خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه زمین شناسی » عناوین پایان نامه های رشته زمین شناسی گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي، پترولوژي و مهندسی زمین شناسی

عناوین پایان نامه های رشته زمین شناسی گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي، پترولوژي و مهندسی زمین شناسی

رشته زمين شناسي
گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي
رديف عنوان پايان نامه
1 مطالعه‌ زمين‌شناسي‌ پالئوزوئيك‌ بالائي‌ كوههاي‌ شتري‌ در سردروچيروك‌ طبس‌
2 مطالعه بيواستراتيگرافي پالئوزوئيک فوقاني در ناحيه سه
3 بررسي‌ چينه‌شناسي‌ رسوبات‌ ترياسيك‌ بالائي‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌
4 بررسي‌ و تحقيق‌ پيرامون‌ رسوبات‌ ژوراسيك‌ زيرين‌ و مياني‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌
5 مطالعه‌ بيواستراتيگرافي‌ سازند قم‌ در شمال‌ شرق‌ اصفهان
6 چينه‌ شناسي‌ و تحول‌ حياتي‌ در دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمين‌شناسي‌ ناحيه‌آباده‌
7 مطالعه‌ بيواستراتيگرافي‌ و تحول‌ حياتي‌ مرز دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمين‌شناسي‌ در ناحيه‌ اسفه‌ شهرضا
8 بررسي بيواستراتيگرافي‌ پالئوزوئيك‌ بالائي شمال‌ كرمان‌
9 بيواستراتيگرافي‌ نئوژن‌ زيرين‌ در جنوب‌ شرق‌ اصفهان‌
10 بررسي بيواستراتيگرافي و زمين شناسي رسوبات دونين-کربونيفر در ناحيه انارک
11 بيواستراتيگرافي رسوبات کرتاسه بالائي جنوب شرق درياچه بختگان(ناحيه خرامه)
12 مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان
13 مدلهاي چينه شناسي(بيو و ليتواستراتيگرافي) مرز مرزوزوئيک-سنوزوئيک در جنوب شيراز (زنجيران)
14 زمين شناسي زيست چينه اي و پالئوژئوگرافي رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبي درياي خزر
15 چينه شناسي و زمين شناسي كرتاسه در منطقه چوپانان (ايران مركزي)
16 پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان
17 مطالعه بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه منطقه انارك
18 مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين در ناحيه سه (جنوب كاشان)
19 بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالاي جنوب – جنوب غرب بروجن (ناحيه گرد بيشه)
20 بيواستراتيگرافي رسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تأكيد بر پالئونتولوژي ماكروفون هاي آن
21 چينه شناسي تشكيلات زغالسنگ دار منطقه مزينو واقع در جنوب طبس
22 مدل هاي چينه شناسي كرتاسه مياني در شرق شيراز
23 بيواستراتيگرفي رسوبات كرتاسه بالايي در ناحيه سميرم (آب ملخ)
24 مطالعات سنگ چينه اي و زيست چينه اي سازندهاي گروه خامي در جنوب درياچه كافتر منطقه اقليد
25 بيواستراتيگرافي گروه بنگستان (كرتاسه بالائي) واقع درشمال غرب خرم آباد
26 چينه‌شناسي‌ و بيواستراتيگرافي‌ رسوبات‌ پالئوزوئيك‌ فوقاني‌ در منطقه‌ گرگان‌(البرزشرقي‌)
27 چينه شناسي و بيواستراتيگرافي كرتاسه فوقاني و مرز كرتاسه – پالئوژن در جنوب شرق شيراز(ناحيه كوهنجان)
28 بيواستراتيگرافي‌ رسوبات‌ پرمين‌ در زاگرس‌ مرتفع‌ در دره‌ بازوفت
29 چينه‌ شناسي‌ و فون‌ آمونيتي‌ سازندهاي‌ دليچاي‌ و لار در كوه‌ شرف‌ سمنان‌ (البرز شرقي‌)
30 بيواستراتيگرافي‌ سنگهاي‌ دونين‌ بالائي‌ در ناحيه‌ چاهرسيه‌ شمال‌ شرقي‌ اصفهان‌ براساس‌ كنودونتها و بقاياي‌ مهره‌ داران
31 بيواستراتيگرافي‌ كنودونتهاي‌ دونين‌ پسين‌ در ناحيه‌زفره‌(شمال‌ شرق‌ اصفهان)
32 چينه شناسي و بيواستراتيگرافي رسوبات مرز پالئوژن – نئوژن (اليگوميوسن)در شمال غربي سميرم (ناحيه ونك)
33 بيواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي كرتاسه (آلبين – تورونين) در منطقه كلاه قاضي(درجنوب – جنوب شرق اصفهان)
34 چينه شناسي و بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه در زيرين شرق اصفهان (منطقه خوراسگان)
35 بيواستراتيگرافي رسوبات دونين مياني ناحيه سه، شمال اصفهان، بر اساس كنودونت ها
36 بيواستراتيگرافي بازوپايان دونين فوقاني كوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال كرمان
37 بيواستراتيگرافي سنگ هاي دونين ديرين در ناحيه دالمه، شمال شرقي اردكان(بر اساس كنودونت ها و بقاياي مهره داران)
38 بايواسترتيگرافي و معرفي بازوپايان كربونيفر زيرين در منطقه شمال دامغان (البرز شرقي)
39 زمين شناسي و چينه شناسي مناطق واجد آلومينوسيليكات در جنوب سميرم و شمال شرق اصفهان مارسار
40  بررسي ميكروبيواستراتيگرافي سازندآسماري در جنوب شرقي بوشهر – تاقديس خور موج
41 چينه شناسي زيرزميني سازند آسماري در حاشيه شمالي فروافتادگي دزفول ( منطقه هفتگل )
42 بيواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوئيك بالايي (كربونيفر و پرمين) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماكرو و ميكروفسيل
43 همبستگي ليتواستراتيگرافي و بيواستراتيگرافي نهشته‌هاي مرز پرمين و ترياس در مناطق همبست ـ شهرضا و چاهريسه بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
44 بيواستراتيكرافي و ميكروفاسيس رسوبات ائوسن (سازند جهرم) در شمال غرب ناحيه بلداجي
45 بيواستراتيگرافي سازندهاي گورپي و تاربور در جنوب شرق شيراز – ناحيه سروستان
46 چينه شناسي سازند گورپي در شمال غرب ناوديس سبزه كوه ناحيه ناغان
47 ديرينه شناسي گياهي رسوبات قاره اي ژوراسيك مياني در شمال كرمان
48 چينه شناسي رسوبات سنومانين-كامپانين در ناحيه كلاه قاضي بر اساس فرامينيفرها
49 بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي مرز سازند گورپي وسازند تاربور در نواحي سميرم وبروجن بر اساس فرامينيفر و پالينومورف
50 بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در شمال شرق اصفهان(جنوب چاهريسه، شمال ديزلو) بر اساس مطالعه كنودونت و ماكروفسيلها
51 بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه سبزه كوه (بروجن) بر اساس فرامينيفرهاي پلانكتونيك
52 چينه شناسي و تطابق بيواستراتيگرافي بازوپايان ژوراسيك مياني در ناحيه هجدك (شمال كرمان) با بيوزونهاي استاندارد
53 بررسي بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي-پرمين زيرين در شمال اصفهان از ديدگاه ماکروفسيل و پالينولوژي
54 مدلهاي بيواستراتيگرافي ژوراسيك مياني شمال زرند بر اساس بي مهرگان بويژه بازوپايان
55 چينه شناسي سازند سروک در ناحيه بروجن (سبزه کوه)
56 چينه شناسي سازند قم در جنوب شرق کاشان
57 بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته هاي دونين مياني منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) بر اساس ماکروفسيل ها و ميکروفسيل هاي غيرفرامينيفر
58 چينه نگاري زيستي، رخساره هاي ميکروسکپي سازند هاي جهرم و آسماري در منطقه فارسان (شهرکرد)
59 سنگ‌چينه‌نگاري و زيست‌چينه‌نگاري سازند ميشان در منطقه کازرون (کنارتخته) بر اساس ماکروفسيل و ميکروفسيل
60 بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه لالي (خوزستان)
61 چينه نگاري زير زميني سازند هاي سروک و ايلام (گروه بنگستان) در منطقه شرق اهواز
62 سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري قاعده سازند خوش ييلاق بر اساس ميکرو فسيل ها(کونودونت)
63 زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي در البرز شرقي ( تويه دروار, دامغان)
64 چينه شناسي زير زميني سازند سروک در ميدان نفتي گچساران
65 چينه نگاري زير زميني سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري جنوب شرق اهواز
66 چينه نگاري سازند آسماري در شمال ناحيه فهليان، جنوب شرق ياسوج
67 زيست چينه نگاري سازند قم، جنوب شرقي نطنز
68 چينه نگاري رسوبات کرتاسه بالايي در ناحيه زفره، شمال شرق اصفهان
69 زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوزوئيک بالايي (کربونيفر پسين – پرمين پيشين) در رشته کوه شتري طبس، شرق ايران، بر اساس ماکروفسيل
70 زيست چينه نگاري سازند ايلام (مقطع تيپ) بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک, جنوب غرب ايلام
71 زيست چينه نگاري نهشته هاي كربونيفر در ناحية رامشه-جنوب شرق شهرضا جنوب غرب ايران مركزي بر اساس كنودونت ها
72 زيست چينه نگاري سازند سورگاه (مقطع تيپ) بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک در جنوب شرق ايلام
73 زيست چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ريگ، لردگان
74 چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه لكي، جنوب لردگان
75 زيست چينه نگاري سازند گورپي در نواحي لار و خرامه، براساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک
76 زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج
77 زيست چينه نگاري سازند جهرم (مقطع تيپ) در ناحيه تنگ آب در جنوب شرق شيراز
78 زيست چينه نگاري سازند آسماري، در روستاي پل بارز (غرب لردگان)
79 زيست چينه‌نگاري، ميکروفاسيس و محيط‌هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان (جنوب غرب شهركرد)
80 سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس بر اساس ماكروفسيل
81 چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي عضو C سازند قم در جنوب و جنوب شرق شهرستان قم
82 ريز رخساره هاي زيستي و محيط رسوبي سازند آسماري در جنوب شرقي کوه ميش (شرق گچساران)
83 زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي بخش هاي چهل، چمپه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
84 زيست چينه نگاري سازند گورپي در جنوب و جنوب شرق لار
85 زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري، شمال شرق تاقديس شوروم، جنوب غرب لردگان
86 زيست چينه نگاري، ميکرو فاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي کربونيفر در ناحيه بناريزه، شمال شرق آباده
رشته زمين شناسي
گرايش پترولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 پترولوژي‌ سنگهاي‌ ولكانيك‌ و دگرگوني‌ منطقه‌ تكنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ كاشمر
2 پتروگرافي‌ و پتروژنزكانسار سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ تكاب‌
3 بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط باولکانيتهاي اطراف دهکده گجد در جنوب غربي نائين
4 پترولوژي‌ گرانيتوئيدهاي‌ منطقه‌ تكنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ كاشمر)
5 پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهرکرد
6 پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمکي جنوب استان چهارمحال و بختياري
7 زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارک (ايران مرکزي)
8 مطالعات زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني سري تنورجه، شمال شرق کاشمر
9 بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي(جنوب-جنوب شرق اصفهان)
10 مطالعه زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي شمال اليگودرز
11 فازهاي دگرگوني در شيستهاي انارك
12 بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه(کرمانشاه)
13 بررسي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منطقه شمال وشمال شرق فريمان(شمال خاوري ايران)
14 زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين و دگرگوني منطقه خور – جندق(ايران مركزي)
15 زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين شمال غرب صحنه(استان کرمانشاه )
16 زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني شمال شهركرد
17 پترولوژي‌ مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ آلكالن‌ سري‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ ـ شمال‌شرق‌ كرمان‌)
18 پترولوژي‌ پديده‌هاي‌ ليستونيتي‌ شدن‌ در مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ و رسوبي‌ شرق‌ خوسف‌ (جنوب‌ غربي‌ بيرجند)
19 پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد
20 مطالعه‌ زمين‌شناسي‌ و پترولوژي‌ مجموعه‌ شوشونيتي‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشي‌(سرو بالا ـ غرب‌ استان‌ يزد)
21 پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت هاي دهشير با تأكيد بر آلتراسيون هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
22 زمين شناسي و پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك-زرو-اردان غرب استان يزد
23 زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني و نفوذي كوه هاي يخاب(شرق كاشان)
24 زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني وآذرين منطقه شمال شرق گلپايگان
25 مطالعه ولكانيسم پليوكواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد با استفاده از پردازش ماهواره اي
26 بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از پردازش رقومي
27 زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين
28 تحليلي پترولوژيكي بر سنگ هاي دگرگوني شمال درياچه زاينده رود با نگرشي بر پلي متامورفيسم
29 پژوهش هاي سنگ شناختي اسكارن هاي منطقه شيركوه استان يزد (ده بالا- باقي آباد)
30 بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني(استان اصفهان)
31 پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين دياپير هاي كاج، رستم آباد، دشتك و دوآب(گنجان) در استان چهارمحال و بختياري
32 بررسي كاني شناسي، سنگ شناسي اسكارن ها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه – قمصر( نوار ماکمايي اروميه-دختر )
33 بررسي كاني شناسي – سنگ شناسي اسكارن كوه آهن، منطقه دهشير،استان يزد
34 مطالعات زمين شناسي و پترولوژيكي توده هاي نفوذي سهيل پاكوه و گلشکنان (شمال نائين)
35 بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره لندست5
36 بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته،منطقه كشه (كوهستان كركس)
37 بررسي زمين شناسي، پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند
38 پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملااحمد (فوداز)
39 مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و خاكهاي كمياب در توده هاي گرانيتوئيدي شمال، شمال شرق و شمال غرب اليگودرز با تأكيد بر روي انكلاو توده ها
40 پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد)
41 بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك)
42 پترولوژي و پتروگرافي توده‌هاي نفوذي قلعه يقميش غرب استان يزد
43 بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان (استان يزد)
44 پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
45 بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي و دگرگوني ناحيه اي کمپلکس توتک
46 منشاء گرانيتهاي کلاه قاضي و آنکلاوهاي آن
47 مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي شمال معدن طالمسي، غرب انارك (شمال شرق استان اصفهان)
48 مطالعات زمين شناسي و كاني شناسي توفهاي زئوليتي شده سازند كرج در شرق تهران
49 بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين
50 بررسي پترولوژيکي توده هاي نفوذي سنوزوئيک در غرب درياچه نمک (شمال غرب آران)
51 بررسي پترولوژيکي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
52 پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي نياسر کاشان
53 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني (آلتراسيون هيدروترمال) شمال شرق انارک (پتيار)
54 مطالعه پترولوژي و ژئوشيمي ولکانيسم پالئوزوئيک زيرين (سيلورين)در دره ابيانه (ابيانه–سُه)
55 مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي آلتراسيون هيدروترمال در منطقه رنگان ( جنوب غرب اردستان)
56 كاني‌شناسي و سنگ‌شناسي سنگ‌هاي دگرسان شده منطقه چادرملو (ايران مركزي)
57 پترولوژي دايك هاي صفحه‌اي افيوليت نائين (ايران مرکزي)
58 پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
59 پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده‌نو (شمال شرق اليگودرز)
60 بررسي کاني‌شناسي- سنگ‌شناسي اسکارن‌ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني‌ريز
61 زنجانبرها و مرمرهاي محدوده جهق- کاني شناسي و پترولوژي اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ايران مركزي (جنوب کاشان)
62 مطالعه آلتراسيون هيدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشين، ايران مرکزي
63 مطالعات پترولوژي و ژئوشيميايي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران
64 ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارك)
65 پتروژنز گرانيتوئيدها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز)
66 پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)
67 بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولکانيک جنوب نائين و دامک علي آباد يزد
68 مطالعه پترولوژي پلاژيوگرانيت ها و سنگ هاي وابسته در افيوليت نائين
69 پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)
70 بررسي هاي کاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين
71 مطالعه ي پتروژنز ليستونيت ها در سنگ هاي الترامافيك شمال نايين (ايران مركزي)
72 مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولکانيک شمال شرق کوهپايه (استان اصفهان)
73 پترولوژي سنگ‌هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)
74 پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان)
75 هادي ولکانيک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشيمي سنگ پترولوژي و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)
76 پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير (سوريان استان فارس) با تاکيد بر گابروهاي منطقه
77 مطالعات كاني شناسي و پترولوژيكي مجموعه هاي آذرين-تبخيري گنبدهاي نمكي زاگرس بلند (استان چهار محال و بختياري)
78 کاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در کانسار مس سرچشمه
79 پترولوژي و خاستگاه ژئوتکتونيکي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق (شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
80 مطالعه پترولوژي گرانيت آيرکان (شمال شرق استان اصفهان)
81 مطالعه پترولوژي گرانيتوئيدهاي شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
رشته زمين شناسي
گرايش مهندسي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كارون 2، محور3-A (خوزستان-ايذه)
2 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي سد كوار (استان فارس)
3 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل آبرساني كوهرنگ 3 با تأكيد بر پتانسيل كارست منطقه
4 پهنه بندي خطر زمينلغزش در مخزن سد کارون 3 و تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي آن (ايذه، استان خوزستان)
5 بررسي زمين شناسي مهندسي سد سلمان فارسي با تاکيد بر کارست آن
6 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد کوثر جهت آب بندي ساختگاه سد
7 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب قمرود با نگرش ويژه به خواص مهندسي سنگها
8 بررسي و انتخاب يك جايگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد صنعتي در اطراف شهر اصفهان با استفاده از GIS و پردازش اطلاعات قومي ماهواره اي
9 بررسي رفتار مهندسي و ژئوتكنيكي خاكهاي رسي مساله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي
10 ارزيابي مشكلات زمين شناسي مهندسي سد بارزو با تاكيد بر پرده تزريق آن
11 ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي
12 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تكيه گاه چپ سد گرمي چاي (ميانه) با تاكيد بر خواص مهندسي شيستها
13 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب خدنگستان باتاكيد بر پيش بيني حائلهاي آن
14 بررسي سنگدانه هاي مصرفي در سرريز بتني سد كرخه از نظر زمين شناسي مهندسي (با تاکيد بر پتانسيل واکنش قليايي- سيليسي)
15 بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي توده‌سنگ‌هاي مسير تونل انتقال آب سبزکوه
16 پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه پشتكوه فريدونشهر
17 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي زون گسلي شهرياري از تونل سوم کوهرنگ با تاکيد بر توسعه کارست و تزريق پذيري آن
18 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده لغزشي منطقه بهرام بيگي و روشهاي پايدار سازي آن
19 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد سورک با تاکيد بر آب بندي آن
20 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير جاده جندق – معلمان با تأکيد بر علل نشست آن در محيط پلايا
21 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيوند با تأكيد بر تزريق پذيري آن
22 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد قره‌آغاچ
23 بررسي خواص ژئوتکنيکي خاکهاي مسير قطار شهري شيراز با تکيه بر تزريق پذيري آن
24 بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي
25 بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد بخش خروجي
26 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد كتوند عليا با تاكيد بر آبگذري آن
27 ارزيابي ويژگيهاي ژئومکانيکي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو (صفه-آزادي) اصفهان
28 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سدکوهرنگ 3 با تأکيد بر تزريق پذيرِِي آن 
29 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي کواترنري در شهر اصفهان
30 ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد مخزني کوار
31 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنگ معشوره با تاکيد بر خواص نشت آن
32 بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد بهشت آباد
33 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل گردنه رخ و بررسي پايداري شيب در دهانه خروجي آن
34 بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي 
35 ارزيابي ويژگي‌هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن 
36 بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب گوکان
37 ارزيابي و پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در مخزن سد بهشت‌آباد
38 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد کارون 4 با تاکيد بر نفوذپذيري در پي و تکيه گاه ها
39 بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تأکيد بر تزريق پذيري آن
40 ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پيشکوه فريدونشهر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
41 ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پادناي سميرم و ارائه راهکارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
42 ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد کوچري با تأکيد بر نفوذپذيري و تزريق‌پذيري پي و تکيه‌گاه‌هاي آن
43 بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف سد سازبن (ايلام)

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme