خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه فیزیک » عناوین پایان نامه های رشته فیزیک – گرایش محض و ماده چگال

عناوین پایان نامه های رشته فیزیک – گرایش محض و ماده چگال

رشته فيزيک
گرايش محض
رديف عنوان پايان نامه
1 ليزرهاي پرقدرت و طراحي يک ليزر CO2
2 بررسي نظري پيرامون پديده NMR و بررسي امکان ساخت آن در ايران
3 اثر کوانتومي هال
4 ليزرهاي GaAs و کاربرد آنها در مخابرات
5 مدارهاي مجتمع اپتيکي (OIC)
6 نظريه تابعي چگالي و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات 
7 مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از کلرورمس
8 بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دکاهيدرات
9 تعميم نظريه گينزبرگ-لانداو
10 بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس در فلزات نيکل و نيکل واناديوم
11 بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب
12 بررسي تجربي فرآيند کندوپاش به روش تخليه با هدفهاي مسي و برنجي
13 يون گيري اجسام عايق از هوا
14 الکترتهاي آلي Organic Electrets
15 ساخت تقويت کننده TEA ليزرگازکربنيک و اندازه گيري بهره آن
16 حل معادله انتقال گرما و يافتن تغييرات ضريب شکست محيط در حضور تابش هاي ليزري
17 ترکيب سنجه هاي فابري-پرو و ويژگي پالايندگي آنها
18 مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات كرماني
رشته فيزيک
گرايش ماده چگال
رديف عنوان پايان نامه
1 شارش گرما در مواد مرکب و حل عددي معادله پواسن
2 بررسي خواص فيزيکي پيوندگاههاي جوزفسون
3 توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
4 محاسبه ترازهاي انرژي قلع(102Sn)
5 افت و خيزهاي گرمايي ميخکوبي و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ويژه الکتريکي ابر رساناهاي گرم
6 بازآوايي مغناطيسي هسته اي (NMR) در ابر شارهHe-3
7 لايه هاي ضدبازتاب در گستره مرئي تئوري،تکنولوژي و انجام چند نمونه
8 بررسي نظري کوچ انرژي بين جايگاههاي کاتوره اي در بلورهاي يوني
9 فرمولبندي توابع حالت كوانتومي در فضاي فاز
10 تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
11 محاسبة‌ طول‌ عمر شبه‌ ذرات‌ هليوم‌ سه‌ عادي به‌ روش‌ ميكروسكوپيك‌
12 ساخت فوتورزيستورسلنيم و بررسي خواص فيزيکي آن
13 بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
14 ابرشارگي در ستارگان نوتروني
15 تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
16 تهيه‌ فريت‌ نرم‌ نيكل‌ روي‌ با استفاده‌ از اكسيدآهن‌ مجتمع‌ فولادمباركه‌ و مروري‌ برنظريه‌هاي‌ مربوط‌
17 بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الکتروني NaCl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و کلر توليد شده
18 برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي ( اسپين-يک ) : کاربرد در ليتيم شش( 6Li) قطبيده اسپيني
19 بررسي پايداري فولرن ها بااستفاده از شبيه سازي ديناميک ملکولي تنگ-بست (TBMDS)
20 مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيک به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس
21 مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازک فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها
22 رسانندگي گرمايي در YBa2Cu3O7-δ
23 اثرات غيرموضعي برعمق نفوذ مغناطيسي ابر رساناهاي دماي گذار بالا
24 مدل هابارد (بررسي حل دقيق در يک بعد)
25 محاسبه انرژي تبادلي-همبستگي در نظريه تابعي چگالي با به کار بردن تقريب GGG
26 طراحي و ساخت يک جداسازالکتروستاتيکي و مطالعه پديده هاي الکتروستاتيکي در فيزيک سطح
27 ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پيوندگاه و بازده آن
28 محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
29 ديناميك دو شاره اي براي چگاله ي بوز- اينشتين خارج از ترازمندي موضعي با ناچگاله
30 اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل – روي
31 فازكوانتومي و آمار كسري
32 رابطة بين فاز پا نكاراتنام و آمار كسري
33 اثر جوزفسون در ابررساناهاي فولده، فريل، لاركين و اوچينيكف
34 بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيک
35 وابستگي جريان جوزفسوني به دما
36 دي الکتروفورز ذرات عايق و حبابها
37 نظريه جايگزيده شدگي اندرسون گذار فلز – عايق در دو بعد
38 بررسي مايع لوتينگر
39 الکتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيکي
40 محاسبه تحليلي و عددي گشتاور وارد بر تيغه نازك بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
41 تاثير فشاردر مرحله شکل دهي بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت استرانسيوم ناهمسانگرد
42 بررسي مغناطوتنگش در بس بلورهاي فريت نيكل-روي
43 رسانندگي دستگاه هاي مزوسکوپي و تاثير همدوسي فاز بر آن
44 ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حسّاسيت آن نسبت به گاز O2
45 بررسي پايداري نقطة كوانتومي Si/Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
46 مدل زومرفلد در نظرية ميدان كوانتومي كراندار
47 بررسي پيشرفت هاي اخير در مدل آيزينگ
48 بررسي امکان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي کاربيد تيتانيم و دي باريد تيتانيم در زمينه آهن
49 مطالعه نظري و محاسبه ي اثرهاي اسپين مدار در Fe3Al توسط برنامه ي Wien2k
50 محاسبه ي گاف انرژي بلور Na3As با استفاده از نرم افزار وين دو هزار
51
تهيه سراميک هاي مگهمايت ومگنتيت با استفاده از اکسيد آهن تخليص شده فولاد مبارکه اصفهان
52 بررسي رفتار الكتريكي لايه‌ي‌نازك كلر و آلومينيوم فتالوسيانين
53 وابستگي دمايي عمق نفوذ در فيلم دي برايد منيزم (MgB2)
54 بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب BeB2 و مقايسه آن با MgB2
55 جستجوي ابررسانايي در NbB2
56 شبيه سازي ساختار نواري و بررسي امكان وقوع ابررسانايي در آن
57 محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي
58 تهيه پودر نانومتري فريت منگنز از روش همرسوبي
59 بررسي تجربي ميرايي بارميرايي بار روي استات سلولز و تفلون
60 ساخت نمونه هاي سيليسيوم متخلخل و بررسي خواص نوري آن
61 تهيه فريت نرم منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
62 رسانندگي گرمايي فاز A1 ابرشاره ي هليم سه
63 رسانندگي گرمائي هال درابررساناهاي موج -d درحالت آميخته
64 توليد نور غيرکلاسيک از نقطه هاي کوانتومي
65 تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
66 قطبش بلورهاي مايع فروالکتريک
67 مطالعه ساختار هاي مغناطيسي در مقياس نانو متر
68 بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي کربني
69 مقايسه ويژگي هاي سطح فرمي CeSn3 و LaSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K
70 تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز
71 ساخت يک دستگاه الکترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
72 نيروهاي بين ذره‌اي ناهمسانگرد در کلوئيدهاي غوطه‌ور در بلور مايع نماتيک
73 تهيه پودرهاي نانومتري LiMn2O4 و بررسي رسانندگي الکتريکي آنها
74 اثر هارتمن در تونل‌زني كوانتومي
75 محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرساناي موج- d
76 تهيه‌ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M‌ به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
77 تهيه فريت نيکل- روي نانومتري با استفاده از ترکيب روش متداول سراميکي و آلياژسازي مکانيکي
78 تهيه پودرهاي نانومتري فريت منيزيم با روش مكانو شيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
79 محاسبه ي ساختار الکتروني و فشار گذار ژرمانيوم در فازهاي الماسي، β_tin و شش گوشي ساده
80 تهيه پودرهاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
81 بررسي ويژگي هاي ساختاري و الکتروني فازهاي ژرمانيوم در فشارهاي بالا (Cmca, hcp, fcc, bcc, sc)
82 بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي فشار بالاي cd، bct، sh Imma، Cmca، hcp در سيليسيوم
83 بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي fcc,BC8,R8 سيليسيم
84 مطالعه ي خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانولايه هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي عمودي با استفاده از پراكندگي پرتو ايكس
85 محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si
86 تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي­هاي الكتريكي آن
87 تهيه و بررسي ويژگي­هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي به وسيله­ي فرآيند مكانوشيميايي و استفاده از مخلوط فريت ­هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
88 امكان تشكيل شاره كوانتومي هليم سه يك بعدي در خلل و فرج نانو

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme