عناوین پایان نامه های رشته علوم و صنایع غذایی

01/00005/00016/00001 استخراج و تعيين قدرت شيريني گليسريزين و پودر عصاره شيرين بيان و بررسي خواص طعم دهندگي آنها در شکلات
01/00005/00016/00002 تاثير انرژي مايکرووايو بر ويتامين‌هاي C,B2.B1‎ شير
01/00005/00016/00003 کاربرد مايکروويو در پاستوريزاسيون شير
01/00005/00016/00004 بررسي روشهاي استخراج و تعيين بتاکاروتن تفاله و آب هويج و کاربرد آن در مواد غذايي
01/00005/00016/00005 بهبود کيفيت عصاره خرما و کاربرد آن در صنايع کيک و بيسکويت
01/00005/00016/00006 استفاده از آب پنير جهت تهيه لاکتوز
01/00005/00016/00007 ارزيابي اثر عسل و پکتيناز بر شفاف کردن آب سيب
01/00005/00016/00008 تعيين بهترين روش تهيه شير سويا با فرمولاسيون مناسب
01/00005/00016/00009 تاثير آرد مالت جو و گلوتن بر روي کيفيت نان بربري
01/00005/00016/00010 بررسي و تحقيقي بر مواد متشکله و تکنولوژي پودر ماهيهاي توليدي در ايران از نظر کيفي و مقايسه با پودر ماهيهاي وارداتي
01/00005/00016/00011 بررسي کيفيت گلوکز توليدي صنعتي و سنتي و تهيه آزمايش گلوکز سيب‌زميني
01/00005/00016/00012 توليد و بررسي بعضي از پارامترهاي آلفا آميلاز خارج سلولي باکتريائي (Bacilius subtilis‎)
01/00005/00016/00013 استخراج رنگ از Red Beet Root‎ و کاربرد آن در مواد غذايي
01/00005/00016/00014 بررسي ميزان رنگ‌دهي توده‌هاي مختلف زعفران ايران و عوامل موثر بر پايداري رنگ و امکان کاربرد آن در توليد نوشابه
01/00005/00016/00015 تعيين حداقل نيترات و نيتريت لازم در فرآورده‌هاي گوشتي ايران براي ممانعت از رشد کلستريديوم اسپوروژنز
01/00005/00016/00016 تاثير روشهاي مختلف رفع انجماد بر بار ميکروبي در لاشه‌هاي منجمد گاو
01/00005/00016/00017 بررسي ترکيبات شيميائي و امکان شفاف‌سازي عصاره انار
01/00005/00016/00018 تهيه ژلاتين از ضايعات شيلات
01/00005/00016/00019 بررسي اثرات آرد سويا بر خصوصيات رئولوژيکي وارگانولپتيکي نان
01/00005/00016/00020 بررسي مقدار کمي اسيدهاي آلي آب انار و تغييرات آنها طي انبارداري
01/00005/00016/00021 بررسي خواص فيزيکوشيميايي برخي از ارقام کيوي در طي نگهداري در سرد خانه
01/00005/00016/00022 تاثير اسانس‌هاي روغني آويشن، مرزه و ميخک در جلوگيري از رشد آسپرژيلوس فلاووس در رب گوجه‌فرنگي
01/00005/00016/00023 تاثير آبکافت لاکتوز شير روي ويژگي‌هاي فيزيکي، رئولوژيکي و حسي بستني
01/00005/00016/00024 استخراج، جداسازي و تعييين مقدار آنتي اکسيدانهاي عمده روغن بذر چاي و کاربرد آن در نگهداري روغن ماهي
01/00005/00016/00025 بررسي تاثير بسته‌بندي با اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاري ميوه خرما (رقم ساير)
01/00005/00016/00026 بررسي تاثير برخي عوامل مکانيکي و هيدروکلوئيدها در پايداريسازي دوغ ايراني
01/00005/00016/00027 تاثير دي‌اکسيدکربن و اختلاط با آب پرتقال بر ماندگاري آب هويج
01/00005/00016/00028 اثر غني‌سازي آرد با آهن، اسيدفوليک، روي و کلسيم بر ويژگي‌هاي رئولوژيکي، خواص چشايي و ميزان ماندگاري نان حاصل
01/00005/00016/00029 بررسي اثر اختلاط آرد برنج قهوه‌اي بر خصوصيات رئولوژيکي خمير و کيفيت نان حاصل
01/00005/00016/00030 کاربرد انرژي الکترومغناطيسي براي ريز کپسول‌سازي اسيد سيتريک خوراکي با استفاده از برخي هيدروکلوئيدها
01/00005/00016/00031 بررسي تغييرات ويتامين‌ها در برخي از ماهي‌هاي درياي خزر طي نگهداري به حالت منجمد
01/00005/00016/00032 تعيين مقدار آنتوسيانين‌هاي آب انار و مطالعه تغييرات آنها در طي انبارداري، فرآوري‌هاي حرارتي و غير حرارتي
01/00005/00016/00033 بهينه سازي شرايط توليد گلوتاميک اسيد از ضايعات خرما با بکارگيري کرينه باکتريوم گلوتاميکوم
01/00005/00016/00034 بهينه‌سازي توليد آراشيدونيک اسيد توسط قارچ Mortierella alpina CBS 754.68‎ در تخمير غوطه‌وري به روش سطح پاسخ
01/00005/00016/00035 تاثير شرايط فرايند بر خصوصيات اسيديفيکاسيون در تخمير خمير ترش مايع
01/00005/00016/00036 تغييرات کيفي برخي ماهي‌هاي درياي‌خزر طي نگهداري به حالت انجماد
01/00005/00016/00037 بررسي شرايط بهينه‌ي توليد آنزيم فيتاز به وسيله‌ي قارچ آسپرژيلوس فيکوم بر روي سبوس گندم در تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00038 ارزيابي برخي ويژگي‌هاي فيزيکي شيميايي، رئولوژيکي و حسي شکلات شيري کم‌کالري
01/00005/00016/00039 امکان تهيه‌ي آهن ريز کپسوله و کاربرد آن در تقويت کردن شير پاستوريزه
01/00005/00016/00040 ارزيابي اثر آنتي اکسيداني اسانس‌هاي آويشن شيرازي و زيره کوهي بر روغن سويا
01/00005/00016/00041 بهينه‌سازي توليد شربت اينورت و کاربرد آن در فرآورده‌هاي قنادي
01/00005/00016/00042 مطالعه شرايط استخراج و خواص فيزيکو شيميايي صمغ دانه بزرگ
01/00005/00016/00043 جزء به جزءسازي چربي شير ايراني و بررسي برخي از کاربردهاي آن در صنايع غذايي
01/00005/00016/00044 بهبود شرايط تخمير نان لواش
01/00005/00016/00045 بررسي تاثير هيدروکلوئيدها روي خصوصيات رئولوژيکي خمير و کيفيت نان لواش
01/00005/00016/00046 جداسازي و اندازه‌گيري قندها و برخي از کاتيون‌هاي فلزي در بعضي از ارقام انتخابي انار ايران
01/00005/00016/00047 استخراج ترکيبات فنوليک از پوست سبز پسته و اثر آنتي اکسيداني آن در روغن سويا
01/00005/00016/00048 بهبود شرايط تخمير نان بربري
01/00005/00016/00049 اثر واريته، نوع ماده عمل آورنده و مدت زمان تخمير در ميزان اسيد فيتيک نان توليدي از ارقام شاخص گندم ايران
01/00005/00016/00050 بررسي اثر عصاره برگ چاي در جلوگيري از اکسيداسيون روغنها
01/00005/00016/00051 بررسي اثرات غلظتي يون آمونيم و منابع کربن بر روي توليد اسيد سيتريک در روش تخميري بستر جامد
01/00005/00016/00052 توليد و بررسي کيفي رنين از قارچ موکورميهي (Mucor miehei‎) به روش تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00053 بررسي اثر غلظتهاي مختلف آب‌پنير بر روي نانهاي حجيم و نيمه حجيم
01/00005/00016/00054 اثر واريته و روش شستشوي اسيدي بر بازده استخراج و کيفيت پکتين طبق آفتابگران
01/00005/00016/00055 مطالعه توليد ماست ميوه‌اي معمولي و ماست ميوه‌اي کم کالري
01/00005/00016/00056 توليد رنگ کارامل مقاوم به اسيد
01/00005/00016/00057 بررسي روشهاي توليد کنسانتره پروتئين سويا براي مصارف انساني
01/00005/00016/00058 کاهش ضايعات قندي ملاس با کنترل پخت ‎? در صنايع قند
01/00005/00016/00059 بررسي امکان توليد ايزوله پروتئين سويا
01/00005/00016/00060 بررسي روش نگهداري قارچ خوراکي دکمه‌اي به صورت اسلايس و پودر
01/00005/00016/00061 شفاف سازي و بررسي امکان تهيه نوشابه گازدار از آب انار
01/00005/00016/00062 جداسازي قسمت ارزشمند غذايي چربي ذخيره گاو
01/00005/00016/00063 توليد پنير سويا (تافو) مطابق با ذائقه ايراني
01/00005/00016/00064 تاثير منو و دي گليسريد و لستين بر خصوصيات رئولوژيکي خمير و بهبود کيفيت نان
01/00005/00016/00065 بررسي امکان تهيه ماست سويا با استفاده از آب پنير و فرموله کردن آن مطابق ذائقه مردم ايران
01/00005/00016/00066 تعيين اثر درجه حرارت، نور و غلظت آنتي اکسيدان طبيعي (آکليل کوهي و آلفاتوکوفرول) و سنتزي جهت نگهداري روغن سويا
01/00005/00016/00067 ارزشيابي روشهاي اندازه‌گيري بياتي در نان‌هاي مسطح ايران
01/00005/00016/00068 بررسي کاهش ضايعات شلتوک در مراحل تبديل به برنج سفيد
01/00005/00016/00069 مقايسه ارقام جو برتر و اميد بخش ايران جهت استخراج عصاره مالت
01/00005/00016/00070 توليد کازئين اسيدي، لاکتيکي و آنزيمي از شير پس چرخ و مقايسه راندمان و کيفيت فيزيکو شيميايي محصولات بدست آمده
01/00005/00016/00071 توليد تخميري الکل اتيليک از خرما (بمنظور کاهش ضايعات)
01/00005/00016/00072 بررسي خواص فيزيکوشيميايي و آنتي‌اکسيداني روغن گلرنگ
01/00005/00016/00073 غني‌سازي پنير سفيد ايراني (Uf) با آهن
01/00005/00016/00074 کاربرد روغن بذر چاي اصلاح شده به عنوان جايگزين کره‌ي کاکائو در فرمولاسيون شکلات
01/00005/00016/00075 اثر شرايط مختلف تخمير بر ميزان اسيد فيتيک خمير نان
01/00005/00016/00076 تاثير گلوتن، دماي اکسترودر و شرايط دمايي خشک کردن روي چسبندگي و خميري شدن ماکاروني
01/00005/00016/00077 تاثير پارامترهاي خشک‌کن بر خصوصيات کيفي و شکنندگي برنج
01/00005/00016/00078 مقايسه اينتراستريفيکاسيون شيميايي و هيدروژناسيون در اصلاح روغن بذر چاي و کاربرد روغن اصلاح شده در توليد مارگارين
01/00005/00016/00079 توليد آنزيم سلولاز با استفاده از قارچهاي نوروسپورا اينترمديا و آسپرژيلوس نايجر به روش تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00080 مقايسه روش سيال فوق بحراني با روش سوکسله در استخراج روغن بذر چاي و مقايسه اثر آنتي اکسيداني روغن بذر چاي با روغن کنجد
01/00005/00016/00081 مطالعه شرايط بهينه توليد کنسانتره آب هويج
01/00005/00016/00083 توليد سس‌هاي سالاد کم کالري.-
01/00005/00016/00084 بهينه‌سازي فرآيند توليد برگه هلو با استفاده از اسمز.-
01/00005/00016/00085 ارزيابي ميزان نشاسته آسيب ديده در تعدادي از کارخانه هاي آرد گندم تهران.-
01/00005/00016/00086 مقايسه ترکيبات غذايي ماهي سفيد دريايي و پرورشي و فرآوري ماريناد از آنها.-
01/00005/00016/00087 تاثير فرايندهاي مختلف هيدروکولينگ بر خصوصيات (فيزيکوشيميايي) نهايي هلو و گلابي در طي نگهداري در سردخانه
01/00005/00016/00088 بررسي شرايط مناسب برشته کردن براي جلوگيري از اکسيداسيون روغن فندق و بادام‌زميني
01/00005/00016/00089 بررسي اثر درجه برودت پايين بر ميزان ويتامين C‎ و ويژگيهاي کيفي توت فرنگي منجمد
01/00005/00016/00090 بررسي امکان استفاده خوراکي از روغن بذر چاي
01/00005/00016/00091 بررسي تاثير سيستئين بي‌سولفيت سديم و سولفيت سديم بر حلاليت و الگوي الکتروفورز پروتئين‌هاي سويا
01/00005/00016/00092 توليد تخميري الکل اتيليک از آب پنير و بررسي فاکتورهاي موثر بر آن
01/00005/00016/00093 بررسي تاثير درجه استخراج آرد روي ترکيب آرد خواص رئولوژيک خمير و کيفيت نانهاي مسطح ايران
01/00005/00016/00094 استخراج رنگ از ملاس چغندر قند توسط رزين بمنظور استفاده در محصولات غذايي
01/00005/00016/00095 بهبود کيفيت ماکاروني از طريق به کارگيري گلوتن ويتال و تخم مرغ
01/00005/00016/00096 تعيين معيارهاي ارزشيابي آرد و خمير جهت توليد نان بربري و لواش
01/00005/00016/00097 تهيه کنسانتره پروتئيني از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان
01/00005/00016/00098 بررسي امکان توليد فيلم خوراکي با استفاده از کلاژن
01/00005/00016/00099 بررسي ميزان پروتئين و ارزش تکنولوژيکي ارقام شاخص گندم در ايران
01/00005/00016/00100 توليد پودر نوشيدني از ايزوله پروتئين سويا
01/00005/00016/00101 بررسي ماندگاري ليستريامنوسيتوژنز در پنير سفيد ايراني طي مراحل توليد و رسيدن.-
01/00005/00016/00102 تاثير غني سازي بستر کشت روي قارچ خوراکيP. Sajor – caju‎و تعيين برخي از خواص کمي و کيفي آن.-
01/00005/00016/00103 بهينه سازي پارامترهاي خشک کن سيلويي ذرت.-
01/00005/00016/00104 بررسي و شناسايي هيدروکربورهاي پلي سيکليک، آرومانيک در نان‌هاي سنتي ايران (بربري) با سوخت نفت سياه و گازوئيل.-
01/00005/00016/00105 بررسي امکان توليد شيرهاي تغليظ شده شيرين و تبخيري
01/00005/00016/00106 بررسي امکان توليد، بازسازي و بسته‌بندي کنستانتره آب گوجه‌فرنگي
01/00005/00016/00107 بسته بندي قارچ دکمه‌اي تحت اتمسفر اصلاح شده
01/00005/00016/00108 بررسي استفاده از خميرهاي منجمد براي تهيه نانهاي مسطح ايراني
01/00005/00016/00109 استفاده از آب پنير در تهيه دوغ
01/00005/00016/00110 استفاده از ژلاتين و گوشت داراي کلاژن بالا در توليد کالباس کم چربي
01/00005/00016/00111 توليد اسيد سيتريک از ملاس نيشکر در بستر جامد
01/00005/00016/00112 اثر دو زمان متفاوت تخمير و رسيدن در توليد يک نوع سوسيس تخميري با استفاده از ميکروارگانيسم آغازگر
01/00005/00016/00113 غني سازي پروتئين ضايعات فرايند مرکبات به روش تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00114 توليد آزمايشگاهي مارگارين صبحانه با کيفيت و ماندگاري مناسب به منظور جايگزيني با کره
01/00005/00016/00115 تاثير ميزان فعاليت آلفا آميلازي آرد گندم بر کيفيت نان باگت
01/00005/00016/00116 بررسي ويژگي‌هاي فيزيکي – شيميايي و آنتي اکسيداني روغن هسته برخي از ارقام انار
01/00005/00016/00117 اثر آنتي‌اکسيداني ترکيبات فنولي پوست انار بر روغن سويا
01/00005/00016/00118 توليد اسيد گلوتاميک از ضايعات خرما با بکارگيري کرينه باکتريوم گلوتاميکوم
01/00005/00016/00119 بهينه‌سازي توليد سلولاز توسط دو سوش جهش‌يافته قارچ تريکودرمارسئي روي سبوس برنج در تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00120 تعيين خواص فيزيکوشيميايي روغن دانه بزرک و جداسازي جزء امگا-‎? از آن
01/00005/00016/00121 تعيين زمان مناسب انبارماني برخي از ارقام گندم ايراني به منظور بهبود کيفيت نانوايي
01/00005/00016/00122 جايگزيني بخشي از نيتريت با آناتو به عنوان افزودني رنگي در سوسيس
01/00005/00016/00123 کاربرد اسانس اسطوخودوس و عصاره پنيرک به‌عنوان آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي در روغن خام سويا
01/00005/00016/00124 بررسي کارآيي و سازوکار برخي ترکيبات هيدروکلوئيدي در پايدارسازي دوغ
01/00005/00016/00125 مدل‌سازي رياضي خشک کردن خمير خرماي کبکاب تحت خلأ
01/00005/00016/00126 ارزيابي اثر آنتي‌راديکالي و آنتي‌اکسيداني اسانس‌هاي ترخون، بابونه‌ي شيرازي و شبت
01/00005/00016/00127 ارزيابي برخي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي فيلم هاي پلي ساکاريدي و تاثير آن بر بياتي نان
01/00005/00016/00128 بررسي شرايط توليد و مدل‌سازي رياضي خشک کردن تحت خلاء لواشک کيوي
01/00005/00016/00129 فرمولاسيون و بررسي ويژگي هاي فيلم خوراکي با پايه پروتئين باقلا
01/00005/00016/00130 اثر هم افزايي دو اسانس آويشن شيرازي و زيره کوهي در پايداري روغن بزرک
01/00005/00016/00131 بهينه‌سازي شرايط استخراج و خالص‌سازي ترکيبات فنوليک پوست سبز پسته و مطالعه خواص بيولوژيک و کاربردي آن
01/00005/00016/00132 کاربرد اسانس مرزه و عصاره گزنه به عنوان دو نگهدارنده طبيعي در سامانه روغن گلرنگ
01/00005/00016/00133 فرمولاسيون و توليد نان پري بيوتيک بدون گلوتن با استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز و هيدروکلوئيدهاي گوآر و زانتان
01/00005/00016/00134 تمام چكيده هاي علوم و صنايع غذايي
01/00005/00016/00135 بررسي امکان استفاده از روش خشک‌کردن انجمادي- مايکروويوي براي تهيه پودر ماست
01/00005/00016/00136 کاربرد اسانس آويشن شيرازي و مرزه باغي به عنوان دو آنتي اکسيدان طبيعي در مايونز فرموله شده با روغن بزرک (حاوي امگا-‎3)
01/00005/00016/00137 بهينه سازي توليد آراشيدونيک اسيد توسط کشت Mortierella alpina CBS754.68 روي خرماي ضايعاتي در تخمير غيرپيوسته غوطه وري
01/00005/00016/00138 بررسي اثر آنتي اکسيداني اسانس هاي زيره سياه و گشنيز در کيک
01/00005/00016/00139 بررسي تاثير برخي تيمارهاي فيزيکي و شيميايي روي خواص فيلم‌هاي خوراکي حاصل از مخلوط نشاسته و دو صمغ ايراني (کتيرا و ثعلب) و کاربرد آنها در پوشش‌دهي نان باگت
01/00005/00016/00140 بررسي اثر آنتي‌اکسيداني و ضدميکروبي اسانس هاي نعناع فلفلي و دارچين در سوسيس
01/00005/00016/00141 بررسي خاصيت آنتي اکسيداني عصاره‌هاي گياهي زوفا و سرخارگل در کيک
01/00005/00016/00142 ارزيابي کيفي برخي از ارقام اميدبخش جو، بخش تحقيقات غلات جهت مصارف صنعتي
01/00005/00016/00143 بررسي تاثير بتا- گلوکان جو بر برخي خواص رئولوژيکي خمير گندم
01/00005/00016/00144 اثر بازدارندگي اسانس‌هاي دارچين و مرزنگوش وحشي بر رشد کپک آسپرژيلوس فلاووس در رب گوجه فرنگي
01/00005/00016/00145 بررسي شرايط بهينه براي افزايش راندمان توليد کاروتنوئيد به وسيله نئورسپورا اينترمديا در محيط مشخص و ضايعات خرما و روشهاي خشک کردن توده زيستي
01/00005/00016/00146 مقايسه توليد فيتاز توسط آسپرژيلوس فيکوم روي سبوس گندم در بيورآکتور بستر آکنده حالت جامد و بيورآکتور غوطه‌وري داراي همزن مداوم
01/00005/00016/00147 مقايسه ويژگي‌هاي کيفي ماکاروني حاصل از گندم‌هاي دوروم کشت شده در ايران و گندم نان
01/00005/00016/00148 بررسي شرايط بهينه بسته‌بندي کاهو (.Lactuca sativa L‎) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزايش زمان ماندگاري
01/00005/00016/00149 ارزيابي اثر آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي اسانس روغني بابونه (.Matricaria chamomilla L‎) و بهارنارنج (Citrus bigadia Duh‎) در ماندگاري کيک
01/00005/00016/00150 مقايسه کيفي و کمي امگا-‎3‎ تغليظشده از روغن ماهي با روش‌هاي مختلف.-
01/00005/00016/00151 تهيه نانو کپسول‌هاي کازئين حاوي اسيدهاي چرب چند غير اشباعي بلند زنجير
01/00005/00016/00152 ارزيابي خواص فيزيکي و مکانيکي فيلم‌هاي خوراکي آلوورا، کيتوزان و ترکيب آلوورا-کيتوزان، و اثر پوشش‌دهي آنها بر کيفيت و زمان ماندگاري گوشت تازه شترمرغ
01/00005/00016/00153 بررسي عوامل موثر در افزايش توليد آراشيدونيک اسيد از گونه قارچي Mortierella alpine‎ به روش فن آوري زيست مولکولي
01/00005/00016/00154 اثر پرتودهي گاما و ميکروويو بر فعاليت آنتي‌اکسيداني و ضدميکروبي دارچين، زوفا و سرخارگل
01/00005/00016/00155 تاثير صمغ‌هاي ثعلب و فارسي بر خصوصيات رئولوژيکي خميرو کيفيت نان مسطح
01/00005/00016/00156 تأثير عصاره شيرين بيان و مواد حجم دهنده روي برخي ويژگي‌هاي فيزيکي- شيميايي، رئولوژيکي و حسي شکلات تلخ کم‌کالري
01/00005/00016/00157 بررسي اثر آنتي اکسيداني و ضدميکروبي اسانس دارچين و عصاره سرخارگل بر نگهداري کلمپه
01/00005/00016/00158 تاثير درجه استخراج آرد، مدت زمان پخت و آنزيم آسپارژيناز بر تشکيل اکريل آميد در نان سنگک
01/00005/00016/00159 بهينه سازي کپسوله کردن ويتامين ث توسط مخمر ساکاروميسس سرويزيا به عنوان يک بيوکپسول
01/00005/00016/00160 تعيين برخي ويژگي‌هاي شيميايي، فيزيکي، فيزيکوشيميايي، ساختاري و رئولوژيکي صمغ فارسي
01/00005/00016/00161 غني‌سازي دوغ با اسيدهاي چرب چند غيراشباعي بلندزنجير امگا-‎3‎.-
01/00005/00016/00162 ارزيابي کيفي ارقام تجاري ولاين‌هاي اميدبخش گندم بخش تحقيقات غلات جهت مصارف صنعتي (کيک).-
01/00005/00016/00163 کاربرد اسانس مرزه خوزستاني و مورت به عنوان دو نگهدارنده طبيعي در روغن
01/00005/00016/00164 کاربرد اسانس آويشن شيرازي و دارچين به عنوان دو آنتي اکسيدان طبيعي در کيک.-
01/00005/00016/00165 انتخاب سوبستراي پيچيده و شرايط بهينه براي توليد آراشيدونيک اسيد توسط Mortierella alpina CBS 547.68‎ در تخمير ناپيوسته و نيمه‌پيوسته
01/00005/00016/00166 بهينه‌سازي استخراج روغن ماهي و تبلور آن در دماي پايين به منظور تغليظ اسيدهاي چرب چند غير اشباعي
01/00005/00016/00167 استخراج و بررسي برخي ويژگي‌هاي فيزيکي، شيميايي و رئولوژيکي صمغ خرنوب ايراني
01/00005/00016/00168 تأثير پاستوريزاسيون متداول و مقاومتي روي برخي از ترکيبات زيست‌فعال موجود در ژل آلوئه‌ورا
01/00005/00016/00169 تاثير هيدروکلوييدهاي کتيرا و ثعلب بر کيفيت نان بربري حاصل از خمير منجمد
01/00005/00016/00170 بهينه‌سازي توليد آراشيدونيک اسيد توسط مورتيرلا آلپينا CBS 754.68‎ در تخمير حالت جامد
01/00005/00016/00171 جداسازي و تعيين هويت ريزسازواره‌هاي توليدکننده سلولاز از خاک و بهينه‌سازي فعاليت‌هاي سلولازي بهترين سويه
01/00005/00016/00172 توليد و ارزيابي نانوليپوزوم‌هاي حاوي ايکوزاپنتاانوئيک اسيد و دوکوزاهگزاانوئيک اسيد
01/00005/00016/00173 شناسايي و اندازه‌گيري برخي ترکيبات فراسودمند و برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي آب ‎۵ رقم انار ايران و بررسي تاثير نگه‌داري، فرآوري حرارتي و غير حرارتي بر آن‌ها.-
01/00005/00016/00174 پايدارسازي شربت خاکشير با استفاده از ژل‌هاي برگشت‌پذير.-
01/00005/00016/00175 پايداري اکسايشي روغن بکر و تصفيه شده برخي از ارقام زيتون
01/00005/00016/00176 ارزيابي و بهينه‌سازي فيلم فعال نانوکامپوزيتي نشاسته
01/00005/00016/00177 بهينه‌سازي توليد تانناز ميکروبي از ريزاندامگان جهش‌يافته جداسازي شده از ضايعات کشاورزي
01/00005/00016/00178 تاثير برخي عوامل روي ويژگي‌هاي کاري مخلوط صمغ‌هاي فارسي- کتيرا و سازوکار برهمکنش آنها
01/00005/00016/00179 ارزيابي تاثير برخي عوامل روي افزايش حلاليت بخش نامحلول صمغ فارسي
01/00005/00016/00180 استخراج و بررسي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژي صمغ دانه‌ي به
01/00005/00016/00181 امکان استفاده از فن‌آوري نانو (سامانه ميکروامولسيوني) براي استخراج روغن از دانه کلزا
01/00005/00016/00182 بهينه سازي استخراج، تاثيرات فرايندهاي برودتي، حرارتي و ريزپوشينه سازي بر ترکيبات زيست فعال عصاره هاي زرشک آبي (Berberis integerrima‎) و پلويي (Berberis vulgaris‎).-
01/00005/00016/00183 استفاده از امواج فراصوت براي تهيه نانوامولسيون اسانس روغني پوست پرتقال
01/00005/00016/00184 تاثير شرايط اقليمي و انديس رسيدگي روي برخي ويژگي‌هاي کمي و کيفي روغن سه رقم زيتون
01/00005/00016/00185 تاثير بسته‌بندي با اتمسفر اصلاح شده بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و مدت ماندگاري دانه‌هاي انار
01/00005/00016/00186 خواص فيزيکوشيميايي و ضداکسايشي روغن هسته زرشک آبي
01/00005/00016/00187 استخراج، شناسايي و ارزيابي فعاليت ضداکسايشي ترکيبات در عصاره‌ي زرشک آبي و استفاده از نانوالياف حاوي آن در نگهداري روغن سويا.-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme