عناوین پایان نامه های رشته محیط زیست

01/00007/00006/00001 بررسي و اندازه‌گيري هيدروکربنهاي نفتي ناشي از آتش سوزي چاههاي نفت کويت در اکوسيستم‌هاي آبي و خاکي استان خوزستان – متن كامل
01/00007/00006/00002 تعيين تغييرات کاربردي زمين در شهر تبريز از زمان اجراي طرح جامع
01/00007/00006/00003 شناسايي و بررسي فون پرندگان زمستان گذران (در محوطه دانشکده منابع طبيعي نور).
01/00007/00006/00004 بررسي روشهاي کشت آتريپلکس کانسنس در مراتع قشلاق محمدلو کرج
01/00007/00006/00005 ارزيابي آفت کشهاي ارگانوکلره (OCPs‎) و ترکيبات پلي کلره بي فنيل (PCBs‎) درشيرهاي پاستوريزه با در صدهاي چربي مختلف
01/00007/00006/00006 کاربرد مفاهيم اکولوژي سيماي سرزمين در ارزيابي اثر تغيير کاربري زمين بر توليد روان‌آب در حوزه آبخيز نکا
01/00007/00006/00007 ارزيابي اولويت‌هاي بازيافت و پتانسيل توليد کمپوست از مواد زائد جامد شهري شهرضا
01/00007/00006/00008 پايش بيولوژيک مواجهه زيست محيطي و شغلي با جيوه و ارزيابي فاکتورهاي موثر بر مقادير آن
01/00007/00006/00009 مطالعه همبستگي طول و وزن ماهي با تراکم جيوه در اندامهاي مختلف ماهي سفيد سواحل مرکزي خزر جنوبي
01/00007/00006/00010 ارائه مدل مکاني-زماني ارزيابي عرضه و تقاضاي زمين براي محل‌هاي دفن مواد زايد جامد با استفاده از مدلسازي توسعه شهري در محيط GIS‎ (مطالعه موردي: شهر گرگان)
01/00007/00006/00011 مقايسه غلظت جيوه در پنج گونه از ميگوهاي خليج‌فارس
01/00007/00006/00012 تاثير لجن فاضلاب بر غلظت جيوه در خاک و گياه ذرت
01/00007/00006/00013 اندازه‌گيري و مقايسه غلظت جيوه در رسوبات و اندام‌هاي مختلف برخي از گياهان آبزي تالاب انزلي
01/00007/00006/00014 بررسي و مقايسه هيدروکربن‌هاي آروماتيک چند حلقه‌اي در برخي آبهاي سطحي و زيرزميني استان‌هاي گلستان و مازندران
01/00007/00006/00015 بررسي تجمع زيستي آفت‌کش‌هاي ارگانو کلره(OCPs‎) و ترکيبات پلي کلره بي‌فنيل(PCBs‎) در شير مادران مناطق مرکزي سواحل جنوبي درياي خزر
01/00007/00006/00016 کاربرد روش پاسخ سطحي در سيستم جذب بيولوژيک فلزات سنگين (سرب، کادميم و نيکل) توسط قارچ Aspergillus niger‎ در محيط هاي آبي
01/00007/00006/00017 ارزيابي اکولوژيک و مکان‌يابي رويشگاه‌هاي جايگزين رويشگاه لاله واژگون منطقه حفاظت شده مانشت ايلام با رويکرد GIS‎
01/00007/00006/00018 تبديل ملاس پسماند کارخانه‌هاي قند به اتانول با استفاده از سلولهاي تثبيت يافته Saccharomyces cerevisiae‎ در بيوراکتورهاي پيوسته و ناپيوسته
01/00007/00006/00019 ارتباط ميزان جيوه موجود در موي کودکان با مقادير آن در شير و موي مادران و ارزيابي فاکتورهاي مؤثر بر آن
01/00007/00006/00020 آمايش سرزمين شمال کوهپايه
01/00007/00006/00021 تعيين ميزان عناصر سرب و کادميوم در آب، رسوبات معلق، رسوبات بستر، ماهي و کفزيان رودخانه هراز
01/00007/00006/00022 بررسي عادات غذايي چرخ ريسکها(Paridae‎) در جنگلهاي جلگه‌اي نور
01/00007/00006/00023 بررسي ميزان سرب موجود در خاک و نباتات حاشيه جاده سراسري مازندران (بهشهر- آمل)
01/00007/00006/00024 بررسي ميزان عناصر سرب و کادميوم در آب، رسوبات معلق و بافت ماهيچه‌اي ماهي در رودخانه قره‌چاي
01/00007/00006/00025 بررسي رابطه تراز صوتي معادل با تراکم وسايل نقليه موتوري و مقايسه آن با استاندارد ايران در شهر يزد
01/00007/00006/00026 تعيين نسبت نيکل و واناديوم ناشي از آلودگي‌هاي نفتي در صدف خوراکي (Saccpstrea cucullata‎) در سواحل هرمزگان
01/00007/00006/00027 بررسي مقايسه‌اي تنوع، تراکم و پراکنش پرندگان آبزي زمستان گذران در تالاب بين المللي آلاگل و راگون کياشهر
01/00007/00006/00028 تعيين کيفيت بهداشتي هواي تهران با استفاده از شاخص AQI‎ در سال ‎????
01/00007/00006/00029 مقايسه مورفوبيومتريک چرخ ريسک بزرگ Parus major‎ در مشهد، نور و همدان
01/00007/00006/00030 فنولوژي توليد مثل و موفقيت زادآوري با کلان بزرگ در رامسر
01/00007/00006/00031 امکان سنجي بازيافت زباله‌هاي شهري در بابل
01/00007/00006/00032 بررسي ميزان گازهاي شاخص کيفيت هوا در برخي از تونلهاي جاده هراز
01/00007/00006/00033 بررسي نوع و ميزان آلاينده‌هاي ناشي از ماهيچه‌سازي به روش Hot Box‎ در واحد ريخته‌گري ايران خودرو
01/00007/00006/00034 مطالعه بيوسيستماتيک جنس موش جنگلي (Genus Apodemus‎) در استانهاي تهران، مازندران و شمال شرقي خراسان
01/00007/00006/00035 سنتز نانوزئوليت با منبع سيليس حاصل از خاکستر پوسته برنج
01/00007/00006/00036 فرايند کمپوست‌سازي همزمان پسماند شهري و خاک اره: بهينه‌سازي نسبت کربن به نيتروژن
01/00007/00006/00037 آلودگي صدا و نقشه‌سازي اکوسيستمهاي شهري
01/00007/00006/00038 مديريت مواد زايد جامد شهر نور
01/00007/00006/00039 آمايش سرزمين حوزه آبخيز طالقان از ابتدا تا سد سنگبان
01/00007/00006/00040 بررسي فنولوژي توليد مثل و ميزان موفقيت زادآوري پرستوي دريائي گونه سفيد Chlidonias hybridus در آب بندان‌هاي دائمي زرين کلا و مرزون آباد استان مازندران
01/00007/00006/00041 استفاده از منعقدکننده‌ها و لخته‌سازهاي کاتيوني در کاهش کدورت و COD پساب کارخانه بازيافت کاغذ
01/00007/00006/00042 ارزيابي و مقايسه عناصر سلنيم و جيوه در بافت خوراکي و کبد ماهي شوريده وکفشک تيز دندان درآبهاي خوزستان
01/00007/00006/00043 بررسي مقايسه‌اي نقش موانع فيزيکي و بيولوژيک در کاهش آلودگي صوتي حد فاصل پارک جنگلي نور تا پارک جنگي سي‌سنگان نور، ايران
01/00007/00006/00044 ارزيابي تجمع عناصر سنگين در بافتهاي مختلف موش قهوه‌اي در شهر نور
01/00007/00006/00045 نقش رفتار اکولوژيک در غلظت عناصر سنگين در بافت عضله گونه‌هاي بنتيک گربه ماهي بزرگ (Arius thalassinus‎) و سپرماهي چهارگوش (Himantura gerrardi‎) و گونه پلاژيک گيش چشم درشت (Selar crumenophthalmus‎) خليج فارس
01/00007/00006/00046 مطالعه و تدوين راهنماي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرحهاي توسعه گردشگري
01/00007/00006/00047 مطالعه تغييرات درون گونه‌اي جردبزرگ در ترکمن صحرا (Rhombomys pimus‎)
01/00007/00006/00048 بررسي روند تغييرات و ميزان فلزات سنگين (Pb,Zn,Cu,Cd‎) در گاماروسهاي مصب رودخانه‌هاي سواحل درياي خزر (نور تا فريدون‌کنار)
01/00007/00006/00049 بررسي و شناخت اثرات توسعه بر محيط زيست در استان هرمزگان با استفاده از مدل تخريب
01/00007/00006/00050 بررسي عملکرد کمي و کيفي بازيافت در منطقه ‎?? شهرداري تهران
01/00007/00006/00051 بررسي اکولوژيک جمعيت ماهيان رودخانه حله
01/00007/00006/00053 بررسي مطلوبيت زيستگاه آهو در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران استان يزد
01/00007/00006/00054 بررسي سطوح غلظت نيترات و نيتريت در آبهاي سطحي و زيرزميني حد فاصل محمودآباد تا رويان
01/00007/00006/00055 مکانيابي پهنه‌هاي مناسب براي اکوتوريسم در مناطق ساحلي شهرستانهاي رودسر تا آستانه‌اشرفيه در استان گيلان با استفاده از GIS
01/00007/00006/00056 بررسي سطوح غلظت کادميوم در ادرار مردان سيگاري و غير سيگاري
01/00007/00006/00057 پهنه‌بندي حفاظتي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با روش‌هاي تجزيه تحليل سيستمي و منطق فازي به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي
01/00007/00006/00058 بررسي مقايسه‌اي تنوع، تراکم و پراکنش پرندگان آبزي زمستانگذاران در تالابهاي بين‌المللي سلکه و سياه کشيم (کلاس اسفند)
01/00007/00006/00059 تعيين ميزان و منشاء عناصر سنگين (سرب، کادميوم، کروم و مس) در رسوبات تالاب بين‌المللي ميانکاله
01/00007/00006/00060 اندازه گيري و مقايسه ميزان تجمع برخي از عناصر سنگين در پاره‌اي از آبزيان تجاري منطقه بوشهر
01/00007/00006/00061 بررسي زماني و مکاني رسوب تر در سواحل شمالي ايران (نور)
01/00007/00006/00062 بررسي تنوع زيستي گونه‌هاي ماهيان رودخانه هراز
01/00007/00006/00063 ارائه مدل مکان‌يابي پارک‌هاي شهري در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهر بجنورد)
01/00007/00006/00064 تعيين نيازهاي اکولوژيکي و پراکنش قوچ و ميش در پارکهاي ملي خجير و سرخه حصار.-
01/00007/00006/00065 تعيين ميزان تجمع برخي عناصر سنگين در مراحل مختلف زيست آرتمياي درياچه اروميه.-
01/00007/00006/00066 بررسي ارتباط بز کوهي بازيستگاهش در منطقه خرم دشت – کلاردشت.-
01/00007/00006/00067 ارائه روشهاي ارزشگذاري اکوسيستم‌هاي طبيعي با مطالعه موردي ارزش زيستگاهي پرندگان تالاب ميانکاله.-
01/00007/00006/00068 مطالعه ارزشهاي زيست محيطي تالاب گميشان با تاکيد بر جنبه‌هاي شيلاتي به روش C.V.M‎.-
01/00007/00006/00069 بررسي ارتباط و همبستگي بين گونه‌هاي عمده پستاندار حيات وحش و گونه‌هاي جنگلي در منطقه حفاظت شده دنا
01/00007/00006/00070 تاثير فعاليتها زراعي و خانگي بر نوترنيتهاي تالاب انزلي
01/00007/00006/00071 بررسي بقاياي سم ديازينون در سواحل نور
01/00007/00006/00072 بررسي بقاياي ديازينون در برگ، ساقه و دانه برنج oryza sative‎
01/00007/00006/00073 بررسي اثرات زيست محيطي دپوي زباله در ساحل شهر رودسر
01/00007/00006/00074 بررسي اکوتوريسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردي خشکه‌داران
01/00007/00006/00075 بررسي ميزان برداشت مجاز از پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان
01/00007/00006/00076 نقش گياهان آبزي، در پالايش فلزات سنگين در تالاب ميانکاله
01/00007/00006/00077 بررسي نقش ايستگاههاي اخذ عوارض در افزايش گازهاي آلاينده SO2,Co‎ ناشي از وسايل نقليه و مصرف سوخت
01/00007/00006/00078 ارزيابي آلودگي ناشي از کارگاههاي پرورش ماهي قزل آلا در رودخانه هراز
01/00007/00006/00079 ارزيابي اثرات زيست محيطي سد و نيروگاه برقابي کوران بوزان
01/00007/00006/00080 بررسي ترکيبات PAH‎ در هواي تهران
01/00007/00006/00081 نقش ميزان و الگوي متفاوت مصرف ماهي و آمالگام دنداني در غلظت جيوه بزاق و موي زنان مناطق مختلف ايران
01/00007/00006/00082 مطالعه تغييرات درون گونه‌اي پايکاOchotona rufescens‎در استان خراسان.-
01/00007/00006/00083 آمايش سرزمين حوزه آبخيز نهندچاي.-
01/00007/00006/00084 آمايش سرزمين منطقه حفاظت شده ارسباران.-
01/00007/00006/00085 آمايش سرزمين منطقه حفاظت شده ارسباران
01/00007/00006/00086 مديريت دفع مواد زايد جامد شهر زنجان.-
01/00007/00006/00087 بررسي اثرات آلودگيهاي زيست محيطي (بويژه فلزات سنگين) در رودخانه کارون (آب – رسوبات – آبزيان).-
01/00007/00006/00088 تاثير آلودگي عناصر سنگين در تالاب انزلي بر عضله و پوسته خرچنگ آستاکوس لپتوداکتيلوس Astacus tepto dactyus‎.-
01/00007/00006/00089 بررسي روند اثرات فلزات سنگين بر منابع آبي استان خوزستان بعد از آتش سوزي چاههاي نفت کويت
01/00007/00006/00090 بررسي آلودگي ناشي از هفت فلز سنگين (آرسنيک، جيوه، سرب، کادميوم، کروم، نيکل و واناديوم) و هيدروکربنهاي نفتي (بصورت total‎) در آب و رسوبات بندر انزلي
01/00007/00006/00091 بررسي آلودگي صوتي در منطقه ‎?? تهران و رسم منحني‌هاي هم صدا بروش NC‎
01/00007/00006/00092 بررسي مقادير آلودگي ناشي از هفت عنصر سنگين (AS,V.Cd,Gr,Hg,pb,Ni‎) و هيدروکربن کل در بندرهاي شهيدرجايي و شهيد باهنر، بندرعباس
01/00007/00006/00093 ارزيابي زيستگاه قوچ و ميش پارک ملي گلستان
01/00007/00006/00094 مباني حفاظت محيط زيست در اسلام
01/00007/00006/00095 تعيين آلودگي مواد راديواکتيو در آب و خاک منطقه رامسر به روش راديومتري
01/00007/00006/00096 اندازه‌گيري مواد راديواکتيو در آب، خاک، و نباتات در منطقه ساري به روش راديومتري
01/00007/00006/00097 طراحي مهندسي اولين پارک ملي دريايي ايران در منطقه حفاظت شده حرا
01/00007/00006/00098 مدل‌سازي توسعه فيزيکي شهر گرگان با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور و رگرسيون لجستيک
01/00007/00006/00099 مدل‌سازي کميت آب درياچه مهارلو در محيط STELLA‎
01/00007/00006/00100 تاثير رژيم غذايي، مکان غذايابي و جنسيت بر تجمع جيوه در تعدادي از پرندگان تالاب شادگان، خوزستان
01/00007/00006/00101 توليد بيوپليمر polyhydroxyalkanoate‎ از شربت ذرت با استفاده از باکتري Wautersia eutropha‎
01/00007/00006/00102 ارزيابي خطر آلودگي جيوه در راسته گوشتخواران ايران و تعيين عوامل فردي و محيطي موثر بر آن
01/00007/00006/00103 استفاده از راکتور ترکيبي ازن و کربن فعال در کاهش رنگ و COD‎ ويناس حاصل از تخمير الکلي
01/00007/00006/00104 بررسي ميزان باقيمانده آفت‌کش‌ها و روند تغييرات آن در دوره‌هاي زماني پيش و پس از برداشت در خيار گلخانه‌اي(Cucumis sativus L‎)
01/00007/00006/00105 تاثير وزن و رژيم غذايي بر ميزان تجمع OCPs‎ و PCBs‎ در عضله ‎5‎ گونه ماهي تالاب شادگان، استان خوزستان
01/00007/00006/00106 انباشتگي آفت‌کش‌هاي آلي کلره (OCPs‎) و بي‌فنيل‌هاي پلي کلره (PCBs‎) در سه گونه از ماهيان، آب و رسوبات تالاب بين المللي انزلي
01/00007/00006/00107 ارزيابي مواجهه مادران باردار با آفت‌کش‌هاي آلي کلره و ترکيبات بي‌فنيل‌هاي پلي‌کلره به کمک آناليز مو، درشهرهاي اهواز و نوشهر
01/00007/00006/00108 جذب بيولوژيک فلزات سنگين (کبالت، کادميم و نيکل) در ستون فشرده شده با استفاده از مخمر تثبيت شده Saccharomyces cerevisiae‎ در محيط هاي آبي
01/00007/00006/00109 بررسي آسيب احتمالي مادران و نوزادان ناشي از مصرف ماهي آلوده به جيوه در شهرستان ماهشهر
01/00007/00006/00110 تاثير استفاده از منابع کربني در توليد کوپليمر هيدروکسي بوتيرات و والرات با استفاده از باکتري Cupriavidus necator‎
01/00007/00006/00111 بررسي تغييرات کمي آبهاي سطحي با استفاده از مدل‌سازي روند توسعه شهري به روش SLEUTH‎ در شهرهاي چالوس و نوشهر، ايران
01/00007/00006/00112 تعيين کلاسه کيفي آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص زيستي هيلسنهوف و پارامترهاي فيزيکوشيميايي
01/00007/00006/00113 بررسي رابطه غلظت عناصر سنگينcu‎،zn‎،pb‎،cd) r‎) در رسوبات و ماکروبنتيک رودخانه کرج ( مطالعه موردي پايين دست سد اميرکبير)
01/00007/00006/00114 تعيين غلظت جيوه در اندام‌هاي مختلف باکلان (Phalacrocorax carbo‎)
01/00007/00006/00115 تعيين کلاسه کيفي آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص زيستي هيلسنهوف و پارامترهاي فيزيکوشيميايي
01/00007/00006/00116 اندازه‌گيري و مقايسه غلظت جيوه در اندامهاي مختلف اردک ماهي Esox lucius‎ در تالاب انزلي
01/00007/00006/00117 اندازه‌گيري و مقايسه بقاياي آفت کشهاي ارگانوفسفره در آبهاي سطحي و زيرزميني در شرق استان مازندران(نور-بهشهر)
01/00007/00006/00118 اندازه‌گيري و مقايسه بقاياي آفت کش‌هاي ارگانوکلره در آبهاي سطحي و زيرزميني استان مازندران
01/00007/00006/00119 تعيين ميزان برداشت مجاز از پرندگان مهاجر آبزي استان مازندران(از ساري تا نور)
01/00007/00006/00120 مطالعه جامعه پرندگان آبزي و کنار آبزي درياچه سد حن ا به منظور معرفي منطقه به عنوان يکي از سايت‌هاي Important Bird Area‎
01/00007/00006/00121 بررسي ارتباط بين وزن کل، طول کل و جنسيت با ميزان جيوه و امگا-EPA) 3‎ و DHA‎) در ميگوي ببري سبز (Penaeus semisulcatus‎) و لابستر (Thenus orientalis‎) در خليج‌فارس (حدفاصل قشم تا کيش)
01/00007/00006/00122 ارزيابي روش شمارش گروه‌هاي سرگين جهت برآورد اندازه جمعيت گوزن زرد ايراني در پناهگاه حيات وحش دشت ناز ساري
01/00007/00006/00123 ارزيابي غلظت عناصر ضروري (مس، روي و آهن) و سمي (کادميوم) در بافت هاي کبد و عضله دو گونه از ماهيان کفشک تيزدندان Psettodes erumei‎ و شوريده Otolithes ruber‎ در سواحل شمال غربي خليج فارس
01/00007/00006/00124 تعيين و بهينه سازي پارامترهاي مدل ترسيب کربن (CENTURY ) در دشت حسين آباد سربيشه خراسان جنوبي
01/00007/00006/00125 جذب زيستي مخلوط فلزات سنگين در محلول‌هاي آبي با استفاده از بيومس قارچ Aspergillus niger
01/00007/00006/00126 بررسي ميزان فلزات سنگين در موي مادران شيرده منطقه صنعتي لنجان و رابطه آن با عناصر ضروري
01/00007/00006/00127 ميزان سرب و کادميم و رابطه آن با ميزان عناصر ضروري در شير مادران منطقه صنعتي لنجان اصفهان
01/00007/00006/00128 مقايسه غلظت عناصر کادميم، مس، سلنيوم و روي در بافت‌هاي عضله و هپاتوپانکراس ماهي مرکب ببري (Sepia pharaonis) و اسکوئيد هندي (Uroteuthis duvauceli) در شمال خليج فارس
01/00007/00006/00129 ارزيابي و مقايسه ترکيبات ارگانوکلره در اندام‌هاي مختلف شغال با توجه به جنس و طول بدن در منطقه مرکزي استان مازندران
01/00007/00006/00130 تمام چكيده هاي محيط زيست
01/00007/00006/00131 سنتز و شناسايي نانوکامپوزيت آلي- معدني کيتوسان و NH2-MCM-41‎ در شبکه پلي سولفان براي حذف يون هاي نيکل، کادميم و سرب از محلول آبي
01/00007/00006/00132 ارزيابي اثرات گزينه هاي مکاني پيشنهادي دفن زباله شهر زنجان بااستفاده از روش ماتريس ارزيابي اثرات سريع
01/00007/00006/00133 مديريت بحران جهت کاهش آثار زمين‌لرزه از طريق مشارکت مردمي (مطالعه موردي: مناطق روستايي جنوب تهران).-
01/00007/00006/25520 تعيين ترکيبات شيميايي و تجمع فلزات سنگين (zn, cu, pb, cd‎) در خاک و گياهان برنج اطراف شهرک صنعتي آمل
01/00007/00006/25521 بررسي غلظت فلزات سنگين As‎، Pb‎ و Hg‎ در چند نوع از برنجصهاي پرمصرف وارداتي و برنجصهاي پر کشت استان مازندران و محاسبه ميزان جذب روزانه اين عناصر
01/00007/00006/25522 بررسي تغييرات مکاني آلودگي برخي فلزات سنگين در آب، رسوب و سه گونه ماهي، تالاب انزلي
01/00007/00006/25523 سنتز و کاربرد نانوذرات کيتوسان کربوکسيل‌دار شده با اسيد مالئيک به منظور حذف يون‌هاي فلزي کادميوم و سرب از محلول‌هاي آبي
01/00007/00006/25524 ايجاد يک سيستم پشتيبان تصميم‌گيري مديريتي براي انتقال گوزن زرد ايراني به مناطق جديد در ايران
01/00007/00006/25525 تاثير تغييرات کاربري اراضي/ پوشش زمين، بر پارامترهاي شيميايي منابع آب زيرزميني پيش‌بيني وضعيت آن‌ها در چهارده سال آينده (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قره سو)
01/00007/00006/25526 کاربرد فرآيند تحليل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي گزينه‌هاي دفن مواد زائد جامد شهري
01/00007/00006/25527 بررسي جيوه، سلنيوم و امگا-‎3‎ در دو گونه از کوسه ماهيان غالب خليج فارس
01/00007/00006/25528 حذف يون‌هاي فلزي کادميوم و سرب از محلول‌هاي آبي با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-48‎ آميني عامل‌دار شده
01/00007/00006/25529 ارزيابي مخاطرات اکولوژيکي بقاياي آفت‌کش‌هاي آلي کلره و ترکيبات بي‌فنيل هاي پلي‌کلره در بافت عضله، کبد و پر برخي پرندگان سطوح غذايي مختلف در نواحي ساحلي استان مازندران
01/00007/00006/25530 استفاده از ماتريس‌هاي رياضي به روش فازي در ارزيابي اثرات توسعه محل‌هاي پيشنهادي دفن زباله استان گلستان و انتخاب بهترين گزينه محل دفن
01/00007/00006/25531 نسبت جيوه آلي به جيوه کل در اندام‌هاي کليه، کبد و عضله باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo‎)، اردک سرسبز (Anas platyrhynchos‎) و چنگر (Fulica atra‎) در شمال ايران
01/00007/00006/25532 تعيين منشأ و پراکنش آلکان‌هاي نرمال در رسوبات سطحي جنگل‌هاي مانگروي سواحل شمالي قشم و بندر خمير- خليج فارس
01/00007/00006/25533 تعيين همبستگي بين بخشهاي ژئوشيميايي مس و روي در رسوبات سطحي و غلظت‌هاي آنها در بافت نرم صدف دوکفه اي Saccostrea cucullata‎ درنواحي جزر و مدي شمال جزيره قشم (خليج فارس).-
01/00007/00006/25534 ارزيابي کارايي مدل‌سازي به روش Multimedia‎ جهت تعيين انباشتگي زيستي ترکيبات PCBs‎ دراردک ماهي در بخش شرقي تالاب انزلي
01/00007/00006/25535 سنتز نوين تک لايه‌هاي نانو بتا سيکلو دکسترين روي پايه‌هاي نانو پروس کربني (MNCNS) و کاربرد آن در حذف برخي از آلاينده‌هاي صنايع نفت، پتروشيمي و محيط زيست
01/00007/00006/25536 ارزيابي کارايي مدل‌سازي به روش Multimedia‎ جهت تعيين انباشتگي زيستي ترکيبات PCBs‎ دراردک ماهي در بخش شرقي تالاب انزلي
01/00007/00006/25537 پراکنش و تعيين منشأ هيدروکربن‌هاي آروماتيک چند حلقه‌اي (PAHs‎) در رسوبات سطحي جنگل‌هاي مانگروي سواحل شمالي جزيره‌ي قشم و بندر خمير- خليج‌فارس
01/00007/00006/25538 محاسبه نرخ مجاز مصرف اردک ماهي (Esox lucius‎)، کپور معمولي (Cyprinus carpio‎) و ماهي سوف (Sander lucioperca‎) در محدوده تالاب انزلي بر اساس ميزان ترکيبات آلي و معدني جيوه در اندام‌هاي خوراکي.-
01/00007/00006/25539 حذف آنيون‌هاي نيترات از محلولهاي آبي با استفاده از سيليکاي نانو حفره MCM-41‎ عامل‌دار شده
01/00007/00006/25540 جيوه کل و جيوه آلي در اندامهاي مختلف پرندگان مقيم و مهاجر: اگرت ساحلي (Egretta gularis‎) و کاکايي سيبري (Larus heuglini‎) در تالاب بين‌المللي حرا – خليج فارس
01/00007/00006/25541 جذب فلزات سنگين (سرب، مس، کادميوم) با استفاده از مواد نانو متخلخل سيليسي (SBA-15‎) عامل‌دار شده از محيطهاي آبي در سيستم‌هاي پيوسته و ناپيوسته
01/00007/00006/25542 نقش کاربري‌هاي کشاورزي و مسکوني در بقاياي آفت‌کش‌هاي آلي فسفره و کلره در آب و رسوبات بستر رودخانه سياهرود قائمشهر
01/00007/00006/25543 تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي شيرابه مکان دفن شهري روي غلظت بيسفنول A‎.-
01/00007/00006/25544 بررسي رابطه ميزان جيوه با دامنه تغييرات عناصر ضروري (مس و روي) در کبد و عضله ماهيان حسون و يال اسبي سربزرگ خليج‌فارس
01/00007/00006/25545 مدل‌سازي تغييرات کاربري اراضي حوزه آبخيز نکا با استفاده از LCM‎ در محيط GIS‎
01/00007/00006/25546 اثر تراکم موهاي سر و سينه بر ميزان جيوه و مقايسه‌ي غلظت آن با ناخنهاي دست و پاي انسان، مطالعه‌ي موردي دانشجويان پسر دانشکده‌ي منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
01/00007/00006/25547 الگوي توزيع مکاني و تعيين منشأ عناصر بالقوه سمي (PTEs‎) در خاک‌هاي سطحي شهر اراک با استفاده از GIS‎، ژئواستاتيستيک و تحليل چندمتغيره.-
01/00007/00006/25548 تعيين غلظت ترکيبات شبه استروژني ‎4‎- نونيل‌فنل و بيس‌فنل‌آ در کبد و عضله ماهي و رسوبات تالاب انزلي و بررسي اثرات مخلوط آنها در ماهي کپورمعمولي (Cyprinus carpio‎) بااستفاده از بيومارکر ويتلوژنين (Vtg‎).-
01/00007/00006/25549 معرفي مناسب‌ترين پايشگر زيستي سرب و کادميوم در ميان برخي گونه‌هاي صدف دوکفه‌اي سواحل بندرعباس در ارتباط با بخش‌هاي ناپايدار فلزات در رسوبات
01/00007/00006/25550 پايش زيستي و منشأيابي ترکيبات PAHs‎ با استفاده از تخم پرندگان کنارآبزي مهاجر و بومي و رسوبات، در منطقه خورموسي، خليج‌فارس.-
01/00007/00006/25551 صدف صخره‌اي – خوراکي Saccostrea cucullata‎ به عنوان پايشگر زيستي جيوه در سواحل خليج‌فارس، استان هرمزگان
01/00007/00006/25552 حذف همزمان کربن، نيتروژن و فسفر از فاضلاب صنايع لبني در يک بيوراکتور UAASB‎ با استفاده از لجن لخته‌اي هوازي/ انوکسيک
01/00007/00006/25553 تعيين مناطق مناسب حفاظت از پرندگان بر اساس الگوي مکاني تهديدات محيط زيستي و تنوع گونه‌اي در استان گلستان
01/00007/00006/25554 استفاده از خاکستر گياه جگن (Carex riparia‎) به عنوان منبع سيليس جهت سنتز ميان‌حفره عامل‌دار شده MCM-41‎ و کاربرد آن جهت حذف عناصر (Cr(VI‎ و (Cd(II‎ از محلول‌هاي آبي در سيستم‌هاي ناپيوسته و پيوسته.-
01/00007/00006/25555 ورمي کمپوست‌سازي از ضايعات گياه ذرت جهت تثبيت‌سازي نيتروژن و فسفر با تلقيح ميکروبي
01/00007/00006/25556 مطالعه‌ي هيدروکربن‌هاي آروماتيک و آلکان‌هاي نرمال دربافت‌هاي انتخابي ماردريايي حلقوي (Hydrophiscyanocinctus‎) و مار دريايي کوتاه (Lapemis curtus‎) در آب‌هاي سواحل استان هرمزگان، خليج فارس
01/00007/00006/25557 توزيع و منشأ هيدروکربن‌هاي آروماتيک و آلکان‌هاي نرمال در رسوبات سطحي تالاب و بخش ساحلي انزلي-درياي خزر.-
01/00007/00006/25558 ارزيابي غلظت فلزات مختل‌کننده سيستم درون‌ريز (کادميوم، سرب، جيوه) و سلنيوم در بخش‌هاي مختلف سينه سرطاني و برخي از محصولات آرايشي
01/00007/00006/25559 توليد بيوپليمر پلي‌هيدروکسي‌بوتيرات و والرات ازپساب برنج با استفاده از باکتري Azohydromonas lata
01/00007/00006/25560 توزيع مکاني و تغييرات فصلي نشست آلاينده‌هاي هوا در ايستگاه‌هاي هواشناسي انتخابي استان تهران.-
01/00007/00006/25561 غلظت ترکيبات چند حلقوي معطر (PAHs‎) در بافت‌هاي خوراکي و غير خوراکي دو گونه، تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎) و ازون‌برون (Acipenser stellatus‎) حوضه جنوبي درياي خزر.-
01/00007/00006/25562 اثر مالتوز موجود در پساب کارخانه توليد ماءالشعير به عنوان منبع کربني بر روي توليد بيوپليمر پلي‌هيدروکسي‌آلکانوات توسط باکتري Cupriavidus necator‎.-
01/00007/00006/25563 ارزيابي اثرات محيط زيستي و آناليز پارامترهاي فيزيکو شيميايي محل دفن پسماند شهري لاهيجان و سياهکل.-
01/00007/00006/25564 منشأيابي فلزات سرب، نيکل، واناديوم، روي، مس، کروم، کبالت، منگنز، استرانسيوم و باريم در رسوبات جمع‌آوري شده از عمق‌هاي مختلف در سواحل جنوبي درياي خزر.-
01/00007/00006/25565 تاثير عامل‌دار کردن FSM-16‎ تهيه شده از ضايعات برگ نخل (Phoenix dactylifera‎) در حذف عناصر سرب و کادميوم در محلول‌هاي آبي
01/00007/00006/25566 پايش ماهواره‌اي مؤلفه‌هاي فعال نوري درياي خزر به روش مدل‌سازي معکوس معادله انتقال تابشي
01/00007/00006/25567 ارتباط الگوي توزيع مکاني عناصر زنوبيوتيک و ضروري و کسر قابل دسترس زيستي آنها در رسوبات با مقادير آن در گونه اردک‌ماهي (Esox lucius‎)، مطالعه موردي: بخش غربي تالاب انزلي
01/00007/00006/25568 شبيه‌سازي الگوي توزيع مکاني فلزات سرب، روي، کادميوم، مس و جيوه در رسوبات سطحي جنگل‌هاي مانگرو با استفاده از زمين آمار
01/00007/00006/25569 تخمين شرايط حاد آلودگي هواي شهر تهران ناشي از غلظت ازن و ذرات معلق با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي.-
01/00007/00006/25570 تأثير پارامترهاي سيماي سرزمين بر غنا و تنوع پرندگان در واحه‌هاي ناحيه تماس زاگرس و ايران مرکزي.-
01/00007/00006/25571 تغييرات ريخت‌شناسي و تنوع ژنتيکي چک‌چک گوش‌سياه (Oenanthe hispanica‎) و چک‌چک ابلق (O. pleschanka‎) در مناطق آميخته‌گري آنها در شمال ايران
01/00007/00006/25572 تعيين مناسب‌ترين خاستگاه رويشي پر در عقاب طلايي (Aquila chrysaetos‎) کبک معمولي (Perdrix chukar‎) و باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo‎) به منظور مطالعه تجميع زيستي جيوه با تکيه بر اکولوژي تغذيه
01/00007/00006/25573 پراکنش مکاني- زماني و منشاء يابي هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي (PAHs‎) در رسوبات سطحي منطقه جنوبي درياي خزر (نيم خط هاي تنکابن، نوشهر، بابلسر و بندر اميرآباد).-
01/00007/00006/25574 پراکنش مکاني- زماني و منشأيابي آلکان‌هاي نرمال در رسوبات سطحي منطقه جنوبي درياي خزر (نيم خطهاي تنکابن، نوشهر، بابلسر و بندر اميرآباد).-
01/00007/00006/25575 پراکنش مکاني ترکيبات شبه استروژني ‎۴- نونيل فنل، اوکتيل فنل و بيس فنل آ در رسوبات رودخانه‌ها و سواحل بخش جنوب غربي درياي خزر در محدوده‌ي استان گيلان
01/00007/00006/25576 تهيه کربن فعال ميان حفره از لجن فاضلاب تصفيه خانه شهرک صنعتي براي حذف کروم شش ظرفيتي از محلول‌هاي آبي
01/00007/00006/25577 مدل‌سازي تجربي ارتباط ميان پارامترهاي کيفيت آب سطحي و سنجه‌هاي سيماي سرزمين با استفاده از سيستم استنتاج عصبي- فازي (مطالعه موردي: استان مازندران).-
01/00007/00006/25578 توليد اتانول از آب برنج بوسيله‌ي هيدروليز اسيدي و تخمير جداگانه توسط مخمر ساکارومايسس سرويسيه
01/00007/00006/25579 پيروليز سريع و کند چوب اکاليپتوس براي توليد نفت زيستي و کربن فعال و کاربرد آن براي حذف دياکسيدکربن از جريان گاز
01/00007/00006/25580 مدل سازي رابطه تغييرات زماني و مکاني کربن آلي خاک با کاربري و پوشش اراضي پس از ‎۴ دهه آينده در منطقه ديلمان
01/00007/00006/25581 تهيه کربن فعال از خاک اره چوب نراد (Abies sp‎) براي حذف جيوه (II‎) از محيط آبي
01/00007/00006/25582 منشاءيابي و توزيع ترکيبات PAH‎ و آلکان‌هاي نرمال همراه با ذرات معلق هوا در نيمرخ عمودي برج ميلاد شهر تهران با استفاده از نسبتهاي تشخيصي و مدل PMF‎.-
01/00007/00006/25583 منشاء و تحليل تاريخچه ورود هيدروکربن‌هاي چند حلقه‌اي معطر بويژه پريلن در رسوبات سواحل و رودخانه‌هاي جنوب غربي درياي خزر.-
01/00007/00006/25584 نقش کاربري اراضي بر کيفيت منابع آب سطحي (مطالعه موردي: بخشي از حوزه آبخيز سياهرود قائمشهر).-
01/00007/00006/25585 نسبت جيوه آلي به جيوه کل و ارتباط آن با سلنيوم در بافت عضله ماهي کاراس (Carassius aurathus gibelio‎) و رسوب مناطق غرب و شرق تالاب‌انزلي
01/00007/00006/25586 حذف يون‌هاي جيوه و کادميوم از محلول‌هاي آبي در سيستم پيوسته و ناپيوسته با استفاده از نانو لوله‌هاي کربني چند ديواره‌ي تيول و آمين‌دار شده.-
01/00007/00006/25587 پيامدهاي محيط زيستي مصرف آب، کارايي انرژي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در چرخه حيات شير پاستوريزه.-
01/00007/00006/25588 پايش زيستي و منشأيابي ترکيبات آلکانهاي نرمال با استفاده از رسوبات و تخمهاي چهارگونه پرستوي دريايي در جزاير شيدور و بني فارور، خليج فارس

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme