خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » فنی و مهندسی » عناوین پایان نامه کشاورزی » عناوین پایان نامه های رشته ترویج و آموزش کشاورزی

عناوین پایان نامه های رشته ترویج و آموزش کشاورزی

01/00005/00012/00001 بررسي اثرات طرح ترويجي سنابل در استان مازندران 1369-1364
01/00005/00012/00002 بررسي نقش فعاليتهاي ترويجي در عملکرد يونجه در استان همدان در سال1367
01/00005/00012/00003 بررسي نقش رهبران محلي در ترويج فنون و روشهاي نوين کشاورزي در روستاهاي منطقه گتوند شهرستان شوشتر استان خوزستان
01/00005/00012/00004 بررسي ويژگي‌ها و علل پيدايش رهبران فني و محلي در روستاهاي شهرستان شيروان چرد اول استان ايلام.-
01/00005/00012/00005 بررسي نقش رهبران محلي در پيشبرد برنامه‌هاي ترويجي و توسعه روستايي در جنوب استان خراسان
01/00005/00012/00006 بررسي ضرورت مشارکت و تعيين نيازهاي آموزش روستائيان دامدار و جنگل نشين، براي حفاظت خاک و آبخيزداري در حوضه آبخيز رودخانه هراز، شهرستان آمل استان مازندران
01/00005/00012/00007 بررسي نقش فعاليتهاي آموزشي – ترويجي در توسعه بذور اصلاح شده برنج (ارقام پرمحصول) در استان گيلان.
01/00005/00012/00008 بررسي حيطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزشي آنان در قالب ترويج خانه‌داري (بر مبناي پژوهش ميداني در چهار روستاي برگزيده شهرستان رامهرمز، استان خوزستان)
01/00005/00012/00009 علل ترک تحصيل هنرجويان هنرستانهاي کشاورزي در وزارت آموزش و پرورش
01/00005/00012/00010 بررسي ابعاد آموزشي و کارآيي ترويجي مجله جهاد روستا در استان خوزستان، سال ‎1369
01/00005/00012/00011 تحليل عوامل و موانع‌پذيرش روشهاي کشاورزي پايدار توسط گندمکاران (مطالعه موردي مددکاران ترويجي استان قزوين)
01/00005/00012/00012 نقش مراکز جامع کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت‌هاي ترويجي و توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاي قرن‌آباد استان گلستان)
01/00005/00012/00013 اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي کارشناسان کشاورزي بانک‌هاي کشاورزي ايران
01/00005/00012/00014 روشهاي جلب مشارکت روستائيان در طرحهاي آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زرچشمه هونجان)
01/00005/00012/00015 تحليل عوامل تاثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندر کار پيرامون مديريت خاک زراعي (مطالعه موردي در استان خراسان رضوي)
01/00005/00012/00016 عوامل موثر پيرامون مشارکت جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزي و برنامه‌هاي ترويجي
01/00005/00012/00017 نقش ترويج در افزايش دانش دامداران پيرامون بهبود کيفيت شيميايي و کاهش بار ميکروبي شير (مطالعه موردي شهرستان گلپايگان)
01/00005/00012/00018 ارزيابي و تحليل کيفي ظرفيت‌هاي يادگيري الکترونيکي در نظام آموزش عالي ايران
01/00005/00012/00019 سنجش مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي و بررسي تاثير آن‌ها بر پذيرش و بکارگيري برنامه‌هاي ترويج کشاورزي
01/00005/00012/00020 اثر بخشي مشاوره‌هاي مهندسين ناظر گندم به گندم‌کاران (مطالعه موردي: استان تهران)
01/00005/00012/00021 تحليل پذيرش روش‌هاي زراعي پيرامون مديريت مزرعه در بين گندم‌کاران شهرستان تفرش
01/00005/00012/00022 بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشکده هاي کشاورزي تهران و تربيت مدرس از روش‌ها و ابزارهاي تدريس در دوره‌هاي آموزش عالي
01/00005/00012/00023 بررسي فرآيند مشارکت تحقيق-ترويج-کشاورز در فعاليت‌هاي ارتباطي و تعاملي ترويج مطالعه موردي استان مرکزي
01/00005/00012/00024 بررسي عوامل موثر در بکارگيري و توسعه کشت تلفيقي ماهي و برنج در شاليزارهاي استان گيلان از ديدگاه کشاورزان
01/00005/00012/00025 بررسي عوامل مؤثر بر فرآيند کارآفريني فارغ التحصيلان رشته کشاورزي
01/00005/00012/00026 بررسي فرصت‌هاي آموزش از راه دور بر پايه وب در ميان اعضاء هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
01/00005/00012/00027 بررسي و تحليل عوامل پيش برنده و بازدارنده پيرامون بکارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي درترويج کشاورزي از ديدگاه کنشگران ترويج استان اصفهان
01/00005/00012/00028 ارزيابي اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي-ترويجي مرتعداران در حفاظت از مراتع: مطالعه موردي شهرستان تويسرکان
01/00005/00012/00029 طراحي مدلي براي بکارگيري تکنولوژي مناسب در دوره آموزشي – ترويجي پرورش مرغ بومي توسط زنان روستايي استان کرمانشاه
01/00005/00012/00030 بررسي عملکرد شرکتهاي ترويج خصوصي از ديدگاه دست اندرکاران و روستائيان تحت پوشش و مقايسه آن با عملکرد ترويج دولتي با استفاده از شاخص‌هاي منتخب در استان همدان
01/00005/00012/00031 بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به توليد و توسعه کشت زعفران (مطالعه موردي شهرستان گناباد)
01/00005/00012/00032 تاثير مزارع نمايشي بر دانش فني گندمکاران و ميزان پذيرش تکنولوژي (يک مطالعه موردي در شهرستان اصفهان)
01/00005/00012/00033 بررسي عوامل موثر بر رفتار اطلاع‌يابي مديران و کارشناسان ترويج
01/00005/00012/00034 بررسي نقش مشارکت زنان در مقابله با بيابانزايي و عوامل موثر در مشارکت آنان در بيابانزدايي در حوزه آبخيز حبله رود(سمنان)
01/00005/00012/00035 بررسي نارسائيها و نيازهاي آموزشي نوغانداران استان گيلان
01/00005/00012/00036 بررسي عوامل موثر بر انگيزش در کارشناسان ترويج در استانهاي شمال کشور
01/00005/00012/00037 تاثير دانشهاي فني و کشاورزي پايدار بر عملکرد ذرت و پايداري نظام زراعي (پژوهشي در استان فارس)
01/00005/00012/00038 بررسي عوامل موثر بر عضويت کشاورزان در تعاونيهاي توليد روستايي در قالب الگوي تلفيقي انتشار نوآوريها: مطالعه موردي استان فارس
01/00005/00012/00039 نظامهاي مديريتي جهادسازندگي استان قم و رابطه آن با انگيزش کارکنان
01/00005/00012/00040 ويژگيهاي بسيج و بررسي نقش بسيجيان روستا جهت مشارکت در ترويج و توسعه روستايي در شهرستان بهشهر استان مازندران
01/00005/00012/00041 بررسي نيازهاي آموزش حرفه‌اي جوانان روستايي و عوامل موثر بر آن نيازها در شهرستان آمل
01/00005/00012/00042 بررسي عوامل موثر در پذيرش نوآوريهاي مربوط به طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي دام در بين دامدارن شهرستان بجنورد
01/00005/00012/00043 بررسي ميزان يادگيري و يادآوري دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزي در روشهاي آموزش از طريق فيلم متحرک و سخنراني
01/00005/00012/00044 بررسي انگيزه‌هاي دانش آموزان براي ورود و ادامه تحصيل در دبيرستانهاي دامپروري
01/00005/00012/00045 انتظارات جوانان روستايي از خانه‌هاي ترويج جهاد سازندگي منطقه گرگان و گنبد در سال ‎????
01/00005/00012/00046 بررسي عوامل موثر در انتخاب حرفه مروجي و رضايت شغلي کارکنان ترويج استان اصفهان
01/00005/00012/00047 عوامل موثر در پذيرش تکنولوژي و شيوه‌هاي نوين کشاورزي بين ذرت کاران شهرستان فسا
01/00005/00012/00048 بررسي نيازهاي آموزشي مديران ترويج جهاد سازندگي
01/00005/00012/00049 بررسي نقش دانش و مهارت مديريتي رؤساي دبيرستان‌هاي کشاورزي در موقعيت آموزشي اين مراکز
01/00005/00012/00050 بررسي برخي از عوامل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي موثر در فرايند پذيرش شيوه مکانيزه کشت برنج توسط شاليکاران شهرستان ساري
01/00005/00012/00051 ارزشيابي و مقايسه Kasa‎ (دانش، نگرش، مهارت و آرزوها) کشاورزان تحت پوشش طرح محوري گندم و کشاورزان خارج از طرح شهرستان سنقر و کليائي در سال زراعي ??-‎????
01/00005/00012/00052 بررسي نيازهاي آموزشي مرتعداران شهرستان نور آباد لرستان
01/00005/00012/00053 بررسي مهارتهاي حرفه‌اي مورد نياز مروجين کشاورزي استانهاي غرب کشور
01/00005/00012/00054 بررسي عوامل موثر در کوچکي و پراکندگي اراضي زراعي شهرستان خوي و شيوه‌هاي مناسب يکپارچه سازي آن
01/00005/00012/00055 مطالعه مقايسه‌اي بين عوامل بازدارنده و موثر بر پذيرش سيستم‌هاي آبياري تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان اصفهان
01/00005/00012/00056 شناسايي و بررسي عوامل بازدارنده و پيش‌برنده پيرامون توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00012/00057 [مفقودي] بررسي عوامل موثر بر پذيرش مبارزه تلفيقي در کنترل کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo Suppressalis‎ ) مطالعه موردي استان اصفهان
01/00005/00012/00058 بررسي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در نظام آموزش‌هاي علمي کاربردي کشاورزي استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي از نظر آموزشگران و دانشجويان
01/00005/00012/00059 بررسي مولفه‌هاي اصلاح ساختاري نظام دانش و اطلاعات کشاورزي
01/00005/00012/00060 بررسي اثربخشي طرحهاي مشترک تحقيقي ترويجي از ديدگاه مروجان و محققان استان لرستان و کرمانشاه
01/00005/00012/00061 بررسي عوامل موثر بر پذيريش و عدم ادامه نوآوري تکنولوژي آبياري باراني در بين کشاورزان استان ايلام
01/00005/00012/00062 نقش ترويج و آموزش در جلب مشارکت روستائيان در احداث و حفظ بوستانهاي (پارکهاي) روستايي استان اصفهان
01/00005/00012/00063 بررسي ويژگيهاي آموزشي ترويجي مجله صالحين روستا و ميزان انطباق آن با انگاره‌هاي ترويجي و انتظارات رهبران محلي در استان فارس
01/00005/00012/00064 بررسي اثربخشي محتواي برنامه آموزش عالي رشته ترويج و آموزش کشاورزي
01/00005/00012/00065 بررسي انتظارات روستاييان از برنامه‌هاي آموزشي ترويجي راديويي جهاد سازندگي دراستان مازندران در سال ‎1377
01/00005/00012/00066 گرايش محققان کشاورزي پيرامون مشارکت با کارکنان ترويج و کشاورزان (پژوهشي در سه استان چهارمحال و بختياري، اصفهان و خوزستان)
01/00005/00012/00067 ارزشيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه کارکنان ترويج سازمان کشاورزي استان مازندران بين سالهاي 76-‎1374
01/00005/00012/00068 نقش ترويج در توسعه و بهسازي باغهاي زيتون با توجه به نيازهاي آموزشي باغداران زيتون شهر رودبار
01/00005/00012/00069 بررسي تاثير آموزشهاي عالي علمي- کاربردي بر اشتغال در بخش کشاورزي، مطالعه موردي در استان‌هاي شمال غرب کشور
01/00005/00012/00070 بررسي اثر بخشي آموزشهاي متوسطه کشاورزي بر اشتغال در بخش کشاورزي، مطالعه موردي در استان آذربايجان شرقي
01/00005/00012/00071 تعيين نيازهاي آموزشي و اطلاعاتي سيب زميني‌کاران در زمينه بازاريابي در شهرستان عجب شير
01/00005/00012/00072 بررسي تنگناها و نيازهاي آموزشي ترويجي سيب‌کاران شهرستان اقليد (استان فارس)
01/00005/00012/00073 اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي غير رسمي در مراکز آموزش کشاورزي استان فارس از ديدگاه فراگيران
01/00005/00012/00074 ارزيابي رهيافت ترويجي – مشارکتي مدرسه در مزرعه کشاورزان (FFS) در استان سمنان
01/00005/00012/00075 بررسي ميزان بکارگيري و قابليت‌هاي فناوري اطلاعات در نظام کشاورزي ايران
01/00005/00012/00076 بررسي نيازهاي آموزشي و نگرش دامداران پيرامون تلقيح مصنوعي در گاوهاي شيري (مطالعه موردي در شهرستان مرند)
01/00005/00012/00077 تاثير آموزشهاي رسمي کشاورزي در اشتغال و کارآيي فارغ التحصيلان کشاورزي شاغل در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان کرج
01/00005/00012/00078 تعيين ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي و زراعي گندمکاران استان خوزستان پيرامون پذيرش روشهاي کشاورزي پايدار کم نهاده LISA‎.-
01/00005/00012/00079 گرايش کارکنان ترويج پيرامون مشارکت با کشاورزان و محققان: پژوهشي در استان آذربايجان غربي
01/00005/00012/00080 عوامل موثر بر پذيرش و کاربرد اينترنت در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي هيات‌علمي و دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي رشته ترويج و آموزش کشاورزي: طراحي وب سايت.-
01/00005/00012/00081 بررسي نگرش کارشناسان و کشاورزان استان ايلام به خصوصي‌سازي ترويج کشاورزي
01/00005/00012/00082 بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي مروجان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان فارس
01/00005/00012/00083 ارزيابي ميزان موفقيت شرکتهاي تعاوني توليد روستايي در استان مازندران
01/00005/00012/00084 نقش سازه‌هاي ترويجي تاثير گذار در جلب مشارکت نيداران در احياي نيزارهاي درياچه هامون
01/00005/00012/00085 بررسي نيازهاي آموزشي عشاير نيمه کوچنده استان چهارمحال و بختياري در زمينه مديريت توليد دام
01/00005/00012/00086 بررسي عوامل موثر در پذيرش و عدم پذيرش بيمه دام روستايي در استان اصفهان (از ديدگاه دامداران و کارشناسان بيمه)
01/00005/00012/00087 [مفقودي] نقش شرکتهاي تعاوني توليد روستايي در بهبود وضعيت فني و اقتصادي کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار
01/00005/00012/00088 نگرش کشاورزان گندمکار نمونه و غير نمونه استان لرستان پيرامون کشاورزي پايدار
01/00005/00012/00089 واکاوي فعاليتهاي آموزشي و ترويجي کشت کلزا از ديدگاه کلزاکاران و کارشناسان استان مرکزي
01/00005/00012/00090 بررسي نيازهاي آموزشي مروجان مراکز خدمات کشاورزي استان اصفهان و حمايتهاي مورد نياز آنها در پيشبرد اهداف ترويج
01/00005/00012/00091 بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز مروجين کشاورزي استان فارس
01/00005/00012/00092 بررسي نقش مهارتهاي حرفه‌اي مديران ترويج کشاورزي و منابع طبيعي در اثر بخشي ترويجي آنان (مطالعه موردي استان خراسان)
01/00005/00012/00093 نگرش جوانان روستايي نسبت به کشاورزي و سنجش گرايشهاي شغلي آنان در منطقه بالاتجن قائمشهر و تبيين رسالت آموزشي ترويج
01/00005/00012/00094 بررسي نقش فعاليتهاي ترويجي در عملکرد گندم آبي از ديدگاه کشاورزان منطقه گرگان و گنبد
01/00005/00012/00095 نحوه توجه به آموزش کشاورزي در اسلام
01/00005/00012/00096 بررسي عوامل موثر در برقراري ارتباط بين آموزشگران و فراگيران در دوره‌هاي آموزشي ترويج در استان آذربايجان شرقي
01/00005/00012/00097 بررسي عوامل موثر در برقراري ارتباط بين آموزشگران و فراگيران در دوره‌هاي آموزشي ترويج در استان آذربايجان شرقي
01/00005/00012/00098 بررسي عوامل شخصيتي موثر بر نوگرايي در پذيرش طرح بيمه محصولات کشاورزي توسط بهره برداران استان خوزستان
01/00005/00012/00099 بررسي تاثير دانش فني گندمکاران بر کاهش ضايعات گندم در دوره خشکسالي اخير (مطالعه موردي در شمال استان خراسان).-
01/00005/00012/00100 بررسي عوامل موثر بر حفاظت از جنگلهاي منطقه ساري
01/00005/00012/00101 بررسي وضعيت اشتغال زنان روستايي در زمينه تبديل فرآورده‌هاي کشاورزي مطالعه موردي شهرستان سنندج
01/00005/00012/00102 بررسي نگرش روسا و معاونان سازمانهاي جهاد کشاورزي کشور در خصوص راهکار خصوصي‌سازي ترويج کشاورزي در ايران
01/00005/00012/00103 بررسي نگرش اعضاء هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته ترويج و آموزش کشاورزي نسبت به آموزش از راه دور از طريق اينترنت: طراحي وب سايت
01/00005/00012/00104 بررسي عوامل تاثير گذار در بکارگيري و توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان کرمانشاه
01/00005/00012/00105 بررسي عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا از ديدگاه کلزا کاران استان قم
01/00005/00012/00106 بررسي عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به فعاليتهاي علمي – پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشکده‌هاي کشاورزي کشور.-
01/00005/00012/00107 بررسي و شناسايي نيازهاي آموزشي و موانع تدريس ازنظر مربيان دوره‌هاي آموزش روستائيان استان اصفهان.-
01/00005/00012/00108 بررسي ميزان مشارکت زنان روستايي شاليکار و نقش آموزشهاي ترويجي در توليد برنج در استان گيلان.-
01/00005/00012/00109 بررسي کاربرد برخي ويژگيهاي دانش مديريت در ترويج کشاورزي از ديدگاه مروجان استان مرکزي
01/00005/00012/00110 بررسي نوع و ميزان کارآيي روشهاي تدريس متداول و مناسب آموزشهاي حرفه‌اي در مراکز آموزش کشاورزي.-
01/00005/00012/00111 بررسي نگرشها و نيازهاي آموزشي کارشناسان ترويج سازمان کشاورزي خراسان نسبت به کشاورزي پايدار
01/00005/00012/00112 بررسي عوامل موثر بر نگرش مدد کاران شاليکار به کاشت شبدر برسيم در منطقه تالش از طريق روش دلفاي
01/00005/00012/00113 بررسي تاثير فعاليتهاي ترويج کشاورزي بر توليد گندم استان اصفهان در سال زراعي 73-72
01/00005/00012/00114 بررسي برخي عوامل موثر در کاربرد رسانه‌هاي آموزشي از ديدگاه مروجين و مددکاران ترويج استان تهران
01/00005/00012/00115 نقش آموزش – ترويج در امر حفاظت از جنگلها از ديدگاه مديران سازمان جنگلها و مراتع
01/00005/00012/00116 بررسي برخي ويژگيهاي برنامه آموزشي نظام جديد آموزش کشاورزي از ديدگاه مديران و هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي
01/00005/00012/00117 بررسي نيازهاي آموزشي مروجين امور دام استان فارس
01/00005/00012/00118 بررسي عوامل موثر بر دانش، نگرش و مهارت گندمکاران شهرستان نهاوند پيرامون مديريت آب زراعي
01/00005/00012/00119 بررسي عوامل موثر بر دانش پسته‌کاران استان يزد در پيشگيري از آفلاتوکسين و نگرش آنها به کشاورزي پايدار
01/00005/00012/00120 بررسي سازه‌هاي ترويجي موثر بر دانش باغداران مرکبات استان فارس
01/00005/00012/00121 بررسي موانع و نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشکده‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي در خصوص کاربرد فناوري اطلاعات و تعيين ميزان تاثير اين فناوري‌ها در افزايش فعاليتهاي آموزشي – پژوهشي آنها
01/00005/00012/00122 تحليل عوامل بازدارنده توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در مزارع آفتابگردان (مطالعه موردي در استان قم)
01/00005/00012/00123 بررسي عوامل موثر بر افزايش توليد گندم ديم از ديد کشاورزان شهرستان کلاله، دهستان گليداغ
01/00005/00012/00124 تحليل مشارکت تشکلهاي مردمي و محلي (CBOS‎) در برنامه‌هاي تسهيل‌گري (ترويجي) پيرامون توسعه پايدار روستايي
01/00005/00012/00125 بررسي نگرش باغداران سيب نسبت به نقش فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در جلوگيري از ايجاد ضايعات پس از برداشت سيب در شهرستان دماوند
01/00005/00012/00126 تحليل وضعيت پايداري مزارع با استفاده از ديدگاه محققان و کشاورزان و مطالعه موردي در استان يزد
01/00005/00012/00127 اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي-ترويجي انار از ديدگاه فراگيران (مطالعه موردي استان يزد)
01/00005/00012/00128 عوامل موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشکده‌هاي کشاورزي ايران
01/00005/00012/00129 تحليل نگرش بهره برداران نسبت به مديريت پايدار منابع آب زير زميني در دشت‌هاي ارسنجان و جهرم فارس
01/00005/00012/00130 بررسي ميزان آمادگي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
01/00005/00012/00131 صبررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز کارکنان ستادي وزارت جهاد کشاورزي در اجراي ارزشيابي فعاليت‌ها
01/00005/00012/00132 بررسي دانش، نگرش و مهارت گندمکاران شهرستان ورامين پيرامون مديريت خشکسالي”
01/00005/00012/00133 بررسي فاکتورهاي تأثير گذار بر تحقيقات کشاورزي هسته‌اي، از نظر کارشناسان پژوهشکده کشاورزي، پزشکي و صنعتي-کرج
01/00005/00012/00134 بررسي و واکاوي سازوکارهاي بهبود تعاملات ترويج با ساير کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزي ايران از ديدگاه متخصصان ترويج
01/00005/00012/00135 بررسي عوامل مؤثر در ميزان تحقق اهداف پروژه مديريت مزرعه گندم ( ديدگاه مشاورين گندم استان تهران)
01/00005/00012/00136 بررسي شايستگي هاي مورد نياز دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي براي ورود به بازار کار
01/00005/00012/00137 بررسي عوامل موثر بر توسعه بيوتکنولوژي در بخش کشاورزي از ديدگاه متخصصان بيوتکنولوژي استان تهران
01/00005/00012/00138 بررسي عوامل موثر بر پذيرش مديريت ريسک در دامداري‌هاي صنعتي استان تهران
01/00005/00012/00139 بررسي نگرش اعضاي هيات علمي پيرامون تسهيم دانش در مؤسسات آموزشي (مطالعه موردي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه تهران و تربيت مدرس)
01/00005/00012/00140 بررسي سازوکارهاي ارتقاء توانمندي دانشجويان کشاورزي جهت ورود به بازار بين المللي اشتغال: مطالعه موردي دانشکده هاي کشاورزي استان تهران
01/00005/00012/00141 عوامل تأثيرگذار بر روند توسعه کشاورزي ارگانيک از ديدگاه کارشناسان ستادي وزارت کشاورزي
01/00005/00012/00142 ارزيابي و تحليل کيفي نظام ترويج کشاورزي ايران
01/00005/00012/00143 بررسي و تحليل سازه هاي موثر بر رفتار زيست محيطي کشاورزان در راستاي پايداري کشاورزي منطقه (مطالعه موردي تالاب هشيلان-استان کرمانشاه)
01/00005/00012/00144 تمام چكيده هاي ترويج و آموزش كشاورزي
01/00005/00012/00145 بررسي عوامل بازدارنده فعاليتهاي ترويجي در وزارت جهاد سازندگي از ديدگاه مديران حوزه معاونت ترويج و مشارکت مردمي در سطح کشور
01/00005/00012/00146 امکان سنجي اجراي کشاورزي دقيق: ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي استان تهران
01/00005/00012/00147 ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
01/00005/00012/00148 شناسايي مشکلات و محدوديتهاي فعاليتهاي آموزشي – ترويجي از ديدگاه کارشناسان ترويج کشاورزي (مطالعه موردي کارشناسان ترويج حوزه ستادي وزارت کشاورزي و استان قم).-
01/00005/00012/00149 بررسي ميزان مشارکت و رضايت مندي کشاورزان از طرحهاي آبخيزداري مطالعه موردي (در حوزه آبخيز غاز محله، شهرستان کردکوي، استان گلستان)
01/00005/00012/00150 نقش تجارت الکترونيک در افزايش بهره‌وري صادرات زعفران خراسان رضوي و جنوبي
01/00005/00012/00151 بررسي سازوکارهاي توسعه کشاورزي شهري (مورد: شهر تهران).-
01/00005/00012/00152 بررسي و مقايسه ميزان روحيات کارآفرينانه مديران و کارشناسان بنگاه‌هاي کوچک و متوسط موفق با مديران و کارشناسان ساير بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بخش کشاورزي استان ايلام
01/00005/00012/00153 عوامل مؤثر بر توانمندي رواني اعضاي هيئت مديره تعاوني‌هاي توليد کشاورزي استان فارس
01/00005/00012/00154 عوامل موثر بر انتقال يادگيري از طريق پروژه آموزشي مدرسه در مزرعه، مطالعه کشاورزان استان فارس.-
01/00005/00012/00155 بررسي عوامل موثر بر پذيرش کودهاي ريزمغذي توسط زارعين سيب‌زميني کار شهرستان اردبيل
01/00005/00012/00156 بررسي عوامل موثر بر پذيرش تکنولوژي‌هاي حفاظت خاک توسط کشاورزان در استان مرکزي
01/00005/00012/00157 ارزيابي اثرات اجتماعي طرح کنترل سيل و رسوب در حوزه آبخيز شهرستانک در استان تهران
01/00005/00012/00158 بررسي توانمندي‌هاي کارآفرينانه‌ي دانشجويان مشارکت‌کننده در دوره‌هاي کارآفريني مراکز آموزش علمي-کاربردي کشاورزي استان فارس
01/00005/00012/00159 بررسي تأثير فرهنگ، محيط و آموزش بر نيت کارآفرينانه جوانان روستايي استان کرمانشاه.-
01/00005/00012/00160 بررسي اثر بخشي راهبرد مديريت جامع توليد و حفاظت از محصولات باغي از ديد گلخانه‌داران استان اصفهان
01/00005/00012/00161 بررسي نقش ترويج در بهبود مديريت مشارکتي مراتع استان سمنان
01/00005/00012/00162 تحليل نظام ترويج مديريت خشکسالي در کشاورزي استان خوزستـان
01/00005/00012/00164 واکاوي عوامل تأثيرگذار بر جلب مشارکت تشکل‌هاي محلي در حفاظت و احياء درياچه زريوار مريوان در استان کردستان
01/00005/00012/00165 بررسي عوامل موثر بر تخريب جنگل‌ها و راهکارهاي ترويجي مقابله با آن از ديدگاه کارشناسان اداره کل منابع طبيعي استان مازندران
01/00005/00012/00166 بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي دانش آموختگان کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي (مورد موردي دانشگاه‌هاي تهران و تربيت مدرس).-
01/00005/00012/00167 واکاوي سازه‌هاي ترويجي مؤثر در دانش فني کشاورزي پايدار گندم کاران استان تهران
01/00005/00012/00168 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان پذيرش نوآوري‌هاي کشاورزي از ديدگاه کشاورزان شهرستان قروه
01/00005/00012/00169 عوامل موثر بر نگرش گندم‌کاران شهرستان کرمانشاه نسبت به کاربرد نهاده‌هاي زيستي کشاورزي
01/00005/00012/00170 بررسي سازوکارهاي توسعه کارآفريني در شرکت‌هاي غيردولتي فعال در بخش کشاورزي شهرستان تهران
01/00005/00012/00171 تحليل شرايط پذيرش و توسعه سيستم‌هاي آبياري نوين در استان زنجان با رويکرد MCDM‎
01/00005/00012/00172 بررسي کاربرد مديريت تلفيقي کرم ساقه خوار برنج و عوامل موثر بر آن توسط برنجکاران شهرستان تالش (استان گيلان).-
01/00005/00012/00173 مطالعه فرسودگي شغلي کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان
01/00005/00012/00174 ارزيابي اثرات اجتماعي سد مخزني شيان
01/00005/00012/00175 بررسي تمايل کشاورزان نسبت به تشکيل تعاوني‌هاي آب‌بران مورد: دشت ليشتر شهرستان گچساران
01/00005/00012/00176 توانمندسازي زنان روستايي از طريق گروه‌هاي خوديار روستايي در روستاهاي شهرستان تايباد
01/00005/00012/00177 عوامل مؤثر بر تصميم به مشارکت مروجين و کارشناسان در طرح نظام پيشنهادات سازمان جهاد کشاورزي همدان.-
01/00005/00012/00178 ارزيابي آگاهي کارشناسان پيرامون اصول مديريت يکپارچه منابع آب (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي).-
01/00005/00012/00179 ارزيابي دروني گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
01/00005/00012/00180 بررسي وضعيت تغيير کاربري اراضي کشاورزي منطقه غرب استان مازندران و عوامل موثر بر آن
01/00005/00012/00181 بررسي عوامل موثر بر توسعه کشت زيتون در استان قزوين
01/00005/00012/00182 بررسي ميزان پذيرش خاکورزي حفاظتي توسط گندمکاران شهرستان اراک و عوامل تأثيرگذار بر آن
01/00005/00012/00183 بررسي نقش شرکت‌هاي سهامي زراعي در توانمندسازي کشاورزان عضو مورد: استان خراسان جنوبي
01/00005/00012/00184 بررسي اثربخشي طرح کارورزي فارغ‌التحصيلان کشاورزي (مطالعه موردي استان تهران).-
01/00005/00012/00185 بررسي زمينه‌ها و عوامل پيش برنده و بازدارنده به‌کارگيري فناوري تلفن همراه در فعاليت‌هاي ترويج کشاورزي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي).-
01/00005/00012/00186 بررسي تاثير پروژه‌هاي اشغالزايي زنان روستايي در ارتقا معيشيت پايدار خانوارهاي تحت پوشش استان مرکزي
01/00005/00012/00187 تاثير مرکز آموزش جهاد کشاورزي محمديه استان خراسان جنوبي در ارتقاء فرهنگ کارآفريني از ديدگاه دانش آموختگان.-
01/00005/00012/00188 بررسي اثربخشي برنامه راهبردي بيوتکنولوژي کشاورزي از ديدگاه متخصصان بيوتکنولوژي
01/00005/00012/00189 تبيين سياست‌هاي ترويجي- آموزشي کشاورز محور در راستاي توسعه کشاورزي
01/00005/00012/00190 امکان‌سنجي برگزاري هفته انتقال يافته‌ها در دانشکده‌هاي کشاورزي
01/00005/00012/00191 بررسي اثر بخشي طرح به نژادي مشارکتي گندم ديم در استان کرمانشاه
01/00005/00012/00192 بررسي نيازهاي آموزشي ترويجي انجيرکاران شهرستان پلدختر
01/00005/00012/00193 بررسي نگرش کارشناسان جهاد کشاورزي نسبت به وضعيت موجود و مطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در استان اصفهان
01/00005/00012/00194 بررسي تأثير طرح‌هاي مشاغل خانگي بر توانمندسازي زنان روستايي مورد: استان البرز
01/00005/00012/00195 بررسي الزامات و پيش‌نيازهاي ايجاد دهکده‌هاي الکترونيکي از ديدگاه روستائيان و کارشناسان ترويج روستاي قرن آباد استان گلستان.-
01/00005/00012/00196 نظام ترويج کشاورزي ايران: وضعيت کنوني و آينده نگاري
01/00005/00012/00197 طراحي الگوي ترويج کشاورزي چندکارکردي در استان‌هاي حاشيه درياي خزر
01/00005/00012/00198 امکان‌سنجي تشکيل تعاوني گردوکاران شهرستان‌هاي بافت و رابر
01/00005/00012/00199 تحليل اثرات رهبري و فرهنگ سازماني بر رفتار کارکنان وزارت جهاد کشاورزي
01/00005/00012/00200 ادراک آموزشگران ترويج شرکت‌هاي خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي کشاورزي از صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز در فرآيند آموزش (مورد مطالعه: استان‌هاي ايلام و کرمانشاه).-
01/00005/00012/00201 تحليل مؤلفه‌هاي تاثيرگذار در تحول آفريني آموزشي در نظام آموزش عالي کشاورزي ايران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme