عناوین پایان نامه های رشته اقتصاد کشاورزی

01/00005/00015/00001 بازاريابي محصولات دريائي و ارائه الگوي مناسب حمل و نقل و توزيع
01/00005/00015/00002 بررسي نقش شرکتهاي تعاون روستايي ورامين در بازاريابي محصولات کشاورزي
01/00005/00015/00003 بررسي عوامل موثر در صيد تعاونيهاي پره در سواحل جنوب غربي درياي خزر
01/00005/00015/00004 بررسي و تخمين عرضه و تقاضاي برنج در ايران
01/00005/00015/00005 بررسي تاثير سياست توسعه صادرات بر رشد اقتصادي بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00006 بررسي عوامل مؤثر بر صادرات ميگو در ايران
01/00005/00015/00007 ارزشگذاري آبهاي زيرزميني در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان کرمان)
01/00005/00015/00008 اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بهره‌وري موجودي سرمايه در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00009 بررسي امکان استفاده از ابزارهاي اقتصادي در کنترل آلودگي آبهاي ناشي از پساب کارگاههاي بزرگ توليدي در کرمان
01/00005/00015/00010 بررسي تاثير سياست‌هاي پولي و مالي بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00011 بررسي تاثير سياست يارانه‌اي دولت بر توليد محصول گندم
01/00005/00015/00012 بررسي ساختار بازار ذرت و طراحي قرارداد آتي ذرت در بورس کالاي کشاورزي
01/00005/00015/00013 بررسي اثرات سياست قيمت تضميني بر روي توليد و عرضه سيب‌زميني و پياز در ايران
01/00005/00015/00014 بررسي عملکرد و نقش شرکتهاي تعاوني توليد کشاورزي در شهرستان دماوند
01/00005/00015/00015 تجزيه و تحليل سياست‌هاي تنظيم بازار ذرت در ايران
01/00005/00015/00016 بررسي و ارزيابي نقش بيمه درمديريت مراتع استان کردستان
01/00005/00015/00017 کاربرد برنامه‌ريزي خطي در تعيين الگوي کشت بهينه گياهان دارويي (مطالعه موردي کرج)
01/00005/00015/00018 بررسي بهره‌وري عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران و اثر آن بر مهاجرت روستايي
01/00005/00015/00019 تجزيه و تحليل تقاضاي کالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران: با تاکيد بر محصولات کشاورزي
01/00005/00015/00020 تعيين ميزان کارايي و بهره‌وري کشتارگاههاي صنعتي مرغ گوشتي با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و برنامه‌ريزي رياضي (مطالعه موردي استان تهران)
01/00005/00015/00021 ارزيابي کارايي فني و ظرفيت ناوگان صيد ميگوي خليج فارس (آبهاي استان بوشهر)
01/00005/00015/00022 کاربرد مدل برنامه‌ريزي خطي آرماني قطعي و فازي در مطالعه اقتصادي سياستهاي کشاورزي بخش زراعت شرق استان مازندران
01/00005/00015/00023 تعيين ميزان مطلوب يارانه نهاده‌هاي توليد گندم آبي (مطالعه موردي استان مرکزي)
01/00005/00015/00024 بررسي مزيت نسبي توليد محصولات عمده زراعي استان اصفهان کاربرد برنامه‌ريزي خطي ايستا
01/00005/00015/00025 تاثير ريسک قيمت در شرايط ايجاد بورس کالا بر الگوي کشت بهينه شاليکاران(مطالعه موردي استان گلستان منطقه گنبد-مينودشت)
01/00005/00015/00026 مديريت اقتصادي توليد و بازار پنبه ايران
01/00005/00015/00027 برنامه‌ريزي توليد محصولات زراعي آبي شمال استان فارس در شرايط عدم قطعيت رويکرد فازي
01/00005/00015/00028 آزمون ناپارامتري اصل تعميمي ترجيحات آشکار شده براي رفتار عقلايي مصرف کنندگان کالاهاي کشاورزي بر اساس مدل عامل نوعي
01/00005/00015/00029 بررسي بازاريابي پسته شهرستان رفسنجان
01/00005/00015/00030 بررسي اقتصادي سرمايه گذاريهاي انجام شده در مراتع و تحليل هزينه فايده آنها (مطالعه موردي: استان فارس – شهرستان ممسني)
01/00005/00015/00031 تحليل اقتصادي خصوصي سازي مراتع در قالب طرحهاي مرتعداري (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد – گچساران)
01/00005/00015/00032 بررسي تاثيرات سياست يکپارچه سازي اراضي بر توليد برنج (مطالعه موردي حوزه آبريز هراز)
01/00005/00015/00033 بررسي سياست آزادسازي قيمت گوشت مرغ در ايران
01/00005/00015/00034 تعيين کارايي تکنيکي و عوامل موثر بر توليد انار در شهرستان ساوه
01/00005/00015/00035 اثر کاهش ضريب مکانيزاسيون بر بخش کشاورزي ايران با توجه به ساختار تکنولوژيک توليد بخش
01/00005/00015/00036 بررسي عوامل اقتصادي موثر بر مهاجرت نيروي کار از بخش کشاورزي
01/00005/00015/00038 بررسي بازاريابي مرکبات بابل
01/00005/00015/00039 تعيين الگوي کشت بهينه محصولات زراعي و قيمت سايه‌اي منابع بخش زراعت در منطقه اروميه
01/00005/00015/00040 برنامه‌ريزي و بهينه‌يابي توزيع واحدهاي پرورش مرغ تخمگذار استانهاي ايران
01/00005/00015/00041 بررسي کارايي ماشين‌آلات کشاورزي در منطقه سيستان
01/00005/00015/00042 تاثير نرخ ارز بر بخش کشاورزي (باتاکيد بر گندم و برنج)
01/00005/00015/00043 بررسي عوامل اقتصادي موثر و تخمين تابع صيد ميگو (آبهاي استان بوشهر)
01/00005/00015/00044 بررسي امکان سنجي اقتصادي جانشيني محصولات زراعي اصلي به جاي مصرف گندم در جيره غذايي انسان: کاربرد مدل برنامه‌ريزي خطي ايستا
01/00005/00015/00045 تجزيه و تحليل اقتصادي نقش آب در توليد پسته با استفاده از تکنيک داده-ستانده (I-O) و مدلهاي رياضي (مطالعه موردي شهرستان رفسنجان)
01/00005/00015/00046 بررسي و ارزيابي اثرات توليدي اعتبارات تخصيص يافته به بخش کشاورزي توسط هر يک از بانکهاي ملي و کشاورزي (مطالعه موردي استان مازندران)
01/00005/00015/00047 بررسي مديريت نهاده‌ها و کارايي اقتصادي در توليد چغندر قند (مطالعه موردي: شهرستان اقليد)
01/00005/00015/00048 بررسي عوامل موفقيت گندمکاران طرح محوري گندم در منطقه کرج
01/00005/00015/00049 بررسي اقتصادي اثرات سيستم زهکشي و تحليل بهره‌وري عوامل موثر بر توليد خرما در شهرستان دشتستان
01/00005/00015/00050 بررسي بهره‌وري و تخصيص بهينه عوامل توليد مرغ گوشتي در شهرستان ساوجبلاغ
01/00005/00015/00051 مدل ديناميک قيمتگذاري گندم و تجزيه و تحليل سياستهاي کشاورزي
01/00005/00015/00052 بررسي اقتصادي اشتغال و بيکاري در بخش کشاورزي استان خراسان
01/00005/00015/00053 مديريت الگوي کشت محصولات زراعي سه شهرستان مرکزي استان فارس در يک مدل چند منطقه‌اي
01/00005/00015/00054 بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بر اشتغال بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00055 ارزيابي اقتصادي طرحهاي مرتعداري استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي شهرستان بيرجند)
01/00005/00015/00056 بررسي اثرات سياست قيمت گذاري در توليد محصولات کشاورزي ايران (گندم، برنج، سيب زميني،چغندر قند).-
01/00005/00015/00057 منابع رشد در کشاورزي ايران (مورد مطالعه زير بخشهاي زراعت و باغباني).-
01/00005/00015/00058 تعيين الگوي کشت بهينه اقتصادي بخش زراعت شهرستان سمنان
01/00005/00015/00059 بررسي تاثير سياستهاي پولي و مالي بر رشد بخش کشاورزي ايران.-
01/00005/00015/00060 بررسي عوامل موثر بر صادرات غيرنفتي ايران (مطالعه موردي: بخش کشاورزي).-
01/00005/00015/00061 بررسي تاثير سياستهاي ارزي و تجاري بر توليد و صادرات پسته ايران
01/00005/00015/00062 بررسي جايگاه و شيوه اثر گذاري بخش کشاورزي در فرآيند توسعه انساني در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي.-
01/00005/00015/00063 بررسي اثرات سياستهاي آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي بر رشد بخش کشاورزي ايران.-
01/00005/00015/00064 بررسي رابطه همگرايي و عليت متقابل بين صادرات و رشد اقتصادي بخش کشاورزي در ايران
01/00005/00015/00065 بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در زيربخش دام و طيور.-
01/00005/00015/00066 نقش نيروي کار متخصص کشاورزي در بهره‌وري کل عوامل توليد و موانع جذب آنها در بخش کشاورزي در استان خراسان.-
01/00005/00015/00067 پيش‌بيني عملکرد مالي شرکتهاي کشاورزي فعال در بازار بورس: کاربرد شبکه‌هاي عصبي – فازي
01/00005/00015/00068 ارزيابي اقتصادي سيستمهاي آبياري تحت فشار شهرستان شهرکرد
01/00005/00015/00069 بررسي عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي کار در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00070 بررسي بهره‌وري عوامل توليد پسته در شهرستان رفسنجان
01/00005/00015/00071 تاثير سياستهاي ارزي و تجاري بر بخش کشاورزي
01/00005/00015/00072 بررسي عوامل موثر بر صادرات پسته ايران
01/00005/00015/00073 بررسي اقتصادي فقر روستايي و عوامل موثر بر آن در ايران
01/00005/00015/00074 بررسي اثرات پيش‌بيني قيمت بر عرضه محصول برنج در بازار ايران و ارزيابي منافع کشاورزان در شرايط بازار بورس محصولات کشاورزي
01/00005/00015/00075 بررسي اقتصادي سيستمهاي آبياري تحت فشار(مطالعه موردي استان خراسان)
01/00005/00015/00076 تحليل اقتصادي و تعيين اندازه بهينه اقتصادي مراتع واگذارشده استان آذربايجانشرقي “مطالعه موردي شهرستان ميانه”
01/00005/00015/00077 بررسي بهره‌وري و تخصيص بهينه عوامل توليد در مرغداريهاي گوشتي استان يزد
01/00005/00015/00078 مقايسه روشهاي ارزيابي چند ضابطه‌اي در مديريت پايدار منابع آبي حوزه آبريز قره قوم خراسان، ايران
01/00005/00015/00079 تحليل اقتصادي توليد بچه ماهي خاويار (مطالعه موردي ايران)
01/00005/00015/00080 تعيين مزيت نسبي فعاليت‌هاي بخش کشاورزي در ايران
01/00005/00015/00081 بررسي اقتصادي توليد و مصرف فرآورده‌هاي دريايي در ايران (کاربرد مدل تقاضاي تقريبا آيده‌آل)
01/00005/00015/00082 ارزيابي اقتصادي سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در مراتع (مطالعه موردي: استان کردستان، شهرستان سنندج)
01/00005/00015/00083 تحليل جايگاه منابع طبيعي در توسعه بخش کشاورزي
01/00005/00015/00084 تعيين انواع کارآيي و نگرش بر ريسک توليد سيب‌زميني در استان فارس
01/00005/00015/00085 محاسبه کشش انتقال نوسانهاي قيمت برخي از کالاهاي اساسي کشاورزي
01/00005/00015/00086 بررسي و تحليل بهره‌وري عوامل توليد انواع مختلف برنج استان مازندران
01/00005/00015/00087 تحليل بهره‌وري عوامل موثر بر توليد پسته (مطالعه موردي شهرستان اردکان)
01/00005/00015/00088 بررسي تاثير سرمايه گذاري بر اشتغال در بخش کشاورزي ايران.
01/00005/00015/00089 تحليل سياست قيمت‌گذاري آب کشاورزي در حفظ منابع آبي (مطالعه موردي حوزه زاينده رود اصفهان
01/00005/00015/00090 تجزيه و تحليل اثرات سياست قيمت تضميني بر توليد گندم و جو در ايران
01/00005/00015/00091 بررسي تقاضاي نهاده‌ها و مسير تغيير تکنولوژي در زير بخش زراعت
01/00005/00015/00092 بررسي سيستم توليد، بازاريابي و تجارت سيب در ايران مطالعه موردي استان آذربايجان غربي
01/00005/00015/00093 بررسي امکانات بالقوه و بالفعل جهت خودکفائي در تامين گوشت قرمز.-
01/00005/00015/00094 بررسي نقش بيمه در توليد محصولات کشاورزي مطالعه موردي محصول پنبه.-
01/00005/00015/00095 تحليل عوامل موثر در رشد توليد بخش شيلات.
01/00005/00015/00096 بررسي کارايي عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00097 سياست اقتصادي در امور دام و طيور از ديدگاه توسعه اقتصادي.-
01/00005/00015/00098 مطالعه و بررسي اقتصادي اثرات آبياري باراني بر محصول چاي
01/00005/00015/00099 بررسي اقتصادي آب کشاورزي در شهرستان رفسنجان
01/00005/00015/00100 بررسي مزيت نسبي توليد مرکبات استان فارس (شهرستان جهرم).-
01/00005/00015/00101 تعيين ارزش کل اقتصادي اکوسيستم جنگل‌هاي شمال ايران با تاکيد بر ارزشگذاري زيست محيطي – اکولوژيکي و ارزش‌هاي حفاظتي
01/00005/00015/00102 بررسي اقتصادي بازاريابي و صادرات محصولات صنايع غذايي (مطالعه موردي: آب ميوه و رب گوجه‌فرنگي)
01/00005/00015/00103 پيش‌بيني نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00104 تعيين ارزش اقتصادي و تخصيص آب سد بارز و شيروان با توجه به الگوي کشت بهينه
01/00005/00015/00105 ارزيابي اقتصادي عملکرد بورس کالاي کشاورزي ايران
01/00005/00015/00106 بررسي اقتصادي عوامل موثر بر حفاظت خاکهاي زير کشت گندم ديم (مطالعه موردي: شهرستان چاراويماق استان آذربايجان شرقي)
01/00005/00015/00107 محاسبه شاخص پايداري اقتصادي منابع طبيعي تجديد شونده در ايران
01/00005/00015/00108 بررسي سياست هاي حمايتي دولت و مزيت نسبي توليد خرماي مضافتي در استان کرمان
01/00005/00015/00109 بررسي مزيت نسبي توليد کيوي در استان مازندران، مطالعه موردي منطقه غرب استان مازندران
01/00005/00015/00110 پيش بيني و تعديل ريسک بنگاه‌هاي تأمين غذا در راستاي دستـيابي به امنيت غذائي؛ مطــالعه موردي توليـدات صنايع لبنيات ايران
01/00005/00015/00111 بررسي تاثيرسياست مالي دولت (مخارج عمراني) بر رشد بخش کشاورزي ايران‎
01/00005/00015/00112 تمام چكيده هاي اقتصاد كشاورزي
01/00005/00015/00113 بررسي اقتصادي اثرات ناشي از تغييراقليم بر روي گندم ديم (مطالعه موردي: شهرستان مراغه
01/00005/00015/00114 بررسي بازار شکر ايران
01/00005/00015/00115 پيشبيني ميزان مصرف روغن خوراکي و بررسي اقتصادي توليد بيوديزل از روغنهاي پسماند خوراکي درايران
01/00005/00015/00116 بررسي تاثير سياست هاي پولي و مالي بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00117 تحليل اقتصادي بازار آب در بخش کشاورزي (مطالعه موردي اراضي پايين دست سد شيرين دره بجنورد)
01/00005/00015/00118 آثار حذف يارانه نهاده هاي کشاورزي بر توليد چغندرقند در کشور
01/00005/00015/00119 اثر سياست‌هاي پولي بر بخش‌هاي اقتصادي با تاکيد بر بخش کشاورزي
01/00005/00015/00120 ارزيابي اقتصادي برقدار کردن چاههاي کشاورزي (مطالعه موردي:دشت مشهد)
01/00005/00015/00121 بررسي تاثير هدفمند کردن يارانه حامل‌هاي انرژي بر الگوي کشت محصولات زراعي (مطالعه موردي دشت قوچان)
01/00005/00015/00122 بهينه سازي الگوي کشت و تاثير آن بر ارزش نهاده آب (مطالعه موردي: منطقه دشت ناز ساري)
01/00005/00015/00123 بررسي اثر جهاني شدن بر تجارت خارجي کشاورزي ايران (مطالعه موردي گندم، جو، خرما و پسته)
01/00005/00015/00124 بررسي اقتصادي فرآيند يکپارچه سازي اراضي برخي از محصولات زراعي در استان مازندران
01/00005/00015/00125 ارزش گذاري آب در کشاورزي ايران (مطالعه موردي دشت ناز ساري)
01/00005/00015/00126 پيش‌بيني قيمت گوشت مرغ با استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک
01/00005/00015/00127 بررسي مزيت نسبي استان آذربايجان غربي در توليد سيب درختي
01/00005/00015/00128 پيش‌بيني قيمت‌هاي ماهانه گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت مرغ در بازار تهران
01/00005/00015/00129 بررسي ارتباط شاخص‌هاي مزيت نسبي محصول گندم و تأثير سياست‌هاي حمايتي
01/00005/00015/00130 بررسي اثرات تغيير يارانه روغن نباتي بر رفاه توليدکنندگان و مصرف کنندگان در ايران.-
01/00005/00015/00131 تحليل بازار واردات محصولات کشاورزي در ايران مطالعه موردي: موز و پرتقال
01/00005/00015/00132 بررسي تاثير سياست قيمت‌گذاري آب بر بهره‌وري مصرف آن در بخش کشاورتحليل چگونگي تأثير هنر فلزکاري اقوام پيشين فلات ايران و سرزمين‌هاي همجوار و ملل تابعه هخامنشيان بر ظروف فلزي دوران هخامنشي (بر اساس آثار موجود در موزه ملي ايران و رضا عباسي)زي مطالعه موردي: دشت همدان- بهار
01/00005/00015/00133 بررسي اثر رفتار مصرفي و ويژگي‌هاي دموگرافيک بر تقاضاي انواع گوشت در مناطق شهري و روستايي: کاربرد مدل تقاضاي تقريبا ايده‌آل (AIDS‎).-
01/00005/00015/00134 استفاده تلفيقي بهينه اقتصادي از منابع آب سطحي و زيرزميني در توليد محصولات زراعي بر طبق الگوي کشت در دشت قزوين
01/00005/00015/00135 بررسي اثر کاهش ضايعات آرد و نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور
01/00005/00015/00136 بررسي اثرات رفاهي سياست حذف يارانه شير
01/00005/00015/00137 بررسي مزيت نسبي توليد و تجارت گياهان دارويي منتخب
01/00005/00015/00138 بررسي نوسانات قيمت کالاهاي کشاورزي از قيمت سر مزرعه تا خرده‌فروشي: (مطالعه موردي محصول سيب‌زميني).-
01/00005/00015/00139 بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات منتخب کشاورزي و تراز تجاري بخش کشاورزي
01/00005/00015/00140 بررسي نقش صنايع تبديلي در صادرات و رشد بخش کشاورزي (با تأکيد بر صنايع غذايي).-
01/00005/00015/00141 بررسي اثر حذف يارانه‌ي نهاده‌ها بر الگوي کشت زيربخش زراعتي شهرستان ري.-
01/00005/00015/00142 بررسي سياست‌هاي دولت بر محصول چاي کشور
01/00005/00015/00143 بررسي آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران با تأکيد بر بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي
01/00005/00015/00144 محاسبه‌ي ميزان بهره‌وري و تخصيص بهينه‌ي کل عوامل توليد در توليد ماهي قزل‌آلا در استان زنجان با استفاده از روش تحليل فراگير داده‌ها (DEA‎).-
01/00005/00015/00145 بررسي اثرات اقتصادي تغيير اقليم بر گندم‌کاران استان خراسان رضوي (رهيافت ريکاردين).-
01/00005/00015/00146 برآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد جامعه براي مصرف شير ارگانيک، مطالعه موردي: شهر تهران
01/00005/00015/00147 برآورد ماليات سبز بر آلودگي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي توليدي (مطالعه موردي CO2‎).-
01/00005/00015/00148 بررسي تأثير آلودگي هوا ناشي از فعاليت مجتمع مس سرچشمه بر بخش کشاورزي منطقه و برآورد ميزان بهينه اجتماعي آن.-
01/00005/00015/00149 تعيين الگوي بهينه کشت در دشت مشهد- چناران با استفاده از شاخص‌هاي مزيت نسبي.-
01/00005/00015/00150 ارزيابي پتانسيل‌هاي تجاري صادرات ميگوي ايران در کشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا (EU‎) و عوامل مؤثر بر آن
01/00005/00015/00151 تأثيرات آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي نهايي کنترل گازهاي آلاينده و گلخانه‌اي در بخش کشاورزي ايران
01/00005/00015/00152 برآورد ارزش تفرجي مناطق کويري ايران: مطالعه موردي کوير مصر در استان اصفهان.-
01/00005/00015/00153 تاثير آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بر بهره‌وري مصرف آن در سامانه‌هاي مختلف آبياري دشت قزوين
01/00005/00015/00154 اثر سياست‌ها پولي بر ارزش اقتصادي آب در بخش کشاورزي؛ مطالعه موردي: شهرستان ارزوئيه استان کرمان
01/00005/00015/00155 کاربرد نظريه بازيها در ارزيابي اقتصادي و زيست‌محيطي استفاده از منابع آب زيرزميني در الگوي کشت دشت ورامين.-
01/00005/00015/00156 هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر ارزش اقتصادي آب در بخش کشاورزي شهرستان کلاله
01/00005/00015/00157 بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي در تعيين قيمت آب آبياري با استفاده از يک رهيافت چند معياره در دشت قزوين.-
01/00005/00015/00158 ارزشگذاري کل اقتصادي آب در غرب استان مازندران
01/00005/00015/00159 بررسي ديناميک جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي مديريت پايدار کمي و کيفي منابع آب کشاورزي با تأکيد بر آب‌هاي زيرزميني؛ مطالعه‌ي موردي: دشت سيدان- فاروق شهرستان مرودشت

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme