب موشک خاص به روش اجزاء محدود
01/00004/00010/00042 آناليز الاستيک پوسته‌هاي مخروطي تحت بار خمشي و فشار محوري
01/00004/00010/00043 تعيين معادلات پروازي، طراحي کنترلگر و بررسي مقاوم بودن کنترلگر يک موشک متقارن کوتاه برد
01/00004/00010/00044 بررسي تجربي محدوده ايجاد دتونيشن براي مخلوط هاي استيلن-اکسيژن و هيدروژن – اکسيژن
01/00004/00010/00045 بررسي جريانهاي توربولانس حول هندسه‌هاي پيچيده
01/00004/00010/00046 بررسي ديناميک پرواز پرتابه‌هاي مافوق صوت الکترومغناطيسي
01/00004/00010/00047 طراحي و بهينه‌سازي پرتابه‌هاي الکترومغناطيسي
01/00004/00010/00048 طراحي کنترل کننده بهينه براي تنظيم نسبت سوخت به هوا در موتورهاي رفت و برگشتي
01/00004/00010/00049 تعيين مقادير اوليه هدايت پيش تنظيم موشک
01/00004/00010/00050 پايداري مخروطي راکتهاي چرخان با تقارن محوري و راستاي نيروي جلو برنده دلخواه همراه با جرم مستهلک کننده
01/00004/00010/00051 شبيه‌سازي عددي عملکرد مواد فداشونده غير زغالي در جريان ماوراي صوت
01/00004/00010/00052 طراحي کنترل کننده پروازي به روش تئوري اغتشاشات تکين
01/00004/00010/00053 بررسي کمانش پوسته‌هاي مخروطي ناقص تحت فشار خارجي يکنواخت و غير يکنواخت به دو روش تحليلي و عددي
01/00004/00010/00054 حل عددي جريان لزج تراکم‌ناپذير حول ايرفويل با اسپويلر متحرک
01/00004/00010/00055 تحليل عددي ناپايداري آيروالاستيک غير خطي ايرفويل با دو درجه آزادي
01/00004/00010/00056 تعيين سرعت ناپايداري ديناميکي بال هواپيما به روش حل در حوزه زمان
01/00004/00010/00057 بررسي اثر نيروي پسا بر پايداري و ديناميک پرواز طولي هواپيما: به وسيله تئوري انشعاب
01/00004/00010/00059 بررسي جريان دوفازي در سيکلونهاي جمع‌آوري کننده ذرات و تحليل تاثير آن بر بازدهي سيکلون
01/00004/00010/00060 تحليل و بررسي عوامل نفوذ پرتابه در اهداف بتني
01/00004/00010/00061 مدل‌سازي عددي تعقيب مرز محصولات انفجار در هوا
01/00004/00010/00062 بررسي و مدل‌سازي سه بعدي نيروهاي وارده بر قطره سوخت در محفظه احتراق موتور ديزل OM-355‎ در جريان آشفته
01/00004/00010/00063 بهينه‌سازي پنل‌هاي کامپوزيتي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
01/00004/00010/00064 بررسي تأثير افزودن هيدروژن به سوخت CNG‎ بر کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها در موتورهاي احتراق داخلي
01/00004/00010/00065 شبيه‌سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از تئوري WK‎
01/00004/00010/00066 بررسي پاسخ الاستيک گذراي لوله تحت بارگذاري تراک گازي داخلي نوساني
01/00004/00010/00068 طراحي بهينه اجزاي بال هواپيما از جنس مواد مرکب به کمک الگوريتم ژنتيک
01/00004/00010/00069 آناليز مقاومت در برابر کمانش ورقهاي کامپوزيتي داراي گشودگي تحت بارهاي مرکب
01/00004/00010/00070 بدست آوردن پارامترهاي تعادلي تراک CJ‎ با استفاده از معادله حالت JCZ3‎
01/00004/00010/00071 توسعه يک کد تعادلي قابل اطمينان و سريع براي محاسبه سرعت دتونيشن CJ در مواد شديدالانفجار ايده‌آل
01/00004/00010/00072 مدلسازي و تحليل شتابسنج مبتني بر نانو لوله کربني با در نظر گرفتن اثرات استهلاک ايروديناميکي
01/00004/00010/00073 محاسبه ضريب ميرايي ترموالاستيک در ارتعاشات صفحات جدار نازک دايروي در ابعاد نانو
01/00004/00010/00074 تمام چكيده هاي مهندسي هوا فضا
01/00004/00010/00075 بهبود روش ساخت پوسته بال هواپيما از جنس مواد مرکب
01/00004/00010/00076 شبيه سازي عددي ساختار تراک گازي با استفاده از شرايط مرزي غيرانعکاسي
01/00004/00010/00077 تحليل و طراحي سازه کامپوزيتي کل يک ميکرو ماهواره
01/00004/00010/00078 مقايسه بين تأثير جت عکس العملي و نازل جانبي بر ضرائب ايروديناميکي يک پرتابه ابر صوت بازگشت پذير به جو
01/00004/00010/00079 بهينه سازي شبکه محاسباتي براي استفاده در روش لاگرانژي اولري دلخواه
01/00004/00010/00080 شبيه سازي عددي ارتعاش ناشي از جريان مغشوش در سازهصهاي با مقاطع مستطيلي
01/00004/00010/00081 مدل سازي و بررسي تجربي پاشش در محفظه احتراق ميکروموتور موشک سوخت مايع
01/00004/00010/00082 آناليز ناپايداري غير خطي جت جريان چرخشي خروجي از انژکتور دوپايه به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
01/00004/00010/00083 بررسي تجربي ضربه ي بالستيک در کامپوزيت هاي هيبريدي تقويت شده با نانوک لي
01/00004/00010/00084 بررسي عددي جريان پتانسيل ويسکوز در جريان دوفازي لايه‌اي افقي
01/00004/00010/00085 طراحي و مدلسازي سيستم پيشرانش هيبريد پيل سوختي- الکتريکي براي کاربرد دريايي
01/00004/00010/00086 بررسي تجربي تاثير افزودني‌هاي اکسيژن‌دار بر احتراق در موتور MVH 418‎ به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
01/00004/00010/00087 طراحي يک کنترل‌کننده فازي جهت کنترل وضعيت ماهواره با استفاده از آناليز حساسيت
01/00004/00010/00088 شبيه سازي عددي جريان در اطراف دو سيلندر استوانه اي نوساني در چيدمان هاي مختلف
01/00004/00010/00089 هدايت تعقيب نقاط گذر براي سيستم‌هاي کنترل ناکمينه فاز.-
01/00004/00010/00090 مدلسازي پاشش متقاطع به منظور ترکيب مناسب سوخت و اکسيدکننده
01/00004/00010/00091 طراحي قانون هدايت مياني سه بعدي با نقاط گذر متحرک
01/00004/00010/00092 روش منطق فازي براي برنامه‌ريزي زاويه فراز ماهواره‌برها به منظور بهبود عملکرد (در مقابل باد)
01/00004/00010/00093 شبيه‌سازي سه‌بعدي رشد ترک در لوله جدار نازک تحت فشار متحرک داخلي با استفاده از روش المان محدود
01/00004/00010/00094 تحليل عددي تنش‌هاي مکانيکي و حرارتي در استوانه جدار نازک تحت انفجار گازي داخلي
01/00004/00010/00095 بررسي عددي تاثير پاشش چند مرحله‌اي سوخت بر عملکرد و آلايندگي موتور ديزل پاشش مستقيم (DI‎).-
01/00004/00010/00096 آناليز، طراحي، ساخت و آزمايش مخازن کامپوزيت- فلزتحت فشار داخلي
01/00004/00010/00097 حل عددي جريان لزج حول ايرفويل نوساني با روش المان هاي گردابه‌اي
01/00004/00010/00098 طراحي و ساخت ميکروموتور با تک انژکتور دوپايه و بررسي مدل احتراق در آن
01/00004/00010/00099 بررسي اثر تغيير رژيم کاري موتور (خاموشي) بر پارامترهاي عملکردي موتور (فشار محفظه، تراست) و مقايسه آن با يک نمونه تجربي
01/00004/00010/00100 شبيه‌سازي عددي جريان دوبعدي سيال غيرقابل تراکم در کسکيد توربوماشين‌ها با استفاده از روش شبيه‌سازي گردابه‌هاي جداشده
01/00004/00010/00101 بررسي عملکرد موتور ديزل ملي (EFD‎) با راهبرد احتراق نيمه پيش آميخته اشتعال تراکمي (PCCI‎) به منظور کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌ها
01/00004/00010/00102 بررسي تجربي و عددي اثر زاويه و تعداد ريب بر مقاومت کمانشي پوسته‌هاي مشبک کامپوزيتي تحت بار محوري
01/00004/00010/00103 شبيه‌سازي و تحليل مشخصه‌هاي عملکردي موتور هواپيماي سبک (SATS)
01/00004/00010/00104 تاثير ضرايب آيروديناميکي مقطع بال بر پيشرانش در هواپيماي سبک (SATS‎).-
01/00004/00010/00105 طراحي و ساخت يک هواپيماي بدون سرنشين سبک با بال‌هاي متغير
01/00004/00010/00106 آناليز حساسيت کنترل وضعيت سه‌محوره يک ماهواره صلب با اعمال ديناميک تراستر.-
01/00004/00010/00107 مدلسازي ترموديناميکي و امکان‌سنجي بکارگيري موتور هيبريد پيل سوختي و توربين گاز در سيستم توليد توان کمکي (APU‎) هواپيماي جت سبک (SATS‎).-
01/00004/00010/00108 مدل‌سازي عددي و تحليلي پاسخ سازه‌اي لوله‌هاي ارتوتروپ به انفجارهاي گازي پياپي
01/00004/00010/00109 تاثير تحريک اجباري بر ميدان جريان آشفته در مدل دوبعدي کسکيد توربوماشين
01/00004/00010/00110 تحليل ايروالاستيک ايرفويل دو درجه آزادي در جريان ما فوق صوت با استفاده از تئوري پيستون
01/00004/00010/00111 شبيه‌سازي عددي اثرات تکيه‌گاهي بر ارتعاشات پوسته استوانه‌اي جدارنازک تحت دتونيشن‌هاي متوالي.-
01/00004/00010/00112 تحليل عددي و مطالعه پارامتري توليد نيروي پيشران يک بال نوسان‌کننده با استفاده از مدل جريان پتانسيل

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme