خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه ریاضی » عناوین پایان نامه های رشته ریاضی – گرایش محض

عناوین پایان نامه های رشته ریاضی – گرایش محض

رشته رياضي
گرايش محض
رديف عنوان پايان نامه
1 مدولهاي کسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولهاي مدرج
2 فوق توابع، ميکرو توابع و کاربرد آنها
3 گروههاي دو مولدي
4 انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچش
5 گروهها با خودريختي هاي تقريبابديهي
6 مجموعه هاي فشرده ضعيف در فضاهاي موضعا محدب
7 توابع پيوسته نوعي و کاربرد آن
8 مدولهاي کسرها تعميم يافته مدرج و مدولهاي کموهمولوژي موضعي عمومي مدرج
9 نتايجي پيرامون FC-گروهها
10 دوگان دوم  L1(G)و جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي توپولوژيکي موضعا فشرده
11 حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد کثيرالجمله اي
12 ديفرانسيل پذيري فرشه و ديفرانسيل پذيري گتو در فضاهاي باناخ
13 درج يک تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
14 حد معکوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC-گروهها
15 گروههاي حاوي زيرمجموعه هاي متعدد جابجاشونده
16 ميانگين پذيري نيم گروهها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
17 جبرهاي جابجائي و مثالهاي نقض
18 گروههاي مرتبه-انتقالي
19 گروههاي شامل زيرگروههاي جابجاشونده فراوان
20 بررسي توابع همبند حقيقي
21 نمايش ها و مضارب بر نيم گروههاي بنيادي با عنصر هماني
22 مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي وزندار
23 ماتروييد و تريد
24 نتايجي در گروههاي آبلي آزاد تاب با رتبه متناهي
25 بستار صحيح ايده آلها نسبت به مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
26 خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچينسكي
27 عملگرهاي کاملا پيوسته وخاصيت‌ دانفورد – پتيس‌ روي‌ فضاهاي‌ باناخ‌
28 فضاهاي‌ توابع‌ تقريباً متناوب‌ روي‌ نيم‌ گروهها
29 قضيه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روي نيمگروههاي موضعا فشرده بنيادي
30 بررسي‌ اجمالي‌ توابع‌ داربوبئريك‌ و درج‌ آنها بين‌ دو تابع‌ مقدار حقيقي‌
31 اعداد فولنر و انواع‌ شرايط‌ فولنر براي‌ ميانگين‌ پذيري‌ نيم‌ گروهها
32 همريختيها و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ وزندار
33 گروه خودريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد
34 کسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي کازين و کسرهاي تعميم يافته مدرج
35 P-جمع‌ پذير و كاربرد آن‌ در فضاي‌ باناخ‌
36 مجموعه‌هاي‌ حددار در فضاهاي‌ باناخ‌ و موضعا”محدب‌ و خاصيت‌ گلفاند-فيليپس‌(GP)
37 مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
38 توابع معين مثبت و منفي روي ابرگروهها
39 مدولهاي‌ آرتيني‌كو-كهن‌-مكولي‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجائي‌
40 حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ تواني‌ مشتقات‌
41 نتايجي پيرامون CC-گروههاي‌ پوچ‌ توان‌ – بواسطه‌-چرنيكوف‌
42 گروههاي‌ باخاصيت‌ جايگشت‌پذيري‌ حاصلضرب‌ زير گروهها
43 همنوع و نسخه‏هاي co در فضاهائي از عملگرها
44 ميانگين‌ پذيري‌ ضعيف‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌گروههاي‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌ گروه‌ توپولوژيك‌ مرتب‌ كلي‌
45 بررسي‌ تساوي‌ فضاهاي‌ توابع‌ روي‌ نيم‌ گروههاي‌ نيم‌ توپولوژيك‌ و گروههاي‌ توپولوژيك‌
46 جبر اندازه‏ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C– متمايز
47 يكريختيهاي بين دوگان دوّم جبرهاي باناخ L1(G) براي گروههاي موضعاً فشردة G
48 مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيستي در فضاهاي فرشه و كاربردها
49 جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هماني تقريبي كراندار
50 مجموعه‏هاي منفرد يك مدول روي حلقه‏هاي موضعي كهن ـ مكولي
51 نسخه °c در فضاي عملگرهاي فشرده
52 عملگرهاي دو خطي منظم آرنز
53 گروههاي متناهي با رده‏هاي مزدوجي كوچك
54 ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي وزندار سريهاي تواني
55 جبرهاي فوريه – استيلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقريباً متناوب ضعيف روي گروههاي موضعاً فشرده
56 مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ
57 ساختاري از گروههاي 3 – انجل
58 Lp– تئوري همريختيهاي استاندارد در جبرهاي پيچشي وزندار
59 ارنز منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
60 پيرامون يك مسئله تركيبي در واريتة گروهها
61 *C – ضريبهاي خارجي به وسيله اعمال جزيي و اعمالي از نيم گروههاي وارون
62 دنباله‏هاي نموي گروههاي متناهي المولد
63 دنباله‏هاي كوشي ضعيف و زير مجموعه‏هاي فشردة ضعيف L1(E)
64 حلقه‏هاي گروهي از حلقه‏هاي مدرج
65 ايده‏الهاي تحويل يافته و ايده‏الهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني و بستار صحيح آنها نسبت به دنباله‏هاي دقيق
66 نرم‎هاي مختل شده مجانبي از فضاهاي كلاسيك با كاربرد در نظرية نقطه ثابت
67 اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زيرمجموعه هاي فشرده خطي حقيقي
68 بررسي سيستمهاي مسيري اولين برگشتي توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر1 در اين راستا
69 مشابه سازي از گروهها در حلقه – مسئله‏اي از پائول اردوش و بي – اچ – نويمن
70 جبرهاي لي آفين تعميم و سيستم ريشه آنها
71 جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دو وجهي جاوله
72 كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ
73 برخي فضاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G
74 ضربگرها و ايده‏آلها در دوگان دوم جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي موضعاً فشرده
75 گروههاي موضعاً فشرده ميانگين پذير داخلي
76 بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم ‏دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعة حامل مي‏باشد
77 نابرابريهاي تغييراتي و كاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادي
78 خواص معادل با n–جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
79 سيستم‏هاي ريشه افين تعميم يافته و گروه‏هاي ايل آنها (تبديلات كاكستر)
80 بررسي گروههاي موضعا مدرج با يک شرط پوچ تواني روي زيرمجموعه هاي نامتناهي
81 گروههايي كه اجتماع زيرگروههاي سره هستند
82 اتحادهاي چند جمله اي Z-مدرج از جبر ماتريسهاي كامل
83 گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروههاي پوچتوان
84 تعميمي از مدول هاي‌كوهن-مكولي توسط نظريه تاب
85 پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
86 ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
87 نمايش نيمگروه هاي *- دار
88 آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصيف مجموعه هاي ω_ حدي
89 كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
90 سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
91 تقريب هاي يکاني چپ در جبر عملگرهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
92 چتبره‌هاي كوانتومي و ساختار جبرهاي لي شبه ساده بيضوي
93 مجموعه‌ها و توابع محدب اپي ـ ليپشيتزي فشرده در فضاهاي نرمدار خطي
94 مركزهاي تعميم يافته مجموعه‌هاي متناهي و مجموعه‌هاي كراندار نامتناهي
95 تعريف جديدي از ايده الهاي اول وابسته
96 بازنويسي حاصلضرب عناصر گروه
97 نمايش هاي وزني بيشين انتگرال پذير مربعي
98 نيم‌گروه‌هاي C- متناهي شمارش‌ پذير نيم تام S صادق در S=S+S
99 *C- حاصلضرب‌هاي خارجي بوسيله عمل‌هاي جزئي از گروههاي گسسته و عمل نيم‌گروههاي وارون
100 يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي
101 جبرهاي عملگر رأسي، ابرجبرهاي عملگر رأسي و مدولهاي آنها
102 بررسي كونز ـ ميانگين‌پذيري روي جبر باناخ
103 زير مجموعه هاي فشرده و فشردة ضعيف فضاهاي عملگري
104 شرايط انگل روي گروهها
105 مدول‌هاي‌ آرتيني‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجايي‌
106 برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها
107 شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار
108 برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي
109 مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي
110 فيدبك پايدارساز وكنترل پذيري مجانبي
111 درباره نابرابري هاي تغييراتي تعميم يافته و كاربرد آنها
112 مطالعة گروههاي بازنويسي‌پذير
113 طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است
114 موجکها و نمايش هاي انتگرالپذير مربعي
115 شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غيرخطي
116 بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
117 توصيف ساختار هسته جبرهاي لي آفاين تعميم يافته (تا حد مرکز آنها)
118 تحليل : ميانگين پذيري قوي و ضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار
119 مقايسه مجتمع‌هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
120 گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي
121 کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص
122 قضية بوخنر براي نيم گروه هاي شبه مخروط متناهي البعد
123 مراکز توپولوژيک و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
124 بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
125 گروه هاي نيم کامل
126 تحدب متريک کوباياشي روي خمينه هاي مختلط
127 گروه خودريختي هاي مرکزي
128 نابرابري هاي تغييراتي برداري
129 شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه- مقدار
130 خمينه هاي هذلولوي و مشخصه سازي آنها
131 مشتق روي جبرهاي گروهي
132 نمايش انتگرالي نيم گروه هاي نرمال بي کران
133 نقاط ثابت و مسايل شبه تعادل
134 هماني هاي تقريبي براي ايده آلهاي جبرهاي سيگال بر يك گروه فشرده
135 ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
136 جبرهاي پوششي
137 سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي و جبر‌هاي لي نظير آن
138 ميانگين پذيري جبرهاي فوريه و فوريه-استيليس
139 بررسي شرايط بهينگي و دوگانگي براي مسائل كسري
140 زيرمدول هاي اول و راديکال روي حلقه هاي جابه جايي
141 گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير
142 بررسي مرکز توپولوژيکي دوگان دوم جبرهاي باناخ
143 دنباله پذيري گروهها
144 قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيكي
145 روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي با قيدهاي غيرخطي
146 تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
147 يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان – پيوسته
148 هماني هاي تقريبي شبه مركزي كراندار در جبرهاي گروهي از گروه هاي موضعاً فشرده
149 مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
150 گروه‌هايي که اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند
151 زيرمشتق‌پذيري توابع روي خمينه‌هاي ريماني
152 دوگانگي اويلر و هميلتونين شمولي
153 روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي
154 تست مدول هاي گرنشتاين
155 آرنز- منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
156 درون نسبي، دوگان فنچل و کاربردهاي آن
157 بعضي از دستاوردهاي مربوط به زيرمدولهاي اول و اوليه
158 مرابطه مدول هايي با جمعوند هاي نيم دوگان يا G-تصويري
159 ميانگين هاي برداري مقدار
160 ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ روي گروههاي موضعأ فشرده
161 گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يک گروه
162 شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
163 نقاط ثابت، تعادل و نابرابري هاي مينيماکس از اقتصاد مجرد و غير فشرده
164 مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک
165 جبرهاي حلقوي مکرر
166 شمارش مرکزسازها و بازنويسي پذير ي در گروههاي متناهي
167 گسترش توابع بئر -1 روي فضاهاي توپولوژيک
168 تجزيه‌هاي‌ متناقض‌ گروه‌ها
169 تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
170 اصل تغييراتي اکلند و کاربردهاي آن
171 نتايج معادل در نظريه ي ميني ماکس
172 شرايط لازم در مسائل کنترل بهينه غيرهموار
173 مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
174 نمايشهاي جبرهاي گروه در فضاهاي نگاشتهاي کاملاً کراندار
175 فاکتورهاي همگرايي و فشردگي در جبرهاي پيچشي وزندار
176 تحليل تزريقي گرنشتاين و يکدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
177 تابعگون هاي مشتق شده گرنشتاين
178 ارائه برخي خصوصيات حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين آنها
179 مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
180 شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- نامتناهي
181 نگاشت هاي کامل و موضوعات مرتبط با آن
182 الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
183 تابع اسکالري غيرخطي و مسائل شبه تعادل برداري تعمِيم يافته
184 بررسي گراف هاي ناجابه جايي گروه هاي کوچک
185 توابع موضعاً ليپ شيتز بر روي خمينه هاي ريماني
186 تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
187 مطالعه حلقه هاي کرول
188 مسائل بهينه سازي غير هموار چند هدفه مرکب
189 مدولهاي هم کج و تزريقي محض
190 گروه هاي 9- مرکزساز
191 دوگان مزدوج در بهينه سازي برداري و کاربردهايي از نابرابري تغييراتي برداري
192 روش هاي آناليز غير هموار روي خمينه هاي ريماني
193 بررسي گراف هاي غير دوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك 
194 بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
195 قضاياي نقطه ثابت، انتخاب و بهترين تقريب در فضاهاي R- درخت براي نگاشت هاي چندمقداري
196 معادلات هميلتون ژاکوبي روي خمينه هاي ريماني
197 چه هنگام برد يک ضربگر روي جبر باناخ، بسته است؟
198 شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل – شمولي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme