خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه زیست شناسی » عناوین پایان نامه های رشته زیست شناسی گرايش علوم گياهي، علوم جانوری، میکروبیولوژی و ژنتیک

عناوین پایان نامه های رشته زیست شناسی گرايش علوم گياهي، علوم جانوری، میکروبیولوژی و ژنتیک

رشته زيست شناسي
گرايش علوم گياهي
رديف عنوان پايان نامه
1 درمان بيماري کلروزآهن از طريق تزريق املاح آهن با استفاده از فشار منفي ساقه
2 تاثير رژيمهاي مختلف آبياري در تعداد غدهٍ پراکندگي وزني و عملکرد محصول چهار واريته مختلف سيب زميني
3 تعيين غلظت اپتيمم سولفات فرو و فريک جهت درمان بيماري کلروزآهن با روش تزريق از طريق قطع شاخه فرعي
4 بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت درجو
5 مقايسه مدلهاي کامپيوتري SWATRE و CRIWAR جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه وذرت
6 تعيين روابط هيدروليکي خاکهاي منطقه اصفهان
7 ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
8 استفاده از مدل کامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
9 ايجاد گياهچه هاي يکسان از طريق کشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي
10 بررسي شاخص هاي رشد ارقام گندم در اصفهان
11 بررسي‌ پارامترهاي‌ رشد 16 رقم‌ سيب‌زميني‌ با استفاده‌ از مدل‌ كامپيوتري‌
12 بررسي آناتوميکي – سيستماتيکي- برخي گونه هاي Agropyron موجود در ايران
13 بررسي تاثير برخي از تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر تشکيل ميوه سيب زميني
14 مقايسه كمي وكيفي چند رقم سورگم علوفه اي با R– لاين هاي مربوطه
15 اثر رطوبت و موادغذايي بر شکل گيري ميکوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
16 بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
17 تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئداوسالسولا در ايران بااستفاده از صفات آناتوميك ومرفولوژيك
18 بررسي‌اثر زمان‌ استفاده‌ از كود ازت‌ روي‌ مقدار كربوهيدراتها و عملكرد سورگوم‌ شيرين‌
19 مقايسه کمي و کيفي عملکرد چغندرقند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري
20 بررسي‌ پراكندگي‌ طبيعي‌ باكتريهاي‌ ريزوبيوم‌ و تاثير بعضي‌ از شاخص‌هاي‌ اكولوژيكي‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ اصفهان‌ 
21 آبسزيك‌ اسيد روي‌ برقراري‌ و شاخصهاي‌ رشد تعدادي‌ از گياهان‌ مرتعي‌ در شرايط‌ كمبود رطوبت‌
22 مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گياهي‌ منطقه‌ بازفت‌ و دو آب‌ صمصامي‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌
23 تاثير عوامل‌ به‌ زراعي‌ (دوره‌ آبياري‌، ميزان‌ كود ازت‌ و زمان‌ كشت‌) در مقداردرصد مواد گروه ‌Silymarin درگياه‌ Silybum Marianum
24 ارزيابي‌ الياف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌اي‌ و شيرين‌ جهت‌ كاربرد در صنايع‌ سلولزي‌
25 بررسي‌ روشهاي‌ القاء پلي‌پلوئيدي‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از كلشي‌ سين‌
26 رابطه‌ شاخصهاي‌ رشد و ميزان‌ قندهاي‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاين‌هاي‌ سورگوم‌ شيرين‌
27 بررسي‌ سيستماتيكي‌ فسيلهاي‌ گياهي‌ منطقه‌ قشلاق‌ شاهرود
28 بررسي‌ اثر شكستن‌ دوره‌ تاريكي‌ روي‌ ميزان‌ قند در سورگم‌ شيرين‌
29 بررسي اثرEC، PH و همياري‌ باكتري‌ آزوسپيريليوم‌ بر رشد كيفي‌ و كمي‌ گندم‌
30 كاربرد و تأثير سه‌ جلبك موجود در آبهاي‌ اصفهان بر روي فاضلابها BOD5 و COD
31 شناسائي‌ ، جداسازي‌ و خالص‌ سازي‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ جلبك‌ سبز تك‌ سلولي‌ Dunaliella از حوضچه‌هاي‌ تبخيرنمك‌ در مرداب‌ گاوخوني‌
32 بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخي ‌رويشگاههاي ايران
33 سيستماتيک و بيوسيستماتيک جنس Medicageo L. در ايران
34 بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ برخي‌ گونه‌هاي‌ Aegilops L. در ايران‌
35 مطالعه‌ بيوسيستماتيك‌ (مورفولوژي‌، آناتومي‌، كروموزومي‌ و آناليز پروتئين‌ها) برخي‌از گونه‌ها Triticumدر ايران
36 بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت In Vitro
37 بررسي اثرات تاريخ كشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان
38 جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسم‏ها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيتهاي ميكروبي
39 بررسي و ارزيابي تاكسونونيك برخي از صفات (‌ريخت شناسي، تشريحي ،‌ فيزيولوژي و فلانوئيدها) در جنس Salicornia در ايران
40 بررسي بوم – جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني‏هاي (فلور) حوضه آبريز مامور-كلگه
41 بررسي سيستماتيك برخي از گونه‏هاي جنس Hypericum L.در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
42 بررسي اثر تنش نوري بر روي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبزتك سلولي Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخوني اصفهان) در غلظت‏هاي مختلف نمكي 
43 بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از ماركرپكتيك زايموگرام (Pectic zymogram marker)
44 مطالعه سه رقم اصلي خرما (كبكاب ،‌ زاهدي و شهابي) در سعدآباد (استان بوشهر)
45 القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين بااستفاده از برخي القاء‌كننده‏ها
46 باززائي گياه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سيب‏زميني ارقام كوزيماومورن
47 مطالعه اپيدميولوژي تنوع ژنتيكي و رابطه فعاليت آنزيم پكتيناز با بيماريزايي نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از ماركرپتيك زايموگرم (Pectic zymogram)
48 بررسي اثرات تيوسولفات نقره (STS) بر روي رشد و نمو گياه سيب‏زميني در شرايط كشت In vitro
49 بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده موته واقع در شمال غرب استان اصفهان
50 بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت‏شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
51 بررسي توليد سوسپانسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري
52 بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستيابي به حداكثر قوة ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور) اين گياه
53 بررسي تاكسونومي خانواده Salicaceae در ايران
54 شناسايي و طبقه‏بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم
55 نقش پرولين در افزايش مقاومت به شوري در گياه يونجه
56 بررسي اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و تنفس جلبك سبز تك ياخته‌اي Dunaliella salina
57 رابطه بين مراحل مختلف تمايز و توليد آلكالوئيدها در گياه اسپند
58 جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان(استان مرکزي)
59 بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سورگوم شيرين در پاسخ به تنش شوري و مقايسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوري در دو مرحله جوانه زدن و گياهچه‌اي
60 اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
61 مطالعه فلور منطقه ابر و قطري واقع در شمال غربي شاهرود (استان سمنان)
62 معرفي فلور، شكل زيستي ، گونه هاي گياهي اندميك وطبقات حفاظتي آنها در منطقه حفاظت شده لشكردر ملاير در استان همدان
63 استفاده از فلانوئيدها در کموسيستماتيک جنس  
Matricaria L. در ايران
64 بررسي اثر كمبود نبترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina (جدا شده از مرداب شور گاوخوني اصفهان)
65 بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم، كلسيم، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم
66 مطالعه ريخت شناسي و سيتوتاكسونومي جنس Festuca زيرجنس Festuca در ايران
67 مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosa L. (ريخت شناختي و سيتوتاكسونومي) در ايران
68 شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقة ونک سميرم (استان اصفهان)
69 تأثير تابش اشعه UV-C در گزينش كالوس‌هاي متحمل به خشكي در گياه يونجه
70 بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومر از بر روي شربت سور‌گرم شيرين در مراحل مختلف رشد
71 مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گياه چمن با استفاده از مارکر پکتيک زايموگرم (Pectic zymogram)
72 استفاده از تركيبات بازدارنده به منظور تاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده Papilionacea
73 بررسي جوانه زني و آزمونهاي تخمين بنيه بذر (ويگور) در پنج جمعيت بذري گونه  
.Stipa barbata Desf
74 اثر برخي از عوامل محيطي بر روي رشد و ميزان كربوهيدراتهاي بلوط مازوار (Quercus infectoria)
75 اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه زاينده رود
76 بررسي مرفولوژي و تاكسونومي جنس .Secale L در ايران
77 مطالعه تنوع گروه آناستوموزي
AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتيک زايموگرام (Pectic zymogram)
78 بررسي فلاونوئيدها و روغن هاي فرار گونه گياهي .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه دنا
79 بررسي اثر كمبود سولفور بر توليد بتاكاروتن در جلبك Dunaliella salina
80 بررسي تنوع‌هاي درون گونه‌اي و بين گونه‌اي برخي از گونه‌هاي جنس آسپرژيلوس با استفاده از روش پكتيك زايموگرام
81 بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
82 بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني و مدت و تنوعات ژنتيك كشت نو ساقه هاي سيب زميني
83 بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختياري)
84 مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ايران
85 مطالعه سيتوتاكسونومي سكسيون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ايران
86 تنوع زيستي گونه Aegilops cylindrica Host. در ايران
87 اثر اسيد اسکوربيک بر ميزان تحمل به شوري گياه يونجه در شرايط کشت در شيشه
88 بررسي ميزان توليد بتاکاروتن در سه سويه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه هاي روباز
89 بررسي مقدار سرب و روي در گياهان اطراف معدن ايران كوه، اصفهان
90 بررسي حضور قارچ هاي آرباسكولار ميكوريز در گياهان سرپنتاين انارك و اثرات فيزيولوژيكي آنها بر Hordeum glaucum
91 مطالعه تاکسونوميک طايفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تيره گندميان) در ايران
92 مطالعه ريخت شناسي و مورفولوژي گونه Aegilops crassa Boiss. در ايران
93 مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
94 مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops taushii در شرايط کشت در شيشه
95 مقايسه ميزان کربوهيدراتهاي سورگوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد
96 شناسائي گونه‌هاي جنس پني‌سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
97 بررسي مقدار نيکل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاک هاي سرپنتين و غيرسرپنتين نواحي غرب ايران
98 بررسي اثر ازت بر برخي ترکيبات شيميايي ذرت، سورگوم شيرين و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
99 مطالعه تنوع ريخت‌شناختي در جمعيت‌هاي مختلف گونه گياهي Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ايران
100 اثر شوري خاک روي تنظيم کننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
101 مقايسه تشکيل کالوس و باززايي در Medicago truncatula و Medicago sativa
102 بررسي مقدار عناصر نيکل، کروم و کبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشک، استان فارس
103 مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
104 بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops triuncialis L. در ايران
105 مطالعه فيتوپلانکتون هاي درياچه سد زاينده رود
106 بررسي سيتوتاكسونومي جنس Secale L. در ايران
107 مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئيده در منطقه سرب و روي ايرانكوه، اصفهان
108 شناسايي dsRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيکي جمعيت هاي Rhizoctonia solani
109 بررسي تنوع ژنتيكي واريته‌هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌هاي SSR
110 بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سرچشمه كرمان
111 بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات (iHATS) در گياه تراريختة (Transgenic) تنباكو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاين B-11
112 بررسي نقش ناقل هاي AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نيترات در سيستم iHATS در موتان هاي Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گياه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh
113 ميزان دانه و نشاسته توليد شده در سورگوم و ذرت با توجه به معيار روز درجه رشد
114 بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده‌رود در استان اصفهان
115 تعيين مشخصات مورفولوژيک و تاکسونوميک جلبک هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان
116 مطالعه تاکسونوميک جنس هاي Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طايفه Triticeae خانواده Poaceae در ايران
117 مطالعه تاكسونومي گندميان رويشگاه‌هاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان
118 بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae)
119 بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيکي و مارکر مولکولي ITS در استان اصفهان
120 بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاکاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه کلروفيل در جلبک Dunaliella salina
121 انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري در كالوس گياه سيب‌زميني (.Solanum tuberosum L) رقم وايت دزيره با استفاده از تابش پرتو گاما
122 بررسي پوشش گياهي منطقه امن گلستانک در البرز مرکزي (استان مازندران)
رشته زيست شناسي
گرايش علوم جانوري
رديف عنوان پايان نامه
1 تعيين گونه‏هاي انگل Leishmaniaتوسط پادتنهاي تك دودماني در اصفهان
2 بررسي ميزان و تغييرات هورمونهاي T3 , T4 , TSH در ارتباط با سن و جنس در انسان
3 بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل‏آلاي رنگين كمان
4 بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان
5 اثر شبه هورمون جواني پيري پروكسيفن بر روي سوسري آلماني( Blattella germanica ; Epilampridae : Dictyoptera)
6 اثر كورتيزول بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss)
7 بررسي تغييرات فيزيولوژيكي سيستم توليد مثل موش صحرايي (Rat) نر در اثر تجويز نيفوروكسيم
8 بررسي فعاليت فاگوسيتيك گرانولوسيت‏هاي ماهي قزل‏آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus Mykiss)
9 شناسايي و تعيين پراكندگي سرخرطومي‏هاي (Coleoptera : Curculionidae) مزارع چغندر قند در حومه اصفهان
10 شناسايي و نقش سوسري ها به عنوان ناقلين باكتري ها
11 بررسي ارتباط بين ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما با ميزان منيزيم درون و برون سلولي در رتهاي ديابتي شده
12 اثرات پروپرانولول و يوهيمبين بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها در مـاهــي قزل آلاي رنـگيـن كمـان  (oncorhynchus mykiss)
13 شنـاسـايـي لاروهـاي خانـواده كـرونـوميـده (Diplera : Chironomidae) رودخانه زاينده رود و بررسي اثر برخي عوامل فيزيكي بر پراكنش آنها
14 اثرات استروژن بر ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم رات
15 بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندرقند Bothynoderes obliquefasciatus (قاب بالان : سرخرطومي‌ها) به واريته‌هاي مختلف گياه ميزبان و برخي علفهاي هرز
16 بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سر خرطومي چغندر قند Temnorhinus brevirostris , Bothynoderes Obliquefasciatus و اثر عوامل محيطي(دما، رطوبت و نور) بر روي تغذيه حشره كامل
17 اثر اريتروپويتين نوتركيب انساني (rHuEPO) بر سلول هاي خوني رتهاي بالغ و نوزاد
18 اثرات اريتروپويتين نوتركيب انساني بر تيتر آنتي بادي در رات هاي حساس شده
19 مطالعه سيستماتيك سوسمارهاي استان چهار محال و بختياري
20 بررسي شيوع انگل بابزيا (Babesia) در گوسفند و بز كوچرو و انسان در استان اصفهان
21 بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلول‌هاي كبدي رات در برابر مسموميت با تيواستاميد
22 مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم و پراكنش آنها
23 شناسائي سيستماتيك بي‌مهرگان بزرگ رودخانه‌ي ماربر در استان اصفهان
24 مطالعه تأثير عصاره بخش‌هاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در دات
25 اثرات حفاظتي تركيبات فنلي عصارة زنجبيل و دارچين بر روي سلول‌هاي كبد رات تيمار شده با تيواستاميد
26 بررسي اثرات سويا بر ليپيدها و ليپوپروتئين‌هاي سرم رت‌هاي نر هيپركلسترولميك
27 شناسايي زير گونه هاي كنه هيالوما آناتوليكوم و بررسي مقايسه اي ساختار DNA در آنها
28 شناسايي و تمايز گونه هاي ليشمانيا به روش PCR در اصفهان
29 شناسايي تاکسونوميک بي مهرگان بزرگ رودخانه گلپايگان
30 شناسايي تاکسونوميک لاروهاي خانواده کرونوميده (دوبالان) و بررسي برخي عوامل فيزيکي و شيميايي موثر بر فراواني و پراکنش آن ها در رودخانه گلپايگان
31 اثرات نيترات سرب و آرسنيک روي ترانس‌آمينازهاي سرم و سلول‌هاي خوني رات
32 شناسايي و بررسي جمعيتي گاماريده هاي (Amphipoda:Gammaridae) خليج ميانکاله
33 بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شيرين‌بيان و درمنه بر آترواسكلروز در خرگوش
34 اثر عصاره‌هاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره بر آترواسكلروز در خرگوش هيپركلسترولمي
35 اثر فيتواستروژن‌هاي شبدر‌قرمز و يونجه برسيستم‌هاي اكسيداتيو و تشکيل پلاک‌هاي آترواسکلروز در خرگوش
36 اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رت هاي هيپرکلسترولمي
37 مقايسه اثرات استرو‍‍‍‍‍‍ژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و ليپوپروتئين‌هاي سرم خون رات‌هاي نر هيپركلسترولميك
38 بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسکلروز در رات هاي نرهيپر کلسترولميک
39 اثر اتيلن گلايكول بر عوامل موثر در تشكيل سنگ‌هاي ادراري در رات
40 اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر توليد مثل و ساختار اندام هاي تناسلي سوسري آلماني (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica
41 اثر هيپوگليسمي عصاره‌هاي هيدروالكلي شويد و كنگرفرنگي بر موش‌هاي صحرايي ديابتي شده
42 تاكسونومي، فراواني و پراكنش لاروهاي كرونوميده (Diptera) در رودخانه ماربر (استان اصفهان)
43 اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر رشد سوسري آلماني (Blattella germanica)
44 تاثير سرب بر تکثير وتمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان
45 اثر تماسي شبه هورمون جواني، فنوکسي کارب، بر رشد و توليد مثل سوسري آلماني (Dictyoptera:Blattellidae) Blattella germanica
46 بررسي اثر هيپوگليسمي عصاره‌ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش‌هاي صحرايي ديابتي‌شده
47 بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار ، يادگيري و حافظه نوزاد در رات
48 بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج‌خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش‌هاي هايپركلسترولمي
49 بررسي اثرات ذرات آلژينت بر تكثير و تمايز سلول‌هاي بنيادي جنيني موش
50 بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين‌هاي D2 و D3 بر خرگوش‌هاي هيپركلسترولميك
51 انتخاب اسپرم بر اساس قابليت اتصال آن به اسيد هيالورونيک جهت انجام تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم
52 بررسي اثر استراديول و تستوسترون بر يادگيري و حافظه در رات
53 اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا بر فاكتورهاي سرمي در موش‌هاي صحرايي تيمار شده با تيواستاميد
54 مطالعه راتهاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات
رشته زيست شناسي
گرايش ميکروبيولوژي
رديف عنوان پايان نامه
1 جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آن در صنعت
2 جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كنندة كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
3 بررسي باكتريهاي مؤثر در خوردگي در سيستم‏هاي صنعتي و پسابها و روش هاي كنترل آنها
4 مطالعه وجود بتالاكتاماز و بررسي پروتئين A در باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
5 مقايسه توليد آنزيم سلولاز در قارچ ها و باكتري‏ها و خالص سازي نسبي اين آنزيم
6 جداسازي و بررسي قارچ‏‎ها براي توليد رنت در صنعت پنيرسازي
7 بررسي توليد پروتئازهاي قليايي توسط باسيلوسها
8 جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
9 بيان شاخص آنتي ژنيك گليكوپروتئين NSP4 روتاويروس در باكتري اشريشياكلي (E . coli)
10 جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
11 بررسي و شناسايي مولكولي سويه هاي ويبريوكلراي جدا شده از بيماران در ايران
12 تجزيه زيستي چربيها بوسيله باكتري‌ها و قارچ‌ها
13 تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس(حدت)باكتري سودوموناس آئروژينوزا بر روي تعدادي از باكتري‌ها
14 تعيين الگوي مقاومت برخي باكتريها درمقابل تعدادي از پني سيلينها و عوامل فيزيكي و شيميايي
15 مطالعه نيمرخ پلاسميدي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات نفتي
16 كاربرد PCR در شناسايي مننژيت باكتريايي
17 كاربرد PCR در تشخيص ميكوباكتريوم توبركلوزيز كمپلكس
18 استفاده از DNA، غشا و جسم سلول باكتري به‌عنوان حسگر زيستي براي جذب فلزات سنگين
19 بهينه سازي توليد آنزيم بتا-گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن
20 بررسي ژنتيكي نيم‌رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري‌هاي مقاوم به برخي از عوامل فيزيكي و شيميايي و شرايط حذف انتخابي(curing) پلاسميد
21 جداسازي و بهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاز و كاربرد آن در صنعت
22 بهينه سازي تجزيه ي نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم
23 جداسازي باکتريوفاژهاي ريزوبيوم و بررسي کاربرد آن ها
24 تعيين آلودگي ميکروبي در فراورده هاي خوراکي آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام (پني سيلين ها و سفالوسپورين ها)
25 1- بررسي کاربرد PCR در تشخيص بيماري تب مالت
2- شناسايي باکتري بروسلا با روش PCR/RFLP
26 كنترل زيستي پاتوژن هاي قارچي گياهي (بيماريهاي بعد از برداشت) با استفاده ازمخمرها
27 گوگردزدايي بيولوژيك از تركيبات آلي گوگردي
28 شناسايي Sinorhizobium meliloti از طريق PCR
29 بررسي اثر نيز ين و باکتري هاي توليد کنندة نيز ين بر روي ليستريا منوسايتوژنز و باسيلوس سرئوس
30 بررسي تأثير برخي از عوامل جهش‌زاي فيزيكي و شيميايي بر روي تعدادي از باكتري هاي مقاوم
31 شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از طريق PCR
32 بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن
33 بررسي مقاومت باكتري ها در برابر برخي از مواد محافظ بيولوژيكي و شيميايي در مواد غذايي
34 بررسي ومطالعه توليد بيوپلي مر پلولان توسط قارچ ها
35 بررسي ميزان شيوع ويروس DNA نوپديد (TTV) در جمعيت اصفهان
36 حذف آمونياك به روش ميكروبي از پساب بخش كك سازي كارخانه‌ي ذوب آهن اصفهان
37 مصرف قندهاي زايلوز و آرابينوز به وسيله مخمرها و کاربردهاي صنعتي آنها
38 تعيين پاپيلوما ويروس در ضايعات جلدي با استفاده ازتکنيک PCR
39 بهينه سازي توليد الکل از نشاسته
40 بررسي امكان ترانسفورما سيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR
41 بررسي مقاومت برخي از عوامل فيزيکو-شيميايي ضدباکتريايي در باکتري هاي پيگمان دار
42 بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت
43 بررسي تخريب پذيري بيولوژيک فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه
44 بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و لاكتريهاي عفونت‌زاي پوست انسان
45 اثر استروژن بر روي بيان mRNA تومور نكروزيس فاكـتور آلفا سلـول هاي تک هسته اي تحريک شده به وسيله لپتين و آندوتوکسين
46 مطالعه آبشويي (ليچينگ) فسفر توسط ميکروارگانيسم‌ها
47 تشكيل بيوفيلم و كنترل آن در طي توليد، فرايند عمل و بسته‌بندي مواد غذايي
48 جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري‌هاي نمك‌دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر بر رشد آن‌ها
49 مقايسه اثر هليكوباكتر پيلوري با اشرشيا كولي در بيان mRNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته‌اي خون انسان
50 فروشويي بوسيله باکتريهاي اکسيد کننده آهن و گوگرد
51 شناسايي ويروس‌هاي پاپيلوما (HPVs) در تومورهاي حنجره و گلو با روش PCR
52 جداسازي، شناسائي و بررسي کاربردهاي صنعتي .Monascus spp
53 بررسي سرولوژيك فراواني HTLV-I و HTLV-II در اهداءكنندگان خون و ارتباط آن با تغييرات سلولهاي خوني
54 بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداکنندگان خون در آذربايجان
55 بررسي اثر دي‌متيل و دي‌اتيل‌دي‌سولفيد بر روي ساختارهاي مولکولي (تاژک و ساقه) و فيزيولوژي باکتري‌هاي دريازي
56 تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
57 بهينه سازي توليد يک آنتي بادي نوترکيب عليه گيرنده لپتين انساني
58 بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فنوتيپ هاي تحت کنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing)
59 بررسي شدت التهابات دستگاه گوارشي ناشي از H.pylori و ارتباط آن با حضور ژن هاي CagA و VacA به روش PCR
60 مقايسه بين هليکوباکترپيلوري و اشرشياکلي در فعال سازي نوتروفيل­ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيت­ها
رشته زيست شناسي
گرايش ژنتيک
رديف عنوان پايان نامه
1 مطالعه پلي مرفيسم تك نوكلئوتيدي 1171- در پروموتور ژن ماتريكس متالوپروتئيناز3 (MMP-3) در سرطان سينه با استفاده از روش PCR-RFLP
2 تاييد ژن strR توسط Nested PCR و انتقال آن به وكتور مناسب استرپتومايسس
3 تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي ژن CD24 در بيماران مالتيپل اسکلروز
4 شناسايي و جداسازي ژن تنظيمي claR از استرپتومايسس كلاولي جروس
5 بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم 2G در ژن  MMP-1 و سرطان کلورکتال
6 بررسي ارتباط بين طول توالي تکراري دي نوکلئوتيد CA در ژن گيرنده فاکتور رشد اپيدرمي و خطر ابتلا به سرطان پستان
7 بررسي ژنوتيپي شش مارکر پلي مورف متوالي کوتاه (STRs) در انسان
8 بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول 3-کيناز در سرطان پستان
9 درناحيه پروموتوري1562- و ارتباط آن باسرطان سينه درجمعيت اصفهان
10 بررسي جهشهاي ژن سرکوبگر تومور PTEN در سرطان پستان
11 ساخت وكتورهاي بياني حامل ژن پراكسيزومال پروتئين موش (PEP) با برچسب هاي GST و FLAG
12 کلونينگ ژن claR در وکتور pMA::hyg
13 کلون سازي cDNA رمز کننده آنزيم گالاکتوز-1- فسفات يوريديل ترانسفراز

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme