خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه علوم اجتماعی » عناوین پایان نامه های رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسی

عناوین پایان نامه های رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه شناسی

رشته علوم اجتماعي
گرايش جامعه شناسي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي تاثير تبليغي برنامه هاي تلويزيون بر خانواده در شهر اصفهان
2 تعريف مفاهيم مربوط به مواد مخدر و روانگردان
3 بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران
4 پيامدهاي مهاجرت شهر اهواز
5 اسکان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو در استان آذربايجان غربي
6 بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني تحت پوشش کميته امداد امام خميني در طي ايام تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهرکرد و بروجن
7 خصوصي سازي آموزش عالي و بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي آن
8 «جامعه شناسي آموزش و پرورش» بررسي تطبيقي نظام جديد آموزش متوسطه و نظام قبلي (غيرواحدي) براساس تغييرات اجتماعي در شهر کرمان
9 جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب کمونيستي چين(1949)
10 نقش هاي زنان و تغييرات جمعيتي در روستاهاي شهرستان تايباد
11 علل‌ عدم‌ كارايي‌ نيروي‌ انساني‌ و نقش‌ منفي‌ آن‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ – اجتماعي‌ استان‌ لرستان‌ (با تاكيد موردي‌ بخش‌ پاپي‌)
12 بررسي‌ ريشه‌هاي‌اجتماعي‌ بيكاري‌ ديپلمه‌هاي‌ شهر مشهد
13 بررسي‌ توزيع‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ براي‌ دوره‌تحصيلي‌ متوسطه‌ در سال‌ تحصيلي‌ 74-73 ( تاثير عوامل‌ اجتماعي‌ – اقتصادي‌ بر توزيع‌ نيروي‌انساني‌)
14 عوامل بازدارنده فرهنگي اجتماعي توسعه در شهر خميني شهر
15 بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي اجتماعي شهرستان لنجان
16 علل‌ و عوامل‌ موثر بر خودكشي‌ در استان‌ اصفهان‌ و مطالعه‌ راههاي‌ پيشگيري‌ از آن‌
17 موانع فرهنگي اجتماعي توسعه روستايي در شهرستان سقز
18 کاربردهاي کامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
19 نقش صنايع همجوار بر تحول ساختار اجتماعي-اقتصادي شهرستان مبارکه
20 تحليلي‌ بر روش‌ جامعه‌ شناسي‌ تفهمي‌ ماكس‌ وبر
21 جامعه‌شناسي‌ ادبيات‌ داستاني‌ ازانقلاب‌ مشروطه‌ تا انقلاب‌ اسلامي‌
22 بررسي‌ عوامل‌ موثر بررضايت‌ شغلي‌ مربيان‌ امور تربيتي‌ شهر تهران‌
23 بررسي‌ فرآيند پيدايش‌ و رشد طبقه‌ متوسط‌ جديد در ايران‌ (مطالعه‌ موردي‌ شهرايلام‌)
24 قشربندي‌ اجتماعي‌ ازديدگاه‌ شهيد مطهري‌
25 بررسي‌ “توسعه‌ فرهنگي‌” درآراء و انديشه‌هاي‌ دكتر علي‌ شريعتي‌
26 تاثيرات‌ منفي‌ فقر در وضعيت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ دختر سالهاي‌ اول‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌
27 مقايسه ميزان تطابق عوامل انحطاط دول ابن خلدون با داده هاي تاريخي-اجتماعي ايران
28 بررسي عوامل مؤثر بر كارايي دبيران در تدريس (دبيرستانهاي شهرستان قاين)
29 بررسي‌ عوامل‌ موثر بر توسعه‌ نيافتگي‌ جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌
30 بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش‏آموزان پسر كلاس سوم راهنمايي شهراصفهان سال تحصيلي 77 – 76
31 ابعاد اجتماعي خصوصي سازي نهاد پزشکي ( مطالعه موردي : بيمارستانهاي شهر اصفهان )
32 بررسي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در شهر ايلام
33 بررسي عوامل مؤثر بر تغيير و تحول اراضي و واحدهاي بهره‏برداري زراعي ايران ‹‹ مطالعه موردي : شهرستان اصفهان ›› 
34 بررسي بحران هويت جوانان، ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي ( نمونه دانش آموزان شهر اصفهان )
35 مباني جامعه عقلانيت ( با تكيه بر آراء وبر ، هابرماس ، ريتزر ، ميشل فوكو و عقلانيت اسلامي )
36 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش پسران نوجوان و جوان زندان اصفهان به مواد اعتياد آور
37 درآمدي بر جامعه شناسي دين تحليل ساختار انديشه اجتماعي سيد جمال الدين اسدآبادي
38 بررسي علل و تبعات از خودبيگانگي و خودباوري دانشجويان « مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان»
39 جواني جامعه ايران و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن
40 بررسي نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي در شهر بندر عبـــاس
41 زمينه‏هاي اجتماعي سنت گرايي و تجدد خواهي در ايران (‌از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي) 
42 بررسي و تبيين علل اجتماعي موثر بر آنومي در بين دانش آموزان دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهراصفهان
43 کارکرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار کردن کنش اجتماعي
44 بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان
45 تحليل جامعه شناختي نقش روابط متقابل اسطوره ها و ساختارهاي اجتماعي در تحولات تاريخي
46 تحليل جامعه شناختي نقش زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي
47 عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان در مقايسه با والدين آنان (مناطق 3 و 4 آموزش و پرورش اصفهان )
48 بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص وپيامدهاي اجتماعي واقتصادي آن
49 بررسي تئوريهاي جامعه شناسي انقلاب و ميزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ايران
50 بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر اشتغال زنان (مورد: شهرستان قائنات)
51 اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر رشت با تأكيد برعلل و رضايت مندي مهاجرين
52 بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر برانزواي اجتماعي جوانان در شهر همدان
53 تحليل جامعه‌شناختي تغييرات اجتماعي اقليتهاي ديني در ايران : نمونه موردي، شهر اصفهان
54 بررسي عوامل اجتماعي بيماري هاي رواني
55 بررسي جامعة شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در محلات شهر ساري
56 علل افزايش دانشجويان دختر در دانشگاهها و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن
57 بررسي عوامل اجتماعي موثر در فرهنگ‌ پذيري مهاجرين شهر فيروزآباد
58 سبب شناسي كمرويي با تأكيد بر عوامل اجتماعي مؤثر بر كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ياسوج
59 بررسي مسائل حاشيه نشيني با تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي – فرهنگي «مطالعه موردي مناطق ارزنان و دارک اصفهان»
60 بررسي تأثير تغييرات اجتماعي-فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت
61 چگونگي توانمند سازي زنان براي مشارکت در امر توسعه با تاکيد بر شهر اصفهان
62 بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر
63 تبيين وضعيت دينداري دانشجويان دانشگاه اصفهان
64 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت شغلي معلمان شهر فردوس
65 بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر آينده سياسي و فرهنگي اقوام با تأکيد بر قوم کُرد
66 بررسي خاستگاه طبقاتي نخبگان سياسي ايران در دهه اول انقلاب اسلامي
67 بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان در شهر اصفهان
68 آسيب‌شناسي و تبيين روابط معلمين با دانش‌آموزان در دبيرستانهاي شهر بوشهر
69 جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
70 بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر تقديرگرايي دانشجويان (دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي)
71 کاهش باروري در ايران و عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي موثر بر آن با تاکيد بر نقش تنظيم خانواده بين سالهاي 1375-1365 (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
72 طرح و نقد مباني نظري جهاني شدن از منظر اسلام
73 بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه اصفهان
74 بررسي برخي از عوامل اجتماعي مؤثر بر وفاق اجتماعي (موردمطالعه: شهر اصفهان)
75 سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به تشکلهاي دانشجويي و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن
76 بررسي عوامل موثر در بروز رفتارهاي نابهنجار در دانش آموزان دوره متوسطه عمومي مدارس دولتي شهر برازجان در سال 1384- 1383
77 بررسي عوامل مؤثّـر بر شكل‌گيري مسألـه حاشيه‌نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهـواز
78 سنجش نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌ها در دانشگاه اصفهان
79 تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده ها با هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کاشان) 
80 بررسي آثار و پيامد هاي جامعه‌ي شبکه اي به روي هويت اجتماع جوانان: (مطالعه موردي جوانان شهر کرمانشاه)
81 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بين جوانان 15-25سال شهرستان لنگرود
82 تأثير طبقه اجتماعي برنگرش افراد نسبت به جريان نوگرايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
83 بررسي فرصتها و چالش‌هاي جنبش‌هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي: جنبش اخوان المسلمين
84 بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي – فرهنگي با ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي در شهر بروجن
85 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگري (مطالعه موردي، گردشگران خارجي شهر شيراز)
86 بررسي ارتباط ميان توسعة آموزش عالي و توسعة سياسي در عصر رضاشاه
87 بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
88 تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تکيه بر فرهنگ عامه (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
89 قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي با تمرکز بر مصرف موسيقايي در شهر تهران
90 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ونداليسم و اوباشيگري در ورزش فوتبال
91 بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انجام جراحي هاي زيبايي در شهر اصفهان
92 بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر مساله نزاع جمعي (مطالعه موردي استان ايلام)
93 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان
94 بررسي تحليلي رويکردها و نظريات جهاني شدن (با تاکيد بر نظريات گيدنز، فوکوياما، والرشتاين و هابرماس)
95 بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن و مرد در فيلم هاي دهه هفتاد سينماي ايران
96 بررسي عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افغان به كشورشان (مطالعه موردي استان يزد)
97 بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر باورپذيري دموکراسي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
98 افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه؛ چگونگي و چرايي آن
99 تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
100 بررسي تطبيقي خشونت خانوادگي در بين پدران معتاد و غير معتاد شهرستان ازنا
101 نظريه اي زمينه اي براي جرم جنسي (مطالعه ي موردي مجرمين جنسي شهر اصفهان)
102 مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت درشهر اصفهان (مطالعه موردي: مناطق رهنان و خانه اصفهان)
103 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مديريت بدن در زنان (مطالعه ي موردي زنان شهر شيراز)
104 بررسي جامعه شناختي تأثير نابرابري فرصت هاي آموزشي برانزواي اجتماعي دانش آموزان
105 بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر سبك زندگي جوانان (مطالعه موردي شهر شيراز)
106 نقش شبكه هاي خرده‌وام دهي در توانمندسازي زنان (مطالعه موردي روستاي پشت رود بم)
107 بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري جنسيت فرزندان (مطالعه موردي شهر شيراز)
108 بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهرستان بابل
109 بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي(مطالعه موردي شهر اصفهان)
110 بررسي جامعه شناختي تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بر مصرف کالاهاي فرهنگي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق)
111 بررسي ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته‌ي رشته‌ي علوم انساني در سازمان‌هاي صنعتي اراك
112 بررسي ويژگي هاي شهر مطلوب و مقايسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهاني
113 بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر برمشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (1382 -1358)، (يك تحقيق پيمايشي درشهرستان دره شهر)
114 بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب (درطول يک دهه, از خرداد76)
115 بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج
116 بررسي ساختار قدرت در خانواده و تأثير آن بر مشارکت اجتماعي (مطالعه موردي: دانشگاه قم)
117 بررسي تأثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه­ي موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان)
118 بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر شکل گيري آن در سطح محله (مطالعه موردي محله هاي منصقه 9 شهرستان مشهد)
119 سنجش سرماية اجتماعي ميان­گروهي (مورد مطالعه: دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
120 بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستانهاي شهر اصفهان)
121 بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي (مطالعه موردي شهر نجف آباد)

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme