خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » فنی و مهندسی » عناوین پایان نامه منابع طبیعی » عناوین پایان نامه های رشته چوب شناسی و صنایع چوب

عناوین پایان نامه های رشته چوب شناسی و صنایع چوب

01/00007/00005/00002 امکان استفاده از گرد سمباده نئوپان به عنوان پرکننده در چسب UF‎ روکش و تخته لايه – متن كامل
01/00007/00005/00003 بررسي امکان جايگزيني خمير الياف بلند وارداتي با خمير کاج تدا – متن كامل
01/00007/00005/00004 بررسي دوام طبيعي گونه‌هاي چوبي در برابر حمله قارچ
01/00007/00005/00005 آناليز مواد استخراجي پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ايران
01/00007/00005/00006 بررسي امکان استفاده از ماده معدني پرليت در ساخت تخته خرده چوب
01/00007/00005/00007 مطالعه و بررسي امکان افزايش عمر مفيدتر اورسهاي راه‌آهن
01/00007/00005/00008 بررسي عرضه، تقاضا، قيميت چوب و فرآورده‌هاي آن در ايران (طي سالهاي ??-‎????)
01/00007/00005/00009 بررسي تغييرات ابعادي و تکاملي سلولهاي کامبيوم سپيدار (Populus L.cv.Kosha‎) (در رويشگاههاي صائين قلعه و امين آباد زنجان).
01/00007/00005/00010 تاثير تيمار گرمابي الياف صنعتي بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته فيبر با دانسيته متوسط(MDF‎)
01/00007/00005/00011 اندازه‌گيري استحکام کششي و برشي پيچ چوب در گونه‌هاي راش (Fagus orientalis Lipsky‎). ممرز (Carpinus btulus‎) و صنوبر (Populus deltoids‎)
01/00007/00005/00012 اثرهاي استيله کردن خمير کاغذ سفيد شده سوزني برگ بر ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي کاغذ
01/00007/00005/00013 تاثير ميزان پوست بر خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب پلاستيک
01/00007/00005/00014 تاثير دفعات بازيابي پلي‌پروپيلن روي خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب-پلاستيک
01/00007/00005/00015 روند و کيفيت خلأ خشک‌کني چوب راش
01/00007/00005/00016 بررسي ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب ساخته‌شده از کلن‌هاي توليدي صنوبر در دوره بهره‌برداري کوتاه مدت دو ساله رويش
01/00007/00005/00017 بررسي شرايط پرس گرم بر خواص چوب فشرده ممرز Carpinus betulus‎
01/00007/00005/00018 بررسي امکان استفاده از خمير کرافت دو گونه سوزني برگ دست کاشت کاج بروسيا (Pinus bruti‎) و نوئل (Picea excels‎) در جنگهاي مازندران بجاي خمير الياف بلند وارداتي در مجتمع چوب و کاغذ مازندران
01/00007/00005/00019 بررسي امکان استفاده از خمير کرافت سوزني برگان دست کاشت مازندران (کاج سياه و زربين) به جاي خمير الياف بلند وارداتي در صنايع چوب کاغذ مازندران
01/00007/00005/00020 بررسي امکان بازيافت گوني‌هاي کنفي فرسوده در ساخت خمير کاغذ به روش سودا
01/00007/00005/00021 بررسي امکان افزايش مقاومت اتصال دوبل در تخته خرده چوب
01/00007/00005/00022 بررسي امکان توليد خمير APMP‎ از چوب تبريزي جهت ساخت کاغذ چاپ و تحرير
01/00007/00005/00023 بررسي امکان تهيه کربوکسي متيل سلولز استاندارد از مخلوط خمير لينتر پنبه و ضايعات چوبي
01/00007/00005/00024 بررسي قابليت توليد خمير کاغذ سودا از ساقه کلزا براي ساخت کاغذ فلوتينگ
01/00007/00005/00025 مطالعه خواص راستايي تخته خرده چوب و تخته فيبر با تکنيک اولتراسونيک
01/00007/00005/00026 بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته مرکب ساخته شده از مخلوط خرده چوب صنوبر و الاستيک بازيافتي از تاير اتومبيل
01/00007/00005/00027 ارتقاي ويژگي هاي کيفي الياف کارتن هاي کهنه (OCC ) از طريق تيمار هاي ليگنين زدا
01/00007/00005/00028 بررسي اثر رطوبت نسبي بر رفتار خزش خمشي چوب درون و چوب برون بلند مازو
01/00007/00005/00029 تدوين برنامه خشک کني چوب راش (Fagus orientalis‎) در کوره
01/00007/00005/00030 تاثير پخت باگاس با دي متيل فرم آميد روي خصوصيات خمير و کاغذ
01/00007/00005/00032 برآورد حجم ناحيه پوسيده در چوب راش با روش اولتراسونيک
01/00007/00005/00033 اندازه‌گيري خواص مهندسي چوب شمشاد در حالت تر
01/00007/00005/00034 تهيه مدل‌هاي رگرسيوني براي پيش‌بيني ماتي و ويژگي‌هاي مقاومتي کاغذ روزنامه
01/00007/00005/00035 بررسي امکان استفاده از لينتر پنبه بجاي خمير الياف بلند وارداتي در توليد کاغذ روزنامه در کارخانه چوب و کاغذ مازندران (طرح تحقيقاتي مصوب وزارت صنايع)
01/00007/00005/00036 تغييرات خواص فيزيکي و طول الياف چوب و پوست توسکا قشلاقي در محورهاي طولي و شعاعي
01/00007/00005/00037 بررسي مقايسه‌اي کامبيوم بخش سالم با بخش سرطاني بلند مازو (Quercus castaneae folia‎)
01/00007/00005/00038 بررسي تاثير مواد افزودني غيرفيبري بر خميرساز و ويژگيهاي کاغذ بازيافتي از مخلوط کاغذهاي بسته‌بندي باطله
01/00007/00005/00039 بررسي مقايسه‌اي خصوصيات کاغذ سازي دو کلن صنوبر با فرايندهاي مکانيکي توسعه يافته
01/00007/00005/00040 توليد و ارزيابي خمير حل شدني از دو گونه ممرز و انجيلي
01/00007/00005/00041 بررسي خصوصيات تخته MDF‎ از باگاس (تفاله نيشکر)
01/00007/00005/00042 تدوين برنامه خشک‌کردن چوب توسکا به ضخامت ‎? سانتيمتر (Ainus subeordoata‎)
01/00007/00005/00043 قابليت اشباع چوب صنوبر (شالک: Populus nigravar. horizontalis‎)در سه سطح رطوبتي و سه ارتفاع
01/00007/00005/00044 بررسي امکان تهيه خمير کاغذ از کاه گندم به روش سولفيت خنثي (NSSC) جهت تهيه کاغذ کنگره‌اي
01/00007/00005/00045 امکان‌سنجي استفاده از ضايعات پلاستيک و خاک اره در ساخت مواد مرکب چوب – پلاستيک
01/00007/00005/00046 تشخيص پوسيدگي درختان راش با استفاده از روش فراصوت (اولتراسونيک)
01/00007/00005/00047 تأثير اجزاي مختلف خمير کاغذ حاصل از کارتن‌هاي کهنه (OCC‎) در ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي کاغذ
01/00007/00005/00048 بررسي امکان توليد خمير باگاس به روش سولفيت خنثي براي تهيه کاغذ کنگره‌اي و روزنامه در مجتمع چوب کاغذ مازندران
01/00007/00005/00049 بررسي خصوصيات تخته MDF‎ از پسماند ريشه شيرين‌بيان
01/00007/00005/00050 بررسي استفاده از خمير کاغذ سوداي باگاس به منظور توليد کاغذهاي روزنامه و کنگره‌اي در مجتمع چوب و کاغذ مازندران
01/00007/00005/00051 بررسي توليد خمير کاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه آفتابگردان و ارزيابي آن به منظور توليد کاغذ کنگره‌اي در صنايع چوب و کاغذ مازندران.-
01/00007/00005/00052 بررسي استفاده از ضايعات روکش و تخته لايه در صنايع تخته خرده چوب.-
01/00007/00005/00053 بررسي ويژگيهاي تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF‎)ساخته شده از صنوبر P.nigra‎.-
01/00007/00005/00054 تدوين برنامه خشک کردن چوب افراپلت (Acerinsigne Bios‎) به ضخامت ‎? سانتيمتر.-
01/00007/00005/00055 تدوين اندازه‌هاي اسمي چوبهاي استحصالي از برش گرده بينه.-
01/00007/00005/00056 بررسي امکان استفاده از لجن واحد تصفيه پساب به عنوان بخشي از مواد اوليه فيبري جهت توليد کاغذ کنگره‌اي
01/00007/00005/00057 استفاده از پلي‌پروپيلن اکسيد شده به عنوان سازگارکننده در ساخت مواد مرکب پلي‌پروپيلن- آرد چوب
01/00007/00005/00058 بررسي پارامترهاي مهم در خواص تخته گچ مسلح با الياف طبيعي
01/00007/00005/00059 مقايسه ويژگيهاي خمير و کاغذ گونه ممرز شاخه زاد و دانه زاد
01/00007/00005/00060 بررسي خصوصيات خمير و کاغذ با راندمان بالا و CMP‎، از دو گونه صنوبر دلتوئيدس واروامريکن
01/00007/00005/00061 بررسي امکان استفاده از چوب صنوبر به جاي چوب راش در ترکيب با چوب ممرز براي توليد خمير شيميايي – مکانيکي جهت ساخت کاغذ روزنامه.-
01/00007/00005/00062 بررسي توليد خمير کاغذ CMP‎ از کاه گندم
01/00007/00005/00063 بررسي تاثير عوامل توليد بر روي بهره‌وري در صنايع چوب و کاغذ ايران (چوکا) با تاکيد بر خط توليد خمير و کاغذ
01/00007/00005/00064 بررسي مقدار مصرف بهينه پوست درخت در ساخت تخته خرده چوب سه لايه از چوب صنوبر شالک
01/00007/00005/00065 بهينه‌سازي خشک کردن چوب گونه ممرز Corpinus betulus‎ به ضخامت ?/‎? سانتيمتر در کوره
01/00007/00005/00066 بررسي نفوذ پذيري طولي چوب ممرز به مايعات
01/00007/00005/00067 بررسي و پيش‌بيني خواص راستايي کاغذ فلوتينگ
01/00007/00005/00068 بررسي امکان بهبود خصوصيات خمير حاصل از باگاس با استفاده از ني هورالهويزه.-
01/00007/00005/00069 بررسي تاثير نوع گونه و ماده افزوني در گيرائي ذرات چوب با سيمان.-
01/00007/00005/00070 جوهرزدايي و سفيد سازي کاغذهاي روزنامه و مجله باطله.-
01/00007/00005/00071 بررسي و مقايسه خواص فيزيکي و آناتوميکي گونه پيسه‌آ (Piceaabies‎) در جنگلهاي دست کاشت شمال ايران (لاجيم و کلدردشت).-
01/00007/00005/00072 تحليل و اندازه‌گيري تنش‌هاي مهندسي تئوري وتجربي در سيستم مرکب متقارن و نامتقارن ارتوتروپيک از دو گونه چوب راش و توسکا.-
01/00007/00005/00073 مطالعه اثرات ميزان ليگنين‌زدايي بر روي خصوصيات خمير و کاغذ کرافت.-
01/00007/00005/00074 اندازه‌گيري خواص مهندسي نمونه‌هاي حالت خشک‌گونه افرا شيردار (Acer cappadocicum (Dry station‎
01/00007/00005/00075 بررسي بازرگاني چوب در ايران و امکان صادرات مصنوعات چوبي به کشورهاي عرب حوزه خليج فارس
01/00007/00005/00076 بررسي تاثير بکارگيري کاغذ باطله بسته‌بندي در توليد کاغذ مقواي کنگره‌اي در مجتمع چوب و کاغذ مازندران
01/00007/00005/00077 بررسي اقتصادي، فني و امکانات اعمال سيستمهاي بهره‌وري (با تاکيد بر بهره‌وري نيروي انساني) در يک کارخانه صنايع چوب به عنوان نمونه
01/00007/00005/00078 تعيين برتري نسبي بين سه گونه دست کاشت کاج تهران، صنوبر و شالک جهت مصرف در معدن
01/00007/00005/00079 بررسي مقاومت مکانيکي تخته‌هاي ساخته شده از ذرات تراشه
01/00007/00005/00080 ارزيابي غير مخرب مواد مرکب چوب- پلاستيک با روش اولتراسونيک
01/00007/00005/00081 تخته فيبر نيمه سنگين مسلح شده با شبکه هاي فلزي و مصنوعي بافته و ويژگي هاي مکانيکي آن
01/00007/00005/00082 خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب هيبريد ساخته شده از پلي پروپيلن، آرد چوب و الياف شيشه
01/00007/00005/00083 کندسوز کردن تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF‎) توسط کود سوپر فسفات (تريپل)
01/00007/00005/00084 بررسي اثر تيمار ترکيبي گرم‌آبي- مکانيکي بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي چوب صنوبر (Populus deltoids‎)
01/00007/00005/00085 تدوين برنامه خشک کردن چوب گونه نمدار (Tilia begonifolia‎) از منطقه خيرود کنار نوشهر به ضخامت ?/‎? سانتي‌متر
01/00007/00005/00086 تاثير خصوصيات کاغذ لاينروفلوت بر ويژگي‌هاي ورق کارتن
01/00007/00005/00087 اثر استيله کردن بر رفتار حرارتي و مقاومت به آتش تخته لايه راش
01/00007/00005/00088 تدوين برنامه خشک‌کردن چوب ممرز استان گلستان به ضخامت ?/‎? سانتيمتر در کوره
01/00007/00005/00089 ارزيابي غيرمخرب درختان سر پا راش به وسيله تکنيک اولتراسونيک
01/00007/00005/00090 تاثير استيله‌کردن الياف صنوبر بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF‎)
01/00007/00005/00091 امکان ساخت مواد مرکب چوب – پلاستيک با استفاده از ضايعات تخته خرده چوب و MDF‎ و ضايعات پلي اتيلن سنگين
01/00007/00005/00092 رنگبري خمير كاغذ سودا-آنتراكينون الياف كارتن هاي كهنه بازيافتي(OCC) با استفاده از توالي OQ(OP)P
01/00007/00005/00093 بهبود مقاومت به ضربه مواد مرکب پلي پروپيلن بازيافتي – آرد چوب با استفاده از اصلاح کننده ضربه
01/00007/00005/00094 جلوگيري از گسترش تخريب زيستي چوب با استفاده از پلي اتيلن گليکول
01/00007/00005/00095 اثر سيللاسيون با سيليکات سديم (آب شيشه) بر روي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي چوب راش
01/00007/00005/00096 دوام زيستي چوب پلاستيک ساخته شده با الياف استيله شده
01/00007/00005/00097 کاربرد تحليل هزينه – فايده در توليد چوب پلاستيک در ايران
01/00007/00005/00098 اثر مواد شيميايي بر خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب پلاستيک هيبريد شده با الياف شيشه
01/00007/00005/00099 خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب ساخته شده از آرد پوست و پلي پروپيلن
01/00007/00005/00100 ارزيابي غير مخرب اتصالات چسبي در چوب راش به روش فراصوت
01/00007/00005/00101 تمام چكيده هاي چوب شناسي و صنايع چوب
01/00007/00005/00102 خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب آرد چوب – پلي پروپيلن فوم شده
01/00007/00005/00103 کنترل آلودگي پساب کارخانه بازيافت کاغذ به روش الکتروشيميايي
01/00007/00005/00104 مقاومت به آتش و ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي ماده مرکب ساخته شده از الياف تيمار شده با TSP‎ و پلي استايرن ضايعاتي
01/00007/00005/00105 اثر سازگارکنندگي ليگنين کرافت در مواد مرکب چوب-پلي پروپيلن
01/00007/00005/00106 توليد نانوکريستال سلولز از کاه گندم
01/00007/00005/00107 دوام زيستي چوب صنوبر فشرده شده به روش تيمار ترکيبي گرمايي-مکانيکي (CHTM)
01/00007/00005/00108 تأثير افزودن آنتراکينون در توليد خميرکاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC) از گونه هاي صنوبر و ممرز
01/00007/00005/00109 با پراکسيد هيدروژن بدون استفاده ( CMP‎) رنگبري خمير شيميايي- مکانيکي از سيليکات سديم
01/00007/00005/05025 بررسي دوام چوب راش در حالت طبيعي و حفاظت شده با نمکهاي محلول در آب در برابر قارچ رنگين کمان (Coriolus versicolor‎)
01/00007/00005/26241 مطالعه سينتيکي تهيه خمير کاغذ از چوب چند گونه پهن برگ.-
01/00007/00005/26242 ارزيابي خوشه صنعتي مبلمان يافت‌آباد-تهران
01/00007/00005/26243 مقايسه توليد نانو بلورهاي سلولز از کاغذ باطله اداري سفيد با دو تيمار اسيد مالئيک و اسيد سولفوريک
01/00007/00005/26244 بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب- پلاستيک حاصل از مخلوط پلي اتيلن و پلي پروپيلن
01/00007/00005/26245 تاثير تيمار گرم‌آبي بر ويژگي مقاومت برشي چسب در چوب‌هاي راش (Fagus orientalis‎) و پالونيا (Paulownia fortunei‎
01/00007/00005/26246 کاربرد ذرات نانو کربن لوله‌اي شکل در چندسازه‌هاي آرد چوب
01/00007/00005/26247 بررسي کارآيي پراکسيد هيدروژن در مرحله جوهرزدايي و رنگبري کاغذهاي باطله
01/00007/00005/26249 متن
01/00007/00005/26250 ساخت تخته سبک مقاوم به آتش از روزنامه باطله و تعيين برخي از ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي
01/00007/00005/26251 تهيه نرم‌افزار طراحي يک واحد الگو در خمير کاغذ
01/00007/00005/26252 بررسي تاثير پهناي رويش سالانه بر روي کيفيت تکنولوژيک و کاربرد چوب کاج تداPINUS TAEDA‎
01/00007/00005/26253 بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب هيبريد ساخته شده از پلي پروپيلن بازيافتي، الياف چوب و الياف شيشه
01/00007/00005/26254 اثراستفاده از ليگنين کرافت جزء جزء شده روي ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب آرد چوب پلي پروپيلن
01/00007/00005/26255 تيمار الکتروشيميايي ليکور سياه حاصل از فرآيند خميرسازي سودا- آنتراکينون کاه گندم
01/00007/00005/26256 تاثير عمل‌آوري قليايي بر خواص فيزيکي، مکانيکي و حرارتي مواد مرکب آرد چوب راش- پلي پروپيلن
01/00007/00005/26257 بررسي اثر سازگارکنندگي پلي‌پروپيلن اکسيد شده در حالت مذاب و محلول در مواد مرکب الياف چوب پلي پروپيلن- نانورس
01/00007/00005/26258 اثر ليگنين کرافت بر ويژگي‌اي بيوکامپوزيت پلي لاکتيک اسيد/ نانو سلولز
01/00007/00005/26259 بررسي مقايسه‌اي اثر استفاده از ميکرو و نانو کريستالين سلولز بر ويژگي‌هاي ساختاري فوم پلي لاکتيک اسيد
01/00007/00005/26260 طراحي و ساخت ميز و صندلي تحرير مدارس (چوبي تک نفره) بر اساس ابعاد آنتروپومتري دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر يزد
01/00007/00005/26261 مقايسه اثر افزودن اوره وآنتراکينون در فرايند خمير سازي سوداي باگاس
01/00007/00005/26262 بررسي اثر تيمار روغن گرمايي بر ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي چوب نراد (.Abies sp‎).-
01/00007/00005/26263 بررسي واکشيدگي ضخامت کامپوزيت آرد راش پلي پروپيلن با روش آناليز تصويري و تاثير جذب آب بر ويژگي‌هاي مکانيکي آن
01/00007/00005/26264 تغيير رنگ ناشي از هوازدگي طبيعي در چوب نراد (.Abies sp‎) تيمار شده به روش روغن گرمايي
01/00007/00005/26265 بررسي پتانسيل ايزولاسيون صوتي و گرمايي کلبه چوبي ساخته شده به روش روغن گرمايي
01/00007/00005/26266 تاثير پلي‌پروپيلن اکسيد شده به عنوان سازگارکننده بر خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت‌هاي حاصل از پلي‌پروپيلن و سه نوع پسماند کشاورزي
01/00007/00005/26267 تيمار ليکور سياه حاصل از فرآيند خميرسازي سودا-آنتراکينون کاه گندم با فرآيند ترکيبي ازن/ پراکسيدهيدروژن
01/00007/00005/26268 اثر نانوکيتوزان بر ويژگي‌هاي فيزيکي، مکانيکي و دوام زيستي چوب.-
01/00007/00005/26269 اثر انيدريد مالئيک بر تيمار روغن گرمايي چوب
01/00007/00005/26270 اثر نانورس بر مقاومت به ضربه مواد مرکب آرد چوب- پلي‌پروپيلن ضايعاتي
01/00007/00005/26271 اثر خزش بر انتشار فرمالدهيد از تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF‎).-
01/00007/00005/26272 خواص فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب پلاستيک حاصل از ترکيب‌هاي مختلف پلاستيک بازيافتي
01/00007/00005/26273 تاثير نانوکايتوزان بر ويژگي‌هاي مقاومتي کاغذهاي بازيافتي
01/00007/00005/26274 ويژگي‌هاي سطحي چوب پوشش داده شده با پوشش‌هاي پايه روغني و نانو پس از هوازدگي طبيعي
01/00007/00005/26275 بررسي امکان استفاده از خمير CMP‎ حاصل از مغز ساقه کنف براي جايگزيني نسبي با خمير CMP‎ پهن برگان داخلي در ساخت کاغذ روزنامه
01/00007/00005/26276 اثر ليگنين بر استفاده از نرمه‌ها و قطعات الياف کاغذسازي به‌منظور توليد فيلم سلولزي به‌وسيله مايع يوني بوتيل متيل ايميدازوليوم کلرايد
01/00007/00005/26277 طراحي و ساخت کلبه چوبي از چوب نراد اصلاح شده به روش روغن گرمايي و بررسي آن با آزمون غير مخرب.-
01/00007/00005/26278 ويژگي‌هاي فيزيکي ماده مرکب نانو بلور سلولز/ پلي‌هيدروکسي بوتيرات (PHB‎) توليد شده از باکتري Cupriavidus necator‎.-
01/00007/00005/26279 ويژگيهاي مکانيکي ماده مرکب نانو کريستال سلولز/ پلي هيدروکسي بوتيرات توليد شده از باکتري cupriavidus necator‎.-
01/00007/00005/26280 ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي چوب پلاستيک ساخته شده با الياف استيله شده
01/00007/00005/26281 هوازدگي طبيعي چندسازه آرد چوب- پلي‌پروپيلن بازيافتي
01/00007/00005/26282 ارتقاي چسب اوره فرمالدهيد مورد استفاده در تخته خرده چوب با استفاده از ليگنين اصلاح شده فرآيند سوداي باگاس و نانورس

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme