عناوین پایان نامه های رشته شیلات

01/00008/00004/00001 بررسي رژيم غذايي بچه ماهي قره‌برون در استخر خاکي (کارگاه شهيد رجايي ساري) – متن كامل
01/00008/00004/00002 بررسي سازگاري ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان تري‌پلوئيد و نسل هيبريد تريپلوئيد قزل‌آلاي رنگين کمان و ماهي آزاد درياي خزر (Oncorhynchus mykiss Salmo trutta caspius‎) در سطوح مختلف شوري آب – متن كامل
01/00008/00004/00003 تعيين غلظت کشنده (Lc50‎)سم ديازينون تکنيکال درماهي آزاد درياي خزر(Salmo trutta caspius‎) – متن كامل
01/00008/00004/00004 بررسي و شناسايي دو کفه‌اي آبرا (Abra‎) با تعيين پراکنش آن در حوزه جنوبي درياي خزر – متن كامل
01/00008/00004/00005 بررسي فون منابع آب جاري در منطقه گنبد کاووس با تکيه بر توان توليد در آنها
01/00008/00004/00006 مسائل بهداشتي کارگاه تکثير ميگوي بندرگاه بوشهر و پيشنهادهاي لازم براي کارگاههاي مشابه
01/00008/00004/00007 تجزيه و تحليل الگوهاي متفاوت ارزيابي ذخاير ماهيان و کاربرد آن در مورد ماهيان عمده شيلاتي درياي خزر
01/00008/00004/00008 القاء تريپلوئيدي در ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Onconhynchus mykiss‎) بوسيله شوکهاي گرمايي
01/00008/00004/00009 ايجاد تغيير جنسيت در ماهي کپور معمولي (Cyprinus Carpio‎) بوسيله هورمون ‎??- آلفامتيل تستوسترون
01/00008/00004/00010 تأثير پساب مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان در رودخانه هراز بر تنوع و تراکم گروه‌هاي تغذيه‌اي بزرگ بي مهرگان کفزي (جنس هاي EPT‎)
01/00008/00004/00011 مقايسه روند تکامل گنادي، رشد و کيفيت گوشت در ماهيان تمام ماده دپيلوئيد و تريپلوئيد قزل‌آلاي رنگين کمان در سال دوم پرورش
01/00008/00004/00012 تعيين اندازه مناسب رهاسازي بچه ماهي آزاد درياي خزر (salmotruttacaspius‎) از طريق ارزيابي قابليت‌هاي تنظيم اسمزي، يوني و برخي از ويژگي‌هاي دستگاه غدد درون‌ريز
01/00008/00004/00013 تاثير نوع و غلظت‌هاي متفاوت جلبکها در توليد و ترکيب اسيدهاي چرب روتيفر آب شيرين (Brachionus Calyciflorus‎)
01/00008/00004/00014 غني‌سازي دافني با روغن ماهي و ويتامين ث و عملکرد آن بر رشد، زنده ماني و ترکيب بدن لارو تاسماهي ايراني (Acipen Serper sicus‎)
01/00008/00004/00015 تاثير مقادير مختلف کلسيم و فسفر جيوه بر شاخص‌هاي پرورشي و زيستي شاه ميگوي آب شيرين Astacus Leptodactylus‎
01/00008/00004/00016 تغييرات کيفي ماهي شير (Scomberomorus commersons‎) و کوسه چانه سفيد (carcharhinus dussumieri‎) خليج فارس حين نگهداري به حالت انجماد
01/00008/00004/00017 تاثير سطوح مختلف چربي، نوع روغن و نسبت n-3/n-6‎ جيره بر رشد، ماندگاري و ترکيب بدن بچه شاه ميگوي آب شيرين(Astacus Leptodactylus Esch.1823‎)
01/00008/00004/00018 تاثير روش‌هاي مختلف پخت بر ترکيبات بدن و اسيدهاي چرب عضله ماهي سفيد درياي خزر (Rutillus frisii kutum‎)
01/00008/00004/00019 اثر غوطه‌وري در سديم استات و بسته‌بندي در خلاء ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان بر تغييرات بيوشيميايي، ميکروبيولوژيکي و حسي آن در هنگام نگهداري به صورت سرد
01/00008/00004/00020 مطالعه استفاده از باسيل‌هاي گرم مثبت روده ماهي در کنترل رشد Listeria monocytogenes‎ در فرآورده ماهي سفيد دودي
01/00008/00004/00021 ساختار و ترجيح گيرندگي بويايي و چشايي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin-1897‎) با استفاده از اسيد آمينه آزاد
01/00008/00004/00022 بررسي مقايسه‌اي فراساختار و ترجيح بويايي ماهيهاي يکساله قزل‌آلاي رنگين‌کمان تريپلوئيد، آزاد ماهي تريپلوئيد و آميخته تريپلوئيد حاصل از تلاقي آنها با استفاده از اسيدهاي آمينه
01/00008/00004/00024 بررسي سازگاري ماهي آزاد ديپلوئيد و تريپلوئيد درياي خزر Salmo trutte caspius‎ در سطوح مختلف شوري آب
01/00008/00004/00025 تاثير نوکلئوتيد جيره بر برخي شاخص هاي رشد، ايمني و پارامترهاي هماتولوژي بيوشيميايي خون بچه ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius Kessler 1877‎)
01/00008/00004/00026 بررسي مشخصات فيزيکي نخهاي پلي‌آميد توليد داخلي در ساختار تورهاي گوشگير
01/00008/00004/00027 بررسي باکتريهاي گرم منفي غالب در تاس ماهيان سد سنگر
01/00008/00004/00028 بررسي اثر عمل آوري بر روي اسيدهاي چرب خاويار تاسماهي ايراني و روسي (قره برون و چالباش)
01/00008/00004/00029 روشهاي لقاح و تعيين درجه روز مراحل تکاملي تخم در ماهي قزل آلاي رنگين کمان
01/00008/00004/00030 تعيين غلظت کشندگي LC50‎ و ضايعات ناشي از سم آندوسولفات در فيل ماهي (Huso huso‎)
01/00008/00004/00031 استحصال کيتين و تبديل آن به کيتوزان از پوسته سيست آرتميا اورميانا با فن‌آوري زيستي
01/00008/00004/00032 مقايسه نمو گناد، رشد و ترکيب لاشه کپور علفخوار و دو رگه حاصل از کپور علفخوار ماده X‎ کپور سرگنده نر
01/00008/00004/00033 اثرات دما و مدت زمان نگهداري به حالت انجماد در تغييرات چربي ماهي کيلکاي آنچوي (Clupeunella engrauliformis‎)
01/00008/00004/00034 بررسي اثرات دما و زمان برداشت بر قابليت تخم‌گشايي و ارزش غذايي آرتمياي اروميه (ARtemia urmiana‎)
01/00008/00004/00035 بررسي کارآيي برخي از روشهاي شيميايي کنترل کيفيت در مقايسه با شمارش باکتريهاي سرما دوست درماهيان هوور مسقطي و سارم
01/00008/00004/00036 اثرات شستشو و مواد نگهدارنده بر خواص فيزيکو شيميايي سوريمي ماهي کيلکاي آنچوي (Clupeonella engrauliformis‎) در زمان نگهداري به حالت انجماد
01/00008/00004/00037 بررسي اثر نسبتهاي مختلف کربوهيدرات به چربي در دو سطح پروتئين روي رشد، ترکيب بدن و شاخص هپاسوماتيک ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss‎)
01/00008/00004/00038 القاء ماده‌زايي ميوزي و ميتوزي در ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان با تاکيد بر تعيين زمان خروج گويچه قطبي و اولين تقسيم جنيني
01/00008/00004/00039 غذا و زيستگاههاي تغذيه‌اي ميگوي موزي در سواحل بندر عباس
01/00008/00004/00040 شناخت و بهره‌برداري از بوم‌هاي آب شيرين در عرصه پرورش ماهي (چشمه‌هاي استان کرمانشاه
01/00008/00004/00041 پويائي‌شناسي و مديريت ذخاير ميگوي موزي در آبهاي ساحلي تنگه هرمز
01/00008/00004/00042 بررسي اثرات هيدرولوژيک سپيدرود، در قبل و بعد از احداث سد، روي اکولوژي و توليد مثل تاسماهي ايراني (قره برون) و تاسماهي روسي (چالباش) در اين رودخانه
01/00008/00004/00043 تالاب گميشان/ ماهيان Osteichthyes‎/ بوم‌شناسي Ecology‎/ زيست‌شناسي Biology‎
01/00008/00004/00044 بررسي کنش متقابل بين کفزيان و کفزيخوران درياچه پريشان
01/00008/00004/00045 بررسي رجحانهاي غذايي ماهي آمور با تاکيد بر ميزان رشد و ترکيبات شيمياي علوفه
01/00008/00004/00046 ارزيابي توان اکولوژيکي رودخانه جاجرود جهت رهاسازي ماهي
01/00008/00004/00047 شناسايي ، کلونينگ و توالي‌يابي ژن هاي هورمون آزاد کننده گنادوتروپين و بررسي اثر متيل جيوه بر ميزان بيان آنها در بچه فيل ماهيان جوان (Huso huso‎)
01/00008/00004/00048 اثر تاخير در يخ‌گذاري بر فساد کيفي ماهي کفال طلايي (Liza aurata) طي دوره نگهداري
01/00008/00004/00049 عملکرد روغن ها و آنتي اکسيدان‌هاي مختلف جيره بر رشد و کيفيت چربي گوشت فيل ماهي Huso huso‎ به هنگام نگهداري در سردخانه
01/00008/00004/00050 توليد پروتئين تک ياخته از پساب کارخانجات توليد پودر ماهي با استفاده از کشت باکتري Lactobacillus acidophilus، قارچ Aspergillus niger و جلبک .Chlorella sp
01/00008/00004/00052 تاثير زمان دوددهي و تخليه شکمي بر تغييرات شيميايي با تاکيد بر پروفيل اسيدهاي چرب در ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum)
01/00008/00004/00053 استفاده از باکتريوسين Z به منظور افزايش زمان ماندگاري ماهي قزل‌آلا رنگين کمان شکم خالي و فيله شده در بسته‌بندي بصورت خلاء در دماي نگهداري ‎4 درجه سانتيگراد
01/00008/00004/00054 آرتميا/ اسيدهاي چرب اشباع نشده/ اونکورنکوس ميکيس/ لاروها/ پرورش و تکثير
01/00008/00004/00055 ارزيابي کيفي بيولوژيک و فيزيولوژيک مولدين ماهي چالباش (A cipenser gueldenstacdti‎) در تکثير مصنوعي زمستانه
01/00008/00004/00056 بررسي برخي خصوصيات زيست‌شناسي، بوم‌شناسي و انگل‌شناسي سياه ماهي در رودخانه پارک ملي گلستان
01/00008/00004/00057 بررسي آلودگي وبيريوزيس در مزارع پرورش ميگوي منطقه حله بوشهري
01/00008/00004/00058 زيست‌سنجي و بررسي جمعيتي ماهي کاراس تالاب انزلي در سال ‎1376
01/00008/00004/00059 بررسي تعداد و وضعيت ميکروپيل در تخمک تاس ماهيان درياي خزر
01/00008/00004/00060 بررسي اثرات چهار رژيم غذايي بر روي رشد و ترکيب بدن چالباش (Acipenser guelden staedti‎)و فيل ماهي (Huso huso‎) در سال دوم پرورش
01/00008/00004/00061 مطالعه اثرات کشندگي و ضايعات ناشي از سم آندوسولفان در ماهي کپور معمولي (Cyprinus Carpio‎)
01/00008/00004/00062 مطالعه ليمونوژيک رودخانه بشار در استان کهگيلويه و بويراحمد
01/00008/00004/00063 ارزيابي سيست آرتمياي اورميه و بررسي روشهاي بالابري درصد تخم گشايي
01/00008/00004/00064 ارزيابي کيفي بيولوژيک و فيزيولوژيک مولدين ماهي قره‌برون در تکثير مصنوعي بهاره
01/00008/00004/00065 اثرات پراکسيد هيدروژن بر عفونتهاي قارچي، درصد تخم‌گشايي و ناهنجاري‌هاي قزل‌آلاي رنگين‌کمان oncorhynchus mykiss
01/00008/00004/00066 تاثير افزودن جاذبهاي غذايي (بتائين و ميتونين) بر غذاگيري، رشد و بقاي ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus)
01/00008/00004/00067 مقايسه ژنتيکي ماهيان مهاجر پاييزه و بهاره آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎) به روش ريز ماهواره (ميکروساتلايت)
01/00008/00004/00068 تاثير عصاره چاي سبز بر تغييرات شيميايي، ميکروبي و حسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss walbaum,1792‎) نگهداري شده در يخ
01/00008/00004/00069 اثر آنزيم فيتاز بر قابليت هضم ظاهري و افزايش جذب فسفر برخي مواد گياهي در جيره غذايي قزل آلاي رنگين کمان (oncorhynchus mykiss)
01/00008/00004/00070 تغييرات چربي ماهي کفال طلايي (Liza aurata) و ماهي سفيد درياي خزر(Rutilus frisii katum) به هنگام نگهداري در يخ
01/00008/00004/00071 نگهداري کوتاه مدت تخمکهاي تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) در محيط مصنوعي و سلوم
01/00008/00004/00072 شناسايي ساختار جمعيت ماکروبنتوزهاي رودخانه چافرود در استان گيلان با توجه به برخي عوامل کيفي آب (در محدوده روستاي اورمان ملال)
01/00008/00004/00073 تاثير فاکتور رشد شبه انسولين – يک (IGF-I) در رسيدگي جنسي مولدين ماده تاس ماهي ايراني (Aipenser Persicus)
01/00008/00004/00074 اثر آنزيم فيتاز و سوياي جيره غذايي بر رشد و ترکيب بدن ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
01/00008/00004/00075 بررسي اثرات درماني فرمالين بر ميزان تفريخ تخم کپور معمولي (Cyprinus curpio‎) در شرايط کارگاهي (مرکز تکثير و پرورش ماهي شهيد رجايي).-
01/00008/00004/00076 مطالعه ارتباط بين برخي ترکيبات بيوشيميايي تخمک و سرم خون با مراحل رسيدگي جنسي در تاسماهي ايراني Acipenser persicus‎.-
01/00008/00004/00077 مقايسه LC50‎ اسانس گل ميخک و MS222‎ دريچه ماهيان تاسماهي ايراني، قزل‌آلاي رنگين‌کمان و کپور معمولي
01/00008/00004/00078 تاثير ماده ال-کارنيتين روي مراحل اوليه رشد و ترکيبات بدن قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss‎
01/00008/00004/00079 تاثيرات اسيدهاي چرب غير اشباع بر شاخص‌هاي رشد ميگوي سفيد هندي.-
01/00008/00004/00080 تاثير سطوح مختلف پروتئين و انرژي جيره بر توان توليد ميگوي سفيد هندي (penaeus indicus ,Milne Edwards‎) در شوري‌هاي متفاوت آب
01/00008/00004/00081 تاثير ال-کارنيتين روي مراحل اوليه رشد ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum‎).-
01/00008/00004/00082 بازنگري طبقه‌بندي مورفولوژيک و مولکولي باربوس ماهيان ايران.-
01/00008/00004/00083 توليد ماهيان قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss‎ تتراپلوئيد به وسيله شوک گرمايي.-
01/00008/00004/00084 بررسي امکان جايگزيني آرد ضايعات کشتارگاهي طيور به جاي آرد ماهي در جيره غذايي مرحله پرواري ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss‎ در آب لب شور
01/00008/00004/00085 تخليص و شناسايي اجزاء ايمونوگلوبولين سرم در ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum‎.-
01/00008/00004/00086 بررسي اکولوژي شيلاتي تون زرد باله (گيدر) Thunnus Albacares‎ در آبهاي ايران در درياي عمان
01/00008/00004/00087 بررسي امکانات پرورش گونه‌هاي موجود Fairy shrimp‎
01/00008/00004/00088 امکان سنجي دورگه گيري ماهي کپور علفخوار ماده و کپور سرگنده نر و مطالعه دورگه نسل اول
01/00008/00004/00089 بررسي اثرات شوري بر رشد و بقاي بچه ميگوي سفيد هندي
01/00008/00004/00090 تعيين ميزان بهينه پروتيين جيره غذايي بچه فيل ماهيان (Huso huso‎)
01/00008/00004/00091 بررسي امکان تشخيص جنسيت فيل‌ماهي (Hous Huso‎) با استفاده از روش PCR-PAPD‎
01/00008/00004/00092 تعيين و مقايسه شاخص درمان داروهاي ضد قارچي فرمالين، سبز مالاشيت و پرمنگنات پتاسيم در تاس ماهي ايراني (Ncipenser Persicus‎).
01/00008/00004/00093 بررسي تاثير استقرار بسترهاي مصنوعي بر رشد و بازماندگي بچه ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicas H.milne Edefds‎)
01/00008/00004/00094 بررسي کارآيي برخي ابزارهاي کاهنده صيد ضمني در تورهاي ترال ميگو در خليج فارس
01/00008/00004/00095 بررسي کارايي و امکان جايگزيني انکوباتورويس بجاي انکوباتور جعبه‌اي در تفريح تخم‌ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان on corhynchus mykiss‎
01/00008/00004/00096 ايمن‌سازي و مطالعه پاسخ ايمني تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎ ) عليه آئروموناس هايدروفيلا(Aeromonas hydrophila‎ )
01/00008/00004/00097 مطالعه برخي عوامل موثر در تنظيم فشار اسمزي در بچه تاسماهيان ايراني (Acipenser Persicus‎)
01/00008/00004/00098 مطالعه اثرات بيهوشي اسانس و عصاره گل‌ميخک بر قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎ )
01/00008/00004/00099 مطالعه اثرات بيهوشي گل ميخک (عصاره و اسانس) در ماهي قره‌برون
01/00008/00004/00100 بررسي امکان انجماد و نگهداري اسپرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss‎
01/00008/00004/00101 پوياي شناسي جمعيت ميگوي سفيد هندي Penaeus indicus‎ در آبهاي ساحلي جاسک
01/00008/00004/00102 بررسي امکان استعداد باروري مولدان تاس ماهي ايران.-
01/00008/00004/00103 بررسي بيولوژيک ماهي صبور Tenualosa ilisha‎ (با تاکيدي بر خصوصيات مورفولوژيک رشد، تغذيه و مراحل گونادها) در رودخانه بهمنشير در زمان مهاجرت نيمه دوم ‎?? و نيمه اول ‎??.-
01/00008/00004/00104 بيولوژي ماهيان رودخانه شلمان رود در استان گيلان.-
01/00008/00004/00105 بررسي توان اکولوژيک کوسه آببند.-
01/00008/00004/00106 بررسي فون ماهيان رودخانه گرگانرود و آلودگيهاي انگلي خارجي آنها.-
01/00008/00004/00107 مطالعه ليمنولوژيک درياچه بختگان
01/00008/00004/00108 بررسي ترانسفرين در ماهيان فيتوفاگ پرورشي(Hypophthalmichthys molitrix‎)
01/00008/00004/00109 بررسي اکولوژيک ماهيان رودخانه گرگانرود در پارک ملي گلستان
01/00008/00004/00110 ارزيابي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان (oncorhynchus Mykiss‎) به روش حصار (پن) در خليج گرگان
01/00008/00004/00111 بررسي روشهاي تعيين سن در ماهيان کيلکاي درياي خزر
01/00008/00004/00112 بررسي رژيم غذايي ماهي فتيوفاگ در مرحله انگشت قدي
01/00008/00004/00113 بررسي رژيم غذايي بچه ماهي قره‌برون در استخرهاي خاکي مجتمع شهيد بهشتي و رودخانه سفيدرود
01/00008/00004/00114 فرايند تهيه و نگهداري تخمهاي نهفته روتيفر به منظور آبزي پروري
01/00008/00004/00115 مقايسه نرماتيوهاي تکثير و پرورش ماهي قره برون صيد شده از دريا و رودخانه سپيدرود (از مرحله تکثير تا بچه ماهي نورس)
01/00008/00004/00116 بررسي و شناسايي لاروهاي خانواده شير و نوميده در حوضه‌هاي آبگير اطراف تهران
01/00008/00004/00117 بررسي موجودات کفزي رودخانه لار و مقايسه تغذيه‌اي ماهي قزل‌آلاي خال قرمز از آنها
01/00008/00004/00118 تعيين مناسب‌ترين درصد پروتئين در جيره غذايي ميگوي ببري سبز جوان Penaeus semisulcatus‎ با تاکيد بر بالانس آمينو اسيدهاي ضروري
01/00008/00004/00121 بررسي مقايسه‌اي پروتئوم تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎) نر و ماده
01/00008/00004/00122 تاثير تخليه شکمي بر خواص شيميايي و حسي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum‎) حين نگهداري به حالت انجماد
01/00008/00004/00123 تاثير نوکلئوتيد جيره بر شاخص‌هاي رشد، ترکيب بدن و برخي پارامترهاي همولنف ميگوي وانامي ( 1931 Litopenaeus vannamei Boone‎)
01/00008/00004/00124 تسريع تفريخ تخم ماهي آزاد درياي خزر(Salmo trutta caspius‎) در شرايط انکوباتور آزمايشگاهي و بررسي تاثير آن بر برخي پارامترهاي کيفي لاروها
01/00008/00004/00125 اثر سن مولد نر و محلولهاي تقويت کننده بر مدت زمان تحرک اسپرم و ميزان باروري ماهي قزل آلاي رنگين کمان oncorhynchus mykiss‎
01/00008/00004/00126 تاثير پروبيوتيک پروتکسين بر رشد و زنده‌ماني مرحله لاروي قزل‌آلاي رنگين کمان
01/00008/00004/00127 توليد و پرورش جمعيت تمام ماده ديپلوئيد و تريپلوئيد قزل‌آلاي رنگين کمان(oncorhynchus mykiss‎)
01/00008/00004/00128 اثرات ويتامين C‎ جيره بر برخي شاخصهاي هماتولوژيک بيوشيميايي و رشد در فيل ماهي (Huso huso‎)
01/00008/00004/00129 تغييرات چربي ماهي کيلکاي معمولي (Clupeonella cultriventris caspia‎) طي شرايط مختلف پخت در فرايند کنسروسازي
01/00008/00004/00130 ارتباط آمينهاي بيوژن با بار ميکروبي ماهي سفيد درياي خزرRutilus frisii kutum)r‎) نگهداري شده در يخ
01/00008/00004/00131 تاثير پودر گاماروس آب شيرين و شور به عنوان مکمل غذايي بر رشد، مقاومت به استرس‌هاي محيطي (دما و PH‎) در لارو ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان oncorhynchus mykiss)r‎)
01/00008/00004/00132 امکان استفاده از آنتي اکسيدان‌هاي B‎-کاروتن و پلي‌فنل‌هاي چاي در نگهداري کيلکاي معمولي(clupeonella cultriventris caspia‎) با يخ
01/00008/00004/00133 ارزيابي تفاوت‌هاي کيفي کنسرو کليکاي معمولي (Clupeonella cultriventris‎) به روش فلورسانس
01/00008/00004/00134 توليد انبوه پاروپاي درياي خزر Acartia clausi‎ و نقش آن در تغذيه لاروماهي شانک زرد باله (Acanthopagyus latus‎)
01/00008/00004/00135 تاثير سطوح متفاوت پروتئين و انرژي جيره غذايي بر رشد و بازماندگي ماهي آزاد درياي خزر salmo trutta caspius‎
01/00008/00004/00136 بررسي کارايي روشPCR-RAPD‎ درتشخيص تنوع ژنتيکي ماهيان کپور علفخوار ماده(Ctenopharyngodon idella‎) و کپورسرگنده نر (Hypophthalmichthys nobilis‎) و نسل دورگه F1‎حاصل آنها
01/00008/00004/00137 اثرات سطوح و نوع منبع چربي جيوه بر ترکيب اسيدهاي چرب بافت و توانايي سازگاري به آب خزر در ماهي پار آزاد درياي خزر
01/00008/00004/00138 تاثير نوکلئوتيد جيوه بر رشد ، برخي پارامترهاي هماتولوزي، پاسخ به استرس و تراکم باکتريايي دستگاه گوارش فيل ماهيان جوان Huso huso
01/00008/00004/00139 بررسي تاثير سطوح مختلف لاکتوفرين جيوه بر برخي از پارامترهاي رشد و پاسخ ايمني غيراختصاصي ماهي قزل آلاي رنگين کمان( Oncorhynchus mykiss)
01/00008/00004/00140 تاثير فسفاتيديل کولين جيره بر پارامترهاي رشد، بقاء، پروفيل اسيد چرب و فعاليت آنزيم هاي گوارشي آلوين ماهي آزاد درياي خزر (1877 Salmo trutta caspius Kessler)
01/00008/00004/00141 مقايسه برخي پارامترهاي شيميايي و بيوشيميايي پلاسماي سمينال و خون و ارتباط فيزيولوژيک آنها با شاخصصهاي تحرک اسپرم در تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
01/00008/00004/00142 تمام چكيده هاي شيلات
01/00008/00004/00143 اثرات جايگزيني كامل روغن ماهي تون با مخلوط روغن¬هاي گياهي (روغن سويا و روغن كلزا) در دو سطح چربي بر فاكتور هاي رشد، ايمني، هماتولوژي و بيوشيميايي خون بچه ¬ماهي آزاد درياي خزر Kessler 1877 Salmo trutta caspius
01/00008/00004/00144 تاثير جايگزيني سطوح پروتئين هيدروليز شده دو منبع متفاوت بر رشد‎, توليد آنزيم هاي پروتئاز‎, ترکيب بدن‎, ميکروفلور باکتريايي روده و مقاومت به باکتري آئروموناس سالمونيسيدا در آلوين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎)
01/00008/00004/00145 امکان سنجي تفکيک آزاد ماهيان مهاجر بهاره و پاييزه درياي خزر (Kessler, 1877 Salmo trutta caspius) با استفاده از نشانگر مولکولي AFLP
01/00008/00004/00146 ارزيابي تاثير رقابت اسپرم هنگام لقاح مخلوط گامت مولدان ماهي آزاد درياي خزر
01/00008/00004/00147 تاثير استفاده از پوشش نگهدارنده کيتوزان غني شده با اسانس دارچين بر کيفيت و ماندگاري فيله سرد شده ماهي قزل آلاي
01/00008/00004/00148 اثرات رنگ تانک پرورشي و نورهاي رنگي بر شاخص هاي رشد و برخـي پارامترهـاي فيزيولوژيـک بچه
01/00008/00004/00149 تاثير سلنيوم جيره در سطوح متفاوت چربي بر رشد، ترکيب بدن و اکسيداسيون بافت ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss)
01/00008/00004/00150 تاثير استفاده از ژلاتين پوست ماهي همراه با اسانس دارچين بر افزايش دوره ماندگاري فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان در دماي يخچال
01/00008/00004/00151 کاربرد پوشش آلژينات سديم غني شده با اسانس آويشن جهت نگهداري فيله ماهي قزل آلا ي رنگين کمان در دماي يخچال (‎4 درجه سانتيگراد)
01/00008/00004/00152 مطالعه رشد، فعاليت آنزيم هاي گوارشي و ترکيب اسيدهاي چرب تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) در طي مراحل تکامل لاروي
01/00008/00004/00153 مطالعه رشد، فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي، ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه لارو کپور دريايي(Cyprinus carpio) در طي مراحل تکامل لاروي
01/00008/00004/25279 تاثير سطوح مختلف پروتئين هيدروليز شده و زمان هاي شروع تغذيه مصنوعي بر عملکرد رشد، ترکيب شيميايي بدن، آنزيم هاي گوارشي، فلور باکتريايي روده و مقاومت به باکتري Aeromonas hydrophila‎ در لارو تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎)
01/00008/00004/25280 کاربرد فوم‌هاي پلي اورتان محتوي نانوذرات نقره و زئوليت نقره در سيستم فيلتراسيون آب پرورش بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان به منظور کنترل عفونت ناشي از استرپتوکوکوس اينيايي
01/00008/00004/25281 اثر لسيتين بر برخي شاخص‌هاي رشد، هماتولوژيک و بيوشيميايي خون بچه تاس‌ماهي سيبري (Acipenser baeri Brandt 1869‎)
01/00008/00004/25282 تأثير تيمارهاي مختلف حرارتي و نوع محيط پرکننده بر تغييرات چربي ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) طي فرآيند
01/00008/00004/25283 مطالعه کارايي نانو ذرات نقره (زئوليت و کربن) و يون نقره (زئوميک گرانولي والياف) در سيستم فيلتراسيون آب پرورش بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت کاهش باکتري استرپتوکوکوس اينيايي
01/00008/00004/25284 اثر ترکيبي بسته بندي در خلاء و عصاره هاي موسير و زردچوبه بر عمر ماندگاري قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در دماي يخچال
01/00008/00004/25285 مطالعه تطبيقي اثر آنزيم تريپسين و روش متداول گل‌شويي در حذف لايه‌هاي چسبنده تخم لقاح يافته تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎).-
01/00008/00004/25286 بهينه‌سازي استخراج و ارزيابي خواص فيزيکوشيميايي ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد
01/00008/00004/25287 دستکاري‌هاي کروموزومي ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius‎ و قزل‌آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss‎ و مقايسه رشد در نسل F1‎
01/00008/00004/25288 اثر جايگزيني پودر ماهي با کنسانتره پروتئين برنج بر رشد و کيفيت ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei‎) به هنگام نگهداري در سردخانه
01/00008/00004/25289 ترکيبات مغذي جلبک‌هاي دريايي Gracilaria sp‎.و Ulva sp‎. به صورت تازه و تغييرات محتواي اسيدهاي چرب آن‌ها در فرآورده‌هاي مختلف
01/00008/00004/25290 تاثير نانوکامپوزيت کيتوزان-رس غني شده با اسانس رزماري به عنوان پوششي نگهدارنده بر کيفيت ماهي فيتوفاگ در دماي يخچال ( ‎4‎ سانتيگراد).-
01/00008/00004/25291 تاثير افزودني‌هاي مختلف (سفيده تخم مرغ، پروتئين ايزوله سويا و نشاسته سيب‌زميني) بر ويژگي‌هاي بافتي سوريمي تهيه شده از ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio‎
01/00008/00004/25292 تاثير سطوح مختلف جايگزيني پودر ماهي با کنسانتره پروتئين برنج بر رشد، بقا، ترکيب اسيدآمينه، اسيد چرب و آنزيم‌هاي دستگاه گوارش بچه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum‎).-
01/00008/00004/25293 کاربرد نانوذرات نقره در کاهش عفونت‌هاي قارچي تخم در دوره انکوباسيون و اثرات احتمالي رهايش آن‌ها بر تغييرات برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي و ژنوميکي ماهي قزل آلاي رنگين کمان
01/00008/00004/25294 افزايش کيفيت نگهداري فيله ماهي قزل آلاي سرد شده با استفاده از پوشش پروتئيني آب پنير حاوي اسيد آسکوربيک و اسانس آويشن
01/00008/00004/25295 اثر سطوح متفاوت لسيتين سويا و تخم مرغ جيره با منابع پروتئيني پودر ماهي و کازئين بر رشد، ترکيب اسيدهاي چرب بدن، فعاليت آنزيمهاي گوارشي و برخي فاکتورهاي فيزيولوژيک آلوين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎).-
01/00008/00004/25296 مطالعه رشد، فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي، ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه لارو ماهي سفيد ( Rutilus frisii kutum‎) در طي مراحل تکامل لاروي
01/00008/00004/25297 بکارگيري مدل زيستي تعاوني‌هاي صيد پره در حاشيه‌ي جنوبي درياي خزر جهت بررسي عملکرد آن‌ها
01/00008/00004/25298 توليد کنسانتره پروتئيني هيدروليزي و غير هيدروليزي سبوس برنج و تاثير آن بر رشد، آنزيم‌هاي گوارشي، ترکيب اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب بدن آلوين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorynchous mykiss‎).-
01/00008/00004/25299 تخليص و شناسايي ويژگي‌هاي بيوشيميايي آنزيم تريپسين حاصل از امعاء و احشاء ماهي کيلکاي معمولي درياي خزر (Clupeonella cultriventris caspia‎).-
01/00008/00004/25300 بيوسيستماتيک جنس آفانيوس با روشهاي ريخت شناسي و ملکولي در فلات مرکزي ايران
01/00008/00004/25301 اثر بازدارندگي نايسين و اسانس آويشن بر باکتري Listeria monocytogenes‎ در سوريمي و گوشت چرخ شده ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix‎).-
01/00008/00004/25302 مقايسه کارايي لتروزول به عنوان يک ماده غيراستروئيدي آنتي‌آروماتاز با هورمون استروئيدي a-17‎ متيل تستوسترون در فرآيند نرسازي ماهي جنگجوي سيامي ( Betta splendes‎).-
01/00008/00004/25303 تاثير فيلتر حاوي سطوح مختلف نانوذرات نقره بر کاهش عفونت‌هاي قارچي تخم در سيستم نيمه‌مداربسته انکوباسيون ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎).-
01/00008/00004/25304 استخراج عصاره‌هاي متانولي، اتانولي و آبي جلبک قهوه‌اي .Sargassum sp‎ خليج فارس و اثر آنتي اکسيداني عصاره‌ها در نگهداري روغن و گوشت چرخ شده ماهي کيلکا
01/00008/00004/25305 تأثير شوريهاي متفاوت آب بر عملکرد نانوذرات نقره کلوئيدي در بقا و برخي تغييرات فيزيولوژيک لارو و ماهي انگشت قد قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎).-
01/00008/00004/25306 پتانسيل آنتي‌اکسيداني عصاره‌ي جلبک سبز (Chaetomorpha sp‎) با استفاده از روش‌هاي غوطه‌وري، طول موج کوتاه و فراصوت
01/00008/00004/25307 استخراج عصاره‌ي جلبک قرمز (Hypnea hamulosa‎) و تعيين پتانسيل آنتي‌اکسيداني آن به کمک روش‌هاي غوطه‌وري، طول‌موج کوتاه و فراصوت
01/00008/00004/25308 امکان جايگزيني روغن‌هاي هسته انار و هسته انگور با آنتي‌اکسيدان TBHQ‎ در روغن ماهي کيلکا (Clupeonella cultriventris‎).-
01/00008/00004/25309 ارزيابي فيلم زيست نانوکامپوزيت ژلاتين- نانوذرات کيتوزان در افزايش زمان ماندگاري فيله تازه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎).-
01/00008/00004/25310 استخراج کندرويتين سولفات بافت غضروف کوسه (Carcharhinus macloti‎) با استفاده از روش آنزيمي و تأثير کلسيم زدايي بر راندمان استخراج.-
01/00008/00004/25311 رشد، ترکيب بدن و فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي در مراحل تکوين لارو ميگو پاسفيد (Litopenaeus vannamei‎).-
01/00008/00004/25312 اثر ويتامين ث جيره بر شاخص‌هاي رشد، تغذيه، ترکيب بدن و آنزيم‌هاي گوارشي بچه‌ماهيان نورس آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius‎
01/00008/00004/25313 اثر بازدارندگي اسانس‌هاي زنيان و زيره سياه بر رشد باکتري Listeria monocytogenes‎ در محيط کشت مايع بازسازي شده ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum‎) و ماهي سفيد دودي
01/00008/00004/25314 بهينه‌سازي استخراج و ارزيابي خواص فيزيکوشيميايي آگار از جلبک پرورشي (Gracilariopsis persica‎).-
01/00008/00004/25315 توليد، نگهداري، ارزيابي صفات و ذخيره کشت سلولي اوليه از ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎).-
01/00008/00004/25316 ارزيابي کيفيت روغن خام استخراج شده از سر و کبد تون ماهي هووردم دراز (Thunnus tonggol‎).-
01/00008/00004/25317 ثير نونيل‌فنول بر تغييرات گناد و غلظت هورمون‌هاي توليدمثلي ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎).-
01/00008/00004/25318 تهيه نانوکامپوزيت آلژينات- رس غني شده با اسانس‌هاي گياهي جهت کنترل رشد باکتري ليستريا مونوسايتوژنز در شرايط آزمايشگاهي و فيله ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان
01/00008/00004/25319 تنوع ژن‌هاي MHC‎ در جمعيت‌هاي پرورشي و وحشي ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎).-
01/00008/00004/25320 ارزيابي تاثير هورمون LHRHA2‎ و ترکيب آن با آنتي دوپامين بر شاخص‌هاي اسپرم شناختي و هماتولوژي ماهي بني Barbus sharpeyi‎.-
01/00008/00004/25321 تاثير تجمع بافتي بنزوآپايرن بر برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيک در ماهي آزاد درياي خزر Salmo trutta caspius‎.-
01/00008/00004/25322 تاثير ماده شبه استروژني نونيل فنل بر بيان mRNA‎ ژن‌هاي ويتلوژنين و زونا پلوسيدا ‎۳،۱ و تغييرات پروتئين ويتلوژنين به عنوان نشانگر زيستي در تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus‎) نابالغ.-
01/00008/00004/25323 بررسي ميزان تجمع و اثرات نانوذرات نقره و دي‌اکسيدتيتانيوم برميزان بازماندگي ناپلي آرتميا فرانسيسکانا در شوري‌هاي مختلف
01/00008/00004/25324 تأثير نونيل‌فنل بر تغييرات بافت‌هاي آبشش و کبد و غلظت هورمون‌هاي توليدمثلي در تاس ماهي ايراني درياي خزر (Acipenser persicus‎).-
01/00008/00004/25325 ساختار ژنتيکي جمعيت اردک ماهي Esox lucius Linnaeus1758‎ در سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از نشانگر ريزماهواره.-
01/00008/00004/25326 تاثير غني‌سازي آرتميا فرانسيسکانا (Artemia franciscana‎) با روغن‌هاي ماهي و سويا همراه با ويتامين E‎ بر رشد، ترکيب اسيد چرب، برخي آنزيم‌ها و مقاومت به استرس در لارو تاسماهي ايراني (Acipenser persicus‎).-
01/00008/00004/25327 اثر سطوح مختلف روغن‌هاي ماهي کيلکا و سوياي جيره، بر عملکرد توليدمثلي، ترکيب اسيد چرب تخم و بقاي لارو ماهي گورامي مرواريد (Trichogaster leeri Bleeker, 1852‎).-
01/00008/00004/25328 ارتباط بين تجمع فلزات سنگين با برخي از بيومارکرهاي فيزيولوژيک مرتبط با ساخت پوسته و مرواريد در صدف مرواريد ساز محار، Pinctada radiata‎، در طول سواحل ايراني خليج فارس
01/00008/00004/25329 استخراج پروتئين از عضله‌ي تيره‌ي ماهي تون زرد باله (Thunnus albacares‎) با استفاده از فن‌آوري pH- shift‎.-
01/00008/00004/25330 امکان سنجي انتقال گامت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (oncorhynchus mykiss‎) از کارگاه تکثير و تفريخ تخم آن در شرايط انکوباتور آزمايشگاهي
01/00008/00004/25331 تهيه نانوکامپوزيت آگار- نانو سلولز غني شده با اسانس مرزه جهت کنترل رشد باکتري‌هاي عامل فساد در فيله ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان
01/00008/00004/25332 ارزيابي تاثير پرتوهاي گاما و ماورا بنفش بر آسيب‌هاي DNA‎ در جنين و لارو ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎) به روش سنجش الکتروفورز سلول‌هاي منفرد.-
01/00008/00004/25333 خواص کاربردي و فعاليت آنتي‌اکسيداني پروتئين هيدروليز شده کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri‎) تحت روش‌هاي مختلف خشک کردن
01/00008/00004/25334 تاثير فيلم آلژينات- ژلاتين غني شده با اسانس پونه کوهي به عنوان پوششي ضدميکروبي بر روي فيله‌ي قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss‎) در يخچال (‎۴ درجه سانتيگراد).-
01/00008/00004/25335 اثر متقابل اسيدهاي چرب ضروري EPA‎ و DHA‎ و ويتامين E‎ جيره بر عملکرد رشد و شاخص‌هاي فيزيولوژيک بچه ماهي نورس آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius‎).-
01/00008/00004/25336 بازارپسندي فيله و مقايسه ي تغييرات کيفي فيش فينگر توليد شده از دو گونه ي ماهي تيلاپياي سياه (Oreochromis niloticus‎) و تيلاپياي قرمز (mosambicusO. niloticus‎أTilapia‎).-
01/00008/00004/25337 توليد خمير جلبکي نانوکلروپسيس (Nannochloropsis oculata‎) و ارزيابي اثرات ويتامين C‎ و E‎ در افزايش ماندگاري آن در طول دوره نگهداري

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme