خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » فنی و مهندسی » عناوین پایان نامه شیمی » عناوین پایان نامه های رشته مهندسی شیمی – گرایش بیوتکنولوژی و مخازن هيدروکربوري

عناوین پایان نامه های رشته مهندسی شیمی – گرایش بیوتکنولوژی و مخازن هيدروکربوري

رشته مهندسي شيمي
گرايش بيوتکنولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 حذف زيستي واناديوم از واناديوم اکسايد اکتا اتيل پورفيرين به عنوان مدلي از پورفيرين هاي فلزي موجود در نفت خام
2 حذف بيولوژيک آلودگي هاي نفتي از خاک
3 سنتز و شناسايي ماده نانوحفره 41-MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم‌ها
4 بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري کوپليمر پيوندي آکريلونيتريل بر روي نشاسته
5 حذف بيولوژيک DSO از خاک هاي آلوده
6 استفاده از باکتري‌ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واکسي در ترکيبات نفتي همراه واکس زياد
7 امولسيون زدايي زيستي سيستم دو فازي آب-نفت توسط ميکروارگانيسم ها
8 مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنک کننده‌صنعت نفت
رشته مهندسي شيمي
گرايش مخازن هيدروکربوري
رديف عنوان پايان نامه
1 توليد و ارزيابي يک سورفکتانت زيستي جديد جهت ازدياد برداشت ميکروبي از نفت
2 بررسي عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحي (سورفكتانت) در ازدياد برداشت نفت
3 تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت
4 پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اکسيد کربن يا نيتروژن در فرآيند فرازآوري با گاز
5 مدل‌سازي‌ رسوب آسفالتين در مخازن نفت
6 بهبود خواص رئولوژيکي گلهاي حفاري با استفاده از کوپليمر پيوندي نشاسته-آکريل آميد
رشته مهندسي شيمي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي تاثير عوامل فرآيندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل کلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
2 به كار گيري تكنيك بيلان جمعيت در به دست آوردن توزيع اندازه خوشه‌هاي آسفالتين
3 بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي سه‌تايي با همبستگي شيميايي
4 مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين‌ها در يك برج جذب آكنده
5 سنتز زئوليت هاي نانو حفره A، X و Y به منظور حذف ترکيبات گوگردي از برش‌هاي نفتي
6 بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوطهاي دوتايي واثر متقابل رنگزاها در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته نانو فوتو کاتاليستي UV/nano-TiO2/H2O2
7 مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي عمليات نم‌زدايي هوا توسط تري‌اتيلن‌گلايکول (TEG) در يک برج آکنده
8 تهيه و بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت‌هاي نشاسته- خاک رس جهت کاربرد در صنايع بسته بندي
9 مدلسازي رياضي ، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل فرم آميد (DMF) و اکريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران 
10 مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راکتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
11 سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانوحفره Y سنتز شده
12 مدل سازي رياضي و شبيه ‌سازي فرآيند كك‌زدايي کاتاليست در راکتورهاي واحد هيدروکراکر پالايشگاه بندرعباس و تهيه نرم‌ افزار كاربردي آن
13 مدلسازي و شبيه‌سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اورانيوم
14 توليد نانوکامپوزيت پلي (متيل‌متاکريلات/ خاک‌رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير برگشت‌پذير افزايشي- تجزيه‌اي)
15 تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيک و روغن روان کننده در دماهاي مختلف
16 ايجاد پوشش­هاي آندي با اکسيدهاي روتنيوم, ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد آن­ها
17 بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو‌كامپوزيت پلي (وينيل الكل)- خاك رس (PVA/Clay)
18 بررسي تأثير عوامل فرآيندي بر روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت­هاي پلي­يورتان-خاك­رس
19 جايگزيني حلال­هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيک­ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه­سازي براي حلال جديد
20 مدل­سازي برج RDC استخراج مايع – مايع در فرآيند توليد روغن روان­کننده با استفاده از حلال فورفورال
21 شبيه سازي مونت کارلو در فرآيند تشکيل خوشه هاي آسفالتيني
22 بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي آبي به وسيله شبيه‌سازي مولكولي مونت‌كارلو
23 مدل­سازي تشکيل هيدرات گازي در سيستم­هاي شامل ترکيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات
24 بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضورکربنات سديم بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن کربناته آغاجاري

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme