خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » زبان های خارجه » عناوین پایان نامه زبان انگلیسی » عناوین پایان نامه های رشته زبان انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی

عناوین پایان نامه های رشته زبان انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی

رشته زبان انگليسي
گرايش آموزش زبان انگليسي
رديف عنوان پايان نامه
1 تاثير ادراک ديداري و شنيداري بر حافظه در يادگيري ارتباطي
2 عوامل انسجام و درک مطلب
3 بررسي مقطعي عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصي و عمومي
4 تاثير تدريس گونه هاي کلامي بيان و بديع در درک متون پزشکي و فني مهندسي
5 بررسي مقايسه اي کنشي گفتاري «درخواست» در دو زبانه هاي ارمني و بومي زبانان فارسي از ديدگاه جامعه شناسي زبان و منظورشناسي
6 نقش عوامل غيرمنتظره در متن و تاثير آن در حفظ يادآوري اجزاء متن
7 بررسي تاثير نسبي واژگان و نکات دستوري بر درک مطلب
8 افزايش عکس العمل منفي
9 بررسي الگوهاي معنايي و ساختاري تعاريف  و پاسخ هاي تعاريف فارسي
10 بررسي دانش واژگاني زبان مادري و  تاثير در روند يادگيري واژگان زبان دوم
11 بررسي‌ جامعه‌ – زبانشناسانه‌ رويداد پوزشي‌ فارسي‌ درچار چوب‌ واژه‌ها معنا و ساختارهاي‌دستوري‌ موجود در استراتژيهاي‌ پوزش‌ فارسي‌ و پيامدهاي‌ آموزشي‌ آن‌
12 واحدهاي پردازشي در بيان جملات زبان انگليسي «مطالعه اغلاط فراگيران زبانهاي خارجي»
13 مشکل نگارشي يا مشکل زباني؟
14 تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي
15 مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ – پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌ 
16 گزينش واژگان در کتابهاي انگليسي دوره راهنمائي تحصيلي
17 تحقيق‌ روشهاي‌ درخواست‌ والدين‌ از فرزندان‌ در بين‌ افراد يك‌ زبانه‌ (فارسي‌ زبان‌) و افراد دو زبانه‌(ارامنه‌):پژوهشي‌ مقابله‌اي‌ در زمينه‌ پراگماتيك‌ كاربردي‌
18 بررسي رابطه بين مهارت زبان فارسي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارامنه در مقايسه با دانش آموزان فارسي زبان (در اصفهان)
19 اثر سوال  و جواب قبل از تدريس متن بر روي فهم دانشجويان از درس موردنظر
20 بررسي روش نوين درارتقاء انتقال يادگيري از زبان مادري به موقعيت هاي مشابه يادگيري واژگان در زبان دوم
21 بررسي‌ وجود توانش‌ منظور شناختي‌ زبان‌ در فراگيران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجي‌
22 مشكلات‌ ساختاري‌ – بافتاري‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ ، مقطع‌ كارشناسي‌، در انشاء انگليسي‌
23 رابطه جنس و سن با ادب مطالعه بين فرهنگي
24 اختلاف‌ بين‌ زبان‌ گفتاري‌ و نوشتاري‌ دانشجويان‌ ايراني‌ كه‌ انگليسي‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ ياد مي‌گيرند
25 نقش‌ دو زبانكي‌ در يادگيري‌ واژگان‌ زبان‌ ديگر
26 بررسي مشکلات بياني-کلامي در متون علمي : مقايسه‌درون‌ زباني‌ و بين‌ زباني‌ از درك‌اطلاعات‌ صريح‌ و تلويحي‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌
27 روش مرحله اي نوشتار در آموزش نگارش انگليسي
28 كاربرد و تجزيه‌ و تحليل‌ عناوين‌ خطابي‌ درآثار نمايشنامه‌ نويسان‌ ايراني‌
29 تاثير دانش‌ فرهنگي‌ به‌ عنوان‌ پيش‌ سازمان‌ دهنده‌ در خواندن‌ و درك‌ مفاهيم‌
30 تاثير ساده‌ سازي‌ درون‌ داد از نظر ساختار نحوي‌ و متغيرهاي‌ زماني‌ بر ادارك‌ شنيداري‌ بين‌ سطوح‌ مختلف بسندگي‌ زباني‌
31 بررسي‌ نقش‌ سن‌، جنسيت‌ و آموزشهاي‌ قبلي‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ انگليسي‌ در موفقيت‌ آنان‌ در فراگيري‌ زبان‌ 
32 ساختمان‌ نهاد جمله‌ در متون‌ توضيحي‌ و توصيفي‌ : مطالعه‌ دستگاهي‌ – كاركردي‌ مدخلهاي‌دايرة‌المعارفهاي‌ كودكان‌ و بزرگسالان‌
33 تاثير لغات فني در درک لغات نيمه فني و غيرفني فراگيران زبان انگليسي بعنوان زبان دوم در متون انگليسي تخصصي
34 بررسي مقابله اي رابطه ارجاع دوگانه در متون درسي دانشگاهي انگليسي و فارسي
35 تاثير تصحيح فوري خطاها و تصحيح همراه با تاخير خطاها در روي يادگيري زبان آموزان انگليسي
36 نقش جنسيت و موقيت اقتصادي اجتماعي بر استراتژيهاي نشان، دادن ادب مطالعه بين فرهنگي
37 تجزيه و تحليل بين فرهنگي تعارف در زبانهاي انگليسي و کردي و کاربردهاي آموزشي آن
38 بررسي نشانه هاي ترديد در گفتگوي آني انگليسي زبانها و يادگيرندگان انگليسي
39 اثر مطالعه “خلاصه متن” در فهم متون خارجي
40 انتقال پذيري استراتژي هاي ” امتناع” از زبان اول به زبان دوم “مطاله اي منظور شناختي”
41 تاثير خودکار کردن جزء تلفظي بر درک مطلب و سرعت خواندن” مطالعه اي در زمينه روانشناختي زبان”
42 تاثير متن‌ زمينه‌ بر يادگيري‌ لغت‌ در زبان‌ دوم‌
43 بررسي پديده تمجيد در کلام نوشتاري ( سبک نگارش نامه ) و نقش جنسيت در آن
44 تاثير روش اندازه گيري بر مقادير  بدست آمده از توانش خواندن و درک مفاهيم
45 بررسي نقش تاملي و تکانشي بودن دانشجويان رشته زبان انگليسي در موفقيت آنان در فراگيري زبان خارجي
46 تاثير ساده‌ كردن‌ متون‌ از نقطه‌ نظر ساختاري‌ واژگاني‌ و ارجاعي‌ و تاثيرآن‌ بردرك‌ مطلب‌ متون‌ خواندني‌
47 دوزبانگي‌ و يادگيري‌ دستور زبان‌ انگليسي‌ بعنوان‌ زبان‌ خارجي‌
48 فمينيزم و ارزيابي درکت شعر
49 مقايسه تاثير دو نوع خواندن متون ( خواندن همراه با تمرين در مقابل خواندن تنها ) بر يادگيري لغت در زبان دوم
50 دست برتري و يادگيري زبان خارجي پژوهشي در مورد يادگيري زبان خارجي ( انگليسي ) دانش آموزان ايراني از ديدگاه شبکه هاي عصبي
51 تاثير زبان مادري بر روي فراگيري لغت در زبان بيگانه
52 تاثير سوالات ساختاري و ادراکي بر درک مطلب زبان آموزان
53 انتقال مفاهيم منظور شناسي در کنش زباني دانشجويان ايراني
54 تاثير طبقه بندي کلمات بر يادگيري واژگان
55 همبستگي متني و انسجام متني در نوشتار دانشجويان زبان انگليسي در ايران
56 روش موازي و غيرموازي در نوشتار زبان انگليسي
57 انتقال مفاهيم منظور شناختي ( شيوه هاي حفظ وجهه در جواب به شکوه هاي اتهام برانگيز ) بر دانشجويان سطح پيشرفته زبان انگليسي
58 فرضيه هاي توانش زباني درآموزش زبان ( توانش واحد و توانش تفکيک پذير )
59 اثر توضيح داده هاي مقابله اي در يادگيري زبان خارجي
60 نوع برخورد با واژگان و تاثير آن بر يادگيري واژگان اصلي انگليسي به عنوان  يک زبان  خارجي
61 بررسي بکارگيري کليدهاي نحوي و معنايي در خواندن متون انگليسي و فارسي توسط دانش آموزان دبيرستاني
62 بررسي فرضيه سلسله مراتب ساختاري يادگيري جمله واژه هاي موصولي انگليسي براي يادگيران ايراني
63 تاثير ارائه مفاهيم زيربنايي استعاري افعال مرکب بر يادگيري اين افعال
64 تحليل نيازهاي گفتماني و صوري دانشجويان روانشناسي و جامعه شناسي
65 تبديل مقوله اي دستوري در ترجمه هاي ادبي : بررسي اسم معنا در « پيرمرد و دريا »
66 رابطه بين دانش تخصصي معلمين زبان انگليسي و موفقيت دانش آموزان راهنمايي در يادگيري زبان انگليسي
67 رابطه بين پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي و نگرش آنها نسبت به زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي
68 کليشه هاي بياني زبان دوم و فرضيه ساختار خلاق در فراگيري زبان دوم : حالت نحوي ضماير پرسشي
69 نقش جنسيت در شناسايي استعاره و مجاز در متون ادبي
70 مشاهده و توصيف خطاهاي پايا در ساخت زمان افعال انگليسي در ميان دانشجويان ايراني که به تحصيل زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي مشغولند
71 تاثير بازشوئي امتحان کنکور بر روش تدريس و شيوه ارزشيابي معلمان زبان انگليسي در ايران
72 فنون آموزش بر اساس خصيصه هاي روانشناختي : بررسي ارتباط بين سبک يادگيري وابستگي / استقلال ميداني و آموزش دستور زبان بصورت يکپارچه در متن / مجزا
73 رويکرد دبيران زبان انگليسي در تدريس مهارت خواندن : مقايسه اي بين تاکيد بر معني و تاکيد بر قواعد
74 تجزيه و تحليل مقابله اي ساختار داستانهاي كوتاه فارسي و انگليسي وكاربرد آن در تدريس نگارش به زبان انگليسي
75 رابطه متغير شناختي استقلال / وابستگي ميداني با خواندن و درك مطلب زبان انگليسي
76 تأثير انواع بازخوردهاي اصلاحي تعاملي و غيرتعاملي بر پيشرفت دانش دستور شفاهي در زبان دوم
77 بررسي نقش آموزش صريح راهکارهاي ارتباطي بر پيشرفت مهارتهاي محاوره اي فراگيران زبان دوم در سه سطح مبتدي، ميانه و پيشرفته
78 معاني مجازي اسامي حيوانات : تعبير مفاهيم استعارات و تشبيهات در درك متون انگليسي
79 تأثير تقويت داده ها در فراگيري قواعد ساختاري زبان انگليسي
80 ارتباط بين سر فصل هاي درسي گرايشهاي دبيري ، مترجمي و ادبيات انگليسي و توانايي عمومي زبان دانشجويان
81 تأثير توليد زبان بر انگيزش آگاهي و يادگيري زبان دوم
82 تجزيه و تحليل پيامهاي الكترونيكي: دريچه اي نو به سوي نگارش تخصصي (بررسي نامه هاي مبادله شده بين متخصصين رشته آموزش زبان انگليسي)
83 تأثير تدريس راهبردهاي تقويت حافظه و ميزان فراگيري لغات انگليسي در بين دانش‌آموزان ايراني
84 تاثير نوع كلام بر مهارت تكلم در زبان انگليسي
85 تجزيه و تحليل گفتماني و صوري سياق كلام در پست الكترونيكي: بررسي مقابله أي پيام هاي پست الكترونيكي بين متخصصين گروه هاي زبان انگليسي و زيست شناسي
86 ارتباط ميان درك يك نوشته و دانش واژگان همنشين
87 نقش ضبط مکالمه دو نفري و گفتار تک نفري در روان صحبت کردن و يا صحيح صحبت کردن زبان خارجي
88 بررسي رابطه بين هوش درون گرايي/برون گرايي و تأثير آن بر مهارت گفتاري در زبان خارجي
89 خطاهاي معنايي در نوشته هاي زبان آموزان ايراني
90 خواندن متون اينترنتي: فصلي نوين در خواندن زبانهاي خارجي
91 بررسي درك جملات با كلمات پرسشي چندگانه (دوگانه) انگليسي توسط انگليسي و فارسي زبانان
92 مطالعه مقدار اضطراب و پنداشت از خود فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در تمرينهاي ارتباط شفاهي
93 تغييرات در فرايند وضوح در ترجمه از زبان انگليسي به زبان فارسي
94 نقش يادگيري ضمني دستور زبان از طريق درك مطلب
95 بررسي ديدگاه فراگيران انگليسي با عنوان يك زبان خارجه پيرامون نقش دانش قبلي در خواندن و درك مفاهيم
96 انگيزه (Motivation) دانشجويان دانشگاه اصفهان در يادگيري زبان انگليسي به عنوان يک زبان خارجي در ايران
97 بررسي روايي و قدرت تميز آزمون تک (C-Test) در سنجش توانايي جامع زبان براي فراگيران زبان انگليسي ايران
98 بررسي مقايسه اي سه نوع تست ديکته بعنوان شاخص هاي اندازه گيري مهارت شنيداري و بسندگي زباني
99 جايگاه ضماير موصولي و ضماير تکرار در زبان بينابيني فارسي زباناني که در بزرگسالي انگليسي يا آلماني را فرا مي گيرند
100 دانش فراكلامي و استفاده از آن در نوشتارزبان آموزان ايراني
101 تأثير كاربرد استراتژي‌هاي يادگيري زبان برتقويت مهارت شنيداري زبان‌آموزان
102 بررسي مقابله اي عناوين روزنامه هاي انگليسي و فارسي و کاربرد آن در ترجمه
103 يادگيري افعال روانشناختي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم/سوم توسط فارسي زبانان تک زبانه و عرب زبانان ايراني دو زبانه
104 تبادل معنا و توجه در فضاي مجازي: تاثير گپ اينترنتي در فراگيري زبان دوم
105 مقايسه تأثير پيش تدريس دستور زبان و واژگان بر خواندن و درك مفاهيم فرا گيران ايراني را به عنوان يك زبان خارجه فرا مي گيرند : خواندن از ديد گاه تئوري طرح واره ها
106 بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در خواندن و درک مطلب دانشجويان زبان انگليسي
107 کمال گرايي و کنش زباني: ارتباط ميان کنش زباني زبان آموزان و تمايلات کمال گرايانه شان
108 بررسي ميزان خطاهاي زبان آموزان فارسي زبان در كاربرد كلمات هم نشين دستوري و واژگاني
109 ميزان استاد محوري در مقايسه با دانشجو محوري کلاسهاي درسي زبان انگليسي
110 بررسي رابطه ميان آگاهي از ساختار متون گزارشي و يادآوري اطلاعات موجود در آن ها
111 بررسي نقشهاي متفاوت لغات محتوايي و دستوري در خواندن زبان انگليسي
112 يادگيري لغت به صورت ضمني از طريق خواندن داستان کوتاه براي تفريح و سرگرمي
113 فرسايش واژگان زبان دوم: بررسي الگوهاي فراموش نشده پس از وقفه در آموزش
114 تضادهاي همايي در ترجمه اصطلاحات انگليسي- فارسي توسط فراگيران زبان دوم و سوم
115 بررسي تاثير دو شيوه نگارشي مستقيم نويسي و نوشتن ترجمه اي در نگارش زبان آموزان ايراني
116 رمز گرداني در حين نگارش به زبان دوم
117 طراحي و بررسي خودآزمايي خردمحور
118 تاثير روش وظيفه محور زبان بر يادگيري ساختارهاي نشانگر وجود در زبان انگليسي
119 تأثير استراتژيهاي يادگيري زبان بر روي رشد مهارت خواندن
120 بررسي شناخت محور زبان گرداني در عملکرد نوشتاري فراگيران ايراني زبان دوم
121 تجزيه و تحليل مقابله اي استفاده از ترفندهاي طفره زباني در مقالات تحقيقي به زبانهاي انگليسي و فارسي: نقش زبان و فرهنگ بر انتخاب گونه هاي طفره ها در رشته هاي تحصيلي مختلف
122 نقش برونداد مفهوم در توليد برونداد تصحيح شده: بررسي فراگيران ايراني زبان انگليسي
123 تاثير روشهاي برجسته سازي بر ياد آوري لغات ناشناخته
124 بررسي تشابه شاخص زباني “توالي واژگاني” بين زبانهاي اول و سوم: مطالعه اي بروي صفات وصفي مستقيم درمازندراني و انگليسي
125 ارتباط بين نشانه هاي گفتاري، درک مطلب و مهارت زباني دانشجويان ايراني
126 محدودخواني با تأكيد بر افعال كمكي مجهول: پذيرش ساختار زباني و درك مطلب در ميان دانش‌آموزان ايراني در مقطع دبيرستان
127 بررسي تاثير همراهي شنود با بافت تصويري برگسترش درك شنيداري درزبان آموزان ايراني
128 تاثير آموزش دانش فراکلامي بر خو اندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان آموزآن در زبان دوم
129 بررسي و تجزيه و تحليل خطايي ترجمه متون تجاري فارسي به انگليسي از ديدگاه آموزشي
130 بررسي سازه روايي آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب براي فراگيران زبان انگليسي در ايران
131 بررسي ارتباط بين نوع اصطلاح، مهارت زباني زبان آموزان ايراني، و عملکرد آنها در آزمونهاي اصطلاحات
132 تاثير انواع بازخورد هاي تصحيحي بر غلطهاي دستوري در نوشتار انگليسي دانش آموزان پيش دانشگاهي
133 بررسي تاثير تقويت داده ها بر فراگيري کلمات همنشين دستوري از سوي زبان آموزان متوسط ايراني
134 تاثير يادگيري وابسته/غيروابسته روي عملکرد دانشجويان ايراني در رابطه با زير مهارت هاي درک مطلب شنيداري
135 تاثير تصحيح شفاهي اشتباهات توسط معلم و يا توسط همدرسان بر دانش خودآگاه و ناخودآگاه زبان آموزان ايراني در مورد تک واژه سوم شخص مفرد –s و تک واژه با قاعده زمان گذشته –ed
136 ارزيابي نقش عمق و گستره دامنه لغات در خواندن و درک مفاهيم در فراگيران زبان انگليسي در ايران
137 تاثير انگيزه و نوع زبان مورد يادگيري بر استفاده از استراتژِيهاي آموزش زبان
138 تشخيص و ساختن مرزهاي بند در نوشتار توضيحي فراگيران زبان انگليسي در ايران
139 بررسي خطاهاي رشد در مقابل خطاهاي مانا در نگارش توضيحي زبان آموزان ايراني
140 تأثير يادگيري تصادفي واژگان بر حفظ و يادگيري آنها توسط زبان آموزان ايراني
141 رابطه بين عمق و دامنه دانش لغوي و سهولت و موفقيت در استنتاج لغات زبان دوم
142 بررسي مقابله اي کنش گفتاري معذرت خواهي در زبان اموزان فارسي و کردي با ساختار مشابه در انگليسي
143 تغيير نمود وضعي کلمات با ديدن متن گفتار هاي آني: بررسي تاثير ديدن انواع مختلف فيلم هاي زير نويس شده بر عملکرد زبان آموزان پيشرفته در تکليف زباني ارزيابي وضعي و تست فراخواني فعال لغت
144 فرمت سؤالي چندگزينه‌اي و چندگزينه‌اي درست- نادرست: يک مقايسه بين دو نسخه ازيک آزمون مشابه ازامتحانات ورودي دانشگاههاي دولتي ايران
145 بررسي دانش ايميل نويسي در زبان آموزان ايراني: تاثير فاصله ي اجتماعي و صميميت بر رسميت ايميل هاي ارسال شده
146 تاثير بررسي نقش متفاوت انواع ابزار انسجام درنوشتار استدلالي زبان آموزان پيشرفته ايراني
147 تأثير آموزش صريح نشانه هاي فراگفتماني برعملکرد نوشتاري فراگيران زبان خارجي
148 بررسي تاثير انگيزش و نگرش بر مهارت گفتاري در محيط هاي علمي: مطالعه موردي دانشجويان ايراني
149 تاثير آموزش زبان در متن از طريق تکاليف آموزشي پيرامون شعر و سرودهاي انگليسي بر يادگيري و بخاطر سپاري دستور زبان: مطالعه موردي زبان آموزان ايراني
150 تاثير روش تدريس دو سويه بر درک مطلب زبان آموزان متوسط ايراني 
رشته مترجمي زبان انگليسي
رديف عنوان پايان نامه
1 امثال در ميان فرهنگها: جنبه هاي سبكي ترجمه فارسي كتاب امثال سليمان (ع)
2 استعاره در ترجمه: بررسي تطبيقي رمان 1984 جرج اورول و دو ترجمه فارسي آن
3 اغراق در ترجمه: بررسي موردي سه ترجمه از تراژدي رستم و سهراب به زبان انگليسي
4 بررسي کمي استعاره در نگارش و ترجمه فارسي و انگليسي دانشجويان زبان انگليسي
5 ترجمه پذيري زبان مجاز در شعر نو فارسي: مطالعه موردي زبان مجاز در اشعار سهراب سپهري
6 بررسي ترجمه انگليسي زبان عاميانه فارسي در مدير مدرسه اثر جلال آل احمد
7 بررسي مقابله اي معناي ضمني در ترجمه شعر رباعيات خيام نيشابوري
8 بررسي مقـابله اي برگردان انـگليسي اصطـلاحات فرهنـگْ محـور گلستان سعـدي
9 بررسي ميزان بروز غلطهاي ميان زباني در ترجمه فارسي به انگليسي دانشجويان کارشناسي زبان انگليسي
10 کيفيت ترجمه و روش سنتي و کلي نگرِ سنجش کيفيت ترجمه در محيط دانشگاهي در ايران
11 الگوهاي حذف و راهكارهاي ترجمه آنها د رمتون نمايشي انگليسي – فارسي
12 بررسي ترجمه اصطلاحات در زيرنويس فارسي فيلم هاي زبان اصلي انگليسي
13 مشکلات ترجمه اي استعاره هاي اندام هاي داخلي بدن در فارسي و انگليسي
14 بررسي بينامتني ترجمه‌ي تلميحات اسامي خاص در دو ترجمه‌ي مثنوي معنوي
15 بررسي ترجمه افعال دو کلمه اي انگليسي به فارسي در سالار مگسها و سه ترجمه فارسي آن
16 بررسي جالش هاي ميان حفظ ساختار نهادي و رسيدن به تعادل کارکردي در ترجمه ساختارهاي نهادي شده نشاندار انگليسي به فارسي
17 بررسي مقايسه اي راهکارماي (استراتژي) ترجمه و عملکرد ترجمه اي دانشجويان مترجمي و غيرمترجمي
18 آرايه ي “تشخيص” در ترجمه: ترجمه ي “تشخيص” حيوانات در مزرعه ي حيوانات نوشته ي جورج ارول
19 بررسي سه مشکل همنشيني واژگان در ترجمه رمان خشم و هياهوي فا کنر
20 بررسي تأثير آشنايي با فرهنگ زبان منبع بر ترجمه هاي انگليسي مفاهيم فرهنگ محور گلستان سعدي
21 بررسي ترجمه نقش هاي معنايي، منظوري و سبکي علائم نشانه گذاري
22 بررسي ترجمه پذيري جناس در ترجمه انگليسي اشعار حافظ
23 بررسي بين فرهنگي راهبردهاي اتخاذ شده در ترجمه ي اصطلاحات نمادين پرندگان در “منطق الطير عطار”: چگونگي رفع موانع ترجمه عوامل نمادين
24 بررسي ترجمه فارسي سبک روايي: مطالعه موردي يک رمان ويرجينيا وولف The Waves
25 آشکارسازي متني در دو نوع متن توصيفي و خبري
26 بررسي تطبيقي ترجمه اصطلاحات مربوط به احکام اسلامي در قرآن کريم
27 بررسي ترجمه تنوعات گويشي هاکلبري فين به فارسي: مشكلات و راه حل ها
28 محوريت زبان مقصد در مقابل محوريت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسي طنز در بوستان سعدي
29 بررسي مبتداي برجسته شده در ترجمه دو متن استدلالي از زبان انگليسي به زبان فارسي: کاوشي در معناي متن
30 بررسي ترجمه‌ي دستورالعمل هاي دارويي و ميزان مفيد بودن آن ها (کاربردشان) براي بيماران
31 بررسي مقابله اي ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگليسي از شاهنامه فردوسي
32 بررسي ترجمه صفات به مثابه يکي از مشخصه هاي سبک تاثرگرايا نه جوزف کنراد در دو ترجمه فارسي از “دل تاريکي”
33 بررسي مقابله اي ترجمه اصطلاحات فرهنگ محور غزليات حافظ و برگردانهاي انگليسي آن توسط كلارك، آربري و اسميث
34 بررسي مقايسه اي ترجمه تلميحات اسامي خاص شخصي و مکاني در شعر حافظ در دو ترجمه انگليسي و يک ترجمه فرانسه: رويکردي توصيفي
35 بررسي ادات تاکيد در ترجمه هاي انگليسي قرآن کريم
36 بررسي مقابله اي راهکارهاي ترجمه محاوره در زيرنويس انگليسي فيلم هاي ايراني بعد از انقلاب
37 ترجمه پذيري جنبه‌هاي آشنايي زدايي شده در شعر سهراب سپهري
38 ترجمه فارسي نوواژگان: مطالعه اي بر رمان هري پاتر و محفل ققنوس 
39 بررسي تصريح در ترجمه ي فارسي انگليسي گونه هاي ادبي

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme