عناوین پایان نامه های رشته پژوهش هنر

01/00006/00006/00001 بررسي تطبيقي مفهوم توسعه در اسطورهي جم و داستان فاوست
01/00006/00006/00002 تزيين ايراني، زبان گفتگو ميان هنرهاي ايران و اروپا با رويکرد نشانه‌شناختي با آثار پيشگامان هنر مدرن در انگلستان
01/00006/00006/00003 پيمايشي بر نقوش روي شيرسر و کوماچه‌سر در سقانفارهاي مازندران
01/00006/00006/00004 بررسي نقوش اساطيري در منسوجات ساساني
01/00006/00006/00005 نمادگرايي و زيباشناسي در فرش ايران (از دوره صفويان تا پايان قرن سيزدهم هجري)
01/00006/00006/00006 بررسي تحليلي آثار نقاشان فلاندري و آلماني و نقاشان ايراني
01/00006/00006/00007 تاثير ادبيات مکتوب ايران بر تعزيه
01/00006/00006/00008 کارکرد عناصر هنر شرق در نماهنگ‌ها با رويکرد بر تصويرپردازي پست مدرن تلويزيوني
01/00006/00006/00009 زيبايي‌شناسي ادبيات کودکان (بررسي، تحليل و مقايسه آثاري از ادبيات کودک ايران و جهان)
01/00006/00006/00010 پژوهشي در جنبه‌هاي نمايشي حماسه يادگار زريران
01/00006/00006/00011 مفهوم و ساختار دستگاه در موسيقي کلاسيک ايران بررسي تطبيقي رديف
01/00006/00006/00012 بررسي تحليلي نگاره هاي شاهنامه داوري
01/00006/00006/00013 شناسايي و تحليل عوامل موثر بر تغييرات کالبدي و عملکردي معماري گرمابه‌هاي ايران در دوره صفوي
01/00006/00006/00014 تاويل و قرائت حکمي و نمايشي سوره حضرت يوسف(ع) در قرآن مجيد
01/00006/00006/00015 فرش ترکمني و تاثير باورها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي بر نقوش آن
01/00006/00006/00016 تاثير انديشه فلسفي در طراحي معماري معاصر
01/00006/00006/00017 نقش زن و روايت‌گري در هزار و يک شب
01/00006/00006/00018 بررسي تطبيقي عناصر در هنر ايران و هنر بيزانس (از حدود قرن ‎4تا14 ميلادي)
01/00006/00006/00019 تجلي خودي و بي‌خودي در هنر.- به راهنمايي حيدري، مرتضي
01/00006/00006/00020 بيان تجسمي و تصويري خط
01/00006/00006/00021 شيوه طراحي براي پويانمايي
01/00006/00006/00022 بررسي کاربرد هنر در سرگرميهاي خلاقه کودکان
01/00006/00006/00023 نمايش سنتي و انعکاس آن در نمايشنامه نويسي معاصر ايران
01/00006/00006/00024 سير تحول طرح و نقش کاشي در معماري اسلامي ايران (قرن ‎? تا‎??)
01/00006/00006/00025 مقايسه تحليلي بازنمايي گياهان در نگارگري و فرش اوايل دوره صفويه (شاه اسماعيل – شاه عباس کبير)
01/00006/00006/00026 تبيين جايگاه سنت هنري ايران در دوران معاصر
01/00006/00006/00027 موسيقي و تقدس
01/00006/00006/00028 فرهنگ بصري حاکم بر بازنمايي در هنر هخامنشي (مطالعه موردي: پلکان تالار آپادانا، تخت جمشيد)
01/00006/00006/00029 بررسي سير تحول مبلمان (اثاثه توقف و استراحت) در فضاي شهري ايران
01/00006/00006/00030 کاربرد آجر و کاشي در معماري و تزيينات مسجد جامع اصفهان (گنبد نظام‌الملک و تاج‌الملک صفه‌هاي صاحب استاد، درويش و شاگرد
01/00006/00006/00031 نقوش انساني، حيواني و گياهي سفالينه‌هاي نيشابور (قرون چهارم و پنجم هجري قمري)
01/00006/00006/00032 بررسي تطبيقي آتش و نمادهاي آن، ميان دو فرهنگ و تمدن هند و ايران باستان
01/00006/00006/00033 رنگ در تصوير سينمائي
01/00006/00006/00034 بررسي سير تحول منبت کاري در استان اصفهان از سده ‎? تا ‎?? ه.ق
01/00006/00006/00035 بررسي مکتب درويش عبدالمجيد طالقاني
01/00006/00006/00036 مقايسه نگارگري مانويان با نگاره‌هاي پس از اسلام
01/00006/00006/00037 واقعيت مجازي و هنر
01/00006/00006/00038 بررسي سير تحول نقش فرشته در نگارگري دوران اسلامي با تاکيد بر عنصر بال
01/00006/00006/00039 مقايسه مقوله بازنمايي در دو رسانه عکاسي و نقاشي
01/00006/00006/00040 بررسي بناي گنبد سلطانيه، نقوش تزئيني آن با تاکيد بر کتيبه‌ها
01/00006/00006/00041 بررسي نمايش عروسکي در کانون پرورش و فکري کودکان و نوجوانان
01/00006/00006/00042 تزئينات کتيبه‌اي بقعه شيخ صفي و سنگ نبشته‌هاي آن
01/00006/00006/00043 بررسي تطبيقي و احياء نقوش فرش مناطق زنجان و همدان
01/00006/00006/00044 بررسي هويت سازماني و فرهنگ سازماني در گرافيک
01/00006/00006/00045 تجلي خيال در نگارگري ايراني
01/00006/00006/00046 مفهوم نمادين مار در ايران (با نگاه به تمدن هاي همجوار آن؛ ميانرودان، هند، يونان و مصر)
01/00006/00006/00047 بررسي جايگاه و تحولات فرهنگ و هنر در عصر جهاني‌شدن (با تأکيد بر جامعه ايراني)
01/00006/00006/00048 نقش درخت زندگي در فرهنگ ايران و بازتاب نمادين آن در منسوجات و فرش ايران
01/00006/00006/00049 از ذهنيت تا عينيت در سينما
01/00006/00006/00050 آينگي در ساحت هنر
01/00006/00006/00051 بررسي دفرماسيون در نقاشي و چگونگي آن در نقاشي نگارگري ايراني
01/00006/00006/00052 بررسي ويژگيهاي طراحي در هنر مسگري ايران
01/00006/00006/00053 بررسي آثار تصويرگران کتاب کودک انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
01/00006/00006/00054 پيوند نقاشي ايران با فرهنگ عامه (از قرن نهم هـ.ق تا اواخرقاجار)
01/00006/00006/00055 بررسي مسئله هويت در تئاتر ايران و فرايند جهاني شدن
01/00006/00006/00056 بررسي تحليلي و تطبيقي آثار جوليامارگارت کامرون و سيندي شرمن (دو عکاس زن)
01/00006/00006/00057 بررسي تطبيقي حجاري‌هاي دوره هخامنشي با حجاري‌هاي دوره ساساني در کرمانشاه
01/00006/00006/00058 آرنوو و جريان‌شناسي تکويني آن
01/00006/00006/00059 ارزشهاي زيباشناسي منبت‌کاري سبک صفوي
01/00006/00006/00060 بررسي نقش پرنده در هنر ايران و مصر قبل از اسلام
01/00006/00006/00061 حضور مفاهيم نمادين در هنر دوران اوليه اسلامي ايران تا اواخر دوره سلجوقيان (با تاکيد بر حجم سازي)
01/00006/00006/00062 بررسي و مقايسه تطبيقي هنرهاي تجسمي در دو دوره هنري گوتيک و رنسانس
01/00006/00006/00063 تجزيه و تحليل ظهور کهن نمونه‌ها و اساطير در ادبيات نمايشي ايران (از آغاز تا انقلاب اسلامي)
01/00006/00006/00064 حرکت در سينما براي بيان بهتر فضا و موضوع
01/00006/00006/00065 تاثير هنر ايراني – اسلامي بر هنر غربي در نيمه دوم سده بيستم
01/00006/00006/00066 حسن و زيبايي از زبان حافظ
01/00006/00006/00067 تاثير محيط بر نقاشي کودکان (??-‎? ساله) استان گلستان
01/00006/00006/00068 بررسي اشکال و نقوش تزئيني سفال و آثار فلزي ايران در دوره سلجوقيان ??? -‎???هـ ق
01/00006/00006/00069 رمزگرايي در هنر معنوي و فقدان رمز در هنر معاصر (با تاکيد بر نقاشي)
01/00006/00006/00071 مقايسه رنگ و نقش کاشي صفوي و قاجار (مدرسه چهار باغ اصفهان و مدرسه عالي سپهسالار).-
01/00006/00006/00072 هنرمند و واقعيت اجتماعي جامعه کنوني ايران با تاکيد بر هنرهاي تجسمي.-
01/00006/00006/00073 بررسي جلوه‌هاي تجسمي در مثنوي معنوي.-
01/00006/00006/00074 تجلي اصول زيباشناسانه هنر ايران در فرشهاي ايراني.-
01/00006/00006/00075 اثر بخشي بيل بوردهاي تبليغاتي بر جامعه مصرف کننده ايران – تهران.-
01/00006/00006/00076 بررسي نقوش تزئيني هنر دوره ساساني بويژه جامهاي فلزي و پارچه‌ها
01/00006/00006/00077 بررسي تاثير هنرهاي تزييني معماري ايراني-اسلامي بر هنر اندلس
01/00006/00006/00078 بررسي سير تحول تزيينات وسايل روشنايي در ايران با تاکيد بر کتيبه‌ها(قرن ‎? تا ‎?? هجري
01/00006/00006/00079 بررسي نقاشي ايران از دوران ايلخانان تا اول تيموري (‎??? الي ‎??? هجري قمري).-
01/00006/00006/00080 بررسي ويژگيها و مطالعه تطبيقي نگاره‌هاي ايراني در دوران تيموري و صفوي (دو شاهنامه بايسنقري – شاه طهماسبي).-
01/00006/00006/00081 بررسي تاثيرات متقابل موجودات افسانه‌اي – ترکيبي دو تمدن کهن ايران و بين النهرين بر يکديگر با تاکيد بر شکل و معنا.
01/00006/00006/00082 بررسي زيبا شناسانه نقوش هندسي با تاکيد بر گره چيني در مساجد حکيم و سيد اصفهان
01/00006/00006/00083 بررسي ابعاد گرافيکي نگارگري ايراني در دوره تيموري با تاکيد بر آثار کمال‌الدين بهزاد
01/00006/00006/00084 نمادگرايي در هنر هخامنشي و ساساني
01/00006/00006/00085 سير دگرگوني نظريه‌ي مي‌مسيس در باب هنر و مناسبت آن با هنر مدرن
01/00006/00006/00086 نقش موسيقي در زندگي زنان کرد
01/00006/00006/00087 بررسي سير تحول خوشنويسي دو دوره‌ي صفويه و قاجاريه با تاکيد بر خط نگاره‌هاي هنرهاي کاربردي
01/00006/00006/00088 پيکره‌هاي صخدايبانوان باروري در تمدنهاي پيش از تاريخ
01/00006/00006/00089 بررسي ارتباط فرم و فضا در نگاره‌هاي مکتب تبريز عصر صفوي
01/00006/00006/00090 بررسي جايگاه خيال به لحاظ هستي شناسي و انسان شناسي درآثار استاد محمود فرشچيان (بررسي دوازده اثر از کتاب فرشچيان- يونسکو ، چاپ ايتاليا)
01/00006/00006/00091 هنر، تجسم ريتم کيهاني پژوهش هندسي در هنر معماري ايران با رويکرد نشانه شناختي
01/00006/00006/00092 صورت و محتوي در هنر شمايل نگاري بيزانس چگونه رابطه‌اي دارند
01/00006/00006/00093 انگاره هاي ادبي و نمايشي ايران در رويکردهاي شرق پژوهانة درام غرب
01/00006/00006/00094 راهبردها و رويکردهاي روش شناسي معناگرا در طراحي صنعتي ( با تکيه بر ديدگاه هاي آلساندرو منديني در دهه ‎??)
01/00006/00006/00095 بررسي تطبيقي زيبايي‌شناسي نقش‌هاي تزييني در قلمزني اصيل شيراز
01/00006/00006/00096 بررسي تأثيرات و پيامدهاي انقلاب صنعتي اروپا بر هنرـ صنعت نساجي ايران در دوران قاجار (از منظر طراحي نقش)
01/00006/00006/00097 ريشه يابي باور تقابل خير و شر در ايران باستان و تجلي آن در آثار هنري پيش از اسلام ( با تکيه بر نقش‌برجسته ها)
01/00006/00006/00098 تمام چكيده هاي پژوهش هنر
01/00006/00006/00099 بررسي عناصر تزييني هنر چيني در نگارگري دوره مغول و تيموري
01/00006/00006/00100 بررسي اصول طراحي و زيبايي شناختي باغ ايراني در محورهاي شاخص شهري (صفوي) و تاثير آن بر خارج از ايران (شبه قاره هند)
01/00006/00006/00101 بررسي تجلي باور هاي اساطيري و اعتقادي ايرانيان در معماري پل
01/00006/00006/00102 بررسي مضموني، تصويري و زيباشناسانهي شعرفولکلور کردي در منطقهي کلهرنشين کرمانشاه
01/00006/00006/00103 بررسي تحول بناهاي مذهبي دوره ساساني به بناهاي مذهبي قرون اوليه اسلامي ايران
01/00006/00006/00104 بررسي فرم مجسمه هاي شهري و ارتباط آن با فضاي محيطي
01/00006/00006/00105 کاربرد شيوهي نقد تکويني در شناخت و تحليل عکاسي ايران
01/00006/00006/00107 مطالعه و بررسي نقوش شکار در هنر ايران (تا پايان دوره صفويه)
01/00006/00006/00108 بررسي آثار مفرغي لرستان و تاثير آن بر فلزکاري دوره هخامنشي با توجه به نمونه‌هاي موجود در موزه‌هاي تهران
01/00006/00006/00109 تعامل و تقابل سنت و مدرنيسم در نقاشي معاصر ايران در روند دگرگوني هاي اجتماعي
01/00006/00006/00110 مطالعه‌ي تحليلي روند تکاملي تئاتر کودک در ايران و ارزيابي نتايج آن
01/00006/00006/00111 پژوهشي در عناصر تزييني و کيفيت اجراي آنها بر روي آثار سيمين دوره ساساني
01/00006/00006/00112 بررسي سير تحول نقوش هندسي در تزئينات معماري دوره ساساني تا سلجوقي (رابطه ميان هندسه و حکمت در ايران باستان و دوره اسلامي)
01/00006/00006/00113 معيارهاي طراحي محورهاي تشريفاتي شاخص شهري؛ نمونه موردي مطالعه محور انقلاب آزادي
01/00006/00006/00115 بررسي ساختار هندسي قالي‌هاي ايران در عصر صفويه (با تاکيد بر نقوش قالي شهري)
01/00006/00006/00116 موسيقي به روايت تصاوير دوران صفوي
01/00006/00006/00117 بررسي قابليت‌هاي بياني هنر چند رسانه‌اي
01/00006/00006/00118 تحليل عوامل و عناصر مؤثر در تأثيرگذاري پيام در تصويرسازي
01/00006/00006/00119 بررسي خودچهره نگاري در نقاشي معاصر ايران(با تأکيد بر شکل گيري هويت فردي نقاش ايراني در روند تجددخواهي جامعه ي ايران)
01/00006/00006/00120 گذر از طبيعت به فرهنگ در اسطوره‌هاي انکيدو، کيومرث
01/00006/00006/00121 ريشه‌يابي و تداوم عناصر نمادين فرهنگ ايراني و تاثير آن در نگارگري دوره‌اسلامي (تيموري و صفوي
01/00006/00006/00122 نشانه‌شناسي گناه، بررسي موردي برصيصاي عابد سعدي و فاوست گوته
01/00006/00006/00123 بررسي مضامين تصويري هنر دوره قاجار در نقوش سقانفارهاي مازندران
01/00006/00006/00124 بررسي تاثيرات جنبش موج نو بر عناصر سبکي و عناصر روايي در سينماي ايران
01/00006/00006/00125 بررسي سير تکامل تزيينات ظروف ازهزاره پنجم تا دوم پ.م (موارد بررسي: تپه سيلک و تپه حصار).-
01/00006/00006/00126 دوره تاريخي و روابط بينافرهنگي در بوف کور، از منظر نقد تکويني
01/00006/00006/00127 پي‌جويي ريشه هنر رسمي در دوره هخامنشيان از فرهنگهاي شکل‌دهنده آن امپراتوري
01/00006/00006/00128 جايگاه صنايع دستي در دوران توسعه‌ي فناوري‌هاي توليد صنعتي (نمونه موردي: فرش دستباف و فرش ماشيني) (نمونه موردي: فرش دستباف و فرش ماشيني).-
01/00006/00006/00129 بررسي عنصر فانتزي و خيال در سينماي انيميشن ايران (دهه ‎70‎ و ‎80‎).-
01/00006/00006/00130 بررسي شيوه‌هاي تداخل کاربر در شکل گيري طراحي محصولات صنعتي (مطالعه موردي: پوشاک).-
01/00006/00006/00131 گل و مرغ در هنرهاي کاربردي ايران (عصر صفوي متاخر تا دوره قاجار آغازين).-
01/00006/00006/00132 نمودهاي زيبايي شناسانه‌ي متن و نگاره‌هاي نسخه‌ي خطي تنکلوشا ‎1074‎ ه.ق..-
01/00006/00006/00133 عناصر اربعه و بازتاب آن در معماري اسلامي ايران
01/00006/00006/00134 بازشناسي جريانها و گرايشها در معماري پس از پيروزي انقلاب اسلامي
01/00006/00006/00135 ارجاع به خود در عکاسي معاصر
01/00006/00006/00136 نقش تکنولوژي در رابطه‌ي ميان بازنمايي و واقعيت در رسانه‌هاي ديداري معاصر (بررسي موردي : سينما).-
01/00006/00006/00137 جايگاه هنر گرافيتي از منظر مطالعات فرهنگي
01/00006/00006/00138 بازنمايي مرگ در موج نو سينماي ايران
01/00006/00006/00139 تاثير هنر ايران بر هنر عثماني، در حوزه نگارگري قرون دهم و يازدهم هجري
01/00006/00006/00140 تحليل مفهومي نقشمايه‌هاي بومي و سنتي در معماري تکاياي مازندران
01/00006/00006/00141 بررسي شرايط اجتماعي فرهنگي حاکم بر طراحي و توليد فرش قاجار.-
01/00006/00006/00142 تجزيه و تحليل ساختار بصري دايره المعارف‌هاي تخصصي فارسي در سده اخير
01/00006/00006/00143 پروژه نظري: بازنگري و طراحي برنامه درسي براي رشته گرافيک دوره کارشناسي پروژه عملي: بهره‌برداري از عناصر تصويري قرآن‌هاي خطي جهت طراحي و صفحه آرايي قرآن و کتب ادعيه (با تاکيد بر دوره قاجار).-
01/00006/00006/00144 بررسي تطبيقي هنرهاي تزييني داخل خانه‌ها و کاخ‌هاي دوره قاجار ايران و باروک فرانسه.-
01/00006/00006/00145 شيوه‌هاي استفاده از دودل در فرآيند هنردرماني (مطالعه موردي: افزايش خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره راهنمايي).-
01/00006/00006/00146 بررسي تطبيقي شکل کلي ظروف سفالين در تمدن‌هاي عصر آهن فلات مرکزي (مطالعه موردي: صرم، خوروين، سيلک، قيطريه، قلي‌درويش).-
01/00006/00006/00147 بررسي شيوه‌هاي آموزش سفالگري در ايران امروز
01/00006/00006/00148 تاثير عوامل اجتماعي- فرهنگي بر شکل‌گيري مسکن بومي روستايي گيلان (با تاکيد بر نقش زنان).-
01/00006/00006/00149 تأثير گل درماني بر کاهش عواطف منفي کودکان دبستاني
01/00006/00006/00150 پژوهشي پيرامون ديوارنگاري عصر قاجار در يزد
01/00006/00006/00151 کاربرد رنگ‌ها و نقوش گليم قشقايي در طراحي داخلي کلاس‌هاي مقطع راهنمايي جهت ارتقا خلاقيت دانش آموزان (نمونه موردي: کلاس هنر).-
01/00006/00006/00152 تحليل ساختارگرايانه نقشمايه‌هاي ترکيبي- تخيلي بر روي آثار و اشياء مکشوفه در فلات ايران (از هزاره پنجم قبل از ميلاد تا حمله اسکندر).-
01/00006/00006/00153 تحولات نقاشي ايراني در عهد ايلخانان (مطالعه موردي: شاهنامه بزرگ ايلخاني).-
01/00006/00006/00154 بررسي تناسبات و تزيينات ورودي مساجد صفوي اصفهان بررسي موردي: مساجد علي، شيخ لطف الله، جامع عباسي، حکيم و چهارباغ.-
01/00006/00006/00155 سير تحول سيماي زن در نقاشي ايران (مورد مطالعاتي: نقاشي عصر قاجار).-
01/00006/00006/00156 اخلاقيات معماري در عصر جهاني شدن
01/00006/00006/00157 طراحي معيارهاي ارزيابي و ابزارهاي سنجش مخاطب‌محور زيبايي‌شناسي صفحات وب (ارايه مدل براي سنجش صفحات وب ايران).-
01/00006/00006/00158 طبيعت از منظر نقاشان معاصر ايران (از سال ‎۱۳۲۰ تا امروز ).-
01/00006/00006/00159 بررسي کارکردهاي اجتماعي نقاشي‌ديواري در ايران
01/00006/00006/00160 مطالعه‌ي گفتماني فرش کرمان از منظر نشانه‌شناسي ديداري
01/00006/00006/00161 بررسي تحليلي زيبايي‌شناسي فرم و نقوش سفال‌هاي شهر سوخته
01/00006/00006/00162 بررسي نسخ خطي مصور ادبي موجود در کتابخانه آستان قدس رضوي (سده‌هاي ‎۹ تا ‎۱۴ ه.ق ).-
01/00006/00006/00163 مصاديق و مفاهيم هنر هخامنشي آغازين (مطالعه موردي: بررسي نقوش درگاه‌هاي ورودي کاخ بارعام “S‎” پاسارگاد).-
01/00006/00006/00164 آداب مهرنويسي در دوره اسلامي (از ايلخانان تا پايان قاجاريه).-
01/00006/00006/00165 نسبت ميان تصوير و قدرت در دوره قاجاريه متأخر (دوره ناصري تا انقلاب مشروطه).-
01/00006/00006/00166 بازتوليد واقعيت در سينماي هايبريد
01/00006/00006/00167 بازتاب شکوفايي هندسه‌ي کاربردي دوران اسلامي (رساله‌ي بوزجاني) در تزيينات معماري خراسان (با تکيه بر مساجد گناباد، ملک زوزن و فريومد).-
01/00006/00006/00168 مباني ترکيب بندي عکاسي دوران قاجار (مطالعه موردي: عکس‌هاي يادگاري دوره ناصري).-
01/00006/00006/00169 تحولات باغ ايراني دوره قاجار (نمونه‌هاي منتخب تهران).-
01/00006/00006/00170 بررسي تأثيرات و پيامدهاي انقلاب صنعتي اروپا بر هنرـ صنعت نساجي ايران در دوران قاجار (از منظر طراحي نقش).-
01/00006/00006/00171 بررسي ساختار گرايانه شاهنامه تهماسبي (با تأکيد بر پيکره‌بندي نگاره‌ها).-
01/00006/00006/00172 متافيزيک حضور در عکاسي (نقد دريدايي از مفهوم بازنمايي).-
01/00006/00006/00173 بررسي پيوندهاي زيبايي‌شناختي ميان سبک ادبي بازگشت و نقاشي پيکرنگاري درباري در دوره فتحعلي شاه قاجار (۱۲۱۳ -‎۱۱۷۶ هـ. ق).-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme