عناوین پایان نامه های رشته نقاشی

01/00006/00002/00001 آفرينش هنري در نقاشي ايراني (اسلامي)
01/00006/00002/00002 سنت گرايي در هنر
01/00006/00002/00003 تصويرسازي و تاريخچه آن
01/00006/00002/00004 پايه‌هاي اصولي و تکنيک در طراحي
01/00006/00002/00005 نقش نقاشي در تعليم و تربيت کودک
01/00006/00002/00006 چهار نگاه و چهار جايگاه هنر
01/00006/00002/00007 ضرورت نوآوري در هنر انقلاب اسلامي
01/00006/00002/00008 بررسي آثار هنرمندان بزرگ در ارتباط با نقاشي ديواري از نظر تکنيک و محتوي
01/00006/00002/00009 شيوه طراحي ذهني
01/00006/00002/00010 بررسي پست‌مدرنيسم و واژگان آن در ترجمان آثار ده نقاش پست‌مدرن
01/00006/00002/00011 جايگاه رنگ در هنر و فرهنگ ايران با تاکيد بر دوره اسلامي (مطالعه موردي شاهنامه بايسنقري) پروژه عملي: انسان و جهان معاصر
01/00006/00002/00012 بررسي نگاره‌هاي عاشقانه در نگارگري ايراني
01/00006/00002/00013 بررسي زيباشناسانه نسخ مصور معراجنامه
01/00006/00002/00014 مطالعه‌ي نمادها و نشانه هاي مشترک تصويري و ادبي در نگارگري سنتي ايراني
01/00006/00002/00015 بررسي نئورئاليسم و نئوکلاسيسم در هنر امروز(اروپا و آمريکا)
01/00006/00002/00016 بررسي مکتب رئاليسم، و انواع آن در ايران (مطالعه موردي پنج نقاش). عنوان پروژه عملي: سرگشتگي انسان
01/00006/00002/00017 بررسي صحنه‌هاي جنگ در نگارگري سنتي ايران. عنوان پروژه عملي: نمود آداب و رسوم ايل قشقايي
01/00006/00002/00018 رويکردهاي انتقادي در هنرهاي تجسمي بعد از ‎1960 (با تاکيد بر اروپا و آمريکا) پروژه عملي: حضور نظامي
01/00006/00002/00019 بررسي مقايسه‌اي عنصر نور در نقاشي ايران و اروپا (دوره صفويه و رنسانس)
01/00006/00002/00020 ويژگيهاي شاخص هنر سنتي نقاشي ايران
01/00006/00002/00021 تحليل ريشه‌هاي نقاشي ايراني
01/00006/00002/00022 بررسي مواد و مصالح در نقاشي قاجار
01/00006/00002/00023 نگاره‌هاي حماسي در نگارگري اسلامي ايران
01/00006/00002/00024 بررسي زيبايي شناسي نقش بر جسته‌هاي ساساني
01/00006/00002/00025 خط، فرم و رنگ از نگاه اکسپرسيونيسم
01/00006/00002/00026 بررسي فرم و رنگ در نگارگري سنتي ايران؛ موضوع عملي: شخصيت روحاني انسان
01/00006/00002/00027 کليدهاي طراحي نقوش انتزاعي در نقاشي ايراني (قالي-کاشي-تذهيب) موضوع عملي: آب حيات
01/00006/00002/00028 بررسي تکنيک‌هاي نقاشي ديواري
01/00006/00002/00029 بررسي نمادهاي تصويري عاشورا در نقاشي ايران پروژه عملي: حماسه عاشورا
01/00006/00002/00030 بررسي عينيت و ذهنيت در امپرسيونيسم: پروژه عملي: فيگور.طبيعت. طبيعت بي جان
01/00006/00002/00031 شيوه آموزش طراحي درنگارگري سنتي ايراني پروژه عملي، رنج و شادي
01/00006/00002/00032 بررسي جايگاه هنر مفهومي (کانسپچواليسم) در هنر معاصر ايران پروژه عملي: گاهي انسان
01/00006/00002/00033 مطالعه کاربرد رنگ در هنرهاي سنتي ايران و نگارگري، قاليبافي، کاشيکاري(قرن‎?تا ‎?? هـ.ق) پروژه عملي: دنياي رويايي انسان
01/00006/00002/00034 بررسي چهره‌نگاري در نقاشي ايران از صفويه تا قبل از انقلاب اسلامي: پروژه عملي: من، شب، طبيعت
01/00006/00002/00035 بررسي روشهاي ساخت نقش برجسته (هفت شيوه).پروژه عملي: جلوه و نمود فنافي‌له در اشعار مولانا
01/00006/00002/00036 بررسي پيکره انسان در هنرهاي تصويري مصر باستان
01/00006/00002/00037 پالايش و پيرايش در آفرينش هنري (نقاشي)
01/00006/00002/00038 رنگ و فرم در هنرهاي تزييني سيستان و بلوچستان
01/00006/00002/00039 تصوير حضرت مسيح (ع) در دوره‌هاي مختلف تاريخ نقاشي
01/00006/00002/00040 بازگشت به کودکي در نقاشي معاصر
01/00006/00002/00041 بررسي زندگي و آثار کمال‌الملک
01/00006/00002/00042 بررسي جنبه‌هاي تبليغي نقاشي ديواري تهران (????-‎????)
01/00006/00002/00043 وجوه تشابه و تباين در هنر مدرن و کلاسيک
01/00006/00002/00044 روند خلاقيت در هنرهاي تجسمي (طراحي و نقاشي)
01/00006/00002/00045 کارکرد ناخودآگاه در فرآيند خلق آثار نقاشي (با تاکيد بر نقاشي‌هاي قرن ??-‎?? اروپا)
01/00006/00002/00046 تاثير ابزارهاي بياني جديد در توسعه زبان و بيان هنر نيمه دوم قرن بيستم. پروژه عملي: انسان و گرايشهاي معنوي در عصر حاضر
01/00006/00002/00047 بررسي نقوش غارهاي لرستان (دوشه، هميان، ميرملاس) پروژه عملي: نگاهي به آداب و رسوم عشاير لرستان
01/00006/00002/00048 مطالعه رمزپردازي در نگارگري سنتي ايران
01/00006/00002/00049 بررسي چهره نگاري در آثار ده نقاش اروپايي (سده ي هفدهم تا سده ي بيستم ميلادي) پروژه ي عملي: عکس هاي يادگاري
01/00006/00002/00050 بررسي وجوه تفارق در آثار نقاشان مدرن و پست مدرن غرب (قالب و محتوا) پروژه عملي: تعليق انسان در فضاي نامأنوس
01/00006/00002/00051 بررسي تاثيرات هنر شرق بر هنر اروپا از قرن نوزدهم تا جنگ جهاني دوم
01/00006/00002/00052 سيماي انسان در آئينه هنر بعد از ظهور اسلام در نقاشي ايران
01/00006/00002/00053 هندسه بنيادي در نگاره‌هاي ايراني
01/00006/00002/00054 بررسي رابطه نقاشي و خوشنويسي در ايران. پروژه عملي: تاملي بر اشعار مولانا
01/00006/00002/00055 بررسي جايگاه هنرمند (نقاش) در جامعه و نسبت آن با واقعيتهاي اجتماعي (مطالعه موردي: ايران معاصر)
01/00006/00002/00056 بررسي تشابهات ميان عبادت و هنر (با تاکيد بر عرفان اسلامي) پروژه عملي:ذکر
01/00006/00002/00057 بررسي تطبيقي نقوش کهن الگو با نگاره هاي موجود در نقاشي‌هاي شرقي موضوع پروزه عملي: تضاد
01/00006/00002/00058 موضوع تئوري: شيوه آموزش طراحي؛ موضوع عملي: انسان معاصر
01/00006/00002/00059 درآمدي بر هويت تصويري ايران (سده‌هاي ‎??و‎?? هجري)
01/00006/00002/00060 بررسي نقاشي معاصر ايران در مطبوعات
01/00006/00002/00061 معرفت ديداري
01/00006/00002/00062 عالم خيال در نگارگري و ناخودآگاه در فرا واقع‌گرايي
01/00006/00002/00063 بررسي محتوا در نگارگري ايران
01/00006/00002/00064 بررسي نقش انگيزه هنرمند در خلق اثر نقاشي پروژه عملي: بهشت گمشده
01/00006/00002/00066 بررسي بازتاب باورهاي عقيدتي و ديني در نقاشي ايران. پروژه عملي: بيداري روياها
01/00006/00002/00067 سازوکار توليد معنا در نقاشي بر اساس روابط متني و بينا متني. عنوان پروژه عملي: خاطرات کودکي
01/00006/00002/00068 نقش زن در هنر پست مدرن آمريکا موضوع پروژه عملي : گل انتظار
01/00006/00002/00069 تحليل شاخصه‌هاي هنري نو در نقاشي معاصر غرب (با تاکيد بر نيمه دوم قرن بيستم): پروژه عملي: چشمه
01/00006/00002/00070 بررسي صورت و معنا، دو نماد (اسب و سيمرغ) در نقاشي سنتي ايران (قرون ‎? الي ‎?? هـ)
01/00006/00002/00071 بررسي و تجزيه و تحليل کتابهاي هنر در دوره راهنمايي
01/00006/00002/00072 تاثيرات متقابل ميانجي و محتوا در نقاشي
01/00006/00002/00073 مروري بر آثار اسفندياراحمديه “نخستين انيماتور ايران”
01/00006/00002/00074 تجزيه و تحليل سيماي انسان (مطالعه موردي ‎?? اثر)
01/00006/00002/00075 بررسي پست مدرنيسم در هنرهاي تجسمي با تاکيد بر نقاشي (دراروپا و آمريکا).-
01/00006/00002/00076 بيان تصويري اسطوره در نقاشي امروز ايران (دهه ‎????تا ده ‎????) پروژه عملي: چشم انداز به دنياي اساطير ايران.-
01/00006/00002/00077 معرفي و بررسي تحليلي نقاشيهاي عمارت سردار ماکو.-
01/00006/00002/00078 بررسي نقاشي ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي پروژه عملي: گفتگو.-
01/00006/00002/00079 تاثيرات متقابل نقاشي ايران و اروپا(از اواخر دوره صفويه تا پايان دوره قاجاريه).-
01/00006/00002/00080 بررسي ارزش‌هاي تصويري ماندگار هنرنگاري به انگيزه احياء آن در نقاشي معاصر ايران
01/00006/00002/00081 طراحي و ترکيب بندي در نگارگري ايراني
01/00006/00002/00082 بررسي نقاشي‌هاي ديواري در امامزاده‌هاي شمال ايران
01/00006/00002/00083 بررسي کمي و کيفي نقش زن در آثار هنرمندان انقلاب اسلامي نقاشي – گرافيک
01/00006/00002/00084 بررسي و تحليل فرم و رنگ در نگاره‌هاي سلطان محمد نقاش
01/00006/00002/00085 از طبيعت تا انتزاع
01/00006/00002/00086 تجزيه و تحليل بينالهاي اول و دوم موزه هنرهاي معاصر
01/00006/00002/00087 بررسي نيروهاي بصري در نقاشي سنتي ايران (نگارگري)
01/00006/00002/00088 تجلي معماري در آثار نگارگري (مکتب هرات)
01/00006/00002/00089 بررسي ده سال نقاشي اروپا از ‎???? تا ‎???? پروژه عملي: زندگي من.-
01/00006/00002/00090 بررسي فضاسازي در نقاشي چيني. موضوع پروژه عملي: انسان و طبيعت
01/00006/00002/00091 موضوع و مواضع بررسي مواضع در نقاشي انقلاب و جنگ.-
01/00006/00002/00092 بررسي رابطه هنرمند و مخاطب و جايگاه مخاطب در هنر معاصر.-
01/00006/00002/00093 بررسي آثار حماسي، جنگي نقاشي ايران خصوصا” دوره دفاع مقدس.-
01/00006/00002/00094 اصول و مباني نگارگري ايراني
01/00006/00002/00095 بررسي تطبيقي وجوه تصويري ادبيات و نگارگري ايراني اسلامي.-
01/00006/00002/00096 فضا و رنگ در نقاشي ايراني.-
01/00006/00002/00097 نقد مباحث نظري در حوزه نگارگري ايران.-
01/00006/00002/00098 بررسي تاثير متقابل هنر و فناوري (تکنولوژي).-
01/00006/00002/00099 نقش عناصر تجسمي در خلق فضاي معنوي صحن عتيق مرقد مطهر حضرت معصومه (س) قم
01/00006/00002/00100 جلوه‌هاي تجسمي قيامت از ديدگاه قرآن
01/00006/00002/00101 بررسي شکل انسان در آثار نگارگري کمال‌الدين بهزاد. موضوع عملي: من و زادگاهم از دريچه خيال.-
01/00006/00002/00102 بررسي چگونگي استحاله صورت طبيعت در نگارگري ايراني دوره صفويه
01/00006/00002/00103 بررسي فرم در نقاشي انتزاعي هندسي اروپا(جنگ جهاني اول – جنگ جهاني دوم) پروژه عملي: شکوفايي
01/00006/00002/00104 بررسي عناصر چهره و دست در آثار طراحي و نقاشي پيکاسو. پروژه عملي: مادر و فرزند
01/00006/00002/00105 بررسي نقش اسب در سيمينه‌ها، زرينه‌ها، نقاشي‌هاي ديواري و نقش برجسته‌هاي عصر ساساني (سده‌ي سوم تا هفتم ميلادي)
01/00006/00002/00106 بررسي سادگي و ايجاز در نقاشي‌هاي چهار نقاش غربي قرن بيستم(گوگن، ماتيس، پيکاسو، اکيف)
01/00006/00002/00107 بررسي رابطه نقاشي و خوشنويسي در ايران. پروژه عملي: تاملي بر اشعار مولانا
01/00006/00002/00108 بررسي نقاشي مقدس هند پيش از دوران مغولي – اسلامي. پروژه عملي: اسارت و رهايي
01/00006/00002/00109 بررسي نقش موجودات افسانه اي در نگارگري سنتي (مطالعه موردي شاهنامه)
01/00006/00002/00110 بررسي مقايسه‌اي اکسپرسيونيسم و نئواکسپرسيونيسم در نقاشي
01/00006/00002/00111 تأثير نقاشي در شکوفايي خلاقيت و حس زيبايي شناسي کودکان ايران
01/00006/00002/00112 بررسي پديده‌ي ناپايداري در فرم و ترکيب‌بندي آثار نقاشان معاصر اروپا پروژه ي عملي: انسان امروز در جستجوي خويشتن
01/00006/00002/00113 تـأثيرات فتح علي شاه و ناصرالدين شاه در روند شکل گيري نقاشي ايران. پروژه عملي: وحدت و کثرت
01/00006/00002/00114 نگرشي درباره هنر از ديدگاه حکمت
01/00006/00002/00115 ررسي عناصر نمادين نقوش گياهي در نقاشي سنتي ايراني (دوره‌ي پس از اسلام تا انتهاي دوره ي صفوي)
01/00006/00002/00116 تمام چكيده هاي نقاشي
01/00006/00002/00117 بررسي رويکرد واقع گرايي در نگارگري دوران صفويه
01/00006/00002/00118 بررسي تطبيقي آراء سهروردي در نگارگري سنتي ايران
01/00006/00002/00119 بررسي جريان‌هاي موجود در نقاشي معاصر ايران (پس از انقلاب اسلامي)
01/00006/00002/00120 مطالعه نماد گرايي و استفاده از نقشمايه هاي بومي در نقاشي معاصر ايران پروژه عملي : همگوني زن و طبيعت
01/00006/00002/00121 بررسي سير تحول چهره‌نگاري در نگارگري سنتي موضوع عملي: از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود
01/00006/00002/00122 بررسي نقاشي مکتب تهران (دوران قاجار) از باب زيبايي‌شناسي انتقادي پروژ عملي: هبوط
01/00006/00002/00123 مطالعه عناصر مهر و ماه در آثار هنري ايران باستان پروژه عملي: پرواز.-
01/00006/00002/00124 بررسي جايگاه و شکل عنصر زن در نگارگري سنتي ايران (از مکتب هرات تا ابتداي دوره قاجار) پروژه عملي: زن و اجتماع
01/00006/00002/00125 بررسي عناصر تزئيني در نقاشي معاصر ايران موضوع عملي: من و مرغان درون.-
01/00006/00002/00126 بررسي زيبايي‌شناسي حالات در نگارگري سنتي ايران (از دوره سلجوقي تا انتهاي صفوي) موضوع عملي: يک روز به شوق هجرتي خواهم کرد
01/00006/00002/00127 بررسي مضمون در نقاشي ايراني با تأکيد بر دوره تيموري، صفوي و قاجاري پروژه عملي: گفتگو
01/00006/00002/00128 بررسي نقش مايه گل لوتوس در هنر ايران، هند و مصر پروژه عملي: رهايي انسان معاصر
01/00006/00002/00129 بررسي جنبش ساختگرايي و تاثير آن بر روند خلق اثر هنري(نقاشي)
01/00006/00002/00130 بررسي ناميرائي در ساحت هنر پروژه عملي:زايش از عدم
01/00006/00002/00131 نگرشي تحليلي بر آثار نقاشي ديواري دفاع مقدس پروژه عملي: نمودهاي حقيقت در دفاع مقدس
01/00006/00002/00132 بررسي عنصر خلاقيت در نگارگري سنتي ايران عنوان پروژه عملي: حلقه‌هاي زندگي
01/00006/00002/00133 بررسي عناصر بيجان در نقوش ايراني- اسلامي از آغاز تا دوره سلجوقي پروژه عملي: “تولد دوباره
01/00006/00002/00134 بررسي تطبيقي ديوارنگاره‌هاي کاخ گلستان و باغ نارنجستان قوام پروژه عملي: “بندگي‌نامه”.-
01/00006/00002/00135 تحليل محتوايي رنگ طلايي در نگارگري سنتي و نمود آن در نقاشي نوگراي ايران پروژه عملي: انسان نوراني
01/00006/00002/00136 بازگشت فيگور به نقاشي پس از انقلابات فکري ‎1960‎ (در اروپا و امريکا) پروژه عملي: زن، سنت، جامعه نوپاي مدرن.-
01/00006/00002/00137 بررسي تحليلي بومي‌گرايي و جهاني‌شدن در نقاشي سه دهه اخير ايران پروژه عملي: تنهايي، دلسردي و فراموش‌شدگي
01/00006/00002/00138 بررسي رويکردهاي اقتصادي در نقاشي ايران پس از انقلاب اسلامي پروژه عملي: فقر.-
01/00006/00002/00139 تأثير طبيعت در نقاشي اروپا (رئاليسم تا سوررئاليسم) پروژه عملي: اميد و انتظار.-
01/00006/00002/00140 بررسي نقوش حيواني و انساني سفالينه‌هاي قبل از اسلام در غرب ايران
01/00006/00002/00141 بررسي نشانه شناسانه نقاشي قهوه‌خانه با تاکيد بر تاثيـرات نگـارگـري ايـراني و نقـاشي اروپـايـي
01/00006/00002/00142 بررسي تطبيقي جايگاه مخاطب در نقاشي مدرن و پست مدرن نقش شرايط در انتخاب هاي انسان “عملي: نقش شرايط در انتخاب‌هاي انسان
01/00006/00002/00143 بررسي رسانه‌هاي جديد در آثار زنان هنرمند بين‌المللي معاصر موضوع عملي: خودهاي ديگر من.-
01/00006/00002/00144 مطالعه فضاسازي خلوت در آثار نقاشان معاصر ايران از دهه‌ي ‎۴۰ تاکنون پروژه عملي: تجلي خيال
01/00006/00002/00145 خوشه‌بندي نگاره‌ها بر اساس مشخصه‌هاي فني به‌وسيله‌ي نرم‌افزارهاي پردازش تصوير (مطالعه‌ي موردي: شاهنامه‌ي تهماسبي).-
01/00006/00002/00146 بررسي سير تحول تصوير اسب در نقاشي ايران (از دوره هخامنشي تا آخر دوره صفويه) پروژه عملي: گفتگو.-
01/00006/00002/00147 بررسي نقاشي جنگ در نيمه دوم قرن بيستم در اروپا و بازتاب آن در آثار کيفر و بولتانسکي
01/00006/00002/00148 بررسي تزئين‌گرايي در نگارگري ايراني از دوران صفويه تا اوايل قاجاريه پروژه عملي: دنياي انسان معاصر
01/00006/00002/00149 بررسي موقعيت پست مدرن از ديدگاه ژان فرانسوا ليوتار در هنر (مطالعه موردي: مارسل دوشان) پروژه عملي: “جناب حادثه! اينجا ا من است.”.-
01/00006/00002/00150 بررسي طنز در نقاشي اروپا از رنسانس تا پايان قرن نوزدهم ( مطالعه موردي: رئاليسم اجتماعي) پروژه عملي: ” لحظه دوباره نمي پذيرد”.-
01/00006/00002/00151 بررسي پست مدرنيسم در هنر آمريکا با تأکيد بر هنرهاي تجسمي پروژه عملي: ديروز… فردا
01/00006/00002/00152 مطالعه تحليلي آثار نقاشي هنرمندان خودآموخته معاصر ايران (مطالعه موردي: مکرمه قنبري و کنيز عباس پناه) پروژه‌ي عملي: لحظه‌ي گمشده.-
01/00006/00002/00153 بررسي گچبري‌هاي ايران از دوران صفويه تا پايان قاجاريه پروژه عملي: دنياي افسانه‌ها، قصه‌ها و اسطوره‌ها.-
01/00006/00002/00154 تاثير بازي‌هاي رايانه‌اي بر نقاشي کودکان دبستاني پروژه عملي: گل رز
01/00006/00002/00155 بررسي جايگاه نقش دايره در ترکيب‌بندي آثار نقاشان معاصر (پنج دهه اخير ايران) پروژه عملي: همزيستي نقوش (انسان- حيوان و طبيعت)، با تأکيد بر وحدت بخشي دايره

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme