خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه مدیریت » عناوین پایان نامه های رشته مدیریت پروژه و ساخت

عناوین پایان نامه های رشته مدیریت پروژه و ساخت

01/00006/00011/00001 بررسي الگوي مناسب BOT‎ در پروژه‌هاي کلان شهري
01/00006/00011/00002 بررسي سيستم ارزيابي مقدماتي پيمانکاران و رابطه آن با عملکرد پيمانکاران در قراردادهاي سنتي
01/00006/00011/00003 بررسي کاربرد مدل بالندگي سازماني مديريت پروژه (OPM3‎) در صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي)
01/00006/00011/00004 بررسي نقش مهندسي ارزش در اجراي پروژه‌هاي عمراني در چارچوب هزينه و زمان تعريف شده اوليه
01/00006/00011/00005 بررسي چارچوب مديريت فرآيند انتقال تکنولوژي در پروژه‌هاي نفتي کشور
01/00006/00011/00006 بررسي نقش پيمانکاران عمومي در بهينه‌سازي تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفتي ايران
01/00006/00011/00007 بررسي نقش مديريت روابط تامين کنندگان در موفقيت سازمان‌هاي پروژه مدار
01/00006/00011/00008 بررسي امکان بهره‌گيري از پايگاه‌هاي دانش در گزينش نظام اجراي پروژه‌ها
01/00006/00011/00009 بکارگيري روش ساخت بهره‌برداري انتقال BOT‎ در توسعه نيروگاههاي ايران
01/00006/00011/00010 ارزيابي اجراي مجتمع خدماتي رفاهي بازرگان با استفاده از شاخص DOI‎
01/00006/00011/00011 ارزيابي اقتصادي و فني پروژه راه‌آهن مشهد – بافق
01/00006/00011/00012 ارايه سيستم ارزيابي عملکرد پروژه‌ها
01/00006/00011/00013 پيشنهاد يک سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي ساخت ساختمانهاي بلند
01/00006/00011/00014 بررسي علل تاخير پروژه‌هاي عمراني. مطالعه موردي: پروژه‌هاي سازمان نوسازي مدارس کشور
01/00006/00011/00015 ارائه الگوي سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي شرکتهاي ساختماني (مطالعه موردي: شرکت بلند پايه)
01/00006/00011/00016 بررسي روش طرح و ساخت در پروژه‌هاي عمراني
01/00006/00011/00017 مديريت انرژي در پروژه‌هاي ساختماني
01/00006/00011/00018 بررسي سيستم پيمانکاري مديريت (مطالعه موردي: طرح الفين نهم)
01/00006/00011/00019 ضرورت و امکان کاربرد راهنماي کيفيت در مديريت پروژه در شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو
01/00006/00011/00020 بررسي کاربردي مديريت ريسک در پروژه هاي شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي و پيشنهاد الگوي مناسب
01/00006/00011/00021 نقش مديريت کارگاه در کنترل و اجراي پروژه برج مخابرات تهران
01/00006/00011/00022 بررسي ضرورت کاربرد مهندسي ارزش در پروژه متروي اصفهان
01/00006/00011/00023 علل شروع زود هنگام پروژه‌هاي عمراني قبل از رسيدن مرحله طراحي در حد قابل قبول و راهکارهاي کاهش تبعات منفي آن
01/00006/00011/00024 مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوين معيارهاي انتخاب قرارداد مناسب در پروژه‌هاي عمراني (مطالعه موردي: سد اسفراين)
01/00006/00011/00025 نقش مديريت پروژه در طرحهاي معماري و شهرسازي نمونه موردي طرح تفصيلي
01/00006/00011/00026 بررسي راهکارهاي ارتقاء کيفيت خدمات مهندسين مشاور ساختمان در پروژه هاي عمراني کشور (نمونه موردي: مجتمع مسکوني ‎218‎ واحدي پرديسان ‎3‎)
01/00006/00011/00027 امکان‌سنجي سيستم اطلاعاتي مکانيزه در ساختار معاونت حقوق و امور مجلس وزارت راه و ترابري
01/00006/00011/00028 پيشنهاد يک سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي طرح ملي راههاي حاشيه قزل اوزن زنجان
01/00006/00011/00029 کاربرد مباني حقوقي قراردادهاي بين المللي ساخت در مديريت پروژه.-
01/00006/00011/00030 برنامه‌ريزي و مديريت کارگاه سنگ شکن
01/00006/00011/00031 بررسي تکنولوژي مناسب جهت کاهش هزينه‌هاي ساخت (در پروژه‌هاي ساختماني)
01/00006/00011/00032 بررسي ضرورت، تنگناها و راهکارهاي استفاده از روش کليد در دست Turnkey‎ در اجراي پروژه‌هاي صنعتي
01/00006/00011/00033 بررسي تکنولوژي ساخت بناهاي بلند در ايران و ارائه راهکارهاي بهبود آن
01/00006/00011/00034 پيشنهاد و طراحي يک سيستم تعمير و نگهداري براي مدارس کشور(نمونه موردي استان مرکزي).-
01/00006/00011/00035 بررسي چگونگي ايفاي نقش مديريت پروژه در پروژه‌هاي صنعتي
01/00006/00011/00036 مقايسه عملکرد مشاور مادر و مديريت طرح در طرحهاي عمراني
01/00006/00011/00037 بررسي سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه PMIS‎ در معاونت امور مناطق سازمان مهندسي و ساختمان وزارت دفاع.-
01/00006/00011/00038 بررسي علل بالا رفتن هزينه‌هاي تمام شده پروژه‌هاي بيمارستاني در فاز اجرا.-
01/00006/00011/00039 بررسي کاربرد مهندسي ارزش در فاز ساخت سد خاکي گلبلاغ.-
01/00006/00011/00040 بررسي چگونگي تلفيق مهندسي ارزش و مديريت کيفيت فراگير در پروژه‌هاي عمراني کشور
01/00006/00011/00041 ارائه روشي براي ارزيابي گزينه‌هاي مختلف در طراحي ساختمان با رويکرد مهندسي ارزش
01/00006/00011/00042 بهينه‌سازي ريسکها و هزينه‌هاي موجود در پروژه‌ها با استفاده از تلفيق تکنيکهاي مديريت ريسک در مهندسي ارزش
01/00006/00011/00043 بررسي سيستمهاي اجراي پروژه‌هاي فرودگاهي کشور و پيشنهاد سيستمهاي اجراي بهينه
01/00006/00011/00044 بررسي علل تاخير سازندگان داخلي پروژه‌هاي پتروشيمي، مطالعه موردي طرح الفين
01/00006/00011/00045 بررسي رابطه بين ميزان آگاهي و نگرش مديران پروژه در زمينه عوامل و موانع انساني بهره‌وري در سازمان و ميزان موفقيت شغلي آنان
01/00006/00011/00046 بررسي سيستم‌هاي اجراي پروژه‌هاي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي به منظور پيشنهاد معيارهاي انتخاب سيستم بهينه اجرا
01/00006/00011/00047 بررسي کاربرد مديريت ريسک در پروژه‌هاي نيروگاهي
01/00006/00011/00048 بررسي مديريت پورتفوليوي پروژه‌ها در صنعت پتروشيمي
01/00006/00011/00049 بررسي به کارگيري رويکرد مديريتي “شراکت بخش خصوصي- دولتي” در مجموعه قراردادهاي BOT‎ پروژه هاي نيروگاهي
01/00006/00011/00050 مديريت ريسک پروژه‌هاي بين‌المللي در صنعت احداث
01/00006/00011/00051 نقش پيمانکار مديريت MC‎ در پروژه‌هاي بزرگ عمراني و بررسي وظايف و عملکرد آن در مجتمع پتروشيمي فجر
01/00006/00011/00052 ؛IPP بررسي رويکردهاي مناسب تامين مالي پروژههاي نيروگاهي در شرکتهاي موردکاوي پروژههاي نيروگاهي مپنا
01/00006/00011/00053 تمام چكيده هاي مديريت پروژه و ساخت
01/00006/00011/00054 بررسي جايگاه بيمه در مديريت ريسک پروژه هاي سرمايه گذاري نيروگاهي
01/00006/00011/00055 بررسي علل بروز اختلافات قراردادي و پيشنهاد راهکارهاي پيشگيرانه. مطالعه موردي: قراردادهاي پيمانکاري داخلي در شرکت هاي تابعه وزارت نفت
01/00006/00011/00058 بررسي مباني اجراي فرايند مديريت ارتباطات پروژه در پارکينگ طبقاتي شهيد همت ( ميدان تجريش )
01/00006/00011/00059 شناسايي چالش ها و راهکارهاي پياده سازي موفق پروژه هاي تغيير استراتژيم(مطالعه موردي شرکت گسترش پ.ت.ا)
01/00006/00011/00060 بررسي ايجاد الگوي مناسب جهت تعريف مسير شغلي مديريت پروژه در شرکتهاي پيمانکاري رتبه يک استان خراسان رضوي
01/00006/00011/00061 بررسي دلايل افزايش هزينه ها در قراردادهاي سنتي(سه عاملي)طرح هاي عمراني در برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران
01/00006/00011/00062 بررسي تاثير موقعيت محيطي پروژه بر تعيين استراتژي پروژه در پروژه هاي احداث
01/00006/00011/00063 بررسي ساختاري قراردادهاي B.O.T‎ و سازگاري آن با نظام فني و اجرائي طرحهاي توسعه برق در ايران
01/00006/00011/00064 بررسي ميزان تاثير مديريت ذينفعان در پروژه‌هاي انتقال آب مطالعه موردي: طرح انتقال آب زاينده‌رود به کاشان
01/00006/00011/00065 مديريت ريسک در پروژه‌هاي ساخت
01/00006/00011/00066 ارزيابي عملکرد قراردادهاي طراحي، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌هاي عمراني
01/00006/00011/00067 بررسي تامين مالي پروژه محور در بخش بالادستي نفت با تأکيد بر ابزارهاي اسلامي
01/00006/00011/00068 روش مناسب ارائه خدمات مديريت پروژه به پيمانکاران ساخت
01/00006/00011/00069 ارزيابي ايمني در پروژه‌هاي ساخت و تدوين شاخص‌هاي کليدي عملکرد ايمني به منظور ارتقاء سطح ايمني ساخت
01/00006/00011/00070 تدوين مدل ارزيابي شايستگي‌هاي مديريت پروژه در شرکت ملي نفت ايران
01/00006/00011/00071 بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي دفاتر مديريت پروژه با تاکيد بر اجراي يک نمونه موردي.-
01/00006/00011/00072 بررسي مديريت سبد پروژه‌ها در سازمان پروژه‌محور مطالعه موردي: سازمان توسعه برق و شرکت مپنا.-
01/00006/00011/00073 بررسي عوامل کليدي مؤثر بر عملکرد مشارکت شرکت‌ها در صنعت احداث (با تمرکز بر صنعت سدسازي و نيروگاه برق آبي در ايران).-
01/00006/00011/00074 تدوين راهکارهاي ارتقاء مديريت دعاوي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شرکت کيسون
01/00006/00011/00075 تدوين چارچوب مناسب قرارداد EPC‎ براي اجراي پروژه‌هاي شرکت ملي پتروشيمي در شرايط نامطمئن
01/00006/00011/00076 شبيه‌سازي بهره‌وري نيروي کار در پروژه‌هاي ساخت با استفاده از يکپارچه سازي روش‌هاي شبيه‌سازي پيوسته و گسسته
01/00006/00011/00077 مدل‌سازي انتخاب سبد پروژه (با استفاده از تجميع روش شبيه‌سازي پويايي سيستم و تصميم‌گيري چندمعياره گروهي فازي).-
01/00006/00011/00078 مدل يادگيري بين‌سازماني قابليت‌هاي مديريت پروژه در پروژه‌هاي مشترک صنعت احداث
01/00006/00011/00079 بررسي تاثير سرمايه فکري بر موفقيت پروژه‌هاي ساخت شرکت‌هاي پيمانکاري
01/00006/00011/00080 تبيين ساختار مديريت سبد پروژه‌ها در سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي: گروه مپنا).-
01/00006/00011/00081 طراحي الگوي همسويي کنترل استراتژيک و عناصر مديريت پروژه و تاثير آن بر عملکرد پروژه مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي
01/00006/00011/00082 بهبود اثربخش فرآيندهاي مديريت پروژه (تبيين رابطه “سطح به‌کارگيري فرايندها” با “ميزان موفقيت پروژه
01/00006/00011/00083 بررسي فرآيندهاي مديريت طرح در صنعت سدسازي ايران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme