عناوین پایان نامه های رشته هنر اسلامی

01/00006/00007/00001 نمادشناسي مراسم سوگواري در نگارگري ايراني (صفويه و قاجار) موضوع کار عملي : ترسيم مراسم سوگواري با توجه به نماد هاي موجود در دوران صفويه و قاجار
01/00006/00007/00003 تمام چكيده هاي هنر اسلامي
01/00006/00007/00004 بررسي تزيينات معماري اسلامي آثار گائودي و تطبيق آن با نمونه هاي شاخص تزيينات معماري ايران. کار عملي: کاربرد نقوش اسليمي و ختايي در تزيينات معماري داخلي ( تمرکز بر روي روشنايي) با استفاده از تکنيک معرق و مشبک
01/00006/00007/00005 مطالعه‌ي تطبيقي در آداب تربيتي نگارگران گذشته و حال. عـنوان پروژه عملي : تذهيب قرآني ( سرلوح ) با الهام از تذهيب قرآن هاي صفوي
01/00006/00007/00007 بررسي زيبايي‌شناسي و محتوايي نگاره‌هاي نسخ خطي مصور کتابخانه مرکزي تبريز
01/00006/00007/00008 زيبايي شناسي نسخه هاي قرآني مذهب دوره‌ي صفويه تا اوايل قاجاريه(با توجه به نمونه هاي موجود در موزه ي ملي قرآن کريم تهران،موزه ي چهل ستون و هنر هاي تزييني اصفهان
01/00006/00007/00009 بررسي تزيينات آرامگاه‌هاي دوران سلاجقه و ايلخاني در استان همدان
01/00006/00007/00010 بررسي شاخصه‌هاي مضموني و تزييني اسناد ديواني و شرعي دوره‌ي قاجار (محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران).-
01/00006/00007/00011 بررسي نقوش و کتيبه‌هاي بکار رفته در مسجد جامع فرومد، استان سمنان
01/00006/00007/00012 زيباشناسي نقوش تزييني مساجدالنبي قزوين و امام سمنان (دوره قاجاريه) موضوع عملي: تهيه تابلو کاشي معرق تزييني (موزاييک) برگرفته از نقوش هندسي مساجد النبي قزوين و امام سمنان
01/00006/00007/00013 بررسي نوآوري در طراحي قالي معاصر بر اساس زيبايي‌شناسي قالي صفويه
01/00006/00007/00014 نمود عناصر تزييني معماري در آثار کمال‌الدين بهزاد و تطبيق آن با آثار معماري همزمان
01/00006/00007/00015 بررسي تطبيقي نقاشي هاي لاكي دوران زنديه و قاجاريه ( تكنيك و موضوع)
01/00006/00007/00016 بررسي شاخصه‌اي تصويرسازي و نمادگونه‌ي اشعار بيدل دهلوي
01/00006/00007/00017 بررسي عنصر خلاقيت در آثار نگارگري ايراني با تاکيد بر مکتب تبريز دوره‌ي صفوي
01/00006/00007/00018 روايتگري و بيانگري در فرش استان فارس پروژه‌ي عملي: نقشي متأثر از نقشمايه‌هاي فارس
01/00006/00007/00019 مطالعه تطبيقي ويژگي‌هاي تصويرسازي، شاهنامه چاپ سنگي امير بهادر با ديگر شاهنامه‌هاي مصور چاپ سنگي ايران موضوع کار عملي: خلق آثار نگارگري با استفاده از عناصر بصري شاهنامه‌ي چاپ سنگي امير بهادر
01/00006/00007/00020 بررسي نقوش و کتيبه‌هاي برجهاي آرامگاهي مازندران (رسگت، لاجيم، رادکان) پروژه عملي: کاربري نقوش و کتيبه‌هاي اين برجها در گرافيک محيطي
01/00006/00007/00021 بررسي ملاحظات زيبايي شناسانه و حکمي داستان تمثيلي عرفاني قلعه ذات‌الصور (مثنوي مولانا) موضوع عملي: تصويرسازي به شيوه نگارگري ايراني اسلامي از داستان تمثيلي عرفاني قلعه ذات الصور (مثنوي مولانا).-
01/00006/00007/00022 بررسي عناصر بصري و مفاهيم نمادين نقوش گياهي در هنر بومي مازندران پروژه عملي: بازنگري و کاربرد نقوش گياهي هنر بومي مازندران در اشياء کاربردي چوبي
01/00006/00007/00023 تبيين الگوهاي ايراني- اسلامي در آموزش مباني هنرهاي تجسمي پروژه عملي: نوآوري و خلاقيت در آموزش مباني هنرهاي تجسمي بر اساس الگوهاي ايراني- اسلامي
01/00006/00007/00024 تأثير تزئينات مفرغ‌هاي لرستان بر آرايه‌هاي ظروف فلزي قرون ‎3-6‎ ه.ق (نمونه موردي: آثار موجود در موزه فلک الافلاک لرستان و بخش اسلامي موزه ملي تهران).-
01/00006/00007/00025 بررسي آثار و جايگاه استاد حسين بهزاد در نگارگري معاصر ايران پروژه عملي: اجراي آثاري بر اساس نگاره‌هاي استاد حسين بهزاد.-
01/00006/00007/00026 نقش انسان در نگارگري ايراني با تأکيد بر ترسيم نگاره کودک در دوره‌هاي تيموري و صفوي پروژه عملي: نگارگري روايي برگرفته از نگارگري تيموري و صفوي با تأکيد بر نگاره کودک
01/00006/00007/00027 بررسي تطبيقي تصاوير نسخه خطي معراج‌نامه ميرحيدر با آيات و روايات قرآني پروژه عملي: طرح تذهيب برگرفته از برخي عناصر تزئيني به کار رفته در نسخه خطي معراج‌نامه ميرحيدر
01/00006/00007/00028 معرفي و مقايسه نسخه خطي شاهنامه مورخ ‎۱۰۴۴ ه ق و ويژگيهاي ‎۱۵ نگاره از ‎۱۴۰ نگاره آن با شاهنامه چاپ مسکو موجود در آرشيو ملي کابل افغانستان پروژه عملي: نقش جلد شاهنامه
01/00006/00007/00029 بررسي مقام و جايگاه حضرت علي (ع) در فرهنگ عامه و بازتاب آن در نقاشي ايران. (مطالعه‌اي بر نقاشي عاميانه‌ي دوران قاجار) پروژه عملي: اجراي يک اثر نگارگري با موضوع حضرت علي (ع).-
01/00006/00007/00030 زيبايي‌شناسي گليم جيرفت، با نگاهي بر طرح و رنگ آن
01/00006/00007/00031 بررسي ويژگي‌هاي تصويري نگاره‌ها و حواشي خط نگاره‌هاي مرقع گلشن (با تاکيد بر دوران جهانگيري) پروژه عملي: ارائه يک اثر نگارگري با ويژگي‌هاي تصويري مرقع گلشن
01/00006/00007/00032 بررسي زندگي روزمره در نگارگري ايراني از اواخر دوره تيموري تا اواخر دوره صفوي پروژه عملي: تصويرگري به روش ايراني اسلامي از موضوعات مضامين زندگي روزمره در نگارگري ايران
01/00006/00007/00033 بررسي عناصر نمادين هنر شيعي در نسخ خطي خاوران نامه و حمله حيدري پروژه عملي: اجراي آثار قلمزني با الهام از نگاره‌هاي نسخ خطي خاوران نامه و حمله حيدري
01/00006/00007/00034 سهم خيال و چگونگي ظهور احکام آن در ‎۳۵ تصوير از شاهنامه شاه تهماسب پروژه عملي: طراحي و ساخت جواهر با انعکاس هنر گل و مرغ.-
01/00006/00007/00035 رنگ و شيوه انعکاس آسمان نگارگري مکاتب شيراز و تبريز با تأکيد بر دو نسخه خاوران نامه ترکمانان و شاهنامه طهماسبي صفويه پروژه عملي: تجلي آسمان طلايي در نگارگري برگرفته از نسخه خطي شاهنامه شاه طهماسبي.-
01/00006/00007/00036 کاربرد و توسعه نقوش و تکنيکهاي مشبک در جلد سازي ايران پروژه عملي: طراحي جلد بر اساس تکنيکهاي مشبک چرم
01/00006/00007/00037 مطالعه‌اي بر نقوش هندسي (گره) در دو شاهنامه‌ي بايسنقري (مکتب هرات) و شاهنامه‌ي شاه تهماسبي (مکتب تبريز) پروژه عملي: اجراي يک نگاره‌ي تلفيقي بر اساس نگاره‌هاي دو شاهنامه‌ي بايسنقري و شاه تهماسبي با تأکيد بر نقوش گره همراه با خلاقيت و ابتکار تازه در کاربرد آنها
01/00006/00007/00038 تأثير ادبيات عرفاني بر نگارگري اواخر دوره تيموري و اوايل دوره صفويه با تأکيد بر انديشه‌هاي عبدالرحمن جامي پروژه عملي: اجراي يک مضمون عرفاني برگرفته از اشعار جامي با استفاده از تکنيک و شيوه‌هاي هنر اواخر دوره تيموري و اوايل دوره صفوي
01/00006/00007/00039 پژوهشي در موضوعات “غم و شادي” و “وصل و هجران” در ادبيات عرفاني و تجلي آن‌ها در نگارگري عصر صفوي با تأکيد بر انديشه “حافظ” پروژه‌ي عملي: “وصل و هجران مبتني بر اشعار حافظ و ادبيات عرفاني

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme